TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa"

Transkriptio

1 TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1

2 2

3 1. Koulun työn perusta Arvoperusta Koulun toiminta-ajatus Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet Opetuksen toteuttaminen Oppimiskäsitys Oppimisympäristö ja yhteisöllinen toimintakulttuuri Opetusmenetelmät ja työtavat Oppilaiden osallisuus Yhteistyö nivelvaiheissa Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö OPETUKSEN RAKENNE JA OPETUSJÄRJESTELYT Tuntijako Kieliohjelma Koulun painotukset Oppilaaksiotto Muut opetuksen järjestämiseen liittyvät päätökset Ohjauksen järjestäminen Ohjaustoiminta Työelämään tutustuminen (TET) Oppimisen ja kasvun edistäminen Yleinen tuki Tehostettu tuki Pedagoginen arvio Oppimissuunnitelma Erityinen tuki Pedagoginen selvitys HOJKS Opetuksen järjestäminen Yhteiset opetusjärjestelyt Tukiopetus Osa-aikainen erityisopetus Erityisopetus Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen Pidennetty oppivelvollisuus Toiminta-alueittain opiskelu Hyvinvointi ja oppimisympäristön turvallisuus Oppilashuolto on oppilaan hyvinvoinnin turvaamista Turvallisuuden edistäminen Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen Perusopetusta tukeva muu toiminta Kerhotoiminta Koululaisten aamu ja iltapäivätoiminta Kouluruokailu Koulumatkat Koulunkäyntiavustajatoiminta Muut tukipalvelut Muu yhteistyö

4 8.1. Yhteistyö lähiyhteisöjen ja muiden hallintokuntien kanssa Kansainvälinen yhteistyö Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnin tehtävä ja periaatteet Oppilaan itsearviointi Työskentelyn arviointi Käyttäytymisen arviointi Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Maahanmuuttajataustaisen oppilaan arviointi Maahanmuuttajaoppilaan äidinkieli Opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet Oman opinto-ohjelman mukaan etenevä oppilas Vuosiluokkiin sitomaton opetus Päättöarvioinnin periaatteet Todistukset Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset Päättötodistus Koulun toiminnan arviointi

5 1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta Helsingin kouluissa jokaisella on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen ja sivistymiseen toimitaan demokraattisesti niin, että jokaisella on mahdollisuus kasvaa vastuullisena yhteisön jäsenenä ja vaikuttaa yhteisiin asioihin edistetään tasa arvoa, kunnioitetaan jokaisen ihmisarvoa ja pidetään yhdessä huolta ystävällisestä ilmapiiristä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista arvostetaan suomalaista kulttuuria ja jokaisen omaa kulttuuritaustaa sekä edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta ei sallita minkäänlaista väkivaltaa, syrjintää tai rasismia sitoudutaan kestävään kehitykseen ja kasvetaan ottamaan vastuuta ympäristöstä ja tulevaisuudesta Töölön yhteiskoulussa Hyvä oppiminen: jokaisella oppilaalla on oikeus oppimiseen ja oppijana kehittymiseen omien edellytystensä mukaisesti sekä sivistymiseen ja kasvuun ihmisenä. Ihmisoikeuksien kunnioitus: jokaista kouluyhteisön jäsentä kunnioitetaan ainutkertaisena ihmisenä, niin että ystävällinen ja turvallinen työskentelyilmapiiri on mahdollinen. 5

6 Tasa arvo: jokaisella on oikeus kasvaa ja kehittyä tasavertaisesti sukupuoleen tai rotuun katsomatta väkivallattomassa, avoimesti ja rehellisesti toimivassa työyhteisössä. Kulttuurin arvostus: oman kulttuurin tunteminen ja arvostus edistää toisenlaisten kulttuurien arvostusta. Eettisyys: koulu kasvattaa kykyä tehdä vastuullisia ratkaisuja sekä oppilaan omassa elämässä että suhteessa ympäristöön ja tulevaisuuteen Koulun toiminta ajatus Töölön yhteiskoulu toteuttaa peruskoulun tehtävää. Koulussa pyritään satavuotisen perinteen mukaan yksilölliseen, oppilaiden kokemusmaailmasta lähtevään oppimiseen ja opitun soveltamiseen. Yksityiskouluna Töölön yhteiskoulun on helppo vastata nopeasti ja joustavasti uusiin haasteisiin sekä muovata oppimisympäristöä oppilaan tarpeiden mukaisesti. Koulu haluaa rakentaa toimivan verkoston, jossa koti ja koulu yhdessä tukevat nuoren kasvua. Koulun pyrkimyksenä on tukea oppilaan kasvua vastuulliseksi, itsetunnoltaan terveeksi ja yhteistyökykyiseksi nuoreksi, joka kykenee käsittelemään jatkuvasti lisääntyvää tietoa ja joka tuntee sekä oman kulttuuriperustansa että muuttuvan yhteiskunnan osaamiselle aiheuttamat tarpeet ja osaa ottaa perustellusti kantaa yhteiskunnan kehittymiseen 6

7 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet 1. Oppilas on utelias ja aktiivinen. Hän osaa hankkia ja soveltaa tietoa sekä suhteuttaa uuden tiedon omaan kokemusmaailmaansa. Oppilas kykenee kriittisesti arvioimaan tiedon hyötyä ja merkitystä omassa elämässään. Oppilas oppii tuntemaan vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Hän hyväksyy myös virheensä ja pyrkii korjaamaan omia puutteitaan sekä kykenee iloitsemaan omasta työstään ja arvostamaan sitä. Hän oppii ilmaisemaan tunteensa ja kohtaamaan pettymyksiään. 2. Oppilas hyväksyy ihmisten välisen erilaisuuden ja kunnioittaa muita. Hän osaa kuunnella toisia ja asettua toisen ihmisen asemaan. 3. Oppilas haluaa kantaa vastuuta omaa elämäänsä koskevista ratkaisuista ja omasta työstään sekä kykenee yhteistyöhön muiden kanssa. Hän on rehellinen ja aktiivinen, hyvätapainen ja avulias. 4. Oppilaalle kehittyy selkeä kulttuuri identiteetti. Hän hallitsee äidinkielensä hyvin sekä tuntee oman kulttuurinsa erityispiirteitä. Hän omaksuu tietoa myös muista kulttuureista ja osaa arvostaa niitä. 5. Oppilas kykenee eettiseen arviointiin ja ymmärtää omalta osaltaan olevansa vastuussa omasta ympäristöstään sekä kestävästä kehityksestä. 7

8 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys Helsingin kouluissa oppiminen nähdään kokonaisvaltaisena, yhteisöllisenä ja vuorovaikutuksellisena prosessina toisten oppijoiden ja opettajan sekä ympäristön kanssa. Oppimisen kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppimisen ilo, mielekkyyden sekä pysyvyyden kokemus oppimisympäristössä ovat keskeisiä oppijan aktiivisen toimijuuden sekä osallisuuden syntymiselle. Olennaista on oppilaan käsitys itsestään sekä omasta kyvykkyydestään ja pystyvyydestään, joka rakentuu koulupäivien aikana erilaisissa toiminnoissa. Oppilaan käsitys itsestään oppijana luo pohjan koko elämän kestävälle oppimiselle. Koulun aikuisilla on tässä keskeinen rooli. Oppiminen on aktiivista ja päämääräsuuntautunutta, ongelmanratkaisua sisältävää toimintaa, jossa elämyksillä ja tunteilla on keskeinen merkitys. Uuden oppiminen edellyttää tietojen ja taitojen liittämistä aikaisemmin opittuun. Omatoiminen ja kriittinen tiedonhankinta, opitun jäsentäminen ja hyödyntäminen sekä tiedon rakentaminen yhdessä toisten kanssa ovat oppimisen keskeisiä osa alueita. Töölön yhteiskoulussa tavoitteena on, että oppilas oppii hankkimaan uutta tietoa sekä oppii soveltamaan ja suhteuttamaan oppimaansa 8

9 omaan kokemusmaailmaansa. Oppilas kykenee myös kriittisesti arvioimaan tiedon hyötyä ja merkitystä omassa elämässään. Jokainen saa oppia omien edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti. Koulu yhteisönä tukee oppilasta löytämään omat vahvuutensa sekä omalla kohdalla toimivat oppimisstrategiansa. Jokainen koulun aikuinen ja yhteisöllisesti rakentuva ryhmä toimivat peilinä niin, että ne tukevat oppilaan myönteistä ja realistista kuvaa itsestään oppijana. Tavoitteemme on tukea opiskeluryhmissä sellaista sosiaalista ilmapiiriä, joka innostaa yhdessä oppimiseen ja antaa hyvät mahdollisuudet jatkoopintoihin. Koulun päätavoite on antaa jokaiselle oppilaalle tarvittava yleissivistys, jonka turvin hän voi liittyä aktiivisena toimijana yhteiskuntaan Oppimisympäristö ja yhteisöllinen toimintakulttuuri Koulun toimintakulttuuri muodostuu jaettujen arvojen sekä yhteisöllisten rakenteiden, toiminnan ja käytäntöjen pohjalta. Tavoitteena on avoin ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri, joka tukee yhteistyötä ja toimintaa niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Tämä edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä sitä kautta sosiaalisen ja kulttuurisen identiteetin rakentumista. Vastuu avoimen, rohkaisevan, kiireettömän ja myönteisen ilmapiirin ylläpitämisestä kuuluu kaikille, ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen toimintaan rakentavalla sekä koko yhteisön hyvinvointia edistävällä tavalla. 9

10 Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa oppimisympäristön rakenteisiin, erityisesti pedagogisiin käytäntöihin. Olennaista on, että koulussa yhteisön jäsenille syntyy sosiaalisen, fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden kokemus, mikä vahvistaa yhteisöllistä oppimisprosessia. Turvallinen ja ilmapiiriltään ystävällinen oppimisympäristö tukee opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja edistää oppilaan pystyvyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyö kotien kanssa on tärkeä osa hyvää ja turvallista oppimisympäristöä ja sen kehittämistä. Hyvä oppimisympäristö tukee oppilaan kasvua, oppimista, itseohjautuvuutta ja luovuutta sekä antaa mahdollisuuden omien tavoitteiden asettamiseen ja toiminnan arviointiin. Toimiva oppimisympäristö joustaa ja muovautuu tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon moninaiset oppijat ja heidän oppimisen sekä kasvun tarpeet. Oppimisympäristö tukee oppilaan kehittymistä tulevaisuuden yhteiskunnan jäseneksi, jossa oppimisen ja toiminnan areenat laajentuvat myös virtuaaliseen ympäristöön. Oppilaat osallistuvat koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen sekä ovat aktiivisesti mukana oppimisympäristön rakentamisessa ja kehittämisessä. 10

11 Oppimisessa hyödynnetään koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä, erityisesti Helsingin monipuolisia mahdollisuuksia. Töölön yhteiskoulussa painotetaan oppimista ryhmäprosessien seurauksena, jolloin ryhmässä tapahtuva sosiaalinen vuorovaikutus muovaa yksilön ajattelua, oppimista ja toimintaa. Kun rakennamme koulumme oppimisympäristöä, otamme huomioon paitsi fyysisen ympäristön ja tunneilmapiirin vaikutuksen myös sosiaalisen ympäristön merkityksen oppimiselle. Yhteisöllisessä oppimisessa on keskeistä, että ymmärrystä rakennetaan yhteisten tavoitteiden ja yhdessä jaettujen merkitysten kautta vuorovaikutuksessa. Yhteisöllinen oppiminen sitouttaa oppijan sekä yhteisiin että omiin tavoitteisiinsa. Opettajien tiivis yhteistyö vahvistaa johdonmukaista pedagogiikkaa, joka luo selkeän oppimisympäristön. Oppilailla on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan oppimisympäristöönsä: fyysistä oppimisympäristöä, opiskeluvälineitä ja esimerkiksi koemuotoja muovataan oppilaan tarpeiden mukaan. Opettajat hakevat yhdessä oppilaan kanssa sellaisia opiskelu ja suoritusmuotoja, jotka palvelevat oppilaan oppimista sekä sitä että oppilas saa osoitettua parhaalla mahdollisella tavalla omat tietonsa ja taitonsa. Onnistunut oppimisympäristö syntyy yhteisöllisyydestä. Yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentuminen edellyttää turvallista työilmapiiriä, avointa vuorovaikutusta ja sitoutumista työyhteisön toimintaan. Töölön yhteiskoulu organisaationa tukee näitä tavoitteita eri tasoilla: 11

12 Koulussa toimivien aikuisten yhteistyö Töölön yhteiskoulussa hyvää yhteistyötä ja tiedonkulkua edistetään erilaisten työryhmien säännöllisillä kokoontumisilla ja ryhmien välisellä tiiviillä yhteydenpidolla. Ohjausryhmä toimii rehtorin apuna koulun toiminnan organisoinnissa ja lukuvuoden suunnittelussa. Perusopetus ja lukioryhmät valmistelevat ohjausryhmälle päätettäviksi koulun toimintaan ja käytäntöihin liittyviä asioita; ohjausryhmä antaa työryhmille keskusteluun ja valmisteltavaksi näitä koskevia asioita. Yhteisistä asioista tiedotetaan ja niistä käydään keskustelua yhteisissä opettajainkokouksissa. Arviointikokoukset ovat joka jakson taitteessa ja niissä arvioidaan tavoitteiden saavuttamista sekä päivitetään oppilasryhmien ja yksilöiden tuen tarvetta. Arviointikokousten keskustelut ohjaavat osaltaan opettajien pedagogisia ratkaisuja, ja niissä opettajat voivat saada tukea opetustyöhön toisiltaan. Kerran vuodessa luokkatasokokouksissa ennen vanhempainiltaa kartoitetaan luokkien yleistä tilannetta. Aineryhmittäin kokoonnutaan vähintään kerran vuodessa esim. tarkistamaan yhteisiä arviointiperusteita. Toimivat perusrakenteet edistävät myös päivittäistä yhteistyötä. Koulun johto on sitoutunut edistämään työntekijöidensä työssä jaksamista, joka on edellytys hyvin toimivalle koululle. Työssä jaksaminen edellyttää, että jokainen työntekijä tulee kuulluksi sekä sitä, että omaan työhönsä voi vaikuttaa. Rehtori käy kahdenkeskisiä kehityskeskusteluja opettajakunnan jokaisen jäsenen kanssa säännöllisesti. Vuosittain päivitetään Uuden opettajan opas, joka jaetaan jokaiselle uudelle opettajalle, jotta koulun käytänteet tulevat tutuiksi. 12

13 Koulussa toimivien aikuisten ja oppilaiden sekä kotien välinen yhteistyö: Kaikki koulumme aikuiset ovat yhteydessä koteihin ja toimivat yhteistyössä huoltajien kanssa oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Aineenopettajat kertovat luokanohjaajalle kyseisen luokan ja oppilaiden tilanteesta. Luokanohjaaja kerää jatkuvasti tietoa luokkansa asioista sekä päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä, esimerkiksi yhteydenotosta koteihin tai oppilashuoltoryhmään. Luokanohjaaja tapaa luokkaansa säännöllisesti viikoittaisissa luokanohjaajatuokioissa. Jokaisella luokkatasolla järjestetään vähintään yksi vanhempainilta lukuvuodessa. Tarvittaessa yhteisiä kokoontumisia järjestetään useammin. Seitsemännen luokan perhekeskusteluissa luokanohjaaja tapaa oppilaan ja tämän huoltajat. Vanhempainyhdistys tukee osaltaan koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Töölön yhteiskoululla on kaksi vastuuopettajaa, jotka pitävät yhteyttä vanhempainyhdistykseen sekä toimivat siltana kouluun. Vanhempainyhdistyksellä on mahdollisuus halunsa mukaan ottaa osaa yhteiseen kasvatustyöhön; toisaalta sen avulla myös koulu pyrkii verkostoitumaan laaja alaisesti yhteiskuntaan. Vanhempien kuten myös entisten oppilaiden ja opettajien osaamista hyödynnetään niin, että voivat vierailla kertomassa esimerkiksi työelämästä, omasta kulttuuritaustastaan sekä sen arvoista ja merkityksestä. Näin mahdollistetaan avoin vuorovaikutus esimerkiksi erilaisten etnisten ja uskonnollisten ryhmien välillä. 13

14 Oppilaiden keskinäinen yhteistyö ja toiminta: Joka syksy koulussamme järjestetään seitsemännen luokan oppilaille tutustumispäivä yhteistyössä luokanohjaajien, tukioppilaiden, erityisopettajien sekä muiden oppilashuoltoryhmän jäsenten kanssa. Tavoitteena on, että jokainen oppilas voisi lähestyä koulumme aikuisia mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Tärkeintä on luoda tunne yhtenäisestä koulusta ja omasta ryhmästä, joka parhaiten kannattelee oppimista ja opiskelumotivaatiota. Oppilaskunnan näkyvin toimintamuoto on tukioppilastoiminta. Tukioppilaat helpottavat vanhempina oppilaina seitsemäsluokkalaisten tutustumista uuteen ympäristöön ja auttavat yläkouluun sopeutumista. Tukioppilaat kantavat osaltaan vastuuta vuosittaisesta seitsemäsluokkalaisten tutustumispäivästä, joka edistää uusien luokkien ryhmäytymistä. Oppilaskunta voi järjestää oppilaille yhteisiä teemapäiviä ja tempauksia pitkin kouluvuotta. Eri oppiaineiden sisällä opettajat järjestävät erilaisia yhteisiä koulun ulkopuolisia retkiä ja ulkomaanmatkoja. Töölön yhteiskoulussa on vuosittain useita säännöllisiä tapahtumia: koko koulu juhlistaa itsenäisyyspäivää tanssiaisilla, halukkaille järjestetään telttaretki Nuuksion maastoon, kahdeksasluokkalaiset viettävät vesipäivää Suomenlinnassa, yhdeksäsluokkalaiset tekevät retken suolle, käyvät katsomassa teatteriesityksen sekä tutustuvat Tuusulan kulttuurikohteisiin. Lisäksi koulu järjestää kaikille yhteisiä teemapäiviä kuten urheilupäivän ja TYKkykypäivän. Erilaisissa tapahtumissa oppilaat saavat tehdä yhteistyötä ja he oppivat ymmärtämään toimivan yhteisöllisen ryhmän merkityksen kulloisellekin tavoitteelle. Töölön yhteiskoulun juhlatraditioon ovat perinteisesti kuuluneet itsenäisyys, joulu ja kevätjuhlien lisäksi muut vuoden kulkuun liittyvät juhlat. Oppilaat rakentavat juhlat yhteistyössä koulun aikuisten kanssa. 14

15 Juhlaperinne yhdistää kouluväkeä, lisää näin yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä sekä tutustuttaa tapakulttuuriin. Kouluväen on mahdollisuus juhlatilaisuuksissa kohdata toinen toisensa myös arjen ulkopuolella. Koulun ja koulun ulkopuolisten tahojen yhteistyö: Töölön yhteiskoulu sijaitsee keskellä kulttuuri Helsinkiä sekä merellistä ja metsäistä kaupunkiluontoa, mikä tarjoaa oppimista tukevia tutustumiskohteita, joita voimme hyödyntää. Koulu pitää yllä ja pyrkii kehittämään yhteistyösuhteita seurakuntaan ja nuorisotoimeen. Lisäksi koulumme järjestää laillisuuskasvatusta yhteistyössä lähipoliisin kanssa. Olemme yhteistyössä Töölön ala asteen koulun kanssa erilaisten tapahtumien ja koulutusten myötä. Opintojaksojen alkujen aamunavauksiin kutsutaan puhujiksi yhteiskunnallisia vaikuttajia, taiteilijoita ja muita kulttuurityöntekijöitä, jotka kertovat omasta työstään ja havainnollistavat siten yhteiskunnallisia ilmiöitä. Näin tuetaan koulun ja muun yhteiskunnan välitöntä vuorovaikutusta Opetusmenetelmät ja työtavat Helsingissä koulun työtapojen kautta toteutetaan ja vahvistetaan koulun arvoja ja perustehtävää. Tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutteista oppimista, oppimaan oppimisen taitoa sekä yhdessä työskentelyä ja aktiivista osallistumista. Työtavat suunnitellaan vuorovaikutuksessa koulun aikuisten ja oppilaiden kesken siten, että ne tukevat monipuolisesti tietojen ja taitojen oppimista, 15

16 oppilaan kehittymistä elinikäisenä oppijana sekä antavat mahdollisuuksia kasvuun yhteisön jäsenenä. Tärkeää on vahvistaa interkulttuuristen taitojen kehittymistä. Oppilaat tunnistavat oman kulttuuritaustansa lähtökohtia ja oppivat kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä arvostavat toinen toisiaan. Työtavat tukevat jokaisen oppilaan osallisuutta oman elämän ja ympäristön vastuulliseen rakentamiseen. Niiden valinnassa otetaan huomioon yksilölliset kehityserot, oppilaiden taustat ja erilaiset tavat oppia. Oppilaiden kiinnostuksen kohteet kytketään opittaviin tietoihin ja taitoihin oppilaille merkityksellisten kokemusten kautta. Tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti oppilaan työskentelyn, oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja. Koulun pedagogisen toiminnan onnistumiseksi on tärkeää, että koulu oppii tunnistamaan ja hyödyntämään koulun aikuisten ja oppilaiden erilaista osaamista sekä jakamaan sitä yhteisesti. Opetuksessa käytetään eri oppiaineille ominaisia, monipuolisia työtapoja ja painotetaan tutkivaa, toiminnallista ja ongelmalähtöistä työskentelyä sekä vahvistetaan verkko oppimista. Oppilaalla on mahdollisuus elämykselliseen ja ikäkaudelle ominaiseen luovaan toimintaan sekä leikkiin. Opetuksen eriyttäminen on keskeinen keino, jolla 16

17 voidaan ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus, tuottaa sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia sekä tarjota mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien vahvuuksien mukaisesti. Kokemukselliset yhteistyömuodot koulun ulkopuolisten toimijoiden kuten työelämän kanssa vahvistavat elinikäisen oppijan oppimisen ja työelämätaitojen kehittymistä. Hyvä luku ja kirjoitustaito on kaiken oppimisen perusta: niitä harjaannutetaan ja edellytetään kaikissa oppiaineissa. Tavoitteena on itseensä luottava oppilas, joka osaa ilmaista ja muotoilla ajatuksiaan ja oppimaansa sekä suullisesti että kirjallisesti. Vertaisryhmä on usein tehokkain oppimisympäristö, joten opetustavoissa suositaan yhteisöllistä oppimista. Töölön yhteiskoulu haluaa sirpaletiedon opettamisen sijasta opastaa tiedonhankintaan, soveltamiseen sekä tiedon merkityksen pohdintaan. Oppiaineksen hallinnan ja työtapojen oppimisen yhtenä välineenä ovat esimerkiksi erilaiset projektityöt, joissa oppilaiden oma vastuunotto kasvaa luokkatasoittain. Projektityöt kasvattavat oppilaan kykyä suunnitella työnsä ja kantaa vastuunsa myös toisten kanssa. Yhteistyö eri oppiaineiden välillä tukee osaltaan kokonaisvaltaisen maailmankuvan muodostumista. Koulu huolehtii opettajakuntansa jatkuvasta kouluttamisesta. Työnantaja tarjoaa kaksi koulutusiltapäivää lukuvuodessa koko opettajakunnalle, joissa käsitellään yleisiä koulutuspoliittisia ja sosiologisia kysymyksiä ja joissa kouluttajat ovat eri alojen asiantuntijoita. Jotta opettajien didaktinen tietous ja kasvatusnäkemys pysyvät ajan tasalla, koulumme Pedagoginen kehittämisryhmä organisoi koulutus ja 17

18 keskustelutilaisuuksia. Niissä aiheina ovat ajankohtaiset koulutus ja kasvatushaasteet, ja ne pyrkivät vastaamaan opettajakunnan pedagogisiin toiveisiin ja tarpeisiin. Kouluttajina käytetään paitsi koulun ulkopuolisia asiantuntijoita myös koulumme omaa väkeä. Töölön yhteiskoulussa on korkealuokkaiset ja ajantasaiset tietotekniset opetusvälineet. Teknologiaa käytetään opetuksessa aktiivisesti, tarkoituksenmukaisesti sekä luovasti. Olennaisinta opetuksessa kuitenkin on ihmisten välinen kohtaaminen ja vuorovaikutus. Kehittyneestä teknologiasta huolimatta haluamme korostaa perinteisen koulutyön ja kädentaitojen merkitystä oppimisessa ja elämässä. Pidämme tärkeänä, että oppilaat ymmärtäisivät pitkäjänteisen työn merkityksen ja oppisivat saamaan mielihyvää itse työn tekemisestä Oppilaiden osallisuus Koulussa on avoin, yhteisöllinen ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri, jossa oppilaita kuunnellaan ja heidän mielipiteitään arvostetaan. Koulun toimintakulttuuri tukee oppilaan kehittymistä aktiiviseksi, aloitteelliseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Oppilaat tietävät miten he voivat koulussa vaikuttaa koulun asioihin. Heillä on mahdollisuus osallistua koulutyön suunnitteluun ja toteutukseen sekä koulussa tehtävään päätöksentekoon yhdessä koulun henkilöstön kanssa. Opettajat tukevat oppilaiden välistä yhteistyötä ja osallisuutta opetustilanteissa ja myös koulun muussa toiminnassa. 18

19 Osallisuuden ja vaikuttamisen toimintatapoja suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa ja niitä arvioidaan säännöllisesti. Oppilaiden kuulemisessa sekä osallisuuden edistämisessä käytetään monipuolisesti eri menetelmiä sekä verkkoympäristöä. Koulussa toimii oppilaskunnan hallitus ja muita oppilaiden osallisuusryhmiä. Luokanohjaajantuokioissa jäsennetään yhdessä luokan tilaa ja toimintaa: luokanohjaaja keskustelee viikoittain luokkansa kanssa esimerkiksi opiskelun sujumisesta ja työrauhakysymyksistä sekä tiedottaa koulun arkeen liittyvistä asioista. Hän ohjaa luokkaansa ryhmänä sekä oppilaita yksilöinä arvioimaan omaa opiskeluaan ja tapaansa työskennellä. Oman työn reflektointi on edellytys opiskelutaitojen kehittymiselle. Luokanohjaaja saa tietoa luokkansa oppilaiden oppimiskokemuksista eri oppiaineissa ja voi toimia näin tiedon välittäjänä oppilaiden ja opettajien välillä. Tämä lisää opettajien oppilaantuntemusta ja auttaa opettajaa kehittämään omaa opetustaan. Lisäksi oppilaat saavat kokemuksen siitä, että heitä kuullaan ja että he voivat vaikuttaa omaan opiskeluunsa. Koulussa toimii oppilaskunnan hallitus, johon jokainen luokka valitsee keskuudestaan edustajan. Hallitus pyrkii osaltaan vaikuttamaan kouluviihtyvyyteen sekä toimintatapoihin. Sen edustajat tuovat luokkiensa asioita ja ehdotuksia hallituksen kokouksiin, jossa niitä työstetään. Oppilaskunnan hallitus tai sitä ohjaava opettaja välittää esityksen perusopetustyöryhmän kokoukseen, jossa päätetään, miten asia viedään eteenpäin. Yhdeksäsluokkalaiset valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan, joka on myös oppilasjäsen koulun johtokunnassa. 19

20 2.5. Yhteistyö nivelvaiheissa Oppilas tarvitsee ohjausta ja tukea erityisesti eri siirtymävaiheissa ja valintatilanteissa perusopetuksen alkaessa, perusopetuksen aikana ja siirryttäessä toiselle asteelle. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan eheän ja yhtenäisen oppimispolun rakentumista sekä tukea yhtenäisen perusopetuksen toteutumista. Onnistuneen yhteistyön edellytyksenä on alueellisen yhteistyön rakenteiden ja käytäntöjen luominen koulujen kesken yhtenäisen perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä kotien kanssa. Alueen koulut tekevät yhteistyötä oppilaan ohjautumisessa oman alueen lähikouluun koulupolun eri nivelvaiheissa. Oppilaiden opiskelun tukeminen edellyttää hyvää tiedonkulkua ja yhteistyötä koulujen ja opettajien kesken. Lähettävän koulun tehtävänä on huolehtia siitä, että vastaanottava koulu saa riittävästi tietoa oppilaan osaamisesta ja edistymisestä sekä toteutuneista opiskelujärjestelyistä ja tuen tarpeesta. Moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu koulutuksen nivelvaiheissa, valmistavassa opetuksessa ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla sekä oppilaan siirtyessä 20

21 yleisopetuksesta erityisopetukseen tai erityisopetuksesta yleisopetukseen. Päättövaiheessa oppilasta opettavien opettajien ja opinto ohjaajien erityisenä tehtävänä on ohjata oppilasta jatko opintoihin sekä kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. Töölön ala aste ja Töölön yhteiskoulu yhdessä järjestävät joka kevät moniammatillisen tapaamisen, jossa mukana ovat luokanopettajat, luokanohjaajat, koulupsykologit, koulukuraattorit, erityisopettajat, opinto ohjaajat sekä terveydenhoitajat. Tavoitteena on jakaa opetuksen järjestämisen kannalta olennaista tietoa, jotta oppilaan siirtyminen alakoulusta yläkouluun sujuisi mahdollisimman kitkattomasti ja turvallisesti. Töölön yhteiskouluun tulee oppilaita monilta alakouluilta koska koulumme pystyy tarjoamaan monipuolista ja korkeatasoista opetusta. Koulumme on joka kevät aktiivisesti yhteydessä kaikkiin alakouluihin, joista oppilaat meille siirtyvät. Yhteydenpidolla varmistetaan myös muista kuin lähikoulusta siirtyvien oppilaiden nivelvaiheen ongelmaton sujuminen. Opinto ohjauksen rooli korostuu erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa. Opinto ohjaaja esittelee oppilaille peruskoulun jälkeiset opiskeluvaihtoehdot ja keskustelee kunkin oppilaan kanssa henkilökohtaisesti eri jatko opintovaihtoehdoista. Kahdenkeskisten keskustelujen ja pohdiskelujen kautta opinto ohjaaja ja oppilas yrittävät yhdessä löytää juuri kyseiselle oppilaalle sopivimmat jatko opintoväylät. Tarvittaessa myös erityisopettaja auttaa oppilaan jatko opintojen suunnittelussa. Opetuksen järjestämisen kannalta 21

22 merkityksellistä tietoa siirretään yläkoulusta seuraavaan opiskelupaikkaan oppilaan suostumuksella Esi ja alkuopetuksen yhteistyö Esi ja alkuopetuksen avoin ja hyvä yhteistyö luo pohjan joustavalle, elinikäiselle oppimiselle ja kasvulle. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat rakenteellisen jatkumon, joka vahvistaa lapsen yksilöllistä kasvua ja oppimista. Esi ja alkuopetuksen osaamisen jakaminen ja yhteistyö vahvistaa yhteisöllistä toimintakulttuuria ja luo uusia toiminnallisia työtapoja kasvatuksen ja oppimisen arkeen. Helsingissä laaditaan jokaiselle lapselle henkilökohtainen esiopetuksen suunnitelma. Suunnitelma siirtyy vanhempien luvalla kouluun. Yhteistyötä tehdään sekä opetussuunnitelman laadinnassa että toiminnassa. Lähialueen koulujen ja päiväkotien kesken laaditaan esi ja perusopetuksen yhteistoimintasuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään yhteistyön tavoitteet ja rakenne sekä yleiset toimintaperiaatteet ja tavat. Yhteistoimintasuunnitelma liitetään osaksi koulukohtaista opetussuunnitelmaa. Sitä arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti alkuopetuksen luokkien aikana. Yhteistyössä otetaan huomioon varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen vahvuudet. 22

23 2.7. Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on tukea oppilaan terveen kasvun ja oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Opetus ja kasvatus järjestetään yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Onnistunut yhteistyö perustuu avoimeen, tasavertaiseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja siitä, että oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa. Koulun tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja oppimista kouluyhteisön jäsenenä. Koululla on aktiivinen ja aloitteellinen rooli yhteistyön rakentamisessa ja vastuu siitä, että huoltajat saavat riittävästi tietoa oppilaan opiskeluun, kasvuun ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, opetussuunnitelmasta, koulun toiminnasta ja käytettävistä tukitoimista. Erilaisia yhteistyömuotoja kehitetään koko perusopetuksen ajan ja koulu tarjoaa mahdollisuuden huoltajien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja sitä kautta vertaistukeen. Tieto ja viestintätekniikkaa käytetään tiedottamisessa ja yhteydenpidossa huoltajien kanssa. Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on keskeinen merkitys oppilaiden opintojen tukemisessa. Yhteistyö korostuu erityisesti 23

24 valintatilanteissa ja koulutuksen nivelvaiheissa sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opintojen tukemisessa. Koulu huolehtii siitä, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustyön ja kodin ja koulun yhteistyön tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun ja arviointiin yhdessä koulun henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. Koulun henkilöstö, oppilaat ja huoltajat seuraavat ja arvioivat yhdessä kodin ja koulun yhteistyön tavoitteiden ja toimintamallien toteutumista ja tarkoituksenmukaisuutta. Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on vahvistaa oppilaiden kiinnittymistä koululuun. Oppilaan läsnäoloa koulussa seurataan yhdessä kotien kanssa ja luvattomiin poissaoloihin puututaan välittömästi Koulun ja kodin yhteistyö alkaa, kun oppilaat ja heidän huoltajat tulevat tutustumaan kouluun kuudennen luokan aikana. Jo tällöin he voivat koulumme kotisivuilta ja seurata lukuvuoden tapahtumia ja toimintaa sekä tutustua koulun opetussuunnitelmaan. Opiskelun alettua yläkoulussa huoltajat sekä oppilaat saavat koulun omasta lukuvuosioppaasta sekä Wilmasta tietoa opetuksen järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä kuten koeaikatauluista ja lukujärjestyksistä. Luokanohjaajalla on keskeinen rooli sekä koulun ja kodin yhteistyön kehittäjänä että yhdyssiteenä. Vuosittain koteihin lähetetään kirje, jossa kerrotaan kyseisen luokkatason opiskeluun ja kasvuun liittyvistä 24

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN Turun kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Mustalla painetut tekstit ovat Perusopetukseen

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot