tiistaina klo kunnantalo, kahvio 1 Teknisen lautakunnan kokoukset 2012 ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tiistaina 14.2.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 Teknisen lautakunnan kokoukset 2012 ja pöytäkirjan nähtävillä olo"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta tiistaina klo kunnantalo, kahvio 1 Teknisen lautakunnan kokoukset 2012 ja pöytäkirjan nähtävillä olo 2 1 Kumpuniemen asemankaavan muutos- ja laajennus/ kaavaehdotus 3 2 Vuoden 2011 talousarvion toteutuminen 4 Rakennustoimikunnan nimeäminen kunnan rakennuskohteisiin vuodelle Kaavatoimikunnan nimeäminen vuodelle Kaavoituskatsaus vuodelle Talousarvio vuodelle 2012/investointiosan käyttösuunnitelma ja työ-ohjelma 8 5 Tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset Tekniselle lautakunnalle saapuneet työsopimukset ja viranhaltijapäätökset 10 Ilmoitusasiat 11 Muut mahdolliset asiat: Teknisen toimen tehtäviä ja työvoimatilannetta selvittävän työryhmän nimeäminen AARO PUURULA

2 Tekninen lautakunta 1/2012 ti klo kunnantalo, kahvio Aaro Puurula Minna Aho Anne Alakoski Pauli Niemi Heli Heinonen Kari Sorola puheenjohtaja Matti Kiviniemi Teuvo Nyman Tiina Kesänen esittelijä-sihteeri khall pj. khall ed. Todettiin : 1-11 Teknisessä toimistossa ke klo Pöytäkirjan tarkistajat: Pauli Niemi ja Minna Aho Aaro Puurula Matti Kiviniemi ke klo ma tekninen toimisto klo tekninen johtaja

3 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 2012 JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO Tekla 1 Toim.hoit. Reisjärven kunnan hallintosäännön 6 mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 15 mukaan esittelijänä toimii vastuualueen esimies, ellei ao. toimielin toisin päätä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. Hallintosäännön 18 mukaan toimielimen kokousten pöytäkirjan pitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii toimielimen määräämä viranhaltija. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää kokoontua vuoden 2012 aikana tarvittaessa pääsääntöisesti tiistaisin tai torstaisin klo kunnantalon valtuustosalissa. Lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii tekninen johtaja ja hänen poissa ollessaan kunnan rakennusmestari ja hänen ollessa esteellinen asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. Kunnan rakennusmestari Risto Hurme kutsutaan lautakunnan kokouksiin asiantuntijaksi.

4 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 2012 JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO (JATKOA) Tarkistetut ja allekirjoitetut pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä kokousta ja päätöstä seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä teknisessä toimistossa viraston aukioloaikana. Muuten kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön luku 2 ohjeita. Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin.

5 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta KUMPUNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/KAAVALUONNOS Tekla 30 Kumpuniemen alueen asemakaava valmistui Kaavan hyväksymisestä jäi pois läntinen osa ja liikennejärjestelyt kaava- ja yleisille teille. Kaavatyön loppuunsaattaminen on käynnistynyt. Ensimmäisenä on valmistunut osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Liikennejärjestelyistä neuvotellaan tieviranomaisten kanssa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettava MRL 63 ja MRA 30 mukaisesti. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättä tiedottaa asemakaavan muutoksen vireille tulosta ja vuorovaikutuksesta Kumpuniemen alueen kaavoituksessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 2) osallisiksi määritellyille lähetettävällä kirjeellä ja ilmoittamalla asiasta Reisjärvi-lehdessä ja kunnan internet-sivuilla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. K.S/M.A Tekla 37 Kumpuniemen kaavakuulutus oli Reisjärvilehdessä ja lähetettiin kirjeitse MRL 63 ja MRA 30 mukaisesti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä Reisjärven kunnan teknisen toimen ilmoitustaululla ja Reisjärven kotisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo aikana saapuivat lausunnot Vattenfall verkko Oy:ltä ja museovirastolta. Museoviraston lausunnossa edellytettiin tehtäväksi arkeologisen selvityksen. Teknisen toimiston toimesta on käynnistetty arkeologisen selvityksen teettäminen. Selvitys valmistuu ennen ehdotusvaihetta.

6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta KUMPUNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/KAAVALUONNOS (JATKUU) Työneuvottelussa ELY-keskuksen liikenne ja ympäristöosastojen edustajat antoivat suullisia ohjeita kaavan jatkovalmisteluun. Kaavasuunnittelija on valmistellut ohjeiden pohjalta luonnoksen Kumpuniemen kaavaksi ja tehnyt viranomaisten tarpeelliseksi katsomat tarkennukset Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kaavasuunnittelijan laatiman Kumpuniemen asemakaavaluonnoksen ja tekemät tarkennukset Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (liite 2.)sekä asettaa ne yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi ja tiedottaa nähtävillä olosta osallisille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. M.A./P.N KUMPUNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUS/KAAVAEHDOTUS Tekla 43 Kaavaluonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä ja niistä pyydettiin lausunnot osallisilta. Luonnoksen nähtävillä oloaikana saapui lausunto ELY-keskukselta, Museovirastolta ja Maakuntamuseolta. Kaavasuunnittelija on huomioinut lausunnot ja laatinut niihin vastineet sekä valmistellut kaavaehdotuksen nähtäville asettamista varten.

7 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta KUMPUNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUS/KAAVAEHDOTUS (JATKUU) Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää asettaa Kumpuniemen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotuksen kartan ja selostuksen(liite) virallisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytä ehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä tiedottaa ehdotuksen nähtävillä olosta osallisille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. A.A/P.N Tekla 2 Kumpuniemen päivätyt asemakaavaehdotus kartta ja selostus olivat yleisesti nähtävillä ja siitä pyydettiin lausunnot osallisilta. Nähtävillä oloaikana ei tullut yhtään muistutusta kaavaehdotukseen. Lausunnon antoivat Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus , Museovirasto , Pohjois-Pohjanmaan Museo , Vattenfall Verkko Oy Lausunnot liitteenä. Koska kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta ja lausunnoissa ei edellytetty tarkistuksia eikä muutoksia, ehdotus on valmis hyväksyttäväksi. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Kumpuniemen asemakaavan hyväksymistä nähtävillä olleen kaavaehdotuksen mukaisena. Liite 1. Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin.

8 Tekninen lautakunta VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/MUUTOKSIA TALOUSARVIOON 2011 Tekla 3 Toim.hoit. Hallintokunnat ovat itse vastuussa oman toimialansa määrärahojen seurannasta. Lautakuntien tulee seurata talousarvion toteutumista ja ilmoittaa siitä neljännesvuosittain kunnanhallitukselle. Talousarvion seurannassa ja määrärahojen tarkkailussa käytetään Selänteen kirjanpito- ja reskontrapalvelua. Teknisen toimen TA-2011 netto ja toteutuma v Tekninen lautakunta tiedotti jo kunnanhallitukselle, että ko. nettotuloihin ei päästä, koska kunnanhallitus oli lisännyt talousarviokokouksessa teknisen toimen tuloihin Muita perusteluja: - talousarviomenoihin ei ole saatu korotuksia vaikka kustannukset ovat nousseet, energian hinta on noussut ja pakolliset palkkojen yleiskorotukset on toteutettu - ruoka- ja siivouspalveluiden ja liikuntatoimen henkilöstön pitkien sairaslomalaisten ja sijaisten palkat - tiejaoston avustusten lisääntyminen yksityisteille ja yksityisteiden hoidossa avustamistarpeen lisääminen - kunnan vanhojen kiinteistöjen vuokratulojen riittämättömyys edes käyttömenojen kattamiseen - palaturpeen nosto-ongelmat kostean kesän takia ja palaturpeen väheneminen kunnan turvesuolta on lisännyt muiden kalliimpien polttoaineiden hankintaa Teknisen toimen talousarvion toteutuminen on pöytäkirjan liitteenä 2. Koulurakennusten osalta talousarvioon varattu määräraha ylittyi Niemenkartanon koulun pihan alkuperäistä suunnitelmaa laajemman päällystyksen vuoksi.

9 Tekninen lautakunta VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/MUUTOKSIA TALOUSARVIOON 2011 Mäntykodin rakentamiseen tehtiin määrärahaesitys alv 0 tasoon. Koska asukkaat ovat pääosin vuokrasuhteessa, joudutaan menot kirjaamaan arvonlisäverollisina menokohdalle. Mäntykodin rakentamista on nopeutettu niin, että rakentamisen aikana tarpeelliseksi todettu asukkaiden tilapäinen asuttaminen muualle jäisi mahdollisimman lyhytaikaiseksi. Kustannuslaskennan ja talousarviomäärärahaesityksen jälkeen on mm. paloviranomainen edellyttänyt ennakoitua selvästi kalliimpia rakenneratkaisuita (palomuurit), joita joudutaan toteuttamaan vuoden aikana voimaan astuneiden määräysten johdosta. Palo-osastoinnin lisäksi pitää automaattinen paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmät rakentaa myös laajennusosaan. Vanhalla osalla toteutetaan alustavasta suunnitelmasta poikkeavia laajempia muutoksia. Vanhalla osalla on jouduttu tekemään suunniteltuja laajempia uusimisia, kun rakenteita avattaessa on paljastunut odotettuja heikompia rakenteita. Työmaa on edennyt alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin, joten kustannuskertymä on talousarviovuodelle 2011 suurempi kuin talousarvion laatimisvaiheessa arvioitiin. Investointiosan julkiseen käyttöomaisuuteen varatuista määrärahoista osa tulee jäämään käyttämättä, kun kaikkia talousarvion laadinnan yhteydessä suunniteltuja hankkeita ei tulla toteuttamaan suunnitellussa laajuudessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että investointiosan julkisesta omaisuudesta käyttämättä jääneet määrärahat käytetään talorakennuksen ylityksen kattamiseen ja sen jälkeen ylittyvälle osalle myönnetään ylitysoikeus perusteena Mäntykodin rakentamisen lisäkustannukset ja työmaan ennakoitua nopeampi eteneminen. Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin.

10 Tekninen lautakunta RAKENNUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN KUNNAN RAKENNUSKOHTEISIIN VUODELLE 2012 Tekla 4 Toim.hoit. Tekn. joht. Kunnan rakennuttamistehtävien joustavan sujumisen ja käytännön järjestelyjen kannalta on tarkoituksen mukaista nimetä rakennustoimikunta rakennuskohteisiin, joka voi nopeasti kokoontua päättämään rakennustyömaalla esille tulevia asioita. Rakentamisohjelmassa investointeihin on määrärahaa talousarviossa Ehdotus: Tekninen lautakunta nimeää rakennustoimikunnan kunnan rakennuskohteisiin vuodelle Päätös: Tekninen lautakunta nimesi rakennustoimikuntaan Aaro Puurulan, Kari Sorolan ja Minna Ahon.

11 Tekninen lautakunta KAAVATOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUODELLE 2012 Tekla 5 Toim.hoit. Tekninen lautakunta nimeää vuosittain kaavahankkeiden ohjausta varten työryhmän. Kaavatoimikunnassa ovat olleet teknisen lautakunnan puheenjohtajat sekä kutsuttuna jäsenenä kunnanhallituksen puheenjohtaja. Ehdotus: Tekninen lautakunta nimeää kaavatoimikunnan vuodelle Päätös: Tekninen lautakunta nimesi kaavatoimikuntaan Aaro Puurulan ja Pauli Niemen.

12 Tekninen lautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELLE 2012 Tekla 6 Kunnan tulee vuosittain laatia kaavoituskatsaus (MRL 7 ). Katsauksessa esitellään maakunnan liitossa ja kunnassa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat, mitkä eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Katsaus ei voi olla muutoksenhaun kohteena eikä siihen voi vedota muutoksenhakuperusteena yksittäisiä kaava-asioita käsiteltäessä. Tämä rakennusasetuksen vaatima Reisjärven kunnan kaavoituskatsaus kertoo varsinaisten vireillä olevien kaavahankkeiden lisäksi lähiajan kaavoitushankkeista olematta kuitenkaan mikään varsinainen kaavoitusohjelma. Liitteenä 3 on teknisen johtajan laatima kaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus vuodelle 2012, joka on nähtävänä teknisen toimiston ilmoitustaululla huhtikuun 2012 loppuun asti. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen vuodelle Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin.

13 Tekninen lautakunta TALOUSARVIO VUODELLE 2012/INVESTOINTIOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA TYÖ-OHJELMA Tekla 7 Toim.hoit. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan rakentamisohjelman vuosille Teknisessä toimistossa on valmisteltu investointiosan käyttösuunnitelma/työ-ohjelma vuodelle 2012 apuna käyttäen vuoden 2012 rakentamisohjelmaa. Liite 4. Investoinnit yhteensä Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman ja työ-ohjelman vuodelle Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin.

14 Tekninen lautakunta TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN PALKANTARKISTUKSET Tekla 8 Toim.hoit. Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaan palkkoja korotetaan ,7 prosentin yleiskorotuksella ja 0,7 prosentin järjestelyerällä, jotka on käytetty keskitetysti. Yleiskorotuksella ja järjestelyvaraerällä korotetaan perustuntipalkkoja, henkilökohtaisia lisiä, työkokemus- ja työolosuhdelisiä. Tuntipalkkaisen henkilöstön tarkistetut palkat lisineen on liitteenä 5. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy kunnallisen TTES:n tarkistetut teknisen toimen tuntipalkkaisen henkilöstön palkat Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin.

15 Tekninen lautakunta TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TYÖSOPIMUKSET Tekla 9 Tekniselle lautakunnalle saapuneet viranhaltijapäätökset: Kunnanrakennusmestari Kunnan kiinteistöjen huolto- ja korjaustöissä käytettävä LVI-urakoitsijan valinta vuodelle 2012: LVI-urakointi Raimo Kahilainen ja öljypoltihuoltajaksi Vesi ja Lämpö Oy Kunnan kiinteistöjen huolto- ja korjaustöissä käytettävä sähköurakoitsijan valinta vuodelle 2012: VM-Sähköpalvelu ja kylmä- ja sähkölaitehuoltajaksi Sähkölaitehuolto J. Laukkanen. Tekninen johtaja Mäntykodin rakentaminen/ilmanvaihtokojeen hankinta (Onninen Oy) Työsopimukset: Anttila Irene ,yläasteen siivous Leppänen Kaija , terv.keskuksen ja yläasteen keittiötyöt Honkaperä Anu , terv.keskuksen keittiötyöt (oppisopimus) Leppälä Paula , yläasteen keittiötyöt Kesänen Sisko , niemenkartanon keittiötyöt Heiskanen Leo , ulkotyöt ja kuljetustehtävät (palkkatuki) Anttila Olli , liikunta-alueiden kunnossapito Räisälä Markku , neuvolan siivous Leppänen Kaija , yläasteen siivous Puh.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy saapuneet viranhaltijapäätökset ja työsopimukset. Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin.

16 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekla 10 Kirje As. Oy Anjalantien asukkailta; Jalankulku-/pyörätien rakentaminen välille Anjalantie - Lehmuskuja. (Talvitie toteutettu) Kalajokilaakson Metsänhoitoyhdistyksen vuosiraportti 2011 Reisjärven kunta/metsätalous. Pohjois-Pohjanmaan Aluehallintoviraston kirje ; Kuntien päivittäistavarahuollon valmiussuunnitelmat Nivala-Haapajärven seutukunnan työ- ja elinkeinotoimiston päätös palkkatuen myöntämisestä alueiden hoitaja Leo Heiskaselle Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Pate-hankkeen ilmoitukset kuntouttavasta työtoiminnasta Niskanen Marko ja Lehto Miika Metsäliiton erittely puukauppamaksusta Energiatukipäätöksiin jatkoaikahakemukset Työ- ja Elinkeinoministeriölle Reisjärven kunnan ja Vapo Oy:n energiaturpeen toimitussopimus Kunnanhallituksen otteet: Asuinhuoneistojen vuokrien tarkistus Susisaaren asemakaavan uusiminen Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17 Tekninen lautakunta TEKNISEN TOIMEN TEHTÄVIÄ JA TYÖVOIMATILANNETTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Tekla 11 Teknisen toimen tehtäväalueella on tapahtunut merkittäviä muutoksia sekä tehtävämäärissä että työvoimassa. Tilapalvelutoiminta aloitettiin seitsemän vuotta sitten. Vuoden 2010 alusta aloitti kuntayhtymä Selänne toimintansa. Tällöin kiinteistöhuollon lisäksi tekniselle toimelle siirrettiin koko kunnan ruokahuolto sivistystoimelta ja Selänteeseen siirtyneeltä sosiaali- ja terveystoimialalta. Teknisen toimien työvoima työnjohdossa on vuosien kuluessa supistunut huomattavasti. Kunnalta on jäänyt pois tiemestari ja työnjohtaja, joiden tehtävät ovat siirtyneet tekniselle johtajalle. Kunnan rakennusmestari jäi osa-aikaeläkkeelle vuoden 2010 alusta ja hänen tehtäväalueensa rajattiin koskemaan yksinomaan tilapalvelua. Kaikki muut aiemmin hänelle kuuluneet käyttötalouden alueeseen kuuluneet tehtävät siirtyivät tekniselle johtajalle ja toimistosihteerille. Toimistosihteerin tehtäväalan kasvattaminen edellytti viran perustamista. Vuoden 2010 alusta liikunta-alueiden hoito siirrettiin sivistystoimelta tekniselle toimelle. Toiminnan järjestämien ja työnjohto siirtyi tekniselle johtajalle. Kunnan investointien toteuttamiseen osallistui aiemmin kunnanrakennusmestari, tiemestari ja työnjohtaja. Tiemestarin ja työnjohtajan poistumisen sekä kunnan rakennusmestarin osaaikaistumisen jälkeen kaikki investointien toteuttaminen on jäänyt yksin teknisen johtajan tehtäväksi. Tehtäväkuvien muutokset ovat aiheuttaneet epäselvyyttä sekä kiinteistöjen käyttäjille että teknisen toimen työntekijöille.

18 Tekninen lautakunta TEKNISEN TOIMEN TEHTÄVIÄ JA TYÖVOIMATILANNETTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN (JATKOA) Työmäärien ja tehtäväjaon selventämiseksi sekä työresurssien riittävyyden kartoittamiseksi on tarkoituksenmukaista perustaa työryhmä. Ehdotus: Tekninen lautakunta nimeää työryhmän selvittämään teknisen toimen työmääriä, tehtäväjakoa ja työvoiman riittävyyttä. Päätös: Tekninen lautakunta valitsi työryhmään Aaro Puurulan, Pauli Niemen, Kari Sorolan ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Teuvo Nymanin.

Tekninen lautakunta 1/2013 1 ti 5.2.2013 klo 19.00 21.45. kunnantalo, kahvio

Tekninen lautakunta 1/2013 1 ti 5.2.2013 klo 19.00 21.45. kunnantalo, kahvio Tekninen lautakunta 1/2013 1 ti 5.2.2013 klo 19.00 21.45 kunnantalo, kahvio Aaro Puurula puheenjohtaja Minna Aho Johannes Mattila Heli Heinonen Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen poistui klo

Lisätiedot

torstaina 29.5.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 Kaukolämpötaksan muutos/energiamaksun tarkistaminen

torstaina 29.5.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 Kaukolämpötaksan muutos/energiamaksun tarkistaminen Tekninen lautakunta torstaina 29.5.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 Kaukolämpötaksan muutos/energiamaksun tarkistaminen 2 1 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2014 1 to 27.2.2014 klo 18.00 21.15. kunnantalo, kahvio

Tekninen lautakunta 1/2014 1 to 27.2.2014 klo 18.00 21.15. kunnantalo, kahvio Tekninen lautakunta 1/2014 1 to 27.2.2014 klo 18.00 21.15 kunnantalo, kahvio Aaro Puurula Johannes Mattila Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Anna-Liisa Leppänen Kimmo Mustikkaniemi puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 8/2012 ASIALISTA Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

tiistaina 30.8.2011 klo 19.00 kunnantalo, kokoushuone 3 1 1 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 mennessä

tiistaina 30.8.2011 klo 19.00 kunnantalo, kokoushuone 3 1 1 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 mennessä Tekninen lautakunta tiistaina 30.8.2011 klo 19.00 kunnantalo, kokoushuone 3 1 1 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 mennessä 2 2 Kumpuniemen asemankaavan muutos- ja laajennus/ osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

torstaina 6.9.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 1 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/ kaavaluonnos

torstaina 6.9.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 1 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/ kaavaluonnos Tekninen lautakunta torstaina 6.9.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 1 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/ kaavaluonnos 2 2 Talousarvion toteutuminen 31.8.2012 3 3 Kunnan rakennusmestarin

Lisätiedot

torstaina 22.11.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 1 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/ kaavaehdotus

torstaina 22.11.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 1 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/ kaavaehdotus Tekninen lautakunta torstaina 22.11.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 1 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/ kaavaehdotus 2 2 Talousarvio vuodelle 2013 3 Kunnan rakennusmestarin valinta/

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014 62 to 27.11.2014 klo 19.00 20.55. kunnantalo, kahvio. Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Johannes Mattila

Tekninen lautakunta 5/2014 62 to 27.11.2014 klo 19.00 20.55. kunnantalo, kahvio. Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Johannes Mattila Tekninen lautakunta 5/2014 62 to 27.11.2014 klo 19.00 20.55 kunnantalo, kahvio Aaro Puurula Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Johannes Mattila Kimmo Mustikkaniemi puheenjohtaja (Minna Ahon

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2014. kunnantalo, kahvio. Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Heli Heinonen Minna Aho Johannes Mattila

Tekninen lautakunta 3/2014. kunnantalo, kahvio. Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Heli Heinonen Minna Aho Johannes Mattila Tekninen lautakunta 3/2014 to 21.8.2014 klo 19.00 20.45 46 kunnantalo, kahvio Aaro Puurula Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Heli Heinonen Minna Aho Johannes Mattila puheenjohtaja Matti Kiviniemi

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta 10.03.2015 Aika 10.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 46

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 46 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 46 Kunnanvaltuusto 18.04.2011 AIKA 18.04.2011 klo 18:00-18:20 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekn. ltk. 1 Lavian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 7/2013. Aika: Keskiviikko 19.6.2013 klo 18.00 19.30 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 7/2013. Aika: Keskiviikko 19.6.2013 klo 18.00 19.30 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 7/2013 ASIALISTA Aika: Keskiviikko 19.6.2013 klo 18.00 19.30 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Kinnunen Helena, 2. vpja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 5/2012

KUNNANVALTUUSTO 5/2012 KUNNANVALTUUSTO 5/2012 Aika Maanantai 8.10.2012 klo 19.00 19.38 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja Kannisto Jari Kaskimäki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2014 KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 136 Toimielinten pöytäkirjat 137 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014

Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00-20.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 Kunnanhallitukselle tiedoksi Vuoden 2011 tilinpäätös Verohallinnon

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 1/2012 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2011

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2011 -3, TEK 16.2.2012 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 16.2.2012 Esityslista 1/2011 -1, TEK 16.2.2012 18:30 Kokousaika 16.2.2012 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KUINKA SAAN TIETOA KAAVOITUKSESTA?

KUINKA SAAN TIETOA KAAVOITUKSESTA? KUINKA SAAN TIETOA KAAVOITUKSESTA? Kaavoituskatsaus Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista,

Lisätiedot