SYKETTÄ SAVILAHDELLA. Hanke Kuopion korkeakoululiikunnan yhteensovittamiseksi Saara Hanhela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYKETTÄ SAVILAHDELLA. Hanke Kuopion korkeakoululiikunnan yhteensovittamiseksi 2013-2014 20.9.2013. Saara Hanhela"

Transkriptio

1 Liite 1 Hankehakemukseen Sykettä Savilahdella Hanke Kuopion korkeakoululiikunnan yhteensovittamiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö Erityisavustus: Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan valtakunnallinen kehittäminen SYKETTÄ SAVILAHDELLA Hanke Kuopion korkeakoululiikunnan yhteensovittamiseksi Saara Hanhela Korkeakoululiikunnan suunnittelija Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA sekä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY 1

2 1 Johdanto Olemme tänä vuonna 2013 aloittaneet Kuopion korkeakoululiikunnan kehittämishankkeen Sykettä Savilahdella. Hankkeemme on kaksivuotinen, ensimmäiseksi toimintavuodeksi 2013 OKM on myöntänyt meille rahoituksen. Tällä hankehakemuksen suunnitelmaosiolla avaamme tarpeitamme vuoden 2014 toiminnan tukemiseksi ja kehittämistyön jatkumiseksi. Hankesuunnitelma on alun perin kirjoitettu kaksivuotista hanketta varten, joten tässä suunnitelmassa pohjana toimii vuosille kirjoitettu hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmaa on täydennetty kuvauksella hankkeen toteutuneista toiminnoista sekä vuoden 2014 toimintaa tarkentaen. Täydennykset ovat seuraavissa tekstiosuuksissa seuraavin sisällöin: Kohdassa 3.3 esitellään hankkeen tarkennetut tavoitteet vuodelle Suunnitelman tekstikohdassa 4, 4.1 ja 4.2 kerrotaan lyhyt kuvaus siitä, mitä olemme tehneet vuonna 2013 sekä kuvaus hankkeen tulevasta toiminnasta. Toimenpidesuunnitelmassa, tekstikohdassa 5.1 on päivitetty suunnitelma vuoden 2014 osalta. Hankehakemuksen liitteessä 2 on päivitetty talousarvio. 2 Tausta ja tarve hankkeelle Ympäri Suomea on alettu kiinnittää enemmän huomiota korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin ja liikkumiseen. Jo asemansa vahvistanut Oulun korkeakoululiikunta sekä vankan aloituksen saanut Saimaan korkeakoululiikunta ovat loistavia esimerkkejä siitä, miten pienemmässäkin kaupungissa voidaan tuottaa laadukkaita ja monipuolisia hyvinvointipalveluita korkeakouluyhteisölle. Valtion tasolla tehdyt linjaukset korkeakoululiikunnan suosituksista (2011) sekä periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista (2008) ovat osaltaan tukeneet korkeakoululiikunnan kehitystä ja näin puhuneet liikkuvamman korkeakoulun puolesta. Myös Kuopion korkeakoululiikunnassa on huomattu vajavaisuutta, yliopisto ja ammattikorkeakoulu tuottavat pienellä budjetilla pienimuotoisia palveluita omille opiskelijoilleen sekä henkilökunnalleen. Kuopion korkeakoulujen fyysiseen sijaintiin on tulossa suuria muutoksia. Vuosien välisenä aikana Savonia-ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt yhtä lukuun ottamatta muuttavat yliopiston kanssa samalle kampusalueelle. Tällä hetkellä kampuksella on yliopisto-opiskelijoita n sekä yliopiston henkilökuntaa Lisäksi sinne on muuttanut jo 1000 ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja työntekijää. Muuton seurauksena syksyllä 2015 kampuksella olisi kaikkiaan ammattikorkeakoulun opiskelijoita n ja henkilökuntaa 400. Yhteensä henkilömäärä tulee olemaan n opiskelijaa ja n työntekijää. Kampuksen nykyiset liikuntapalvelut ja -tilat eivät riitä tämän hetkisiin tarpeisiin, joten korkeakoululiikunnan yhdistymiseen ja järkevöittämiseen on suuri tarve. Yleinen tahtotila on, että Kuopion korkeakoululiikunnan on ensin yhdistyttävä, jonka jälkeen sitä voidaan kehittää ja monipuolistaa. Tästä syystä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) sekä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAVOTTA) ovat päättäneet aloittaa yhdessä projektin, jonka tavoitteena on tuottaa Kuopion korkeakouluyhteisölle yhteiset liikuntapalvelut. Työhyvinvoinnin asiantuntijayritys Odum on vastikään julkaissut selvityksen suomalaisen työntekijän hyvinvoinnista. Tutkimukset osoittavat, että terveyskäyttäytyminen vaikuttaa työntekijän kokemukseen hänen työkyvystään lähitulevaisuudessa. Selvityksen mukaan erityisesti nuorten ( vuotiaat) 2

3 terveyskäyttäytyminen on huolestuttavinta. Jopa kolmannes työkyvystään epävarmoista vuotiaista ei tutkimuksen mukaan harrasta liikuntaa viikoittain. Vaikka fyysisestä hyvinvoinnista suurin vastuu on ihmisellä itsellään, hyvinvointia tukevat, helposti saatavilla olevat ja edulliset liikuntapalvelut madaltavat liikkumisen kynnystä. Kuopiossa tärkein tavoite on toimivien palveluiden kautta edistää yksilön valmiuksia kokonaisvaltaisesti liikkuvamman elämäntavan luomiseksi ja tätä kautta tuottaa hyvinvointia opiskelijoille. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa (YTHS 2008) on selvitetty alle 35-vuotiaiden yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyttä kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen tilastojen mukaan joka kymmenes (10%) opiskelija ei harrasta kuntoliikuntaa lainkaan, hieman yli kolmasosa (36%) harrastaa kaksi tai kolme kertaa viikossa sekä neljäsosa (24%) harrastaa ainakin neljä kertaa viikossa. Opiskeluterveys 2011 teoksessa esitellään korkeakoulu-opiskelijoiden liikuntatottumuksia. Teoksen mukaan korkeakouluopiskelijoilla on runsaasti terveysongelmia kuten ylipaino, ylä- ja alaselän oireet, astma sekä masennus. Näiden kehittymiseen tai hoitoon liikunnalla on suuri vaikutus. Liikunnalla on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kautta merkitys myös opiskeluissa jaksamiseen sekä tärkeä rooli sosiaalisten suhteiden ylläpidossa ja stressinhallinnassa. Yliopiston sekä ammattikorkeakoulun yhteistä liikuntapalvelujen suunnittelua tukee moni seikka. YTHS:n terveystutkimuksen mukaan yliopisto-opiskelijoista 45 % käyttää korkeakoulun liikuntatarjontaa, kun taas ammattikorkeakouluopiskelijoista niitä käyttää vain 15 %. Muiden tarjoamia ja omatoimisia liikuntapalveluita opiskelijat käyttävät tasavertaisesti. Ammattikorkeakouluopiskelijat liikkuvat täten vähemmän kuin yliopisto-opiskelijat. Liikkumattomuuteen vaikuttaa se, että ammattikorkeakouluopiskelijoille tarjotaan heikompia ja vähäisempiä korkeakoululiikunnan palveluita. Korkeakoululiikunnan suosituksissa (2011) kuvataan korkeakoulujen toimivia liikuntapalveluja sekä esityksiä niiden toteuttamiseksi ja arvioimiseksi. Suosituksissa kannustetaan tekemään yhteistyötä korkeakoulujen kesken. YTHS:n tutkija Kristina Kuntun mukaan opiskeluaika on hyvä aika vaikuttaa nuoren aikuisen terveystottumuksiin, sillä nuorena opitut tavat kantavat monesti koko loppuelämän ajan (mm. YTHS:n vuosikatsaus 2011). Myös valtioneuvoston liikunnan edistämisen linjoissa esitetään yhtenä tavoitteena, että nuoret aikuiset ylläpitävät liikunnallista elämäntapaa itsenäistymisen ja opiskeluvaiheen aikana. Tähän Opetus- ja kulttuuriministeriö on toimenpideohjelmassaan vastannut kannustamalla korkeakouluja lisäämään keskinäistä alueellista yhteistyötä liikunta- ja hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi. Sen lisäksi, että hanke toisi hyvinvointia Kuopion korkeakoulujen opiskelijoille sekä henkilökunnalle, siitä olisi hyötyä jo olemassa oleville palvelujen tarjoajille. Korkeakoululiikunnan mainostaessa liikuntaa ja aktivoidessa ihmisiä, koko Kuopion liikuntapalveluihin liittyvään järjestelmään virtaa enemmän käyttäjiä. Näin ollen hankkeemme myötä saadaan jo olemassa olevista palveluista enemmän irti, kun ne tuodaan näkyvämmäksi. Hankkeesta hyötyy palvelujen käyttäjien lisäksi moni muukin alueemme liikkuja ja liikuttaja. 2.1 Hankkeen valmistelusta Tämä hankesuunnitelma esittelee, mitä hankkeessa on tarkoitus tehdä ja mitkä ovat sen toiminnalliset edellytykset ja raamit. Hankkeen kohteena ovat kaikki Itä-Suomen yliopiston sekä Savoniaammattikorkeakoulun Kuopion kampuksella olevat opiskelijat sekä henkilökunta. Hankkeen avulla Kuopion korkeakoululiikunta saisi kipeästi tarvitsemansa sysäyksen, jonka jälkeen toiminta voi tulla osaksi korkeakoulujen arkea. Itä-Suomen yliopistossa Kuopion kampuksella on opiskelijoita n sekä henkilökuntaa Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion kampuksella opiskelijoita on n sekä henkilökuntaa 400. Kaikkiaan korkeakoululiikunta voisi Kuopiossa tavoittaa n ihmistä. Tavoite on, 3

4 että viiden vuoden kuluttua hankkeen aloittamisesta, vuonna 2018, 30% potentiaalisesta käyttäjämäärästä löytää korkeakoululiikunnan palvelut omakseen. Hankkeen valmistelu aloitettiin työryhmässä alkuvuodesta Työryhmä kokoontui keväällä kolmesti, ryhmässä on toiminut edustaja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnasta, Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnasta, Itä-Suomen yliopistosta, Savonia-ammattikorkeakoulusta sekä Opiskelijoiden Liikuntaliitosta. Keväällä tehdyn selvityksen pohjalta päädyttiin palkkaamaan projektisuunnittelija syksyksi Hänen tehtävänään on ollut korkeakoulujen nykyisten liikuntapalveluiden kartoittaminen, Kuopion liikuntatilojen ja niiden varaustilanteen kartoittaminen, yhteistyön kartoittaminen eri liikuntapalvelujen tuottajien kanssa sekä Kuopion korkeakoululiikunnan hankesuunnitelman valmistelu. Korkeakoulut ovat sitoutuneet hankkeeseen maksamalla projektisuunnittelijan palkan syksyn ajalta. Opiskelijoiden Liikuntaliitto on ollut koko ajan mukana suunnittelussa. OLL:stä on käyty Kuopiossa tapaamassa projektisuunnittelijaa, myös sähköpostien vaihto on ollut aktiivista. Opiskelijoiden Liikuntaliiton tuki on olemassa koko hankkeen toiminta-aikana, heillä on erityisosaamista, jota voimme hyödyntää hankkeessamme. Hanke tulisi todelliseen tarpeeseen Kuopiossa. Vallitsevassa tilanteessa korkeakoulut tuottavat ostopalveluna ylioppilas- sekä opiskelijakunnalta liikuntapalvelut niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle, joita hoitaa molemmissa organisaatioissa yksi ihminen osa-aikaisesti muiden työtehtävien ohella. Kummallakaan ei ole resursseja kehittää monipuolisempia liikuntamahdollisuuksia tai tehdä yhteistyötä kaupungin sekä paikallisten liikuntaseurojen ja yrittäjien kanssa siinä laajuudessa, missä sitä voisi tehdä. Kuopiossa liikuntatilojen jakomalli noudattaa järjestystä, jossa työpaikkaliikunnalle sekä opiskelijoille suunnattu liikunta sijoittuvat huonosti. Esimerkiksi koulujen liikuntatilojen vakiovuoroja jaetaan seitsemän kategorian mukaan, jossa korkeakouluopiskelijat tulevat tärkeysjärjestyksessä vasta viidentenä. Neuvottelut sekä molemminpuolinen hyötyajattelu voisivat helpottaa tätä tilannetta. Edellä mainittujen, laajempien yhteistyökuvioiden lisäksi suunnitteilla on muun muassa liikuntatuutoroinnin levittäminen ylioppilaskunnasta myös opiskelijakuntaan, liikuntaa sisältävien opintojaksojen lisääminen korkeakoulujen opinto-ohjelmiin sekä korkeakoululiikunnan palautejärjestelmän kehittäminen. Itä-Suomen yliopisto jakautuu kolmelle kampukselle, joista Joensuussa on kokoonsa nähden myös heikot korkeakoululiikunnan palvelut. Ajatuksena Kuopion hankkeessa on, että niiltä osin kuin on mahdollista ja tahtotilaa löytyy, hankkeen toimintamalleja voidaan siirtää Joensuuhun. Myös Savonia-ammattikorkeakoulu jakautuu kolmelle kampukselle, joista huomattavasti pienemmät ovat Varkaudessa ja Iisalmessa. Palveluiden kehittyessä voidaan pohtia, voisiko joitain rakenteita mallintaa myös näillä kampuksilla. Tavoitteena on kehittää yhdessä itäsuomalaista korkeakoululiikunnan kenttää toimivammaksi. 4

5 Lähteet: - (luettu ) - Korkeakoululiikunnan suositukset: (luettu ) - Kunttu, Kristina ja Huttunen, Teppo Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia nro 45. PunaMusta Oy, Helsinki. - Valtioneuvoston periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista: (luettu ) - Heiskanen, Jarmo; Kärkkäinen, Olli-Pekka; Hakonen, Harto; Lindholm, Harri; Eklund, Jyrki; Tammelin, Tuija; Havas, Eino Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto. Nykyhetken tilanne ja ennusteita. LIKES-tutkimuskeskus. (luettu ) - Laakso, L Nuorten liikunta ja liikuntaan motivoiminen. Teoksessa Kunttu, K., Komulainen, A., Makkonen, K. & Pynnönen, P. (toim.) Opiskeluterveys. Porvoo: Duodecim, Kuopion kaupunki, koulujen liikuntatilojen ulkopuolinen käyttö: (luettu ) - Opiskelijan parempaa terveyttä. YTHS:n vuosikatsaus 2011: (luettu ) 3 Kokonaiskuva hankkeesta Hanketta varten suoritetaan liikuntasuunnittelijan ehdollinen rekrytointi alkuvuodesta Keväällä 2013 on tarkoitus suunnitella konseptin kokonaisuutta tarkemmin, kysyä opiskelijoilta ja henkilökunnalta heidän toiveitaan ja ajatuksiaan sekä luoda yhteistyösopimuksia. Syksyllä 2013 toiminnan on tarkoitus käynnistyä, liikuntatarrat otetaan käyntiin, lajimahdollisuudet monipuolistuvat ja liikuntatiloja pyritään saamaan laajemmin opiskelijoiden käyttöön. Kaksivuotisen hankkeen jälkeen liikuntatoiminnan on tarkoitus jatkua normaalina osana korkeakoulujen arkea. Hankerahoituksen on ajateltu ensimmäisenä vuonna kattavan liikuntasuunnittelijan palkan sekä markkinointikuluja. Toisena vuonna rahoituksen on tarkoitus tukea liikuntasuunnittelijan palkkaa sekä suunnittelukuluja, jotta voidaan kehitellä kauaskantoisempia ja pitkän aikavälin muotoja, joilla taataan toiminnan jatkuvuus. Ensimmäisenä vuonna hankesuunnittelija keskittyy vain uusien toimintamallien luomiseen, tämänhetkisen normaalin toiminnan on tarkoitus pyöriä taustalla ainakin ensimmäisen kevään ajan. Hankkeen päätyttyä tavoitteena on lisätä korkeakoulujen rahoitusosuutta sekä myydä enemmän liikuntapalveluita. Jo hankkeen käynnistyessä ruvetaan miettimään malleja ja vaihtoehtoja, joiden avulla taataan palveluiden jatkuvuus myös hankerahoituksen jälkeen. Alla olevassa taulukossa on esiteltynä Kuopion tulevan korkeakoululiikunnan palvelukonseptin kokonaisuus. Pohjalla on Johnstonin ja Grahamin Service operations management teoksen malli palvelun kokonaisuudesta. Taulukko esittelee palvelun idean, tiivistelmän, kokemuksen, vaikutuksen, toiminnot sekä arvon. Sen avulla hahmotetaan kokonaisuutta ja tehdään palvelun tuottajalle selväksi, mistä koko konseptin luomisessa on kyse. Taulukko 1. Korkeakoululiikunnan palvelukonseptikokonaisuus. (Lähde: Johnston, R., Graham, C., Service operations management. 3. painos. s.43) 5

6 Palvelun idea Monipuolisia liikunta- ja hyvinvointipalveluita korkeakouluopiskelijoille sekä korkeakoulujen henkilökunnalle Palvelukonseptin tiivistelmä Savonia-ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen korkeakoululiikunnan palvelukonsepti, joka tarjoaa käyttäjilleen helposti saavutettavia ja heidän tarpeitaan vastaavia palveluita. Palvelukokemus - Helppo tavoittaa - Monipuolinen - Informaatio helposti saatavilla - Edullinen Palvelutoiminnot - Liikuntapalvelut - Hyvinvointipalvelut Palvelun vaikutus - Hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämän lisääntyminen - Opiskelu- ja työkyvyn lisääntyminen ja ylläpito - Yhteisöllisyyden lisääntyminen Palvelun arvo käyttäjälle - Kokonaisuus vastaa hintaa - Mahdollisuus vaikuttaa itse sisältöön Palvelun arvo tuottajalle - Lisää korkeakoulujen kilpailukykyä - Antaa imagollista arvoa kaupungille Palvelun vaikutusta arvioidessa on kiinnitettävä huomiota mittareihin, joilla vaikutusta mitataan. Tavoitteena on tehdä vaikuttavaa työtä, jossa mm. kyselytutkimusten avulla selvitetään asiakkaiden kokemuksia palvelun vaikutuksesta omaan elämään. Mittareista ja palvelukonseptin palautejärjestelmästä kerrotaan enemmän tavoitteen nro 3 asiakaslähtöisen liikuntapalvelukonseptin luominen alla. Palvelun arvo on jaettu kahteen osioon: palvelun arvo kuluttajalle sekä tuottajalle. Arvoa voi olla monenlaista, tässä on katsottu arvon olevan jotain, jonka kautta kuluttaja tai tuottaja arvioi palvelun tarvetta ja sen tärkeyttä. 3.1 Keskeiset tavoitteet Hankkeella on neljä ydintavoitetta, jotka on esitelty alla. Tavoitteita ei ole kirjattu tärkeysjärjestyksessä, niiden katsotaan olevan painoarvoltaan yhtä tärkeitä ja täydentävän toisiaan. Tavoitteita on avattu ja niihin on kirjattu alla myös erilaisia toimenpide-esityksiä. Hankkeen tavoitteiden avulla pyritään luomaan Kuopioon uusi, raikas korkeakoululiikunnan palvelukonsepti, jossa on laajasti ja asiakaslähtöisesti muodostettuja, kiinnostavia hyvinvointipalveluja. Kaikki palvelut on suunnattu korkeakoulujen opiskelijoille sekä henkilökunnalle. Hyvinvointipalveluilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi terveyttä edistäviä kampanjoita, liikuntaneuvontaa sekä erilaisia kehon koostumukseen ja suorituskykyyn perustuvia mittauksia. 6

7 Taulukko 2. Sykettä Savilahdella Hanke Kuopion korkeakoululiikunnan yhteensovittamiseksi. hankkeen keskeisimmät tavoitteet. Saara Hanhela ) Edistää yhdenvertaisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia 2) Kuopion korkeakoululiikunnan yhteistyömallien kehittäminen ja luominen 3) Asiakaslähtöisen liikuntapalvelukonseptin luominen 4) Kokonaisvaltaisen liikunnallisen elämän edistäminen 1) Edistää yhdenvertaisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia Opiskelijahintaiset palvelut Kuten alla olevasta taulukosta on luettavissa, opiskelijoiden varallisuustaso on heikompi kuin missään muussa väestöryhmässä. Koska opiskelijat ovat yleisesti ottaen varallisuustasoltaan heikko ryhmittymä, on erityisen tärkeää saada kaikkia Kuopion korkeakouluopiskelijoita koskeva edullinen liikuntapalvelutarjonta. Edullisuus lisää myös tasa-arvoisten liikuntapalveluiden saavuttavuutta, kaikilla opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta ostaa arvokkaiden kuntoklubien jäsenyyksiä. Taulukko 3. Kotitalouksien tulotaso vuonna Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot/kulutusyksikkö, mediaani. Vuoden 2010 rahassa. (Lähde: Tilastokeskus 2010) Kotitalous Tulotaso 2010, Ylempien toimihenkilöiden taloudet Muut yrittäjätaloudet Maatalousyrittäjätaloudet Alempien toimihenkilöiden taloudet Työntekijätaloudet Eläkeläistaloudet Muut taloudet Työttömien taloudet Opiskelijataloudet Kaikki kotitaloudet yhteensä Taulukossa kotitalouden sosioekonomisen aseman määrittää talouden viitehenkilön eli yleensä suurituloisimman henkilön asema. Tästä syystä kyseisen taulukon opiskelijataloudet eivät kata kaikkia opiskelijoita, vaan osa opiskelijoista on talouksissa, joihin kuuluu häntä suurempituloinen henkilö. Näin ollen taulukon summa on viitteellinen eikä anna absoluuttista totuutta tilanteesta. Kuopion korkeakoululiikunnalla on tarkoitus ottaa käyttöönsä liikuntatarra, jonka voi pienellä summalla ostaa lukukaudeksi tai vuodeksi kerrallaan. Tarra kiinnitetään opiskelija- tai henkilökuntakorttiin ja se toimii takeena siitä, että liikuntamaksu on maksettu. Ajatuksena on ottaa tarra käyttöön syksyllä 2013, kun uudet opiskelijat saapuvat kampukselle. Näin ollen keväällä 2013 aiomme selvittää opiskelijoiden ajatuksia maksullisesta korkeakoululiikunnasta. Tähän asti Kuopiossa palvelut ovat olleet maksuttomia tai niissä on ollut pieni kertamaksu. Joillain liikuntakursseilla on myös ollut opiskelijahintainen kurssimaksu. 7

8 Maksulliseen korkeakoululiikuntaan siirryttäessä täytyy ottaa huomioon kaikki muutokseen liittyvät seikat ja pyrkiä kaikin puolin tarjoamaan rahasummaa vastaavia palveluita. Palvelut lähellä korkeakouluopiskelijoita ja -henkilökuntaa Tasa-arvoisuuden näkökulmasta palvelukonseptissa tulee huomioida edullisuuden lisäksi myös palveluiden saavutettavuus ja läheisyys. Liikuntatilakysymys on suurin tämän hetkisistä Kuopion korkeakoulujen liikunnan suunnittelun haasteista. Kuopion kaupungin kanssa yhteistyön muodostaminen lisää toivottavasti liikuntatilojen ja sitä kautta liikunnan saavutettavuutta. Kaupungin liikuntatilavarauksia tehdessä tulee huomioida liikuntatilojen sijainti mahdollisimman lähellä kampusaluetta, johon korkeakoululiikunnan ydin sijoittuu. Palveluiden tasapuolisuuteen liittyy myös se, että vakiovuoroja jaettaessa pyritään noudattamaan tasapuolista, kaikkia huomioivaa jakomenetelmää. Saavutettavuuteen liittyy liikuntakalenterin suunnittelussa se, että sekä opiskelijoille että työntekijöille on suunnattu aikataulullisesti järkeviä ryhmäliikuntamuotoja. Jo olemassa olevia, kampuksella sijaitsevia liikuntapalveluita on pyrittävä kehittämään siten, että mahdollisimman moni korkeakouluyhteisön jäsen hyötyy niistä. Kampuksen yksi valttikortti on vesistön läheisyys (kampus osittain Savilahden rannassa), korkeakoululiikunnan resurssien lisäämisellä voitaisiin suunnitella erilaisia liikuntapalveluita, joissa hyödynnetään vesistöä. 2) Korkeakoululiikunnan yhteistyömallien kehittäminen ja luominen Ennen kuin esittelen mahdollisia tulevia yhteistyökuvioita, haluan mainita, että ylioppilaskunta ISYYllä sekä opiskelijakunta Savotalla on jo olemassa olevia hyviä toimintamalleja, jotka halutaan integroida osaksi lopullista palvelukonseptia. Hankkeessa kiinnitetään huomiota siihen, että jo olemassa oleva tieto siirtyy korkeakoululiikunnan uudelle työntekijälle sekä hyväksi havaitut toimintamallit jatkavat olemistaan ja kenties jopa kehittyvät uudelle tasolle. Ensimmäinen luonnollinen yhteistyökumppanuus hankkeessa on Itä-Suomen yliopiston ja Savoniaammattikorkeakoulun välillä. Luonnollisen tarpeen kautta syntyvä yhteistyö varmasti tiivistää alueen korkeakoulukumppanuutta ja luo uusia mahdollisuuksia muillekin yhteistyömuodoille. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sekä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan välinen yhteistyö on jo tällaisenaan tiivistä ainakin työntekijöiden ja luottamustoimijoiden välillä, hankkeen myötä laajempi opiskelijamassa voi vahvemmin tuntea olevansa yksi, suuri korkeakouluopiskelijoiden yhteisö. Yhteistyö Kuopion kaupungin kanssa Kuten mainittua, Kuopion kaupungin tilavarausasiat ovat opiskelijoiden osalta heikoissa kantimissa. Yhteistyön kautta voisimme järkevöittää kaupungin tarjoamien liikuntatilojen saatavuutta opiskelijoille. Kuopion kanssa tehtävä yhteistyö voisi liittyä myös kaupungin tarjoamiin liikuntatapahtumiin, joihin opiskelijat saisivat tuntuvia etuuksia. Myös kohdennettu markkinointi vahvistuisi yhteistyön kautta. Tärkein yhteistyön muoto kaupungin kanssa on liikuntatila-asiat, jotka kampuksellamme ovat tiukoilla. Kuopion kaupungin kanssa voidaan selvittää myös uusia tilamahdollisuuksia, mikäli yhteisiä intressejä vain on. Kampusalueen lähellä on entinen asevarikko, luolastomainen iso sisätila, johon voisi suunnitella kattaviakin liikuntatiloja. Tässä kaupunki voisi tehdä molempia kannattavaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, mikäli tahtotilaa ja taloudellisia resursseja löytyy. Kuopio panostaa tietoisesti rooliinsa yliopisto- ja opiskelukaupunkina ja haluaa painottaa opiskelijoiden palveluita. Kaupungin organisaatiossa toimii opiskelija-asioiden neuvottelukunta, jossa on edustus muiden muassa Itä-Suomen yliopistosta, Savoniaammattikorkeakoulusta, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnasta sekä Savonia-ammattikorkeakoulun 8

9 opiskelijakunnasta. Uskomme vahvasti, että kaupunki haluaa panostaa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin sekä liikkumiseen, näin ollen tulevaisuuden näkymät yhteistyön tiimoilta ovat positiiviset. Yhteistyö YTHS:n sekä Kuopion opiskeluterveydenhuollon kanssa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta on tuottanut monena vuonna hankkeita Kuopion YTHS:n kanssa. Yhteistyö on ollut luonnollista ja sujuvaa. Näin toivotaan myös tulevaisuudessa olevan. Vuodelle 2013 YTHS sekä ylioppilaskunta ovat suunnitelleet hyvinvointihanketta, jossa pääosassa olisi opiskelukykyyn ja sen ylläpitämiseen liittyvät teemat. YTHS:n mielenterveyspalveluihin hakeutuvista joka kolmannella on ahdistus- ja masennushäiriöitä. Yleisiä oireita ovat ahdistus ja paniikkioireet, stressi, väsymys ja uupumus (Opiskelijoiden mielenterveys & vaikea ohjaustilanne, Psykologi Minna Martin, YTHS ). YTHS:n ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan syksyn 2013 yhteisen hankkeen tavoitteena on tuottaa yliopistoopiskelijoille opiskelukykyyn liittyvä opintojakso, johon sisältyy luennot elämän- ja ajanhallinnasta, toiminnallinen osuus liikuntapalveluiden tarjonnasta sekä mahdollisesti ohjattua työskentelyä esimerkiksi opintopsykologin johdolla. YTHS:n hankkeessa yhteistyöhenkilönä voisi toimia korkeakoululiikunnalle palkattu henkilö. Kuopion opiskeluterveydenhuollon resurssit ovat valitettavasti vähäisemmät. Alustavien tiedustelujen perusteella opiskeluterveydenhuollolla on kiinnostusta parantaa kokonaisvaltaisemmin ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia. Mikäli ammattikorkeakoulujen YTHS-pilotointi onnistuu, voinee olettaa että ennen pitkää myös amk-piskelijat siirtyvät YTHS:n palveluiden piiriin. Tällöin yhteiset terveyspalvelut sekä liikuntapalvelut tuottavat ainutlaatuisen yhtälön korkeakouluopiskelijan arjessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpidesuosituksissa, jotka liittyvät Valtioneuvoston periaatepäätökseen liikunnan edistämisen linjoista, todetaan että Opiskeluterveydenhuollon palveluissa lisätään opiskelijoiden tietoisuutta ehkäisevän toiminnan merkityksestä ja liikunnan osuudesta oman terveyden hoitamisessa. YTHS:ää ja Kuopion opiskeluterveydenhuoltoa pyydetään jakamaan tietouttaan mm. korkeakoululiikunnan hyvinvointipäivillä. Eräänlaista tiedon jakamista voi suorittaa myös osana liikuntatuutoroinnin konseptia. Hankkeen myötä olisi mahdollista pohtia kuinka Kuopiossa voisi kehittää korkeakoululiikunnan suositusten kohtaa G. Korkeakoulut rakentavat liikuntapalvelunsa siten, että uusien opiskelijoiden ja erityisesti uusien liikkujien kynnys mukaantulolle on mahdollisimman matala. Korkeakoululiikunta ja opiskeluterveydenhuolto rakentavat yhteisen liikunta- ja terveysneuvonta-palveluketjun erityisesti vähän liikuntaa harrastavien tueksi. Tällä hetkellä YTHS ohjaa vähän liikkuvia liikuntatuutorien ryhmiin. Lähitulevaisuudessa tätä toimintaa tehostetaan siten, että ISYY tuottaa YTHS:lle esitteitä, joita he voivat jakaa vähän liikkuville. Esitteissä on liikuntatuutorien yhteystiedot sekä lukukauden liikuntaohjelma. Yhteistyö paikallisten liikuntaseurojen ja yrittäjien kanssa Projektisuunnittelija on selvittänyt syksyllä lähetetyllä kyselylomakkeella paikallisten liikuntaseurojen ja yrittäjien kiinnostusta korkeakoululiikunnan yhteistyöstä. Tulokset ovat jo nyt hyvin suotuisia, monet yrittäjät ja seurat ovat kiinnostuneita kohdistamaan opiskelijoille liikuntakursseja sekä antamaan tuottamistaan palveluista opiskelija-alennuksia. Tiivis yhteistyö eri lajien seurojen sekä liikuntayrittäjien kanssa lisää liikunnan monipuolisuutta sekä kannustaa opiskelijoita kokeilemaan eri lajeja ja löytämään omansa laajasta kirjosta. Liikuntaseurojen ja yrittäjien kanssa tehdyn yhteistyön kautta pyritään saavuttamaan korkeakoululiikunnan suositus F. Korkeakoululiikunta sisältää monipuolisesti liikuntalajeja, jotta oman lajin tai liikuntamuodon löytäminen olisi helpompaa. Liikuntatarjonta huomioi erilaisten liikkujien ja liikkujaryhmien tarpeet. Liikuntaseurojen ja yrittäjien yhteistyön kautta voidaan helpottaa myös liikuntatilaongelmaa käyttämällä seurojen ja yrittäjien tiloja esimerkiksi opiskelijoille suunnatuilla kursseilla. Yhteistyö seurojen ja yrittäjien kanssa ei tulisi olla pelkästään rahallista sekä toiminnallista etua, 9

10 on tärkeää keskustella myös vaikuttavammasta, kokonaisvaltaisemmasta yhteistyöstä. Seurat voisivat tulla esittelemään toimintaansa liikuntatuutoroinnin ryhmille tuodakseen esille vaihtoehtoisia, matalan kynnyksen liikuntamuotoja sekä liikunnan riemua. Microkadulla, lähellä Savonia-ammattikorkeakoulun uusia tiloja, on myös paljon hyvinvointialan yrityksiä, jotka voisivat olla kiinnostuneita osallistumaan korkeakoululiikunnan projektiin. Uusien yhteistyömuotojen kautta voisimme luoda entistä vahvempaa korkeakoulua ja sen yhteisöä. Uskon, että tahdomme aidosti liikuttaa ihmisiä yhdessä. 3) Asiakaslähtöisen liikuntapalvelukonseptin luominen Asiakaslähtöisyys näkyy hankkeen käynnistysvaiheessa ennen kaikkea siten, että käyttäjille tiedotetaan muutoksista mahdollisimman avoimesti niin henkilökohtaisella kuin yleiselläkin tasolla. Erityisen tärkeää markkinoinnin kannalta on ajatus siitä, että nämä palvelut ovat puhtaasti vain ja ainoastaan korkeakouluyhteisön jäseniä varten. Korkeakoulujen opiskelijan tai henkilökunnan jäsenen tunne siitä, että hänen mielipidettään kuullaan ja hän pääsee vaikuttamaan, on erittäin tärkeä. Palautejärjestelmän kehittäminen Alusta lähtien Kuopion korkeakoululiikunnan kehittämiskeskusteluissa mukana on ollut näkemys siitä, että palautteen kerääminen ja sen analysointi tulee ottaa tärkeänä osana huomioon palveluita suunniteltaessa. Asiakkaiden toiveiden mukaiset palvelut ovat korkean käyttöasteen vaatimus. Suuri osa hanketta on toimivan palautejärjestelmän rakentaminen. Jo hankkeen alkuvaiheessa on tärkeää tehdä kartoittava kysely koko yhteisöltä, jossa kysytään nykyisistä palveluista sekä tulevaisuuden toiveista. Kun palveluita on laajennettu ja otettu eri tavalla käyttöön, on tärkeää saada tietoa korkeakouluyhteisön liikkumisasteen mahdollisesta kehityksestä sekä toiveiden muuttumisesta palveluiden monipuolistuessa. Tärkeää on tehdä myös seurantaa palveluiden käyttäjämääristä, näin saamme arvokasta tietoa toiminnan volyymista. Vielä ei ole selkeää suunnitelmaa siitä, miten arviointi tullaan toteuttamaan. Selvää kuitenkin on, että palautejärjestelmän kautta saadaan paljon informaatiota, jonka avulla voidaan kehittää palvelukonseptia yhä enemmän korkeakoululiikunnan asiakkaiden näköiseksi. Yksi esillä pidettävä vaihtoehto on myös pyytää korkeakoulujen opiskelijoita tekemään kurssityönä tai harjoitteluna markkinointitutkimusta. Yhdistymiseen liittyvien näkemyksien selvittäminen olisi yksi hyvä teema opiskelijatyönä tehtävään selvitykseen. Palautejärjestelmän kehittäminen on myös korkeakoululiikunnan suosituksissa: E. Korkeakoulut keräävät korkeakoululiikunnasta ja sen kehittämiskohteista säännöllisesti palautetta sekä suoraan palvelujen käyttäjiltä että koko korkeakouluyhteisöltä. Palautetta hyödynnetään suunnitelmallisesti korkeakoululiikunnan järjestämisessä. Liikuntajaoston perustaminen Kuopion korkeakoululiikunnalle on tarkoitus perustaa matalan kynnyksen osallistumisen liikuntajaosto. Muun muassa Saimaan korkeakoululiikunnalla on käytössään tällainen elin, joka käyttää nimeä liikuntatoimikunta, heillä on hyviä kokemuksia toiminnasta. Jaostoon voisi kuulua ylioppilaskunnan sekä opiskelijakunnan opiskelijayhdistysten liikuntavastaavat. Lisäksi jaostossa voisi olla mahdollisten opiskelijaurheiluseurojen jäseniä ja liikuntatuutoreita. Jaoston tehtävänä olisi ideoida uusia liikuntamuotoja ja lajeja korkeakoululiikunnalle, kommentoida sen hetkistä liikuntatarjontaa sekä mahdollisesti järjestää liikunnallisia koko kampusta yhdistäviä tapahtumia, kursseja ja retkiä. Jaoston kautta olisi mahdollista saada 10

11 suoraa palautetta korkeakoululiikunnan toimivuudesta. Tavoitteena on, että jaosto olisi helppo kanava vaikuttaa koko kampuksen liikunta- ja hyvinvointiasioihin. 4) Kokonaisvaltaisen liikunnallisen elämän edistäminen Liikuntatuutoroinnin jalkauttaminen ja konseptin levittäminen OKM:n toimenpideohjelmassa liittyen valtioneuvoston periaatepäätökseen liikunnan edistämisen linjoista, esitetään opiskelijalähtöisen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämistä opiskelijajärjestöjen johdolla. Itä- Suomen yliopiston ylioppilaskunta on vuonna 2011 aloittanut liikuntatuutoroinnin. Liikuntatuutorit ovat opiskelijoita, joiden tarkoitus on liikuttaa inaktiivisia liikkujia. Liikuntatuutorit saavat koulutusta toiminnan tueksi, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta on vastuussa toiminnasta. Päätavoitteena on saavuttaa vähiten liikkuvat ja osallistaa heidät mukaan matalan kynnyksen liikuntaan. Tavoitteina on liikunnallisuuden tuominen lähemmäksi yliopistoarkea sekä yhteisöllisyyden lisääminen. Liikuntatuutoroinnin konsepti on tarkoitus siirtää hankkeen myötä osaksi korkeakoululiikuntaa ja laajentaa toimimaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden arjessa. Näin jokainen opiskelija voi saada vertaistukea liikunnan harrastamiseen. Konseptin tavoite on liikuttaa entistä laajempaa korkeakouluopiskelijoiden ryhmittymää. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden aktivointi Tärkeänä huomiona liikunnallisen elämän edistämisessä tulee nähdä ammattikorkeakouluopiskelijoiden aktivointi. Kuten todettu, korkeakouluopiskelijoista yliopisto-opiskelijat liikkuvat enemmän. On tärkeää saattaa korkeakoululiikunnan palvelut yhteen ja kannustaa ammattikorkeakoulun opiskelijoita liikkumaan monipuolisemmin ja useammin. Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskellaan sosiaali- ja terveysalan yksikössä fysioterapiaa sekä musiikin ja tanssin yksikössä tanssinopettajiksi. Näistä opiskelijoista korkeakoululiikunta voi rekrytoida liikuntaohjaajia ryhmäliikuntatunneille. Vertaisohjaaja madaltaa liikkumisen kynnystä, kun ohjaaja on tutumpi ja usein samassa elämäntilanteessa oleva ihminen. Tämä voi olla merkittäväkin tekijä ammattikorkeakouluopiskelijoiden aktivoinnissa. Ammattikorkeakouluopiskelijat voisivat kokea palvelut paremmin omikseen, jos liikuntaohjaajana toimii oman korkeakoulun opiskelija. Opiskeluhyvinvointiin ja liikuntaan liittyvä opintojakso Korkeakoululiikunnan tuomiseen lähemmäksi opiskelijaa liittyy erinomaisesti myös korkeakouluissa toteutettavat erilaiset hyvinvointia edistävät opintojaksot. Vielä tällaisia opintojaksoja ei ole Kuopiossa, mutta hanke mahdollistaisi sellaisten järjestämisen. Muissa korkeakouluissa on toteutettu erilaisia opintojaksoja liittyen hyvinvointiin ja liikkumiseen, näistä voi ottaa mallia ja kehittää meille Kuopioon sopivat hyvinvointikurssit. Kurssit palvelisivat eniten vähän liikkuvia, mutta todella hyvin myös opiskelijoita, joilla on erilaisia terveyteen liittyviä ongelmia. Jossain vaiheessa ei ole mahdotonta suunnitella, että uusien opiskelijoiden orientaatioon kuuluisi opiskeluhyvinvointia koskeva opintojakso, jossa esitellään korkeakoululiikuntaa ja joka toteutettaisiin yhteistyössä korkeakoulujen terveysalan lehtoreiden kanssa. Kokonaisuuksiin voisi kuulua liikuntavuoroilla käyntejä, joitain luentoja sekä kirjallisia tuotoksia. Liikuntapiirakka opiskelijoiden avuksi Liikuntapalveluita pyritään hankkeen myötä tarjoamaan kattavasti siten, että opiskelijoiden ja henkilökunnan on mahdollista korkeakoululiikunnan palveluita käyttämällä liikkua UKK-instituutin vuonna 11

12 2009 lanseeraaman Liikuntapiirakka -mallin mukaisesti. Liikuntapiirakan avulla jaetaan korkeakouluyhteisölle tietoutta myös riittävästä terveysliikunnasta. Kuva 1: Liikuntapiirakka. Terveysliikunnan suositukset. (Lähde: UKK-instituutti 2009) 3.2 Tarkennetut tavoitteet vuodelle 2014 Taulukko 4. Sykettä Savilahdella Hanke Kuopion korkeakoululiikunnan yhteensovittamiseksi. hankkeen tarkennetut tavoitteet vuodelle Saara Hanhela ) Kuopion korkeakoululiikunnalle oman organisaation luominen 2) Uuden liikuntapalvelukonseptin Sykettä käytäntöön tuominen sekä tunnetuksi tekeminen 3) Matalan kynnyksen liikuntapalveluiden kehittäminen Hankkeen päätavoitteiden sekä vuoden 2014 tarkennettujen tavoitteiden lisäksi Kuopion korkeakoululiikunnalla on vakaa aikomus saavuttaa Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) vuonna 2011 asettamat korkeakoululiikunnan suositukset vuoteen 2016 mennessä. Uskomme, että kaksi-kolme toimintavuotta auttavat meitä saamaan ymmärrystä konseptiamme kohtaan ja kehittämään sitä ahkerasti, jotta voimme ylpeinä sanoa saavuttaneemme korkeakoululiikunnan suositukset. Kuopiossa haasteena on tähän asti ollut korkeakoulujen rahoitus sekä siitä johtuvat tila- ja henkilöstöpuutteet. Näiden takia on erityisen tärkeää, että saamme hankkeen avulla Kuopion korkeakoululiikunnan asiaa nostettua esille ja tartuttua puutteisiin uudenlaisella intensiteetillä. 12

13 1) Kuopion korkeakoululiikunnalle oman organisaation luominen Tarkoituksena on saada Kuopioon korkeakoululiikunnalle oma, erillinen organisaatio, jonka hallinto olisi mahdollisimman kevyt ja joka olisi näin ollen helposti mukautuva. Alustavissa keskusteluissa järkevänä vaihtoehtona on nähty, että korkeakoululiikunta toimisi joko yhden yhteistyöorganisaation alla esim. erillislaitoksena (ISYY, SAVOTTA, UEF, Savonia) tai täysin omana organisaationa. Kaikkiaan järkevimpänä vaihtoehtona tällä hetkellä meille on näyttäytynyt oman yhdistyksen perustaminen. Tämä yhdistys tuottaisi kaikki Kuopion korkeakoululiikunnan palvelut ja korkeakoulut ostaisivat palvelut yhdistykseltä. Kaikki yhteistyöorganisaatiot olisivat yhdistyksen jäseniä. Meille tärkeää on, että näkisimme korkeakoululiikunnan omana, erillisenä yksikkönä, joka tuottaisi Sykettä konseptin ja jonka kautta kaikki rahaliikenne ja hallinto myös pyörisi. Tällä tavalla koemme, että saisimme yksinkertaistettua ja selkiinnytettyä Kuopion korkeakoululiikunnan rakennetta. Uskomme, että opiskelijat ja henkilöstö löytäisivät palvelumme paremmin, kun osaisimme markkinoida sitä selkeästi yhden organisaation muodostamaksi konseptiksi. 2) Uuden liikuntapalvelukonseptin Sykettä käytäntöön tuominen sekä tunnetuksi tekeminen Aloitamme tammikuussa 2014 uudella, monipuolisella ja edullisella liikuntapalvelukonseptilla. Kutsumme tätä konseptia nimellä Sykettä. Sykettä -nimeen liittyy myös liitännäiset kuten Sykettä Savilahdella, Sykettä kampuksilla, Sykettä Kuopion korkeakouluissa, Sykettä Savoniassa jne. Konseptin on muodostettu keväällä tehdyn liikuntakyselyn vastausten pohjalta sekä muista korkeakoululiikunnan konsepteista mallia ottaen. Konsepti on erittäin tuore ja sen tunnetuksi tekeminen tuleekin olemaan suuri haaste ensi vuodelle. Ensimmäisenä tulee saattaa opiskelijoiden ja henkilöstön tietoon, mikä Sykettä on ja mitä se tarjoaa meidän yhteisöllemme. Muutenkin haluamme tulla näkyväksi toimijaksi Kuopion alueen liikuntaseurojen ja yrittäjien silmissä. Haluamme nähdä, miten Sykettä brändi laajenee koko Kuopion ja sen lähialueiden yhteiseksi mielenkiinnon kohteeksi. 3) Matalan kynnyksen liikunnan lisääminen Liikuntatuutorointi Kuopion korkeakoululiikunnassa Korkeakoululiikunnan erityispiirteenä voidaan nähdä sen huomion kiinnittyminen matalan kynnyksen liikuntaan ja sen eri muotoihin. Liikuntatuutorointi, jota Oulun korkeakoululiikunta on hankkeellaan pilotoinut, on osoittautunut mainioksi tavaksi edistää vertaistuellista, matalan kynnyksen liikuntaa. Itä- Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa liikuntatuutorointi konsepti on olemassa, mutta toimintaan ei ole voitu ohjata kovinkaan paljon resursseja. Hankkeemme on mainio tapa nostaa esille taas liikuntatuutoroinnin tärkeyttä ja luoda entistä vahvempi kokonaisuus. Vuoden 2014 aikana aiomme siirtää konseptin käytäntöön myös Savonia-amk:n opiskelijoiden keskuuteen. Kuopion korkeakoululiikunnan alla voimme pyörittää yhteistä liikuntatuutorointia, jossa yhteisiä ovat mm. koulutukset, puolivälitapaamiset ja kiitosillat. Liikuntatuutorointi on kiinnostanut korkeakoulujen johtoa ja ISYY onkin saanut UEF:lta toimintaavustusta liikuntatuutoroinnin kehittämiseksi ja laajentamiseksi. Opiskeluterveydenhuollon palveluketju sekä YTHS:n liikunnan mini-interventio 13

14 Ammattikorkeakoulujen YTHS-kokeilu on käynnissä vuosina Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vastikään väliraportin sekä toimenpide-ehdotukset kokeilusta. Väliraportin mukaan kokeilusta on todettu, että YTHS-malli soveltuu amk-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelumalliksi niin opiskelijoiden kuin palveluntuottajan näkökulmasta. Raportista käy ilmi, että YTHS on valmis laajentamaan kokeilumallin mukaista toimintaa kaikille ammattikorkeakoulupaikkakunnille tulevaisuudessa. Tieto ilahduttaa korkeakoululiikunnan järjestäjiä siinä mielessä, että YTHS:n palveluiden laajentuminen amk-opiskelijoille selventäisi korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon yhteyttä entisestään sekä asettaisi korkeakouluopiskelijat yhdenvertaiseen asemaan. Olemme Kuopiossa pohtineet YTHS:n kanssa yhteistyön muotoja ja tarkoitus on keväällä Sykettä konseptin alkaessa luoda YTHS:n kanssa palveluketju, jossa YTHS ohjaa vähän liikkuvat opiskelijat korkeakoululiikunnan pariin. Kuopion YTHS testaa ensimmäisten joukossa Opiskelijoiden liikuntaliiton luomaa liikunnan mini-interventio mallia. Malli on vielä erittäin tuore ja sitä esitellään vasta lokakuussa YTHS:n hoitohenkilöstölle. Kuopion YTHS on ollut hyvin kiinnostunut korkeakoululiikunnan kehittämishankkeesta. YTHS:n laajentumisaikeita odotellessa neuvottelemme myös Kuopion opiskeluterveydenhuollon toimijoiden kanssa, jotta voisimme jollain tasolla luoda palveluketjua myös amk-opiskelijoiden terveydenhuoltoon. Lähteet: - Opiskelijoiden tulotaso: - Kuopion koulujen liikuntatilojen jakomalli: - Opiskelijoiden mielenterveys & vaikea ohjaustilanne, Psykologi Minna Martin: (luettu ) - Johnston, R., Graham, C., Service operations management: Improving service delivery. 3. painos. Pearson education, Harlow - Liikuntapiirakka: - Ammattikorkeakouluopiskelijoiden YTHS-kokeilu väliarviointi ja toimenpide-ehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013: Kuvaus hankkeen vuosista 2013 sekä 2014 Alla seuraa lyhyt kuvaus siitä, mitä olemme tehneet hankkeessa tänä vuonna tähän asti. Tarkoituksena on luoda mielikuvaa siitä, missä vaiheessa olemme nyt ja millä perustein vuoden 2014 tavoitteet on määritelty. Tarkempi kuvaus 4.1 Konseptin muodostaminen 14

15 4.2 Yhteistyötahojen kontaktointi ja tapaaminen 5 Hankkeen toteutus Hanke on kaksivuotinen, jossa pääpaino on ensimmäisenä vuonna asiakaskunnan kuulemisessa ja markkinoinnissa sekä toisena vuonna palveluiden monipuolistamisessa sekä vakinaistamisessa. Hankkeessa pyritään hyödyntämään jo olemassa olevaa tietoa korkeakoululiikunnan suunnittelemisesta ja toteutuksesta. Hankkeen selvitysvaiheessa aiheen tiimoilta on oltu yhteydessä mm. Oulun korkeakoululiikuntaan, Jyväskylän korkeakoululiikuntaan sekä Saimaan korkeakoululiikuntaan. Kaikissa korkeakoululiikunnan malleissa on hyviä käytänteitä, joita Kuopiossa voidaan hyödyntää. Kuopion korkeakoululiikunnalle luodaan oma yksikkö, jonka toimintaa ohjaa ja valvoo ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on edustajat molemmista korkeakouluista, näiden henkilöstöstä sekä opiskelija- ja ylioppilaskunnista. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Ohjausryhmä hyväksyy vuosittaisen budjetin ja vastaa seurannasta. Se hyväksyy kevään ja syksyn liikuntaohjelmat ja huolehtii yhdessä liikuntasuunnittelijan kanssa, että korkeakoululiikunta pysyy sille annetun budjetin puitteissa. Uuden organisaation luomiseen ja toteuttamiseen on erilaisia vaihtoehtoja. Se, mihin organisaatioon Kuopion korkeakoululiikunta sijoittuu, on vielä avoin. Tärkeää on, että taloudelliset vastuualueet ja toiminnan tavoitteellisuus on asetettu organisaatiolle järkevästi ja huomioonottavasti. Huomioitavia seikkoja yhteisen organisaation luomisessa on 1) yhden budjetin luominen, 2) pitkäjänteinen palvelujen kehittäminen, 3) kauaskantoisen näkökulman huomioiminen sekä 4) korkeakoulujen sitoutuminen. Esittelen seuraavana kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto 1: Yhteinen organisaatio ja työntekijät korkeakoulun organisaatioon sisällytettynä Kyseisessä mallissa korkeakoululiikunta sijoittuu hallinnollisesti joko ammattikorkeakoulun tai yliopiston organisaation alle. Korkeakoululiikunta sijoitetaan joko valmiina oleviin yksiköihin tai sille luodaan oma pienempi organisaatio, esimerkiksi erillislaitos. Korkeakoululiikunnan mahdollistamiseksi korkeakoulut tekevät keskinäisen sopimuksen liikuntapalvelujen järjestämisestä yksikön kautta. Korkeakoululiikunnan yksikössä työskentelisi korkeakoulun palkkalistoilla yksi kokopäiväinen liikuntasuunnittelija. Hyvä puoli mallissa on, että kaikki on selkeästi yhteistä. Korkeakoululiikunta on integroitu osaksi korkeakoulun hallintoa, jolloin sen voi olla helpompi koordinoida ja markkinoida liikuntaa korkeakoulujen yhteisenä asiana. Jos korkeakoululiikunnalla on monta työntekijää, he ovat saman organisaation työntekijöitä mikä helpottaa heidän keskinäistä toimintaansa ja työnjakoa. Näin ollen ei synny negatiivissävytteistä seurantaa siitä paljonko toinen korkeakoulu maksaa tai tekee, eikä sysätä kustannuksia ja töitä toiselle. Toisaalta voidaan nähdä, että virallisesti korkeakoululiikunta sijoittuisi vain toisen korkeakoulun alle, jolloin voi herätä kysymys, ovatko palvelut tasa-arvoiset molempien korkeakoulujen välillä. Tärkeintä on, että molemmat korkeakoulut tuntevat liikuntapalvelut omakseen. Vaihtoehto 2: Korkeakoululiikunta on ylioppilas- tai opiskelijakunnan organisaatiossa 15

16 Tässä mallissa molemmat korkeakoulut tuottavat ostopalveluna ylioppilas- tai opiskelijakunnalta korkeakoululiikunnan palvelut. Korkeakoulut solmivat sopimuksen liikuntapalveluiden järjestämisestä ylioppilas- tai opiskelijakunnan kanssa. Sopimuksessa sovitaan palveluiden järjestämisestä, vuosittaisen budjetin suuruudesta sekä panostuksen tasapuolisuudesta. Vaihtoehtona voi olla joko laskennallinen kokonaissumma tai yhteisesti päätetty rahasumma opiskelijaa/henkilökunnan jäsentä kohti, jonka korkeakoulut maksavat palveluiden tuottamisesta. Mallissa kaikki palvelut ovat selkeästi yhteisiä. Mallissa työntekijä/työntekijät on ulkoistettu korkeakoulujen perinteisestä palkkausmenetelmästä. Vaihtoehdossa hyvää on, että korkeakoululiikunnan työntekijät ovat tiiviimmin mukana opiskelijoiden toiminnassa. Molemmat korkeakoulut ovat mallissa samalla viivalla siinä, ettei kummankaan organisaation sisällä ole korkeakoululiikunnan palveluita. Näin pyritään tavoittamaan palveluiden tasapuolisuus. Ylioppilas- tai opiskelijakunta voi olla myös puolueetonta maaperää. Mallin heikkous on siinä, että yhteistyö vaatii paljon sekä korkeakouluilta että ylioppilas- ja opiskelijakunnalta. Vaarana voi myös olla, että mallista on helpompi irtaantua, koska palvelut eivät ole niin tiukasti yhteen sidottuja. Herää kysymys myös siitä, tuntevatko korkeakoulut palvelua omakseen, jos se on ulkoistettu ylioppilas- tai opiskelijakunnalle? Muita mahdollisia vaihtoehtoja Yllä on esitetty kaksi eriävää vaihtoehtoa siitä, minkä organisaation alle korkeakoululiikunta voisi sijoittua. Yksi vaihtoehto on, että korkeakoululiikunnalle perustetaan kokonaan oma yhdistys, jonka kautta toiminta pyörii. Osakeyhtiö voi periaatteessa olla myös vaihtoehto, mutta yhtiöittäminen ei ainakaan tässä vaiheessa tunnu taloudellisesti järkevältä. Yhdistelmä, jossa toinen työntekijä on korkeakoulun ja toinen ylioppilas- tai opiskelijakunnan palkkalistoilla ei ole myöskään poissuljettu. Liikuntasuunnittelijan työstä Liikuntasuunnittelijan työtehtävät tulevat olemaan moninaiset, hänen on pidettävä kirjaa toimenkuvastaan asettaen ehdolliseksi sen, kykeneekö yksi ihminen pyörittämään koko korkeakoululiikunnan palettia. Suunnittelijan tehtäviin kuuluisi karkeasti jaoteltuna hallinnointi- ja kehittämistehtäviä, viestintää sekä palvelujen toimivuuteen liittyviä työtehtäviä. Alla olevaan taulukkoon on sijoiteltuna suunnittelijan työtehtäviä edellä esitetyn jaottelun mukaisesti. Taulukko 5. Kuopion korkeakoululiikunnan liikuntasuunnittelijan työtehtävät jaoteltuna neljään eri aihealueeseen. Saara Hanhela HALLINNOINTI hallinnon ja talouden ylläpito toimenkuvan kartoitus -yhteys korkeakoulujen hallintoon sekä ohjausryhmään hankintojen ja ohjaajien palkkioiden hyväksyminen hankintojen suunnittelu ohjaajien rekrytointi ja yhteydenpito VIESTINTÄ korkeakoululiikunnan esittely nettisivujen ylläpito muissa tiedotuskanavissa korkeakoululiikunnasta tiedottaminen KEHITTÄMINEN toiminnan jatkuva kehittäminen valtakunnallisiin korkeakoululiikunnan verkostotapaamisiin osallistuminen kyselyjen teettäminen palautteen koonti, käsittely ja tilastointi liikuntatuutoroinnin organisoinnissa mukana oleminen PALVELUJEN TOIMIVUUS ryhmäliikunnan sekä liikuntakurssien suunnittelu ja organisointi palloilu- ja vapaavuorojen suunnittelu ja organisointi 16

17 yhteydenpito liikuntaseuroihin ja yrittäjiin liikuntakalenterin tekeminen tilojen ja välineistön kunnon tarkastaminen 5.1 PÄIVITETTY Toimenpidesuunnitelma Alla on karkeasti aikataulutettuna hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tulevan toimintavuoden 2014 aikana. Toimintavuoden 2013 toimenpidesuunnitelma on tästä suunnitelmasta poistettu, sillä siinä oli osin päällekkäisiä toimintoja vuoden 2014 suunnitelman kanssa. Korkeakoulujen vuosikalenteri toimii lukukausittain, joten tässäkin toimenpiteet on esitelty lukukausien mukaisesti. Kevät Sykettä konseptin käynnistäminen ja liikuntatarjonnan laajentaminen uudet käyttäjämaksut opiskelijoille ja henkilökunnalle liikuntakalenterin tarjoaminen korkeakouluyhteisölle - Opiskeluterveydenhuollon kanssa yhteistyö palveluketjun muodostamiseksi vähän liikkuvien mini-interventio -malli - Kuopion korkeakoululiikunnan organisaatiomallin vaihtoehtojen punnitseminen ja valinta toimet organisaation luomiseksi aloitetaan - Liikuntatuutoroinnin jalkauttaminen Savonia-AMK:n opiskelijoille - Yritys- ja seurayhteistyön laajentaminen - Kysely palveluiden käyttäjille palvelusisällöstä ja käyttäjäkokemuksesta Syksy Oma organisaatio, Kuopion korkeakoululiikunta, on perustettu ja Sykettä toimii organisaation liikuntapalvelukonseptina - Sykettä brändin vahvistaminen - Markkinoinnin tehostaminen tähtäimessä erityisesti uudet, 1. vuoden opiskelijat - Ryhmäliikunta- sekä lajitarjonnan laajentaminen - Kysely palveluista sekä korkeakoululiikunnan yhdistymisestä koko korkeakouluyhteisölle - Käyttöasteen kartoittaminen - Kulunvalvonnan järkevöittäminen - Korkeakouluihin opintojakso opiskelijan hyvinvoinnista, jossa osana korkeakoululiikunnan palveluihin tutustuminen - Kampusten elävöittäminen liikuntatempausten avulla 6 Hankkeen mahdolliset vaikutukset ja tuotokset Tavoitteiden toteuduttua hankkeen tuloksena on toimiva, väkimäärään suhteutettu korkeakoululiikunnan palvelukonsepti. Tarkoituksena on luoda paikallinen ja käyttäjälähtöinen kokonaisuus, joka innostaa niin 17

18 aktiiviurheilijoita, kuntoliikkujia kuin liikkumattomiakin lähtemään liikkeelle. Monipuolisten palveluiden tarkoitus on kaikessa yksinkertaisuudessaan lisätä opiskelija- sekä työyhteisöliikuntaa ja edistää korkeakouluyhteisön hyvinvointia. Toimiva korkeakoululiikunta edistää Kuopion korkeakouluopiskelijoiden opiskelukykyä, hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllisyyttä. Koska hankkeella on selviä tavoitteita, joilla haetaan vaikutuksia, on oltava mittareita joilla noita vaikutuksia arvioidaan. Tällaisista mittareista olen maininnut käyttäjäkyselyt sekä palautteen ja käyttäjämäärien seurannan. Yksi mittari on myös se, millä tavalla ja kuinka laajasti korkeakoulut ovat sitoutuneita projektiin. 6.1 Mahdollisia haasteita On selvää, että yhtäkkinen suuri muutos liikuntapalveluissa aiheuttaa jonkin verran muutosvastarintaan. Yliopistolla etenkin liikuntapalveluiden siirtyminen maksulliseksi sekä ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan tuleminen samojen liikuntapalveluiden piiriin voi aiheuttaa negatiivista hämmennystä. Muutoksessa tärkeää on avoimesti viestittää käyttäjille mitä arvoa uusi järjestely tuo. Omarahoitusosuutta tulee perustella toiminnan kehittymisen ja monipuolistumisen näkökulmasta. Resurssit tulee jakaa niin, että liikuntamahdollisuudet paranisivat heti yhdistyneen korkeakoululiikunnan aloittaessa toimintansa. Näin vältetään tilanne, jossa tarjotaan käyttäjille vähemmän palveluita kuin he ennen muutosta saivat. Muissa kaupungeissa, joissa korkeakoululiikuntaa on lähdetty toteuttamaan hankkeen kautta, on ilmennyt ongelmia siinä, mitä tapahtuu, kun hankerahoitus päättyy. Kuopion on otettava oppia muista ja kehitettävä suunnitelma, joka takaa toiminnan jatkuvuuden ja volyymin lisääntymisen. Korkeakoulujen sitoutuminen on äärimmäisen tärkeä kysymys, taloudellisesti omavastuuosuuden lisääntyminen on merkittävä ehto korkeakoululiikunnan tulevaisuuden kannalta. 6.2 Hankkeen kohdentuminen ja vaikutukset eri sukupuolten kannalta Hankkeen kohdentumista eri sukupuolten kannalta on vaikea arvioida. YTHS:n tuottama korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus (2008) kertoo aiheesta seuraavaa: Kuntoilun harrastus vähenee vuotiaiden keskuudessa ikäluokkien vanhetessa, erityisesti miesopiskelijoilla kuntoliikunnan harrastus väheni voimakkaasti 24 ikävuoden jälkeen. Palveluja suunniteltaessa pyritään luomaan kynnys osallistumiseen mahdollisimman matalaksi. Tavoitteena on, ettei palveluissa luokitella miesten ja naisten lajeja, vaan kohderyhmänä ovat opiskelijat ilman sukupuolista jaottelua. Korkeakoululiikunnan palautejärjestelmässä huomioidaan, mikä on aktiivisten sekä potentiaalisten käyttäjien sukupuolijakauma. Palautejärjestelmässä kerätään tietoa myös siitä, millaiset liikuntamuodot kiinnostavat nais- ja miesopiskelijoita erikseen. Mikäli näistä tuloksista löytyy jotain huomionarvoista, pyritään löytämään keinoja liikuttaa kaikkein vähiten liikkuvaa ryhmää. 18

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen 1 OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen Niina Seppänen Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

lähtenyt liikkumaan LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI

lähtenyt liikkumaan LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI lähtenyt liikkumaan LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Terveysliikuntamallien integrointi korkeakoululiikuntaan lähtenyt liikkumaan Sisältö 1 YLEISTÄ LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEESTA 11 1.1 Toiminnan

Lisätiedot

HYVINVOINNIN VERKKOPALVELU Keskitettyä hyvinvointia Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

HYVINVOINNIN VERKKOPALVELU Keskitettyä hyvinvointia Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille. HYVINVOINNIN VERKKOPALVELU Keskitettyä hyvinvointia Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille. PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija:

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 2 2013 Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 4 SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 3 Vahvemmalla hallinnolla liikkumattomuutta vastaan 26 29 Uudet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 2 2 0 0 7 OPISKELUYHTEISÖN TERVEYDEKSI Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima. Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Anne Laimio Sari Välimäki Kustantaja: Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys www.kssotu.fi Kirjoittajat: Anne Laimio Sari Välimäki Graafinen suunnittelu,

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

UUSVANHA KYLÄYHTEISÖ, loppuraportin julkinen materiaali sitra.fi:ssä

UUSVANHA KYLÄYHTEISÖ, loppuraportin julkinen materiaali sitra.fi:ssä UUSVANHA KYLÄYHTEISÖ, loppuraportin julkinen materiaali sitra.fi:ssä Käsikirja KEHITYSPOLUT OY, JARI YLINEN SEKÄ MJ-PROSESSIT OY, KATI BERNINGER YHTEISTYÖSSÄ ERI KEHITYSLINJOJEN AVAINHENKILÖIDEN KANSSA

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A154 * 2006 ISBN 951-637-133-7

Lisätiedot

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Raportteja 19 2013 Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Selvitys työssäoppimisesta TäsmäKoulutus-palvelutuotteessa Milka Kuismanen Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti 0 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010 Raportti 0 1 SISÄLLYS 1. Alkusanat... 1 2. Seminaarin avaus: Sosiaaliset verkot ja hankepyydykset... 2 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot