TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus"

Transkriptio

1 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Johtamisen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja Jari Raivo Hyväksytty johtokunnan kokouksessa

2 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 2 / 14 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma Sisällys 1 Yleistä Koulutuksen tavoite Johtamisen erikoisammattitutkinnon muodostuminen ja ammatilliset tutkinnon osat koulutuksessa Johtajana toimiminen Hakeutuminen näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen Hakeutuminen Henkilökohtaistaminen Koulutuksen toteutuksen periaatteet Työelämäyhteistyö Hyvinvointi ja turvallisuus Yrittäjyys Kestävä kehitys Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Koulutuksen toteutus Koulutuksen toteutustavat Oppiminen ja opetusmenetelmät Oppimisen arviointi Tutkinnon suorittaminen Todistukset Laadun varmistus ja toiminnan kehittäminen... 14

3 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 3 / 14 1 Yleistä Johtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelijat toimivat yksityisissä tai julkisissa organisaatiossa johtamisen tehtävissä ja heillä on vankka kokemus johtamisesta. Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen voivat siis hakeutua vain johtamistehtävissä koulutuksen ajan toimivat henkilöt. Yhteiskunnan ja organisaatioiden jatkuvat muutokset heijastuvat johtamisen ammattitaitovaatimuksiin. Johtajana onnistumisen ja menestymisen edellytyksenä on organisaation ja oman johtamistoiminnan jatkuva kehittäminen. Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus tarjoaa opiskelijalle ammatillisia valmiuksia vastuualueensa toiminnan suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen sekä oman johtamisosaamisen kehittämiseen. Monialaisuutensa ja joustavuutensa vuoksi tutkinto sopii lähes jokaiselle toimialalle ja palvelee siten laajaa kohderyhmää. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteisiin (Määräys 15/011/2011 ja Määräys 52/011/2012). TAKK on tehnyt näyttötutkinnon järjestämissopimuksen Johtamisen tutkintotoimikunnan kanssa, jonka liitteenä olevassa järjestämissuunnitelmassa on kuvattu, miten johtamisen erikoisammattitutkinto suoritetaan TAKKissa. Opetussuunnitelma antaa opiskelijalle ja yhteistyökumppaneille kokonaiskuvan Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen toteutuksesta Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa. Se ohjaa kouluttajien toimintaa jokapäiväisessä koulutustyössä ja varmistaa laadukkaan ja tavoitteellisen oppimisen. Opetussuunnitelma muodostaa koulutuksen rungon, jota sovelletaan joustavasti ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti. Tutkintokohtainen opetussuunnitelma täydentää TAKKin yhteisen opetussuunnitelman toimintaperiaatteita ja linjauksia sekä siinä kuvattuja ammatillisen aikuiskoulutuksen säädöksiä. Opetussuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa merkittävien muutosten osalta. Opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä TAKKin Liiketalouden ja kaupan alan kouluttajien, työelämän asiantuntijoiden sekä opiskelijoiden kanssa.

4 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 4 / 14 2 Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa Johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon ja suorittaa tutkinnon. Mikäli opiskelija jo hallitsee tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon, opiskelija voi suorittaa tutkinnon ilman valmistavaa koulutusta. Tutkinnon perusteiden tavoitteet huomioidaan koulutuksen opetusjaksojen ja sisältöjen suunnittelussa, opetusmuotojen ja -menetelmien valinnassa, tehtävissä sekä palautteen antamisessa ja arvioinnissa. Johtamisen erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteissa (s ) tavoitteita on kuvattu seuraavasti tutkinnon suorittaneella on vahva käytännön kokemus johtamisesta sekä toimialansa ja organisaationsa toiminnan osaaminen ja asiantuntemus tutkinnon suorittaja osaa johtaa ja kehittää organisaatiossaan omaa vastuualuettaan ja vastaa yksikkönsä tai vastuualueensa toiminnan johtamisesta organisaationsa strategiaa toteuttaen tutkinnon suorittaja osaa vastuualueensa johtamisen kautta toteuttaa organisaation strategian viemistä käytäntöön ja välittää ylimmälle johdolle tietoa strategian toteutumisesta tutkinnon suorittaja osaa johtaa organisaatiotaan muuttuvassa, verkostoituvassa toimintaympäristössä, jossa erilaisten ihmisten ja tahojen sitouttaminen on tuloksellisen toiminnan aikaan saamiseksi tärkeää tutkinnon suorittaja osaa suunnitella, johtaa ja arvioida vastuualueensa toimintaa tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa tutkinnon suorittaja osaa arvioida vastuualuettaan kokonaisvaltaisesti, tunnistaa muutostarpeita ja kehittämiskohteita sekä toteuttaa kehittämistoimenpiteitä tutkinnon suorittaja osaa motivoida ja sitouttaa vastuualueellaan toimivia henkilöitä tutkinnon suorittaja tunnistaa oman roolinsa, vahvuutensa ja kehittämiskohteensa sekä kehittää omaa johtajuuttaan systemaattisesti. 3 Johtamisen erikoisammattitutkinnon muodostuminen ja ammatilliset tutkinnon osat koulutuksessa Johtamisen erikoisammattitutkinnon muodostuminen on määritelty tutkinnon perusteissa. Tutkinnossa on yksi yhteinen pakollinen tutkinnon osa - johtajana toimiminen. Tutkinnossa on neljä valinnaista tutkinnon osaa, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden - henkilöstön johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, tuotannon johtaminen ja verkostojen johtaminen. TAKK järjestää valmistavaa koulutusta pakolliseen osaan ja kaikkiin valinnaisiin osiin Valtioneuvoston asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta huomioon ottaen. Tutkinnon osien valinnaisuus ja joustavuus mahdollistavat tutkinnon suorittamisen erilaisissa organisaatioissa ja työtehtävissä. Seuraavissa kaavioissa on esitetty johtamisen erikoisammattitutkinnon muodostuminen. Tutkinnon muodostumista kuvaavien kaavioiden jälkeen on kuvaukset kaikista niistä opintojaksoista, jotka ovat tarjolla opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille. ja päivitetään jatkuvasti.

5 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 5 / 14 Johtamisen erikoisammattitutkinto Kaikille pakollinen tutkinnon osa 3.1 Johtajana toimiminen Vastuualueen toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Oman johtamisen ja johtamisosaamisen kehittäminen Valinnaiset tutkinnon osat: 3.2. Henkilöstön johtaminen Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen Henkilöstön johtamista koskevan projektin suunnittelu Henkilöstön johtamista koskevan projektin johtaminen 3.3. Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien arviointi Asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen Asiakkuuksien johtamista koskevan projektin suunnittelu Asiakkuuksien johtamista koskevan projektin johtaminen 3.4. Tuotannon johtaminen Tuotannon arviointi Tuotannon johtaminen ja kehittäminen Tuotannon johtamista koskevan projektin suunnittelu Tuotannon johtamista koskevan projektin johtaminen 3.5. Verkostojen johtaminen Verkostotoiminnan lähtökohtien arviointi Verkostotoiminnan johtaminen ja kehittäminen Verkostotoiminnan johtamista koskevan projektin suunnittelu Verkostotoiminnan johtamista koskevan projektin johtaminen

6 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 6 / 14 Yleisopinnot Orientointi ja TAKKin verkkopalveluihin tutustuminen Opiskelija saa kokonaiskäsityksen koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta sekä osaa hyödyntää TAKKin verkkopalveluja. Keskeinen sisältö TAKKin ja koulutusalan esittely Ryhmäytyminen Opiskelun käytännöt Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (lukujärjestys) Opiskelu Moodlessa StudentaPlus opiskelijan käyttöliittymä Toteutustapa Toteutetaan lähiopetuksena. Tutkintoinfo tutkinnon valinnaiseen osaan Opiskelija tuntee tutkinnon valinnaisen osan tutkintovaatimukset ja sen, miten tutkinto suoritetaan. Opiskelija osaa laatia tutkintosuunnitelman. Keskeinen sisältö Tutkinnon suorittamisen prosessi/tutkinnon valinnainen osa Tutkintosuunnitelman sisältö/tutkinnon valinnainen osa Tutkinnon arviointi Toteutustapa Toteutetaan lähiopetuksena. Tehtävänä on laatia tutkintosuunnitelma tutkinnon valinnaiseen osaan.

7 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 7 / Johtajana toimiminen Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä prosessien johtaminen Opiskelija osaa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa. Hän tuntee strategisen suunnittelun keskeisimmät tehtävät ja käsitteet. Hän tuntee strategisen suunnittelun analysointi- ja strategiamalleja ja osaa hyödyntää näitä. Keskeinen sisältö Strategisen ja toiminnan suunnittelun analysointimalleja Erilaisia strategiamalleja Prosessien ja toiminnan laadun arviointi ja kehittäminen Toteutustapa Toteutetaan lähiopetuksena. Tehtävänä on laatia toimintasuunnitelma omalle vastuualueelle. Johtajana kehittyminen Opiskelija osaa analysoida ja kehittää omaa johtamistaan ja johtamisosaamistaan. Keskeinen sisältö Johtajuus ja sen kehittyminen Millainen on hyvä esimies? Esimiehen roolit Palautteesta oppiminen Oman johtamisprofiilin analysointi ja kehittämistarpeiden tunnistaminen Itsensä johtaminen Toteutustapa Opiskelija toteuttaa ennakkotehtävänä johtamiskäyttäytymisen arviointimenettelyn työpaikallaan (360- asteen arviointi) tai kerää muulla tavoin palautetta johtamisestaan. Toteutetaan lähiopetuksena. Tehtävänä on laatia oman johtajuuden kehittämissuunnitelma palautteen pohjalta. Talouden johtaminen Opiskelija osaa suunnitella vastuualueensa taloutta ja tehdä analyysejä taloudellisten laskelmien perusteella yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Hän osaa seurata, ohjata ja kehittää vastuualueensa toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Keskeinen sisältö Tuloslaskelman ja taseen sisältö Tutustuminen oman organisaation tuloslaskelmaan, taseeseen ja taloushallintoon Innovointityöpaja: taloudellisuuden ja tehokkuuden kehittäminen omalla vastuualueella sekä henkilöstön sitouttaminen taloudelliseen ajatteluun

8 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 8 / 14 Toteutustapa Opiskelijat tutustuvat aiheeseen verkkokurssilla ja tutustuvat ennakkotehtävänä oman organisaationsa käytäntöihin. Lähiopetuksessa toteutetaan innovointityöpaja aiheesta. Henkilöstöprosessien johtaminen Opiskelija ymmärtää henkilöstöstrategian osana liiketoimintastrategiaa ja saa valmiuksia henkilöstösuunnitteluun, osaamisen johtamiseen ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Tavoitteena on myös jakaa henkilöstöprosessien johtamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä muiden opiskelijoiden kanssa. Keskeinen sisältö Henkilöstöstrategia osana liiketoimintastrategiaa Henkilöstösuunnittelu Osaamisen johtaminen Henkilöstön kehittämisen uudet työkalu Toteutustapa Opiskelijat tekevät ennakkotehtävän oman organisaationsa henkilöstöprosessien johtamisen käytännöistä ja tutustuvat toistensa tehtäviin ja käyvät kommentoimassa niitä. Lähiopetus. Työlainsäädäntö Opiskelija saa valmiuksia noudattaa toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa toimialansa ja toimintansa kannalta keskeisiä säädöksiä kuten työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Keskeinen sisältö Keskeinen työlainsäädäntö esimiestyössä Toteutustapa Opiskelijat tutustuvat aiheeseen verkkokurssilla ja tekevät verkkokurssiin liittyvät tehtävät. Lähiopetuksessa käsitellään aiheeseen liittyviä tapausesimerkkejä pienryhmissä ja kouluttajan avustuksella. Työilmapiirin kehittäminen ja ongelmien ratkaisu Opiskelija saa valmiuksia työyhteisön ilmapiirin kehittämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen. Keskeinen sisältö Työyhteisön ilmapiiriin vaikuttavat tekijät ja kehittämismenetelmiä Työn imu Työyhteisön ongelmatilanteiden ratkaiseminen Toteutustapa Opiskelijat tutustuvat aiheeseen verkkokurssilla ja tekevät verkkokurssiin liittyvät tehtävät. Lähiopetuksessa käsitellään opiskelijoiden tuottamia aiheeseen liittyviä tapausesimerkkejä pienryhmissä ja kouluttajan avustuksella.

9 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 9 / Henkilöstön johtaminen 3.3 Asiakkuuksien johtaminen 3.4 Tuotannon johtaminen 3.5 Verkostojen johtaminen Kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen Opiskelija osaa suunnitella ja johtaa kehittämisprojektin. Keskeinen sisältö Kehittämisprojektin suunnittelu Kehittämisprojektin johtamisen hyvät käytännöt Toteutustapa Verkkokurssi ja siihen liittyvät tehtävät. Lisäksi tehtävänä on laatia valinnaiseen tutkinnon osaan liittyvä strateginen suunnitelma sekä siitä rajattu projektisuunnitelma. Johtamisen teemapäivä Opiskelija saa ajankohtaista tietoa henkilöstön, asiakkuuksien, tuotannon ja verkostojen johtamisesta. Keskeinen sisältö Henkilöstön johtaminen Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen Tuotannon johtaminen Kokemusfoorumi Toteutustapa Toteutetaan lähiopetuksena. Useita johtamisen erikoisammattitutkintoryhmiä mukana ja luennoimassa alan asiantuntijat. Puheenvuorot liittyvät valinnaisten tutkinnon osien ajankohtaisiin teemoihin. Luento-osuuden päätteeksi toteutetaan kokemusfoorumi, jossa opiskelijat verkostoituvat ja keskustelevat päivän teemoista pienryhmissä.

10 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 10 / 14 Opinkierros Opiskelija syventää osaamista valitsemastaan valinnaisesta tutkinnon osasta sekä hankkii tietoa kehittämisprojektiaan varten tekemällä Benchmarking-vierailun. Keskeinen sisältö Benchmarking- käynnin suunnittelu Benchmarking- käynnin toteuttaminen Toteutustapa Opiskelija ilmoittaa Benchmarking- käyntinsä kohteen Moodleen ja suunnittelee sen ennakkotehtävänä. Benchmarking-vierailu toteutetaan joko itsenäisesti tai pienryhmissä ja raportoidaan Moodleen. Opiskelijat tutustuvat toistensa raportteihin ja kommentoivat niitä. Ongelmaperustainen oppiminen valinnaiseen tutkinnon osaan liittyen Opiskelija syventää osaamistaan valitsemastaan valinnaisesta tutkinnon osasta ongelmaperustaisen oppimisen keinoin Keskeinen sisältö Johdanto ongelmaperustaiseen oppimiseen Yhteisen oppimistehtävän muodostaminen Itsenäinen oppimistehtävä Synteesi opitusta Toteutustapa Toteutetaan kahdessa lähiopetusistunnossa (tutoriaalissa). Ensimmäisessä tutoriaalissa opiskelijat muodostavat yhteisen oppimistehtävän. Tämän jälkeen laaditaan arviointi (reflektio) tutoriaalista 1. ja tehdään oppimistehtävä itsenäisesti. Oppimistehtävät palautetaan Moodleen ja ennen 2. tutoriaalia tutustutaan muiden opiskelijoiden oppimistehtäviin ja kommentoidaan niitä. Tutoriaalissa 2 muodostetaan synteesi opitusta. Tämän jälkeen tehdään vielä arviointi (reflektio) tutoriaalista 2. Kehittämisprojektin esittely Opiskelija osaa arvioida kriittisesti johtamaansa kehittämisprojektin toteutumista, määritellä jatkokehittämistarpeet ja varmistaa uusien toimintatapojen siirtämisen käytäntöön. Opiskelija tutustuu muiden johtamiin kehittämisprojekteihin ja oppii hyviä käytäntöjä. Keskeinen sisältö Kehittämisprojektien esittely pienryhmissä ja vertaisarviointi Kehittämisprojektin johtamisen sudenkuopat ja parhaat käytännöt/opitun jakaminen koko ryhmän kanssa Toteutustapa Ennakkotehtävänä opiskelija valmistautuu oman kehittämisprojektinsa esittelyyn. Kehittämisprojektit esitellään pienryhmissä ja vertaisarvioidaan. Keskeisimmät projekteista opitut asiat tuodaan tiedoksi koko opiskelijaryhmälle.

11 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 11 / 14 4 Hakeutuminen näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen 4.1 Hakeutuminen Hakeutumisen tavat vaihtelevat koulutusmuodosta riippuen: oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan oppisopimustoimistojen kautta ja omaehtoiseen koulutukseen TAKKin nettisivuilla olevalla hakulomakkeella. Hakeutumisvaiheessa selvitetään tutkinnon soveltuvuus tutkinnon suorittajalle, aikaisempi osaaminen, oppimistarpeet sekä työpaikan soveltuvuus tutkinnon suorittamispaikaksi. Opiskelijat valitaan valmistavaan koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen hakemusten ja haastattelujen perusteella. 4.2 Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamisella mahdollistetaan ja varmistetaan joustavat aikuisopiskelijalähtöiset tutkinto- ja opiskelupolut. Hakeutumisvaiheessa selvitetään näyttötutkintoon hakeutuvan henkilön lähtötilanne ja tunnistetaan aiemmin hankittu osaaminen esimerkiksi hakeutujan osaamisestaan tekemien suullisten ja kirjallisten kartoitusten ja selvitysten, itsearvioinnin ja haastattelun perusteella. Valmistavan koulutuksen vastuukouluttaja vastaa näyttötutkintoon hakeutuvan henkilön perehdyttämisestä tutkintoon ja opiskeluun sekä osaamisen ja erityistarpeiden tunnistamisesta ja tutkintopolun suunnittelusta yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa. Hakeutumisvaiheen selvitysten perusteella vastuukouluttaja tekee johtopäätökset ja suunnittelee yhdessä hakeutujan kanssa, miten näyttötutkinto suoritetaan. Koulutuksen rahoituksesta riippuen joko vastuukouluttaja tai koulutustarkastaja oppisopimustoimistosta tekee johtopäätökset siitä, miten tarvittava ammattitaito hankitaan ottaen huomioon opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, hänen tarpeensa ja mahdollisuutensa itsensä ja organisaationsa kehittämiseen sekä osaamisensa osoittamiseen. Henkilökohtaistamissuunnitelmaan kirjataan seuraavat asiat: tutkinnon suorittajan nimi suoritettava tutkinto, noudatettavat tutkinnon perusteet ja tutkinnon osat tutkinnon suorittajan aiemmin hankkima ja osoittama osaaminen tiedot niistä tutkinnon osista, joiden tunnustamista koskeva esitys on tehty tutkintotoimikunnalle valmistavan koulutuksen ja muun tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tarve sekä muut johtopäätökset tarvittava ohjaus ja tuki mahdolliset tarvittavat opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkinnon järjestäjä tutkintotilaisuuksien ajankohdat, paikat ja sisältö arvioijat tutkinnon osittain mahdollisen erityisen tuen tarpeen mukaiset toimenpiteet tutkintotilaisuuksien järjestelyissä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tavoitteet, sisällöt ja tavat mahdollisen erityisen tuen tarpeen mukaiset toimenpiteet Henkilökohtaistaminen dokumentoidaan henkilökohtaistamisasiakirjaan. Henkilökohtaistamisasiakirja tulostetaan ja sen allekirjoittavat sekä tutkinnon suorittaja että vastuukouluttaja. Oppisopimuskoulutuksessa henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan allekirjoittaa myös tutkinnon suorittajan työnantaja. Tutkinnon henkilökohtaistamissuunnitelman toteutumista seurataan ja tarkennetaan tarpeen mukaan ohjaus- ja palautekeskusteluissa.

12 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 12 / 14 5 Koulutuksen toteutuksen periaatteet 5.1 Työelämäyhteistyö Tavoitteena on mahdollisimman sujuva, luotettava ja pitkäaikainen yhteistyö asiakasorganisaatioidemme kanssa. Koulutuksen avulla varmistetaan osaamisen kehittyminen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Koulutus ja tutkinto palvelevat sekä opiskelijan että työpaikan kehittämistarpeita. Työelämän edustajien, oppisopimuskeskuksen edustajien ja mahdollisten muiden yhteistyötahojen kanssa on perustettu ohjausryhmiä. Ohjausryhmissä on myös opiskelijaedustus. Ohjausryhmissä suunnitellaan koulutuksia, tutkintoja, ennakoidaan koulutustarpeita ja arvioidaan myös koulutuksen kehittämistarpeita koulutusprosessin aikana palautteen pohjalta. Koulutuksen sisällöt ja tutkintotilaisuudet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Opetuksen sisällöt suunnitellaan siten, että tiedot ja taidot ovat käyttökelpoisia ja sovellettavissa opiskelijan työhön. 5.2 Hyvinvointi ja turvallisuus 5.3 Yrittäjyys Opiskelijoita kannustetaan ja tuetaan opintojen aikana sekä otetaan huomioon heidän yksilölliset tarpeensa ja elämäntilanteensa. Hyvä ja luottamuksellinen opiskeluilmapiiri tukee henkistä hyvinvointia ja onnistumista opinnoissa ja tutkinnon suorittamisessa. Opiskelijan ja työpaikan tiedot käsitellään luottamuksellisesti. TAKKin turvallisuusohjeet käydään läpi koulutuksen orientaatiopäivänä ja ne ovat Moodlessa saatavilla koko koulutuksen ajan. 5.4 Kestävä kehitys Opiskelijoita ohjataan vastuulliseen ja aktiiviseen toimintaan omassa työssä ja opinnoissa. Itsensä johtaminen ja vastuullinen toimintatapa ovat Johtamisen erikoisammattitutkinnon keskeisiä osaamisvaatimuksia. Yrittäjyyskoulutukset ovat vahvana painopistealueena TAKKissa ja opiskelijoita kannustetaan esimerkiksi työsuhteen päättyessä yrittäjyyteen. Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen tavoitteena on edistää tutkinnon suorittajan valmiuksia menestyä työelämässä. Tutkinto palvelee työssä olevien kehittymistä ja kehittämällä johtajuutta kehitetään samalla koko organisaatiota. Ammattitaitoinen johtaja toimii tehokkaasti ja organisaation tavoitteiden mukaisesti ja osaa ohjata myös henkilöstöään toimimaan näin. Koulutus lisää yksilöiden ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointia. Johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaan opiskelijan tulee kyetä noudattamaan ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen vaatimuksia suunnitellessaan ja johtaessaan vastuualueensa toimintaa. Jokaisen opiskelijan kanssa suunnitellaan, miten hän osoittaa osaamisensa kestävän kehityksen osalta. Lisäksi valmistavan koulutuksen teemapäivään on toisinaan pyydetty asiantuntijapuheenvuoroja kestävän kehityksen johtamisesta.

13 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 13 / 14 Ympäristönäkökulma huomioidaan esimerkiksi lajittelemalla jätteet, kiinnittämällä huomiota sähkön kulutukseen, opiskelumateriaalit ja oppaat ovat Moodlessa saatavilla eikä opiskelijoille tulosteta materiaaleja. 5.5 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Jokaista kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti riippumatta hänen taustastaan. Tämä toteutuu opiskelijavalinnoissa ja opintojen sekä tutkintojen arvioinnissa. Kouluttajien ja opiskelijoiden viestintä on kohteliasta, tasapuolista ja toisiaan kunnioittavaa. Opiskelijat ovat mukana luomassa opetussuunnitelmaa ja opetuksen sisältöjä. Koulutuksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja elämäntilanne. 6 Koulutuksen toteutus 6.1 Koulutuksen toteutustavat Koulutusta toteutetaan oppisopimuksella ja omaehtoisena koulutuksena. Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen voivat osallistua vain työssä olevat, johtamisasemassa olevat henkilöt. Opintoneuvoja, -ohjaaja ja kouluttajat ohjaavat tarvittaessa opiskelijaa löytämään hänelle sopivimman koulutusmuodon sekä opastavat miten toimia. 6.2 Oppiminen ja opetusmenetelmät Oppiminen on tiedon ja taidon lisääntymistä sekä jalostumista, joka on opiskelijan vastuulla. Kouluttajat ovat oppimisen ohjaajia ja tukijoita. Tavoitteena on tiedon ja taidon soveltaminen omaan työhön ja toisaalta käytännössä saatujen kokemusten jakaminen opiskelijoiden kesken. Koska näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työtehtävissä, on työssä tapahtuva oppiminen keskeisessä roolissa. Opintoihin sisältyy lähi- ja verkko-opetusta sekä työssäoppimista. Verkko-opetuksessa on käytössä Moodle. Moodlessa on lisäksi oppimateriaaleja, lähiopintoihin liittyviä ennakkotehtäviä ja ohjeistuksia. Osa opinnoista toteutetaan pelkästään verkko-opintoina. Moodlessa on myös saatavilla tutkintoon liittyvää ohjeistusta, lomakkeita sekä opintoihin liittyviä oppaita ja tiedotteita. Itseopiskelumateriaalia on Moodlessa runsaasti. Sen tarkoituksena on tukea opintoja ja johtajana kehittymistä ja sen hyödyntäminen on täysin opiskelijan vastuulla. Tehtävien tarkoituksena on myös tukea tutkinnon suorittamisessa vaadittavaa tietotaitoa ja osaamisen kehittymistä. Ennakko- ja työhön soveltamistehtävät vaihtelevat opintojaksoittain ja voivat olla esimerkiksi johtamistyötä palvelevia dokumentteja, soveltamisharjoituksia, tutustumiskierroksia, ennakkotietojen hankkimista työpaikalta sekä esitysten laatimista. Opetusmenetelminä käytetään toiminnallisia ja aikuisille sopivia menetelmiä; esimerkiksi vuorovaikutteisia asiantuntijaluentoja, teemaseminaareja, ohjattuja ryhmätöitä, parityöskentelyä, ongelmaperustaista oppimista, opinkierroksia, ennakkotehtäviä ja niihin liittyviä esityksiä, yritysvierailijoita, verkkokeskusteluja, draamapedagogiikkaa, kokemusfoorumeita ja innovaatiotyöpajoja. Oppiminen pyritään saamaan vaihtelevaksi ja menetelmät palvelemaan mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja mielekästä oppimista sekä erilaisia oppijoita.

14 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 14 / 14 7 Oppimisen arviointi Arvioinnin tavoitteena on palautteen saaminen kehittymisestä ja oppimisesta suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioinnilla myös ohjataan ja kannustetaan opiskelua eteenpäin ja tarvittaessa täsmennetään henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Kouluttaja ja opiskelija arvioivat oppimista laadullisesti suullisesti tai kirjallisesti. illa toteutetaan myös vertaisarviointia. ista kirjataan suoritusmerkintä StudentaPlussaan, kun opiskelija on osallistunut opetukseen ja tehnyt siihen liittyvät tehtävät. 8 Tutkinnon suorittaminen 9 Todistukset Tutkinnon suorittaminen on koko koulutuksen ajan keskiössä. Orientoinnissa, vastuukouluttajan työpaikkakäynneillä ja tutkintoinfopäivänä ohjataan ja varmistetaan, että tutkinnon suorittaminen sujuu säädösten mukaisesti ja sujuvasti. Vastuukouluttaja ohjaa lisäksi tarvittaessa henkilökohtaisesti tutkinnon suorittamisprosessia. Tutkinnon suorittamisen voi aloittaa, kun tutkintosuunnitelma on laadittu ja se on hyväksytty. Jokaisella on oma henkilökohtainen tutkintosuunnitelma, joka on aikataulutettu ja laadittu vastaamaan työtehtäviä. Tutkintosuorituksia arvioivat työpaikalla nimetyt työnantaja- ja työntekijäarvioijat. Tärkeää on, että arvioijat ovat perehtyneet tutkinnon perusteisiin ja näyttötutkinnon arviointiin. Arvioijat perehdytetään työpaikkakäynneillä, kirjallisilla ohjeilla, Moodlessa sekä TAKKissa järjestettävissä arvioijien perehdytystilaisuuksissa. Kouluttaja- ja työpaikan arvioijat pitävät tutkinnon päätteeksi kolmikantaisen arviointikokouksen ja esittävät tutkinnon tai tutkinnon osan hyväksymistä tai hylkäämistä tutkintotoimikunnalle. Opiskelija saa todistuksen näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta (osallistumistodistus ja opintosuoritusote) sekä tutkintotodistuksen hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta. Tutkintotodistuksen myöntää johtamisen tutkintotutkintotoimikunta, kun kaikki näyttötutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon osasta on myös mahdollisuus saada todistus. 10 Laadun varmistus ja toiminnan kehittäminen Opiskelijoilta saadut palautteet ovat tärkeä osa laadunvarmistusta ja toiminnan kehittämistä. Palautetta kerätään lähiopiskelujaksoista, verkko-opinnoista, työssä tapahtuvasta oppimisesta sekä tutkinnon suorittamisprosessista. Työpaikkakäyntien ja arviointien yhteydessä palautetta antavat myös työpaikkakouluttaja ja tutkinnon arvioijat. Palautteet käsitellään tiimeissä, ohjausryhmissä ja tarvittaessa muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Jatkuva palautteen kerääminen ja asiakkaiden kuunteleminen mahdollistaa nopean reagoinnin sekä varmistaa tasaisen laadukkaan toiminnan. Omaehtoisesta sekä oppisopimuskoulutuksesta kerätään lisäksi AIPAL-palaute kaksi kertaa koulutuksen aikana. Laadun varmistaminen ja kehittäminen on jokaisen TAKKilaisen työtä. TAKKin laatutyö perustuu jatkuvan kehittämisen periaatteeseen, jonka mukaan kaikkiin toimintoihin liittyvät suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja parantamisvaiheet. TAKKin laadunhallinta ja itsearviointi pohjautuvat Euroopan laatupalkinto (EFQM) -malliin. Ensimmäinen EFQM-mallin mukainen itsearviointi ja ulkoinen auditointi suoritettiin vuonna Ulkoisia auditointeja on tehty TAKKissa noin 3 vuoden välein ja viimeisimmässä Inspectan vuonna 2013 tekemässä auditoinnissa saimme 515 pistettä. Tavoitteena arvioinneissa on tunnistaa organisaation vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Liiketalouden perustutkinto, merkonomi valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hyväksytty, toimialajohtaja Hyväksytty johtokunnan kokouksessa TAKK Tutkintokohtainen

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus... 9 3 Suomalainen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelma

Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelma Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneenasentaja, koneistaja ja levyseppähitsaaja Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma, kunnossapitoasentaja

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 Aikuinen oppijana... 2 3 Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 1 Näyttötutkinnon perusteet MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 11/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:6 1 SISÄLTÖ MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012... 1 SISÄLTÖ... 1 1 Näyttötutkinnot... 1 1.1 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 17/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:30 Määräykset ja ohjeet 2011:30 Näyttötutkinnon perusteet TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. KÄSITYÖNTEKIJÄN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2.

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot