Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan."

Transkriptio

1 1 TILINPÄÄTÖS (TILINTARKASTAMATON) Finnlines-konsernin liikevaihto oli 735,7 milj. euroa (ed. vuonna 685,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 35,4 (68,8, sis. kahden myydyn aluksen myyntivoiton 12,3 milj. euroa) milj. euroa. Tulos ennen veroja oli -3,2 (40,1, sis. kahden myydyn aluksen myyntivoiton 12,3 milj. euroa) milj. euroa. Oman pääoman tuotto, ROE, oli 0,2 (8,0)% ja sijoitetun pääoman tuotto, ROI, 2,9 (6,9)%. Olennaiset tapahtumat Operatiivisesti vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuonna jatkunut rahtivolyymien kasvu ja nouseva polttoaineen hinta saavuttivat huippunsa kesällä. Alkusyksystä Yhdysvalloista alkanut rahoituskriisi levisi nopeasti reaalitalouteen. Ulkomaankaupan voimakkaan supistumisen myötä rahtivolyymit putosivat kiihtyvällä vauhdilla vuoden loppua kohti. Koko vuoden rahtivolyymi kasvoi kuitenkin 2,9 % lastiyksiköissä mitaten. Yhtiön vuoden aikana kuljettama matkustajamäärä kasvoi 21 %. Liikevaihdon kasvusta huolimatta tilivuoden tulos ennen veroja jäi tappiolliseksi, johtuen loppuvuoden rahtivolyymien voimakkaasta putoamisesta sekä satamatoimintojen muuttojen aiheuttamista kertaluontoisista kustannuksista. Lisäksi yhtiön laaja investointiohjelma lisäsi poistoja ja korkokuluja. Helsingissä Finnsteven Länsisataman ja Sörnäisten sataman toiminnot keskitettiin uuteen Vuosaaren satamaan. Yhtiön investoinnit uuteen satamaan sisältäen kertaluonteiset muuttoon liittyvät kulut, olivat lähes 100 miljoonaa euroa, joista lähes 50 miljoona euroa vuonna Uusi, moderni satama mahdollistaa Finnsteven asiakkaille entistä nopeammat ja tehokkaammat palvelut. Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan. Markkinakehitys Koko vuoden aikana yksikköliikenteen kasvu Suomen satamien kautta hidastui jatkuvasti. Kun tuontimäärät kasvoivat edelleen huomattavasti enemmän kuin vienti, seurauksena oli kasvava epätasapaino liikenteessä. Tähän oli osittain syynä Suomen metsäteollisuuden uudelleenjärjestelyt. Viimeisellä neljänneksellä kuljetusmäärät putosivat jyrkästi, kun talouskriisi vähensi investointitavaroiden, raaka-aineiden ja paperin kuljetuksia voimakkaasti. Tällä oli negatiivinen vaikutus kaikille liikennealueille sekä satamatoimintoihin. Koko vuoden aikana, Suomen meritse kuljetetut yksikköliikennemäärät olivat samalla tasolla kuin vuonna 2007, mutta laskivat viimeisellä neljänneksellä 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Samoin koko vuoden trailer- ja rekkaliikenteen määrät Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä pysyivät vuoden 2007 tasolla, mutta putosivat 11 % viimeisellä neljänneksellä. Matkustajaliikenne Suomen ja Saksan välillä kasvoi 2,9 % ja väheni 0,2 % Suomen ja Ruotsin välillä vuoden 2008 aikana. Polttoaineen hinnat nousivat rajusti vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja saavuttivat huippunsa heinäkuun puolivälissä, jolloin hinta vertailuarvona käytetylle Rotterdam LS180-laadulle oli 100 % korkeampi kuin vuoden 2007 keskimääräinen hinta USD 818/tn. Jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana polttoaineen hinnat laskivat huomattavasti ja vuoden lopulla vertailuhinta oli USD 228/tn. Konsernirakenne Finnlines on yksi Euroopan suurimmista rahdin kuljettamiseen erikoistuneista linjaliikennevarustamoista. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle, minkä lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja etupäässä Suomessa. Konserni myy palvelujaan tytäryhtiöidensä ja myyntikonttoreiden kautta kahdeksassa maassa Pohjois-Euroopassa, sekä Venäjällä. Lisäksi palveluja tarjotaan kattavasti ympäri Eurooppaa agenttiverkoston välityksellä. Raportointikauden aikana konsernirakenteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

2 2 Satamatoimintojen asiakaspalvelun, toiminnan tehokkuuden ja seurattavuuden parantamiseksi eri toiminnot on alkaen siirretty erillisiin osakeyhtiöihin. Uudet yhtiöt toimivat kontti-, roro- sekä terminaali-liiketoiminnoissa. Yhtiökokous Finnlines Oyj:n hallitus ehdotti 15. huhtikuuta 2008 pidetylle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 ei jaeta osinkoa johtuen suuresta investoinnista jo liikenteessä oleviin viiteen alukseen ja niistä sitoumuksista, jotka on tehty aluskannan uusimiseksi sekä investoinneista satamaan. Yhtiökokouksessa vähemmistöosakkaat (yli 10 % osakkeenomistajista) käyttivät lain suomaa oikeuttaan vaatia tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen käsittelyn siirtämistä jatkokokoukseen. Myös osakeantivaltuutuksen antaminen hallitukselle siirrettiin jatkokokouksen päätettäväksi. Jatkokokous pidettiin Finnlinesin yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Jäseniksi valittiin yksimielisesti uudelleen Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Heikki Laine, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallitus valitsi Jon-Aksel Torgersenin puheenjohtajaksi ja Diego Pacellan varapuheenjohtajaksi. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikael Leskinen. Yhtiökokouksen jatkokokouksessa toimitusjohtaja Christer Antsonin esityksessä selvitettiin, että emoyhtiö Finnlines Oyj oli antanut edellisten vuosien tapaan konserniavustusta sataprosenttisesti omistamilleen laivanomistajayhtiöille, jotka olivat investoineet uusiin aluksiin tai konvertoineet vanhempia aluksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi äänestyksen jälkeen tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti, että se tulee vaatimaan erityistilintarkastusta yhtiössä. Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen, että vuodelta 2007 jaetaan vähemmistön (yli 10 % osakkeista) vaatima minimiosinko. Osingon määrä on yhteensä ,40 euroa eli 0,00443 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja maksupäivä Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen lain määräämissä puitteissa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Vuosaaren satama Helsingin rahtisatamatoiminnot siirrettiin Sörnäisten satamasta ja Länsisatamasta uuteen, ajanmukaiseen Vuosaaren satamakeskukseen, joka aloitti toimintansa suunnitellusti marraskuun lopussa. Konsernin kokonaisinvestoinnit uusiin nostureihin ja terminaalitiloihin, sisältäen muuttoon liittyvät kertaluonteiset kustannukset, ovat yhteensä lähes 100 miljoonaa euroa. Vuosaaren sataman itäosassa konsernin satamaoperattorilla Finnstevellä käytössään on noin 70 hehtaarin toiminta-alue kontti-, perävaunu- ja rekkaliikenteen palveluille. Alueella on 10 roro-laivapaikkaa ja 750 metriä laituritilaa konttilaivoille. Liikenne Finnsteven alueelle ja ulos kulkee katetun, kahdeksankaistaisen porttialueen kautta. Reaaliaikainen tietojärjestelmä seuraa ja ohjaa lastiyksiköitä sataman portin ja laivan välillä. Laivasto Finnlines osti huhtikuussa MS Finnmillin ja MS Finnpulpin sekä kaksi muuta Finnlinesin liikenteessä ollutta aikarahdattua roro-alusta, MS Finnkraftin ja MS Finnhawkin. Kokonaiskauppasumma oli 121 miljoonaa euroa. Osapuolet sopivat Finnpulpin ja Finnmillin optiosta syntyneen riita-asian kaupan yhteydessä. Finnkraft ja Finnhawk ajavat Suomen lipun alla ja Finnmill ja Finnpulp Ruotsin lipun alla.

3 3 Liikenne Lübeckin sataman toiminta kärsi alkuvuoden aikana jälleen satamatyöntekijöiden työtaistelutoimenpiteistä. Työntekijäliitto protestoi satamayhtiön privatisointiaikeita vastaan. Konsernin kuljetusvolyymit olivat raportointikaudella noin ( vuonna 2007) lastiyksikköä (rekat, trailerit), (99 000) autoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä noin ( ) tonnia rahtia, jota ei voida mitata yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin ( ) matkustajaa (sis. rahtiin liittyvät matkustajat). Taloudellinen kehitys Finnlines-konsernin liikevaihto oli 735,7 (685,5 ed. vuonna) miljoonaa euroa. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -toimialan liikevaihto oli 643,7 (585,1) milj. euroa ja satamatoiminnot-toimialan liikevaihto oli 122,1 (133,2) milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,4 (15,3) milj. euroa. Suurin osa (12,3 milj. euroa) vuoden 2007 muista tuotoista kertyi kahden myydyn aluksen myyntivoitosta. Liikevoitto oli 35,4 (68,8) milj. euroa. Liikevoiton heikkeneminen varustamotoiminta ja merikuljetukset - segmentissä johtui pääasiassa siitä, että kuljetusvolyymit vähenivät merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä siitä, että vertailutiedossa oli alusten myyntivoittoja 12,3 milj. euroa. Konsernin satamatoimintojen kannattavuus oli heikko. Liiketappio oli 12,4 (7,2) milj. euroa. Oslon satamaoperaattorin (Norsteve) muutosta uuteen satamapaikkaan aiheutui tulonmenetyksiä ja kertaluontoisia kuluja. Finnsteven Helsingin toimintojen siirtyminen Vuosaareen aiheutti yhteensä yli 5 miljoonan euron kertaluontoiset kustannukset. Lisäksi muuttuneen kilpailutilanteen johdosta Finnsteven Kotkan toiminnoissa tehtiin 3,0 milj. euron tulosvaikutteinen goodwill-alaskirjaus. Myös satamatoimintojen tulosta rasitti vuoden viimeisellä neljänneksellä alkanut kuljetusvolyymien merkittävä väheneminen. Rahoitustuotot olivat 3,4 (5,3) milj. euroa ja rahoituskulut olivat 42,0 (-34,0) milj. euroa. Tulos ennen veroja oli -3,2 (40,1). Oman pääoman tuotto, ROE, oli 0,2 (8,0)% ja sijoitetun pääoman tuotto, ROI, 2,9 (6,9)%. Investoinnit ja rahoitus Konsernin investoinnit olivat 236,3 (391,3) milj. euroa. Investoinnit koostuivat pääasiassa kuuden tilatun roro-uudisrakennuksen ennakkomaksuista, neljästä ostetusta roro-aluksesta sekä panostuksista Vuosaaren satamaan. Korollisten nettovelkojen määrä oli 900,1 (729,3) milj. euroa. Vuonna 2009 Jinlinguudisrakennusprojektiin liittyviä ennakkomaksuja maksetaan vuoden loppupuolella noin 8 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa 57 % lainoista oli kiinteäkorkoisia ja loput vaihtuvakorkoisia. Lainojen duraatio (keskikorkokausi) oli noin 58 kuukautta. Konsernin rahoitussopimuksiin sisältyy tavanomaisia omavaraisuusasteeseen ja toimintaan liittyviä kovenantteja. Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit olivat vuoden lopussa 203 miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 28,5 (31,1)%. Velkaantumisaste (gearing) oli 205,5 (167,4) %. Tutkimus ja kehitys Finnlinesin tutkimus- ja kehitystoiminta pyrkii löytämään ja tuomaan käyttöön uusia käytännön ratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla yhtiö pystyy täyttämään asiakkaidensa tarpeet entistä paremmin ja kustannustehokkaammin. Vuosaaren satama otettiin käyttöön marraskuun lopussa. Satama tarjoaa asiakkaille huomattavasti kasvaneen kapasiteetin lisäksi nopeampia ja tehokkaampia satama- ja terminaalipalveluita. Satamaalueen toiminnans suunnitteluun on erityisesti panostettu ja näin mahdollistettu rahdin tehokas, nopea ja turvallinen käsittely satama-alueella laivamatkustajia unohtamatta.

4 4 Finnlines on tuonut liikenteeseen uudet ropax-alukset vuosien aikana. Aikatauluja ja toimintamalleja on tästä johtuen muutettu yhtiön pääreiteillä. Kilpailukykyä ja palvelua parannetaan entisestään, kun uudet roro-alukset saadaan käyttöön vuosien aikana. Yhtiön operatiivisia ja asiakashallintajärjestelmiä kehitetään jatkuvasti. Uusien järjestelmien avulla on tarkoitus lisätä tehokkuutta ja parantaa myyntitoimintaa ja päivittäistä asiakaspalvelua. Kehitystoiminta tapahtuu kiinteänä osana yhtiön päivittäistä toimintaa. Konsernilla on oma 37 hengen IT-osasto, joka vastaa järjestelmien kehittämisestä ja niiden ylläpidosta. T&K-kustannukset eivät ole merkittäviä yhtiön toiminnan laajuuteen nähden. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin (2 335) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului (1 470) henkilöä ja merihenkilöstöön 972 (865) henkilöä. Osakkeet Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli euroa, ja se jakautui osakkeeseen. Osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli tarkastelukauden aikana 8,6 (9,4) miljoonaa kappaletta. Yhtiön pörssiarvo oli joulukuun lopussa 262,5 (620,6) miljoonaa euroa. Tarkastelukauden tulos per osake (EPS) oli 0,01 (0,83) euroa. per osake oli 10,72 (10,67) euroa. Vuoden lopussa Grimaldi Groupin omistus- ja ääniosuus Finnlinesissa oli 64,90 % Riskit Varustamotoiminnassa merkittävin operatiivinen riski liittyy alus- ja meriturvallisuuteen. Merionnettomuuksilla voi olla inhimillisiä, ympäristön pilaantumiseen vaikuttavia ja taloudellisia seurauksia. Finnlinesin liikenteessä olevilla laivoilla on turvallisuusjohtamisjärjestelmät, joiden toimivuutta seurataan ja kehitetään asianmukaisella koulutuksella ja säännöllisillä harjoituksilla. Lastikäsittelykäytännöillä on merkittävä rooli turvallisen meriliikenteen varmistamisessa. Yhtiössä on vuoden aikana uudelleenarvioitu lastinkäsittelykäytäntöjä, päivitetty ohjeistusta sekä tiukennettu lastinkäsittelyn ja kuormansidonnan valvontaa satamissa. Tietojärjestelmien toimivuus ja tietoturva kaikissa tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. Tietojärjestelmien toimimattomuus aiheuttaa toteutuessaan ylimääräistä työtä, palveluhäiriöitä, mahdollisia lastimenetyksiä, tietoturvariskin sekä luottamuksen heikkenemistä asiakkaiden keskuudessa. Yhtiön operatiiviset tietojärjestelmät ovat jatkuvan kehitystyön kohteena. Tietojärjestelmien teknisissä varmistusjärjestelmissä on hyödynnetty nykyteknologian suomia mahdollisuuksia. Operatiivisessa ahtaustoiminnassa on lisäksi luotu toimintamalleja totaalisten tietojärjestelmien häiriötilanteiden varalta. Teknisillä tietoturvaratkaisuilla estetään kolmansien osapuolten pääsy Finnlinesin sisäiseen ja asiakkaiden tietoihin. Yhtiö hankki aiemmin julkistetun kuuden aluksen investointiohjelman lisäksi huhtikuussa omistukseensa neljä roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan. Hankinta rahoitettiin pitkäaikaisella pankkilainalla. Yhtiö on investoinut ja tulee investoimaan vuosina yli miljardi euroa aluksiin ja satamiin. Investointiohjelman vuoksi korollisten velkojen määrä on kasvanut olennaisesti ja tulee vielä kasvamaan. Tämä heijastuu myös yhtiön omavaraisuusasteeseen. Yksityiskohtaisempaa tietoa Finnlinesin rahoituksellisista riskeistä kerrotaan vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa. Konsernin riskienhallinnan menettelytapoja esitellään laajemmin konsernin internet sivuilla kohdassa Yhtiön hallinto. Riita-asiat MS Finnmillin ja MS Finnpulpin omistajien ja Finnlines Oyj:n välinen riita-asia vedettiin huhtikuuussa pois välimiesmenettelystä. Erimielisyys koski lähinnä alusten osto-option olemassaoloa ja sen ehtoja. Osapuolet sopivat Finnpulpin ja Finnmillin optiosta syntyneen riita-asian ja Finnlines osti huhtikuussa MS

5 5 Finnmillin ja Finnpulpin sekä kaksi muuta aikarahdattua roro-alusta, MS Finnkraftin ja MS Finnhawkin, 121 milj. euron kauppahinnalla. MS Finnbirch upposi eteläisellä Itämerellä marraskuussa Finnlines oli aikarahdannut aluksen ruotsalaiselta Lindholm Shippingiltä, joka oli laivan omistaja. Finnlinesillä on riittävä vakuutussuoja siinä tapauksessa, että Finnlinesillä olisi velvoitteita rahdinomistajia kohtaan. Finnlinesin Oyj sai kesäkuussa Etelä-Suomen Lääninhallitukselta vastinepyynnön Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vaatimaan erityiseen tarkastukseen. Etelä-Suomen Lääninhallitukselle osoittamassaan kirjeessä Ilmarinen vaati, että lääninhallitus määräisi osakeyhtiölain ( /624) 7. luvun 7 :ssä tarkoitetun erityisen tarkastuksen toimitettavaksi Finnlines Oyj:n hallinnosta ja kirjanpidosta Yhtiö esitti vastineensa määräaikaan mennessä syyskuussa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen nosti Finnlines Oyj:tä vastaan kanteen Helsingin Käräjäoikeudessa. Ilmarinen moittii Finnlinesin yhtiökokouksen tekemää päätöstä maksaa vähimmäisosinkona ,39 euroa. Ilmarinen vaatii ensisijaisesti tämän päätöksen muuttamista siten, että vähimmäisosinkona maksettaisiin euroa. Toissijaisesti Ilmarinen vaatii Finnlinesin osinkopäätöksen julistamista pätemättömäksi. Lisäksi Ilmarinen vaatii Finnlinesin velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa. Finnlines pitää kannetta perusteettomana. Yhtiö katsoo, että tehdyillä toimenpiteillä on ollut liiketaloudelliset perusteet ja että on toimittu kaikissa suhteissa yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti. Finnlines antoi seikkaperäisen vastineensa haasteeseen Helsingin Käräjäoikeudelle annetun 30 päivän määräajan puitteissa. Yhtiön asiamiehenä toimii asianajaja Tomas Lindholm Roschier Asianajotoimisto Oy:stä. Tilinpäätöksen allekirjoituspäivänä Etelä-Suomen Lääninhallitus ei ollut vielä antanut ratkaisua erityistilintarkastuksesta eikä Helsingin Käräjäoikeus ollut aloittanut Ilmarisen kanteen suullista käsittelyä. Ympäristö ja turvallisuus Finnlines antaa toiminnassaan ympäristötyölle tärkeän sijan. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristöohjelmiaan ottaen huomioon kestävän kehityksen, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeet sekä yhteiskunnan vaatimukset. Finnlines keskittyy liikenteessään reitteihin, joissa laivojen täyttöaste on mahdollisimman korkea molempiin suuntiin. Tällöin ympäristörasitus pienenee lastiyksikköä kohden laskettuna. Yhtiö tutkii jatkuvasti polttoaineen ja energian kulutuksen vähentämismahdollisuuksia. Polttoaineen kulutus riippuu monista tekijöistä: reitistä, lastimäärästä, nopeudesta ja konetehosta. Aikataulusuunnittelulla voidaan vähentää kulutusta. Yhdellä aluksella on testattu sähköisiä reittiajojärjestelmiä. Kiinassa vuosina valmistuvissa laivoissa polttoainesäästöihin päästään potkurien ja peräsinten uudelleensuunnittelulla. Kaikki Finnlinesin ropax-laivat on sisällytetty LRQA:n (Lloyd's Register Quality Assurance) myöntämään ympäristösertifikaattiin. Sertifiointi vastaa ISO standardin vaatimuksia. Vuonna 2008 LRQA auditoi kolme ropax-laivaa sekä ship management -toiminnot. Suurella osalla Finnlinesin liikenteessä olevista muista laivoista ja satamaoperaattoreista on ISO ympäristösertifikaatti. Kaikki alukset on sertifioitu kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM-koodin) mukaisesti. Alukset täyttävät myös kansainvälisen ISPS-turvasäännöstön (International Ship and Port Facility Security Code) vaatimukset. Turvallisuusjohtamisjärjestelmää kehitetään henkilökunnan koulutuksella sekä sisäisillä auditoinneilla. Pelastusharjoituksia tehdään vuosittain yhdessä viranomaisten kanssa. Vuosaaren uudella väylällä ajamista harjoiteltiin sekä simulaattorissa että Star-luokan laivoilla loppukesästä ja alkusyksystä ennen sataman varsinaista siirtoa. Finnlines julkaisee vuosikertomuksessaan ympäristö- ja turvallisuusasioita käsittelevän katsauksen.

6 6 Vuoden 2009 näkymät Yleinen talouskehitys Euroopassa ja koko maailmassa on heikentynyt nopeasti ja luo kasvavaa epävarmuutta liiketoimintaympäristöön. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä alkanut rahtivolyymien pudotus vaikuttaa liikevaihtoon ja tulokseen ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Uudisrakennusohjelman, alusten konvertointien sekä satamainvestointien johdosta Finnlinesin poistot kasvavat edelleen vuodesta Korkokustannusten odotetaan kuitenkin laskevan, johtuen markkinakorkojen laskusta. Finnlines aloittaa lukuisia toimenpiteitä sopeutuakseen vaikeaan markkinatilanteeseen. Kapasiteettia tullaan vähentämään kysyntää vastaavaksi missä se on mahdollista, yhtiössä käynnistetään toimia kustannusten vähentämiseksi, henkilöstöä supistetaan ja ydinliiketoimintoihin kuulumattomista toiminnoista voidaan luopua. Osinkoehdotus Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31. joulukuuta 2008 on ,47 euroa, josta tilikauden voitto on 0,00 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 ei makseta osinkoa tilivuoden heikosta tuloksesta, lähiajan huonoista talousnäkymistä sekä käynnissä olevasta huomattavasta investointiohjelmasta johtuen. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 15. huhtikuuta 2009 klo Hotelli SAS Radisson Royalissa, Kamppi, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vuoden 2008 tilipäätös valmistuu viimeistään viikolla 14 ja tilinpäätös ja toimintakertomus ovat saatavilla osoitteessa tai yhtiön pääkonttorista Porkkalankatu 20 A, Helsinki. Vuoden 2009 ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta maaliskuuta 2009 julkaistaan torstaina 7. toukokuuta Finnlines Oyj Hallitus Liitteet Jakelu Tuloslaskelma Tase Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Kassavirtalaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tase, FAS Liikevaihto toimialoittain Aineellinen käyttöomaisuus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Velat sekä annetut sitoumukset Liikevaihto ja liiketulos vuosineljänneksittäin Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Luvut tilintarkastamattomia

7 7 TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT (TILINTARKASTAMATON) KONSERNIN TULOSLASKELMA EUR 10-12/ / / /07 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (Eur per osake esitettynä) Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,33 0,14 0,01 0,83 Laimennusvaikutuksella oikaistu, -0,33 0,14 0,01 0,83 osakekohtainen tulos

8 8 KONSERNITASE 1000 EUR 31/12/08 31/12/07 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus yhteensä VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Korottomat velat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä ja velat yhteensä

9 9 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA EUR Osakepääoma Ylikurssirahasto Muunto-erot Arvonmuutosrahasto Rahavirran suojaus Omaan pääomaan kirjatut verot Muuntoerot 124 Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Osakepääoman alennus EUR Kertyneet voittovarat Yht. Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Rahavirran suojaus Omaan pääomaan kirjatut verot Muuntoerot Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Osakepääoman alennus LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA EUR Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutos rahasto Muuntoerot Rahavirran suojaus 347 Omaan pääomaan -90 kirjatut verot Laskennallisen verovelan valuuttaarvostus Muuntoerot 227 Tilikauden Voitto

10 10 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako EUR Kertyneet Yhteensä Vähemmistön voittovarat osuus Oma pääoma yhteensä Rahavirran suojaus Omaan pääomaan kirjatut verot Laskennallisen verovelan valuuttaarvostus Muuntoerot Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako

11 11 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA EUR 1-12/ /07 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut: Liiketoimet,joihin ei liity maksutapahtumaa Rahoitustuotot ja -kulut Verot Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Muut rahoituserät Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -194 N/A Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien käyttömaisuushyödykkeiden myynti Osakkuusyhtiöiden myynti 200 Sijoitusten myynti Osakepääoman alentaminen, -598 vähemmistön osuus Saadut osingot 5 16 Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot Lyhytaikaisten korollisten lainojen nettomuutos Lainojen takaisinmaksut Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat katsauskauden lopussa

12 12 TULOSLASKELMA, EMOYHTIÖ, FAS euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Välittömät verot 0-31 Tilikauden voitto TASE, EMOYHTIÖ, FAS euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Korollinen Koroton Lyhytaikainen vieras pääoma Korollinen Koroton Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

13 13 LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN (ENSISIJAINEN SEGMENTOINTI) 1-12/ /07 Liikevaihto EUR % EUR % (1000) (1000) Varustamotoiminta ja merikuljetukset , ,3 Satamatoiminnot , ,4 Konsernin sisäinen liikevaihto , ,8 Liikevaihto yhteensä , ,0 Liikevoitto Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto AINEELLISET HYÖDYKKEET (SIS. SIJOITUSKIINTEISTÖT) 31/12/08 31/12/07 EUR (1000) EUR (1000) Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Tytäryritysten hankinta 121 Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo TUNNUSLUKUJA 1-12/ /07 Liikevoitto- % (jatkuvat toiminnot) 4,8 10,0 Oman po:n tuotto(roe), % 0,2 8,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,9 6,9 Gearing, % 205,5 167,4 Bruttoinvestoinnit, meur 236,3 391,3 % liikevaihdosta 32,1 57,1 Omavaraisuusaste, % 28,5 31,1 /osake, euroa 10,72 10,67 Osakkeiden keskim, lkm kaudella, kpl Osakkeiden lkm kauden lopussa, kpl Osakkeiden markkina-arvo, Meur 262,5 620,6 Henkilöstö keskimäärin (jatkuvat toiminnot) Maahenkilöstö Merihenkilöstö Henkilöstö yhteensä Tunnusluvut on laskettu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä.

14 14 VELAT SEKÄ ANNETUT 31/12/08 31/12/07 SITOUMUKSET 1000 EUR Alusvuokrat: Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Muut vuokrasopimukset: Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Annetut vakuudet Lainat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta Edellä mainittujen lainojen vakuutena on olevat laivakiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet: Pantit Kiinnitykset Muiden puolesta annetut vakuudet: Pantit Kiinnitykset Investointeihin liittyvät vastuut Muut vastuusitoumukset Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset: Sitoumukset Vuokratakuut 480 Johdannaissopimukset 1000 EUR 31/12/08 31/12/07 31/12/08 31/12/07 Käypä nettoarvo Nimellismäärä Valuuttajohdannaiset Koronvaihtosopimukset Annetut sitoumukset: Finnsteven maanvuokrasopimus: Vuosaaren sataman valmistuttua, Finnsteve Oy Ab siirsi satamatoiminnot Länsisatamasta ja Sompasaaresta Vuosaareen. Finnsteve Oy Ab:n ja Helsingin Sataman välillä on aanvuokraussopimus, joka edellyttää, että vuokralainen purkaa ja vie pois mahdollisesti alueella sijaitsevat rakennukset, laitokset ja laitteet perustuksineen. Tästä koituvan velvoitteen suuruusluokka on purkutyön alettua nyt tarkentunut ja purkutyötä varten on taseeseen kirjattu tulosvaikutteisesti pakollinen varaus, suuruudeltaan 2,0 miljoonaa euroa, jonka oletetaan kattavan purkutöiden kustannukset. Purkutyö saatetaan loppuun vuoden 2009 aikana.

15 15 LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN MEUR Q1/08 Q1/07 Q2/08 Q2/07 Varustamotoiminta ja 160,0 132,5 173,4 146,4 merikuljetukset Satamatoiminnot 32,4 33,3 33,5 33,5 Konsernin sisäinen -7,3-8,4-7,9-8,5 liikevaihto Liikevaihto yhteensä 185,1 157,4 199,0 171,4 Liikevoitto Varustamotoiminta ja 12,7 11,0 17,5 14,9 merikuljetukset Satamatoiminnot 1,3 2,5 0,0 2,0 Liikevoitto yhteensä 14,0 13,5 17,5 16,9 Rahoitustuotot ja kulut -8,5-5,2-6,8-6,7 Tulos ennen veroja 5,5 8,3 10,7 10,2 Tuloverot -1,0-1,7-1,8-2,2 Tilikauden voitto 4,6 6,6 8,9 8,1 EPS(laimentamaton) 0,11 0,16 0,21 0,20 EPS (laimenettu) 0,11 0,16 0,21 0,20 MEUR Q3/08 Q3/07 Q4/08 Q4/07 Varustamotoiminta ja 170,2 150,6 140,0 155,6 merikuljetukset Satamatoiminnot 30,7 33,5 25,5 32,8 Konsernin sisäinen -7,0-7,6-7,8-8,3 liikevaihto Liikevaihto yhteensä 193,8 176,5 157,8 180,1 Liikevoitto Varustamotoiminta ja 12,0 24,5 5,6 11,2 merikuljetukset Satamatoiminnot -1,4 2,2-12,2 0,4 Liikevoitto yhteensä 10,6 26,7-6,7 11,6 Rahoitustuotot ja kulut -10,3-9,4-13,0-7,4 Tulos ennen veroja 0,3 17,3-19,7 4,2 Tuloverot 0,7-3,6 6,2 1,8 Tilikauden voitto 0,9 13,7-13,4 6,0 EPS(laimentamaton) 0,02 0,33-0,33 0,14 EPS (laimenettu) 0,02 0,33-0,33 0,14 Lähipiiritapahtumat Katsauskaudella ei ollut merkittäviä liiketapahtumia lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa. Raportointi Tilinpäätöstiedote sisältää IAS 34 standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän raportointikaudelta. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Finnlinesin tavoitteena on omistaa entistä suurempi osa laivastosta ja vähentää siten riippuvuutta vuokratonnistosta.

Finnlinesin tavoitteena on omistaa entistä suurempi osa laivastosta ja vähentää siten riippuvuutta vuokratonnistosta. 7.5.2008 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-31.3.2008 (Tilintarkastamaton) Markkinakehitys Suomen meritse kuljetettu kappaletavaran tuonti kasvoi 5,6 % ja vienti väheni 3,1 % tammimaaliskuussa verrattuna edellisen

Lisätiedot

Finnlinesin tavoitteena on omistaa entistä suurempi osa laivastosta ja vähentää siten riippuvuutta vuokratonnistosta.

Finnlinesin tavoitteena on omistaa entistä suurempi osa laivastosta ja vähentää siten riippuvuutta vuokratonnistosta. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.6.2008 (tilintarkastamaton) 31.7.2008 Finnlines-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 384,0 (328,9 ed. vuonna) milj. euroa. Liikevoitto oli 31,5 (30,5) milj. euroa.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (tilintarkastamaton) 28.10.2008

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (tilintarkastamaton) 28.10.2008 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (tilintarkastamaton) 28.10.2008 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 577,9 (505,4 ed. vuonna) milj. euroa. Liikevoitto oli 42,1 (57,2, sis. kahden myydyn aluksen myyntivoiton

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan.

Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan. 1 (15) Finnlines Oyj Pörssitiedote 18.2.2009 klo 12.40 TILINPÄÄTÖS 1.1.2008-31.12.2008 (TILINTARKASTAMATON) Finnlines-konsernin liikevaihto oli 735,7 milj. euroa (ed. vuonna 685,5 milj. euroa). Liikevoitto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 25.10.2007

FINNLINES OYJ 25.10.2007 FINNLINES OYJ 25.10.2007 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007 30.9.2007 Olennaiset tapahtumat raportointikaudella Muutokset omistuksessa Tammikuussa Finnlinesin enemmistöomistaja Grimaldi Group teki pakollisen ostotarjouksen

Lisätiedot

Finnlines Oyj 1 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 1 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki 3.5.2007 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007 31.3.2007 Konsernirakenne Finnlines on yksi Euroopan suurimmista rahdin kuljettamiseen erikoistuneista linjaliikennevarustamoista. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tilitarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajaksi KTM Anneli Lindroos, KHT.

Tilitarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajaksi KTM Anneli Lindroos, KHT. Finnlines Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.5.2000, klo 11.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 173,8 (176,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 11,0 (19,2) meur. Tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 3.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2004 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2004, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Finnlinesin vuotta 2007 leimasi uudisrakennusten ja konvertoitujen alusten tulo liikenteeseen ja niiden aiheuttamat uudet liikennejärjestelyt.

Finnlinesin vuotta 2007 leimasi uudisrakennusten ja konvertoitujen alusten tulo liikenteeseen ja niiden aiheuttamat uudet liikennejärjestelyt. 1 (12) Finnlines Oyj Pörssitiedote 20.2.2008 Tilinpäätös 1.1.2007 31.12.2007 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 685,5 milj. euroa (ed. vuonna 632,7 milj. euroa, jatkuvat liiketoiminnot). Liikevoitto oli

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot