TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus"

Transkriptio

1 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Johtamisen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja Jari Raivo Hyväksytty johtokunnan kokouksessa

2 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 2 / 14 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma Sisällys 1 Yleistä Koulutuksen tavoite Johtamisen erikoisammattitutkinnon muodostuminen ja ammatilliset tutkinnon osat koulutuksessa Johtajana toimiminen Hakeutuminen näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen Hakeutuminen Henkilökohtaistaminen Koulutuksen toteutuksen periaatteet Työelämäyhteistyö Hyvinvointi ja turvallisuus Yrittäjyys Kestävä kehitys Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Koulutuksen toteutus Koulutuksen toteutustavat Oppiminen ja opetusmenetelmät Oppimisen arviointi Tutkinnon suorittaminen Todistukset Laadun varmistus ja toiminnan kehittäminen... 14

3 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 3 / 14 1 Yleistä Johtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelijat toimivat yksityisissä tai julkisissa organisaatiossa johtamisen tehtävissä ja heillä on vankka kokemus johtamisesta. Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen voivat siis hakeutua vain johtamistehtävissä koulutuksen ajan toimivat henkilöt. Yhteiskunnan ja organisaatioiden jatkuvat muutokset heijastuvat johtamisen ammattitaitovaatimuksiin. Johtajana onnistumisen ja menestymisen edellytyksenä on organisaation ja oman johtamistoiminnan jatkuva kehittäminen. Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus tarjoaa opiskelijalle ammatillisia valmiuksia vastuualueensa toiminnan suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen sekä oman johtamisosaamisen kehittämiseen. Monialaisuutensa ja joustavuutensa vuoksi tutkinto sopii lähes jokaiselle toimialalle ja palvelee siten laajaa kohderyhmää. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteisiin (Määräys 15/011/2011 ja Määräys 52/011/2012). TAKK on tehnyt näyttötutkinnon järjestämissopimuksen Johtamisen tutkintotoimikunnan kanssa, jonka liitteenä olevassa järjestämissuunnitelmassa on kuvattu, miten johtamisen erikoisammattitutkinto suoritetaan TAKKissa. Opetussuunnitelma antaa opiskelijalle ja yhteistyökumppaneille kokonaiskuvan Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen toteutuksesta Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa. Se ohjaa kouluttajien toimintaa jokapäiväisessä koulutustyössä ja varmistaa laadukkaan ja tavoitteellisen oppimisen. Opetussuunnitelma muodostaa koulutuksen rungon, jota sovelletaan joustavasti ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti. Tutkintokohtainen opetussuunnitelma täydentää TAKKin yhteisen opetussuunnitelman toimintaperiaatteita ja linjauksia sekä siinä kuvattuja ammatillisen aikuiskoulutuksen säädöksiä. Opetussuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa merkittävien muutosten osalta. Opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä TAKKin Liiketalouden ja kaupan alan kouluttajien, työelämän asiantuntijoiden sekä opiskelijoiden kanssa.

4 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 4 / 14 2 Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa Johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon ja suorittaa tutkinnon. Mikäli opiskelija jo hallitsee tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon, opiskelija voi suorittaa tutkinnon ilman valmistavaa koulutusta. Tutkinnon perusteiden tavoitteet huomioidaan koulutuksen opetusjaksojen ja sisältöjen suunnittelussa, opetusmuotojen ja -menetelmien valinnassa, tehtävissä sekä palautteen antamisessa ja arvioinnissa. Johtamisen erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteissa (s ) tavoitteita on kuvattu seuraavasti tutkinnon suorittaneella on vahva käytännön kokemus johtamisesta sekä toimialansa ja organisaationsa toiminnan osaaminen ja asiantuntemus tutkinnon suorittaja osaa johtaa ja kehittää organisaatiossaan omaa vastuualuettaan ja vastaa yksikkönsä tai vastuualueensa toiminnan johtamisesta organisaationsa strategiaa toteuttaen tutkinnon suorittaja osaa vastuualueensa johtamisen kautta toteuttaa organisaation strategian viemistä käytäntöön ja välittää ylimmälle johdolle tietoa strategian toteutumisesta tutkinnon suorittaja osaa johtaa organisaatiotaan muuttuvassa, verkostoituvassa toimintaympäristössä, jossa erilaisten ihmisten ja tahojen sitouttaminen on tuloksellisen toiminnan aikaan saamiseksi tärkeää tutkinnon suorittaja osaa suunnitella, johtaa ja arvioida vastuualueensa toimintaa tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa tutkinnon suorittaja osaa arvioida vastuualuettaan kokonaisvaltaisesti, tunnistaa muutostarpeita ja kehittämiskohteita sekä toteuttaa kehittämistoimenpiteitä tutkinnon suorittaja osaa motivoida ja sitouttaa vastuualueellaan toimivia henkilöitä tutkinnon suorittaja tunnistaa oman roolinsa, vahvuutensa ja kehittämiskohteensa sekä kehittää omaa johtajuuttaan systemaattisesti. 3 Johtamisen erikoisammattitutkinnon muodostuminen ja ammatilliset tutkinnon osat koulutuksessa Johtamisen erikoisammattitutkinnon muodostuminen on määritelty tutkinnon perusteissa. Tutkinnossa on yksi yhteinen pakollinen tutkinnon osa - johtajana toimiminen. Tutkinnossa on neljä valinnaista tutkinnon osaa, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden - henkilöstön johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, tuotannon johtaminen ja verkostojen johtaminen. TAKK järjestää valmistavaa koulutusta pakolliseen osaan ja kaikkiin valinnaisiin osiin Valtioneuvoston asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta huomioon ottaen. Tutkinnon osien valinnaisuus ja joustavuus mahdollistavat tutkinnon suorittamisen erilaisissa organisaatioissa ja työtehtävissä. Seuraavissa kaavioissa on esitetty johtamisen erikoisammattitutkinnon muodostuminen. Tutkinnon muodostumista kuvaavien kaavioiden jälkeen on kuvaukset kaikista niistä opintojaksoista, jotka ovat tarjolla opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille. ja päivitetään jatkuvasti.

5 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 5 / 14 Johtamisen erikoisammattitutkinto Kaikille pakollinen tutkinnon osa 3.1 Johtajana toimiminen Vastuualueen toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Oman johtamisen ja johtamisosaamisen kehittäminen Valinnaiset tutkinnon osat: 3.2. Henkilöstön johtaminen Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen Henkilöstön johtamista koskevan projektin suunnittelu Henkilöstön johtamista koskevan projektin johtaminen 3.3. Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien arviointi Asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen Asiakkuuksien johtamista koskevan projektin suunnittelu Asiakkuuksien johtamista koskevan projektin johtaminen 3.4. Tuotannon johtaminen Tuotannon arviointi Tuotannon johtaminen ja kehittäminen Tuotannon johtamista koskevan projektin suunnittelu Tuotannon johtamista koskevan projektin johtaminen 3.5. Verkostojen johtaminen Verkostotoiminnan lähtökohtien arviointi Verkostotoiminnan johtaminen ja kehittäminen Verkostotoiminnan johtamista koskevan projektin suunnittelu Verkostotoiminnan johtamista koskevan projektin johtaminen

6 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 6 / 14 Yleisopinnot Orientointi ja TAKKin verkkopalveluihin tutustuminen Opiskelija saa kokonaiskäsityksen koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta sekä osaa hyödyntää TAKKin verkkopalveluja. Keskeinen sisältö TAKKin ja koulutusalan esittely Ryhmäytyminen Opiskelun käytännöt Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (lukujärjestys) Opiskelu Moodlessa StudentaPlus opiskelijan käyttöliittymä Toteutustapa Toteutetaan lähiopetuksena. Tutkintoinfo tutkinnon valinnaiseen osaan Opiskelija tuntee tutkinnon valinnaisen osan tutkintovaatimukset ja sen, miten tutkinto suoritetaan. Opiskelija osaa laatia tutkintosuunnitelman. Keskeinen sisältö Tutkinnon suorittamisen prosessi/tutkinnon valinnainen osa Tutkintosuunnitelman sisältö/tutkinnon valinnainen osa Tutkinnon arviointi Toteutustapa Toteutetaan lähiopetuksena. Tehtävänä on laatia tutkintosuunnitelma tutkinnon valinnaiseen osaan.

7 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 7 / Johtajana toimiminen Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä prosessien johtaminen Opiskelija osaa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa. Hän tuntee strategisen suunnittelun keskeisimmät tehtävät ja käsitteet. Hän tuntee strategisen suunnittelun analysointi- ja strategiamalleja ja osaa hyödyntää näitä. Keskeinen sisältö Strategisen ja toiminnan suunnittelun analysointimalleja Erilaisia strategiamalleja Prosessien ja toiminnan laadun arviointi ja kehittäminen Toteutustapa Toteutetaan lähiopetuksena. Tehtävänä on laatia toimintasuunnitelma omalle vastuualueelle. Johtajana kehittyminen Opiskelija osaa analysoida ja kehittää omaa johtamistaan ja johtamisosaamistaan. Keskeinen sisältö Johtajuus ja sen kehittyminen Millainen on hyvä esimies? Esimiehen roolit Palautteesta oppiminen Oman johtamisprofiilin analysointi ja kehittämistarpeiden tunnistaminen Itsensä johtaminen Toteutustapa Opiskelija toteuttaa ennakkotehtävänä johtamiskäyttäytymisen arviointimenettelyn työpaikallaan (360- asteen arviointi) tai kerää muulla tavoin palautetta johtamisestaan. Toteutetaan lähiopetuksena. Tehtävänä on laatia oman johtajuuden kehittämissuunnitelma palautteen pohjalta. Talouden johtaminen Opiskelija osaa suunnitella vastuualueensa taloutta ja tehdä analyysejä taloudellisten laskelmien perusteella yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Hän osaa seurata, ohjata ja kehittää vastuualueensa toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Keskeinen sisältö Tuloslaskelman ja taseen sisältö Tutustuminen oman organisaation tuloslaskelmaan, taseeseen ja taloushallintoon Innovointityöpaja: taloudellisuuden ja tehokkuuden kehittäminen omalla vastuualueella sekä henkilöstön sitouttaminen taloudelliseen ajatteluun

8 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 8 / 14 Toteutustapa Opiskelijat tutustuvat aiheeseen verkkokurssilla ja tutustuvat ennakkotehtävänä oman organisaationsa käytäntöihin. Lähiopetuksessa toteutetaan innovointityöpaja aiheesta. Henkilöstöprosessien johtaminen Opiskelija ymmärtää henkilöstöstrategian osana liiketoimintastrategiaa ja saa valmiuksia henkilöstösuunnitteluun, osaamisen johtamiseen ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Tavoitteena on myös jakaa henkilöstöprosessien johtamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä muiden opiskelijoiden kanssa. Keskeinen sisältö Henkilöstöstrategia osana liiketoimintastrategiaa Henkilöstösuunnittelu Osaamisen johtaminen Henkilöstön kehittämisen uudet työkalu Toteutustapa Opiskelijat tekevät ennakkotehtävän oman organisaationsa henkilöstöprosessien johtamisen käytännöistä ja tutustuvat toistensa tehtäviin ja käyvät kommentoimassa niitä. Lähiopetus. Työlainsäädäntö Opiskelija saa valmiuksia noudattaa toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa toimialansa ja toimintansa kannalta keskeisiä säädöksiä kuten työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Keskeinen sisältö Keskeinen työlainsäädäntö esimiestyössä Toteutustapa Opiskelijat tutustuvat aiheeseen verkkokurssilla ja tekevät verkkokurssiin liittyvät tehtävät. Lähiopetuksessa käsitellään aiheeseen liittyviä tapausesimerkkejä pienryhmissä ja kouluttajan avustuksella. Työilmapiirin kehittäminen ja ongelmien ratkaisu Opiskelija saa valmiuksia työyhteisön ilmapiirin kehittämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen. Keskeinen sisältö Työyhteisön ilmapiiriin vaikuttavat tekijät ja kehittämismenetelmiä Työn imu Työyhteisön ongelmatilanteiden ratkaiseminen Toteutustapa Opiskelijat tutustuvat aiheeseen verkkokurssilla ja tekevät verkkokurssiin liittyvät tehtävät. Lähiopetuksessa käsitellään opiskelijoiden tuottamia aiheeseen liittyviä tapausesimerkkejä pienryhmissä ja kouluttajan avustuksella.

9 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 9 / Henkilöstön johtaminen 3.3 Asiakkuuksien johtaminen 3.4 Tuotannon johtaminen 3.5 Verkostojen johtaminen Kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen Opiskelija osaa suunnitella ja johtaa kehittämisprojektin. Keskeinen sisältö Kehittämisprojektin suunnittelu Kehittämisprojektin johtamisen hyvät käytännöt Toteutustapa Verkkokurssi ja siihen liittyvät tehtävät. Lisäksi tehtävänä on laatia valinnaiseen tutkinnon osaan liittyvä strateginen suunnitelma sekä siitä rajattu projektisuunnitelma. Johtamisen teemapäivä Opiskelija saa ajankohtaista tietoa henkilöstön, asiakkuuksien, tuotannon ja verkostojen johtamisesta. Keskeinen sisältö Henkilöstön johtaminen Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen Tuotannon johtaminen Kokemusfoorumi Toteutustapa Toteutetaan lähiopetuksena. Useita johtamisen erikoisammattitutkintoryhmiä mukana ja luennoimassa alan asiantuntijat. Puheenvuorot liittyvät valinnaisten tutkinnon osien ajankohtaisiin teemoihin. Luento-osuuden päätteeksi toteutetaan kokemusfoorumi, jossa opiskelijat verkostoituvat ja keskustelevat päivän teemoista pienryhmissä.

10 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 10 / 14 Opinkierros Opiskelija syventää osaamista valitsemastaan valinnaisesta tutkinnon osasta sekä hankkii tietoa kehittämisprojektiaan varten tekemällä Benchmarking-vierailun. Keskeinen sisältö Benchmarking- käynnin suunnittelu Benchmarking- käynnin toteuttaminen Toteutustapa Opiskelija ilmoittaa Benchmarking- käyntinsä kohteen Moodleen ja suunnittelee sen ennakkotehtävänä. Benchmarking-vierailu toteutetaan joko itsenäisesti tai pienryhmissä ja raportoidaan Moodleen. Opiskelijat tutustuvat toistensa raportteihin ja kommentoivat niitä. Ongelmaperustainen oppiminen valinnaiseen tutkinnon osaan liittyen Opiskelija syventää osaamistaan valitsemastaan valinnaisesta tutkinnon osasta ongelmaperustaisen oppimisen keinoin Keskeinen sisältö Johdanto ongelmaperustaiseen oppimiseen Yhteisen oppimistehtävän muodostaminen Itsenäinen oppimistehtävä Synteesi opitusta Toteutustapa Toteutetaan kahdessa lähiopetusistunnossa (tutoriaalissa). Ensimmäisessä tutoriaalissa opiskelijat muodostavat yhteisen oppimistehtävän. Tämän jälkeen laaditaan arviointi (reflektio) tutoriaalista 1. ja tehdään oppimistehtävä itsenäisesti. Oppimistehtävät palautetaan Moodleen ja ennen 2. tutoriaalia tutustutaan muiden opiskelijoiden oppimistehtäviin ja kommentoidaan niitä. Tutoriaalissa 2 muodostetaan synteesi opitusta. Tämän jälkeen tehdään vielä arviointi (reflektio) tutoriaalista 2. Kehittämisprojektin esittely Opiskelija osaa arvioida kriittisesti johtamaansa kehittämisprojektin toteutumista, määritellä jatkokehittämistarpeet ja varmistaa uusien toimintatapojen siirtämisen käytäntöön. Opiskelija tutustuu muiden johtamiin kehittämisprojekteihin ja oppii hyviä käytäntöjä. Keskeinen sisältö Kehittämisprojektien esittely pienryhmissä ja vertaisarviointi Kehittämisprojektin johtamisen sudenkuopat ja parhaat käytännöt/opitun jakaminen koko ryhmän kanssa Toteutustapa Ennakkotehtävänä opiskelija valmistautuu oman kehittämisprojektinsa esittelyyn. Kehittämisprojektit esitellään pienryhmissä ja vertaisarvioidaan. Keskeisimmät projekteista opitut asiat tuodaan tiedoksi koko opiskelijaryhmälle.

11 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 11 / 14 4 Hakeutuminen näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen 4.1 Hakeutuminen Hakeutumisen tavat vaihtelevat koulutusmuodosta riippuen: oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan oppisopimustoimistojen kautta ja omaehtoiseen koulutukseen TAKKin nettisivuilla olevalla hakulomakkeella. Hakeutumisvaiheessa selvitetään tutkinnon soveltuvuus tutkinnon suorittajalle, aikaisempi osaaminen, oppimistarpeet sekä työpaikan soveltuvuus tutkinnon suorittamispaikaksi. Opiskelijat valitaan valmistavaan koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen hakemusten ja haastattelujen perusteella. 4.2 Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamisella mahdollistetaan ja varmistetaan joustavat aikuisopiskelijalähtöiset tutkinto- ja opiskelupolut. Hakeutumisvaiheessa selvitetään näyttötutkintoon hakeutuvan henkilön lähtötilanne ja tunnistetaan aiemmin hankittu osaaminen esimerkiksi hakeutujan osaamisestaan tekemien suullisten ja kirjallisten kartoitusten ja selvitysten, itsearvioinnin ja haastattelun perusteella. Valmistavan koulutuksen vastuukouluttaja vastaa näyttötutkintoon hakeutuvan henkilön perehdyttämisestä tutkintoon ja opiskeluun sekä osaamisen ja erityistarpeiden tunnistamisesta ja tutkintopolun suunnittelusta yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa. Hakeutumisvaiheen selvitysten perusteella vastuukouluttaja tekee johtopäätökset ja suunnittelee yhdessä hakeutujan kanssa, miten näyttötutkinto suoritetaan. Koulutuksen rahoituksesta riippuen joko vastuukouluttaja tai koulutustarkastaja oppisopimustoimistosta tekee johtopäätökset siitä, miten tarvittava ammattitaito hankitaan ottaen huomioon opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, hänen tarpeensa ja mahdollisuutensa itsensä ja organisaationsa kehittämiseen sekä osaamisensa osoittamiseen. Henkilökohtaistamissuunnitelmaan kirjataan seuraavat asiat: tutkinnon suorittajan nimi suoritettava tutkinto, noudatettavat tutkinnon perusteet ja tutkinnon osat tutkinnon suorittajan aiemmin hankkima ja osoittama osaaminen tiedot niistä tutkinnon osista, joiden tunnustamista koskeva esitys on tehty tutkintotoimikunnalle valmistavan koulutuksen ja muun tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tarve sekä muut johtopäätökset tarvittava ohjaus ja tuki mahdolliset tarvittavat opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkinnon järjestäjä tutkintotilaisuuksien ajankohdat, paikat ja sisältö arvioijat tutkinnon osittain mahdollisen erityisen tuen tarpeen mukaiset toimenpiteet tutkintotilaisuuksien järjestelyissä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tavoitteet, sisällöt ja tavat mahdollisen erityisen tuen tarpeen mukaiset toimenpiteet Henkilökohtaistaminen dokumentoidaan henkilökohtaistamisasiakirjaan. Henkilökohtaistamisasiakirja tulostetaan ja sen allekirjoittavat sekä tutkinnon suorittaja että vastuukouluttaja. Oppisopimuskoulutuksessa henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan allekirjoittaa myös tutkinnon suorittajan työnantaja. Tutkinnon henkilökohtaistamissuunnitelman toteutumista seurataan ja tarkennetaan tarpeen mukaan ohjaus- ja palautekeskusteluissa.

12 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 12 / 14 5 Koulutuksen toteutuksen periaatteet 5.1 Työelämäyhteistyö Tavoitteena on mahdollisimman sujuva, luotettava ja pitkäaikainen yhteistyö asiakasorganisaatioidemme kanssa. Koulutuksen avulla varmistetaan osaamisen kehittyminen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Koulutus ja tutkinto palvelevat sekä opiskelijan että työpaikan kehittämistarpeita. Työelämän edustajien, oppisopimuskeskuksen edustajien ja mahdollisten muiden yhteistyötahojen kanssa on perustettu ohjausryhmiä. Ohjausryhmissä on myös opiskelijaedustus. Ohjausryhmissä suunnitellaan koulutuksia, tutkintoja, ennakoidaan koulutustarpeita ja arvioidaan myös koulutuksen kehittämistarpeita koulutusprosessin aikana palautteen pohjalta. Koulutuksen sisällöt ja tutkintotilaisuudet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Opetuksen sisällöt suunnitellaan siten, että tiedot ja taidot ovat käyttökelpoisia ja sovellettavissa opiskelijan työhön. 5.2 Hyvinvointi ja turvallisuus 5.3 Yrittäjyys Opiskelijoita kannustetaan ja tuetaan opintojen aikana sekä otetaan huomioon heidän yksilölliset tarpeensa ja elämäntilanteensa. Hyvä ja luottamuksellinen opiskeluilmapiiri tukee henkistä hyvinvointia ja onnistumista opinnoissa ja tutkinnon suorittamisessa. Opiskelijan ja työpaikan tiedot käsitellään luottamuksellisesti. TAKKin turvallisuusohjeet käydään läpi koulutuksen orientaatiopäivänä ja ne ovat Moodlessa saatavilla koko koulutuksen ajan. 5.4 Kestävä kehitys Opiskelijoita ohjataan vastuulliseen ja aktiiviseen toimintaan omassa työssä ja opinnoissa. Itsensä johtaminen ja vastuullinen toimintatapa ovat Johtamisen erikoisammattitutkinnon keskeisiä osaamisvaatimuksia. Yrittäjyyskoulutukset ovat vahvana painopistealueena TAKKissa ja opiskelijoita kannustetaan esimerkiksi työsuhteen päättyessä yrittäjyyteen. Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen tavoitteena on edistää tutkinnon suorittajan valmiuksia menestyä työelämässä. Tutkinto palvelee työssä olevien kehittymistä ja kehittämällä johtajuutta kehitetään samalla koko organisaatiota. Ammattitaitoinen johtaja toimii tehokkaasti ja organisaation tavoitteiden mukaisesti ja osaa ohjata myös henkilöstöään toimimaan näin. Koulutus lisää yksilöiden ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointia. Johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaan opiskelijan tulee kyetä noudattamaan ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen vaatimuksia suunnitellessaan ja johtaessaan vastuualueensa toimintaa. Jokaisen opiskelijan kanssa suunnitellaan, miten hän osoittaa osaamisensa kestävän kehityksen osalta. Lisäksi valmistavan koulutuksen teemapäivään on toisinaan pyydetty asiantuntijapuheenvuoroja kestävän kehityksen johtamisesta.

13 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 13 / 14 Ympäristönäkökulma huomioidaan esimerkiksi lajittelemalla jätteet, kiinnittämällä huomiota sähkön kulutukseen, opiskelumateriaalit ja oppaat ovat Moodlessa saatavilla eikä opiskelijoille tulosteta materiaaleja. 5.5 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Jokaista kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti riippumatta hänen taustastaan. Tämä toteutuu opiskelijavalinnoissa ja opintojen sekä tutkintojen arvioinnissa. Kouluttajien ja opiskelijoiden viestintä on kohteliasta, tasapuolista ja toisiaan kunnioittavaa. Opiskelijat ovat mukana luomassa opetussuunnitelmaa ja opetuksen sisältöjä. Koulutuksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja elämäntilanne. 6 Koulutuksen toteutus 6.1 Koulutuksen toteutustavat Koulutusta toteutetaan oppisopimuksella ja omaehtoisena koulutuksena. Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen voivat osallistua vain työssä olevat, johtamisasemassa olevat henkilöt. Opintoneuvoja, -ohjaaja ja kouluttajat ohjaavat tarvittaessa opiskelijaa löytämään hänelle sopivimman koulutusmuodon sekä opastavat miten toimia. 6.2 Oppiminen ja opetusmenetelmät Oppiminen on tiedon ja taidon lisääntymistä sekä jalostumista, joka on opiskelijan vastuulla. Kouluttajat ovat oppimisen ohjaajia ja tukijoita. Tavoitteena on tiedon ja taidon soveltaminen omaan työhön ja toisaalta käytännössä saatujen kokemusten jakaminen opiskelijoiden kesken. Koska näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työtehtävissä, on työssä tapahtuva oppiminen keskeisessä roolissa. Opintoihin sisältyy lähi- ja verkko-opetusta sekä työssäoppimista. Verkko-opetuksessa on käytössä Moodle. Moodlessa on lisäksi oppimateriaaleja, lähiopintoihin liittyviä ennakkotehtäviä ja ohjeistuksia. Osa opinnoista toteutetaan pelkästään verkko-opintoina. Moodlessa on myös saatavilla tutkintoon liittyvää ohjeistusta, lomakkeita sekä opintoihin liittyviä oppaita ja tiedotteita. Itseopiskelumateriaalia on Moodlessa runsaasti. Sen tarkoituksena on tukea opintoja ja johtajana kehittymistä ja sen hyödyntäminen on täysin opiskelijan vastuulla. Tehtävien tarkoituksena on myös tukea tutkinnon suorittamisessa vaadittavaa tietotaitoa ja osaamisen kehittymistä. Ennakko- ja työhön soveltamistehtävät vaihtelevat opintojaksoittain ja voivat olla esimerkiksi johtamistyötä palvelevia dokumentteja, soveltamisharjoituksia, tutustumiskierroksia, ennakkotietojen hankkimista työpaikalta sekä esitysten laatimista. Opetusmenetelminä käytetään toiminnallisia ja aikuisille sopivia menetelmiä; esimerkiksi vuorovaikutteisia asiantuntijaluentoja, teemaseminaareja, ohjattuja ryhmätöitä, parityöskentelyä, ongelmaperustaista oppimista, opinkierroksia, ennakkotehtäviä ja niihin liittyviä esityksiä, yritysvierailijoita, verkkokeskusteluja, draamapedagogiikkaa, kokemusfoorumeita ja innovaatiotyöpajoja. Oppiminen pyritään saamaan vaihtelevaksi ja menetelmät palvelemaan mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja mielekästä oppimista sekä erilaisia oppijoita.

14 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 14 / 14 7 Oppimisen arviointi Arvioinnin tavoitteena on palautteen saaminen kehittymisestä ja oppimisesta suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioinnilla myös ohjataan ja kannustetaan opiskelua eteenpäin ja tarvittaessa täsmennetään henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Kouluttaja ja opiskelija arvioivat oppimista laadullisesti suullisesti tai kirjallisesti. illa toteutetaan myös vertaisarviointia. ista kirjataan suoritusmerkintä StudentaPlussaan, kun opiskelija on osallistunut opetukseen ja tehnyt siihen liittyvät tehtävät. 8 Tutkinnon suorittaminen 9 Todistukset Tutkinnon suorittaminen on koko koulutuksen ajan keskiössä. Orientoinnissa, vastuukouluttajan työpaikkakäynneillä ja tutkintoinfopäivänä ohjataan ja varmistetaan, että tutkinnon suorittaminen sujuu säädösten mukaisesti ja sujuvasti. Vastuukouluttaja ohjaa lisäksi tarvittaessa henkilökohtaisesti tutkinnon suorittamisprosessia. Tutkinnon suorittamisen voi aloittaa, kun tutkintosuunnitelma on laadittu ja se on hyväksytty. Jokaisella on oma henkilökohtainen tutkintosuunnitelma, joka on aikataulutettu ja laadittu vastaamaan työtehtäviä. Tutkintosuorituksia arvioivat työpaikalla nimetyt työnantaja- ja työntekijäarvioijat. Tärkeää on, että arvioijat ovat perehtyneet tutkinnon perusteisiin ja näyttötutkinnon arviointiin. Arvioijat perehdytetään työpaikkakäynneillä, kirjallisilla ohjeilla, Moodlessa sekä TAKKissa järjestettävissä arvioijien perehdytystilaisuuksissa. Kouluttaja- ja työpaikan arvioijat pitävät tutkinnon päätteeksi kolmikantaisen arviointikokouksen ja esittävät tutkinnon tai tutkinnon osan hyväksymistä tai hylkäämistä tutkintotoimikunnalle. Opiskelija saa todistuksen näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta (osallistumistodistus ja opintosuoritusote) sekä tutkintotodistuksen hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta. Tutkintotodistuksen myöntää johtamisen tutkintotutkintotoimikunta, kun kaikki näyttötutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon osasta on myös mahdollisuus saada todistus. 10 Laadun varmistus ja toiminnan kehittäminen Opiskelijoilta saadut palautteet ovat tärkeä osa laadunvarmistusta ja toiminnan kehittämistä. Palautetta kerätään lähiopiskelujaksoista, verkko-opinnoista, työssä tapahtuvasta oppimisesta sekä tutkinnon suorittamisprosessista. Työpaikkakäyntien ja arviointien yhteydessä palautetta antavat myös työpaikkakouluttaja ja tutkinnon arvioijat. Palautteet käsitellään tiimeissä, ohjausryhmissä ja tarvittaessa muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Jatkuva palautteen kerääminen ja asiakkaiden kuunteleminen mahdollistaa nopean reagoinnin sekä varmistaa tasaisen laadukkaan toiminnan. Omaehtoisesta sekä oppisopimuskoulutuksesta kerätään lisäksi AIPAL-palaute kaksi kertaa koulutuksen aikana. Laadun varmistaminen ja kehittäminen on jokaisen TAKKilaisen työtä. TAKKin laatutyö perustuu jatkuvan kehittämisen periaatteeseen, jonka mukaan kaikkiin toimintoihin liittyvät suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja parantamisvaiheet. TAKKin laadunhallinta ja itsearviointi pohjautuvat Euroopan laatupalkinto (EFQM) -malliin. Ensimmäinen EFQM-mallin mukainen itsearviointi ja ulkoinen auditointi suoritettiin vuonna Ulkoisia auditointeja on tehty TAKKissa noin 3 vuoden välein ja viimeisimmässä Inspectan vuonna 2013 tekemässä auditoinnissa saimme 515 pistettä. Tavoitteena arvioinneissa on tunnistaa organisaation vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Lähiesimiestyön ammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja Jari Raivo Hyväksytty johtokunnan kokouksessa: TAKK

Lisätiedot

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JOETOS1604TBC)

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JOETOS1604TBC) Johtamisen erikoisammattitutkinto (JOETOS1604TBC) 15.11.2016-31.5.2018 Koulutuksen etenemisohjelma Päivämäärä ja paikka Sisältö Kouluttajat ja työhön soveltamistehtävät 15.11.2016 Orientointi Sari Sirén

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma Sivu 1 / 16 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa hallita alansa laaja-alaisesti yhteistyöhön tulkita

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 23/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3416 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3417 7 (pdf) 1 Dno 23/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Sihteerin ammattitutkinto valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

Sihteerin ammattitutkinto valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Sihteerin ammattitutkinto valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hyväksytty, toimialajohtaja Hyväksytty johtokunnan kokouksessa TAKK Tutkintokohtainen

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma Sivu 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto 2015 OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hyväksytty, toimialajohtaja

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET Johdanko projekteja vai ihmisiä? Vai molempia? Miten saan ihmiset toimimaan tiiminä ja pysymään

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan Aikuisopistossa 1.6.2007 alkaen HENKILÖKOHTAISTETTU NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI HAKEUTUMISVAIHE NÄYTTÖTUTKINNON SUORITUKSESSA

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 38/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:34 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:34 ISBN 978-952-13-6122-7 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet TALOUSHALLINNON ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 29/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3517 4 (nid.) ISBN 978 952 13 3518 1 (pdf) 1 Dno 29/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op Koulutuksen sisältösuunnitelma Maanantai 22.11.2010 Klo 9-11.30 Koulutukseen osallistujat Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt Ennakkotehtävä; mitä tiedän henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot