Puuttuvan tiedon ongelmat pitkittäistutkimuksissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puuttuvan tiedon ongelmat pitkittäistutkimuksissa"

Transkriptio

1 1/27 Puuttuvan tiedon ongelmat pitkittäistutkimuksissa Jaakko Nevalainen Tampereen yliopisto Sosiaalilääketieteen päivät

2 2/27 Sisältö 1 Johdanto ja peruskäsitteet 2 Mallintamiseen pohjautuvat menetelmät 3 Moni-imputointimenetelmät 4 Yhteenveto

3 3/27 Mitä on puuttuva data Pitkittäistutkimuksella tarkoitetaan aineistoja, joissa samoilta yksilöiltä havaitaan jono mittauksia samoista ominaisuuksista yli ajan Esimerkki: kolmelta yksilöltä mitataan pituutta vuosittain viiteen ikävuoteen asti X X X X X X X X O O X X X X X O O O Puuttuvalla tiedolla tarkoitetaan niitä havaintoja, jotka oli tarkoituskin kerätä.

4 4/27 Päätelmät puutteellisesta aineistosta Analyysin pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä voidaan pitää valideina, mikäli: 1 aineiston pohjalta tehdyt arviot lääkkeen tai muun intervention tehosta eivät ole systemaattisesti harhaisia kumpaankaan suuntaan 2 arvion tarkkuutta kuvaava keskivirhe (sekä luottamusväli) vastaa sen todellista tarkkuutta 3 mitä suurempi aineisto, sitä lähempänä arviot intervention vaikutuksesta ovat todellista vaikutusta kohdepopulaatiossa (tilastotieteessä: tarkentuvuus) Mikäli puuttuvuutta on merkittävästi, näistä ehdoista mikään ei automaattisesti toteudu ja se on aina huolenaihe tulosten luotettavuutta arvioitaessa.

5 5/27 Täysin satunnainen puuttuvuus I engl. missing completely at random (MCAR) puuttuvuusmekanismi eli havainnon puuttuvuuden todennäköisyys on riippumaton sekä yksilön havaituista että havaitsemattomista ominaisuuksista esimerkkejä: mittauslaitteet epäkunnossa potilas estynyt tulemaan paikalle lapsen harrastuksen vuoksi muutto toiselle paikkakunnalle tällöin havaittu aineisto on yhä edustava sille populaatiolle, jota koko aineisto (so. havaittu + havaitsematta jääneet osat) olisi edustanut

6 6/27 Täysin satunnainen puuttuvuus II Kuva: Lasten keskimääräinen log BMI viiteen ikävuoteen asti (n=100). Musta viiva kuvaa täydellisesti havaittua aineistoa ja katkoviivat aineistoja, joista on täysin satunnaisesti valituilta lapsilta on havainnollistamistarkoituksessa tuhottu kolmen viimeisen aikapisteen (36, 48 ja 60kk) tiedot.

7 7/27 Täysin satunnainen puuttuvuus III n Keskiarvo Keskihajonta Keskivirhe Täysin havaittu aineisto Puutteellinen Puutteellinen Puutteellinen Puutteellinen Puutteellinen voidaan tyytyä analysoimaan vain aineiston havaittu osa ongelma: havaitun datan perusteella on mahdoton olla varma siitä, että puuttuvuusmekanismi todella on MCARtarvitaan perusteltuja oletuksia analyysin tueksi

8 8/27 Ehdollisesti satunnainen puuttuvuus I engl. missing at random (MAR) havainnon puuttuvuuden todennäköisyys on riippuu pelkästään yksilön havaituista ominaisuuksista, ja on riippumaton yksilön havaitsemattomista ominaisuuksista esimerkkejä: drop-out'n todennäköisyys riippuu sosioekonomisesta asemasta hyvin hoikkia lapsia seurataan tarkemmin kuin normaalipainoisia potilas lopettaa tutkimuslääkkeen käytön labra-arvojen noustua pahasti viitearvojen yläpuolelle tässä tärkeää: mitataan tiedot sosioekonomisesta asemasta, aiemmista mittauksista, labra-arvoista realistisempi oletus kuin MCAR

9 9/27 Ehdollisesti satunnainen puuttuvuus II Kuva: Lasten keskimääräinen log BMI viiteen ikävuoteen asti (n=100). Niillä lapsilla, joilla BMI oli hyvin alhainen kahden ikävuoden kohdalla, todennäköisyys havaita myös 3, 4 ja 5 vuoden BMI:t on selvästi korkeampi (87%) kuin muilla (n. 44%). Otoskeskiarvot puutteellisesta aineistosta ovat systemaattisesti harhaisia.

10 10/27 Ehdollisesti satunnainen puuttuvuus III Breaking news Tällöin parametreja kuten populaatiokeskiarvoja, regressiokertoimia jne. sekä niiden keskivirheitä voidaan kuitenkin arvioida esimerkiksi sellaisin uskottavuuspohjaisin menetelmin, jotka huomioivat riippuvuusrakenteet mittausten välillä moni-imputoimalla, kunhan imputointimallit on rakennettu huolellisesti

11 11/27 Ehdollisesti satunnainen puuttuvuus IV Sen sijaan complete case -analyysi tai simple & single imputation -menetelmät yhdistettynä marginaalianalyysiin ovat lähes aina harhaisia ja/tai antavat virheellisen kuvan analyysin tarkkuudesta Harhan suuruus ja suunta riippuu vieläpä täysin tilanteesta.

12 12/27 Ehdollisesti satunnainen puuttuvuus V Esimerkki Kokeessa estimoidaan lääkkeen (vs. lumelääke) tehoa luuntiheyteen, joka heikkenee tasaisesti iän myötä. Lääke todellisuudessa hidastaa heikkenemistä jonkin verran. Tehon arvioimiseksi aineiston perusteella paikataan kaikki puuttuvat arvot edellisellä havaitulla arvolla. Jos puuttuvuutta on pelkässä lumelääke-ryhmässä, lääkkeen teho näyttää huonommalta kuin se todellisuudessa onse saattaa jopa vaikuttaa lumelääkettä heikommalta. Jos puuttuvutta on pelkässä aktiivilääke-ryhmässä, lääkkeen teho näyttää paremmalta kuin se todellisuudessa on. Molemmissa tapauksissa lääkkeen tehoa kuvaava luottamusväli on paitsi väärin kohdistettu myös valheellisen kapea, koska puuttuvia arvoja käsitellään kuin ne olisivat todellisia arvoja.

13 13/27 Uskottavuuspohjaiset menetelmät I Normaalijakautumaoletuksiin pohjautuvat menetelmät kuten toistettujen mittausten ANOVA sekamallit, joiden erikoistapauksia ovat monitasomallit ja kasvukäyrämallit pyrkivät mallintamaan muutoksia ajassa määräämällä keskiarvorakenteen sekä kovarianssirakenteen (hajonnan muutos ajassa, havaintojen keskinäinen riippuvuus) Jokainen yksilö riippumatta siitä kuinka usealla aikapisteellä tätä yksilöä havaittiin vaikuttaa arvioihin keskiarvoista kaikilla aikapisteillä ehdollisen odotusarvonsa kautta. Saadaan puuttuvuuden suhteen korjattuja arvioita ja myös arvioidut keskivirheet ovat oikein.

14 14/27 Uskottavuuspohjaiset menetelmät II Kuva: Moniulotteiseen normaalijakaumaan perustuva keskiarvojen estimointi korjaa arvioita oikeaan suuntaan, eikä systemaattinen harha enää näy. Mallin vastemuuttujina log BMI vuosina 2-5 (toistettujen mittausten ANOVA).

15 15/27 Uskottavuuspohjaiset menetelmät III Tärkeää: mallipohjainen lähestymistapa toimii vain silloin kun 1 kaikki puuttuvuustodennäköisyyteen vaikuttavat havaitut muuttujat voidaan kerätä vastemuuttujiksi samaan malliin 2 niiden riippuvuusrakenne on osa mallia (esimerkiksi moniulotteisen normaalijakauman kovarianssimatriisi). Mikä tahansa tilastollinen malli ei tuota oikeita tuloksia! (joskus puuttuvuutta selittäviä tekijöitä voidaan käyttää myös kovariaatteina)

16 16/27 Moni-imputointi eli monipaikkaus I Moni-imputoinnilla eli monipaikkaukselle pyritään valideihin analyyseihin & johtopäätöksiin, ei ennustamaan yksittäisiä puuttuvia arvoja. Idea karkeasti ottaen: 1 Määrätään imputointimalli: mikä olisi puuttuvan muuttujan ehdollinen jakauma kun yksilöltä on havaittu yksi tai useampia muita muuttujien arvoja? Tämä yleensä jonkinlaisella regressiolla toteutettava malli perustuu vain täydellisesti havaittuihin yksilöihin ja näin voidaan tehdä vain kun vähintään MAR-oletus pätee.

17 17/27 Moni-imputointi eli monipaikkaus II 2 Imputointimallista generoidaan esimerkiksi viisi puuttuvan muuttujan mahdollista arvoa ja saadaan viisi täydellistä ja keskenään erilaista aineistoa.

18 18/27 Moni-imputointi eli monipaikkaus III 3 Suoritetaan suunniteltu analyysi jokaiselle aineistoista ja kerätään talteen tulokset keskivirheineen. 4 Yhdistetään tulokset keskiarvoistamalla ne. Oleellista on, että yhdistettyjen tulosten tarkkuus on imputointien sisäinen vaihtelu + imputointien välinen vaihtelu Jälkimmäinen komponentti siis kuvaa imputointiin liittyvää epävarmuutta eikä imputoituja havaintoja siten käsitellä kuten todellisia havaintoja.

19 19/27 Moni-imputointi pitkittäistutkimuksessa I Esimerkki Imputoidaan rekursiivisesti BMI 36kk jakaumasta ehdolla BMI ikähetkillä 0, 3,..., 24kk BMI 48kk jakaumasta ehdolla BMI ikähetkillä 0, 3,..., 36kk BMI 60kk jakaumasta ehdolla BMI ikähetkillä 0, 3,..., 48kk missä 36 ja 48kk:n tiedot olisi imputoitu, mutta huomaa imputointimallin (regression) perustuvan vain niihin yksilöihin joilta imputoitava muuttuja on havaittu. Tämä menettely johtaa käytännössä täysin samaan lopputulokseen kuin uskottavuuspohjainen analyysi.

20 20/27 Moni-imputointi pitkittäistutkimuksessa II Moni-imputoinneista ei ole hyötyä siinä tilanteessa, että uskottavuuspohjaisen mallin avulla voidaan ehdollistaa kaikille jakaumaan vaikuttavilla muuttujilla. Kuitenkin: Ajanhetkiä voi olla paljon. Muuttujia voi olla paljon per aikapiste ja lisäksi ne voivat olla keskenään tyypiltään erilaisia. Täydellisen uskottavuuspohjaisen mallin sovittaminen voi olla mahdotonta kun taas moni-imputointi saattaa olla mahdollista toteuttaa.

21 21/27 Moni-imputointi pitkittäistutkimuksessa III Esimerkki Lapsen BMI ajanhetkellä t assosioituu ainakin aiempiin ja myöhempiin BMI mittauksiin ruokavalioon liikuntaan perimään joihinkin sosioekonomisiin tekijöihin... Tekijöistä ruokavalio, liikunta ovat ajassa muuttuvia, kun taas perimä ja kenties SES eivät.

22 22/27 Moni-imputointi pitkittäistutkimuksessa IV Ideana imputointimallin ylisovitus kaikille imputoitaville ja mahdollisesti puuttuvuutta ennustaville tekijöille vuorotellen käyttäen iteratiivista menettelyä, ns. fully conditional specication suoraan tai two-fold FCS (Raghunathan et al., 2001; Nevalainen et al., 2009; Welch et al., 2014)

23 23/27 Moni-imputointi pitkittäistutkimuksessa V Pyritään pääsemään niin lähelle MAR oletuksen paikkansapitävyyttä kuin havaitun aineiston valossa on mahdollista. Täysin välttämätöntä on, että sekä kiinnostuksen kohteena oleva vastemuuttuja että analyysimallissa tutkittavien selittäjät (esim intervention ja ajan yhdysvaikutus) ovat osa imputointimallia Esimerkiksi R:n MICE (multiple imputation by chained equations) sekä MICEn Stata-toteutus ja SAS/IVEware (tulossa myös proc mi -proseduuriin) kykenevät sovittamaan valtavia imputointimalleja iteratiivisesti.

24 24/27 Moni-imputointi pitkittäistutkimuksessa VI Käytännössä monesti osoittautuu, että moni-imputoidut tulokset ovat lähes identtiset havaitun aineiston analyysin kanssa (Pulkki-Råback, et al., 2014 in press; Virtanen et al., 2012; Virtanen et al., 2014) Voidaan silloin nähdä tulosten validointina: puuttuvuus ei näytä aiheuttavan harhaa tuloksiin Sama tarkkuus havaitulla aineistolla ja moni-imputoidulla aineistolla ilmentää sitä, että puuttuvuuden informaatioarvo voi olla vähäinen Samankaltaisuus ei päde yleisesti (vrt. BMI esimerkki; Carpenter & Kenward, 2013)

25 25/27 Ei-satunnainen puuttuvuus Mikäli puuttuvuuden todennäköisyys riippuukin havaitsemattomista tekijöistä, puhutaan engl. missing not at random (MNAR) mekanismista Pattern mixture -mallit ovat sensitiivisyysanalyyseja, joissa analysoidaan havaittu data yhdessä puuttuvien havaintojen kanssa olettaen jälkimmäiselle jokin malli. Harhan määrää voidaan tällöin systemaattisesti arvioida. Painottamalla havaintoja sen mukaisesti kuinka vahvasti puuttuvuuden todennäköisyys riippuu vastemuuttujan arvoista voidaan myös tarkastella tulosten herkkyyttä MNAR mekanismille (Carpenter & Kenward, 2007) Oletukset molemmissa lähestymistavoissa hyvin voimakkaita.

26 26/27 Yhteenveto Arvioi puuttuvuuden määrää ja sen syitä. Tunnista puuttuvuuden tyyppi: (a) Täysin satunnainen (MCAR) pelkän havaitun aineiston analyysi riittää (b) Ehdollisesti satunnainen (MAR) valitse malli- tai imputointipohjainen lähestymistapa monimutkaisuuden asteen perusteella (c) Ei-satunnainen puuttuvuus (MNAR) mieti olisiko puuttuvuuden todennäköisyyteen vaikuttavat tekijät jotenkin saatavissa ja palattavissa tyyppiin (b) muutoin on tyydyttävä harhaisiin analyyseihin ja niiden perusteella haarukoimaan tulosten sensitiivisyyttä.

27 27/27 Avainkirjallisuutta Hyvä oppikirja (lukeminen vaatii teknistä osaamista): Carpenter JR and Kenward MG. Multiple Imputation and its Application. Wiley, Tästä saatavilla myös practical guide (online). Vuorotteleva imputointimenettely (FCS): Raghunathan TE et al. A multivariate technique for multiply imputing missing values using a sequence of regression models. Survey Methodology 2001; 27:8595. Muistilista siitä mitä puutteellisesta aineistosta tulisi raportoida: Sterne JAC et al. Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: potential and pitfalls. BMJ, 2009.

Alkusanat. Helsingissä 17.5.2013. Noora Nikula

Alkusanat. Helsingissä 17.5.2013. Noora Nikula VR-lähiliikenteen matkustajamäärien estimointi sekä matkan pituuksien mallintaminen automaattisilla matkustajalaskentalaitteilla kerättyjen näytteiden perusteella Noora Nikula Helsingin Yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA AB Mat-.08 Sovelletun matematiikan erikoistyöt PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA Teppo-Heikki Saari, 58096R 9. helmikuuta 008 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknillisen fysiikan ja matematiikan

Lisätiedot

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1 1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1. Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit TEOREETTINEN JAKAUMA 3.1 Satunnaismuuttuja

Lisätiedot

Aki Taanila LINEAARISET REGRESSIOMALLIT

Aki Taanila LINEAARISET REGRESSIOMALLIT Aki Taanila LINEAARISET REGRESSIOMALLIT 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 0 Johdanto... 1 1 Keskiarvo ennustemallina... 2 2 Yhden selittävän muuttujan malli... 3 3 Useamman selittävän muuttujan malli... 6 4 Excel

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

Faktoreiden identifiointi ja rahastotuottojen analysointi Eurooppalaisille Large Cap osakerahastoille

Faktoreiden identifiointi ja rahastotuottojen analysointi Eurooppalaisille Large Cap osakerahastoille Faktoreiden identifiointi ja rahastotuottojen analysointi Eurooppalaisille Large Cap osakerahastoille Mat 2.77 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kristian Nikinmaa (projektipäällikkö) Markus Ehrnrooth

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta?

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 21 Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Tuomas Kosonen Olli Ropponen Muistiot 21 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 21 Makeisvero

Lisätiedot

Kysynnän ennustaminen

Kysynnän ennustaminen t-2.108 Sovelletun matematiikan erikoistyöt ura Salmi 41917D Kysynnän ennustaminen Sisällys 1 1. Johdanto... 2 2. Kysyntä... 3 3. Ennustamismenetelmät... 4 3.1 Kvalitatiiviset menetelmät... 4 3.2 Kvantitatiiviset

Lisätiedot

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tapauskohtaisten eläkkeiden tilastollinen ennustaminen

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tapauskohtaisten eläkkeiden tilastollinen ennustaminen Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tapauskohtaisten eläkkeiden tilastollinen ennustaminen SHV-harjoitustyö (suppea) Tiina Seppänen 11.9.2014 Sisältö Abstract... 1 1 Johdanto... 2 2 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 116

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 116 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 116 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Reino Sirén

Lisätiedot

Working Paper Finpron vaikuttavuus: Finpron palveluiden käytön vaikutukset yritysten kansainvälistymiseen ja menestymiseen

Working Paper Finpron vaikuttavuus: Finpron palveluiden käytön vaikutukset yritysten kansainvälistymiseen ja menestymiseen econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Maanmittaus 80:1-2 (2005) 5 Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 23.3.2005 Hyväksytty 31.8.2005 Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Pasi Häkli ja Hannu Koivula Geodeettinen laitos, Geodesian ja geodynamiikan

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Bayes-verkot analysoinnin ja johtamisen välineenä rakennustuotannossa

Bayes-verkot analysoinnin ja johtamisen välineenä rakennustuotannossa Bayes-verkot analysoinnin ja johtamisen välineenä rakennustuotannossa Ralf Ekholm Bayes Information Technology Oy ralf.ekholm@bayesit.com Bayes-verkot ovat todennäköisyyslaskentaa. Niitä käytetään mm.

Lisätiedot

7. Tutkimuksen teko. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina

7. Tutkimuksen teko. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina 7. 7.1. Johdanto Tämä luku perustuu kirjaan C. Wohlin et al., Experimentation in Software Engineering, An Introduction, Kluwer Academic Publishers, 2000. ISBN 0-7923-8682-5. Tähän asti olemme käsitelleet

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

PK-yritysten rahoituslaskelmien täsmäämisestä

PK-yritysten rahoituslaskelmien täsmäämisestä PK-yritysten rahoituslaskelmien täsmäämisestä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Timo Saarinen 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu ii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI v (90) 1831 Antti Ilmanen Suomen Pankin markkinaoperaatioiden osasto 24.5.1989 18/89 DURAATIOANALYYSIN KÄYTTÖ JOUKKOVELKAKIRJAN KORKORISKIN ARVIOINNISSA JA HALLINNASSA

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit I TRAI 31.8.2012/SJ Luentomuistiinpanoja

Tietorakenteet ja algoritmit I TRAI 31.8.2012/SJ Luentomuistiinpanoja Tietorakenteet ja algoritmit I Luentomuistiinpanoja Simo Juvaste Asko Niemeläinen Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Alkusanat Tämä moniste perustuu valtaosaltaan aiemman Tietorakenteet ja algoritmit

Lisätiedot

Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä:

Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä: Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä: Ehdotus tehostamistavoitteiden ja kohtuullisten kustannusten arviointiperusteiden kehittämiseksi kolmannella valvontajaksolla 2012-2015

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Aalto yliopisto Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Loppuraportti 8.5.2013 Vesa Husgafvel (projektipäällikkö) Tomi Jussila

Lisätiedot

Peruskoululaisten yhteiskunnallisen osaamisen estimointi sekamallilla: sovellus ICCS 2009 -aineistoon. Tilastotieteen pro gradu -tutkielma

Peruskoululaisten yhteiskunnallisen osaamisen estimointi sekamallilla: sovellus ICCS 2009 -aineistoon. Tilastotieteen pro gradu -tutkielma Peruskoululaisten yhteiskunnallisen osaamisen estimointi sekamallilla: sovellus ICCS 2009 -aineistoon Tilastotieteen pro gradu -tutkielma Tuomo Huttu Matematiikan ja tilastotieteen laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

IntStream E.R.T 1.0 ANALYYSIT

IntStream E.R.T 1.0 ANALYYSIT IntStream E.R.T 1.0 ANALYYSIT 2004 Intstream Oy Kaikki oikeudet pidätetään Rev. 1.0.2 www.intstream.fi - Tekniikantie 14, 02150 Espoo info@intstream.fi - Puh: 09-2517 3518 fax: 09-2517 3519 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät ja haasteet eläkesijoittamiselle

Osakemarkkinoiden näkymät ja haasteet eläkesijoittamiselle R RAPORTTEJA Hannu Kahra Osakemarkkinoiden näkymät ja haasteet eläkesijoittamiselle Eläketurvakeskuksen rapor tteja 2009:3 RAPORTTEJA Hannu Kahra Osakemarkkinoiden näkymät ja haasteet eläkesijoittamiselle

Lisätiedot

Onko aikahajauttamisesta hyötyä?

Onko aikahajauttamisesta hyötyä? LTT-Tutkimus Oy, Rahoitusinstituutti Artikkelit ja kommentit -sarja KTM, VTM Jan Antell Svenska handelshögskolan Rahoituksen laitos ja KTT Mika Vaihekoski LTT-Tutkimus Oy Rahoitusinstituutti Onko aikahajauttamisesta

Lisätiedot

Peliteoriaa sekä elektronisten rahapika-arpojen reunaehtojen tutkintaa

Peliteoriaa sekä elektronisten rahapika-arpojen reunaehtojen tutkintaa TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma Laura Mantere Peliteoriaa sekä elektronisten rahapika-arpojen reunaehtojen tutkintaa Informaatiotieteiden yksikkö Matematiikka Kesäkuu 2015 Tampereen yliopisto

Lisätiedot