Osaamisen ennakointi ja oppilaitosyhteisön osaamisen kehittäminen verkostoissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen ennakointi ja oppilaitosyhteisön osaamisen kehittäminen verkostoissa"

Transkriptio

1 Osaamisen ennakointi ja oppilaitosyhteisön osaamisen kehittäminen verkostoissa Koulutuspäällikkö Aila Paaso March 2014 Olli Oamkilainen 1

2 Ennakoinnin määrittelyä Tulevaisuuden kuvaaminen Analysointijärjestelmien kehittäminen Tulevaisuutta koskevan tiedon tuottaminen ja analysointi Osaamistarpeiden ennakointi laadullista ennakointia tuottaa tietoja: tulevaisuuden osaamistarpeista, osaamisen painopisteiden muutoksista, työelämän uusista osaamisalueista, osaamiskuvauksista Koulutustarpeiden ennakointi määrällistä ennakointia 26 March

3 Miten toimintaympäristö on muuttumassa? Työmarkkinat 2020, EVA Toimintaympäristö on globaali, Kiinan ja Intian taloudellinen ja poliittinen painoarvo kasvaa. Suomen kilpailukyvyn perusta on osaajat. Kilpailu osaajista kiristyy Elinkeinorakenteen murros teollisesta Suomesta palvelujen Suomeen, työn ja työorganisaatioiden muutos Väestörakenteen muutos ja Suuret ikäluokat jää eläkkeelle, huollettavien määrä kasvaa- työurien pidentäminen- Uusi sukupolvi erilainen suhde työhön, työajat, joustot, EVA: työelämän kulttuurivallankumouksesta Julkisen sektorin ylikuormitus, tehokkus, rakenteelliset uudistukset Ekologian näkökulma ja ympäristön merkitys kasvaa; tarvitaan energia ja ympäristötöteknologiaosaamista Tietoyhteiskunta ja Teknologian kehitys, internet, sosiaaliset yhteisöt ; Suomi jäänyt kehityksestä? päällekkäiset systeemit, nostaminen paalupaikalle takaisin Verkostoituminen ja verkottuminen; elearning ja kumppanuudet Osaaminen ja innovaatiokyvyn tarve sosiaalinen osaaminen ja verkottuminen, elinikäinen oppiminen Koulutusjärjestelmän uudelleen arvioiminen: tarvitaan mestareita ja maistereita Yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys Aila Paaso 3

4 Euroopan unionin linjauksia Bolognan prosessi Bolognan julistuksen perimmäinen tavoite on synnyttää yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Tarkoituksena on lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä ja vetovoimaa muihin maanosiin verrattuna. Tavoitteeseen pyritään lähinnä kuudella tavoitteella: Ymmärrettävät tutkintorakenteet. Tässä työkaluina käytetään erityisesti ECTS (European Credit Transfer System) -opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmää sekä tutkintotodistuksen liitettä. Yhdenmukaiset tutkintorakenteet. Tutkintorakennetta kehitetään pääsääntöisesti kahden syklin mallin pohjalle. Ensimmäisen syklin tutkinto on kolmi- nelivuotinen bachelor-tason tutkinto, jonka pitäisi olla relevantti myös eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Toisen syklin tutkintoja ovat maisterin tutkinnot ja jatkotutkinnot ovat kolmannen syklin tutkintoja. Opintojen mitoitusjärjestelmien käyttöönotto. Otetaan käyttöön ECTS-yhteensopivat opintojen mitoitusjärjestelmät. Useassa Euroopan maassa ei ole ollut käytössä opintojen mitoitusta, vaan tutkintojen laajuus on ilmoitettu vuosina tai lukukausina. Liikkuvuuden lisääminen. Opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja korkeakoulujen muun henkilökunnan liikkuvuuden esteiden poistaminen ja liikkuvuuden olennainen lisääminen. Laadunarvioinnin eurooppalainen ulottuvuus. Lisätään laadunarviointiin liittyvää eurooppalaista yhteistyötä yhteisten menetelmien ja tasomäärittelyjen löytämiseksi. ENQA (European Network of Quality Assurance in Higher Education) -verkosto on tässä keskeisessä roolissa. Korkeakoulutuksen eurooppalainen ulottuvuus. Monipuolisen kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen tiivistäminen, kieli- ja kulttuurikoulutus Aila Paaso 4

5 Euroopan unionin linjauksia 1. Lissabonin strategia 2010 ja Lissabonin sopimus 2. Kööpenhaminan prosessi (Kööpenhamina 2002, Maastricht 2004, Helsinki 2006, Bordeaux 2008) 2.1 Eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen vetovoiman ja laadun parantaminen 2.2 Ammatillisen koulutuksen yhteisten välineiden kehittäminen Ammatillisen koulutuksen eurooppalainen laadunvarmistusverkosto. ENQA-VET. Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä. ECVET. Eurooppalaisten tutkintojen viitekehys, EQF. Eurooppalainen tutkinto- ja pätevyysvaatimusten viitekehys, EUROPASS. 2.3 Keskinäisen oppimisen, yhdessä tehtävän työn sekä kokemusten ja tietotaidon vaihdon vahvistaminen 2.4 Kaikkein sidosryhmien osallistuminen 3. Eurooppalainen työllisyysstrategia Aila Paaso 5

6 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, Cedefop, tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista Euroopan unionissa tuottamalla tietoa ammatillisesta koulutuksesta. CEDEFOP järjestää ja tukee ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja tutkimusta sekä tuottaa ja välittää ammatillisen koulutuksen järjestelmiä ja koulutuspolitiikkaa koskevaa tietoa Euroopan unionin jäsenmaiden, ETA-maiden ja Euroopan komission kesken. Cedefop hankkii tietoa jäsenmaiden ammatillisesta koulutuksesta verkostojensa kautta. Opetushallitus koordinoi Refernet-verkoston kansallista toimintaa. Julkaisut Cedefop. 2008c. Skill needs in Europe: Fokus a. Viitattu Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_id= Cedefop. 2008d. VET Policy Report Finland. Progress in the policy priority areas for vocational education and training. European Centre for the Development of Vocational Training. Refernet. Cedefop. 2009a. Future skill supply in Europe. Medium-term forecast up to 2020: synthesis report Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Cedefop. 2009b. In the finishing straight: From Coopenahagen to Bordeaux. Viitattu http:// Cedefop. 2009c. Vocational Education and Training (VET) systems and their development. Viitattu http:// Aila Paaso 6

7 Tulevaisuusselonteko

8 Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko: kestävällä kasvulla hyvinvointia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 18/2013 Valtioneuvoston visio: Vuonna 2030 kaikkien Suomessa on hyvä elää merkityksellistä ja arvokasta elämää. Suomalainen osaaminen ja taloudellinen kasvu ovat luoneet perustan hyvinvoinnille. Suomi on onnistunut rakentamaan kestävää kasvua omaleimaisiin menestystekijöihinsä nojaten ja kantaen vastuuta sekä Suomessa että globaalisti. Kasvu on edistänyt ihmisten hyvinvointia ympäristön kantokyvyn asettamissa rajoissa. Vastuuta kantavat koko yhteiskunta, yhteisöt ja yksilöt 26 March 2014 Aila Paaso 8

9 Suomi on kaikenlaisille yrityksille houkutteleva toimintaympäristö Tavoite vuonna 2030: Suomi on innostava, houkutteleva ja vakaa toimintaympäristö kaikille yrityksille ja osaajille. Elinkeino- ja yritysrakenne on monipuolistunut ja Suomi kestää sen ansiosta paremmin nopeita talouden muutoksia. Erityisesti niiden yritysten, jotka haluavat ja kykenevät uudistumaan sekä kasvamaan globaalisti, on helppo toimia Suomessa. Työn, oppimisen ja yrittämisen uusi liitto Tavoite vuonna 2030: Työ luo edellytykset hyvinvoinnille ja kestävälle kasvulle. Jokaiselle on taattu mielekästä tekemistä. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan nykyistä joustavampia ratkaisuja työntekoon ja oppimiseen. Rohkean kokeileva yrittäjäkulttuuri on kasvun edellytys. 26 March 2014 Aila Paaso 9

10 Menestyksen ja hyvinvoinnin perustana on sivistys, yhteisöllisyys ja osallisuus Tavoite vuonna 2030: Kansainvälisyys, moniarvoisuus ja keskinäinen kunnioitus sekä kaikkien arvostus ja yhteisöllisyys ovat perustana tulevaisuuden menestykselle. Suomessa on kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet ja eriarvoistumiskehitys on taittunut. Julkinen sektori kestävän kasvun tukena Tavoite vuonna 2030: Tulevaisuuden kestävän kasvun rakentamiseksi yhteiskunnan kaikilla toimijoilla on intoa tehdä uutta yhdessä. Kansalaisyhteiskunta ja uusia ratkaisuja kehittävät yritykset ja tutkimustahot toimivat tasaveroisina kumppaneina julkisen sektorin rinnalla. Julkinen sektori kaikilla tasoilla toimii avoimesti ja uusia ratkaisuja ennakkoluulottomasti kokeillen sekä kestävän kasvun markkinoita luoden. Julkisen sektorin omat toimintaedellytykset tukevat nopeutta, avoimuutta ja innovatiivisuutta.. 26 March 2014 Aila Paaso 10

11 Ennakointitiedon tuottajatahot ja toimijaverkostot Valtakunnalliset ja alueelliset hallintoviranomaiset Valtioneuvosto Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Aluehallintovirasto Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Maakuntaliitot Yritykset ja työorganisaatiot Yrittäjät, johtajat Työntekijät Työelämänedustajat tutkintotoimikunnissa Koulutusorganisaatiot Opettajankoulutusorganisaatiot Ammatillisen ja aikuiskoulutuksen järjestäjät Opetushenkilöstö Opiskelijat Järjestöt Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt Opetusalan ammattijärjestö Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Opiskelijajärjestöt 26 March 2014 Korento/Kotimäki

12 Maailman osaavin kansa 2020 Mahlamäk i-kultanen, S., Hämäläinen, T., Pohjonen, P. & Nyyssölä, K. (toim.) OPH, raportit ja selvitykset 2013:8 Koulutus ja inhimillinen pääoma, kansakuntamme voimavara Tarvitaan: 1. Työtä ja panostusta koulutuksen kehittämiseen 2. Tutkimustietoa 3. Yhteistyötä 26 March 2014 Aila Paaso 12

13 Ammattikasvatus Ammattikasvatus, kasvatustieteen osa-alue, jossa tutkittaviin ilmiöön vaikuttavat työelämänkehitys ja eri ammattien kehityshistoria, ammattikulttuuri ja käytännön osaaminen. Tuomisen ja Wihersaaren(2006) mukaan ammattikasvatuksessa on keskeistä tiedostaa ammatin ja työn yhteys. Ammatit kiinnittyvät työhön, ja työelämä on aina läsnä, kun puhutaan ammattikasvatuksesta. Myös Ruohotie (2000) painottaa, että ammattikasvatustutkimus ei rajoitu vain koulujärjestelmässä tapahtuviin ilmiöihin, koska tutkimuskohteena ovat usein muun muassa koulutuksen ja työelämän suhteet, jotka edellyttävät poikkitieteellisyyttä. 26 March 2014 Aila Paaso 13

14 Professio vai dynaaminen ammatti? Professio: tieteellinen yhdistys, ammattieettinen säädöstö, akateeminen koulutus, autonomisuus. Autonomisen toimijuuden rinnalle nousemassa vastuullinen työntekijyys. Organisaatiokansalaisuus ja alaistaidot myös opettajaprofession sisältämään ammatillisuuteen. Dynaamisessa määrittelyssä ammatteja tarkastellaan ihmisestä lähtien: lähtökohtana on ammattilainen itse ja kaikkiin ammatteihin suhtaudutaan tasavertaisesti. Yksilö oppii ja kiinnittyy ammatillisen kasvun kautta tiettyyn ammatilliseen identiteettiin. Ammatti on ihmisen kasvun kautta muuttuva ja dynaaminen. Tuomisen ja Wihersaaren (2006) mukaan dynaamisen ammatin käsite painottaa yksilöä ja hänen ymmärrystään ammatistaan ja yhteiskunta luo raamit ammateille ja niiden määrittelylle. Vuorovaikutus yksilön ja yhteiskunnan välillä johtaa päätelmään, ettei ammatti voi olla muuttumaton käsite. Ammatillisen opettajan työhön liittyvät identiteetit Eteläpelto (2007) Työhön liittyvä identiteetti kuvaa monitasoisesti ja laajasti ihmisen ja työn välistä suhdetta. Käsitteessä liittyvät yhteen ammattialan yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen käytäntö sekä yksilön rakentamat ja muokkaamat yksilölliset merkitykset ja käsitykset työn asemasta elämässä. Myös työhön liittyvät arvot ja eettiset sitoumukset kuuluvat työhön liittyvään identiteettiin. Tätä suppeampi käsite on työidentiteetti, joka rakentuu henkilön oman henkilöhistorian perusteella. Siihen kuuluu myös yksilön tulevaisuuden odotukset suhteessa työhön. Spesifimpi käsite ammatillinen identiteetti tai ammatti-identiteetti tarkoittaa elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä itsestä ammatillisena toimijana. Identiteetin rakentuminen on vaikeutunut, identiteetit ovat tulleet epävakaiksi ja epävarmoiksi. 26 March 2014 Aila Paaso 14

15 Asiantuntijuus Hakkarainen, Palonen ja Paavola (2002) asiantuntijuuden näkökulma Perinteisen kognitiivisen asiantuntijatutkimuksen mukaan asiantuntijuutta on tarkasteltu yksilöllisenä tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisuprosessina. Tynjälä (2004, 176) jakaa näkökulman mukaiset asiantuntijuuden komponentit formaaliin tietoon, käytännölliseen eli kokemukselliseen tietoon ja itsesäätelytietoon. Formaalitieto sisältää alan perustiedon eli faktatiedon ja käsitteellisen tiedon elementit. Käytännöllinen tieto, taitotieto sisältää sen, kuinka jokin asia tehdään. Lisäksi tarvitaan itsesäätelytaitoa ja kriittistä reflektiota joka ulotetaan koko ammattikäytäntöön, myös kollektiiviseen toimintaan. Osallistumisnäkökulman mukainen asiantuntijuus syntyy parhaiten oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen ja työssäoppimisen yhdistävässä mallissa silloin, kun oppimista ei nähdä erillisenä asiana. Opettajan asiantuntijuudessa osallistumisnäkökulma painottuu opetuskulttuurin murrokseen. Tiedon nopea lisääntyminen ja uusiutuminen, oppimiskäsityksen muutos tietoa jakavasta opettajasta oppimisen ohjaajaksi ja opetussuunnitelma-ajattelun uudistuminen keskusjohtoisesta yksityiskohtaisesta asiakirjasta opetuksen yleiset tavoitteet linjaavaksi asiakirjaksi ovat tekijöitä, jotka muuttavat opetuskulttuurin luonnetta individualistisesta opetuskulttuurista kohti Hargreavesin (1994) kollaboratiivista yhteistyön kulttuuria. Opettajan asiantuntijuuden tiedon luomisen näkökulmassa yhdistyvät kognitiivisen näkökulman yksilöllistä eksperttiyttä korostava ja osallistumisnäkökulman kollektiivisen eksperttiyden ja yhteisöllisyyden aspektit. Tynjälän (2006) mukaan asiantuntija ei rutinoidu, vaan kehittää jatkuvasti osaamistaan. Ekspertit kehittävät jatkuvasti työtään ja ammattitaitoaan, ratkaisevat ongelmia yhä korkeammalla ja monimutkaisemmalla tasolla, ylittävät saamisensa rajoja, oppivat sekä virheistään että onnistumisistaan ja luovat uutta tietoa. Tutkijat korostavat yhteisön merkitystä tiedon luomisen asiantuntijuudessa. Professioiden tutkimuksessa opetusalan uuden tiedon tuottamisen, välittämisen ja soveltamisen nopeus, laatu ja menestyksellisyys on heikompaa kuin muilla aloilla. Opettajat luottavat omaan kokemukseensa enemmän kuin tietoon, joten opetustyö ei ole sellainen professio, joka jatkuvasti kehittyisi tiedon luomisen kautta. Opettajat eivät ole välttämättä kiinnostuneita oman alansa tutkimuksesta. 26 March 2014 Aila Paaso 15

16 Ammatillisten opettajien osaamisen ennakoinnin ja kehittämisen askeleita : Osaava - Opettaja koulutustapahtuma (2005) 2006 alkaen alueellinen Esitutkimus ammatillisten opettajien osaamistarpeista 2006 Osaava Opettaja , Toisen asteen ammatillisenkoulutuksen opetushenkilöstön osaaminen. Kehittämishanke Osaava ammatillinen opettaja Väitöstutkimus ammatillisen opettajan tulevaisuuden työnkuvasta. Paaso Osaava Verso I, II, III, Ennakoiva osaamisyhteisö-kehittyvä ammatillinen opettajuus March 2014 Aila Paaso 16

17 Ammatillisen opettajan tulevaisuuden työnkuva Osaava opettaja tutkimushankkeessa toteutettujen nykytila- ja tulevaisuuskyselyjen avulla, edelfoi verkko-ohjelmalla koottua aineistoa käytettiin tutkimuksen aineistona. Kehittämishankkeen loppuraportti: Osaava ammatillinen opettaja 2020 Osaamisalueet: Ammatillinen ja alakohtainen osaaminen Pedagoginen osaaminen Työyhteisöosaaminen Koulutuksen ja työelämän yhteistyöosaaminen 26 March 2014 Aila Paaso 17

18 26 March 2014 Aila Paaso 18

19 Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva Yksintekijästä - Työyhteisölliseksi osaajaksi Työssäoppimisen ohjaajasta Koulutuksen ja työelämän verkosto-osaajaksi Didaktisesta osaajasta - Opiskelijan kohtaajaksi ja kuuntelijaksi Oman työn taitajasta Opiskelijan oppimisprosessin tukijaksi ja ohjaajaksi Ammattialan osaajasta Alansa vastuulliseksi kehittäjäksi 26 March 2014 Aila Paaso 19

20 Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva Yksintekijästä - työyhteisölliseksi osaajaksi Työyhteisöllisen osaajan identiteetti muotoutuu opettajan ja työyhteisön vuorovaikutuksessa. Kollegiaalisuus, työyhteisöllinen osaaminen ja vastuullinen työntekijyys haastavat perinteisen opettajan professionaalisen autonomian. Työyhteisöllisen osaajan identiteetissä yhdistyvät yksittäisen opettajan ja pedagogisen asiantuntijayhteisön opiskelijoiden oppimista tukevat elementit.. 26 March 2014 Aila Paaso 20

21 Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva Työssäoppimisen ohjaajasta koulutuksen ja työelämän verkosto-osaajaksi Koulutuksen ja työelämän verkosto-osaajan työidentiteetti muotoutuu opettajan ja työelämänedustajien vuorovaikutuksessa koulutuksen ja työelämän verkostoissa ja rajapinnoilla. Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, ettei koulutusjärjestelmä ole kyennyt vastaamaan sille asetettuihin haasteisiin työelämän osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnista ja yrityselämän tarpeisiin suunnitellusta koulutuksesta. Tulokset osoittivat myös, että peräti neljäsosa ammatillisista opettajista ei toimi missään koulutuksen ja työelämän verkostoissa. Tämä on huolestuttavaa ammatillisten opettajien osaamisen ajantasaistamisen ja tulevaisuuteen näkemisen kannalta. Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Tuotanto-, palvelu- ja toimintatavat elävät, ja aidoissa työelämän oppimisympäristöissä toimiminen on keskeistä ammattikäytäntöjen oppimisen ja ammattipedagogiikan näkökulmista 26 March 2014 Aila Paaso 21

22 Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva Didaktisesta osaajasta opiskelijan kohtaajaksi ja kuuntelijaksi Opiskelijan kohtaajan ja kuuntelijan työnkuvan mukainen opettajan työidentiteetti vaatii opettajalta toisenlaista osaamista ja vuorovaikutusta kuin perinteinen ammatillisen opettajan identiteetti. Ammatillisen opettajan osaamiseen liittyy kasvatuksellisuus sekä yleisellä että ammattiin kasvattamisen tasolla. Opiskelijan kohtaajan ja kuuntelijan identiteettiin liittyy aina opiskelijan osallisuuden lisääminen ja dialoginen kohtaaminen opiskelijan kanssa. Aineiston perusteella voidaan todeta, että opettajat tiedostavat pedagogisen osaamisen kehittämisen sekä perus- ja täydennyskoulutuksen tarpeen ja merkityksen hyvin vaihtelevasti. Uhkatekijänä nähtiin opettajien ajan käyttäminen kasvattamiseen ammatinopetuksen sijasta. Kuvaavaa on, että tulosten mukaan opettajista peräti 56 prosenttia ilmoitti, ettei toimi missään opiskelijoiden oppimista ja elämänhallintaa tukevissa verkostoissa. Tulos kertoo ammatillisen koulutuksen ja ammattipedagogiikan suurista haasteista opiskelijoiden ammatinoppimisen edistämisessä ja yksilöllisyyden huomioimisessa. 26 March 2014 Aila Paaso 22

23 Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva Oman työn taitajasta oppimisprosessin tukijaksi ja ohjaajaksi Oppimisprosessin tukijan ja ohjaajan työidentiteetti muotoutuu opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksessa, jossa huomioidaan opiskelijan tarpeet ja odotukset. Kehityssuunta viittaa opettajien professionaalisen autonomian murrokseen. Ammatillisen opettajan opettajakeskeinen ajattelu ja toiminta sekä etäisyys työelämästä on väistymässä oleva kehityssuunta. Tulokset viittaavat siihen, että koulutusorganisaatioissa ei ole otettu riittävästi huomioon oppimiskäsitysten ja opetuskulttuurin muutosten vaatimuksia. Ammatillisen opettajan työn kuvan perustehtävää ei myöskään ole selkiytetty riittävästi, eikä tehtävään liittyvää ydinosaamista ole määritelty. Työn vaativuuden arvioinnin yhteydessä tehdyt tehtävän kuvaukset perustuvat opettajan professionaaliseen autonomiaan ja valtaan, eivätkä vastaa opettajan työn nykyisiä vaatimuksia yhteisöllisen verkosto-osaajan, opiskelijan kuuntelijan ja kohtaajan sekä opiskelijan oppimisprosessin tukijan osaamisesta. Tutkimustulosten ja työn vaativuuden arvioinnin tehtäväkokonaisuuksien näkökulmasta näyttäisi siltä, että opettajan ammatin työnkuva ja osaaminen suhteessa opiskelijoihin, työyhteisöön ja erilaisiin oppimisympäristöihin vaatisi syvällisempää dialogia ja selkiyttämistä. Näin voitaisiin myös vastata tutkimuksessa esiin nousseeseen haasteeseen opettajan työn palkitsevuudesta.. 23

24 Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva Ammattialan osaajasta vastuulliseksi alansa kehittäjäksi Ammattialan vastuullisen kehittäjän työidentiteetin jatkuva rakentaminen on välttämätöntä, koska ammatillinen taitotieto kehittyy ja muuntuu koko ajan. Yksittäisten toimialojen osaamistarpeet laajenevat verkostojen ja verkostoissa toimijoiden osaamistarpeiksi. Ammatillisen opettajan ammattiopetuksen vastuusta osa on siirtynyt työpaikoille työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen myötä. Tutkimustulokset viittaavat ammatillisen opettajan ammatti-identiteetin ja ammattialojen kehityksen murrokseen. Opettajan ammattialan vastuullisen kehittäjän työidentiteetti muodostuu opettajan ja kouluyhteisön, työpaikkojen ja alan alueellisten ja kansainvälisten verkostojen vuorovaikutuksessa. 26 March 2014 Aila Paaso 24

25 Heikot signaalit Muutoksen ensioireet (ME) Työyhteisö- osaaminen 132 (31%) Koulutuksen ja työelämän yhteistyö- osaaminen 102 (25%) Opettaja oman työnsä taitajana 87 (21%) Pedagoginen osaaminen 58 (14%) Ammatillinen osaaminen 37 (9%) Osaava ammatillinen opettaja, tulokset yhteenveto Heikot signaalit Aikainen informaatio tulevasta (AI) Koulutusorganisaation strategisen toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja arviointi 44 (10,5 %) Täydennyskoulutus työelämäyhteistyön osaamisessa ja kehittämisessä 59 (14%) Ammattina opettaja 30 (7%) Taito kohdata opiskelijat yksilönä 28 (7 %) Ammattialan kehittäminen ja täydennyskoulutus 26 (6%) Tulevaisuuskuvien tulevaisuustilat ME/ nykytila 184 (40%) ME/ uhka 183 ( 39%) AI /uhka 33 (43%) ME/nykytila 300 (54%) AI/ nykytila 175 ( 52%) ME/uhka 124 (41%) AI/uhka40 ( 61%) ME /nykytila 278 (71%) AI/ nykytila ME/nykytila 233 (69%) AI/ uhka 10 (38%) AI/ toivottava 10 (38%) Tulevaisuuskuvien todennäköisyys Nyk. vauhdilla, joks. tod.näk ( 61%) ( 54 %) Uhka erittäin epätod.näk. 46% Nyk. vauhdilla, joks. tod.näk ( 61%) ( 54 %) Uhka erittäin epätod.näk. 46% Nyk. vauhdilla, joks. tod.näk ( 61%) ( 54 %) Nyk. vauhdilla, joks. tod.näk ( 61%) ( 54 %) Uhka eritt. epätod.näk. 46% Toivottava (65%) (62%) Tulevaisuuskuvien toivottavuus Nyk.vaudilla, ei lainkaan toivott. 36 (44 %) Uhka, ei lainkaan toivott. 64 ( 79 %) Nyk.vaudilla, ei lainkaan toivott. 36 (44 %) Uhka, ei lainkaan toivott. 64 ( 79 %) Nyk.vaudilla, ei lainkaan toivott. 36 (44 %) Nyk.vaudilla, ei lainkaan toivott. 36 (44 %) Uhka, ei lainkaan toivott. 64 ( 79 %) Toivottava 62 (77%) Laadunhallinnan erityispiirteet johtajamis- osaaminen ped.strategia, oppimis- ympäristöajattelu, toimivat prosessit työelämäläht. ops- prosessi alueel. tarpeet kumppanuus palvelu ja kehittämistehtävä osaamisen kehittäminen, kannustava toimintakulttuuri opisk. tarpeet yksilöllistäminen osallisuuden lis. yhteiskunnallinen vastuu/tuloshak. tarvekartoitus, oppiminen, innovointi ja parantaminen osaaminen alakohtaiset koulumuodot ylittävät osaamispolut Kehitys- suunnan vahvuus Keskisuuri 9-11 % Korkea % Matala 6-8 % Matala 6-8 % Matala 6-8 % 26 March 2014 Aila Paaso 25 Ammatillisen opettajan työnkuva Työyhteisöllinen osaaja Koulutuksen ja työelämän verkosto- osaaja Opiskelijan oppimisprosessin tukija ja ohjaaja Opiskelijan kohtaaja ja kuuntelija Ammattialan vastuullinen kehittäjä

26 Osaava Verme Ammatillinen mentorihyrrä 26 March 2014 Nissilä/ Paaso 26

27 Miten koulutusorganisaatiot vastaavat tulevaisuuden haasteisiin ja osaamisvaatimuksiin? 3/26/14 Aila Paaso 27

28 26 March 2014 Aila Paaso 28

29 Ammatillisen opettajan osaamisen ennakointi ja kehittäminen Ennakointityö Kansainvälinen taso, EU Valtakunnallinen taso (OKM, TEM) Alueellinen taso/alakohtainen taso Työpaikat Osaamisyhteisö Koulutusorganisaatiotaso Osaamiskartta - Osaamisalueet: 1. Pedagoginen osaaminen 2. Koulutuksen ja työelämän yhteistyöosaaminen 3. Alakohtainen ammatillinen osaaminen 4. Työyhteisöosaaminen Osaamistasot Osaamisen kehittämisen linjaukset ja tavoitteet OKM OPH Ammatilliset opettajakorkeakoulut Koulutuksen järjestäjät sidosryhmineen Ammatillinen opettaja itse 26 March 2014 Korento/Paaso 2012 Osaamisen arviointi Itsearviointi Vertaisarviointi Esimiehen arviointi Arviointi kehityskeskustelussa 360 arviointi Opiskelija palautteet Kehittämissuunnitelmat ja kehittäminen Valtakunnalliset koulutus- ja kehittämis-ohjelmat Työelämäjaksot Alueelliset ja organisaatiokohtaiset kehittämis-ohjelmat Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat Osaamisen kehittämisen ja kehittymisen arviointi Prosessi Vaikuttavuus 29

30 Osaava Verso I,II,III Pohjois-Suomen alueen ammatillisten opettajien osaamisen ennakointi ja osaamisen kehittäminen verkostoissa, sosiaalisen median ja edelfoin toimintafoorumeissa sekä koulutusorganisaatioiden osaamisenhallintajärjestelmässä 26 March 2014 Aila Paaso 30

31 Osaavaopettaja.fi -sivusto 26 March 2014 Aila Paaso 31

32 II. Koulutusorganisaatiot kehittymisyhteisöinä ammatillisten opettajien osaamisen kehittämisen mallintaminen koulutusorganisaatiossa Verso I, mukana Sosiaali- ja terveysala; Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö Liiketalous; Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, liiketalous Hotelli-, ravintola- ja cateringala; Oulun seudun ammattiopisto, Myllytullin yksikkö, Muhoksen yksikkö ja Kempeleen yksikkö Tieto- ja tietoliikennetekniikka-ala; Oulun seudun ammattiopisto, Myllytullin yksikkö 26 March 2014 Aila Paaso 32

33 II. Koulutusorganisaatiot kehittymisyhteisöinä ammatillisten opettajien osaamisen kehittämisen mallintaminen koulutusorganisaatiossa Verso II, mukana Kone- ja metalliala; Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö tekniikka Raahen ammattiopisto sekä Koulutuskeskus Sedu (benchmarking) Prosessiteollisuusala; Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö tekniikka Ammattiopisto Lappia ja Savon ammatti- ja aikuisopisto Käsi- ja taideteollisuusala; Oulun seudun ammattiopisto, Pikisaaren yksikkö Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Toholammen yksikkö Autoala; Oulun seudun ammattiopisto, Haukiputaan yksikkö, Muhoksen yksikkö ja Kempeleen yksikkö Kainuun ammattiopisto, Kajaani, Raahen ammattiopisto Elintarvikeala; Oulun seudun ammattiopisto, Myllytullin yksikkö Kokkolan ammattiopisto 26 March 2014 Aila Paaso 33

34 II. Koulutusorganisaatiot kehittymisyhteisöinä ammatillisten opettajien osaamisen kehittämisen mallintaminen koulutusorganisaatiossa Verso III, mukana Sähkö- ja automaatioala; Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö tekniikka ja Haukiputaan yksikkö Kainuun ammattiopisto, Kajaani ja Raahen ammattiopisto Logistiikka-ala; Oulun seudun ammattiopisto, Haukiputaan ja Kempeleen yksikkö Ammattiopisto Luovi, Kainuun ammattiopisto Rakennusala; Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö tekniikka ja Haukiputaan yksikkö Ammattiopisto Lappia, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Raahen ammattiopisto Metsäala; Oulun seudun ammattiopisto, Muhoksen yksikkö ja Taivalkosken yksikkö Maatalousala; Oulun seudun ammattiopisto Muhoksen yksikkö Ammattiopisto Lappia Loue, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Kannuksen yksikkö ja Ruukin Maaseutuopisto Matkailuala; Oulun seudun ammattiopisto, Myllytullin yksikkö ja Pudasjärven yksikkö Kainuun ammattiopisto, Kajaani 26 March 2014 Aila Paaso 34

35 Verso IV hankkeessa mukana hiusalan, kauneudenhoitoalan, puutarhatalouden alan, suunnitteluassistentin alan, lääkealan, pintakäsittelyalan, kiinteistöpalvelualan ja laboratorioalan perustutkintojen opettajat Perustutkinnon opettajien osaamiset vielä kuvaamatta seuraavilla aloilla: Kulttuuriala Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Luonnontieteiden ala Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Luonnonvara- ja ympäristöala Hevostalouden perustutkinto Tekniikan ja liikenteen ala Kaivosalan perustutkinto, Puualan perustutkinto, Talotekniikan perustutkinto, Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, Turvallisuusalan perustutkinto, Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Kansainvälinen liiketalouden perustutkinto 3/26/14 35

36 Ammatillisten opettajien osaamisen kehittämisen mallintamisen prosessi SYKSY osaamisen ennakointi osaamisen mallintaminen: alakohtaiset osaamisalueet sekä koulutusorganisaation yhteinen osaaminen, pedagoginen osaaminen ja elinikäisen oppimisen avaintaidot osaamisprofiilien määrittäminen KEVÄT osaamiskartoitusten toteuttaminen kehityskeskustelujen toteuttaminen SYKSY osaamisen kehittämissuunnitelmat koulutussuunnitelmat 26 March 2014 Aila Paaso 36

37 Ammatillisen opettajan osaamisalueet Kaikille yhteinen osaaminen: Työyhteisöosaaminen OSEKK:n perustehtävään liittyvä os. Yhteisöllisyysosaaminen Lainsäädäntöosaaminen Päätöksentekojärjestelmä osaaminen Strategiaosaaminen Toimintajärjestelmäosaaminen Talousosaaminen Henkilöstöhallinnon osaaminen Turvallisuusosaaminen Yhteistyö- ja verkosto-osaaminen Tietojärjestelmä-osaaminen Kaikille yhteinen osaaminen: Elinikäisen oppimisen taidot Oppimistaidot Ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot Eettinen osaaminen Terveyteen ja työkykyyn liittyvä osaaminen Yrittäjyysosaaminen, aloitekyky Ympäristöosaaminen Viestintäosaaminen Monikulttuurisuus ja kansainvälisyysosaaminen Kaikille yhteinen osaaminen: Kielitaito Englanti Ruotsi Venäjä Saksa Opettajan oman alan substanssiosaaminen Alakohtainen opetuksen sisältöosaaminen Oman ammatin tieto- ja taitoperustan mukainen osaaminen Opettajan työelämäyhteistyön osaaminen Opettajan pedagoginen osaaminen Opettajan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaosaaminen Erityisosaaminen Yhteistyöosaaminen työelämän edustajien kanssa Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja kouluttamisosaaminen Työelämän kehittämisosaaminen Opiskelijan oppimiseen liittyvä osaaminen Opiskelijan kohtaamiseen liittyvä osaaminen Opetuksen suunnitteluosaaminen Opetuksen toteuttamisosaaminen Arviointi ja palauteosaaminen Opetuksen kehittämisosaaminen Yrittäjyyskasvatusosaaminen Erityispedagoginen osaaminen Näyttötutkinto-osaaminen Tutkimustyön osaaminen Tutkimus- ja kehittämishankkeiden osaaminen Innovaatiotoiminta osaaminen Säädöksiin pohjautuva erityisosaaminen Alakohtainen erityisosaaminen 26 March 2014 Aila Paaso 37

38 Kokemuksia ammatillisten opettajien osaamisen kehittämisen mallintamisesta AMMATILLINEN OPETTAJA henkilökohtainen osaaminen näkyväksi kehittämisalueet ja koulutustarpeet esille yhteisöllinen kehittämistapa haasteellista; autonomia, työaika sosiaalisen median toimintaympäristöjen käytön haasteellisuus ALAKOHTAINEN VERKOSTO tutkintojen perusteet tutuksi työelämän osaamistarpeet esille alakohtainen yhteistyö ja verkostotapaamiset ja hyvien käytäntöjen jakaminen vertaistuki TYÖYHTEISÖKOHTAISET TAPAAMISET johdon ja opettajien yhteistyö osaamisen johtaminen ja osaamisenhallinta näkyväksi Systemaattinen osaamisen linkittäminen kehityskeskusteluihin kehittämis- ja koulutussuunnitelmat 26 March 2014 Aila Paaso 38

39 Ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen henkilöstön osaamistarpeiden ennakointihanke Ammatillinen opettajakorkeakoulu 26 March 2014 Korento/Paaso

40 Työryhmä: Opetusneuvos Mari Räkköläinen (OPH), asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo (OPH), johtaja Heljä Hätönen (Educa- Instituutti OY), johtaja Hannu Linturi (Internetix), dos Anita Rubin (Tutu), projektipäällikkö Aila Paaso (OAMK), asiantuntija Kati Korento (OAMK), projektikoordinaattori Erja Kotimäki (OAMK), projektikoordinaattori Arja Räinä-Räisänen (OAMK), asiantuntija Johanna Savunen (OSAO) ja asiantuntija Tapio Patrikainen (OSAO). Ammatillisten opettajien osaamista ennakoiva osaamisbarometri osaamisbarometrissa mukana laaja-alainen asiantuntijapaneeli pohdittavana n. 23 tulevaisuusväittämää eli teesiä Ø Kuinka toivottava ja todennäköinen teesin toteutuminen on vuonna 20? Ø Teesit rakennettu keskustelua herättäviksi 26 March 2014 Korento/Paaso

41 Teesi 20/23: Opettajan työaika määräytyy opiskelija- ja työelämälähtöisesti Teesin selite: Kaikki ammatilliset opettajat ovat kokonaistyöajassa, jolloin opetus voi ajoittua mihin vuorokauden tai vuodenaikaan tahansa. Opettajan työnkuvaan kuuluu opetuksen lisäksi joustavasti mm kehittämis- ja johtotehtäviä. 26 March 2014 Korento/Paaso

42 Opettaja on innovatiivinen yksilöllisen oppimisen ohjaaja Opettaja räätälöi opiskelijoille yksilöllisiä oppimispolkuja hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöjen luomisessa hyödynnetään esim. second lifea ja simulaattoreita. Työssäoppimisjaksot siirtyvät kokonaan oppilaitoksiin somen, simulaattoreiden ja erilaisten oppimispelien avulla. 26 March 2014 Korento/Kotimäki

43 Ennakointiprosessin mallintaminen 26 March 2014 Hannu Linturi 43

44 Ennakointiprosessin vuosikello Paneeli kyselyineen lokakuun aikana. Close up marraskuun alussa, jolloin alustavat tulokset paneelissa mukana olleille. Start upissa esitellään maaliskuussa valmistuneen raportin tulokset Perehdytetään paneelityöskentelyyn Pyydetään työelämän edustajien puheenvuoroja Puheenvuoroja myös muista sidosryhmistä ja oppilaitoksesta Close up Marraskuun alussa Start up Syyskuun lopulla Tarkempi analyysi Koulutuksia ja valmennusta Raportti valmis ja hyödynnettävissä maaliskuun viimeisellä viikolla. Koulutusta Delfoin käyttöön ja tulevaisuuden tutkimuksen perusteita. Tarkistetaan seuraavan syksyn paneelin kokoonpano. Nopeat iteraatiot 26 March 2014 Korento/Kotimäki

45 OSAAVA TYÖELÄMÄPEDAGOGI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 6 OP Kati Korento Erja Kotimäki

46 Koulutuksen kuvaus (6op) Koulutus on tarkoite.u amma0llisen koulutuksen ope.ajille ja muulle työelämäyhteistyötä tekevälle henkilöstölle sekä työelämänedustajille. Tavoi.eena on hyvin käytännönläheises0 syventää tutkivan vertaisoppimisen avulla työelämässä tarvi.avaa pedagogista osaamista. Koulutus lisää osallistujien työelämäosaamista, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi työpaikkaohjaajien koulu.amisessa, uusien työntekijöiden perehdy.ämisessä sekä työelämä/oppilaitosyhteistyön koordinoinnissa. Toteutus: Oulu, Helsinki ja Seinäjoki / Vaasa. Koulutuksen sisällöt ja toteutustapa räätälöidään osallistujien aiemman osaamisen ja työyhteisöjen kehi.ämistarpeiden mukaan. 46

47 Osaava työelämäpedagogi Korento&Kotimäki 2014

48 Osallistujien valinta Oulussa n. 20 hengen koulutusryhmä 8-10 paikkaa OSAOlle 7 paikkaa Kaolle 1 paikka/oppilaitos Luovi, Oakk, OPAO, ODO Osallistujilta edellytetään kokemusta työelämäyhteistyöstä, motivaatiota ja sitoutumista koulutukseen Mukaan toivotaan muutama osallistuja työelämästä joko opiskelijaksi tai mukaan kehittämistehtäviin

49 VÄLITTÄMISTÄ JA KONKRETIAA Mitä nuoret toivovat ohjaukselta? - Tutkimukset Miten nuorten ohjaustarpeeseen vastataan? - Kartoitukset Kuka? - Osaava nuorisotakuutoimija koulutus 9 op Laura Paaso & Elina Lavikainen

50 NYT - ja NYT 2 - Nuorisotakuun toteutuminen ammatillisen koulutuksen rajapinnoilla -hankkeet NYT -hankkeessa tehdään laadullinen seurantatutkimus, NYT 2 -hankkeessa laajempi määrällinen tutkimus Kartoituksessa mukana ensimmäisessä vaiheessa Hyria, toisessa vaiheessa Sedu, Itä-Lapin ammattiopisto ja Luovi Helsinki Tutkimuksen ja kartoitusten (NOPPA ja NYT) perusteella tehdään Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön ja Ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteistyönä toimenpide-ehdotukset ja luodaan toimintamalli verkostoyhteistyöhön

51 NOPPA - Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois- Pohjanmaan alueen ammatillisissa oppilaitoksissa Kartoitetaan oppilaitosten nuorisotakuun toteuttamisen nykytilanne, tukimuodot ja yhteistyön mallit. Oulu, Haukipudas, Muhos, Kempele, Liminka, Pudasjärvi, Taivalkoski, Raahe ja Haapavesi Hankkeessa kehitetään alueellista verkostoyhteistyötä eri toimijoiden välillä

52 Osaava nuorisotakuutoimija Opetustoimen henkilöstökoulutus, rahoittajana OPH ja toteuttajana Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Edistetään nuorisotakuun piirissä työtä tekevien, opetus-, opiskelijahuolto- ja ohjaustehtävissä toimivien valmiuksia nuorisotakuun toteuttamisessa koulutuksen rajapinnoilla ja sen nivelvaiheissa 4 koulutusosiota: Nuorisotakuu tutkimuksen valossa, Nuorten osallisuus nuorisotakuun toteuttamisessa, Nuorisotakuu nuorten työllistymisen edistäjänä, Nuorisotakuun toteuttaminen monialaisena ammatillisena osaamisena, yht. 9op Ensimmäisessä vaiheessa pilottikoulutus 20 henkilölle

53 OsaOppi II Osaamista oppimaan Ammatillisen opetushenkilöstön Ope.fi -taitotasojen päivittämiseen tähtäävä Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke. Tavoitteena tieto- ja viestintätekniikan jalkauttaminen erillisestä TVT-opetuksesta ammatillisen opetuksen arkeen lisätä ammatillisten opettajien sosiaalisen median osaamista ja hyödyntämistä opetustyössä Täydennyskoulutukset: Ope.fi-taitotasojen päivitys: Ope.fi I-taso: Some Noviisi (2 op) Ope.fi II-taso: Some Ekspertti (2 op) Ope.fi III-taso: Some Kehittäjä (5 op) Ope.fi kokonaisuuden läpiluotaus: Scan your skills in digital technology (2 op) Mobiilioppiminen ja -pedagogiikka: Tablettileirit Jyväskylässä, Espoossa ja Oulussa Koordinaattorina toimii Oamk/Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Yhteistyöverkostossa mukana Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia/InnoOmnia, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Jyväskylän ammattiopisto.

54 Ammatillisen opetuksen kehittämisen tulevaisuus 1. Koulutuksen järjestäminen Koulutus ja työelämä erillisinä organisaatioina Koulutus ja työelämä yhteisenä organisaationa Opiskelijalähtöinen ammatillinen opetus Työelämälähtöinen ammatillinen opetus 2. Opetus, oppiminen ja osaaminen Oppilaitoksen yhteisöllinen toiminta Opettajan professionaalinen toiminta Oppiaine ja suoritusaikakeskeisyys Osaamiskeskeisyys Osallisuutta tukeva osaaminen Työrauhan ylläpitoon ja kurinpitoon liittyvä osaaminen 3. Ajankohtaiset teemat TVT- ja sosiaalisen median osaaminen Sosiaalinen vuorovaikutusosaaminen Kestävä kehitys Tuottavuus ja taloudellisuus Kansainvälisyys Alueyhteistyö 26 March 2014 Aila Paaso 54

55 Yhteystiedot Aila Paaso KT, Koulutuspäällikkö puh Opetusalan henkilöstö- ja täydennyskoulutus Oulun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Sepänkatu 20, II-kerros OULU 26 March

Ennakoivat osaamisyhteisöt. Aila Paaso ja Kati Korento. 12 September 2013 Olli Oamkilainen 1

Ennakoivat osaamisyhteisöt. Aila Paaso ja Kati Korento. 12 September 2013 Olli Oamkilainen 1 Ennakoivat osaamisyhteisöt Aila Paaso ja Kati Korento 12 September 2013 Olli Oamkilainen 1 Ammatillisten opettajien osaamisen ennakoinnin ja kehittämisen askeleita 2005-2012: Osaava - Opettaja koulutustapahtuma

Lisätiedot

ENNAKOINTI

ENNAKOINTI ENNAKOINTI 10.9.2013 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aloitti nykymuodossaan 1.1.2005 1.1.2009 alkaen 12 koulutusyksikköä ja hallintoyksikkö Opiskelijoita yhteensä n. 11 300 Perusopetuksessa 6 000 Aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

Osaava työelämäpedagogi

Osaava työelämäpedagogi Osaava työelämäpedagogi - Osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa Osaamiskartta kehittämisen välineenä Kati Korento, Oamk / Amok kati.korento@oamk.fi Erja Kotimäki, Oamk / Amok erja.kotimaki@oamk.fi

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

OSAAVA TYÖELÄMÄPEDAGOGI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA, 6 OP

OSAAVA TYÖELÄMÄPEDAGOGI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA, 6 OP OSAAVA TYÖELÄMÄPEDAGOGI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA, 6 OP 1. Työelämäpedagogiikka ammatillisessa koulutuksessa 6op... 3 2. Koulutuksen ennakkotehtävä... Error! Bookmark not defined. 1 OSAAVA TYÖELÄMÄPEDAGOGI

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Mari Räkköläinen HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Turengin asema 17.1.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen Opetushallitus / Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen Valtion

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

Ammatillinen mentori- koulutusohjelma

Ammatillinen mentori- koulutusohjelma Ammatillinen mentori- koulutusohjelma 15 op Ryhmämentoroinnin avulla työidentiteetin vahvistumiseen ja työyhteisölliseen kollegiaalisuuteen Koulutuksen tavoitteena on vertais- ja ryhmämentoroinnin avulla

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa Opetusneuvos Tarja Riihimäki 1 Euroopan unionin strategia 2020 EU2020-strategian ydin muodostuu kolmesta prioriteetista: Älykäs kasvu osaamiseen ja

Lisätiedot

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet?

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opettajankoulutusfoorumin tehtävät 1. Laaditaan

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

ECVET EQF EQARF EUROPASS

ECVET EQF EQARF EUROPASS Ammatillinen koulutus on keskeinen väline Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä, sillä merkittävä osa eurooppalaisille työmarkkinoille tulevasta työvoimasta tarvitsee nimenomaan

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky)

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) 16.2.2016 Ilkka Pirskanen Kuntayhtymän johtaja Lähtökohdat 2 Perustana on opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET EXPERT -toiminta 2012 2013 Savonlinna 28.10.2013 Hannele Nevalampi, CIMO Kansallinen ECVET Expert-toiminto Toiminto on perustettu 2012 Tukemaan ECVETin kansallista toimeenpanoa

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Koulu on maailman paras paikka olla tekemässä elämän laatua! (Kati Evinsalo, Hepolan koulu, Kemi) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Koulu on maailman paras paikka olla tekemässä elämän laatua! (Kati Evinsalo, Hepolan koulu, Kemi) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulu on maailman paras paikka olla tekemässä elämän laatua! (Kati Evinsalo, Hepolan koulu, Kemi) Uteliaisuus heräsi Ohjausryhmätyöskentely Oltiinko Tampereella kehittämässä jotain sellaista osaamisen

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Markku Kainuun Suonpää, ammattiopisto, opettaja, aikuiskoulutus NTM, tutkintovastaava Ohjelma

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Ennakointiryhmien aloitusseminaari 1.6.2017 Ylijohtaja Mika Tammilehto 1 Osaamisen ennakointifoorumi Toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen Kiina-, Intia-, Venäjä-, ja Japani-verkostot koulutuksen järjestäjien tukena

Ammatillisen koulutuksen Kiina-, Intia-, Venäjä-, ja Japani-verkostot koulutuksen järjestäjien tukena Ammatillisen koulutuksen Kiina-, Intia-, Venäjä-, ja Japani-verkostot koulutuksen järjestäjien tukena Skills-laivaseminaari 12.-14.5.2011 m/s Silja Serenade Erityisasiantuntija Annikki Häkkilä, Opetushallitus

Lisätiedot

Osaava ammatillinen opettaja 2020

Osaava ammatillinen opettaja 2020 Osaava ammatillinen opettaja 2020 Aila Paaso Koulutuspäällikkö, KT Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu aila.paaso@oamk.fi Abstrakti Artikkeli pohjautuu väitöstutkimukseen

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman linjaukset

Erasmus+ -ohjelman linjaukset Erasmus+ -ohjelman linjaukset CIMO, ammatillinen koulutus 2013 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle Liikkuvuus (KA1) Opiskelijoiden liikkuvuus Vastavalmistuneiden liikkuvuus Opettajien ja muun henkilöstön

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi Rahoittaja: #OPEKE OPEKE AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi 27.9.2017 Mikä OPEKE on? Valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI Marja Veikkola, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) 26.9.2014 Sivu 1 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksen Osekkille sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä OSAO:ssa Kehittämis- ja palvelutehtävä liittyy aluestrategioihin (Pohjois- Pohjanmaan), järjestäjän

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Viestintäalojen tutkintojen kehittämishanke

Viestintäalojen tutkintojen kehittämishanke Viestintäalojen tutkintojen kehittämishanke 10.2.2012 Yli-insinööri Kati Lounema Ammattikoulutus Opetushallitus Sisältö! Tulevaisuuden näkymiä TUTKE-hankkeen loppuraportin esitykset ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Uranhallintataidot ja ennakointitiedon hyödyntäminen uraohjauksessa Vain se mikä muuttuu, voi säilyä

Uranhallintataidot ja ennakointitiedon hyödyntäminen uraohjauksessa Vain se mikä muuttuu, voi säilyä Uranhallintataidot ja ennakointitiedon hyödyntäminen uraohjauksessa Vain se mikä muuttuu, voi säilyä Webinaari 21.3.2013 klo 14-15 Lehtori, verkostovalmentaja Anne Leppänen Lehtori, verkostovalmentaja

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

Osaava Verme Vertaisryhmämentori - koulutusohjelma 15 op

Osaava Verme Vertaisryhmämentori - koulutusohjelma 15 op Osaava Verme Vertaisryhmämentori - koulutusohjelma 15 op Nissilä & Paaso 2014 Vertaisryhmämentoroinnin avulla työidentiteetin vahvistumiseen ja yhteisölliseen hyvinvointiin. Osaava Vermen tavoitteena on

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (5) 103 Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2013 HEL 2012-014448 T 00 01 01 Päätös päätti hyväksyä aloituspaikat vuodelle 2013 ammatilliseen perustutkintoon

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen haasteet

Korkeakoulutuksen haasteet Korkeakoulutuksen haasteet Prof. (ma.) Maria Kääriäinen Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö Työn murros Työ verkostoitunutta, kompleksista, dynaamista ja vaikeasti ennustettavaa Työn

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan Aineistokartoitustehtävä 1 - Työelämäpedagoginen osaamiskartta, osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6 op - Valmiina käytettävissä oleva aineistojen sekä puuttuvan aineiston valmistaminen

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE. http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/

OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE. http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/ OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/ Malli pohjautuu Kvalifikaatioihin, niiden kriteerien määrittämiseen, joista osaamisvaade syntyy Osaamisen tunnistamiseen ja mallintamiseen

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Arviointityövälineiden kehittämisen taustaa Kolme nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointialuetta

Lisätiedot

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy 11.12.2012 / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki OSALLISTUJILLE MAKSUTON KOULUTUS Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta

Lisätiedot

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa TAITO2017 Osaamisen ydintä etsimässä. Taitokeskus, Tampere 25.- 26.4.2017 Piia Silvennoinen & Outi Ahonen

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön. TOPSEK-opintojakso 13.10.2009

Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön. TOPSEK-opintojakso 13.10.2009 Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön TOPSEK-opintojakso 13.10.2009 Tavoite johdattaa opintojakson työskentelyyn nostaa esille ajankohtaisia koulutuspolitiikan tavoitteita tarkastella tvt:n opetuskäytön haasteita

Lisätiedot

KONSULTAATIO: KUULEMIS- JA KESKUSTELUTILAISUUS

KONSULTAATIO: KUULEMIS- JA KESKUSTELUTILAISUUS FINECVET -projekti ECVET KONSULTAATIO: KUULEMIS- JA KESKUSTELUTILAISUUS 7.3.2007 Meri Kaila-Sayeed projektin koordinaattori FINECVET -projektin tavoite (12/2004 02/2006) u kokeilla eurooppalaisen opintosuoritusten

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Kilpailutoiminta ammatillisen koulutuksen kehittäjänä. Mika Tammilehto 12.5.2011

Kilpailutoiminta ammatillisen koulutuksen kehittäjänä. Mika Tammilehto 12.5.2011 Kilpailutoiminta ammatillisen koulutuksen kehittäjänä Mika Tammilehto 12.5.2011 Ammattikoulutus myrskyn silmässä? Osaamistarpeet muuttuvat mikä muuttuu, miten ja millä aikajänteellä? uusien teknologioiden

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Peruskoulupäivät 2014 Osaaminen monilukutaito, laaja-alainen osaaminen, teknologiaoppiminen, monialainen oppiminen, osallisuus Työskentelyn kulku Ajatuksia

Lisätiedot

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät 2016. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät 2016. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Koulutustarjonta Yhteishaku kevät 2016 Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opi, innostu, työllisty Opiskele ammattilaiseksi OSAOn moderneissa oppimisympäristöissä laadukkailla laitteilla ja kalustolla.

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kuntamarkkinat 11.9.2013 Sirpa projektipäällikkö TÄSTÄ ON KYSYMYS - Kompetenssit tänään: A B C... kunta- ja palvelurakenne Y ja Z ja? sukupolvi työurien jatkaminen

Lisätiedot