Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö"

Transkriptio

1 Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos TIES462 Harjoitustyö Satu Pinola

2 Tekijä: Satu Pinola Yhteystiedot: Ohjaaja: Leena Hiltunen Työn nimi: Lääkehoidon virtuaalinen oppimisympäristö Työ: TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt Harjoitustyö Sivumäärä: 16 Tiivistelmä: Lääkehoidon osaaminen on hoitotyöntekijöiden yksi tärkeimmistä osaamisalueista. Lääkehoidon osaamisessa on todettu olevan puutteita hoitotyön opiskelijoiden sekä jo ammatissa toimivien työntekijöiden keskuudessa. Lääkehoito koetaan myös hoitotyön koulutuksessa haasteelliseksi. Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Terveysalan Oulaisten yksikkö on kehittänyt pelillisen lääkehoidon oppimisympäristön, joka lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia harjaannuttaa omaa lääkehoidon osaamistaan. Virtuaalisen lääkehoidon oppimisympäristön tavoitteena on edistää hoitotyön opiskelijoille lääkehoitotaitojen oppimista pelaamiseen perustuvan menetelmän ja sen mahdollistaman palautteen avulla. Avainsanat: opetuspeli, virtuaalinen oppimisympäristö, lääkehoito 2

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO PELIT OPPIMISEN TUKENA Oppimispelit Oppiminen pelissä LÄÄKEHOIDON OPETUS JA OSAAMINEN HOITOALALLA VIRTUAALINEN LÄÄKEHOIDON OPPIMISYMPÄRISTÖ YHTEENVETO JA POHDINTA LÄHTEET

4 1 JOHDANTO Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Terveysalan Oulaisten yksikkö on kehittänyt virtuaalisen lääkehoidon oppimisympäristön, joka lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia harjaannuttaa lääkehoidon osaamista. Virtuaalisen lääkehoidon oppimisympäristön tavoitteena on edistää hoitotyön opiskelijoille lääkehoitotaitojen oppimista pelillisyyteen perustuvan menetelmän ja sen mahdollistaman palautteen avulla. Lääkehoidon osaaminen on yksi hoitotyöntekijöiden keskeisimmistä ja tärkeimmistä osaamisalueista. Lääkehoito koetaan hoitotyön koulutuksessa haasteelliseksi ja lääkehoidon osaamisessa on todettu olevan puutteita sekä opiskelijoiden että jo ammatissa toimivien työntekijöiden keskuudessa. (Pinola ym ) Opiskeluvaiheessa lääkehoitoon liittyviä taitoja opetellaan erilaisissa opiskelu- ja oppimisympäristöissä. Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö tarjoaa uuden ja vaihtoehtoisen mahdollisuuden hoitotyön opiskelijoille oppia ja testata lääkehoidon osaamista itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Virtuaalisen lääkehoidon oppimisympäristön tavoitteena on tukea muuta lääkehoidon opetusta ja oppimista antamalla vaihtoehtoja erilaisille oppijoille. Lisäksi pelillinen sovellus motivoi omatoimiseen oppimiseen ja tekee siitä mielenkiintoista. (Pinola, 2012.) Tässä artikkelissa lähestytään aihetta käsittelemällä aluksi pelien käyttöä oppimisen tukena. Artikkelissa tarkastellaan myös lääkehoidon opetuksen toteutusta sekä lääkehoidon osaamistasoa hoitoalalla. Lopussa esitellään lääkehoidon opetuksen tueksi kehitetty lääkehoidon virtuaalinen oppimisympäristö. 4

5 2 PELIT OPPIMISEN TUKENA Pelien ja pelaamisen merkitys on kasvanut väestön keskuudessa viime vuosina merkittävästi. Vuoden 2013 palaajabarometrin mukaan 98,5 % suomalaisista pelaa ainakin jotakin peliä, jos huomioidaan kaikki erilaiset pelimuodot ja myös satunnainen pelaaminen. Aktiivisia, vähintään kerran kuukaudessa jotain peliä pelaavia suomalaisia on noin 88 prosenttia. (Mäyrä & Ermi, 2014.) Pelien äärellä vietetään siis yhä enemmän vapaa-aikaa, jolloin myös peleihin kytkeytyvien oppimisten tavat ovat monille opiskelijoille luontaisia (Vesterinen & Mylläri, 2014). Myös oppimispelien kehitys on viimeisten vuosien aikana ollut positiivista ja niiden määrä on yleistynyt sekä myös laatu on yleisellä tasolla parantunut (Nieminen, 2015). Tärkein tekijä, miksi pelien käyttöä opetuksessa ja oppimisessa tulisi korostaa, on oppimismotivaation nostaminen. Pelien uskotaan houkuttelevan oppija intensiiviseen peliprosessiin, johon voidaan kytkeä opiskeltavan asian kannalta mielekkäitä harjoituksia. (Lehtinen ym ) 2.1 Oppimispelit Oppimispelit määritellään peleiksi, joilla on koulutuksellinen tai muutoin hyödyllinen sisältö ja ne on suunniteltu opettamaan jotain tietoa tai taitoa. Oppimispelit eroavat muista peleistä, koska niissä opeteltava asia on upotettu pelin sisään ja niiden pelaamisella on muu kuin viihteellinen päämäärä. (Iisakka & Kotila, 2011, Saarenpää, 2009.) Oppimispeleiksi luokitellaan myös erilaiset simulaatiopelit, joiden avulla voidaan mallintaa reaalimaailman todellisia tilanteita. (Saarenpää, 2009). Erilaisten oppimispelien on todettu edesauttavan oppimista ja tulokset oppimisesta ovat olleet myönteisiä. Opetuksessa pelejä voidaan käyttää opittavien asioiden orientoivana ja motivoivana osana, kokonaisuuksien hahmottamista helpottavina välineinä, teorian ja käytännön yhteyttä havainnollistavana harjoitteluympäristönä sekä opitun kertaamiseen soveltuvana ympäristönä (Mannila, 2007). 5

6 2.2 Oppiminen pelissä Oppiminen nähdään oppijan aktiivisena toimintana, joten pelkkä tiedon syöttäminen ei riitä, vaan oppijan tulee itse aktiivisesti prosessoida oppimaansa. Peleillä onkin ominaisuuksia, jotka voivat tukea oppimista erittäin tehokkaasti. Pelit vaativat aktiivista toimintaa, joka siten tukee oppijan aktiivista oppimisprosessia. Peleissä opittava asia on myös kontekstissa, joka on tärkeää asian ymmärtämisen ja omaksumisen kannalta. (Saarenpää, 2009.) Parhaimmillaan pelit tuovat oppimiseen joustavuutta, mikä tukee myös erilaisten oppijoiden eri tahtisuutta ja oppijoiden erilaista tapaa käsittää asioita (Ängeslevä, 2013). Pelien käyttämisellä oppimisen tukena voidaan saada lisäarvoa, jota perinteisellä opetuksella ei voida saavuttaa. Parhaimmillaan pelaamalla voidaan kokeilla vaihtoehtoisia toimintatapoja ja todeta ne vaikutukset, mitä toiminta saa aikaiseksi. Pelissä toteutetun harjoittelun avulla opiskelijalle muodostuu sisäisiä toimintamalleja, jotka ohjaavat hänen toimintaansa selviämään vastaavista tilanteista myös tulevaisuudessa eri ympäristöissä (Stanford & Williamson, 2005). Oppimispelin tulee kuitenkin olla riittävän haastava ja yllätyksellinen, jotta oppijan kiinnostus pelin pelaamiseen säilyy. Liian helpot tehtävät eivät jaksa kiinnostaa ensimmäisen pelikerran jälkeen. Toisaalta liian vaikeat tehtävät eivät myöskään motivoi yrittämään pelin ratkaisua ja pelissä etenemistä. (Vänni, 2010.) Myös pelin pedagogisella laadukkuudella ja käytettävyydellä on merkitystä, miten pelaaja sitoutuu ja motivoituu pelin sisällöllisten asioiden opiskeluun (Oksanen ym. 2007). 6

7 3 LÄÄKEHOIDON OPETUS JA OSAAMINEN HOITOALALLA Terveydenhuollon alalla lääkehoidon koulutus toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamien voimassa olevien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Hoitajan tulee ymmärtää lääkehoidon prosessi ja lääkehoidon merkitys osana hoidon kokonaisuutta. Lääkehoidon toteuttaminen edellyttää juridiseettisen, farmakologisen, fysiologisen, patofysiologisen ja lääkelaskentaan liittyvän tietoperustan hallintaa. Lisäksi vaaditaan hoidollisiin vaikutuksiin, lääkkeiden käsittelyyn, toimittamiseen, hankintaan, säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyvien asioiden hallintaa. (STM 2005.) Työelämässä tapahtuvan harjoittelun aikana hoitotyön opiskelijat harjoittelevat opiskeluvaiheensa oppimistavoitteiden mukaista lääkehoitoa harjoitteluyksikön ohjaajan vastuulla sekä ohjaajan välittömässä ohjauksessa ja valvonnassa. Koulutuksesta vastaavan koulutusorganisaation on varmistettava ennen ohjatun harjoittelun alkamista opiskelijan lääkehoidon tiedot ja taidot sekä lääkelaskennan moitteeton hallinta. (STM 2005.) Lääkehoidon opetus vaihtelee kuitenkin suuresti ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Lääkehoidon koulutuksen erojen vuoksi vastavalmistuneilla on hyvin erilaiset valmiudet lääkehoidon osaamisessa ja toteutuksessa. Myös työelämässä lääkehoidon osaamisessa on puutteita lääkehoitoa toteuttavan ammattihenkilöstön välillä. Puutteita löytyy muun muassa lainsäädännön ja ohjeistuksen tuntemisessa, lääkelaskentataidoissa, lääkkeiden annosteluun liittyvien mittasuhteiden ja määreiden hahmottamisessa sekä lääkkeiden vaikutusten ymmärtämisessä. (STM 2005.) Heidi Grandell-Niemen väitöskirjassa (2005) on tutkittu sairaanhoitajien ja sairaanhoitaja-opiskelijoiden lääkelaskentataitoja. Väitöskirjan tutkimusosaan osallistuneet vastaajat arvioivat omia lääkelaskentataitojaan ja tekivät tietotestin. Vastaajat kokivat matematiikan, lääkelaskennan ja farmakologian vaikeiksi, eivätkä olleet niistä erityisen kiinnostuneita. Sairaanhoitajat arvioivat kuitenkin omat matemaattiset taitonsa kohtuullisiksi, kun taas sairaanhoitajaopiskelijoista joka toinen epäili itsekin omien taitojensa riittävyyttä. Sairaanhoitajaopiskelijat eivät pitäneet saamaansa lääkelaskennan opetuksen määrää riittävänä. Farmakologia koettiin 7

8 vaikeaksi. Farmakologisen testiosuuden selvitti oikein alle 70 prosenttia opiskelijoista ja alle 80 prosenttia sairaanhoitajista. (Grandell-Niemi 2005.) Lisäksi erikoisosaamista vaativilla alueilla, esimerkiksi suonensisäisessä lääkehoidossa, osaaminen on usein heikompaa (Kvist & Vehviläinen-Julkunen, 2007). Lääkehoitoon liittyvien perusvalmiuksien harjoittelu koulutuksessa jää myös usein puutteelliseksi, koska oppilaitoksilla ei ole käytettävissä oikeita lääkkeitä (Veräjänkorva & Paltta, 2006). 8

9 4 VIRTUAALINEN LÄÄKEHOIDON OPPIMISYMPÄRISTÖ Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö sisältää kolme osiota, joita ovat teoriaosio, virtuaalinen vuodeosasto sekä lääkehoidon verkkotenttiosio. Oppimisympäristöön on liitetty myös animaatioita ja muutaman minuutin opetusvideoita. Teoriaosion tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan osaamista lääkehoidon perusteista. Teoriaosioissa opiskelija voi harjoitella mm. lääkehoitoon liittyvää teoriaa ja lääkelaskuja (kuva 1). Teoriakysymykset on rakennettu erilaisten väittämien ja ristikkojen muotoon. (Pinola, 2011.) Esimerkiksi väittämissä kysymykset tulevat kymmenen kysymyksen sarjoissa ja opiskelijan tavoitteena on yrittää saada mahdollisimman monta kysymystä oikein. Kysymykset arvotaan kysymyspatteristosta satunnaisotannalla. KUVA 1. Teoriaosio Virtuaalisella vuodeosastolla on potilashuoneita, joissa on potilaita. Opiskelija harjoittelee tässä osiossa lääkkeiden jakamista ja annostelemista sekä käyttökuntoon saattamista annetun lääkemääräyksen mukaisesti (kuva 2). Opiskelijan tulee tässä osiossa ymmärtää lääkemääräyksen sisältö, valmistaa lääke tarvittaessa käyttökuntoon annettujen ohjeiden mukaisesti ja huolehtia lääkehoidon toteuttamisesta potilaalle turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen. Pelissä on 9

10 kiinnitetty lääkkeiden jaon ja annostelun lisäksi huomioita myös aseptiseen työskentelyyn ja käsihygieniaan. Virtuaalisella vuodeosastolla tapahtuvat toiminnot on pyritty rakentamaan täysin todellisuutta vastaaviksi. (Pinola, 2011.) KUVA 2. Lääkkeenjakohuone Tenttiosiossa on mahdollista tehdä lääkehoidon osaamista varmistava tentti. Tenttiosiossa on omat kysymykset laillistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä nimikesuojatuille ammattihenkilöille lääkehoidon osaamisen vaatimustason mukaan. Tenttiosio koostuu monivalintakysymyksistä, oikein/väärin-väittämistä sekä lääkelaskuista. Tenttijä saa tentin suorittamisen jälkeen välittömästi palautteen onnistumisestaan. (Pinola, 2011.) Virtuaalisen lääkehoidon oppimisympäristön tarkoitus ei ole vähentää perinteistä kontaktiopetusta, vaan tarjota opiskelijoille turvallinen ympäristö lääkehoidon taitojen harjoitteluun itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö soveltuu myös sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen käyttöön. Työyhteisöissä lääkehoidon oppimisympäristö mahdollistaa lääkehoidon tietojen ja taitojen päivittämisen ja ylläpitämisen. (Pinola, 2011.) Pelissä on kiinnitetty lääkkeiden jaon ja annostelun lisäksi huomioita myös aseptiseen työskentelyyn ja käsihygieniaan. Vaikka kyseessä on peli, opiskelijan tulee olla lääkehoitoa toteuttaessa yhtä huolellinen kuin tosielämässäkin. Peli antaa 10

11 palautteen sekä oikeasta että väärästä suorituksesta (kuva 3). Palautteella pyritään antamaan tietoa opiskelijalle hänen osaamisen tasostaan ja asioista, joita tulee vielä harjoitella. Pelaajalla on myös mahdollisuus korjata virheellinen suoritus suorittamalla annettu tehtävä uudelleen. (Pinola, 2011.) KUVA 3. Tehtäväpalaute. Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö on pelattavissa internet-selaimessa ilman erillistä asennusta. Peliin vaaditaan kirjautuminen omilla tunnuksilla. Oppimisympäristön sisällön päivittämistä ja ylläpitämistä varten on luotu erillinen pääkäyttöliittymä. Tavoitteena on, että oppimisympäristön sisältöä voidaan lisätä ja muokata helposti, ilman että se vaatisi pääkäyttäjältä erityisiä teknisiä taitoja. Pääkäyttöosion kautta oppimisympäristöön on mahdollista lisätä tehtäviä sekä teoriaettä harjoitteluosion puolelle sekä tenttiosioon. Tällä taataan, että oppimisympäristön sisältö pysyy ajan tasalla ja uudistuu, mikäli lääkehoidon saralla tapahtuu muutoksia. (Pinola, 2011.) 11

12 5 YHTEENVETO JA POHDINTA Tämän päivän opiskelijat tarvitsevat erilaisia vaihtoehtoja oppimiselle. Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö tarjoaa tähän yhden uuden ja perinteisestä poikkeavan vaihtoehdon. Konkreettisen tekemisen ja visualisoinnin avulla lääkehoidon oppiminen on pyritty saamaan helpommin ymmärrettäväksi ja muotoon, jossa opiskelija voi paremmin hahmottaa opittavan kokonaisuuden. Todellisuutta simuloiva virtuaalinen oppimisympäristö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella juuri niitä tietoja ja taitoja, joita he todellisissa potilastilanteissa tulevat myös tarvitsemaan. Käyttämällä pelejä oppimisen apuna voidaan saada lisäarvoa, jota perinteisellä luokkahuoneopetuksella ei aina voida saavuttaa. Pelit voivat parhaimmillaan tarjota motivoivan ja mielekkään oppimisympäristön, jossa voidaan kokeilla vaihtoehtoisia toimintatapoja esimerkiksi lääkkeiden jakamisessa ja todeta ne vaikutukset, jotka toiminta saa aikaiseksi. Pelaamalla myös haastavia lääkelaskuja voidaan harjoitella ja lääkkeiden jakamisprosessia voidaan toistaa yhä uudelleen ja uudelleen. Pelaamalla toteutetun harjoittelun avulla opiskelijalle muodostuu samalla sisäisiä toimintamalleja, jotka ohjaavat opiskelijan toimintaa vastaavissa tilanteista myös tulevaisuudessa. Virtuaalisen lääkehoidon oppimisympäristön ei ole tarkoitus vähentää lääkehoidon kontaktiopetusta. Tavoitteena on, että oppimisympäristö toimii turvallisena harjoitteluympäristönä opiskelijoiden itsenäisen oppimisen tukena. Vaikka kyseessä on peli, opiskelijan tulee olla lääkehoitoa toteuttaessa yhtä huolellinen kuin todellisessa potilastilanteessakin. Peli tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kokeilla erilaisia toimintavaihtoehtoja ja niiden seurauksia aiheuttamatta todellista vaaratilannetta. Peli antaa palautteen sekä oikeasta että väärästä suorituksesta. Palautteella pyritään antamaan tietoa pelaajalle hänen osaamisen tasostaan ja asioista, joita hänen tulee vielä harjoitella. Pelaajalla on myös mahdollisuus korjata virheellinen suoritus suorittamalla annettu tehtävä uudelleen. Virtuaalisilla oppimisympäristöillä ja erilaisilla peleillä on hoitoalan opetuksessa potentiaalia ja oikein hyödynnettynä ne ovat tehokas apuväline opetukseen. Pelien 12

13 kehittäminen vaatii kuitenkin moniammatillista osaamista, jotta peleistä saadaan riittävän laadukkaita ja pedagogisesti mielekkäitä kokonaisuuksia. Kehitystyöhön kannattaisi mielestäni kuitenkin panostaa, koska peleihin perustuva oppiminen vastaa nykyisten ja tulevaisuuden opiskelijoiden oppimistapoja ja -tarpeita. 13

14 LÄHTEET Grandell-Niemi, H The medication calculation skills of nursing students and nurses: developing a Medication Calculation Skills Test. University of Turku, Turku. Väitöskirja. Iisakka, K. & Kotila, I Savuttomat sankarit lautapeli 13-vuotiaille tupakan ja nuuskan vaikutuksista suuhun ja yleisterveyteen. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/22582/iisakka_kotila.pdf?sequ ence=1 Kvist, T. & Vehviläinen-Julkunen, K Vastavalmistuneiden sairaanhoitajien osaaminen erikoissairaanhoidossa hoitotyön johtajien arvioimana. Tutkiva hoitotyö 3, 4-9. Mannila, B Pelaaminen sallittu oppimisyhteisöt muutoshaasteen edessä. Teoksessa Pelaa ja opi - Räätälöityjä verkkopelejä ammatilliseen oppimiseen, Mannila, B, Hämäläinen R, Oksanen, K (toim.). Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto. Hakupäivä pdf Mäyrä F, & Ermi. L Pelaajabarometri Mobiilipelaamisen nousu. Tampereen yliopisto. Hakupäivä https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95150/pelaajabarometri_2013.pdf?sequ ence=1 Nieminen T Pelittääkö peruskoulussa? Tutkimus opettajien asenteista digitaalisten pelien käyttöön perusopetuksessa. Tampereen Yliopisto, informaatiotieteiden yksikkö. Hakupäivä Oksanen, K, Hämäläinen, R, Mannila, B Voltage täsmäisku pientalon sähköistykseen. Teoksessa Pelaa ja opi - Räätälöityjä verkkopelejä ammatilliseen 14

15 oppimiseen, Toimittaneet Birgitta Mannila, Raija Hämäläinen, Kimmo Oksanen. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto. Hakupäivä pdf Pinola, S Loppuraportti Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö VILHO -projekti. Oulun ammattikorkeakoulu. Pinola. S, Karhu, R, Konu M Lääkehoitoa oppimaan virtuaalisesti. epooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 13. Hakupäivä Saarenpää, H Oppimispelit - Johdatusta oppimispelien ja pelaamalla oppimisen maailmoihin. Pelitieto.net. Hakupäivä Stanford, R & Williamson, B Games and learning -handbook. Bristol. Futurelab. Hakupäivä archive.futurelab.org.uk/resources/documents/handbooks/games_and_learning2.pdf STM Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 32. Helsinki. Hakupäivä pre stm.fi/pr /passthru.pdf Veräjänkorva, O. & Paltta, H Suonensisäisen lääkehoidon luokkaopetuksessa käytettävät neste- ja lääkevalmisteet sekä niiden hankinta. Raportti valtakunnallisesta ammattikorkeakouluihin suunnatusta kyselystä. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 25. Hakupäivä julkaisut.turkuamk.fi/isbn pdf Vesterinen, O & Mylläri, J Peleistä pelillisyyteen. Teoksessa Oppiminen peleissä Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Krokfors, L, Kangas, M, Kopisto, K (toim.). Vastapaino, Tampere

16 Vänni, K Kehittämishanke, Pelien ja simulaatioiden hyödyntäminen opetuksessa. Case Tamhattan terveyspeli yläkouluikäisille. Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hakupäivä Ängeslevä, S Oppimispelit, pelimäiset rakenteet ja kaupalliset pelit opetuksessa. Hakupäivä

Jyväskylän Optima-päivä 14.5.2009. Birgitta Mannila, Jyväskylän ammattiopisto

Jyväskylän Optima-päivä 14.5.2009. Birgitta Mannila, Jyväskylän ammattiopisto Oppimispelit Jyväskylän Optima-päivä 14.5.2009 Birgitta Mannila, Jyväskylän ammattiopisto LUMA näkyväksi 2002-2005 PedaGames 2005-2007 Game Bridge 2008-2010 Analogia TYÖELÄMÄ autenttisuus TOIMINTA- KOKONAISUUDET

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista Riitta Metsänen Tampere 5.10.2016 Opettajien käsityksiä ja näkemyksiä osaamisen arvioinnista (Metsänen 2015) Opettajien

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Case: Vyyhtipeli Susanna Snellman Vyyhti-hanke Pelillisyys vai peli? - Pelillistäminen tarkoittaa toiminnon tai menetelmän pelillistämistä (joskus se voi olla myös leikillistämistä)

Lisätiedot

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin.

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Tämä pätee arkisten haasteiden ohella suuriin kysymyksiin: kestävä kehitys, talous, lääketiede,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 11/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA JY/EOK-2016-2017 / ryhmä 2 Marjo Maula ERIA260 Teknologia ja apuvälineet vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena Johanna Kainulainen 10.1.2017 EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA Ekapeli-sivusto tarjoaa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Turun yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Hoitotieteen laitos. Virpi Sulosaari. Medication competence of nursing students in Finland

Turun yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Hoitotieteen laitos. Virpi Sulosaari. Medication competence of nursing students in Finland Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Virpi Sulosaari Medication competence of nursing students in Finland (Sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaaminen) Lectio Precursoria

Lisätiedot

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Oppimisen ja osaamisen arviointi Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppimisen (ammatillinen peruskoulutus) arvioinnin periaatteita kolmikantaisuus: työssäoppija, työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN

HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Koskela Tarja, sairaanhoitaja (YAMK), Oulun yliopistollinen sairaala Mustakangas Satu, sairaanhoitaja (AMK), Oulun yliopistollinen sairaala

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus

Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus Tutkintojen suorittamiseen ja suunnitteluun, osaamisen arviointiin ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvä laadunvarmistus PROJECT NUMBER 574310-EPP-1-2016-1-FI-EPPKA3-EQAVET NRP Henkilö- kohtaista-

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä, Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa 14.11.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen Keuda Elinikäinen ohjaus 13.10.2011 Raija Tikkanen Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Vahvistetaan opinto-ohjausta kaikilla koulutusasteilla. Laaditaan hyvän opinto-ohjauksen

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen Ammatillisen kehittymisen prosessin aluksi hankkeeseen osallistuvat opettajat arvioivat omaa osaamistaan liittyen luonnontieteiden

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Taito-hanke Lääkärikoulutuksen näkökulma. KoulutusjohtajaKati Hakkarainen

Taito-hanke Lääkärikoulutuksen näkökulma. KoulutusjohtajaKati Hakkarainen Taito-hanke Lääkärikoulutuksen näkökulma KoulutusjohtajaKati Hakkarainen Kliinisten taitojen oppiminen nukke tai malli Yksittäisten taitojen oppiminen Esim. haavan ompelu, infuusion aloitus nukke tai malli,

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö. Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö. Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mikä on kokonaiskuva nuorten tupakkatuotteiden käytöstä? Savukkeiden,

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK)

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Vuorovaikutuksen Menetelmien Prosessien turvallisuus turvallisuus turvallisuus Paula, Poikela & Paula Yliniemi 1 Kompetenssiperusteinen

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Mikrolinnan teettämän imagotutkimuksen mukaan Moppi-ohjelmien tuotekuva ja Mikrolinna Oy:n yrityskuva ovat hyviä.

Mikrolinnan teettämän imagotutkimuksen mukaan Moppi-ohjelmien tuotekuva ja Mikrolinna Oy:n yrityskuva ovat hyviä. Mikrolinnan teettämän imagotutkimuksen mukaan Moppi-ohjelmien tuotekuva ja Mikrolinna Oy:n yrityskuva ovat hyviä. Mikrolinna Oy:n teettämän tutkimuksen on tehnyt opinnäytetyönään Hämeen Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

LukiMat verkkopalvelu www.lukimat.fi. 2014% Niilo%Mäki%Ins0tuu3%

LukiMat verkkopalvelu www.lukimat.fi. 2014% Niilo%Mäki%Ins0tuu3% www.lukimat.fi LukiMat verkkopalvelu www.lukimat.fi 2% Mikä? Kenelle? Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen käyttäjille ilmainen verkkopalvelu. Opettajille, psykologeille ja muille

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua

Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua ARea 13 -seminaari Tampere 1.10.2013 Joanna Kalalahti joanna.kalalahti@uta.fi AVO2-hanke & 3DM-osahanke http://www.eoppimiskeskus.fi/avo2 ESR-rahoitteinen

Lisätiedot