Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan."

Transkriptio

1 1 TILINPÄÄTÖS (TILINTARKASTAMATON) Finnlines-konsernin liikevaihto oli 735,7 milj. euroa (ed. vuonna 685,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 35,4 (68,8, sis. kahden myydyn aluksen myyntivoiton 12,3 milj. euroa) milj. euroa. Tulos ennen veroja oli -3,2 (40,1, sis. kahden myydyn aluksen myyntivoiton 12,3 milj. euroa) milj. euroa. Oman pääoman tuotto, ROE, oli 0,2 (8,0)% ja sijoitetun pääoman tuotto, ROI, 2,9 (6,9)%. Olennaiset tapahtumat Operatiivisesti vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuonna jatkunut rahtivolyymien kasvu ja nouseva polttoaineen hinta saavuttivat huippunsa kesällä. Alkusyksystä Yhdysvalloista alkanut rahoituskriisi levisi nopeasti reaalitalouteen. Ulkomaankaupan voimakkaan supistumisen myötä rahtivolyymit putosivat kiihtyvällä vauhdilla vuoden loppua kohti. Koko vuoden rahtivolyymi kasvoi kuitenkin 2,9 % lastiyksiköissä mitaten. Yhtiön vuoden aikana kuljettama matkustajamäärä kasvoi 21 %. Liikevaihdon kasvusta huolimatta tilivuoden tulos ennen veroja jäi tappiolliseksi, johtuen loppuvuoden rahtivolyymien voimakkaasta putoamisesta sekä satamatoimintojen muuttojen aiheuttamista kertaluontoisista kustannuksista. Lisäksi yhtiön laaja investointiohjelma lisäsi poistoja ja korkokuluja. Helsingissä Finnsteven Länsisataman ja Sörnäisten sataman toiminnot keskitettiin uuteen Vuosaaren satamaan. Yhtiön investoinnit uuteen satamaan sisältäen kertaluonteiset muuttoon liittyvät kulut, olivat lähes 100 miljoonaa euroa, joista lähes 50 miljoona euroa vuonna Uusi, moderni satama mahdollistaa Finnsteven asiakkaille entistä nopeammat ja tehokkaammat palvelut. Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan. Markkinakehitys Koko vuoden aikana yksikköliikenteen kasvu Suomen satamien kautta hidastui jatkuvasti. Kun tuontimäärät kasvoivat edelleen huomattavasti enemmän kuin vienti, seurauksena oli kasvava epätasapaino liikenteessä. Tähän oli osittain syynä Suomen metsäteollisuuden uudelleenjärjestelyt. Viimeisellä neljänneksellä kuljetusmäärät putosivat jyrkästi, kun talouskriisi vähensi investointitavaroiden, raaka-aineiden ja paperin kuljetuksia voimakkaasti. Tällä oli negatiivinen vaikutus kaikille liikennealueille sekä satamatoimintoihin. Koko vuoden aikana, Suomen meritse kuljetetut yksikköliikennemäärät olivat samalla tasolla kuin vuonna 2007, mutta laskivat viimeisellä neljänneksellä 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Samoin koko vuoden trailer- ja rekkaliikenteen määrät Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä pysyivät vuoden 2007 tasolla, mutta putosivat 11 % viimeisellä neljänneksellä. Matkustajaliikenne Suomen ja Saksan välillä kasvoi 2,9 % ja väheni 0,2 % Suomen ja Ruotsin välillä vuoden 2008 aikana. Polttoaineen hinnat nousivat rajusti vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja saavuttivat huippunsa heinäkuun puolivälissä, jolloin hinta vertailuarvona käytetylle Rotterdam LS180-laadulle oli 100 % korkeampi kuin vuoden 2007 keskimääräinen hinta USD 818/tn. Jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana polttoaineen hinnat laskivat huomattavasti ja vuoden lopulla vertailuhinta oli USD 228/tn. Konsernirakenne Finnlines on yksi Euroopan suurimmista rahdin kuljettamiseen erikoistuneista linjaliikennevarustamoista. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle, minkä lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja etupäässä Suomessa. Konserni myy palvelujaan tytäryhtiöidensä ja myyntikonttoreiden kautta kahdeksassa maassa Pohjois-Euroopassa, sekä Venäjällä. Lisäksi palveluja tarjotaan kattavasti ympäri Eurooppaa agenttiverkoston välityksellä. Raportointikauden aikana konsernirakenteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

2 2 Satamatoimintojen asiakaspalvelun, toiminnan tehokkuuden ja seurattavuuden parantamiseksi eri toiminnot on alkaen siirretty erillisiin osakeyhtiöihin. Uudet yhtiöt toimivat kontti-, roro- sekä terminaali-liiketoiminnoissa. Yhtiökokous Finnlines Oyj:n hallitus ehdotti 15. huhtikuuta 2008 pidetylle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 ei jaeta osinkoa johtuen suuresta investoinnista jo liikenteessä oleviin viiteen alukseen ja niistä sitoumuksista, jotka on tehty aluskannan uusimiseksi sekä investoinneista satamaan. Yhtiökokouksessa vähemmistöosakkaat (yli 10 % osakkeenomistajista) käyttivät lain suomaa oikeuttaan vaatia tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen käsittelyn siirtämistä jatkokokoukseen. Myös osakeantivaltuutuksen antaminen hallitukselle siirrettiin jatkokokouksen päätettäväksi. Jatkokokous pidettiin Finnlinesin yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Jäseniksi valittiin yksimielisesti uudelleen Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Heikki Laine, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallitus valitsi Jon-Aksel Torgersenin puheenjohtajaksi ja Diego Pacellan varapuheenjohtajaksi. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikael Leskinen. Yhtiökokouksen jatkokokouksessa toimitusjohtaja Christer Antsonin esityksessä selvitettiin, että emoyhtiö Finnlines Oyj oli antanut edellisten vuosien tapaan konserniavustusta sataprosenttisesti omistamilleen laivanomistajayhtiöille, jotka olivat investoineet uusiin aluksiin tai konvertoineet vanhempia aluksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi äänestyksen jälkeen tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti, että se tulee vaatimaan erityistilintarkastusta yhtiössä. Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen, että vuodelta 2007 jaetaan vähemmistön (yli 10 % osakkeista) vaatima minimiosinko. Osingon määrä on yhteensä ,40 euroa eli 0,00443 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja maksupäivä Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen lain määräämissä puitteissa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Vuosaaren satama Helsingin rahtisatamatoiminnot siirrettiin Sörnäisten satamasta ja Länsisatamasta uuteen, ajanmukaiseen Vuosaaren satamakeskukseen, joka aloitti toimintansa suunnitellusti marraskuun lopussa. Konsernin kokonaisinvestoinnit uusiin nostureihin ja terminaalitiloihin, sisältäen muuttoon liittyvät kertaluonteiset kustannukset, ovat yhteensä lähes 100 miljoonaa euroa. Vuosaaren sataman itäosassa konsernin satamaoperattorilla Finnstevellä käytössään on noin 70 hehtaarin toiminta-alue kontti-, perävaunu- ja rekkaliikenteen palveluille. Alueella on 10 roro-laivapaikkaa ja 750 metriä laituritilaa konttilaivoille. Liikenne Finnsteven alueelle ja ulos kulkee katetun, kahdeksankaistaisen porttialueen kautta. Reaaliaikainen tietojärjestelmä seuraa ja ohjaa lastiyksiköitä sataman portin ja laivan välillä. Laivasto Finnlines osti huhtikuussa MS Finnmillin ja MS Finnpulpin sekä kaksi muuta Finnlinesin liikenteessä ollutta aikarahdattua roro-alusta, MS Finnkraftin ja MS Finnhawkin. Kokonaiskauppasumma oli 121 miljoonaa euroa. Osapuolet sopivat Finnpulpin ja Finnmillin optiosta syntyneen riita-asian kaupan yhteydessä. Finnkraft ja Finnhawk ajavat Suomen lipun alla ja Finnmill ja Finnpulp Ruotsin lipun alla.

3 3 Liikenne Lübeckin sataman toiminta kärsi alkuvuoden aikana jälleen satamatyöntekijöiden työtaistelutoimenpiteistä. Työntekijäliitto protestoi satamayhtiön privatisointiaikeita vastaan. Konsernin kuljetusvolyymit olivat raportointikaudella noin ( vuonna 2007) lastiyksikköä (rekat, trailerit), (99 000) autoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä noin ( ) tonnia rahtia, jota ei voida mitata yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin ( ) matkustajaa (sis. rahtiin liittyvät matkustajat). Taloudellinen kehitys Finnlines-konsernin liikevaihto oli 735,7 (685,5 ed. vuonna) miljoonaa euroa. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -toimialan liikevaihto oli 643,7 (585,1) milj. euroa ja satamatoiminnot-toimialan liikevaihto oli 122,1 (133,2) milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,4 (15,3) milj. euroa. Suurin osa (12,3 milj. euroa) vuoden 2007 muista tuotoista kertyi kahden myydyn aluksen myyntivoitosta. Liikevoitto oli 35,4 (68,8) milj. euroa. Liikevoiton heikkeneminen varustamotoiminta ja merikuljetukset - segmentissä johtui pääasiassa siitä, että kuljetusvolyymit vähenivät merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä siitä, että vertailutiedossa oli alusten myyntivoittoja 12,3 milj. euroa. Konsernin satamatoimintojen kannattavuus oli heikko. Liiketappio oli 12,4 (7,2) milj. euroa. Oslon satamaoperaattorin (Norsteve) muutosta uuteen satamapaikkaan aiheutui tulonmenetyksiä ja kertaluontoisia kuluja. Finnsteven Helsingin toimintojen siirtyminen Vuosaareen aiheutti yhteensä yli 5 miljoonan euron kertaluontoiset kustannukset. Lisäksi muuttuneen kilpailutilanteen johdosta Finnsteven Kotkan toiminnoissa tehtiin 3,0 milj. euron tulosvaikutteinen goodwill-alaskirjaus. Myös satamatoimintojen tulosta rasitti vuoden viimeisellä neljänneksellä alkanut kuljetusvolyymien merkittävä väheneminen. Rahoitustuotot olivat 3,4 (5,3) milj. euroa ja rahoituskulut olivat 42,0 (-34,0) milj. euroa. Tulos ennen veroja oli -3,2 (40,1). Oman pääoman tuotto, ROE, oli 0,2 (8,0)% ja sijoitetun pääoman tuotto, ROI, 2,9 (6,9)%. Investoinnit ja rahoitus Konsernin investoinnit olivat 236,3 (391,3) milj. euroa. Investoinnit koostuivat pääasiassa kuuden tilatun roro-uudisrakennuksen ennakkomaksuista, neljästä ostetusta roro-aluksesta sekä panostuksista Vuosaaren satamaan. Korollisten nettovelkojen määrä oli 900,1 (729,3) milj. euroa. Vuonna 2009 Jinlinguudisrakennusprojektiin liittyviä ennakkomaksuja maksetaan vuoden loppupuolella noin 8 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa 57 % lainoista oli kiinteäkorkoisia ja loput vaihtuvakorkoisia. Lainojen duraatio (keskikorkokausi) oli noin 58 kuukautta. Konsernin rahoitussopimuksiin sisältyy tavanomaisia omavaraisuusasteeseen ja toimintaan liittyviä kovenantteja. Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit olivat vuoden lopussa 203 miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 28,5 (31,1)%. Velkaantumisaste (gearing) oli 205,5 (167,4) %. Tutkimus ja kehitys Finnlinesin tutkimus- ja kehitystoiminta pyrkii löytämään ja tuomaan käyttöön uusia käytännön ratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla yhtiö pystyy täyttämään asiakkaidensa tarpeet entistä paremmin ja kustannustehokkaammin. Vuosaaren satama otettiin käyttöön marraskuun lopussa. Satama tarjoaa asiakkaille huomattavasti kasvaneen kapasiteetin lisäksi nopeampia ja tehokkaampia satama- ja terminaalipalveluita. Satamaalueen toiminnans suunnitteluun on erityisesti panostettu ja näin mahdollistettu rahdin tehokas, nopea ja turvallinen käsittely satama-alueella laivamatkustajia unohtamatta.

4 4 Finnlines on tuonut liikenteeseen uudet ropax-alukset vuosien aikana. Aikatauluja ja toimintamalleja on tästä johtuen muutettu yhtiön pääreiteillä. Kilpailukykyä ja palvelua parannetaan entisestään, kun uudet roro-alukset saadaan käyttöön vuosien aikana. Yhtiön operatiivisia ja asiakashallintajärjestelmiä kehitetään jatkuvasti. Uusien järjestelmien avulla on tarkoitus lisätä tehokkuutta ja parantaa myyntitoimintaa ja päivittäistä asiakaspalvelua. Kehitystoiminta tapahtuu kiinteänä osana yhtiön päivittäistä toimintaa. Konsernilla on oma 37 hengen IT-osasto, joka vastaa järjestelmien kehittämisestä ja niiden ylläpidosta. T&K-kustannukset eivät ole merkittäviä yhtiön toiminnan laajuuteen nähden. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin (2 335) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului (1 470) henkilöä ja merihenkilöstöön 972 (865) henkilöä. Osakkeet Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli euroa, ja se jakautui osakkeeseen. Osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli tarkastelukauden aikana 8,6 (9,4) miljoonaa kappaletta. Yhtiön pörssiarvo oli joulukuun lopussa 262,5 (620,6) miljoonaa euroa. Tarkastelukauden tulos per osake (EPS) oli 0,01 (0,83) euroa. per osake oli 10,72 (10,67) euroa. Vuoden lopussa Grimaldi Groupin omistus- ja ääniosuus Finnlinesissa oli 64,90 % Riskit Varustamotoiminnassa merkittävin operatiivinen riski liittyy alus- ja meriturvallisuuteen. Merionnettomuuksilla voi olla inhimillisiä, ympäristön pilaantumiseen vaikuttavia ja taloudellisia seurauksia. Finnlinesin liikenteessä olevilla laivoilla on turvallisuusjohtamisjärjestelmät, joiden toimivuutta seurataan ja kehitetään asianmukaisella koulutuksella ja säännöllisillä harjoituksilla. Lastikäsittelykäytännöillä on merkittävä rooli turvallisen meriliikenteen varmistamisessa. Yhtiössä on vuoden aikana uudelleenarvioitu lastinkäsittelykäytäntöjä, päivitetty ohjeistusta sekä tiukennettu lastinkäsittelyn ja kuormansidonnan valvontaa satamissa. Tietojärjestelmien toimivuus ja tietoturva kaikissa tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. Tietojärjestelmien toimimattomuus aiheuttaa toteutuessaan ylimääräistä työtä, palveluhäiriöitä, mahdollisia lastimenetyksiä, tietoturvariskin sekä luottamuksen heikkenemistä asiakkaiden keskuudessa. Yhtiön operatiiviset tietojärjestelmät ovat jatkuvan kehitystyön kohteena. Tietojärjestelmien teknisissä varmistusjärjestelmissä on hyödynnetty nykyteknologian suomia mahdollisuuksia. Operatiivisessa ahtaustoiminnassa on lisäksi luotu toimintamalleja totaalisten tietojärjestelmien häiriötilanteiden varalta. Teknisillä tietoturvaratkaisuilla estetään kolmansien osapuolten pääsy Finnlinesin sisäiseen ja asiakkaiden tietoihin. Yhtiö hankki aiemmin julkistetun kuuden aluksen investointiohjelman lisäksi huhtikuussa omistukseensa neljä roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan. Hankinta rahoitettiin pitkäaikaisella pankkilainalla. Yhtiö on investoinut ja tulee investoimaan vuosina yli miljardi euroa aluksiin ja satamiin. Investointiohjelman vuoksi korollisten velkojen määrä on kasvanut olennaisesti ja tulee vielä kasvamaan. Tämä heijastuu myös yhtiön omavaraisuusasteeseen. Yksityiskohtaisempaa tietoa Finnlinesin rahoituksellisista riskeistä kerrotaan vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa. Konsernin riskienhallinnan menettelytapoja esitellään laajemmin konsernin internet sivuilla kohdassa Yhtiön hallinto. Riita-asiat MS Finnmillin ja MS Finnpulpin omistajien ja Finnlines Oyj:n välinen riita-asia vedettiin huhtikuuussa pois välimiesmenettelystä. Erimielisyys koski lähinnä alusten osto-option olemassaoloa ja sen ehtoja. Osapuolet sopivat Finnpulpin ja Finnmillin optiosta syntyneen riita-asian ja Finnlines osti huhtikuussa MS

5 5 Finnmillin ja Finnpulpin sekä kaksi muuta aikarahdattua roro-alusta, MS Finnkraftin ja MS Finnhawkin, 121 milj. euron kauppahinnalla. MS Finnbirch upposi eteläisellä Itämerellä marraskuussa Finnlines oli aikarahdannut aluksen ruotsalaiselta Lindholm Shippingiltä, joka oli laivan omistaja. Finnlinesillä on riittävä vakuutussuoja siinä tapauksessa, että Finnlinesillä olisi velvoitteita rahdinomistajia kohtaan. Finnlinesin Oyj sai kesäkuussa Etelä-Suomen Lääninhallitukselta vastinepyynnön Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vaatimaan erityiseen tarkastukseen. Etelä-Suomen Lääninhallitukselle osoittamassaan kirjeessä Ilmarinen vaati, että lääninhallitus määräisi osakeyhtiölain ( /624) 7. luvun 7 :ssä tarkoitetun erityisen tarkastuksen toimitettavaksi Finnlines Oyj:n hallinnosta ja kirjanpidosta Yhtiö esitti vastineensa määräaikaan mennessä syyskuussa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen nosti Finnlines Oyj:tä vastaan kanteen Helsingin Käräjäoikeudessa. Ilmarinen moittii Finnlinesin yhtiökokouksen tekemää päätöstä maksaa vähimmäisosinkona ,39 euroa. Ilmarinen vaatii ensisijaisesti tämän päätöksen muuttamista siten, että vähimmäisosinkona maksettaisiin euroa. Toissijaisesti Ilmarinen vaatii Finnlinesin osinkopäätöksen julistamista pätemättömäksi. Lisäksi Ilmarinen vaatii Finnlinesin velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa. Finnlines pitää kannetta perusteettomana. Yhtiö katsoo, että tehdyillä toimenpiteillä on ollut liiketaloudelliset perusteet ja että on toimittu kaikissa suhteissa yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti. Finnlines antoi seikkaperäisen vastineensa haasteeseen Helsingin Käräjäoikeudelle annetun 30 päivän määräajan puitteissa. Yhtiön asiamiehenä toimii asianajaja Tomas Lindholm Roschier Asianajotoimisto Oy:stä. Tilinpäätöksen allekirjoituspäivänä Etelä-Suomen Lääninhallitus ei ollut vielä antanut ratkaisua erityistilintarkastuksesta eikä Helsingin Käräjäoikeus ollut aloittanut Ilmarisen kanteen suullista käsittelyä. Ympäristö ja turvallisuus Finnlines antaa toiminnassaan ympäristötyölle tärkeän sijan. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristöohjelmiaan ottaen huomioon kestävän kehityksen, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeet sekä yhteiskunnan vaatimukset. Finnlines keskittyy liikenteessään reitteihin, joissa laivojen täyttöaste on mahdollisimman korkea molempiin suuntiin. Tällöin ympäristörasitus pienenee lastiyksikköä kohden laskettuna. Yhtiö tutkii jatkuvasti polttoaineen ja energian kulutuksen vähentämismahdollisuuksia. Polttoaineen kulutus riippuu monista tekijöistä: reitistä, lastimäärästä, nopeudesta ja konetehosta. Aikataulusuunnittelulla voidaan vähentää kulutusta. Yhdellä aluksella on testattu sähköisiä reittiajojärjestelmiä. Kiinassa vuosina valmistuvissa laivoissa polttoainesäästöihin päästään potkurien ja peräsinten uudelleensuunnittelulla. Kaikki Finnlinesin ropax-laivat on sisällytetty LRQA:n (Lloyd's Register Quality Assurance) myöntämään ympäristösertifikaattiin. Sertifiointi vastaa ISO standardin vaatimuksia. Vuonna 2008 LRQA auditoi kolme ropax-laivaa sekä ship management -toiminnot. Suurella osalla Finnlinesin liikenteessä olevista muista laivoista ja satamaoperaattoreista on ISO ympäristösertifikaatti. Kaikki alukset on sertifioitu kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM-koodin) mukaisesti. Alukset täyttävät myös kansainvälisen ISPS-turvasäännöstön (International Ship and Port Facility Security Code) vaatimukset. Turvallisuusjohtamisjärjestelmää kehitetään henkilökunnan koulutuksella sekä sisäisillä auditoinneilla. Pelastusharjoituksia tehdään vuosittain yhdessä viranomaisten kanssa. Vuosaaren uudella väylällä ajamista harjoiteltiin sekä simulaattorissa että Star-luokan laivoilla loppukesästä ja alkusyksystä ennen sataman varsinaista siirtoa. Finnlines julkaisee vuosikertomuksessaan ympäristö- ja turvallisuusasioita käsittelevän katsauksen.

6 6 Vuoden 2009 näkymät Yleinen talouskehitys Euroopassa ja koko maailmassa on heikentynyt nopeasti ja luo kasvavaa epävarmuutta liiketoimintaympäristöön. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä alkanut rahtivolyymien pudotus vaikuttaa liikevaihtoon ja tulokseen ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Uudisrakennusohjelman, alusten konvertointien sekä satamainvestointien johdosta Finnlinesin poistot kasvavat edelleen vuodesta Korkokustannusten odotetaan kuitenkin laskevan, johtuen markkinakorkojen laskusta. Finnlines aloittaa lukuisia toimenpiteitä sopeutuakseen vaikeaan markkinatilanteeseen. Kapasiteettia tullaan vähentämään kysyntää vastaavaksi missä se on mahdollista, yhtiössä käynnistetään toimia kustannusten vähentämiseksi, henkilöstöä supistetaan ja ydinliiketoimintoihin kuulumattomista toiminnoista voidaan luopua. Osinkoehdotus Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31. joulukuuta 2008 on ,47 euroa, josta tilikauden voitto on 0,00 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 ei makseta osinkoa tilivuoden heikosta tuloksesta, lähiajan huonoista talousnäkymistä sekä käynnissä olevasta huomattavasta investointiohjelmasta johtuen. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 15. huhtikuuta 2009 klo Hotelli SAS Radisson Royalissa, Kamppi, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vuoden 2008 tilipäätös valmistuu viimeistään viikolla 14 ja tilinpäätös ja toimintakertomus ovat saatavilla osoitteessa tai yhtiön pääkonttorista Porkkalankatu 20 A, Helsinki. Vuoden 2009 ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta maaliskuuta 2009 julkaistaan torstaina 7. toukokuuta Finnlines Oyj Hallitus Liitteet Jakelu Tuloslaskelma Tase Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Kassavirtalaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tase, FAS Liikevaihto toimialoittain Aineellinen käyttöomaisuus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Velat sekä annetut sitoumukset Liikevaihto ja liiketulos vuosineljänneksittäin Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Luvut tilintarkastamattomia

7 7 TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT (TILINTARKASTAMATON) KONSERNIN TULOSLASKELMA EUR 10-12/ / / /07 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (Eur per osake esitettynä) Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,33 0,14 0,01 0,83 Laimennusvaikutuksella oikaistu, -0,33 0,14 0,01 0,83 osakekohtainen tulos

8 8 KONSERNITASE 1000 EUR 31/12/08 31/12/07 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus yhteensä VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Korottomat velat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä ja velat yhteensä

9 9 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA EUR Osakepääoma Ylikurssirahasto Muunto-erot Arvonmuutosrahasto Rahavirran suojaus Omaan pääomaan kirjatut verot Muuntoerot 124 Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Osakepääoman alennus EUR Kertyneet voittovarat Yht. Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Rahavirran suojaus Omaan pääomaan kirjatut verot Muuntoerot Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Osakepääoman alennus LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA EUR Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutos rahasto Muuntoerot Rahavirran suojaus 347 Omaan pääomaan -90 kirjatut verot Laskennallisen verovelan valuuttaarvostus Muuntoerot 227 Tilikauden Voitto

10 10 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako EUR Kertyneet Yhteensä Vähemmistön voittovarat osuus Oma pääoma yhteensä Rahavirran suojaus Omaan pääomaan kirjatut verot Laskennallisen verovelan valuuttaarvostus Muuntoerot Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako

11 11 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA EUR 1-12/ /07 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut: Liiketoimet,joihin ei liity maksutapahtumaa Rahoitustuotot ja -kulut Verot Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Muut rahoituserät Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -194 N/A Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien käyttömaisuushyödykkeiden myynti Osakkuusyhtiöiden myynti 200 Sijoitusten myynti Osakepääoman alentaminen, -598 vähemmistön osuus Saadut osingot 5 16 Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot Lyhytaikaisten korollisten lainojen nettomuutos Lainojen takaisinmaksut Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat katsauskauden lopussa

12 12 TULOSLASKELMA, EMOYHTIÖ, FAS euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Välittömät verot 0-31 Tilikauden voitto TASE, EMOYHTIÖ, FAS euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Korollinen Koroton Lyhytaikainen vieras pääoma Korollinen Koroton Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

13 13 LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN (ENSISIJAINEN SEGMENTOINTI) 1-12/ /07 Liikevaihto EUR % EUR % (1000) (1000) Varustamotoiminta ja merikuljetukset , ,3 Satamatoiminnot , ,4 Konsernin sisäinen liikevaihto , ,8 Liikevaihto yhteensä , ,0 Liikevoitto Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto AINEELLISET HYÖDYKKEET (SIS. SIJOITUSKIINTEISTÖT) 31/12/08 31/12/07 EUR (1000) EUR (1000) Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Tytäryritysten hankinta 121 Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo TUNNUSLUKUJA 1-12/ /07 Liikevoitto- % (jatkuvat toiminnot) 4,8 10,0 Oman po:n tuotto(roe), % 0,2 8,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,9 6,9 Gearing, % 205,5 167,4 Bruttoinvestoinnit, meur 236,3 391,3 % liikevaihdosta 32,1 57,1 Omavaraisuusaste, % 28,5 31,1 /osake, euroa 10,72 10,67 Osakkeiden keskim, lkm kaudella, kpl Osakkeiden lkm kauden lopussa, kpl Osakkeiden markkina-arvo, Meur 262,5 620,6 Henkilöstö keskimäärin (jatkuvat toiminnot) Maahenkilöstö Merihenkilöstö Henkilöstö yhteensä Tunnusluvut on laskettu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä.

14 14 VELAT SEKÄ ANNETUT 31/12/08 31/12/07 SITOUMUKSET 1000 EUR Alusvuokrat: Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Muut vuokrasopimukset: Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Annetut vakuudet Lainat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta Edellä mainittujen lainojen vakuutena on olevat laivakiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet: Pantit Kiinnitykset Muiden puolesta annetut vakuudet: Pantit Kiinnitykset Investointeihin liittyvät vastuut Muut vastuusitoumukset Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset: Sitoumukset Vuokratakuut 480 Johdannaissopimukset 1000 EUR 31/12/08 31/12/07 31/12/08 31/12/07 Käypä nettoarvo Nimellismäärä Valuuttajohdannaiset Koronvaihtosopimukset Annetut sitoumukset: Finnsteven maanvuokrasopimus: Vuosaaren sataman valmistuttua, Finnsteve Oy Ab siirsi satamatoiminnot Länsisatamasta ja Sompasaaresta Vuosaareen. Finnsteve Oy Ab:n ja Helsingin Sataman välillä on aanvuokraussopimus, joka edellyttää, että vuokralainen purkaa ja vie pois mahdollisesti alueella sijaitsevat rakennukset, laitokset ja laitteet perustuksineen. Tästä koituvan velvoitteen suuruusluokka on purkutyön alettua nyt tarkentunut ja purkutyötä varten on taseeseen kirjattu tulosvaikutteisesti pakollinen varaus, suuruudeltaan 2,0 miljoonaa euroa, jonka oletetaan kattavan purkutöiden kustannukset. Purkutyö saatetaan loppuun vuoden 2009 aikana.

15 15 LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN MEUR Q1/08 Q1/07 Q2/08 Q2/07 Varustamotoiminta ja 160,0 132,5 173,4 146,4 merikuljetukset Satamatoiminnot 32,4 33,3 33,5 33,5 Konsernin sisäinen -7,3-8,4-7,9-8,5 liikevaihto Liikevaihto yhteensä 185,1 157,4 199,0 171,4 Liikevoitto Varustamotoiminta ja 12,7 11,0 17,5 14,9 merikuljetukset Satamatoiminnot 1,3 2,5 0,0 2,0 Liikevoitto yhteensä 14,0 13,5 17,5 16,9 Rahoitustuotot ja kulut -8,5-5,2-6,8-6,7 Tulos ennen veroja 5,5 8,3 10,7 10,2 Tuloverot -1,0-1,7-1,8-2,2 Tilikauden voitto 4,6 6,6 8,9 8,1 EPS(laimentamaton) 0,11 0,16 0,21 0,20 EPS (laimenettu) 0,11 0,16 0,21 0,20 MEUR Q3/08 Q3/07 Q4/08 Q4/07 Varustamotoiminta ja 170,2 150,6 140,0 155,6 merikuljetukset Satamatoiminnot 30,7 33,5 25,5 32,8 Konsernin sisäinen -7,0-7,6-7,8-8,3 liikevaihto Liikevaihto yhteensä 193,8 176,5 157,8 180,1 Liikevoitto Varustamotoiminta ja 12,0 24,5 5,6 11,2 merikuljetukset Satamatoiminnot -1,4 2,2-12,2 0,4 Liikevoitto yhteensä 10,6 26,7-6,7 11,6 Rahoitustuotot ja kulut -10,3-9,4-13,0-7,4 Tulos ennen veroja 0,3 17,3-19,7 4,2 Tuloverot 0,7-3,6 6,2 1,8 Tilikauden voitto 0,9 13,7-13,4 6,0 EPS(laimentamaton) 0,02 0,33-0,33 0,14 EPS (laimenettu) 0,02 0,33-0,33 0,14 Lähipiiritapahtumat Katsauskaudella ei ollut merkittäviä liiketapahtumia lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa. Raportointi Tilinpäätöstiedote sisältää IAS 34 standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän raportointikaudelta. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 5,0 miljoonaa euroa (13,7). Poistot olivat 14,7 miljoonaa euroa (15,9).

Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 5,0 miljoonaa euroa (13,7). Poistot olivat 14,7 miljoonaa euroa (15,9). 1 (11) Finnlines Oyj Pörssitiedote 11.5.2010 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010 (Tilintarkastamaton) TAMMI MAALISKUU 2010 LYHYESTI MEUR 1-3 2010 1-3 2009 1-12 2009 Liikevaihto 121,5 117,4 494,4 EBITDA

Lisätiedot

2(15) TALOUDELLINEN TULOS

2(15) TALOUDELLINEN TULOS 1(15) Finnlines Oyj Pörssitiedote 7.5.2013 klo 12.55 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2013 (tilintarkastamaton) TAMMI MAALISKUU 2013, LYHYESTI MEUR 1-3 2013* 1-3 2012* 1-12 2012 Liikevaihto 133,9 145,0

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

SISÄLLYS. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2013 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

SISÄLLYS. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2013 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14 VUOSIKERTOMUS 2009 FinnlinES on PohjOIS-EUROOPan SUURIMPIa roro- ja matkustajaliikennevarustamoita. Yhtiö on listattu nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ja se on osa italialaista Grimaldikonsernia, joka on maailman

Lisätiedot

SISÄLTÖ MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 13 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14

SISÄLTÖ MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 13 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Finnlines vuonna 2013 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 7 Toimintaympäristö 8 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 10 Matkustajaliikenne 13 Satamatoiminnot

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

best service solutions anywhere at any time

best service solutions anywhere at any time T I L I N P Ä Ä T Ö S T I E D O T E T A M M I K U U J O U L U K U U 2 0 1 3 KOHTUULLINEN TULOS VAIKEASSA KYSYNTÄTILANTEESSA best service solutions anywhere at any time ETTEPLAN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2014

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 56 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 56 Hallituksen toimintakertomus Aspo Vuosikertomus 2012 Tilinpäätös 55 Tilinpäätös 2012 Sisältö Tilinpäätös 56 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 64 Konsernin tuloslaskelma 65 Konsernitase 66 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 2013TILINPÄÄTÖS TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 8 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 9 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) 10 KONSERNIN TASE

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2010

Tilinpäätöstiedote 2010 Tilinpäätöstiedote 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 12.00 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2010: Vahva rahavirta ja liikevaihdon kasvu jatkui Loka-joulukuu 2010 verrattuna loka-joulukuuhun 2009:

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Julkaistu: 2009-08-07 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

FINNLINES OYJ VUOSIKERTOMUS 1999 VUOSIKERTOMUS 1999 FINNLINES 1999 1

FINNLINES OYJ VUOSIKERTOMUS 1999 VUOSIKERTOMUS 1999 FINNLINES 1999 1 FINNLINES OYJ VUOSIKERTOMUS 1999 VUOSIKERTOMUS 1999 FINNLINES 1999 1 TALOUDELLISET JULKAISUT Finnlines Oyj julkaisee tilikaudella 2000 seuraavat taloudelliset tiedotteet: Vuosikertomus suomeksi, englanniksi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS HOUSE. TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013

TILINPÄÄTÖS HOUSE. TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 HOUSE TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2013 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007).

Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007). Proha Oyj Osavuosikatsaus 6.11.2008 klo 09.00 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 (IFRS) Tammi syyskuu 2008: Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007).

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

Vuosikertomuksen kuvituksena on käytetty Helsingin ja Lyypekin välillä liikennöivän MS Finntraderin pienten matkustajien meriaiheisia piirroksia.

Vuosikertomuksen kuvituksena on käytetty Helsingin ja Lyypekin välillä liikennöivän MS Finntraderin pienten matkustajien meriaiheisia piirroksia. Vuosikertomus 1997 Vuosikertomuksen kuvituksena on käytetty Helsingin ja Lyypekin välillä liikennöivän MS Finntraderin pienten matkustajien meriaiheisia piirroksia. Finnlines Oy Vuosikertomus 1997 Finnlines-yhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45 Vuosikertomus Tilinpäätös 2008 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus........................................ 45 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma..........................................

Lisätiedot