PÄÄTÖS. Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS. Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristölupapäätös toiminnan olennaisesta muuttamisesta koskien Tampereen Infran jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa sekä kallion louhintaa ja murskausta, kiinteää asfalttiasemaa sekä romuajoneuvojen esikäsittelyä ja varastointia, Tarastenjärven varastoalue, Tampere. HAKIJA Tampereen Infra PL Tampere TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Hakemus koskee seuraavia Tarastenjärven varastoalueen toimintoja: asfaltin valmistus kiinteällä asfalttiasemalla (useita eri asfalttityyppejä, myös uusioasfalttia) asfalttijätteen vastaanotto, välivarastointi ja murskaus romuajoneuvojen esikäsittely ja välivarastointi sadevesikaivojen pohjahiekan käsittely maa- ja kiviainesten välivarastointi ja hyödyntäminen betonijätteen vastaanotto, murskaus, välivarastointi tiilien ja kantojen vastaanotto, käsittely ja välivarastointi Toiminnan muutoshakemus koskee olemassa olevien toimintojen tuotantomäärien lisäystä (asfalttijätteen vastaanotto, murskaus ja hyödyntäminen, maa- ja kiviainesten välivarastointi ja hyödyntäminen) tai käsittelyaluetta (sadekaivojen pohjahiekan käsittely). Jätteen käsittelyn ja hyödyntämisen uusia toimintoja ovat betoni- ja tiilijätteen sekä kantojen vastaanotto- ja murskaus. Edellä mainitun lisäksi alueella harjoitetaan toimintoja, jotka eivät ole ympäristölupaa edellyttäviä (reunakivien valmistus, erilaisten rakennusmateriaalien välivarastointi) Toiminta sijaitsee Tampereen kaupungin Nurmin kylässä tilalla Kiviniitynmetsä, RN:o 3:25 ja tilalla Kovapäinen, RN:o 2:31. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 2 Ympäristönsuojelulain 28 2 mom 4) kohta Ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 momentti 7 c), 7e) ja 7f) kohdat Ympäristönsuojelulain 28 3 mom mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Samalla toiminta-alueella sijaitsevan romuajoneuvojen esikäsittely- ja välivarastointitoiminnan päällystettyjen piha-alueiden hulevedet johdetaan Tarastenjärven varastoalueen sadevesiviemäriin käsiteltäväksi. Sen vuoksi Tarastenjärven varastoalueella ja romuajoneuvojen esikäsittely- ja välivarastointitoiminnalla on sellainen ympäristönsuojelulain 35 4 mom tarkoitettu tekninen ja toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia ja jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 mom 13 g) kohdan perusteella jätteen ammattimaista käsittelyä ja hyödyntämistä koskevan lupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto, jos käsiteltävän tai hyödynnettävän jätteen määrä on vähintään tonnia vuodessa. Asfalttiaseman, kivilouhinnan ja murskaamon ympäristöluvan ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen 7 1 momentin 7 a), 7 b) ja 7c) kohtien perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojelulain 31 3 mom nojalla aluehallintovirasto ratkaisee 35 4 mom nojalla eri toimintojen lupa-asian, jos yhdenkin toiminnan lupa-asian ratkaisu kuuluu sen toimivaltaan. Tämän päätöksen mukaisena valvontaviranomaisena toimii Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jäljempänä Pirkanmaan ELY keskus. ASIAN VIREILLETULO Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Ympäristölupahakemuksessa tarkoitetutulla laitosalueella olevia toimintoja koskevat seuraavat luvat Taulukko 1. Lupatilanne Lupaviranomainen Pirkanmaan ympäristökeskus (PIR-2006-Y ) Pirkanmaan ympäristökeskus (PIR-2009-Y ) Tampereen kaupungin rakennus- ja ympäristölau- Toiminnot kiinteä asfalttiasema siirrettävä uusioasfalttiasema kivenlouhimo siirrettävä murskaamo jäteasfaltin käsittely ja hyödyntäminen lentotuhkan vastaanotto Romuajoneuvojen esikäsittely- ja välivarastointitoiminta 1) Lasijätteen hyödyntäminen maarakenteissa (YPA:6967/643/2006 ja

3 3 takunta Tampereen kaupungin ympäristölautakunta YVI:5847/643/2003) 2) Sadevesikaivojen pohjahiekan käsittely (YPA:6323/643/2005) 3) Varasto- ja korjaamotilojen lupa 4) Rakennusvalvonnan toimenpidelupa 5) Maa-ainesten ottamislupa YVI:8589/632/2002, voimassa saakka Kaavoitustilanne Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava, jossa alue on merkinnällä T- teollisuus ja varastoalueet. Alueelle ollaan laatimassa Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavoja. Hankealue on Tarastenjärven osayleiskaavaehdotuksessa (ollut nähtävillä ) osoitettu pääosin merkinnällä T-7, jolla osoitetaan teollisuus- ja varastoalueet ja pohjoisosa M-3 merkinnällä, jolla osoitetaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Tammervoima Oy:n suunniteltu hyötyvoimalalaitoshanke sijoittuu hankealueen pohjoispuolelle. Tätä hanketta koskeva asemakaava (nro 8440) on hyväksytty lupahakemuksen vireilläolon aikana (kaupunginvaltuusto ). Tammervoima Oy:n hankkeen sijoittaminen Tarastenjärven alueelle edellyttää Tarastenjärven osayleiskaavaehdotuksen tarkistamista ja asettamista uudelleen nähtäville. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Tarastenjärven varastoalue sijaitsee noin 13 kilometriä Tampereen kaupungin keskustasta itään päin Jyväskylään johtavan valtatie 9 pohjoispuolella. Kulku alueelle on valtatieltä 9 Tarastenjärven eritasoliittymän kautta. Hankealue on valtaosin rakennettua laitos- ja kenttäaluetta. Rakentamatonta ja luontaisen kasvillisuuden peittämä alue on vain reunamiltaan eli pohjoisosan suojavyöhykkeellä. Laitosalueen läheisyydessä on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus, 400 ja 110 kv:n voimalinjat, puhtaan puun varastointi ja myynti yritys sekä kuitulieteen ja puhtaan maan jätteenkäsittelykenttä. Etelän suunnassa on valtatie 9, joka sijoittuu laitosalueen ja lähimmän asutuksen väliin. Ympäristön tila ja laatu Alueen hydrologia, geologia ja ympäristön luonnontila Hankealueen maaperä koostuu moreenista, joka alueellisen maaperäkartoituksen mukaan on vähäkivistä hiekkamoreenia. Hankealueen eteläreunassa on kalliovaltaisempia kohtia. Alueen pohjoisosassa tavataan lohkareisia moreenikumpuja. Hankealueen ja sen ympäristön kallioperässä esiintyy tyypillisenä pääkivilajina Tampereen liuskejakson voimakkaasti liuskerakenteisia kiviä, kiilleliuskeita ja gneissejä. Alueen kallioperä on vahvasti suuntautunutta (itä-länsi- suuntaus) ja vallitseva päärakoilusuunta on pystyrakoilu

4 Pintavesien laatu 4 Hankealue sijoittuu Sorilanjoen suurvaluma-alueeseen ja siellä Nurmin ja Juoponlahden pienvaluma-alueiden rajapintaan. Hankealue voidaan jakaa kolmeen osavaluma-alueeseen. Pohjoisesta vedet ohjautuvat Nurmin pienvaluma-alueelle ja edelleen Aitolahden Merjanlahteen. Kaakosta ja luoteesta vedet ohjautuvat Juoponlahden pienvaluma-alueelle, josta edelleen Aitolahden Juoponlahteen. Lähimmät muut järvet ovat hankealueen itäpuolella noin 780 metrin etäisyydellä sijaitseva Tarasjärvi ja kaakkoispuolella noin 820 m etäisyydellä sijaitseva Matkajärvi. Hankealueelta ei valu pintavesiä näihin järviin. Ilman laatu Nykyisestä toiminnasta aiheutuu mm. hiukkaspäästöjä. Pohjaveden tila Alue ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet sijaitsevat Kangasalla noin 5,4 ja 5,8 kilometrin etäisyydellä. Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Lähin asutus sijaitsee hankealueen rajasta länteen noin 400 m:n etäisyydellä Lintukalliontien varrella ja noin 420 m:n etäisyydellä etelään. Etelän suunnassa hankealueen ja lähimmän asutuksen väliin sijoittuu valtatie 9. Lähimmät muinaismuistot ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet ovat tervanpolttoon käytetty rännirata ja tummaverkkoperhosen esiintymisniityt luoteis-pohjoispuolella. Lisäksi lähialueilla on hevostiloja ja virkistysreitti sekä laidun- ja viljelypeltoja. Hankealueen läheisyydessä merkittävin luontoarvo ovat sen pohjoispuolella sijaitsevat tummaverkkoperhosniityt. Muita luontoarvoja ovat alueen länsipuolinen puro ja soistuneet painanteet (metsäluonnon muu arvokas elinympäristö) sekä hankealueen pohjoispuolinen puro (metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö). Hankealueen länsipuolella sijaitsee rehevä korpi eli ruohoinen sarakorpi, joka on mahdollinen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö. Kasvilajeista on mainittu korpialvejuuri, joka kasvaa ruohoisessa sarakorvessa. Ketotyräruohoa kasvaa voimajohtoalueella. Molemmat lajit ovat alueellisesti harvinaisia. Lähin uhanalaisen kasvilajien kasvupaikka on noin 500 m hankealueen rajalta länteen sijaitseva alueellisesti uhanalaisen pussikämmekän kasvupaikka. Lepakoista alueella on todettu esiintyvän viiksisiippaa/isosiippaa, pohjanlepakkoa ja korvayökköä, jotka ovat yleisimpiä Tampereen ympäristössä tavattavia lepakkolajeja. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat löytyvät selvityksen mukaan todennäköisesti Tarastenjärven osayleiskaava-alueen ulkopuolelta.

5 5 Hankealueen lähiympäristöön ei sijoitu liito-oravan jätöshavaintoja eikä todennettua pesintää. Hankealueen länsipuolinen metsäinen alue on osittain liito-oravan elinympäristöksi välttävästi soveltuvaa aluetta ja pieneltä osin hyvin soveltuvaa aluetta. Luonnonolosuhteiltaan hankealuetta lähinnä on hankkeen länsipuolinen Peräniityn arvokas osakokonaisuus. Ekologisia yhteyksiä sijoittuu hankealueen pohjoispuolelle Näätäsuon alueelle sekä Peräniityn eteläpuolelle valtatien 9 suuntaisesti ja valtatien yli. Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Alueen merkittävin melulähde on valtatie 9, jonka 55 db:n päiväaikainen melualue yltää noin 200 m etäisyydelle tiestä. Yöaikaan 50 db:n melualue yltää noin 300 m etäisyydelle tiestä. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Hankkeen ympäristövaikutuksia on arvioitu YVA menettelyssä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun asetuksen 6 :n jätehuollon 11 b) kohdan (jätteiden käsittely) perusteella. Pirkanmaan ympäristökeskus on antanut lausuntonsa arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta Lupahakemus, jota hakija on tarkentanut täydennyksessä , vastaa laajuudeltaan YVA:n vaihtoehtoa VE1, jossa mukana olleiden toimintojen kapasiteetit olivat: Taulukko 2. Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetyt Tarastenjärven varastoalueen toimintojen kapasiteetti (YVAn VE1) Toiminto Keskimäärin t/v Enintään t/v Asfaltin, pehmeän asfalttibetonin ja öljysoran sekä uusioasfaltin valmistaminen Asfalttijätteen vastaanotto, murskaus ja hyödyntäminen Kallion louhinta ja murskaus Romuajoneuvojen välivarastointi autoa vuodessa Sadevesikaivojen pohjahiekan käsittely Kiviaineksen vastaanotto ja hyödyntäminen Erilaisten rakennusmateriaalien Tilantarve 4 ha vuodessa välivarastointi Katu- ja vihertuotannon kasvihuoneet Tilantarve m 2 Maa- ja kiviainesten välivarastointi Betonijätteen vastaanotto ja murskaus Tiilien ja kantojen välivarastointi Reunakivien valmistus noin m vuodessa

6 6 Yhteysviranomainen toteaa antamassaan lausunnossa arviointiselostuksesta, että siinä on kuvattu pääosin riittävästi hankkeen eri vaihtoehdot ja niihin liittyvät toiminnot, joilla on ympäristövaikutuksia. Arviointiselostuksessa on tunnistettu ja arvioitu merkittävät hankkeesta aiheutuvat vaikutukset ja niiden lieventämistoimia. Selostuksessa on kuitenkin joitain puutteita luontovaikutusten, haittaaineiden, melun ja hiukkaspitoisuuksien sekä yhteisvaikutusten arvioinnissa ja merkittävyyden tarkastelussa. Puutteet eivät ole yksistään tai yhdessä kuitenkaan sellaisia, että arviointiselostus olisi olennaisesti puutteellinen. Arviointiselostuksessa todetut puutteet tulee korjata. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Hankealueen rajaus Hakemuksen täydennyksessä ( ) on otettu huomioon hyötyvoimalaitoksen (Tammervoima Oy) hanketta koskeva asemakaava (nro 8440). Hakemuksessa esitetty hankealue supistuu pohjoisosastaan siten, että Tarastenjärven varastoalueen toiminnot sijoittuvat asemakaavan mukaisen Hyötyvoimakadun eteläpuolelle. Tällöin myös tummaverkkoperhosesiintymän suojavyöhykkeeksi tarkoitettu pohjoisosan puustoinen suoja-alue jää hyötyvoimalaitoksen alueelle. Asemakaavassa nro 8440 suoja-alue on osoitettu merkinnällä EV (Suojaviheralue) ja alueella on voimassa hulevesien johtamista koskeva erityismääräys. Myös hulevesien johtamiseen käytetty lasimurskesalaoja jää hyötyvoimalaitoksen alueelle. Hyötyvoimalaitoksen alueelle rakennetaan uusi hulevesiviemäri, jonne myös Tarastenjärven varastoalueen sadevesiviemäristä tulevat hulevedet johdetaan. Hakemuksen täydennykseen on liitetty päivitetty asemapiirros, josta ilmenee Tarastenjärven varastoalueelle sijoittuvien toimintojen ja varastokasojen sijainti. Pysyväisluonteiset meluesteinä toimivat varastokasat ovat, korkeudeltaan vähintään 8 m. Pysyväisluonteisten varastokasojen pinta-alat vaihtelevat m 2 (kalliomurske ja louhe, asfalttimurske), maa- ja kiviaines m 2, betoni m 2. Alueella väliaikaisesti varastoitavien kanto- ja risukasojen pinta-alat ovat m 2. Tampereen Infran varastoalueen ulkopuolelle, sen pohjoispuolella olevat hulevesien käsittelyyn liittyvät lasimurskesalaoja kokonaan ja suojavyöhyke osittain sijoittuvat Tammervoima Oy:n tontille. Yleiskuvaus toiminnasta Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen ja laajentaminen. Alueella on toimintaa arkisin klo Lisäksi asfalttiasema voi toimia poikkeuksellisesti klo enintään 30 vrk vuodessa. Alueella harjoitetaan voimassa olevien ympäristölupien mukaan seuraavia ympäristöluvanvaraisia toimintoja:

7 7 asfaltin valmistus (useita eri asfalttityyppejä kiinteällä asfalttiasemalla ja uusioasfalttia joko siirrettävällä tai kiinteällä asfalttiasemalla) jätteiden hyödyntäminen ja käsittely asfalttijätteen välivarastointi, murskaus sekä hyödyntäminen uusioasfaltin valmistuksessa lentotuhkan vastaanotto ja hyödyntäminen alueella sijaitsevan kallion louhinta louheen murskaus romuajoneuvojen esikäsittely ja välivarastointi (toiminta pysyy ennallaan käsitellään tämän luvan yhteydessä hulevesien yhteiskäsittelyn takia) Toiminnan muutokset Alueella on tarkoitus ottaa vastaan useampia jätelaatuja hyödynnettäväksi ja/tai käsiteltäväksi ja lisätä jo nyt vastaanotettavien jätelaatujen määrää vuositasolla. Kallion louhinnan ja louheen murskauksen toiminta-aikoihin esitetään muutoksia. Taulukoissa 3, 4 ja 5 on esitetty haetut muutokset voimassa oleviin lupiin: Taulukko 3. Asfaltin ja uusioasfaltin tuotanto Asfaltin ja uusioasfaltin Voimassa oleva lupa tuotanto vuodelta 2008 Tuotanto Enintään t/a, (asfalttia keskimäärin 200 t/vrk ja uusioasfalttia keskimäärin 450 t/vrk) Toiminta-ajat Arkisin ma-pe klo 5-21, muina aikoina poikkeuksellisesti enintään 30 vrk vuodessa Lupahakemus Kiviaineksen kulutus t/a t/a Enintään t/a (asfalttia keskimäärin 200 t/vrk ja uusioasfalttia keskimäärin 450 t/vrk) Arkisin ma-pe klo 5-22, poikkeuksellisesti klo enintään 30 kertaa vuodessa pääasiallisesti sulan maan aikaan. Taulukko 4. Kallion louhinta ja murskaus Kallion louhinta ja Voimassa oleva lupa Lupahakemus murskaus vuodelta 2008 Tuotanto Enintään t/a Enintään t/a (enintään k-m 3 tr/a). Toiminta-ajat Louhinta ja murskaus Arkisin ma-pe klo välisenä aikana. Murskausaseman käynnis- Hakemuksen täydennyksen ( ) mukaan alueella olevasta kalliosta louhitaan k-m 3 tr vuodessa. Lisäksi murskataan muualta tuotavaa kiviainesta siten, että kiviaineksen murskausmäärä on hakemuksessa ilmoitetun mukaisesti enintään k-m 3 tr/a eli noin tn/a. Louhinta ja murskaus Arkisin ma-pe klo Murskausaseman käynnistämiseen liittyviä, ei-meluavia

8 8 tämiseen liittyviä, ei-meluavia toimintoja voidaan tehdä klo 5-7 Räjäytykset ma-pe klo 8-18 Muut rajoitukset Louhittavan kalliopinnan puhdistusta ei ajalla toimintoja voidaan tehdä klo 5-7 Räjäytykset ma-pe klo 8-18 Ei louhittavan kalliopinnan puhdistusta, koska kalliopinta on puhdistettu jo aiemmin. Taulukko 5. Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely (määrät tonnia vuodessa) Jätteiden hyödyntäminen Voimassa oleva lupa Lupahakemus ja käsittely vuodelta 2008 t/a Asfalttijätteen vastaanotto, Enintään t/a Enintään t/a murskaus ja hyödyntäminen Kiviaineksen ja lentotuhkan vastaanotto Lentotuhkaa enintään tn/v ja hyödyntäminen. Maa- ja kiviainesten Keskimäärin t/a välivarastointi Betonijätteen vastaanotto Keskimäärin t/a ja murskaus Tiilien ja kantojen Enintään t/a välivarastointi ja (arviolta t/a kantoja ja murskaus 500 t/a tiiliä) Sadevesikaivojen Enintään t/a pohjahiekan käsittely Muut toiminnot alueella erilaisten rakennusmateriaalien välivarastointi, reunakivien valmistus (toiminnasta ei oleteta aiheutuvan melua) alueelle tuodaan valmista mursketta enintään t/a asfaltinvalmistusta varten Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus Louhinta Hankealueella on k-m 3 kiintokallioainesta, josta hakemuksen täydennyksen ( ) mukaan jäljellä on k-m 3. Kallion korkein taso on noin +136 mpy ja ottoalueen lounaiskulmassa noin +120 mpy. Kallioaineksen ottamissuunta on lännestä itään päin. Kalliolouhinnan työvaiheita ovat poraus, räjäyttäminen ja rikotus. Louhintaa tapahtuu arkisin maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana noin 4-6 kuukautta vuodessa vaihtelevina aikoina. Kallion poraus tehdään hydraulisella porakalustolla. Louhintaan liittyvät räjäytykset tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Louheen rikotus tapahtuu tarvittaessa iskuvasaralla. Kalliokiviaineksen murskaus Kalliota louhitaan ja murskataan enintään tonnia vuodessa. Hankealueella sijaitsevan m 3 kiintokallioaineksesta saatavan louheen ja

9 9 murskeen vuosituotannot ovat keskimäärin yhteensä m 3 vuodessa sekä enintään m 3 vuodessa. Murskausta tapahtuu arkisin maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana 4-6 kuukautta vuodessa vaihtelevina aikoina. Murskausaseman käynnistämiseen liittyviä toimia, jotka eivät aiheuta melua laitosalueen ulkopuolelle, tehdään aamuisin klo välisenä aikana. Kiviaines rikotaan murskauslaitoksen esimurskaimessa, josta kiviaines siirtyy väli- ja jälkimurskaimeen, jonka jälkeen se seulotaan kaksi- tai kolmitasoseulalla. Murskauslaitoksen sähköntuotantoon voidaan käyttää tarvittaessa aggregaattia tai tarvittava sähkö otetaan verkosta. Paikalla voidaan käyttää myös tela-alustaista murskainta, joka koostuu edellä mainituista yksiköistä. Kallion ja betonin murskauksessa käytettävän murskauslaitteiston arvioitu korkeusasema on +119,5 m (N2000). Muualta tuotavan louheen murskaus Hakemuksen täydennyksien ( ja ) mukaan alueella on tarkoitus myös murskata muualta tuotua louhetta. Alueelta otettavan sekä muualta tuotavan kiviaineksen murskausmäärä on yhteensä enintään k-m 3 vuodessa, josta muualta tuotua kiviainesta on enintään k-m 3. Asfaltin ja uusioasfaltin valmistus Kiinteä asfalttiasema Asfalttiasema on toiminnassa päällystyskauden aikana huhtikuusta joulukuuhun arkisin klo Lisäksi asfalttia voidaan poikkeuksellisesti valmistaa myös klo välisenä aikana vaativista asfaltointikohteista johtuen. Yötyövuoroja laitoksella on keskimäärin 15 ja enintään 30 kertaa vuoden aikana. Yötyövuorot ajoittuvat pääasiallisesti sulan maan aikaan. Kiinteällä asfalttiasemalla valmistetaan eri asfalttityyppejä (asfalttibetoni, pehmeä asfalttibetoni, kivimastiksiasfaltti, avoin asfaltti, valuasfaltti ja uusioasfaltti) enintään tonnia vuodessa (asfalttia keskimäärin 200 tonnia/vrk ja uusioasfalttia keskimäärin noin 450 tonnia/vrk). Taulukko 6. Asfalttimassojen valmistuksen raaka-aineet. Raaka-aine Enintään tonnia vuodessa Bitumi Täytejauhe (kalkkifilleri) Kiviaines Asfaltin valmistuksessa käytettävä kiviaines tuodaan muualta alueelle valmiiksi murskattuna, mutta tulevaisuudessa on myös mahdollista hyödyntää soveltuvin osin viereistä kallioaluetta. Tarastenjärven kivenlouhimon kiviaines ei kuitenkaan täytä tiettyjen asfalttilaatujen valmistuksessa käytettävälle kivelle asetettuja laatuvaatimuksia. Tämän vuoksi alueelle tuodaan valmista mursketta keskimääri tonnia vuodessa ja enintään tonnia vuodessa.

10 10 Uusioasfaltti Uusioasfaltin valmistus tapahtuu joko erillisellä siirrettävällä uusioasfalttiasemalla tai kiinteällä asfalttiasemalla kaksoisrumpumenetelmällä. Laitoksen toiminta-ajat ovat samat kuin valmistettaessa asfalttimassaa kiinteällä asfalttiasemalla. Erillinen siirrettävä asfalttiasema käyttää toiminnassaan asfalttimursketta keskimäärin noin 70 %, kun taas kaksoisrumpuasema käyttää asfalttimursketta keskimäärin noin % tarvittavasta kiviaineksesta. Kaksoisrumpuasemalla asfalttirouhe kuumennetaan öljypolttimella, jonka polttoaineena käytetään raskasta polttoöljyä. Jätteiden vastaanotto-, käsittely- ja hyödyntämistoiminnot Asfalttijätteen vastaanotto, murskaus ja hyödyntäminen Asfalttijätteen vastaanotto Uusiokäyttöön soveltuvaa asfalttijätettä otetaan vastaan enintään tonnia vuodessa. Jäteasfalttia syntyy kunnallisteknisten töiden yhteydessä asfalttia poistettaessa tai katujen kunnossapidon yhteydessä asfalttia jyrsittäessä. Vastaanotettavasta jäteasfaltista pieni osa tulee jyrsintärouheena, joka soveltuu sellaisenaan esimerkiksi pehmeän asfalttibetonin tilalle. Suurin osa jäteasfaltista tulee palasina. Asfaltin murskaus Palasina alueelle tuotu jäteasfaltti murskataan ennen hyödyntämistä. Jäteasfalttia murskataan kerran vuodessa joulukuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana. Murskaus kestää 15 päivää/ kerta. Murskausjaksolla päivittäinen työaika on arkisin maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana Asfaltin hyödyntäminen Syntyneestä asfalttimurskeesta noin 50 % hyödynnetään uusioasfaltin valmistuksessa ja 50 % teiden, katujen ja kunnallisteknisten teiden rakentamisessa. Maa- ja kiviaineksen vastaanotto, välivarastointi ja hyödyntäminen Alueelle otetaan vastaan lähinnä kaupungin omilta työmailta välivarastoitavaksi vain puhtaita maa- ja kiviaineksia enintään tonnia vuodessa. Ainekset hyödynnetään edelleen maanrakennuksessa penkereisiin, suodatinja jakaviin kerroksiin. Maa- ja kiviaineksista pidetään kirjaa siten, että tulevat kuormat lasketaan kuormina ja lähtevät kuormat punnitaan. Betoni- ja tiilijätteen vastaanotto ja murskaus Alueella otetaan vastaan betoni- ja tiilijätettä, joka koostuu suurimmaksi osaksi kaukolämmön suojakansista sekä katu- ja vihertuotannon omilta työmailta tulevista vanhoista betonikaivoista ja viemäreistä. Vastaanotettava betonijätteen määrä on enintään tonnia vuodessa. Betoni- ja tiilijäte varastoidaan samalla varastointipaikalla, joka sijaitsee kallionlouhinta-alueen eteläpuolella. Betonijäte ja tiilijäte murskataan ja murske välivarastoidaan alueelle käytettäväksi katurakentamisessa. Betonijätteen murskausta tehdään keskimäärin

11 päivää vuodessa. Päivittäinen työaika on arkisin klo välillä. Murskauksessa tullaan käyttämään iskupalkki- tai leukamurskainta. Kantojen välivarastointi ja murskaus Alueella vastaanotetaan kantoja, jotka ovat suurimmaksi osaksi peräisin Tampereen Infran omilta työmailta. Kantojen murskaus tapahtuu tapauskohtaisesta erillisen suunnitelman mukaan joko alueella ulkopuolisen toimijan tekemänä tai Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksessa. Mahdollista kantojen murskausta alueella tullaan tekemään noin 5-10 päivää vuodessa ja päivittäinen työaika on arkisin klo välillä. Hakemuksen mukaan tiiliä ja kantoja välivarastoidaan alueella enintään tonnia vuodessa. Sadevesikaivojen pohjahiekan käsittely Alueelle rakennetulle tiivispohjaiselle (Lemdence ja ABK) viettävälle m 2 laajuiselle asfalttikentälle läjitetään sadevesikaivojen pohjahiekkaa. Pohjahiekkoja kerätään vuosittain noin tonnia ja käsittelyalue on mitoitettu tonnin määrälle. Toiminta on vilkkaimmillaan keväällä, kun sadevesikaivojen pohjahiekkaa kerätään. Aines tuodaan kentälle imuautoilla ja sitä siirretään maansiirtokoneella. Sadevesikaivojen hiekkojen esikäsittely perustuu vesipitoisuuden alentamiseen. Vesi johdetaan suotopenkereeseen, josta edelleen salaojaputkiston kautta hiekan- ja öljynerotuskaivoihin. Erotuskaivoista vesi johdetaan lasimurskesalaojaan. Tämän jälkeen hiekat toimitetaan kaatopaikalle pilaantuneen maana tai mikäli aineksen haitta-ainepitoisuudet ovat alle Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitettyjen kynnys- tai ohjearvojen, voidaan aines uusiokäyttää tai toimittaa ylijäämämaan vastaanottopaikkaan. Jos sadevesikaivojen hiekkoja kuljetetaan muualle kuin kaatopaikalle, näytteitä otetaan noin tonnin välein tai tarvittaessa, jos on syytä epäillä normaalia korkeampia haitta-ainepitoisuuksia. Varastointimäärät Taulukko 7. Alueella välivarastoitavien jätteiden suurimmat kertavarastointimäärät ovat Jätelaji Suurin kertavarastointimäärä tonnia Asfalttijäte Sadevesikaivojen pohjahiekat Puhdas maa- ja kiviaines Muualta tuotu murskattavaksi tarkoitettu louhe Betonijäte Tiilet 500 Kannot 4 500

12 12 Romuajoneuvojen välivarastointi Hankealueella sijaitsee Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittämisen romuajoneuvojen välivarastointialue. Tampereen kaupunki on ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla velvollinen huolehtimaan alueellaan hylätyistä ja ympäristöön jätetyistä ajoneuvoista. Lain mukaan hylätyt ajoneuvot on siirrettävä niille varatulle alueelle ja niitä on säilytettävä vähintään 30 päivää ennen esi- ja jatkokäsittelyä. Ajoneuvojen varastosiirrot tekee katutilavalvonta joko hylätyksi toteamisen, kunnossapitoa ja puhtaanapitoa haittaavan ja väärin pysäköinnin perusteella. Näiden lisäksi tiehallinto, poliisi ja tulli ottavat ajoneuvoja haltuunsa. Alueelle otetaan välivarastoitavaksi myös ympäristökunnista tulevia ajoneuvoja. Alueelle tuodaan vuosittain ajoneuvoa. Hylätyt tai takavarikoidut ajoneuvot tuodaan alueelle hinausautolla ja haetaan esi- tai jatkokäsittelyyn kuorma-autolla. Alueen sisällä ajoneuvot siirretään trukilla välivarastoon niille varatuille paikoille. Toimintaa harjoitetaan pääosin arkisin maanantaista perjantaihin klo , mutta viranomaiset voivat tuoda alueelle ajoneuvoja myös muina aikoina. Välivarastointialue koostuu 1,2 ha:n suuruisesta asfaltoidusta kentästä, joka on aidattu ja varustettu lukittavalla portilla. Alueella on lisäksi videovalvonta sekä automaattinen kaukohälytyslaite. Esikäsittely Ajoneuvojen esikäsittely tehdään alueen vastaanottopisteessä tai vaihtoehtoisesti akreditoitujen alihankkijoiden toimesta. Lopullisen poiston ja jatkokäsittelyn suorittavat akreditoidut alihankkijat. Alueelle tuotujen ajoneuvojen nesteiden, renkaiden ja akkujen poistamista varten on rakennettu halli, jossa on betonilattia ja hiekan- ja öljynerottimella varustettu lattiakaivo. Tilan yhteydessä on erillinen tila akkujen ja poistettujen nesteiden lyhytaikaiselle välivarastoinnille. Tilasta ei ole yhteyttä lattiakaivoon. Hulevedet Välivarastointikentän hulevedet johdetaan sadevesikaivojen kautta hiekan- ja öljynerotuskaivoihin, joista hulevedet johdetaan edelleen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivojen kautta maastoon. Öljyn- ja hiekanerotuskaivot on varustettu hälyttimillä ja ne sekä tyhjennetään että huolletaan vuosittain. Muut toiminnot Muualta tuodun valmiiksi murskatun kiviaineksen vastaanotto Alueelle tuodaan muualta valmiiksi murskattua kiviainesta keskimäärin t/a ja enintään t/a ja se käytetään asfaltin valmistuksessa.

13 13 Erilaisten rakennusmateriaalien välivarastointi Varastokentillä välivarastoidaan sekä käytettyjä että uusia rakennustarvikkeita kuten katujen reunakiviä, luonnonkiviä, pihakiviä ja laattoja, teräs- ja muoviputkia sekä betonituotteita kuten betonielementtejä. Reunakivien valmistus Reunakivien valmistetaan noin metriä vuodessa ja kivenhakkuun ja sen varastoinnin tarvitsema maa-alue on noin 1 hehtaari. Toimintaa harjoitetaan arkisin klo Reunakivet valmistetaan raakakivistä ja niistä valmistetaan käyttäen kiviporia, kiiloja sekä muita kivityökaluja reunakiviä. Kivihakkurit tekevät työnsä kevytrakenteisissa katoksissa. Osa käytettävistä reunakivistä ostetaan valmiina tuotteina yksityisiltä toiminnanharjoittajilta ja varastoidaan oman tuotannon kanssa samassa varastossa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Hakemuksen täydennyksen ( ) mukaan louhinta-alueelta on kuorittu pintamaat jo 2000 luvun alussa eikä alueella enää synny kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarkoitettuja jätteitä. Kemikaalit ja polttoaineet Öljytuotteet varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä, joiden ympärillä on törmäyssuojat sekä valuma-altaat. Alueella käytetään raskasta polttoöljyä enintään 490 tonnia vuodessa, kevyttä polttoöljyä enintään 40 tonnia vuodessa ja voiteluöljyjä 0,25 tonnia vuodessa. Bitumia käytetään enintään tonnia vuodessa. Toiminnassa käytetään räjähdysaineita enintään 17 tonnia vuodessa. Räjähdysaineita ei säilytetä alueella. Vedenhankinta Romuajoneuvojen käsittelyalueen sosiaalitilojen ja vastaanottopisteen jätevedet ohjataan Tampereen veden omistuksessa olevan jätevesiviemärin kautta jätevedenpuhdistamolle. Muiden toimintojen osalta sosiaalitiloissa käytettävä vesi tuodaan säiliöautolla maanalaiseen, noin 3 m 3 :n säiliöön kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. Sosiaalitilojen lisäksi vettä tarvitaan mahdolliseen pölyämisen torjuntaan. Muu alueella käytettävä vesi (noin 30 m 3 vuodessa) otetaan porakaivosta. Energian käyttö ja energiatehokkuus Kiviaineksen kuivaus ja kuumennus kiviainesrummussa tapahtuu öljy- tai biokaasupolttimella. Asfaltin valmistuksessa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tuottama biokaasu kattaa noin % polttoaineen tarpeesta. Kaasun kulutus on arviolta enintään m 3 vuodessa. Tarvittava sähkö (noin kwh/v) otetaan verkosta, mutta murskauslaitoksen sähköntuotantoon voidaan tarvittaessa käyttää aggregaattia.

14 14 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Hakijalla ei ole käytössä ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. Liikenne Asfaltointikaudella (touko-marraskuussa) kokonaisliikennemäärä on 200 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Talvikaudella (joulu-huhtikuussa) liikenne on huomattavasti vähäisempää. Nykytilanteeseen verrattuna lisäys on noin 20 kuormaa/ vrk. Asfaltointikaudella massa-autoja käy alueella päivittäin keskimäärin 45 ja kiviaineskuljetuksia on yhdistelmäautolla päivittäin keskimäärin 10 kuormaa. Purettua asfalttia tuodaan vuositasolla noin kuormaa, josta toukomarraskuussa Asfalttimurskeena alueelta viedään sulan maan aikaan yhteensä noin kuormaa. Bitumia tuodaan yhteensä noin 50 kuormaa kauden aikana. Muita kuorma-autoja alueella käy päivittäin enintään viisi. Asfalttiaseman alueella työskentelee lisäksi yksi pyöräkuormaaja asfalttikauden ajan ja alakentällä yksi pyöräkuormaaja lähes ympärivuotisesti. alueella liikennöi henkilöautoa päivittäin. Alueen ympäristön liikenneverkko on toteutettu ottaen huomioon raskas liikenne, mikä tukee myös turvallista liikenneympäristöä. Hankkeen aiheuttama liikenne suuntautuu suoraan hankealueelta Tarastenjärven eritasoliittymän kautta valtatielle 9 ja sieltä edelleen Tampereen kaupungin eri alueille. Tulevaisuudessa hankealueelta tulee uusi katuyhteys Nurmi-Sorilan alueelle, jota käyttäisi lähinnä Nurmi-Sorilaan kulkeva ja sieltä tuleva liikenne. Suurin osa liikenteestä kulkisi edelleen Tarastenjärven eritasoliittymän kautta. Nykytilanteeseen verrattuna hankkeen aiheuttama liikenteen lisäys Tarastenjärventiellä on arvioitu olevan noin 10 % ja valtatiellä 9 Tarastenjärven ja Aitolahden eritasoliittymien välillä kokonaisuutena noin 0,2-0,4 %. Raskaan liikenteen määrä lisääntyy noin 3 %. Vuoden 2030 ennustetilanteessa hankkeen liikenteen suhteellinen osuus valtatie 9 liikenteestä vähenee selvästi, sillä tien liikennemäärä kasvaa voimakkaasti alueen muun maankäytön kehittymisen takia. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP) soveltamisesta Toiminnassa käytettävät asfalttiasemat ovat alalla yleisesti käytössä olevaa teknologiaa. Alueella nykyisin oleva asfalttiasema on ns. A-luokan asfalttiasema eli se on varustettu suodatinpölynpoistolaitoksella ja puretun asfaltin murskauslaitoksella pölyn leviämistä estetään mm. koteloinnein (ns. B-luokan asema). Muussa toiminnassa käytettävän kaluston voidaan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa paikalliset olosuhteet ja toiminnan laajuus huomioon ottaen. Jäteasfaltin käyttö asfaltin raaka-aineena vähentää neitseellisen kiviaineksen ja bitumin käyttötarvetta. Myös betonijätteen käyttö murskeena katu- ja tierakenteissa vähentää neitseellisen kiviaineksen käyttöä. Toiminnan käytännöt ovat yleisesti käytössä vastaavassa toiminnassa.

15 15 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Jätevedet johdetaan viemäriin ja tilapäistoimintojen (mm. murskaus) ajaksi tuodaan alueelle siirrettävät sosiaalitilat, joiden vedet kerätään umpisäiliöön. Hulevesien käsittely Hankkeesta aiheutuvia pintavesivaikutuksia voivat olla sameuden, kiintoainespitoisuuden ja typpipitoisuuden kasvaminen alapuolisessa ojastossa. Sadevesikaivojen pohjahiekoissa saattaa olla öljy- ja metallipitoisuuksia. Romuajoneuvojen esikäsittely- ja välivarastointialue, asfalttiaseman toimintaalue ja sadevesikaivojen pohjahiekkojen käsittelykenttä on sadevesiviemäröity ja sadevesiviemäröidyn alueen pinta-ala on noin 5 ha. Hulevesien hallinnan yleissuunnitelman mukaan (FCG , muutos ) romuajoneuvojen esikäsittely- ja välivarastointikentän, asfalttiaseman sekä sadevesikaivojen pohjahiekkojen käsittelykentän hulevedet johdetaan laitosalueen pohjoispäässä sijaitsevan hiekan ja öljynerottimen kautta lasimurskesalaojaan. Romuajoneuvojen esikäsittely- ja välivarastointialueella sijaitsevan hallirakennuksen kattovesiä varten on oma sadevesiviemäri, josta tulevia vesiä ei johdeta öljynerottimelle. Tämän sadevesiviemärin vedet johdetaan hyötyvoimalaitoksen tontin kautta edelleen Näätäsuonojaan. Hulevesien hallinta on tarkoitus toteuttaa keskitetyillä eli alueellisilla hulevesien hallintamenetelmillä. Hulevesien alueellista hallintaa on esitetty kahteen kohtaan siten, että 1) piha-alueen sadevesiviemärit purkautuvat öljynerotuskaivon kautta lasimurskesalaojaan ja sitä kautta maastoon ja 2) viivytysallas sijoitetaan hakijan omistamalle maalle kallionlouhinta-alueen länsipuolelle. Hakemusasiakirjoihin liitetyn Tarastenjärven varastoalueen hulevesiselvityksessä (laatinut FCG ) on hulevesien viivytysjärjestelmät suunniteltu Nurmi-Sorilan osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti. Hulevesiselvityksessä hulevesiä esitetään johdettavaksi kahteen suuntaan 1) pohjoinen valuma-alue ja 2) lounainen valuma-alue. Pohjoinen valuma-alue (valuma-alue 1) Pohjoinen valuma-alue sijaitsee Nurmin valuma-alueella ja sen hulevedet on suunniteltu johdettavan alueen keskellä olevan sadevesiviemärin kautta. Sadevesiviemäröidyn alueen pinta-ala on noin 5 ha ja sillä sijaitsevat mm. romuajoneuvojen vastaanotto- ja varastointialueet, asfalttijätteen vastaanotto, murskaus ja murskeen varastointikenttä, asfalttiasema, sadevesikaivojen pohjahiekan käsittelykenttä. Hulevesien hallintamenetelmänä on hulevettä viivyttävä toteutettu lasimurskeella täytetty salaojarakenne. Mitoituslaskelman mukaan tavanomaisten sateiden (20 min, toistuvuus kerran kahdessa, viidessä ja kymmenessä vuodessa) aiheuttamat hulevedet voidaan johtaa hallintajärjestelmän läpi. Mallinnuslaskelmien mukaan lasisalaojarakenne on riittävä myös pidempikestoiselle rankkasateelle (60 min, toistuvuus kerran kahdessa vuodessa). Lasimurskesalaojarakenteella on myös hulevesien laatua parantava vaikutus, mikä perustuu pääosin kiintoaineen pidättymiseen erilaisten mekanismien kautta. Näistä mekanismeista siivilöityminen on merkittävin. Viivytysjärjestel-

16 16 mään tulevan huleveden laadulla on merkittävä vaikutus järjestelmän käyttöikään. Lasimurskeen ominaisuuksista riippuen on olemassa teoreettinen riski järjestelmän tukkeutumiselle. Laadullisen hallinnan kannalta suositellaan, että ennen hulevesien johtamista viivytysjärjestelmään ne tulisi käsitellä öljyn- ja hiekanerotuksella. Lisäksi on varauduttava rakentamaan tulvareitti sellaisten rankkasateiden varalta, jotka aiheuttavat veden padottumista lasimurskesalaojassa. Lounainen valuma-alue (valuma-alue 2) Lounainen valuma-alue sijoittuu Juoponlahden valuma-alueelle. Lounaisen osavaluma-alueen mitoitusvirtaamat ovat huomattavasti pienempiä verrattuna pohjoiseen osavaluma-alueeseen. Alueella ei ole juurikaan vettä läpäisemättömiä pintoja. Muutoksia lounaisen osavaluma-alueen ominaisuuksiin aiheuttaa louhittavan alueen muutokset. Valuma-alueella 2 hulevedet on suunniteltu johdettavaksi niskaojalla viivytysaltaaseen kiintoaineskuormituksen vähentämiseksi. Viivytysaltaan päätarkoituksena on kuitenkin tasata rankkasateista aiheutuvia virtaamahuippuja pidemmälle aikajaksolle. Viivytysaltaan tilavuus on 70 m 3 (syvyys 0,7 m ja pohjan ala keskimäärin 100 m 2 ). Viivytysallas voidaan toteuttaa myös pohjastaan suodattavina rakenteina. Allas täyttyy mitoitussateella (20 min, toistuvuus kerran viidessä vuodessa) hieman yli puoliväliin ja pidempikestoisella rankkasateella (60 min, toistuvuus kerran kahdessa vuodessa) täyteen. Allas tyhjenee alapuoliseen ojaan noin 3-4 tunnissa (poistovirtaama 10 l/s). Muutokset pohjoisen alueen hulevesien käsittelyjärjestelmään Lasimurskesalaojaa tullaan käyttämään hulevesien hallintaan siihen asti, kunnes Tarastenjärven varastoalueen pohjoispuolinen tontti otetaan asemakaavan mukaiseen käyttöön. Sen jälkeen hulevedet tullaan käsittelemään asemakaavan nro 8440 hulevesiä koskevien asemakaavamääräyksien mukaisesti. Öljyn- ja hiekanerottimia joudutaan mahdollisesti siirtämään tulevaisuudessa katualueen alta. Hakemusasiakirjoihin on liitetty alustava suunnitelma liitekarttoineen (Tarastenjärven asemakaavan nro 8440 hulevesiselvitys, päivätty ). Sen suunnitelman mukaan nyt sadevesiviemäröidyn alueen (pohjoinen valuma-alue) hulevedet johdetaan normaalitilanteessa hulevesiviemärillä pohjoispuoliseen viivytyspainannejärjestelmään. Tällä taataan riittävä virtaama Näätäsuolle myös pienemmillä sateilla. Lisäksi tulvatilanteisiin on varauduttu Hyötyvoimankadun tulvareiteillä, joista hulevedet johdetaan joko Hyötyvoimakadun kosteikon suuntaan tai Hyötyvoimankadun eteläiseen hulevesikosteikkoon. Hakija on ilmoittanut täydennyksessään ( ), että lasimurskesalaoja puretaan vasta, kuin uusi hulevesien käsittelyjärjestelmä on valmis. Päästöt ilmaan Pölypäästöjä aiheutuu murskaustoiminnoista (kiviaines ja betoni), louhinnasta ja asfaltin valmistuksesta. Pölymallinnuksen mukaan pölypäästö jää pääosin laitosalueelle eikä hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) raja-arvo ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Asfalttiaseman hajuhaitat aiheutuvat lämmitetystä bitumista. Hankkeen aiheuttaman liikenteen päästövaikutukset

17 17 kohdistuvat voimakkaimmin hankealueen ja valtatie 9 ympäristöön Tarastenjärven ja Aitovuoren eritasoliittymien välillä. Taulukko 8. Liikenteestä aiheutuvat päästöt Liikenne Päästöt kg/v Lisäys nykyiseen kg/v SO 2 4,6 1,7 1,6 NO x ,3 N 2 O 20 7,3 1,6 NH 3 5,6 2,6 0,1 CO ,4 CO ,3 HC ,9 CH ,2 1,0 PM ,4 Suhteellinen lisäys (%) hankealueen ja valtatie 9 ympäristöön Tarastenjärven ja Aitovuoren eritasoliittymien välillä % Taulukko 9. Työkoneista aiheutuvat päästöt Työkoneet (kaivinkone, Päästöt kg/v kauhakuormaaja, trukki) SO 2 0 NO x 1,2 N 2 O 0,02 CO 2 893,1 CO 3,0 HC 1,1 CH 4 0,05 PM 0,5 Taulukko 10. Asfalttiaseman päästöt Asfalttiaseman päästöt Päästöt kg/v maksimituotannol- la SO NO x CO VOC 400 Hiukkaset 600 Pölypäästöjen pienentäminen Murskauksen aiheuttamaa pölypäästöä voidaan pienentää pääasiassa laitteiden koteloinnilla ja kuljettimien pudotuskorkeuden oikealla säätämisellä. Poravaunu on varustettu pölynpoistolaitteilla. Asfalttiasema on varustettu leijuvan pölyn poistamiseksi suodatinpölynpoistolaitteistolla, jonka erotuskyky on yli 99 %.

18 18 Sorateiden ja varastokasojen ym. vastaavien pölypäästöä voidaan vähentää kuivina aikoina kastelulla ja/tai suolauksella. Melu Melulähteitä ovat asfalttiasema, asfaltin murskain, kalliolouheen murskain, kallioporaus, rikotin, betonijätteen murskaus ja työkoneet (mm. kauhakuormaajat) eri toiminnoissa. Tarastenjärven varastoalueen ympäristössä ilman hankkeen aiheuttamaa melua alueen muiden melulähteiden 35 db:n melu yltää noin 2,5 km etäisyydelle valtatie 9:stä päiväaikaan ja yöaikaan noin 1 km:n etäisyydelle. Hankkeen melu, ilman meluntorjuntaa, levittää 35 db:n aluetta noin 0,5 1 km. Hankkeen yöaikainen 45 db:n melualue yltää pohjoisessa Kantapartalontielle. Lännessä 45 db:n melualue yhtyy Mt db:n melualueeseen. Hanke ilman meluntorjuntatoimenpiteitä ei rajoita muuta maankäytön suunnittelua. Hankkeen meluvaikutukset eivät leviä hankealueelta itään, jossa suunnassa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelytoiminnot. Meluvaikutukset ovat myös vähäisiä vt 9 eteläpuolella. YVA- selvityksen melumallinnuksessa (Raportti: Tarastenjärven varastoalueen melu- ja pölyselvitys, ) on todettu, että louhittaessa lännen suunnasta ohjearvo 55 db L Aeq, klo 7-22 ylittyy hankealueesta lounaaseen sijaitsevien kiinteistöjen kohdalla Lintukalliontien varressa. Muualla ohjearvo ei ylity. Melumallinnuksessa on myös tarkasteltu meluntorjuntatoimenpiteinä erikorkuisia meluvalleja ja niiden sijoittamista. Louhinnan tapahtuessa lännen suunasta keskiäänitaso L Aeq, klo 7-22 päivällä jää alle ohjearvojen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, kun asfaltin ja betonin murskaimien ympärille on sijoitettu 7 m korkeat meluvallit ja kalliokiviaineksen ympärille 10 m korkeat meluvallit. Yöaikaan lähimmissä häiriintyvissä kohteissa lännessä ja lounaassa ohjearvo ylittyy. Melumallinnuksen mukaan toiminnassa tulee ottaa huomioon mm se, että kaikki meluavat toiminnot tulee suorittaa klo välisenä aikana, jolloin mallinnetuilla tilanteilla esitetyn meluntorjunnan kera hankkeen aiheuttama melu ei ylitä päiväajan ohjearvoja. Lisäksi jos kaikki kiviaineksen käsittely tehdään idästä länteen päin edeten tai pohjoisesta etelään, voidaan murskain, pora ja rikotin sijoittaa muodostuvien rintausten itäpuolelle. Tämä estää melun leviämistä tehokkaasti rintausten suuntaan. Lupahakemuksen mukaan meluntorjuntaan tarkoitettujen meluvallien rakenteesta ja sijoittelusta neuvotellaan vielä Tampereen kaupungin kaavoitusosaston kanssa. Tarastenjärven varastoalueen meluselvityksen päivitys Hakija on toimittanut päivitetyn meluselvityksen, koska melulähteiden paikat ovat osin muuttuneet ja meluesteiden mahdollisiin sijoituspaikkoihin on tullut tarkennuksia suunnittelun edetessä siitä, mitä ne olivat lupahakemuksen alkuvaiheessa. Lisäksi melulähteeksi on lisätty kantojen murskaus perävaunualustaisella biomurskaimella (Vermeer HG6000). Puunmurskauk-

19 19 sen melupäästöarvot perustuvat mittaustuloksiin, jotka meluselvityksen laatinut konsultti on mitannut toisessa kohteessa puunmurskauksen aikana. Louhintaa on tarkastelu vain lännestä. Melulähteiden sijoituspaikat ovat toimitetun asemapiirroksen mukaiset. Laskennassa olivat mukana kaikki toiminnot yhtäaikaisina ja jatkuvina ja myös liikenne oli mukana. Melumallinnuksessa laitoksen toiminta-aika on klo ja lasketut tulokset edustavat myös meluisimman tunnin tilannetta. Ainoastaan liikenteen huipputuntina äänitaso voi teoriassa olla tätä tasoa korkeampi. Käytännössä todellinen yhdenkin päivän keskiäänitaso on yleensä alempi, koska osa melulähteistä ei ole yhtäaikaisesti toiminnassa. Päivitetyssä meluselvityksessä on muutoin käytetty alkuperäisten selvitysten kanssa yhteneviä menetelmiä ja lähtötietoja, joten raportissa on esitetty vain muuttuneet tiedot. Melumallinnuksessa on selvitetty meluntorjuntakeinoja erikorkuisin meluestein ja eri sijoitusvaihtoehdoin. Meluesteet voidaan rakentaa käsiteltävistä raaka-aineista tai niistä saatavista tuotteista. Mallinnuksessa todettiin, että yhtenäinen melueste alueen länsipuolelle ja sen lisäksi eteläpuolelle tulee huomattavan korkeaksi (12 15 m). Sen vuoksi on mallinnettu myös vaihtoehto, jossa jokaisen murskauspaikan (asfaltin murskaus, kallio- ja kiviaineksen murskaus, kallion poraus, kantojen murskaus ja betonin murskaus) rakennetaan melueste, jonka korkeus on 8 m maasta. Näiden teho pienemmästä korkeudesta huolimatta on jopa hieman parempi kuin alueen länsi- ja eteläpuolella olevan yhtenäisen korkean meluesteen. Toiminta-alueesta länsiluoteen suunnassa olevalla Lintukallion alueella lähimpänä toimintapaikkaa olevan asuinkiinteistön alueella ja myös vt 9 eteläpuolella toimintapaikasta etelän suuntaan olevalla asuinkiinteistöllä päiväaikainen keskiäänitaso on db ilman meluntorjuntaa ja muualla Lintukallion alueella melutaso on pääosin db (L Aeq, klo 7-22). Lintukallion alueen melutasoihin vaikuttavat myös liikennemelu joko vt 9 tai maantie 338 (Kaitavedentien) suunnasta ja melutaso on muutamilla asuinkiinteistöillä maantie 338 varrella db (L Aeq, klo 7-22). Lintukalliontien varrella olevan asutuksen melun päiväaikainen keskiäänimelutaso on db(l Aeq, klo 7-22), kun meluntorjunta perustuu pieniin meluesteisiin melulähteiden luona tai kun toiminta-alueen laidassa länsipuolella ja etelässä on korkea melueste. Alueen lähimmillä kiinteistöillä on myös liikennemelua. Mallinnuksen laatija katsoo, että iskumaisuudesta tuleva 5 db:n korotus olisi lisättävä melualuekartoissa esitettyihin laskentatuloksiin vain paikoissa, jossa liikenne ja muun ei iskumaisen melun vaikutusta ei ole ja jotka sijaitsevat alle 1 km etäisyydellä louhintapaikasta. Merkittävin yksittäinen melulähde on louhinta ja kiviaineksen murskaus, joita tehdään kuitenkin kampanjamaisesti vain muutama viikko kerrallaan. Siten äänitaso on yleensä selvästi mallinnettua alempi ja myös koko vuoden päiväajan keskiäänitaso jää melualuekartoissa esitettyä alemmaksi. Hakijan mielestä melumallinnuksen päivityksen kohdassa 3.4 esitetyt jokaisen murskauspaikan ympärille rakennettavat meluesteet ovat alueella toteuttamiskelpoisin vaihtoehto.

20 20 Asfalttiaseman melumittaukset Mittaustulosten mukaan asfaltin murskauksen aiheuttama päiväaikainen keskiäänitaso sekä työajan keskiäänitaso lähimpien asuinkiinteistöjen oleskelualueilla alittivat voimassa olevassa ympäristöluvassa asetetun raja-arvon. Lähimmät kiinteistöt sijaitsivat noin 1,0 km:n päässä toimintapaikasta pohjoisen suuntaan. Tärinä Tärinää aiheutuu louhinnan räjäytyksistä. Tärinävaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. Maaperä laitosalueen ja 400 m päässä sijaitsevan asutuksen välillä on pääosin moreenia. Kalliokiviaineksen arseenipitoisuus Louhittavasta kalliokiviaineksesta kolmesta eri kairauspisteestä (syvyys 0-5 m) otetuissa kivinäytteissä ei todettu arseenia (Raportti: Tarastenjärven varastoalueen YVA:n kalliokiviaineksen arseenipitoisuus, ). Murskauksen yhteydessä syntyvä pölyaines ei sisällä arseenia, koska murskattavassa kiviaineksessa ei todettu arseenia. Liukoisuustestin perusteella arseenin alhainen liukoisuus (alle 0,2 mg/kg) ei aiheuta toimenpidetarpeita. Kiviaineksen laadun suuresti vaihtuessa arseenipitoisuus voi muuttua niin, että tutkitut näytteet eivät edusta muuttunutta kiviainesta parhaalla mahdollisella tavalla. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Alueella on erillinen vaarallisille jätteille tarkoitettu kaksoispohjallinen katettu ja suljettu varastokontti, johon varastoidaan jäteöljyt sekä muut nesteet, öljynsuodattimet ja kiinteät öljyiset jätteet. Asfalttiaseman ja varastoalueen jätehuolto ja jätehuollon kirjanpito on järjestetty yhdessä hylättyjen ajoneuvojen välivaraston ja korjaamon kanssa. vaarallisten jätteiden kuljetukset on järjestetty kerran kuussa tai tarvittaessa. Vaaralliset jätteet toimitetaan paikkaan, jolla ympäristölupa ottaa vastaan vaarallisia jätteitä. Taulukko 11. Jätemäärät ja toimituspaikat Jätelaji Määrä vuodessa Toimituspaikka (t/a) Romuajoneuvot* 400 kpl Stena recycling Oy Akkuromu* 4 Stena recycling Oy Jäteöljy* 3 Lassila & Tikanoja Polttoaineet (bensiini, 1 Lassila & Tikanoja dieselöljy)* Vanneromu 6 Stena recycling Oy Renkaat 8 Suomen rengaskierrätys Oy Jäähdytinneste* 0,7 Lassila & Tikanoja Öljynsuodattimet* 0,15 Lassila & Tikanoja Sekajäte 2,1 Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus Rautaromu 2,5 Hyödynnettäväksi *vaarallinen jäte (ongelmajäte)

21 21 Omassa toiminnassa hyödynnetään asfaltin ja uusioasfaltin valmistuksessa kiviaineksen kuivauksessa syntyvästä pölystä suurin osa prosessissa täytejauheena ja loppuosa maanrakennuksessa. Päästöt maaperään (estäminen) Kalliolouhinnassa räjäytyksissä käytettävät aineet voivat kulkeutua pohjaveteen ja se voi lisätä kokonaistyppikuormitusta. Hankealueen valumavesiä voi päästä kalliorakoilun kautta pohjaveteen. Asfaltin valmistuksessa käytettävää bitumia voi päästä maaperään kuljetusten ja säiliörikkojen yhteydessä. Alueella muodostuu vain vähän pohjavettä ja alueen pintarakenteiden tiivistäminen pienentää pohjaveden muodostumista. Alueella varastoitava bitumi säilytetään kaksoisvaipallisessa säiliössä. Sadevesikaivojen pohjahiekan käsittelykenttä varustetaan tiiviillä pohjalla ja öljynerotuskaivolla. Romuajoneuvojen käsittely tapahtuu hiekan- ja öljynerottimin varustetussa betonipohjaisessa hallissa. VTT:n testien mukaan betonimurskasta voi liueta sulfaatin ja kloridin lisäksi pieniä määriä kromia, kuparia ja alumiinia. Betonijätteen vastaanottoa, välivarastointia, murskausta ja murskeen välivarastointia varten rakennetaan oma kenttä. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen Hankkeen vaikutukset ihmisiin ovat melko vähäisiä. Melulle ja pölylle erityisen herkät ihmiset saattavat saada toiminnasta oireita. Asfaltin valmistuksesta aiheutuva hajuhaitta ei leviä lähialueen talouksiin saakka. Vallitsevien tuulensuuntien ansiosta (etelä-lounaasta) tuulen mukana kulkeutuva pöly ja haju lähialueen talouksiin on vain ajoittaista. Hankealueen länsireunaan on linjattu seudullinen ulkoilureitti, joka etelässä johtaa Tampereen ja Kangasalan taajamiin (Kaarinanpolku) ja pohjoisessa Kintulammen retkeilyalueelle. Alue on Nurmi-Sorilan osayleiskaavassa osoitettu pohjois-eteläsuuntaisena viheraluevarauksena (MU, maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta). Hankealueen länsipuoliset ratsastusreitit voidaan säilyttää ja linjata tarvittavilta osin vähäisesti uudelleen. Murskausmelu voi säikäyttää hevosia ja aiheuttaa ratsastukseen vaaratilanteita. Näätäsuontien varteen tulevaisuudessa myöhemmin rakennettava seudullinen kevyen liikenteen yhteys parantaa alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Hankkeen läheisyydessä sijaitsevia arvokkaita luontokohteita ovat purot, soistuneet painanteet ja rehevä korpi sekä tummaverkkoperhosen elinalueet.

TARASTENJÄRVEN VARASTOALUEEN YMPÄRISTÖVAIKU- TUSTEN ARVIOINTI

TARASTENJÄRVEN VARASTOALUEEN YMPÄRISTÖVAIKU- TUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen kaupunki TARASTENJÄRVEN VARASTOALUEEN YMPÄRISTÖVAIKU- TUSTEN ARVIOINTI 0155-D2277 10.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy I 0155-D2277 15.6.2010 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi Kuva: Jyrki Vesa Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi RAKENNUKSET JA RAKENTEET, TIET, KADUT, RADAT, LENTOKENTÄT, SATAMAT, VAPAA-AJAN ALUEET, KRIISIAIKOJEN RAKENTAMINEN, RAKENNUSKANNAN KORJAUS JA KUNNOSSAPITO

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lausunto 1(3) Kaupunkisuunnittelu

Kouvolan kaupunki Lausunto 1(3) Kaupunkisuunnittelu Kouvolan kaupunki Lausunto 1(3) Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue PL 150, 13101 Hämeenlinna ymparistoluvat.etela@avi.fi Viite: lausuntopyyntö 23.5.2017 Dnro ESAVI/4610/2017 Kouvolan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 71/2013/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Ruokamullan valmistus, Oulu

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 71/2013/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Ruokamullan valmistus, Oulu 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 71/2013/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.6.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Ruokamullan valmistus, Oulu Oulun Autokuljetus Oy Poikkimaantie 18 90400 Oulu 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lähtökohdat, taustat ja alustavat vaihtoehdot Muokattu 13.5.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Hankkeen tausta ja lähtökohdat 2 Östersundomin

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 72 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 2.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Östersundom Ympäristösi parhaat tekijät 2 Illan ohjelma 18.00 Aloitussanat Mikko Suominen, HKR 18.10 YVA-menettelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset VE louhintamäärä 985 m3ktr, luonnonolosuhteisiin Maa-ainesta otetaan nykyluvan luonnonvarojen mukaisesti -4 m3ktr. Vettä käyttöön käytetään kasteluun otettavasta maaainesmäärästä riippuen. Maa-aineista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 3777/2016 11.01.00 Ympäristölautakunta 89 6.10.2016 5 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös koskien NCC Industry Oy:n asfalttiaseman toimintaa,

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA YLEISTÄ Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA Päivämäärä 3/7/2014 Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358 20 755 611 F +358

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

INFRA ry Eija Ehrukainen johtaja, ympäristö ja yhteiskuntavastuu

INFRA ry Eija Ehrukainen johtaja, ympäristö ja yhteiskuntavastuu VALTIONEUVOSTON ASETUS ASFALTTIASEMIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA Eija Ehrukainen johtaja, ympäristö ja yhteiskuntavastuu VALTIONEUVOSTON ASETUS ASFALTTIASEMIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA Meluntorjuntaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

3 HANKKEIDEN SIJAINTI, MAANKÄYTTÖ JA KUVAUS HANKKEESTA 3.1 Vireillä olevat lupahakemukset

3 HANKKEIDEN SIJAINTI, MAANKÄYTTÖ JA KUVAUS HANKKEESTA 3.1 Vireillä olevat lupahakemukset PÄÄTÖS Dnro PSA-2009-R-11 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2009 1 ASIA Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Lemminkäinen

Lisätiedot

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 36/11.01.00/2012 30 Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.08/2011) Terveystarkastaja Kirsi

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

LAUSUNTO TARASTENJÄRVEN VARASTOALUEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

LAUSUNTO TARASTENJÄRVEN VARASTOALUEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.7.2009 PIR-2009-R-11-531 Tampereen kaupunki Katu- ja vihertuotanto Viinikankatu 42 33800 Tampere Viite / Hänvisning Tarastenjärven varastoalueen YVA-ohjelma Asia / Ärende LAUSUNTO

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO, SULKAVUOREN VAIHTOEHDON MELUSELVITYS

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO, SULKAVUOREN VAIHTOEHDON MELUSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen Vesi PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO, SULKAVUOREN VAIHTOEHDON MELUSELVITYS Raportti 29.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 29.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

TARASTENJÄRVEN VARASTOALUEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TARASTENJÄRVEN VARASTOALUEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Planeko Oy TARASTENJÄRVEN VARASTOALUEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Arviointiohjelma 155-D2277 12.3.2009 FCG Planeko Oy Arviointiohjelma TAMPEREEN KAUPUNKI TARASTENJÄRVEN VARASTOALUEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA Teknisen lautakunnan valvontajaosto 45 24.09.2014 MORENIA OY MAA-AINESLUPAHAKEMUS KUIKKALOUHETIN KALLIOALUE 50/8.86/2014 VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri 9.9.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

LIITE 8. Ai Arkkitehdit Keskuskatu 6 Hollola Yleissuunnitelma Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI puh. 020 755 611 www.ramboll.

LIITE 8. Ai Arkkitehdit Keskuskatu 6 Hollola Yleissuunnitelma Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI puh. 020 755 611 www.ramboll. LIITE 6 W:\1366\A1-Arkkitehdit\1510020875_Hollola_Keskuskatu6\Piirustukset\Asemapiirustus.dwg LIITE 8 Tunn. Lukum. Raken nusko hteen nimi ja osoi te h yv. Ai Arkkitehdit Keskuskatu 6 Hollola Yleissuunnitelma

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY TYÖ: 12235 1.2.2017 HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O 837 325 6525 0001 TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03 368 3322 www.taratest.fi Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Suunnittelualueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Päätös Nro 165/2012/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2012

Päätös Nro 165/2012/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2012/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2012 ASIA Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kotkan

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Kiviaineksen louhinta ja murskaus, asfalttiasema ja kierrätysasfaltin murskaus. Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä

ILMANLAATUSELVITYS. Kiviaineksen louhinta ja murskaus, asfalttiasema ja kierrätysasfaltin murskaus. Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä Ilmanlaatu Raportti PR Y1036 1 Sivu 1 (7) Markku Kantola Niemijärventie 92 07600 Myrskylä Turku 19.11.2013 ILMANLAATUSELVITYS Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128 Luumäen kunta, HmottuIan kylä Hornio Rn:o 2:128 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2014 Luumäen kunnan Himottulan kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot 3 1.1 Omistus-ja hallintaoikeus sekä sijainti 3

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym Tekninen lautakunta 90 18.05.2011 Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym TEKNLK 90 Valmistelija: ympäristösihteeri Jussi Muilu, p. 0400 519 572, jussi.muilu@haukipudas.fi

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 193 1 UUS 2009-Y-101-111 LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUK- SESTA (KALASATAMA) Khs 2009-1263 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600929 ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 30.9.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS 19.9.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot