KISKO Rautatiekuljetusten erikoistumisopinnot Rautatiekuljetuksiin perustuvat logistiset toimitusketjut ja intermodaaliset kuljetukset.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KISKO Rautatiekuljetusten erikoistumisopinnot Rautatiekuljetuksiin perustuvat logistiset toimitusketjut ja intermodaaliset kuljetukset."

Transkriptio

1 1 TEKNIIKKA/LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA KOTKA KISKO Rautatiekuljetusten erikoistumisopinnot Rautatiekuljetuksiin perustuvat logistiset toimitusketjut ja intermodaaliset kuljetukset. OPETUSSUUNNITELMA 1. TAUSTAT 1.1 Erikoistumisopintojen asema Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia ammatillisiin jatkotutkintoihin johtavia tai muita tutkintojärjestelmää täydentäviä, ammatillista kehittymistä edistäviä, laajoja täydennyskoulutusohjelmia, joita järjestetään korkeakoulututkinnon taikka ammatillisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneille ja muille riittävät opiskeluvalmiudet omaaville. (Ammattikorkeakouluopinnoista annettu asetus 256/1995) Erikoistumisopinnoissa syvennetään, laajennetaan ja kehitetään perustutkinnossa hankittuja tietoja, taitoja ja valmiuksia. Opinnot toteuttavat korkeakoulun aikuiskoulutusstrategiaa huomioon ottaen työelämäsuuntautuneisuus sekä valtakunnalliset ja alueelliset näkökannat. Erikoistumisopintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä (ECTS), mikä vastaa 20 opintoviikkoa eli 800 tuntia opiskelijan suorittamaa työtä. Erikoistumisopinnot voidaan hyväksyä mahdollisesti myöhemmin toteutettavaan logistiikan alan ylempään amktutkintoon. 1.2 Logistiikan ja kuljetusten merkitys Suomen teollisuuden, kaupan ja rakentamisen logistiikkakustannukset ovat liikenne- ja viestintäministeriön teettämän selvityksen mukaan noin % suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, yritysten liikevaihdosta ne ovat keskimäärin %. Suomalaisten yritysten logistiikkakustannukset ovatkin liikevaihtoon suhteutettuna lähes kaksinkertaiset keskieurooppalaisiin maihin verrattuna. Syyt tähän ovat ensisijaisesti maantieteellisiä; syrjäinen sijainti, pitkät kuljetusmatkat, vesistöjen rikkoma maa, vuodenaikojen vaihtelut jne. Kuljetukset ovat suurin kustannuskomponentti, keskimäärin noin 45 % kaikista logistiikkakustannuksista.

2 2 1.3 Koulutustarve Logistiikan ja erityisesti kuljetusten merkitys yritysten kilpailukyvylle on jatkuvasti kasvanut. Logistiikan koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen on yksi keskeisimmistä painopistealueista myös Kymenlaakson ammattikorkeakoulun strategiassa. Teollisuus, satamat ja itärajan läheisyys ovat Kymenlaaksolle tunnusomaisia piirteitä, joille maakunnan menestyminen pohjautuu. Liikennetyöpaikkojen osuus Kymenlaaksossa on keskimääräistä suurempi, sillä maakunta on Suomen itäliikenteen keskus. Kotka ja Hamina ovat maan tärkeimmät vientisatamat, joiden kautta kulkee vuosittain % Suomen kautta kulkevasta transitoliikenteestä. Kouvola on maan suurin rautatieliikennekeskus ja Virolahden Vaalimaalla sijaitsee vilkkain ja modernein tulli- ja raja-asema Suomen ja Venäjän välillä. Logistiikkapalvelujen työllistävä vaikutus on Kymenlaaksossa maan keskiarvoa suurempi. Rautatiekuljetusten erikoistumisopintojen tarpeeseen vaikuttavat edellä mainittujen valtakunnallisten ja alueellisten näkökulmien lisäksi seuraavat seikat. Rautatiekuljetusten opetus Suomessa on tähän saakka ollut lähes kokonaan VR:n sisäistä koulutusta. Korkeakoulujen perustutkintoihin sisältyy joitakin opintojaksoja, joissa rautatiekuljetuksia käsitellään yleisellä tasolla. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (KyAMK) logistiikkainsinöörien koulutuksessa suuntautumisvaihtoehtoina ovat merikuljetukset ja satamatoiminnot sekä logistiikan tietojärjestelmät. Rautatiekuljetusten aihepiiriä käsitellään suppeahkosti kuljetuslogistiikan opintojaksolla. Rautatiekuljetusten osuus kotimaan kuljetussuoritteista (tkm suorite) on noin 25 %, mistä Itä-Suomen rataverkolla kuljetetaan yli puolet. Rautatiekuljetukset ovat Itä- Suomessa raskaan metsä- ja metalliteollisuuden peruskuljetusmuoto. Kouvolan järjestelyratapiha ja ohjauskeskus on maamme suurin. Sen merkitys korostuu erityisesti itäisessä kansainvälisessä rautatieliikenteessä (Venäjän liikenne ja Trans-Siperian liikenne). Myös Venäjän transitokuljetuksilla ja Kaukoidän konttikuljetuksilla on kasvava merkitys. Tuotantotoiminnan globalisoituminen lisää pitkämatkaisia konttikuljetuksia ja intermodaalisten kuljetusten kehitystarvetta. Rataverkon raideleveys on Suomessa sama kuin Venäjällä ja muissa IVY-maissa, joten rautatiekuljetusten kehitysmahdollisuudet ja logistiikkapalvelujen laajeneminen itäsuuntaan on luonnollista. Rautatiekuljetusten merkitys EU:n liikennepolitiikassa kasvaa jatkuvasti (mm. maanteiden ruuhkautuminen, yhdistetyt kuljetukset, energiatehokkuus, ympäristöpäästöt, liikenneturvallisuus, rautatieliikenteen kilpailun vapautuminen, opastinjärjestelmät jne.). Rautatiekuljetusten keskeisiä kehittämiskohteita ovat nopeuden lisääminen, rataverkon sähköistys, automaattinen junien kulunvalvonta, akselipainojen korottaminen 25 tonniin, vaunuston kehittäminen (kunto ja saatavuus), kuljetusten seurantamenetelmien kehittäminen sekä yhdistettyjen kuljetusten terminaalien ja kaluston kehittäminen.

3 3 2. TAVOITTEET Rautatiekuljetusten tutkimukseen ja kehittämiseen on KyAMK:ssa panostettu mm. perustamalla Kouvolan liiketalouden toimialalle tutkimusjohtajan määräaikainen toimi. Tutkimuksen painopisteenä ovat rautatiekuljetuksia hyödyntävät liiketoimintaprosessit (INNORAIL) ja erityisesti Suomen asema Venäjälle/ltä suuntatuvassa rautatiekuljetuksissa. Tutkimustoiminta palvelee sekä perusopetusta että erikoistumisopintoja. KISKO Rautatiekuljetusten erikoistumisopintojen tavoitteet: Antaa laajan kokonaiskäsityksen rautatiekuljetusten käyttömahdollisuuksista ja kilpailukyvystä logistisissa toimitusketjuissa. Syventää rautatiekuljetusten erikoisosaamista, jota tarvitaan logististen lisäarvopalvelujen tuottamisessa. Antaa opiskelijalle valmiudet suunnitella rautatiekuljetuksiin perustuvia logistisia prosesseja ja toimitusketjuja. Perehdyttää intermodaalisten kuljetusten infrastruktuuriin, verkostoihin ja teknillistaloudellisiin toimintaedellytyksiin. KISKO Rautatiekuljetusten erikoistumisopinnot suoritettuaan opiskelijalla on erinomaiset valmiudet analysoida ja suunnitella rautatiekuljetuksiin perustuvia logistisia toimitusketjuja sekä toimia intermodaalisten kuljetusten asiantuntijana erilaisissa kehitysprojekteissa. MOTTO: VALSSIT = Pannaan valssit pyörimään Value Added Logistics Systems, Services and Information Technology 3. OPINTOJEN LAAJUUS JA RAKENNE KISKO Rautatiekuljetusten erikoistumisopintojen laajuus on 30 opintopistettä (ECTS). Opinnot jakautuvat kymmeneen opintojaksoon seuraavasti: I LOGISTINEN JÄRJESTELMÄ II VIRANOMAISTOIMINTA III RAUTATIEKULJETUKSET JA -OPERAATIOT IV LASTINKÄSITTELY V KANSAINVÄLINEN RAUTATIELIIKENNE VI INTERMODAALISET KULJETUKSET VII VAARALLISTEN AINEIDEN RAUTATIEKULJETUKSET VIII TIETOJÄRJESTELMÄT IX OPINTOMATKAT X PROJEKTITYÖ 6 op

4 4 4. TOTEUTUSTAPA Erikoistumisopinnot alkavat torstaina ja päättyvät Opintojaksot I-V (1) toteutetaan syksyllä 2005 ja opintojaksot VI-X (17 op) keväällä Projektityö voidaan käynnistää aikaisemminkin, mutta työn tulee olla valmis esitettäväksi keväällä 2006 järjestettävässä projektityöseminaarissa. Opiskelu on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähiopetusta on yhtenä iltana viikossa, torstaisin klo (1,5 h + 0,5 h tauko + 1,5 h) ellei toisin ilmoiteta. Lähiopetusta järjestetään opintojaksosta riippuen KyAMK:n tekniikan ja liiketalouden toimipisteessä Kotkassa ja liiketalouden toimipisteessä Kouvolassa. 5. OPINTOJAKSOJEN SISÄLTÖ KISKO Rautatiekuljetusten erikoistumisopinnot Rautatiekuljetuksiin perustuvat logistiset toimitusketjut ja intermodaaliset kuljetukset. I. LOGISTINEN JÄRJESTELMÄ Lisäarvologistiikka (Value Added Logistics, VAL) Kysyntä-tarjontaketjun hallinta (Demand-Supply Chain Management, D-SCM) Logistisen kilpailukyvyn kriittiset menestystekijät Kuljetukset logistisessa järjestelmässä Logistiikan osaamisen kehittäminen II. VIRANOMAISTOIMINTA Viranomaisten rooli, tehtävät ja organisaatiot EU:n liikennepolitiikka: ns. valkoinen kirja ja rautatiepaketit I, II ja III Rautatieliikenteen lainsäädäntö: Suomi/EU, Venäjä/IVY-maat Rataverkko: ylläpito, kehittäminen ja rahoitus Rautatieliikenteen turvallisuus III. RAUTATIEKULJETUKSET JA -OPERAATIOT Kuljetusprosessi: markkinointi-, suunnittelu-, tuotanto-, asiakaspalvelu- ja käynnissäpitoprosessit Kuljetuskalusto Ratapihatoiminnot Kustannukset ja hinnoittelu Kuljetussopimukset Rautatieliikenteen ympäristövaikutukset IV. LASTINKÄSITTELY Kuljetettavien materiaalien ominaisuudet Pakkaukset ja yksiköinti Lastinkäsittelytekniikat Kuormaus ja kuorman kiinnittäminen Turvallisuus- ja vastuukysymykset

5 5 V. KANSAINVÄLINEN RAUTATIELIIKENNE Kansainväliset sopimukset, yhteydet ja organisaatiot Venäjän/Aasian rautatieliikenne (TSR) Venäjän rautatiehallinnon uudistaminen Euroopan rautatieliikenne (EU, Muu Eurooppa) Kuljetushuolinta VI. INTERMODAALISET KULJETUKSET Yhdistettyjen kuljetusten taloudelliset toimintaedellytykset Tekniikat ja menetelmät Terminaalit Yhdistettyjen kuljetusten operaattorit ja verkostot Vastuumääräykset VII. VAARALLISTEN AINEIDEN RAUTATIEKULJETUKSET VAK/RID-säädökset Onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen Turvallisuusneuvonantaja VIII. TIETOJÄRJESTELMÄT Tunnistus- ja paikannustekniikat Junaliikenteen automaattinen kulunvalvonta Lähetysten ja vaunujen seurantajärjestelmä (RailTrace) Railnetti ekstranet-palvelut: asiakirjat, tilaus, seuranta, kirjasto, kuormausohjeet IX. OPINTOMATKAT Kouvolan järjestelyratapiha, ohjauskeskus ja Cargo East Terminal Vainikkalan raja-asema RailShip- ja SeaRail-liikenne (Turku) Pietarin rautatieyliopisto: koulutus- ja tutkimustoiminta Case: Kuljetusputki Siperian radalla (TSR) X. PROJEKTITYÖ 6 op Innorail-kehityshankkeet Kehitysprojektisuunnitelma Kehitysprojektin ohjaus ja toteutus Seminaariesitykset SUORITUSTAPA: Opinnot toteutetaan monimuotoperiaatteella (lähiopetus, virtuaaliopetus, etätehtävät, ekskursiot, projektityö). Osioiden I-X hyväksytty suoritus arvostellaan asteikolla 1-5. Erikoistumisopintojen hyväksytystä suorittamisesta annetaan todistus. RYHMÄ 20 opiskelijapaikkaa PÄÄSYVAATIMUKSET: Opiskelijat valitaan aikaisemmin suoritettujen tutkintojen ja työkokemuksen perusteella. Vähimmäisvaatimuksena on logistiikan alalla suoritettu opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai yliopiston perustutkinto sekä 2 vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavaraliikenne ja logistiikka 1.11.2005 ESIPUHE Päijät-Hämeen maakunnassa käynnistettiin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen vuoden 2004 lopulla. Suunnittelu

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Tuotantotalouden koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Industrial Management Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja:

Lisätiedot

Riina Mylläri Kati Raikunen Kymenlaakson AMK 17.12.2013

Riina Mylläri Kati Raikunen Kymenlaakson AMK 17.12.2013 Kaakkois-Suomen logistiikkakatsaus Riina Mylläri Kati Raikunen Kymenlaakson AMK 17.12.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Liiketoiminnan osaaminen... 3 1.1 Logistiikkakeskittymät... 4 1.2 Kuljetuspalvelut...

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Logistiset toiminnot, työllisyyden pullonkaulat ja koulutustarpeiden ennakointi -projektin loppuraportti Euroopan sosiaalirahasto Tavoite

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2012 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ylemmät amk-tutkinnot 5 ponnista astetta korkeammalle! Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 7 AMK-tutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 135 2006 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = PARAS. grow professional in master school. www.mamk.

Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = PARAS. grow professional in master school. www.mamk. Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = SUOMEN PARAS grow professional in master school www.mamk.fi 2 SISÄLLYS Grow Professional in Master School 3 KEVÄÄN

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

SATAMAYHTEISÖN INFORMAATIOKESKUS TIEDONVÄLITYKSEN TEHOSTAJANA

SATAMAYHTEISÖN INFORMAATIOKESKUS TIEDONVÄLITYKSEN TEHOSTAJANA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 175 2010 SATAMAYHTEISÖN INFORMAATIOKESKUS TIEDONVÄLITYKSEN

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto JUHA LAAKSO TAVARAKULJETUSTEN TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN SUUNNITTELU Lisensiaatintutkimus Aihe hyväksytty osastoneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Työryhmä luovuttaa muistionsa kunnioittavasti oikeusministeriölle.

Työryhmä luovuttaa muistionsa kunnioittavasti oikeusministeriölle. Oikeusministeriölle Oikeusministeriö asetti 30.4.2003 työryhmän valmistelemaan ammattikorkeakouluväylää oikeushallinnonalalle. Työryhmän toimikaudeksi määrättiin 1.5.2003-15.10.2004. Työryhmä on jatkanut

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2013 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 1 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 2 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2002 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien

Lisätiedot

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Julkaisu 158 Kaisuliina Vihanti, Tommi Mäkelä, Jorma Mäntynen & Harri Rauhamäki Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Jyväskylä 2007 Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 2/58

SISÄLLYSLUETTELO: 2/58 Luonnos 6.6.2013 2/58 SISÄLLYSLUETTELO: OSA 1 PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTEITA... 4 1 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1 Pelastuslaki (379/2011)... 5 1.2 Muu lainsäädäntö... 5 1.3

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 15.12.2011 Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 3 Sisältö JOHTOPÄÄTÖKSET 5 1 LIIKENTEEN MERKITYS YHTEISKUNNASSA 6 1.1 Liikenteen kustannukset 6 1.2 Alue-

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Varastopalvelujen koulutusohjelma VARASTONHOITAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 15.5.2014 Ammatillisen koulutuksen johtaja 12.8.2014

Lisätiedot

08 Toimitusjohtajan katsaus VR-konserni katsoo tulevaisuuteen. Muutosohjelma etenee, ja konsernin uusi strategia valmistui kesällä 2010.

08 Toimitusjohtajan katsaus VR-konserni katsoo tulevaisuuteen. Muutosohjelma etenee, ja konsernin uusi strategia valmistui kesällä 2010. Vuosiraportti VR GROUP LYHYESTI VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja infrarakentamisen palveluyritys. Konserni tarjoaa työtä 12 000 ammattilaiselle

Lisätiedot