Kunnanjohtajasopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanjohtajasopimus"

Transkriptio

1 1 Kunnanjohtajasopimus Euran kunta Kunnanhallitus

2 2 1. Kunnanjohtajan tehtävät ja työn painopistealueet Kunnanjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain mukaan. Kunnanjohtaja johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja kuntakonsernia kunnanhallituksen alaisuudessa. Työn painopistealueet perustuvat valtuuston hyväksymään kunnan visioon ja strategiaan. Kunnanjohtajan työn painopistealueet määritellään valtuustokausittain ja tavoitteet vuosittain. Painopistealueista ja tavoitteista päättää kunnanhallitus. Päätetyt painopistealueet kirjataan johtajasopimuksen liitteeksi. Tehtävää ohjaa vahvasti myös kunnan hallintosääntö sekä muut valtuuston hyväksymät johtosäännöt. Tällä hetkellä ( ) voimassaolevien hallintosäännön ja muiden johtosääntöjen määrittelemät kunnanjohtajan tehtävät on lueteltu liitteessä 1. Kunnanjohtajalta odotetaan aktiivista, motivoivaa ja innostavaa johtamista. Hän valvoo omalta osaltaan kunnan kokonaisetua päätöksenteossa ja on vastuussa valmistelussa olevien asioiden tuomisesta päätöksenteon piiriin oikea-aikaisesti sekä vastaa päätösten täytäntöönpanosta. Kunnanjohtajan tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää toimiva johtamisjärjestelmä, joka varmistaa strategisen ja visionäärisen toiminnan ja kehityksen Euran kunnassa. Kunnanjohtaja vastaa strategisen ja operatiivisen toiminnan yhteistyöstä yhdessä kunnanhallituksen kanssa. Oleellinen osa kunnanjohtajan tehtävää on johtaa koko organisaatiossa muutoksia, joiden tavoitteena on edistää asiakasnäkökulmaa sekä tehokkuutta ja taloudellisuutta. Häneltä odotetaan aktiivista vuoropuhelua niin kunnanhallituksen, valtuuston kuin henkilöstönkin kanssa. Kunnanjohtajan vastuulla on edistää kunnan ja kuntalaisten etua seutukunnallisesti, valtakunnallisesti ja EU:n tasolla. Kunnanjohtajan päätehtävä on valvoa oman kunnan etua. Kestävän talouden ja kunnan taloudellisten edellytysten varmistaminen on yksi kunnanjohtajan tärkeimpiä tehtäviä. Hän ohjaa taloutta johtoryhmän kanssa ja varmistaa, että talouteen liittyvät poliittiset linjaukset otetaan huomioon kaikilla kunnan tulosalueilla. Hän vie poliittisesti tehtyjä linjauksia operatiivisesti organisaatiossa eteenpäin yhdessä johtoryhmän ja tulosalueiden johtajien kanssa ja vastaa siitä, että edistymistä seurataan ja arvioidaan. Kunnanjohtaja ohjaa kuntakonsernia kunnanhallituksen kanssa ja luo yhteistyön edellytyksiä koko kuntakonsernin sisällä. Kunnanjohtaja vastaa kunnan yhteistyöverkostojen rakentamisesta, niiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Hän osallistuu kunnan näkökulmasta tärkeiden yhteistyöverkostojen toimintaan.

3 3 2. Työn edellytykset Kunnanjohtajan asema määräytyy kuntalain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä muun kunnanjohtajaan sovellettavan lainsäädännön, Euran kunnan päätösten sekä tämän johtajasopimuksen mukaisesti. Valtuuston asettamat painopistealueet tarkennetaan kunnanjohtajan tavoitteiksi kehityskeskustelussa, jonka käyvät kolmistaan kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajat. Tavoitteiden saavuttamista seurataan tämän saman ryhmän toimesta. Kunnanjohtajan henkilökohtaista kehittymistä työskentelytapojen sekä johtajana toimimisen osalta käsitellään kehityskeskustelussa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja seuraavat kehittymistä aktiivisesti ja antavat kunnanjohtajalle palautetta. Kunnan hallinto ja johtaminen perustuvat luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden väliseen vuoropuheluun ja luottamukseen. Yhteistyötä ohjaa molemminpuolinen luottamus sekä selkeä työnjako poliittisen ja operatiivisen johtamisen välillä. Kunnanjohtajan toimivaltuudet määritellään hallintosäännössä ja muissa kunnan hyväksymissä johtosäännöissä. Poliittisesta johdosta vastaavat valtuusto ja kunnanhallitus. Kunnanjohtajan tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajat. Kunnanjohtajan ja näiden yhteistyökumppaneiden välille sovitaan valtuustokausittain säännöllinen kokouskäytäntö. Kunnanjohtaja vastaa siitä, että kokouskäytännöistä sovitaan. Kunnan protokolla määrää kunnan henkilöiden keskinäisen arvojärjestyksen. Protokollajärjestys on kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Kunnanjohtaja osallistuu kutsuttaessa valtuustoryhmien kokouksiin. Tavoitteena on se, että johtavat luottamushenkilöt ovat tietoisia merkittävimmistä valmisteilla olevista asioista. Kunnanjohtaja vastaa luottamushenkilöjohdon informoimisesta ja huolehtii siitä, että se tapahtuu riittävässä laajuudessa ja tasapuolisesti. Kunnanhallitus ja sen puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja huolehtivat omalta osaltaan siitä, että tehtävänjakoa poliittisen päätöksenteon ja operatiivisen johtamisen välillä noudatetaan. Kunnanjohtaja vastaa kuntakonsernin operatiivisesta johtamisesta. Kunnanjohtaja johtaa asioiden valmistelua sekä valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten toimeenpanoa. Kunnanjohtaja valvoo ja osallistuu kunnan edunvalvontaan kuntalain mukaisesti asemavaltuutuksen nojalla. Kunnanjohtajan tavoitteiden saavuttaminen vaatii sekä poliittisen että operatiivisen johdon yhteisen näkemyksen tarvittavista päätöksistä sekä sovellettavista toimenpiteistä. On myös tärkeää, että täytäntöönpanossa toimitaan yhdensuuntaisesti sekä operatiivisessa että poliittisessa johdossa. 3. Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot

4 Virkasuhteen kestoaika Kunnanjohtaja Juha Majalahden palvelussuhde on voimassa toistaiseksi alkaen (valtuuston päätös ). Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 8). Kunnanjohtajan valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes kunnanjohtaja on esittänyt hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Jos kunnanjohtaja ei palvelukseen tullessaan esitä todistusta vaaditussa määräajassa tai todistus osoittaa, ettei hän terveydentilansa vuoksi ole työhön soveltuva, voidaan virkasuhde päättää, mikäli koeaikapurun, irtisanomisen tai purun edellytykset täyttyvät Palkkaus Palkkauksen muodostuminen Kunnanjohtajan kokonaispalkka on palvelussuhteen alkaessa euroa kuukaudessa. Yleiskorotukset suoritetaan KVTESin mukaisesti. Palkkauksessa voidaan tarpeen tullen soveltaa myös muita KVTES-palkkausta koskevia mahdollisuuksia (esim. tulospalkkio), mikäli kunnanhallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi Palkkauksen tarkistaminen Palkkauksen taso arvioidaan kehityskeskustelun yhteydessä ja tarkistetaan silloin kun KVTESin mukaisia palkkoja kunnassa tarkistetaan. Tällöin arvioidaan myös mahdollisen tasokorotuksen tarve. Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan palkasta työtehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen ammatinhallinnan ja työn tuloksellisuuden perusteella ja huolehtii siitä, että palkkaus pysyy kuntasektorin palkkoihin verrattuna kilpailukykyisenä. Mikäli kunnanjohtajan palkkaa harkinnanvaraisesti tarkistetaan, siihen ei käytetä KVTES-järjestelyerää, vaan se suoritetaan muista kunnan palkkausvaroista Kokouspalkkiot Luottamushenkilöorganisaatioon liittyviin kokouksiin liittyvät kokouspalkkiot maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja kvtes:n sekä tämän sopimuksen hyväksymishetken käytännön mukaisesti Työaika Kunnanjohtajan tehtävään ei sovelleta työaikalakia (Työaikalaki 2 1mom.) Vuosiloma Vuosiloma määräytyy KVTESin mukaisesti.

5 Eläke-edut Eläke-edut määräytyvät kunnallisen eläkelain (KuEL) mukaisesti Irtisanomisaika Kunnanjohtajan irtisanomisaika määräytyy KVTESin mukaisesti Virkamatkat Virkamatkoilla kunnanjohtajalla on oikeus käyttää tarkoituksenmukaiseksi katsomaansa matkustusmuotoa. Kotimaan työmatkat kunnanjohtaja tekee oman harkintansa mukaan. Ulkomaan matkoista päättää kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanjohtajan avecin matka- ja osallistumiskulut kuuluvat virkamatkakustannuksiin silloin, kun kutsu on esitetty myös avecille tai tilaisuuden luonne edellyttää avecin läsnäoloa. Virkamatkaa koskevat laskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja Luottamustoimet ja sivutoimet Kunnanjohtajan merkittävimmät luottamustehtävät sopimuksen allekirjoittamishetkellä ovat: KT valtuuskunnan jäsenyys Palkansaajasäätiön hallitus ja sijoitustoimikunnan puheenjohtajuus Kunnanjohtajalla on mahdollisuus ottaa vastaan kunnan toiminnan kannalta hyödyllisiä luottamustoimia. Kunnanjohtaja keskustelee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan kanssa muista kuin Euran kuntakonsernin luottamustehtävistä. Sivutoimiin sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain määräyksiä ( 18). Sivutoimiluvasta päättää kunnanhallitus Kouluttautuminen Kunnanjohtajalla on velvollisuus ylläpitää ammattitaitoaan. Hänellä on oikeus osallistua harkintansa mukaan talousarviomäärärahojen puitteissa virka-asemaansa vastaaviin lyhytkestoisiin koulutustilaisuuksiin. Tavanomaisesta poikkeavasta ja laajemmasta jatko- ja täydennyskoulutuksesta päättää kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallitusta informoituaan tai kuultuaan Muut palvelussuhteen ehdot Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

6 Kunnanjohtajalla on matkapuhelinetu ilman käyttörajoitusta (luontoisetu). Lisäksi kunnanjohtajalle varmistetaan kotityöskentelyn edellyttämät tietoliikenneyhteydet sekä laitteet. Työnantaja ottaa kunnanjohtajalle hallinnon vastuuvakuutuksen. Kunnanjohtajaa koskevista tavanomaisista henkilöstöasioista päättää kunnanhallituksen puheenjohtaja (esim. vuosiloman vahvistaminen, harkinnanvaraiset virkavapaat sekä virkavapaat, joihin on ehdoton oikeus lain mukaan, sairausloma, matkalaskut). Lähtökohtaisesti kunnanjohtajaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muuhunkin henkilöstöön. 4. Johtamisen ristiriitatilanteet Kunnan johtavat luottamushenkilöt ja kunnanjohtaja sitoutuvat omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään edistämään kunnan polittisen johdon ja ammatillisen johdon keskinäistä luottamusta ja hyvää sekä avointa keskustelukulttuuria, jotta johtamisen ristiriitatilanteilta vältytään. Mikäli kunnanjohtajaa vastaan on luottamuspulan vuoksi (kuntalaki 25) käynnistetty irtisanomismenettely, kunnanjohtajalla on oikeus saada erokorvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka maksetaan irtisanomisen sijasta. Erokorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että kunnanjohtaja irtisanoutuu virastaan. Korvauksesta vähennetään irtisanomisajan palkka. 5. Sopimuksen voimaantulo Tämä sopimus tulee voimaan kun kunnanhallitus on sen hyväksynyt, kunnanjohtajan valintaa koskeva päätös tulee lainvoimaiseksi ja kunnanjohtaja on sen hyväksynyt. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sitä voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhteisellä sopimuksella. 6 Eurassa Eurassa Timo Kalli kunnanvaltuuston puheenjohtaja Harri Lehtonen kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Majalahti kunnanjohtaja