Kokemäen kaupungin ja kaupunginjohtaja Reijo Siltalan välinen JOHTAJASOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemäen kaupungin ja kaupunginjohtaja Reijo Siltalan välinen JOHTAJASOPIMUS"

Transkriptio

1 Hyväksytty kaupunginhallituksessa Kokemäen kaupungin ja kaupunginjohtaja Reijo Siltalan välinen JOHTAJASOPIMUS Tällä Kokemäen kaupungin ja kaupunginjohtaja Reijo Siltalan välisellä johtajasopimuksella sovitaan kaupunginjohtajan työn tavoitteista sekä selkeytetään poliittisen ja ammatillisen johdon työjakoa, rooleja, toimivaltaa sekä vastuita. Lisäksi sillä sovitaan kaupunginjohtajan virkasuhteen ehdoista normaalia viranhoitomääräystä tarkemmin. Kokemäen kaupungin puolelta sopijaosapuolena on Kokemäen kaupunginhallitus. Johtajasopimuksen toteutumista arvioidaan vuosittain kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan välisessä kehityskeskustelussa. Kaupunginjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain ja Kokemäen kaupungin hallintosäännön mukaan. Kaupunginjohtajan työn painopistealueet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkivisioon ja -strategiaan. Painopistealueet määritellään valtuustokausittain ja tavoitteet vuosittain. Ne kirjataan johtajasopimuksen liitteeksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain käytävän kehityskeskustelun yhteydessä. Kehityskeskusteluun osallistuvat kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat sekä erikseen kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto. 1 Kaupunginjohtajan tehtävät ja työn painopisteet Kaupunginjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta on pääasiassa määritelty kuntalaissa ja hallintosäännössä. Lisäksi työtä ohjaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset. Kokemäen kaupunginjohtajan työn painopisteet ovat: - kunnan strategian valmisteleminen ja ylläpitäminen - kuntatalouden tasapainoon pyrkiminen - kunta- ja henkilöstöorganisaation tehokkuuden, työhyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen - elinkeinopolitiikan johtaminen, elinkeinojen kehittäminen - kunnan palveluorganisaation operatiivinen johtaminen - sisäisen valvonnan järjestäminen yhdessä kaupunginhallituksen kasnsa - vuorovaikutteisen viestinnän kehittäminen ja kunnan viestinnän johtaminen - imago- ja brändityö - alueellinen yhteistyö erityisesti maakunnallisella ja valtakunnan tasolla - luottamushenkilöyhteistyö 2 Työn edellytykset Kaupunginjohtajan toimivaltuudet määrittyvät kuntalain (365/95) ja sen yleisesti hyväksytyn tulkinnan mukaan, hallintosäännön ja muiden sääntöjen sekä delegointipäätösten mukaisesti.

2 Kaupunginjohtaja vastaa kaupungin hallinnon, taloudenhoidon ja muun toiminnan johtamisesta. Kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat valmistellaan kaupunginjohtajan johdolla. Valmistelussa kaupunginjohtajan apuna toimii johtoryhmä. Merkittävissä kysymyksissä kaupunginhallitusta informoidaan valmisteluvaiheessa. Tarvittaessa otetaan luottamushenkilöedustus mukaan valmisteluun johtoryhmään. Asemansa ja tehtäviensä vuoksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tiedontarve on muita luottamushenkilöitä suurempi. Kaupunginhallitus vastaa päätöksenteon laadusta ja sujuvuudesta. Päätöksenteossa tavoitteena on pitkälläkin aikavälillä kestävien ratkaisujen löytäminen. Muita päätöksenteon tavoitteita ovat johdonmukaisuus, linjakkuus ja yhteisten ratkaisujen löytäminen. Kaupunginhallitus vastaa kaupunginvaltuustolle toiminnasta ja taloudesta valtuuston hyväksymien strategioiden ja periaatepäätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus valmistelee valtuuston päätettäviksi tulevat asiat. Tähän liittyy olennaisena asiana valtuustoryhmien mahdollisimman yhtenäisen tuen hankkiminen kaupunginhallituksen esityksille. Kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajan johtoryhmän jäsenet kantavat päävastuun päätösten täytäntöönpanosta. Luottamushenkilöt osallistuvat täytäntöönpanoon puolustamalla tehtyjä ratkaisuja ja luomalla edellytyksiä niiden toteuttamiselle. Kaupunginjohtaja edustaa virkansa puolesta kaupunkia erilaisissa tilaisuuksissa. Koska hyvät sidosryhmäsuhteet edellyttävät varsin laajaa osallistumista eri tilaisuuksiin, on tehtäviä syytä jakaa valtuuston puheenjohtajistolle sekä kaupunginhallituksen jäsenille. 3 Kaupunginjohtajan työn tulosten arviointimenettely Kaupunginjohtajan työn tuloksia arvioidaan vuosittain kehityskeskustelussa. Kaupunginhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat antavat kaupunginjohtajalle ennen kehityskeskustelua henkilökohtaisen palautteen täyttämällä tätä koskevan arviointilomakkeen. Varsinaisessa kehityskeskustelussa käydään läpi yhteenveto arviointilomakkeella annetusta palautteesta, jonka jälkeen kaupunginhallitus käy keskustelun tavoitteiden toteutumisesta ja linjaa kaupunginjohtajan esityksen perusteella seuraavan vuoden tavoitteet. 4 Oikeus ja velvollisuus täydennys/jatkokoulutukseen Kaupunginjohtaja päättää itse osallistumisestaan normaaliin ajankohtais- ja täydennyskoulutukseen määrärahojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla on paitsi oikeus myös velvollisuus ylläpitää osaamistaan tehtäviinsä ja toimialaansa kuuluvissa asioissa. Kaupunginjohtajalla on halutessaan oikeus työnohjaukseen. Kaupunginjohtajalla on lupa suorittaa julkishallinnon MBA-tutkinto tai vastaava tutkinto työnantajan kustannuksella. Mikäli kaupunginjohtaja irtisanoutuu kaupungin palveluksesta 36 kuukauden aikana MBAtutkintoon tähtäävän koulutuksen alkamisen jälkeen, tulee hänen korvata kaupungille ko. koulutuksesta kaupungin maksamat kustannukset.

3 5. Kaupunginjohtajan palvelussuhteen ehdot Virkasuhde on voimassa toistaiseksi alkaen. Siltä osin kuin myöhemmin eri erikseen sovita, määräytyvät virkasuhteen ehdot kuntalain, lain kunnallisesta viranhaltijasta, kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen ja kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Palkka on virkasuhteen alusta alkaen 7000 euroa kuukaudessa. Kyse on sopimuspalkasta. Lisäksi kaupunginjohtajalla on matkapuhelinetu ja internet-liittymäetu, jolla maksetaan kulut kodin internet-yhteydestä. Lisäksi kaupunginjohtajalla on oikeus tilata viranhoitonsa menestyksellisen hoitamisen edellyttämät lehdet kotiosoitteeseensa (arvoltaan korkeintaan 1000 euroa/vuosi alv 0 %). Palkkaan tehdään 8 % tasokorotus alkaen sopimuspalkkaan tehdään KVTES:n yleiskorotuksia vastaavat korotukset. Muilta osin palkan tarkistamistarvetta arvioidaan vuosittain pidettävän kehityskeskustelun yhteydessä. Palkan tarkistamisessa huomioidaan muiden vastaavassa virka-asemassa olevien palkat, jotta Kokemäen kaupunki säilyttää vertailussa imagonsa vetovoimaisena, kilpailukykyisenä ja sitouttavana työnantajana. Kaupunginjohtajalle voidaan maksaa lisäksi tavoitteiden toteutumiseen ja työn tulosten arviointiin perustuvaa palkanlisää, tulospalkkiota. Palkkio maksetaan aina seuraavaan arviointiin asti eli tämä palkanosa ei kumuloidu. Tavoitteiden tarkemmasta mittaamistavasta päätetään tavoitteista päätettäessä. Tulospalkkion suuruus (100 p) on yhden kuukauden palkkaa vastaava summa ja se maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Kaupunginjohtaja ei ole työaikaa koskevien säännösten alainen. Kaupunginjohtaja päättää itsenäisesti työaikansa käytöstä. Virkatehtävien hoito edellyttää aika ajoin työskentelyä niin iltaisin kuin viikonloppuisinkin. Vuosilomiin ja muihin virkasuhteeseen liittyviin ehtoihin sovelletaan yleistä kunnallista virka- ja työehtosopimusta (yli 15 virassaolovuoden mukaan). Eläke-edut määräytyvät KuEL:n mukaisesti. Virkamatkoillaan kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää itse valitsemaansa tarkoituksenmukaista matkustusmuotoa. Kotimaan työmatkat kaupunginjohtaja tekee oman harkintansa mukaan. Kaupunginjohtajan puolison matkakulut kuuluvat virkamatkakustannuksiin silloin, kun kutsu on esitetty myös puolisolle tai tilaisuuden luonne edellyttää puolison läsnäoloa. Kotimaan virkamatkojen osalta puolison läsnäolon tarpeellisuudesta tekee kaupunginjohtaja. Edustustilaisuuksissa ja neuvotteluissa kaupunginjohtajalla on oikeus riittävään mutta maltilliseen vieraanvaraisuuteen kaupungin varoin. Kaupunginjohtajan vuosilomat ja virantoimitukseen kuuluvat ulkomaanmatkat sekä kaupunginjohtajan laskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Sekä vuosilomista että ulkomaanmatkoista keskustellaan kaupunginhallituksen kanssa ennen niistä päättämistä. Kaupunginjohtajan virantäytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Mitä seuraavaksi on sovittu irtisanomisen tai irtisanoutumisen ehdoista, tulee se sovellettavaksi vasta koeajan päättymisen jälkeen. Mikäli kaupunginjohtajan virkasuhde irtisanotaan työnantajan toimesta, maksetaan kaupunginjohtajalle 12 kuukauden palkkaa vastaava siirtymäkorvaus ilman

4 työvelvoitetta. Jos luottamuspulan vuoksi on käynnistetty kuntalain 25 :n mukainen irtisanomismenettely eli jos asia tulee vireille kaupunginhallituksen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen, kaupunginjohtajalla on oikeus saada korvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaava siirtymäkorvaus edellyttäen, että hän irtisanoutuu itse virastaan. 12 kuukautta lasketaan asian vireille tulon jälkeisen kalenterikuukauden alusta. Siirtymäkorvaus ajoitetaan 12 kuukaudelle, elleivät sopimusosapuolet yhteisellä päätöksellä muuta sovi. Kaupunginjohtajan irtisanomisaika ja irtisanoutumisaika ovat KVTES:n mukaiset. Kaupunginjohtaja on oikeutettu kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston erikseen määrittelemiin, muuta henkilöstöä koskeviin kertapalkkioihin, joita maksetaan luottamuselinten kokouksiin osallistumisesta. 6 Tulospalkkion maksuperusteet Tulospalkkio määräytyy asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tavoitteet on pisteytetty siten, että kaikkien tavoitteiden täysimääräinen toteutuminen antaa pisteluvun 100. Jos mittareiden mukaisista tavoitteista toteutuu 75 pistettä, on tulospalkkaerä 1 kuukauden palkka/vuosi. Jos mittareiden mukaisista tavoitteista toteutuu 50 pistettä, on tulospalkkaerä 0,5 kuukauden palkka/vuosi. 7 Sopimuksen voimassaolo ja tarkistaminen Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä. Sopimusta voidaan yhteisellä sopimuksella tarkistaa. Sopimusosapuolet sitoutuvat omalla toiminnallaan ja käytöksellään edesauttamaan kunnassa poliittisen ja ammatillisen johdon keskinäistä luottamusta sekä hyvää ja avointa keskustelukulttuuria. Tämä sopimus on hyväksytty Kokemäen kaupunginhallituksen kokouksessa Kokemäellä Reijo Siltala kaupunginjohtaja Juhani Seppälä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liite Tulospalkkion maksuperusteet vuonna 2015 ( )

5 Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen liite Tulospalkkion maksuperusteet vuonna 2015 ( ) Vuonna 2015 kaupunginjohtajan tavoitteet ja niiden keskinäiset painoarvot (pisteet) ovat seuraavat: 1. Talouden tulos. Kaupungin talous on tasapainoinen ja tilinpäätös on vähintään kaupunginvaltuuston hyväksymän budjetin mukainen, huomioiden sellaiset satunnaistekijät, jotka ovat olleet kaupungin omista ratkaisuista riippumattomia (esim. ostopalvelukustannusten ylittyminen). Jos tavoite täyttyy täydellisesti, sen pistemäärä on Haluttu asuinkunta. Nettomuutto on positiivinen. Jos nettomuutto on positiivinen 1-5 henkeä, on pistemäärä 10, jos enemmän kuin 5 henkeä, on pistemäärä Henkilöstötyytyväisyys. Henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulokset osoittavat positiivista trendiä. Jos tavoite täyttyy, sen pistemäärä on Elinkeinoelämäyhteistyö. Jos työttömyysprosentti pienenee alle prosenttiyksikön, on pistemäärä 10, jos enemmän kuin 1 prosenttiyksikön, pistemäärä on 15. Vertailuajankohtana käytetään kunkin vuoden tammikuun lopun tilannetta. 5. Luottamushenkilöyhteistyö. Kaupunginhallitus arvioi kaupunginjohtajan menestystä luottamushenkilöyhteistyön ja viestinnän osalta. Mikäli yhteistyö koetaan riittäväksi, pistemäärä on 15. Allekirjoitukset Kokemäellä Reijo Siltala kaupunginjohtaja Juhani Seppälä kaupunginhallituksen puheenjohtaja

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA HANNELE MIKKASEN VÄLINEN JOHTAJASOPIMUS

LIPERIN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA HANNELE MIKKASEN VÄLINEN JOHTAJASOPIMUS LIPERIN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA HANNELE MIKKASEN VÄLINEN JOHTAJASOPIMUS Tällä kunnanjohtaja Hannele Mikkasen ja Liperin kunnan välisellä johtajasopimuksella sovitaan poliittisen ja ammatillisen johdon

Lisätiedot

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Johtosääntö Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Organisaation toimintakulttuurin periaatteet... 2 3. Päätöksenteko ja päätösvaltuudet... 3 Vuosikokoukset...

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA UTAJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖISSÄ

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA UTAJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖISSÄ HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA UTAJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖISSÄ Voimaantulo xx.xx.xxxx Kh 26.8.2014 184 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Yhtiökokous... 3 3. Hallitus... 3 3.1. Hallituksen tehtävät ja

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta ja toimivallasta henkilöstöasioissa

Lisätiedot

Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010

Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010 1 Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010 Johtajasopimus Kunnan ja kunnanjohtajan väliset johtajasopimukset ovat yleistyneet kunnissa. Kuntaliitto

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Kunnan toiminta-ajatus.. 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio..

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan hallintosääntö

Nurmijärven kunnan hallintosääntö Nurmijärven kunnan hallintosääntö www.nurmijarvi.fi 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1.1. Soveltamisala... 4 2. ORGANISAATIO... 4 2.1. Johtaminen, organisaatio... 4 2.2. Luottamushenkilöorganisaatio... 5 2.2.1.

Lisätiedot

Kuntalaki. 1 Lain tarkoitus

Kuntalaki. 1 Lain tarkoitus 247(285) LAKILUONNOS Kuntalaki I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt... 1 2 Johtamisen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 410/2015 Kuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA

SÄÄDÖSKOKOELMA. 410/2015 Kuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015 410/2015 Kuntalaki Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

1. K u n n a n j o h t a j a n t e h t ä v ä t j a t y ö n p a i n o p i s t e a l u e e t

1. K u n n a n j o h t a j a n t e h t ä v ä t j a t y ö n p a i n o p i s t e a l u e e t K U N N A N J O H T A J A S O P I M U S Tällä J uuan kunnan ja kunnanjohtaja Pekka Pietiäis en välis ellä johtajasopimuks ella on tarkoituksena selkeyttää poliittis en ja ammatillisen johdon työnjakoa

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö 2. FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö Yhtymäkokouksen hyväksymä (3.12.2014 30) Voimaantulo: 1.1.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallintosääntö Sisällys 1. LUKU...

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Gov e r nance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suositus 54 ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala ja tarkoitus

1 Sopimuksen soveltamisala ja tarkoitus NASTOLAN KUNTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 17.10.1994 42 Muutos: Kv 10.12.2001 71 Kv 29.9.2003 40 Kv 12.6.2006 23 Kh 20.1.2014 1 Voimaantulo: 1.2.1994 1.11.1994 1.1.2002 6.11.2003

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN 004 00 JOHTOSÄÄNTÖ 1 T\JOHTSÄÄN\KAUPHALL.004

RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN 004 00 JOHTOSÄÄNTÖ 1 T\JOHTSÄÄN\KAUPHALL.004 JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.10.2004 hyväksymä, muutos 13.12.2004 (voimaantulo 1.1.2005), muutos 25.8.2008 (voimaantulo 1.1.2009), muutos 10.11.2008 (voimaantulo

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot