Metotreksaatin aiheuttamat maksamuutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metotreksaatin aiheuttamat maksamuutokset"

Transkriptio

1 Näin hoidan URPO NIEMINEN, JOHANNA HÖÖK-NIKANNE, PÄIVI KÄRKKÄINEN JA SEPPO NIEMELÄ Metotreksaatin aiheuttamat maksamuutokset Milloin maksabiopsia on aiheellinen hoidon seurannassa? Metotreksaatti on yleisesti käytetty immunosuppressiivinen lääke etenkin reumataudeissa ja psoriaasissa, ja sitä käytetään jonkin verran myös tulehduksellisissa suolistotaudeissa. Pelätyimpiä tämän lääkkeen lukuisista mahdollisista haittavaikutuksista on maksakirroosin kehittyminen. Potilaan riski saada lääkkeen aiheuttama vakava maksavaurio olisikin pyrittävä arvioimaan jo ennen lääkityksen aloittamista. Lääkityksen aikana potilaita on seurattava verikokein, jotta maksamuutosten kehittyminen voitaisiin estää. Jos potilaalla todetaan poikkeavan suuria maksa-arvoja, on usein aiheellista pienentää annosta tai lopettaa lääkkeen käyttö kokonaan. Jos maksa-arvot ovat toistuvasti suuret, on syytä ottaa maksasta biopsianäyte. Koska maksabiopsia on invasiivinen toimenpide, johon liittyy myös komplikaatioriskejä, olisi sen aiheellisuus arvioitava huolella. Maksavaurioita voidaan estää noudattamalla metotreksaattilääkityksessä suomalaisen hoitokäytännön mukaisia ohjeita. M etotreksaatti on antimetabolisten solunsalpaajien ryhmään kuuluva foolihappoanalogi, jolla on foolihappoa estävä vaikutus. Se estää solujen proliferaatiota. Vaikutus perustuu puriini- ja pyrimidiiniemästen synteesin estoon. Tärkein vaikutusmekanismi on jakautuvien solujen folaattidihydroreduktaasientsyymin inhibointi, joka johtaa tymidiinin synteesin ja DNA-synteesin S-vaiheen estymiseen. Metotreksaattia käytetään suurina annoksina mm. syöpien hoidossa ja pieninä annoksina immunosuppressiivisen ja anti-inflammatorisen vaikutuksensa vuoksi mm. psoriaasissa, reumasairauksissa ja tulehduksellisissa suolistosairauksissa (IBD) (Karvonen 2000, Niemelä 2001, Möttönen ym. 2002, Nivelreuman hoito: Käypä hoito -suositus 2003). Psoriaasissa metotreksaattilääkitykseen ja yleensäkin sisäiseen lääkitykseen katsotaan olevan aihetta, kun tavanomaisimpien paikallis- ja valohoitojen teho ei riitä (Karvonen 2000). Metotreksaatin käyttö reumasairauksissa on lisääntynyt, ja viime vuosien aikana tästä lääkkeestä on tullut käytetyin reumalääke. Sitä käytetään tähän tarkoitukseen joko yksinään tai yhdistelmissä (Klaukka ja Kaarela 2001, 2003). Tulehduksellisten suolistosairauksien osalta metotreksaattia käytetään jonkin verran Crohnin taudissa. Metotreksaattia annetaan näissä sairauksissa kerran viikossa tabletteina suun kautta tai ruiskeina joko ihon alle tai lihakseen. Veren lääkepitoisuus on huipussaan 1 1,5 tunnin kuluttua antotavan mukaan. Eri antotavoilla saavutettavat pitoisuudet eivät poikkea merkitsevästi toisistaan. Kun oraalinen annos on yli 10 mg ihoneliömetriä kohti (mg/m 2 ), lääkkeen biologinen hyötyosuus ei enää lisäänny, ja tällöin parenteraalinen anto voi tuottaa paremman tehon. Verenkierrossa metotreksaatti sitoutuu albumiiniin noin prosenttisesti. Tätä sitoutumista es- Duodecim 2005;121: U. Nieminen, ym.

2 Metotreksaatin aiheuttamat maksamuutokset TAULUKKO 1. Metotreksaattihoidon aiheuttamalle maksavauriolle altistavia riskitekijöitä. Tiedossa oleva krooninen maksasairaus (esim. autoimmuunitai virushepatiitti) Toistuvasti todetut merkittävästi suurentuneet maksa-arvot (ALAT tai ASAT yli kaksi kertaa viitealueen ylärajan) Aiempi ja nykyinen merkittävä alkoholinkäyttö Diabetes Ylipaino (painoindeksi yli 29 kg/m 2 ) Aikaisempi suonensisäisten huumeiden käyttö Sairastettu B- tai C-hepatiitti Maksaan vaikuttavien lääkeaineitten samanaikainen käyttö tai aikaisempi lääkeperäinen maksaan kohdistuva haitta Lähisukulaisen maksasairaus tävät mm. salisylaatit, sulfonamidit ja tetrasykliinit. Lääkeaine erittyy pääasiallisesti virtsaan, ja poistuma on % ensimmäisen vuorokauden aikana. Sappeen sitä erittyy alle 10 %. Steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet (NSAID) heikentävät metotreksaatin eritystä munuaisista. Hoitokäytännöt sairaanhoidon eri yksiköissä saattavat poiketa toisistaan merkittävästikin, mutta yleensä psoriaasissa, reumasairauksissa ja IBD:ssä metotreksaattilääkitys aloitetaan pienellä annoksella (5 7,5 mg viikossa), jota suurennetaan asteittain (Karvonen 2000, Karvonen 2003, Nivelreuman hoito: Käypä hoito -suositus 2003). Ylläpitoannos määräytyy yksilöllisesti potilaan sietokyvyn ja saavutetun tehon mukaan. Yli 30 mg:n viikkoannosta ei kuitenkaan tulisi käyttää. Ylläpitoannoksen suuruuteen vaikuttavat veriarvomuutokset ja lääkkeen aiheuttamat haittavaikutusoireet. Yleisimmin käytetyt annokset ovat pso riaasipotilailla ja reumasairauksissa noin 15 mg ja IBD:ssä keskimäärin mg viikossa. Metotreksaatin yleisimmät haittavaikutukset ovat ruoansulatuskanavaan kohdistuvia, kuten ruokahaluttomuus, pahoinvointi, suun limakalvotulehdus (stomatiitti) ja ripuli. Vakavampia haittoja ovat maksavaikutukset, luuydinsuppressio, keuhkoreaktiot, infektioalttius (opportunistiset infektiot), anafylaktiset reaktiot ja kasvaimet. Maksaan kohdistuva toksinen vaikutus saattaa pahimmillaan johtaa maksakirroosiin. Metotreksaatin haittavaikutuksia mm. verenkuvaan ja ruoansulatuskanavaan voidaan vähentää antamalla potilaille samanaikaisesti foolihappoa (Griffith ym. 2000, Endresen ja Husby 2001). Maksaan kohdistuvia haittoja on tutkittu nimenomaan psoriaasi- ja reumapotilailla mutta vähemmän IBD:ssä (Te ym. 2000). Näiden tutkimusten pohjalta Yhdysvaltojen ihotautilääkäriyhdistys (American Academy of Dermatology, AAD) ja reumatologiyhdistys (American College of Rheumatology, ACR) ovat laatineet suosituksensa metotreksaattihoidon seurannasta (Kremer ym. 1994, ACR Guidelines 1996, Roenigk ym. 1998). Suomalaisten reumatologien konsensukseen perustuvat ohjeet on julkaistu v (Kaipiainen-Seppänen ym.). Vastaavia gastroenterologiyhdistysten seurantaohjeita ei ole julkaistu. Lääkkeen laaja ja lisääntyvä käyttö antaa aiheen tarkastella näitä julkaistuja suosituksia myös kriittisesti. Suosituksissa on otettu kanta maksaan kohdistuvien haittojen ennakoimiseen ja selvittämiseen. Koska haittojen luotettava toteaminen edellyttää maksabiopsiaa, näytteenoton aiheet ja hyöty on arvioitava huomioiden siihen liittyvät komplikaatiot ja kustannukset. On syytä arvioida myös kajoamattomien tutkimusmenetelmien merkitystä metotreksaatin aiheuttamien maksavaurioiden kehittymisessä. On aiheellista esittää yhtenäiset suomalaiseen hoitokäytäntöön soveltuvat ohjeet metotreksaattilääkityksen seurannasta. Metotreksaatti ja yleiset maksamuutosten riskitekijät Maksaan kohdistuvat haitat ovat pelätyimpiä metotreksaatin käyttöön liittyvistä vaaroista. Vaikeita maksamuutoksia ilmaantuu noin 5 %:lle pitkäaikaiskäytössä (Whiting-O Keefe ym. 1991). Psoriaasipotilaiden riski saada merkittäviä maksamuutoksia on arvioitu jopa viisinkertaiseksi verrattuna reumapotilaisiin (Whiting-O Keefe ym. 1991). Sen sijaan IBD-potilailla maksavaurion vaara metotreksaattihoidon aikana on vähäinen (Te ym. 2000). Lääkkeen aiheuttamien maksavaurioiden välttämiseksi tulisi jo ennen metotreksaattilääkityksen aloittamista selvittää potilaan mahdolliset muut maksamuutoksia aiheuttavat riskitekijät (taulukko 1). Jos 2681

3 tiedossa on aikaisemmin todettua maksa-arvojen suurentumista, olisi syy siihen selvitettävä ennen metotreksaattilääkityksen aloittamista. Alkoholinkäyttö on merkittävä maksavau rion riskitekijä metotreksaattia saavilla potilailla. Alkoholin suurkuluttajille ei lääkettä tulisi määrätä pitkäaikaiskäyttöön lainkaan. Arviointimenetelmiä alkoholinkäytön selvittämiseksi ovat mm. kysely, esimerkiksi AUDIT-kysely (Alcohol Use Identification Test) ja verikokeista seerumin glutamyylitransferaasin (GT), punasolujen keskimääräisen tilavuuden (MCV) ja niukkahiilihydraattisen transferriinin (CDT) tai disialotransferriinin (DST) määritykset. Koska seerumin GT:n ja DST:n määritykset ovat toisistaan riippumattomia tutkimuksia, niiden käyttö yhdessä saattaisi parantaa mahdollisuuksia havaita alkoholin suurkulutus (Conigrave ym. 2002). Menetelmien ominaisuuksia on esitetty taulukossa 2. Maksamuutosten diagnostiikka Merkittävimmät metotreksaattihoitoon liittyvät maksamuutokset ovat maksan rasvoittuminen ja fibroosi, joita voidaan arvioida kajoamattomasti laboratoriokokein ja eri kuvantamismenetelmin (Numminen ym. 2003). Maksabiopsia on kuitenkin usein tärkein diagnostinen tutkimus maksasairauksien lopullista diagnoosia määritettäessä. Tavanomaisissa laboratoriokokeissa todetut poikkeavat maksaentsyymiarvot paljastavat maksasairauksia myös muuten oireettomilla henkilöillä. Vaikka entsyymimääritykset eivät riitä lopullisen diagnoosin luotettavaan määrittämiseen, voidaan niiden perusteella tehdä päätelmiä maksavaurion syystä. Aminotransferaasiarvon kasvu heijastaa ensisijaisesti muutoksia maksasoluissa. Kolestaattisissa maksasairauksissa taas seerumin alkaalisen fosfataasin (AFOS) ja GT:n aktiivisuudet ovat lisääntyneet. Plasman alaniinitransferaasi- eli ALAT-arvon suureneminen saattaa johtua ylipainosta ja maksan rasvoittumisesta. Alkoholiperäiseen maksavaurioon viittaavana pidetään ASAT/ALAT-suhdeluvun arvoa yli 2. Lupaavimpia menetelmiä maksan fibroosin arvioimiseksi lienevät seerumin tyypin III prokollageenin aminoterminaalisen propeptidin (PIIINP) määritys (Frei ym. 1984) ja maksan dynaaminen isotooppikarttatutkimus (Kuijpers ja van de Kerkhof 2000). Viimeksi mainittu käyttö vaatii kuitenkin erityislaitteiston eikä ole vielä käytössä. Muista kuvantamismenetelmistä maksan magneetti-, kaiku-, tietokonetomografia- ja isotooppitutkimuksilla voidaan havaita maksan huomattavampi rasvoittuminen tai kirroosin merkit mutta ei sairauden alkuvaiheen muutoksia (Numminen ym. 2003). PIIINP on tyypin III kollageenin synteesin aikana verenkiertoon vapautuva peptidi. Maksafibroosissa tyypin III kollageenin synteesi on lisääntynyt. Seerumin PIIINP:n määritystä voidaankin käyttää kajoamattomana tutkimuksena maksafibroosin kehittymisen seuraamisessa TAULUKKO 2. Alkoholinkäytön mittausmenetelmiä ja niiden ominaisuuksia. Menetelmä Kyky osoittaa alkoholinkäytön määrä Menetelmän rajoituksia AUDIT-kyselylomake Punasolujen keskimääräinen tilavuus (MCV) Glutamyylitransferaasi (GT) Niukkahiilihydraattinen transferriini tai disialotransferriini (CDT/DST) (Turpeinen ym. 2001) Suurkulutuksen tunnistamisherkkyys noin 90 % (riskiraja 8 11 pistettä) Suurentunut %:lla alkoholisteista Arvo suurentunut %:lla alkoholin suurkuluttajista Suurentuneen DST-arvon (raja 1,8 %) spesifisyys 98 % ja CDT-arvon (raja 20 U/l) 84 % Kyselytutkimus, perustuu potilaan ilmoitukseen Monet muutkin tekijät voivat aiheuttaa MCVarvon suurentumista Suurentuneita pitoisuuksia myös maksasairauksissa, diabetespotilailla ja ylipainoisilla sekä eräiden lääkeaineiden käyttäjillä Menetelmien herkkyys osoittaa alkoholin suurkulutus (yli 210 g alkoholia viikossa) on vain 52 % ja 49 % 2682 U. Nieminen, ym.

4 (Goddard ym. 1998, Fabris ym. 1999). Verrattaessa PIIINP:tä ja maksan histologiaa metotreksaattihoidon pitkäaikaisseurannassa 70 ihopsoriaasipotilaalla kenelläkään ei todettu maksan fibroosia, jos PIIINP-arvo pysyi toistetusti määritettynä viitealueella (alle 4,2 µg/l) (Zachariae ym. 2001). Tässä tutkimuksessa seuranta-aika oli keskimäärin neljä vuotta ja kumulatiivinen metotreksaattiannos keskimäärin 3,5 g. Muissakin psoriaasipotilailla tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että maksafibroosin riskiä ei ole, jos PIIINP-arvo pysyy normaalina (Boffa ym. 1996, Zachariae ym. 1991, Maurice ym. 2005). PIIINP-pitoisuus ei kuitenkaan ole elinspesifinen. Se heijastaa kollageenin muodostusta ja hajoamista elimistössä ja voi olla suurentunut esimerkiksi nivelsairauksissa, kuten nivelrikossa (Garnero ym. 2001) ja niveltulehduksessa (Sharif ym. 1996). Tämä rajoittaa PIIINP:n käyttöä artriittipotilaiden maksafibroosin mittarina. Histologisen maksabiopsianäytteen tutkimus on luotettavin tapa määrittää maksakudoksen sairauksia. Maksabiopsiaan liittyy kuitenkin riskejä, joista merkittävin on verenvuoto maksakapselin alle tai muu verenvuoto (taulukko 3). Kylkipistoksesta aiheutuu potilaille usein pleuraärsytyksen vuoksi ohimenevää kipua. Verenvuodon tai muiden merkittävien komplikaatioiden riski on noin 1,5 %. Metotreksaatin aiheuttaman maksavaurion histologinen luokittelu Ensimmäisiä metotreksaattihoidon aiheuttamia havaittavia maksan histologisia muutoksia ovat rasvoittuminen sekä maksasolujen tumien koon ja muodon tavanomaista suurempi vaihtelu. TAULUKKO 3. Maksabiopsian mahdollisia komplikaatioita. Verenvuoto (noin 0,24 %:lla) Pistäminen muuhun elimeen (keuhko, haima, munuainen, lihas) Harvinaisempia Vaikea verenvuoto Arteriovenoosiset ja biliaariset fistelit Sappiperitoniitti Infektio Kertakäyttöneulan katkeaminen Metotreksaatin aiheuttamat maksamuutokset Vaurion edetessä ilmaantuu tulehdusta ja fibroosia, joka voi edetä maksakirroosiin saakka. Metotreksaatin aiheuttaman maksavaurion arvioinnissa käytetään luokittelua neljään vaikeusasteeseen AAD:n julkaiseman ns. Roenigkin luokituksen mukaisesti (Roenigk ym. 1998) (taulukko 4). Koska Suomessa käytetään nykyisin maksabiopsian arvioinnissa METAVIR-luokitusta kuvaamaan tulehduksen astetta ja fibroosin määrää, on taulukossa esitetty myös tämä luokitus (Bedossa ja Poynard 1996). Taulukko kuvaa myös sitä, miten histologinen löydös tulisi huomioida. Vaikeimmissa vaurioissa metotreksaattihoito tulee lopettaa. Metotreksaattia saaneiden potilaiden eriasteisia maksamuutoksia on esitetty kuvassa. Aikaisemmat seurantasuositukset maksavaikutuksen varalta AAD:n varsin yksityiskohtaisen suosituksen mukaan psoriaasipotilaita tulee seurata maksabiopsioin säännöllisesti (Roenigk ym. 1998). Suosituksen mukaan potilailta, joilla maksavaurion riskin arvioidaan olevan lisääntynyt, tulisi ottaa biopsianäyte jo ennen metotreksaattilääkityksen aloittamista tai aivan hoidon alkuvaiheessa. Koska suuri osa potilaista ei todennäköisesti tule käyttämään metotreksaattia kuitenkaan kovinkaan pitkään tehon puutteen tai lääkkeen soveltumattomuuden vuoksi, voitaisiin näyte ottaa vasta lääkityksen jatkuttua yli neljän kuukauden ajan. Riskiryhmään kuulumattomilta potilailta tulisi ottaa näyte, kun metotreksaatin annoskertymä on 1,0 1,5 g. Maksabiopsia uusitaan kaikille aina, kun metotreksaattia olisi kumulatiivisena annoksena käytetty 1,5 g. Niiltä potilailta, joilla maksa-arvot ovat pysyvästi suurentuneet, näyte tulisi ottaa aina annoskertymän saavutettua määrän 0,5 1,0 g. Laboratorioseurannaksi AAD suosittaa verenkuvan, munuaistoiminnan, maksa-arvojen ja seerumin albumiinin määrittämistä noin 1 2 kuukauden välein. Maksa-arvot tulisi tutkia aikaisintaan viikon kuluttua meto treksaattiannoksen jälkeen, koska lääke sinänsä aiheuttaa maksa-arvojen lyhytkestoisen suurenemisen. Lääkitystauko on aiheellinen, jos maksa-arvot ovat 2683

5 TAULUKKO 4. Metotreksaattihoidon aiheuttamien maksavaurioiden histologinen luokitus Roenigkin ym. (1998) mukaan ja sitä vastaava fibroosin asteen METAVIR-luokitus (Bedossa ja Poynard 1996) sekä histologisen löydöksen merkitys metotreksaattilääkityksen kannalta. Maksavaurion aste Histologinen löydös METAVIR-luokitus: fibroosin määrä Biopsialöydöksen merkitys metotreksaatin annoksen kannalta I Normaali maksa tai lievä rasvoittuminen, lievä tumapleomorfia, porttilaskimoalueiden tulehdus vähäistä II Kohtalainen tai runsas rasvoittuminen, kohta - lainen tai runsas tumapleomorfia, portaalialueiden laajeneminen ilman septamuodostusta, kohtalainen tai runsas portaalialueiden tulehdusinfiltraatio ja nekroosi III A Fibroosi lievä, portaalinen septamuodostus maksalobulukseen Rasva: alle 33 % Fibroosi: aste 0 Rasva: % Fibroosi: aste 1 Fibroosi: aste 2 Lääkitystä voidaan jatkaa Lääkitystä voidaan jatkaa Psoriaasipotilailta uusi biopsianäyte 6 kk:n kuluttua III B Fibroosia kohtalaisesti tai runsaasti Fibroosi: aste 3 Lääkitys lopetettava IV Kirroosi Fibroosi: aste 4 Lääkitys lopetettava merkittävästi suurentuneet, ja ne normaalistuvat yleensä 1 2 viikon tauon aikana. Jos normaalistumista ei tapahdu 2 3 kuukauden kuluessa, tulisi maksasta ottaa biopsianäyte. ACR:n suosituksissa (Kremer ym. 1994) on päädytty myös käyttämään Roenigkin luomaa maksavaurion asteen luokittelua. Hoitoa edeltävää maksabiopsiaa ei pidetä lainkaan aiheellisena potilaille, jotka eivät ole olleet alkoholin suurkuluttajia, B- tai C-hepatiittiviruksen kantajia tai joilla maksa-arvot eivät ole olleet suurentuneita yli kahden kuukauden ajan. Näihin riskiryhmiin kuuluvien maksabiopsiasta päättää suosituksen mukaan gastroenterologi. ACR:n suosituksissa lääkityksenaikaisen maksabiop sian aiheellisuus perustuu 1 2 kuukauden välein määritettäviin maksa-arvoihin. Maksabiopsia suositetaan tehtäväksi, jos ASAT tai ALAT on suurentunut yli puolessa tutkituista näytteistä tai jos seerumin albumiinipitoisuus pienenee viitealueen alapuolelle hyvässä hoitotasapainossa olevalla potilaalla. Molempien lääkäriyhdistysten (AAD, ACR) suosituksissa metotreksaatin käyttö olisi lopetettava, jos potilaalla on vaikea maksavaurio (aste III B tai IV). Psoriaasipotilailta uusintanäyte tulisi ottaa kuuden kuukauden kuluttua, jos maksamuutos on astetta III A (Roenigk ym. 1998, Kremer ym. 1994). Suomalaisissa reumapotilaita koskevissa suosituksissa (Kaipiainen-Seppänen ym. 1998, Nivelreuman hoito: Käypä hoito -suositus 2003) suhtaudutaan seurantatutkimusten taajuuteen liberaalimmin: maksa-arvojen (ALAT) seurantaan on hoidon alussa suositeltu määrityksiä kahden viikon välein kahden ensimmäisen hoitokuukauden ajaksi, ja myöhemminkin aina noin kahden viikon kuluttua annoksen suurentamisen jälkeen. Stabiilissa lääkehoidossa oleville myöhemmät seurantamääritykset voidaan tehdä 2 3 kuukauden välein. Lääkeannosta suositellaan vähennettäväksi, jos ALAT-arvo ylittää noin 2,5-kertaisesti viitealueen. Rutiinimaisista maksabiopsioista tietyn kumulatiivisen meto treksaattiannoksen jälkeen on reumaa koskevissa ohjeissa luovuttu. ACR:n ohjeiden tapaan suomalaisessa Käypä hoito -suosituksessa meto treksaattihoidon aikaista maksabiopsiaa pidetään aiheellisena reumapotilaille vain, jos todetaan toistuvasti suurentuneita seerumin aminotransferaasipitoisuuksia (Nivelreuman hoito: Käypä hoito -suositus 2003). Myöskään psoriaasipotilaiden seurannassa maksabiopsiaa ei ole katsottu aiheelliseksi, jos PIIINP-pitoisuus pysyy normaalina (Karvonen 2000, Maurice ym. 2005). Hoidettaessa metotreksaatilla tulehduksellisia suolistosairauksia ei seurantaa maksabiopsioin 2684 U. Nieminen, ym.

6 A ole katsottu aiheellisiksi pelkän kumulatiivisen lääkeannoksen perusteella (Te ym. 2000). IBD-potilailla poikkeavia maksa-arvoja todetaan usein ilman, että ne korreloisivat kumulatiiviseen metotreksaattiannokseen tai biopsiassa todetun maksavaurion asteeseen. IBD-potilaillakin maksanäytettä tulee harkita, jos heillä on muita taulukon 1 mukaisia riskitekijöitä tai pitkäaikainen glukokortikoidihoito. Kotimainen seurantasuositus B C Julkaistujen lääkehoidon seurantaa koskevien suositusten ja nykyisin käytettävissä olevien riskitekijöitä kartoittavien laboratoriomenetelmien perusteella olemme päätyneet ehdottamaan kaikille potilasryhmille (psoriaasi, reumasairaudet, IBD) soveltuvia yhtenäisiä seurantaohjeita metotreksaattihoidon aiheuttaman maksavaurion varalta (taulukko 5). Tavoitteena on riskitekijöiden tai laboratorioseurantakokeiden perusteella löytää ne potilaat, joille metotreksaattihoidon aikana saattaisi kehittyä merkittävä maksavaurio. Hoidon alkuvaiheessa määrityksiä tehdään TAULUKKO 5. Suositeltavat tutkimukset metotreksaatin aiheuttaman maksavaurion varalta ennen hoidon aloitusta ja hoidon aikana. Ennen hoidon aloitusta Riskitekijöiden kartoitus kaikilta potilailta anamneesi maksa-arvot (ALAT tai ASAT, AFOS ja GT) TVK, Krea PIIINP (psoriaasi- ja IBD-potilaat) DST tai CDT Jos edellä olevissa veriarvoissa poikkeavaa tai muuten epäillään maksasairautta maksan kaikututkimus KUVA. Metotreksaatin aiheuttamia maksan histologisia muutoksia: maksasolujen rasvoittumista ja maksakudoksen fibroosia. Fibroosin määrä METAVIR-luokituksen mukaisesti ja vastaava muutos Roenigkin luokituksen mukaan (Herovicin värjäys, x 200). A) Maksakudoksen lievä rasvoittuminen, ei fibroosia (aste 0), Roenigkin aste I. B) Laajentuneet porttilaskimoalueet, ei selvää septumimuodostusta mutta lievää kanaverkkomaista sidekudoslisää: fibroosiaste 1, Roenigkin aste II. C) Porttilaskimoalueita yhdistäviä fibroosijuosteita, fibroosiaste 3, Roenigkin aste III B. Metotreksaatin aiheuttamat maksamuutokset Hoidon aikana Noin 3 kk:n välein ALAT tai ASAT, TVK, Krea, GT Noin 6 12 kk:n välein PIIINP (psoriaasi- ja IBD-potilaat), DST tai CDT, kreatiniinipuhdistuma (iäkkäät, munuaispotilaat) ALAT = alaniiniaminotransferaasi, ASAT = aspartaattiaminotransferaasi, AFOS = alkalinen fosfataasi, GT = glutamyylitransferaasi, TVK = täydellinen verenkuva, Krea = kreatiniini, PIIINP = tyypin III prokollageenin aminoterminaalinen propeptidi, DST = disialotransferriini, CDT = niukkahiilihydraattinen transferriini, IBD = tulehduksellinen suolistosairaus 2685

7 kahden viikon välein kahden kuukauden ajan ja myöhemmin kolmen kuukauden välein sekä aina kahden viikon kuluttua lääkeannoksen suurentamisesta. Koska metotreksaatti kumuloituu herkästi munuaisten toiminnan häiriintymisen yhteydessä, on munuaisfunktion seuraaminen suositeltavaa varsinkin riskiryhmissä. Esitettyjen tavanomaisten seurantatutkimusten kustannukset ovat alle 100 vuodessa. Maksan rutiinimainen kaikututkimus ilman esimerkiksi todettuja laboratorioarvojen poikkeavuuksia ei liene aiheellinen. Maksabiopsian aiheet on esitetty taulukossa 6. Hoidon alkuvaiheessa on aiheellista selvittää maksan tila suuren riskin potilailta, koska metotreksaattihoidon aikana maksamuutosten riski heillä on lisääntynyt. Kaikille muille taulukon 1 riskiryhmiin kuuluville emme kuitenkaan suosita rutiinimaista maksabiopsiaa hoidon alussa kuten esimerkiksi AAD:n ohjeissa suositetaan, mutta mielestämme heille tulisi tehdä biopsia herkemmin kuin muille. Riskiryhmiin kuulumattomille rutiinimainen maksabiopsia ei sen sijaan ole välttämätön. Vakiintuneen lääkehoidon aikana maksabiopsia aiheellistuu seurannassa käytettävien laboratorioarvojen perusteella. Maksabiopsia on aiheellinen, jos potilaalla todetaan toistuvasti poikkeavan suuria ALAT-arvoja (yli kaksi kertaa viitealueen ylärajan suuruinen) PIIINP-, DST- tai CDT-määrityksissä. Biopsialöydöksen perusteella on arvioitava, jatketaanko potilaan metotreksaattilääkitystä (taulukko 3). Vähäinen rasvoittuminen on lievin histologisessa tutkimuksessa havaittava metotreksaatin aiheuttama muutos. Fibroosi taas katsotaan merkitseväksi maksamuutokseksi, jota metotreksaattilääkityksen jatkaminen saattaa lisätä. Mikäli fibrotisoitumisen taso on 3 tai 4 (prekirroosi tai kirroosi), lääkitys tulisi lopettaa. Jos psoriaasipotilaalla todetaan nykyisin käytössä olevan METAVIR-luokituksen mukaisesti TAULUKKO 6. Maksabiopsian aiheet metotreksaattihoidon aikana. Noin 3 6 kk:n kuluttua hoidon aloituksesta (suuren riskin potilaat) Aiheellinen kaikille, joilla on tiedossa oleva maksasairaus (esim. krooninen autoimmuuni- tai virushepatiitti) maksa-arvot (ALAT 1, ASAT 1, AFOS tai GT) ovat toistuvasti suurentuneet alkoholinkäyttö on runsasta (DST tai CDT suurentunut) Seurannan aikana (kaikki potilaat) Toistuvasti suurentuneiden laboratorioarvojen perusteella ALAT 1 tai ASAT 1 PIIINP (psoriaasi- ja IBD-potilailla) DST tai CDT 1 Merkitsevästi suurentuneena pidetään yli kaksi kertaa viitealueen ylärajan ylittävää arvoa Lyhenteet: ks. taulukko 5 tason 2 fibroosi, tulisi maksabiopsialöydös varmistaa uudella biopsialla, mikäli lääkitystä jatketaan. Muilla potilailla ja silloin, kun fibroosin määrä on vähäisempi, lääkitystä voidaan jatkaa. Y D I N A S I A T Metotreksaattiperäisten maksavaurioiden riskitekijöitä on aiheellista kartoittaa jo ennen lääkityksen aloittamista. Suuren riskin potilaille on syytä tehdä maksabiopsia hoidon alkuvaiheessa. Verikokeita ja tarvittaessa radiologisia tutkimuksia tulee tehdä metotreksaattihoidon aikana maksavaurion ennakoimiseksi, ja niiden perusteella päätetään maksabiopsian tekemisestä. Rutiinimainen maksabiopsia metotreksaatin kumulatiivisen kokonaisannoksen mukaan ei ole aiheellinen. Maksabiopsia on luotettavin tapa arvioida kehittyneen maksavaurion astetta, ja sen löydös tulee huomioida potilaan lääkityksestä päätettäessä U. Nieminen, ym.

8 On vaikeata määrittää ehdotonta rajaa sille, milloin tulisi ottaa uusi maksabiopsianäyte, jos veriarvot muuttuvat entisestään. Jos kuitenkin seurantakokeiden arvot muuttuvat huomattavasti aikaisemmista (esimerkiksi seerumin aminotransferaasi yli 3 4 kertaa viitealueen ylärajan) on uutta maksabiopsiaa aiheellista harkita. Metotreksaatin haittavaikutusten vähentämiseksi suositetaan yleensä käytettäväksi foolihappoa (Griffith ym. 2000, Endresen ja Husby 2001). Ei ole näyttöä siitä, estääkö foolihappo maksavaurion syntyä, mutta se vähentää kuitenkin maksaentsyymiarvojen kasvua (Hoekstra ym. 2003), verenkuvamuutoksia ja ruoansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia (van Ede 2001). Foolihapon annokseksi suositetaan 4 5 mg tablettina, jonka potilas voi ottaa noin 5 10 tuntia metotreksaattiannoksen jälkeen (Nivelreuman hoito: Käypä hoito -suositus 2003). Lopuksi Metotreksaattia käyttäviä potilaita tulee seurata säännöllisesti verikokein lääkkeen aiheuttamien pysyvien maksavaurioiden estämiseksi. Maksabiopsia on luotettavin tutkimus maksan tilan selvittämiseksi. Siihen liittyvien riskien vuoksi turhia biopsioita tulee kuitenkin välttää. Suosituksemme tarkoituksena on yhtenäistää metotreksaattia saavien potilaiden seurantakäytäntöä. Seurannassa suositamme tehtäväksi vain muutamia verikokeita, joilla maksavaurion syntyä voidaan ennakoida. Jos potilaalle tehdään niiden perusteella maksabiopsia, tulisi poikkeava biopsialöydös huomioida lääkitystä ohjaavana. Maksabiopsiassa todettu fibroosin määrän lisääntyminen on tärkein pysyvän maksavaurion riskin mittari. Runsas fibrotisoituminen (aste 3 tai 4) on suosituksen mukaan vasta-aihe metotreksaatin käytölle. *** Kiitämme reumatologian professori Marjatta Leirisalo-Repoa asiantuntija-avusta kirjoituksen valmistelussa. Kirjallisuutta ACR Guidelines. Guidelines for monitoring drug therapy in rheumatoid arthritis. American College of Rheumatology Ad Hoc Committee on Clinical Guidelines. Arthritis Rheum 1996;39: Bedossa P, Poynard T. An algorithm for the grading of activity in chronic hepatitis C. Hepatology 1996;24: Boffa MJ, Smith A, Chalmers RJ, ym. Serum type III procollagen aminopeptide for assessing liver damage in methotrexate-treated psoriatic patients. Br J Dermatol 1996;135: Conigrave KM, Degenhardt LJ, Whitfield JB, Saunders JB, Helander A, Tabakoff B, the WHO/ISBRA Study GroupCDT. CDT, GGT, and AST as markers of alcohol use: The WHO/ISBRA collaborative project. Alcohol Clin Exp Res 2002;26: Endresen GKM, Husby G. Folate supplementation during methotrexate treatment of patients with rheumatoid arthritis. An update and proposals for guidelines. Scand J Rheumatol 2001;30: Fabris P, Marranconi F, Bozzola L, ym. Fibrogenesis serum markers in patients with chronic hepatitis C treated with alpha-ifn. J Gastroenterol 1999;34: Frei A, Zimmermann A, Weigand K. The end-terminal propeptide of collagen type III in serum reflects activity and degree of fibrosis in patients with chronic liver disease. Hepatology 1984;4: Garnero P, Piperno M, Gineyts E, Christgau S, Delmas PD, Vignon E. Cross sectional evaluation of biochemical markers of bone, cartilage, and synovial tissue metabolism in patients with knee osteoarthritis: relations with disease activity and joint damage. Ann Rheum Dis 2001;60: Goddard CJ, Smith A, Hoyland JA, ym. Localisation and semiquantitative assessment of hepatic procollagen mrna in primary biliary cirrhosis. Gut 1998;43: Griffith SM, Fisher J, Clarke S, ym. Do patients with rheumatoid arthiritis established on methotrexate and folic acid 5mg daily need to continue folic acid supplements long term? Rheumatology 2000;39: Hoekstra M, van Ede AE, Haagsma CJ, ym. Factors associated with toxicity, final dose, and efficacy of methotrexate in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2003;62: Kaipiainen-Seppänen O, Martio J, Hakala M, Möttönen T. Nivelreuman peruslääkehoidon turvallisuuden seuranta avohoidossa. Suom Lääkäril 1998;53: Karvonen J. Psoriaasin nykyhoito. Duodecim 2000;116: Karvonen S-L. Psoriaasi. Kirjassa: Hannuksela M, Karvonen J, Reunala T, Suhonen R, toim. Ihotaudit. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim, 2003, s Klaukka T, Kaarela K. Reumalääkkeiden käyttö vuonna Suom Lääkäril 2001;24: Klaukka T, Kaarela K. Methotrexate is the leading DMARD in Finland. Ann Rheum Dis 2003;62:494. Kremer JM, Alarcon GS, Lightfoot RW, ym. Methotrexate for rheumatoid arthritis. Suggested guidelines for monitoring liver toxicity. Arthritis Rheum 1994;37: Kuijpers ALA, van de Kerkhof PCM. Risk-benefit assessment of methotrexate in the treatment of severe psoriasis. Am J Clin Dermatol 2000;1: Maurice PDL, Maddox AJ, Green CA, Tatnall F, Schofield JK, Stott DJ. Monitoring patients on methotrexate: hepatic fibrosil not seen in patients with normal serum assays of aminoterminal peptide of type III procollagen. Br J Dermatol 2005;152: Möttönen T, Kaipainen-Seppänen O, Moilanen E. Antireumaattiset lääkkeet. Kirjassa: Leirisalo-Repo M, Hämäläinen M, Moilanen E, toim. Reumataudit. Vammala: Kustannus Oy Duodecim, 2002, s Niemelä S. Crohnin taudin lääkehoito. Duodecim 2001;117: Nivelreuma [online]. Käypä hoito -suositus. Suomen Reumatologinen Yhdistys ry. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2003 [päivitetty ]. Internetissä: Numminen K, Mäkisalo H, Tervahartiala P. Radiologia maksasairauksien Metotreksaatin aiheuttamat maksamuutokset 2687

9 diagnostiikassa. Duodecim 2003;119: Roenigk HH Jr, Auerbach R, Maibach H, Weinstein G, Lebwohl M. Methotrexate in psoriasis: Consensus conference. J Am Acad Dermatol 1998;38: Sharif M, George E, Dieppe PA. Synovial fluid and serum concentrations of aminoterminal propeptide of type III procollagen in healthy volunteers and patients with joint disease. Ann Rheum Dis 1996;55: Te HS, Schiano TD, Kuan SF, Hanauer SB, Conjeevaram HS, Baker AL. Hepatic effects of long-term methotrexate use in the treatment of inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2000;95: Turpeinen U, Methuen T, Alfthan H, Laitinen K, Salaspuro M, Stenman U-H. Comparison of HPLC and small column (CDTect) methods for disialotransferrin. Clin Chem 2001;47: van Ede AE, Laan RF, Rood MJ, ym. Effect of folic or folinic acid supplementation on the toxicity and efficacy of methotrexate in rheumatoid arthritis: a forty-eight week, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Arthritis Rheum 2001;44: Whiting-O Keefe QE, Fye KH, Sack KD. Methotrexate and histologic hepatic abnormalities: a meta-analysis. Am J Med 1991;90: Zachariae H, Heickendorff L, Sogaard H. The value of amino-terminal propeptide of type III procollagen in routine screening for methotrexate-induced liver fibrosis: a 10-year follow-up. Br J Dermatol 2001;143: URPO NIEMINEN, LKT, erikoislääkäri HUS, sisätaudit, gastroenterologian klinikka PL 340, HUS JOHANNA HÖÖK-NIKANNE, dosentti, erikoislääkäri, vs. ihotautien ylilääkäri Keskussotilassairaala PL 50, Helsinki ja HUS Iho- ja allergiasairaala HUS PÄIVI KÄRKKÄINEN, erikoislääkäri HUSLAB, patologia PL 740, HUS SEPPO NIEMELÄ, dosentti, erikoislääkäri, osastonylilääkäri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja OYS:n sisätautien klinikka, gastroenterologian osasto PL 20, OYS 2688

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

- aktiivisen nivelreuman hoitoon aikuisille silloin, kun hoito sairauden kulkuun vaikuttavilla lääkkeillä (DMARD) on aiheellinen

- aktiivisen nivelreuman hoitoon aikuisille silloin, kun hoito sairauden kulkuun vaikuttavilla lääkkeillä (DMARD) on aiheellinen RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TREXAN 25 MG/ML, INJEKTIONESTE, LIUOS, ESITÄYTETTY RUISKU ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 12-01-2015, VERSIO 1.2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Metotreksaatti

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

Nivelpsoriaasin hoito ja ennuste. Timo Yli-Kerttula, yl Reumasairauksien yksikkö 11.11.2015

Nivelpsoriaasin hoito ja ennuste. Timo Yli-Kerttula, yl Reumasairauksien yksikkö 11.11.2015 Nivelpsoriaasin hoito ja ennuste Timo Yli-Kerttula, yl Reumasairauksien yksikkö 11.11.2015 Nivelpsoriaasin hoitolinjat Kokonaisvaltainen sekä nivel- että ihosairauden hoito Tulehduksen kontrollointi, oireiden

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1/26 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Previcox 57 mg purutabletit koiralle Previcox 227 mg purutabletit koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Yleensä taudin määrittelyssä edetään seuraavasti: Kliininen epäily: Perinnöllistä

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala LASTEN VIITEARVOISTA Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala Meites et al. 1989 Soldin et al. 1999 Lapset eivät ole pieniä aikuisia Lapsuuden aikana maksan, munuaisten ja keuhkojen toiminta

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattilaisen esite

Terveydenhuollon ammattilaisen esite Jinarc (tolvaptaani) Terveydenhuollon ammattilaisen esite Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Epilepsian lääkehoito

Epilepsian lääkehoito Epilepsian lääkehoito Hanna Ansakorpi Kliininen opettaja, LT Neurologian erikoislääkäri Oulun yliopisto, Lääketieteen laitos, neurologia OYS, Medisiininen tulosalue, neurologia Mikä on epilepsia? Epileptinen

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla

Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla Labqualityn Laaduntarkkailupäivät 12.2.2004 Annukka Mäki VITA Laboratorio CDT = Carbohydrate Deficient Transferrin alkoholin suurkulutuksen merkkiaine

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMIT

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMIT TADEM-TALK: KOVETIOAALISTE LÄÄKKEIDE VAIKUTUSMEKAISMIT TAPAUSESIMERKEI Professori Janne Backman ja LT Pauliina Molander Post graduate -koulutus 12.-13.5.2016 ämeenlinna Tiopuriinit Atsatiopriini ja 6-merkaptopuriini

Lisätiedot

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen An update on the diagnosis of proteinuria in dogs Oct 1, 2003 By: Johanna Frank, DVM, Dipl. ACVIM PLN: Vioittuneet munuaiskeräset (glomerulus) laskevat veren proteiinin (albumiini) virtsaan. Syitä: glomerulonefriitti

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Ihopsoriaasin hoitaminen Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Hoidon tavoitteet 1. Oireiden minimointi 2. Elämänlaadun parantaminen 3. Työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl

Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit. Gks Pia Heinonen Tyks nkl Hysteroskooppiset toimenpiteet; endometriumpolyypit Gks 22.9.2016 Pia Heinonen Tyks nkl Sidonnaisuudet Bayer Upviser Olympus Yksityisvastaanotto : Mehiläinen ja Terveystalo Endometriumpolyypit Ovat tavallisia

Lisätiedot

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon.

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon. KEYTRUDA (pembrolitsumabi) Terveydenhuollon ammattilaiset Usein kysytyt kysymykset KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä.

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Addaven sisältää: 1 ml 1 ampulli (10 ml) Kromikloridi 6 H 2 O 5,33 mikrog

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Lääkeaineet ja toksiinit DILD. Johanna Arola Haartman-instituutti HY ja HUSLAB

Lääkeaineet ja toksiinit DILD. Johanna Arola Haartman-instituutti HY ja HUSLAB Lääkeaineet ja toksiinit DILD Johanna Arola Haartman-instituutti HY ja HUSLAB DILD - Sisältö Taustaa Mekanismia Morfologiaa Paljon esimerkkejä Miten selvitellä? Take home DILD Drug induced liver disease

Lisätiedot

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Reslitsumabi Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Cinqaero 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Teva Pharmaceuticals

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Reumalääkäripula uhkaa! Mitä pitäisi tehdä? Markku Kauppi Reumatologi, dosentti Reumatologian ylilääkäri, PHKS

Reumalääkäripula uhkaa! Mitä pitäisi tehdä? Markku Kauppi Reumatologi, dosentti Reumatologian ylilääkäri, PHKS Reumalääkäripula uhkaa! Mitä pitäisi tehdä? Markku Kauppi Reumatologi, dosentti Reumatologian ylilääkäri, PHKS Reumatauteja Ei-tulehdukselliset Nivelreuma raudet Selkärankareuma Tulehdukselliset Kulumasai-

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Sairastuin diabetekseen, mistä huumeista minun tulisi luopua? vielä ei ole

Lisätiedot

TUBERKULOOSIN RISKIRYHMÄT JA NIIHIN KOHDISTUVAT TOIMET - ALUEKATSAUS

TUBERKULOOSIN RISKIRYHMÄT JA NIIHIN KOHDISTUVAT TOIMET - ALUEKATSAUS TUBERKULOOSIN RISKIRYHMÄT JA NIIHIN KOHDISTUVAT TOIMET - ALUEKATSAUS Jukka Heikkinen Infektioylilääkäri, PKSSK Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 8.10.2007 Keuhkotuberkuloosi Pohjois-Karjalassa 20 18

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Lääkehoito 13. Biologiset lääkkeet Aivan viime vuosina on taudin hoidossa avautunut uusia näköaloja niin kutsuttujen biologisten lääkkeiden myötä. Biologisiksi

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Lastenreuman lääkehoidossa ollaan jokseenkin

Lastenreuman lääkehoidossa ollaan jokseenkin Näin hoidan -kirjoituskilpailu Visa Honkanen ja Pekka Lahdenne Tehostuneen lääkehoidon ansiosta lastenreuman ennuste on huomattavasti parantunut. Nykyisen aktiivisen lääkehoitokäytännön perustana ovat

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Otezla tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen apremilasti Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Laadukasta aluetyötä Sakari Eskelinen KYS-Laboratoriokeskus

Laadukasta aluetyötä Sakari Eskelinen KYS-Laboratoriokeskus Kokemuksia INRpikamittareista KYS:n alueella Laadukasta aluetyötä 5..04 Sakari Eskelinen KYS-Laboratoriokeskus Pikamittarit Kys:ssä - Sydänlapset n. 0 mittaria vuodesta 996 lähtien - Laboratoriot kpl Rapidpoint

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

AIH PSC. Autoimmuunimaksasairaudet. 9.2.2012 LT Henna Rautiainen Jorvin sairaala, HYKS 1.3.2012

AIH PSC. Autoimmuunimaksasairaudet. 9.2.2012 LT Henna Rautiainen Jorvin sairaala, HYKS 1.3.2012 Autoimmuunimaksasairaudet 9.2.2012 LT Henna Rautiainen Jorvin sairaala, HYKS AIH= Autoimmuunihepatiitti PBC= Primaari biliaari kirroosi PSC= Primaari sklerosoiva kolangiitti Tyyppi 1 AIH Tyyppi 2 5 19%

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin)

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Taustaa Biosimilaarilääke on patenttisuojansa menettäneen biologisen alkuperäislääkkeen samankaltainen,

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 30 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 40 mg laktoosimonohydraattia (ks.

Lisätiedot

Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä. Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen

Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä. Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä Antti Viitanen Toimitusjohtaja Novartis Finland Oy 11.11.2016 Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen Huomio resursseista ja rakenteista

Lisätiedot

Diagnostisten testien arviointi

Diagnostisten testien arviointi Erkki Savilahti Diagnostisten testien arviointi Koe antaa tuloksen pos/neg Laboratoriokokeissa harvoin suoraan luokiteltavissa Testin hyvyys laskettavissa tunnuslukujen avulla Diagnostisten testien arviointi

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 22 helmikuuta 2016 Drospirenoni/etinyyliestradioli Versionumero: 4.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Suun kautta

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Ensimmäisen GILENYA-annoksen jälkeen lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään kuuden tunnin ajaksi, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos

Lisätiedot

Reumataudit ja raskaus

Reumataudit ja raskaus Reumataudit ja raskaus Perhesuunnitteluun liittyvät asiat ovat monelle reumasairautta potevalle naiselle tärkeitä, arkoja ja usein myös ongelmallisia. Reumalääkkeiden käytöstä ennen raskauden alkua ja

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nobivac L4 injektioneste, suspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi 1 ml:n annos sisältää: Vaikuttavat aineet: Inaktivoidut Leptospira

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Molat ja istukkasyöpä Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Trofoblastitautien luokittelu 1. Rypäleraskaus (mola hydatidosa) täydellinen (mola hydatidosa completa) osittainen (mola hydatidosa

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90 VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quadrisol 100 mg/ml oraaligeeli hevosille 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Quadrisol oraaligeeliä sisältää Vaikuttava(t) aine(et) Vedaprofeeni 100

Lisätiedot

Kalprotektiinin käyttö tulehduksellisten suolistosairauksien diagnostiikassa

Kalprotektiinin käyttö tulehduksellisten suolistosairauksien diagnostiikassa Labquality Days 12.2.2016 Kalprotektiinin käyttö tulehduksellisten suolistosairauksien diagnostiikassa Martti Färkkilä Helsingin Yliopisto Kliininen laitos HUS Vatsakeskus, Gastroenterologian klinikka

Lisätiedot

HIV ja hepatiitit HIV

HIV ja hepatiitit HIV HIV ja hepatiitit Alueellinen tartuntatautipäivä 3.5.16 Keski Suomen keskussairaala Infektiolääk. Jaana Leppäaho Lakka HIV 1 HIV maailmalla HIV Suomessa Suomessa 2014 loppuun mennessä todettu 3396 tartuntaa,

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 2 % emätinvoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 20 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: bentsoehappo, butyylihydroksianisoli.

Lisätiedot