TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus"

Transkriptio

1 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Johtamisen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja Jari Raivo Hyväksytty johtokunnan kokouksessa

2 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 2 / 14 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma Sisällys 1 Yleistä Koulutuksen tavoite Johtamisen erikoisammattitutkinnon muodostuminen ja ammatilliset tutkinnon osat koulutuksessa Johtajana toimiminen Hakeutuminen näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen Hakeutuminen Henkilökohtaistaminen Koulutuksen toteutuksen periaatteet Työelämäyhteistyö Hyvinvointi ja turvallisuus Yrittäjyys Kestävä kehitys Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Koulutuksen toteutus Koulutuksen toteutustavat Oppiminen ja opetusmenetelmät Oppimisen arviointi Tutkinnon suorittaminen Todistukset Laadun varmistus ja toiminnan kehittäminen... 14

3 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 3 / 14 1 Yleistä Johtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelijat toimivat yksityisissä tai julkisissa organisaatiossa johtamisen tehtävissä ja heillä on vankka kokemus johtamisesta. Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen voivat siis hakeutua vain johtamistehtävissä koulutuksen ajan toimivat henkilöt. Yhteiskunnan ja organisaatioiden jatkuvat muutokset heijastuvat johtamisen ammattitaitovaatimuksiin. Johtajana onnistumisen ja menestymisen edellytyksenä on organisaation ja oman johtamistoiminnan jatkuva kehittäminen. Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus tarjoaa opiskelijalle ammatillisia valmiuksia vastuualueensa toiminnan suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen sekä oman johtamisosaamisen kehittämiseen. Monialaisuutensa ja joustavuutensa vuoksi tutkinto sopii lähes jokaiselle toimialalle ja palvelee siten laajaa kohderyhmää. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteisiin (Määräys 15/011/2011 ja Määräys 52/011/2012). TAKK on tehnyt näyttötutkinnon järjestämissopimuksen Johtamisen tutkintotoimikunnan kanssa, jonka liitteenä olevassa järjestämissuunnitelmassa on kuvattu, miten johtamisen erikoisammattitutkinto suoritetaan TAKKissa. Opetussuunnitelma antaa opiskelijalle ja yhteistyökumppaneille kokonaiskuvan Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen toteutuksesta Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa. Se ohjaa kouluttajien toimintaa jokapäiväisessä koulutustyössä ja varmistaa laadukkaan ja tavoitteellisen oppimisen. Opetussuunnitelma muodostaa koulutuksen rungon, jota sovelletaan joustavasti ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti. Tutkintokohtainen opetussuunnitelma täydentää TAKKin yhteisen opetussuunnitelman toimintaperiaatteita ja linjauksia sekä siinä kuvattuja ammatillisen aikuiskoulutuksen säädöksiä. Opetussuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa merkittävien muutosten osalta. Opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä TAKKin Liiketalouden ja kaupan alan kouluttajien, työelämän asiantuntijoiden sekä opiskelijoiden kanssa.

4 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 4 / 14 2 Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa Johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon ja suorittaa tutkinnon. Mikäli opiskelija jo hallitsee tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon, opiskelija voi suorittaa tutkinnon ilman valmistavaa koulutusta. Tutkinnon perusteiden tavoitteet huomioidaan koulutuksen opetusjaksojen ja sisältöjen suunnittelussa, opetusmuotojen ja -menetelmien valinnassa, tehtävissä sekä palautteen antamisessa ja arvioinnissa. Johtamisen erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteissa (s ) tavoitteita on kuvattu seuraavasti tutkinnon suorittaneella on vahva käytännön kokemus johtamisesta sekä toimialansa ja organisaationsa toiminnan osaaminen ja asiantuntemus tutkinnon suorittaja osaa johtaa ja kehittää organisaatiossaan omaa vastuualuettaan ja vastaa yksikkönsä tai vastuualueensa toiminnan johtamisesta organisaationsa strategiaa toteuttaen tutkinnon suorittaja osaa vastuualueensa johtamisen kautta toteuttaa organisaation strategian viemistä käytäntöön ja välittää ylimmälle johdolle tietoa strategian toteutumisesta tutkinnon suorittaja osaa johtaa organisaatiotaan muuttuvassa, verkostoituvassa toimintaympäristössä, jossa erilaisten ihmisten ja tahojen sitouttaminen on tuloksellisen toiminnan aikaan saamiseksi tärkeää tutkinnon suorittaja osaa suunnitella, johtaa ja arvioida vastuualueensa toimintaa tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa tutkinnon suorittaja osaa arvioida vastuualuettaan kokonaisvaltaisesti, tunnistaa muutostarpeita ja kehittämiskohteita sekä toteuttaa kehittämistoimenpiteitä tutkinnon suorittaja osaa motivoida ja sitouttaa vastuualueellaan toimivia henkilöitä tutkinnon suorittaja tunnistaa oman roolinsa, vahvuutensa ja kehittämiskohteensa sekä kehittää omaa johtajuuttaan systemaattisesti. 3 Johtamisen erikoisammattitutkinnon muodostuminen ja ammatilliset tutkinnon osat koulutuksessa Johtamisen erikoisammattitutkinnon muodostuminen on määritelty tutkinnon perusteissa. Tutkinnossa on yksi yhteinen pakollinen tutkinnon osa - johtajana toimiminen. Tutkinnossa on neljä valinnaista tutkinnon osaa, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden - henkilöstön johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, tuotannon johtaminen ja verkostojen johtaminen. TAKK järjestää valmistavaa koulutusta pakolliseen osaan ja kaikkiin valinnaisiin osiin Valtioneuvoston asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta huomioon ottaen. Tutkinnon osien valinnaisuus ja joustavuus mahdollistavat tutkinnon suorittamisen erilaisissa organisaatioissa ja työtehtävissä. Seuraavissa kaavioissa on esitetty johtamisen erikoisammattitutkinnon muodostuminen. Tutkinnon muodostumista kuvaavien kaavioiden jälkeen on kuvaukset kaikista niistä opintojaksoista, jotka ovat tarjolla opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille. ja päivitetään jatkuvasti.

5 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 5 / 14 Johtamisen erikoisammattitutkinto Kaikille pakollinen tutkinnon osa 3.1 Johtajana toimiminen Vastuualueen toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Oman johtamisen ja johtamisosaamisen kehittäminen Valinnaiset tutkinnon osat: 3.2. Henkilöstön johtaminen Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen Henkilöstön johtamista koskevan projektin suunnittelu Henkilöstön johtamista koskevan projektin johtaminen 3.3. Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien arviointi Asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen Asiakkuuksien johtamista koskevan projektin suunnittelu Asiakkuuksien johtamista koskevan projektin johtaminen 3.4. Tuotannon johtaminen Tuotannon arviointi Tuotannon johtaminen ja kehittäminen Tuotannon johtamista koskevan projektin suunnittelu Tuotannon johtamista koskevan projektin johtaminen 3.5. Verkostojen johtaminen Verkostotoiminnan lähtökohtien arviointi Verkostotoiminnan johtaminen ja kehittäminen Verkostotoiminnan johtamista koskevan projektin suunnittelu Verkostotoiminnan johtamista koskevan projektin johtaminen

6 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 6 / 14 Yleisopinnot Orientointi ja TAKKin verkkopalveluihin tutustuminen Opiskelija saa kokonaiskäsityksen koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta sekä osaa hyödyntää TAKKin verkkopalveluja. Keskeinen sisältö TAKKin ja koulutusalan esittely Ryhmäytyminen Opiskelun käytännöt Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (lukujärjestys) Opiskelu Moodlessa StudentaPlus opiskelijan käyttöliittymä Toteutustapa Toteutetaan lähiopetuksena. Tutkintoinfo tutkinnon valinnaiseen osaan Opiskelija tuntee tutkinnon valinnaisen osan tutkintovaatimukset ja sen, miten tutkinto suoritetaan. Opiskelija osaa laatia tutkintosuunnitelman. Keskeinen sisältö Tutkinnon suorittamisen prosessi/tutkinnon valinnainen osa Tutkintosuunnitelman sisältö/tutkinnon valinnainen osa Tutkinnon arviointi Toteutustapa Toteutetaan lähiopetuksena. Tehtävänä on laatia tutkintosuunnitelma tutkinnon valinnaiseen osaan.

7 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 7 / Johtajana toimiminen Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä prosessien johtaminen Opiskelija osaa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa. Hän tuntee strategisen suunnittelun keskeisimmät tehtävät ja käsitteet. Hän tuntee strategisen suunnittelun analysointi- ja strategiamalleja ja osaa hyödyntää näitä. Keskeinen sisältö Strategisen ja toiminnan suunnittelun analysointimalleja Erilaisia strategiamalleja Prosessien ja toiminnan laadun arviointi ja kehittäminen Toteutustapa Toteutetaan lähiopetuksena. Tehtävänä on laatia toimintasuunnitelma omalle vastuualueelle. Johtajana kehittyminen Opiskelija osaa analysoida ja kehittää omaa johtamistaan ja johtamisosaamistaan. Keskeinen sisältö Johtajuus ja sen kehittyminen Millainen on hyvä esimies? Esimiehen roolit Palautteesta oppiminen Oman johtamisprofiilin analysointi ja kehittämistarpeiden tunnistaminen Itsensä johtaminen Toteutustapa Opiskelija toteuttaa ennakkotehtävänä johtamiskäyttäytymisen arviointimenettelyn työpaikallaan (360- asteen arviointi) tai kerää muulla tavoin palautetta johtamisestaan. Toteutetaan lähiopetuksena. Tehtävänä on laatia oman johtajuuden kehittämissuunnitelma palautteen pohjalta. Talouden johtaminen Opiskelija osaa suunnitella vastuualueensa taloutta ja tehdä analyysejä taloudellisten laskelmien perusteella yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Hän osaa seurata, ohjata ja kehittää vastuualueensa toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Keskeinen sisältö Tuloslaskelman ja taseen sisältö Tutustuminen oman organisaation tuloslaskelmaan, taseeseen ja taloushallintoon Innovointityöpaja: taloudellisuuden ja tehokkuuden kehittäminen omalla vastuualueella sekä henkilöstön sitouttaminen taloudelliseen ajatteluun

8 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 8 / 14 Toteutustapa Opiskelijat tutustuvat aiheeseen verkkokurssilla ja tutustuvat ennakkotehtävänä oman organisaationsa käytäntöihin. Lähiopetuksessa toteutetaan innovointityöpaja aiheesta. Henkilöstöprosessien johtaminen Opiskelija ymmärtää henkilöstöstrategian osana liiketoimintastrategiaa ja saa valmiuksia henkilöstösuunnitteluun, osaamisen johtamiseen ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Tavoitteena on myös jakaa henkilöstöprosessien johtamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä muiden opiskelijoiden kanssa. Keskeinen sisältö Henkilöstöstrategia osana liiketoimintastrategiaa Henkilöstösuunnittelu Osaamisen johtaminen Henkilöstön kehittämisen uudet työkalu Toteutustapa Opiskelijat tekevät ennakkotehtävän oman organisaationsa henkilöstöprosessien johtamisen käytännöistä ja tutustuvat toistensa tehtäviin ja käyvät kommentoimassa niitä. Lähiopetus. Työlainsäädäntö Opiskelija saa valmiuksia noudattaa toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa toimialansa ja toimintansa kannalta keskeisiä säädöksiä kuten työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Keskeinen sisältö Keskeinen työlainsäädäntö esimiestyössä Toteutustapa Opiskelijat tutustuvat aiheeseen verkkokurssilla ja tekevät verkkokurssiin liittyvät tehtävät. Lähiopetuksessa käsitellään aiheeseen liittyviä tapausesimerkkejä pienryhmissä ja kouluttajan avustuksella. Työilmapiirin kehittäminen ja ongelmien ratkaisu Opiskelija saa valmiuksia työyhteisön ilmapiirin kehittämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen. Keskeinen sisältö Työyhteisön ilmapiiriin vaikuttavat tekijät ja kehittämismenetelmiä Työn imu Työyhteisön ongelmatilanteiden ratkaiseminen Toteutustapa Opiskelijat tutustuvat aiheeseen verkkokurssilla ja tekevät verkkokurssiin liittyvät tehtävät. Lähiopetuksessa käsitellään opiskelijoiden tuottamia aiheeseen liittyviä tapausesimerkkejä pienryhmissä ja kouluttajan avustuksella.

9 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 9 / Henkilöstön johtaminen 3.3 Asiakkuuksien johtaminen 3.4 Tuotannon johtaminen 3.5 Verkostojen johtaminen Kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen Opiskelija osaa suunnitella ja johtaa kehittämisprojektin. Keskeinen sisältö Kehittämisprojektin suunnittelu Kehittämisprojektin johtamisen hyvät käytännöt Toteutustapa Verkkokurssi ja siihen liittyvät tehtävät. Lisäksi tehtävänä on laatia valinnaiseen tutkinnon osaan liittyvä strateginen suunnitelma sekä siitä rajattu projektisuunnitelma. Johtamisen teemapäivä Opiskelija saa ajankohtaista tietoa henkilöstön, asiakkuuksien, tuotannon ja verkostojen johtamisesta. Keskeinen sisältö Henkilöstön johtaminen Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen Tuotannon johtaminen Kokemusfoorumi Toteutustapa Toteutetaan lähiopetuksena. Useita johtamisen erikoisammattitutkintoryhmiä mukana ja luennoimassa alan asiantuntijat. Puheenvuorot liittyvät valinnaisten tutkinnon osien ajankohtaisiin teemoihin. Luento-osuuden päätteeksi toteutetaan kokemusfoorumi, jossa opiskelijat verkostoituvat ja keskustelevat päivän teemoista pienryhmissä.

10 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 10 / 14 Opinkierros Opiskelija syventää osaamista valitsemastaan valinnaisesta tutkinnon osasta sekä hankkii tietoa kehittämisprojektiaan varten tekemällä Benchmarking-vierailun. Keskeinen sisältö Benchmarking- käynnin suunnittelu Benchmarking- käynnin toteuttaminen Toteutustapa Opiskelija ilmoittaa Benchmarking- käyntinsä kohteen Moodleen ja suunnittelee sen ennakkotehtävänä. Benchmarking-vierailu toteutetaan joko itsenäisesti tai pienryhmissä ja raportoidaan Moodleen. Opiskelijat tutustuvat toistensa raportteihin ja kommentoivat niitä. Ongelmaperustainen oppiminen valinnaiseen tutkinnon osaan liittyen Opiskelija syventää osaamistaan valitsemastaan valinnaisesta tutkinnon osasta ongelmaperustaisen oppimisen keinoin Keskeinen sisältö Johdanto ongelmaperustaiseen oppimiseen Yhteisen oppimistehtävän muodostaminen Itsenäinen oppimistehtävä Synteesi opitusta Toteutustapa Toteutetaan kahdessa lähiopetusistunnossa (tutoriaalissa). Ensimmäisessä tutoriaalissa opiskelijat muodostavat yhteisen oppimistehtävän. Tämän jälkeen laaditaan arviointi (reflektio) tutoriaalista 1. ja tehdään oppimistehtävä itsenäisesti. Oppimistehtävät palautetaan Moodleen ja ennen 2. tutoriaalia tutustutaan muiden opiskelijoiden oppimistehtäviin ja kommentoidaan niitä. Tutoriaalissa 2 muodostetaan synteesi opitusta. Tämän jälkeen tehdään vielä arviointi (reflektio) tutoriaalista 2. Kehittämisprojektin esittely Opiskelija osaa arvioida kriittisesti johtamaansa kehittämisprojektin toteutumista, määritellä jatkokehittämistarpeet ja varmistaa uusien toimintatapojen siirtämisen käytäntöön. Opiskelija tutustuu muiden johtamiin kehittämisprojekteihin ja oppii hyviä käytäntöjä. Keskeinen sisältö Kehittämisprojektien esittely pienryhmissä ja vertaisarviointi Kehittämisprojektin johtamisen sudenkuopat ja parhaat käytännöt/opitun jakaminen koko ryhmän kanssa Toteutustapa Ennakkotehtävänä opiskelija valmistautuu oman kehittämisprojektinsa esittelyyn. Kehittämisprojektit esitellään pienryhmissä ja vertaisarvioidaan. Keskeisimmät projekteista opitut asiat tuodaan tiedoksi koko opiskelijaryhmälle.

11 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 11 / 14 4 Hakeutuminen näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen 4.1 Hakeutuminen Hakeutumisen tavat vaihtelevat koulutusmuodosta riippuen: oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan oppisopimustoimistojen kautta ja omaehtoiseen koulutukseen TAKKin nettisivuilla olevalla hakulomakkeella. Hakeutumisvaiheessa selvitetään tutkinnon soveltuvuus tutkinnon suorittajalle, aikaisempi osaaminen, oppimistarpeet sekä työpaikan soveltuvuus tutkinnon suorittamispaikaksi. Opiskelijat valitaan valmistavaan koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen hakemusten ja haastattelujen perusteella. 4.2 Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamisella mahdollistetaan ja varmistetaan joustavat aikuisopiskelijalähtöiset tutkinto- ja opiskelupolut. Hakeutumisvaiheessa selvitetään näyttötutkintoon hakeutuvan henkilön lähtötilanne ja tunnistetaan aiemmin hankittu osaaminen esimerkiksi hakeutujan osaamisestaan tekemien suullisten ja kirjallisten kartoitusten ja selvitysten, itsearvioinnin ja haastattelun perusteella. Valmistavan koulutuksen vastuukouluttaja vastaa näyttötutkintoon hakeutuvan henkilön perehdyttämisestä tutkintoon ja opiskeluun sekä osaamisen ja erityistarpeiden tunnistamisesta ja tutkintopolun suunnittelusta yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa. Hakeutumisvaiheen selvitysten perusteella vastuukouluttaja tekee johtopäätökset ja suunnittelee yhdessä hakeutujan kanssa, miten näyttötutkinto suoritetaan. Koulutuksen rahoituksesta riippuen joko vastuukouluttaja tai koulutustarkastaja oppisopimustoimistosta tekee johtopäätökset siitä, miten tarvittava ammattitaito hankitaan ottaen huomioon opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, hänen tarpeensa ja mahdollisuutensa itsensä ja organisaationsa kehittämiseen sekä osaamisensa osoittamiseen. Henkilökohtaistamissuunnitelmaan kirjataan seuraavat asiat: tutkinnon suorittajan nimi suoritettava tutkinto, noudatettavat tutkinnon perusteet ja tutkinnon osat tutkinnon suorittajan aiemmin hankkima ja osoittama osaaminen tiedot niistä tutkinnon osista, joiden tunnustamista koskeva esitys on tehty tutkintotoimikunnalle valmistavan koulutuksen ja muun tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tarve sekä muut johtopäätökset tarvittava ohjaus ja tuki mahdolliset tarvittavat opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkinnon järjestäjä tutkintotilaisuuksien ajankohdat, paikat ja sisältö arvioijat tutkinnon osittain mahdollisen erityisen tuen tarpeen mukaiset toimenpiteet tutkintotilaisuuksien järjestelyissä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tavoitteet, sisällöt ja tavat mahdollisen erityisen tuen tarpeen mukaiset toimenpiteet Henkilökohtaistaminen dokumentoidaan henkilökohtaistamisasiakirjaan. Henkilökohtaistamisasiakirja tulostetaan ja sen allekirjoittavat sekä tutkinnon suorittaja että vastuukouluttaja. Oppisopimuskoulutuksessa henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan allekirjoittaa myös tutkinnon suorittajan työnantaja. Tutkinnon henkilökohtaistamissuunnitelman toteutumista seurataan ja tarkennetaan tarpeen mukaan ohjaus- ja palautekeskusteluissa.

12 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 12 / 14 5 Koulutuksen toteutuksen periaatteet 5.1 Työelämäyhteistyö Tavoitteena on mahdollisimman sujuva, luotettava ja pitkäaikainen yhteistyö asiakasorganisaatioidemme kanssa. Koulutuksen avulla varmistetaan osaamisen kehittyminen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Koulutus ja tutkinto palvelevat sekä opiskelijan että työpaikan kehittämistarpeita. Työelämän edustajien, oppisopimuskeskuksen edustajien ja mahdollisten muiden yhteistyötahojen kanssa on perustettu ohjausryhmiä. Ohjausryhmissä on myös opiskelijaedustus. Ohjausryhmissä suunnitellaan koulutuksia, tutkintoja, ennakoidaan koulutustarpeita ja arvioidaan myös koulutuksen kehittämistarpeita koulutusprosessin aikana palautteen pohjalta. Koulutuksen sisällöt ja tutkintotilaisuudet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Opetuksen sisällöt suunnitellaan siten, että tiedot ja taidot ovat käyttökelpoisia ja sovellettavissa opiskelijan työhön. 5.2 Hyvinvointi ja turvallisuus 5.3 Yrittäjyys Opiskelijoita kannustetaan ja tuetaan opintojen aikana sekä otetaan huomioon heidän yksilölliset tarpeensa ja elämäntilanteensa. Hyvä ja luottamuksellinen opiskeluilmapiiri tukee henkistä hyvinvointia ja onnistumista opinnoissa ja tutkinnon suorittamisessa. Opiskelijan ja työpaikan tiedot käsitellään luottamuksellisesti. TAKKin turvallisuusohjeet käydään läpi koulutuksen orientaatiopäivänä ja ne ovat Moodlessa saatavilla koko koulutuksen ajan. 5.4 Kestävä kehitys Opiskelijoita ohjataan vastuulliseen ja aktiiviseen toimintaan omassa työssä ja opinnoissa. Itsensä johtaminen ja vastuullinen toimintatapa ovat Johtamisen erikoisammattitutkinnon keskeisiä osaamisvaatimuksia. Yrittäjyyskoulutukset ovat vahvana painopistealueena TAKKissa ja opiskelijoita kannustetaan esimerkiksi työsuhteen päättyessä yrittäjyyteen. Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen tavoitteena on edistää tutkinnon suorittajan valmiuksia menestyä työelämässä. Tutkinto palvelee työssä olevien kehittymistä ja kehittämällä johtajuutta kehitetään samalla koko organisaatiota. Ammattitaitoinen johtaja toimii tehokkaasti ja organisaation tavoitteiden mukaisesti ja osaa ohjata myös henkilöstöään toimimaan näin. Koulutus lisää yksilöiden ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointia. Johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaan opiskelijan tulee kyetä noudattamaan ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen vaatimuksia suunnitellessaan ja johtaessaan vastuualueensa toimintaa. Jokaisen opiskelijan kanssa suunnitellaan, miten hän osoittaa osaamisensa kestävän kehityksen osalta. Lisäksi valmistavan koulutuksen teemapäivään on toisinaan pyydetty asiantuntijapuheenvuoroja kestävän kehityksen johtamisesta.

13 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 13 / 14 Ympäristönäkökulma huomioidaan esimerkiksi lajittelemalla jätteet, kiinnittämällä huomiota sähkön kulutukseen, opiskelumateriaalit ja oppaat ovat Moodlessa saatavilla eikä opiskelijoille tulosteta materiaaleja. 5.5 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Jokaista kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti riippumatta hänen taustastaan. Tämä toteutuu opiskelijavalinnoissa ja opintojen sekä tutkintojen arvioinnissa. Kouluttajien ja opiskelijoiden viestintä on kohteliasta, tasapuolista ja toisiaan kunnioittavaa. Opiskelijat ovat mukana luomassa opetussuunnitelmaa ja opetuksen sisältöjä. Koulutuksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja elämäntilanne. 6 Koulutuksen toteutus 6.1 Koulutuksen toteutustavat Koulutusta toteutetaan oppisopimuksella ja omaehtoisena koulutuksena. Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen voivat osallistua vain työssä olevat, johtamisasemassa olevat henkilöt. Opintoneuvoja, -ohjaaja ja kouluttajat ohjaavat tarvittaessa opiskelijaa löytämään hänelle sopivimman koulutusmuodon sekä opastavat miten toimia. 6.2 Oppiminen ja opetusmenetelmät Oppiminen on tiedon ja taidon lisääntymistä sekä jalostumista, joka on opiskelijan vastuulla. Kouluttajat ovat oppimisen ohjaajia ja tukijoita. Tavoitteena on tiedon ja taidon soveltaminen omaan työhön ja toisaalta käytännössä saatujen kokemusten jakaminen opiskelijoiden kesken. Koska näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työtehtävissä, on työssä tapahtuva oppiminen keskeisessä roolissa. Opintoihin sisältyy lähi- ja verkko-opetusta sekä työssäoppimista. Verkko-opetuksessa on käytössä Moodle. Moodlessa on lisäksi oppimateriaaleja, lähiopintoihin liittyviä ennakkotehtäviä ja ohjeistuksia. Osa opinnoista toteutetaan pelkästään verkko-opintoina. Moodlessa on myös saatavilla tutkintoon liittyvää ohjeistusta, lomakkeita sekä opintoihin liittyviä oppaita ja tiedotteita. Itseopiskelumateriaalia on Moodlessa runsaasti. Sen tarkoituksena on tukea opintoja ja johtajana kehittymistä ja sen hyödyntäminen on täysin opiskelijan vastuulla. Tehtävien tarkoituksena on myös tukea tutkinnon suorittamisessa vaadittavaa tietotaitoa ja osaamisen kehittymistä. Ennakko- ja työhön soveltamistehtävät vaihtelevat opintojaksoittain ja voivat olla esimerkiksi johtamistyötä palvelevia dokumentteja, soveltamisharjoituksia, tutustumiskierroksia, ennakkotietojen hankkimista työpaikalta sekä esitysten laatimista. Opetusmenetelminä käytetään toiminnallisia ja aikuisille sopivia menetelmiä; esimerkiksi vuorovaikutteisia asiantuntijaluentoja, teemaseminaareja, ohjattuja ryhmätöitä, parityöskentelyä, ongelmaperustaista oppimista, opinkierroksia, ennakkotehtäviä ja niihin liittyviä esityksiä, yritysvierailijoita, verkkokeskusteluja, draamapedagogiikkaa, kokemusfoorumeita ja innovaatiotyöpajoja. Oppiminen pyritään saamaan vaihtelevaksi ja menetelmät palvelemaan mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja mielekästä oppimista sekä erilaisia oppijoita.

14 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 14 / 14 7 Oppimisen arviointi Arvioinnin tavoitteena on palautteen saaminen kehittymisestä ja oppimisesta suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioinnilla myös ohjataan ja kannustetaan opiskelua eteenpäin ja tarvittaessa täsmennetään henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Kouluttaja ja opiskelija arvioivat oppimista laadullisesti suullisesti tai kirjallisesti. illa toteutetaan myös vertaisarviointia. ista kirjataan suoritusmerkintä StudentaPlussaan, kun opiskelija on osallistunut opetukseen ja tehnyt siihen liittyvät tehtävät. 8 Tutkinnon suorittaminen 9 Todistukset Tutkinnon suorittaminen on koko koulutuksen ajan keskiössä. Orientoinnissa, vastuukouluttajan työpaikkakäynneillä ja tutkintoinfopäivänä ohjataan ja varmistetaan, että tutkinnon suorittaminen sujuu säädösten mukaisesti ja sujuvasti. Vastuukouluttaja ohjaa lisäksi tarvittaessa henkilökohtaisesti tutkinnon suorittamisprosessia. Tutkinnon suorittamisen voi aloittaa, kun tutkintosuunnitelma on laadittu ja se on hyväksytty. Jokaisella on oma henkilökohtainen tutkintosuunnitelma, joka on aikataulutettu ja laadittu vastaamaan työtehtäviä. Tutkintosuorituksia arvioivat työpaikalla nimetyt työnantaja- ja työntekijäarvioijat. Tärkeää on, että arvioijat ovat perehtyneet tutkinnon perusteisiin ja näyttötutkinnon arviointiin. Arvioijat perehdytetään työpaikkakäynneillä, kirjallisilla ohjeilla, Moodlessa sekä TAKKissa järjestettävissä arvioijien perehdytystilaisuuksissa. Kouluttaja- ja työpaikan arvioijat pitävät tutkinnon päätteeksi kolmikantaisen arviointikokouksen ja esittävät tutkinnon tai tutkinnon osan hyväksymistä tai hylkäämistä tutkintotoimikunnalle. Opiskelija saa todistuksen näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta (osallistumistodistus ja opintosuoritusote) sekä tutkintotodistuksen hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta. Tutkintotodistuksen myöntää johtamisen tutkintotutkintotoimikunta, kun kaikki näyttötutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon osasta on myös mahdollisuus saada todistus. 10 Laadun varmistus ja toiminnan kehittäminen Opiskelijoilta saadut palautteet ovat tärkeä osa laadunvarmistusta ja toiminnan kehittämistä. Palautetta kerätään lähiopiskelujaksoista, verkko-opinnoista, työssä tapahtuvasta oppimisesta sekä tutkinnon suorittamisprosessista. Työpaikkakäyntien ja arviointien yhteydessä palautetta antavat myös työpaikkakouluttaja ja tutkinnon arvioijat. Palautteet käsitellään tiimeissä, ohjausryhmissä ja tarvittaessa muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Jatkuva palautteen kerääminen ja asiakkaiden kuunteleminen mahdollistaa nopean reagoinnin sekä varmistaa tasaisen laadukkaan toiminnan. Omaehtoisesta sekä oppisopimuskoulutuksesta kerätään lisäksi AIPAL-palaute kaksi kertaa koulutuksen aikana. Laadun varmistaminen ja kehittäminen on jokaisen TAKKilaisen työtä. TAKKin laatutyö perustuu jatkuvan kehittämisen periaatteeseen, jonka mukaan kaikkiin toimintoihin liittyvät suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja parantamisvaiheet. TAKKin laadunhallinta ja itsearviointi pohjautuvat Euroopan laatupalkinto (EFQM) -malliin. Ensimmäinen EFQM-mallin mukainen itsearviointi ja ulkoinen auditointi suoritettiin vuonna Ulkoisia auditointeja on tehty TAKKissa noin 3 vuoden välein ja viimeisimmässä Inspectan vuonna 2013 tekemässä auditoinnissa saimme 515 pistettä. Tavoitteena arvioinneissa on tunnistaa organisaation vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Lähiesimiestyön ammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja Jari Raivo Hyväksytty johtokunnan kokouksessa: TAKK

Lisätiedot

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JOETOS1604TBC)

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JOETOS1604TBC) Johtamisen erikoisammattitutkinto (JOETOS1604TBC) 15.11.2016-31.5.2018 Koulutuksen etenemisohjelma Päivämäärä ja paikka Sisältö Kouluttajat ja työhön soveltamistehtävät 15.11.2016 Orientointi Sari Sirén

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa hallita alansa laaja-alaisesti yhteistyöhön tulkita

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Näyttötutkinnot Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä,

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Sihteerin ammattitutkinto valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

Sihteerin ammattitutkinto valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Sihteerin ammattitutkinto valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hyväksytty, toimialajohtaja Hyväksytty johtokunnan kokouksessa TAKK Tutkintokohtainen

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Johtamisen tutkintotoimikunta

Johtamisen tutkintotoimikunta Johtamisen tutkintotoimikunta 27.8.2015 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 38/011/2015 Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: vastata näyttötutkintojen järjestämisestä vastata näyttötutkintojen valvonnasta sopia

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ 23.10.2014 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen Muutoksia aikaisempiin käytänteisiin Arviointiesitykset ja dokumentit: Hyväksytyistä tutkintosuorituksista

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op) NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op) Määräykset ja ohjeet 2016:16 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2016:16 ISBN 978-952-13-6302-3 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-8888 (verkkojulkaisu) Taitto:

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op Koulutuksen sisältösuunnitelma Maanantai 22.11.2010 Klo 9-11.30 Koulutukseen osallistujat Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt Ennakkotehtävä; mitä tiedän henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajat/opiskelijat Koulutussihteerit

Tutkinnon suorittajat/opiskelijat Koulutussihteerit HENKILÖKOHTAISTAMISEN JUURRUTTAMISEN MALLI JA VÄLINEET 1. Roolin mukaiset perehdytykset prosesseihin prosessikuvausten mukaisesti aikuispedagogisessa päivässä Tutkinnon suorittajat/opiskelijat t t t t

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustaminen Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 12.2.2014 Markku Karkama Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnossa osoitetaan laaja-alaisia taitoja työskennellä kaupan esimiestehtävissä sekä ylläpitää

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen 20.9.2007 Tehokkuutta ja joustavuutta periaatteena toiminnan joustavuus ja luotettavuus aikaa, huomiota ja kunnioitusta asiakkaalle

Lisätiedot

Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus

Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus LAATUA LAIVALLA Laadunhallinta nyt ja kohti vuotta 2020 29.-31.8.2011 Laki 630/1998 ja 631/1998, asetus

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa Yrittäjän ammattitutkinto 3.9 Ulkomaankauppa Dnro 53/011/2012 1 A. Ulkomaankauppa... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan arvioinnin

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni Seminaari liiketalouden perustutkinto, merkonomin uudet perusteet Paasitorni 25.5.2010 1 Sisältö Näyttöjen järjestämissopimus ja suunnitelma Tekeminen Erityistä huomioitavaa Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot