Alkoholi ja sen yhteys syöpään

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholi ja sen yhteys syöpään"

Transkriptio

1 Alkoholi ja sen yhteys syöpään Taustaa Vaikka alkoholin kulutuksen merkityksestä syövän syynä oli riittävästi näyttöä jo yli kaksi vuosikymmentä sitten (IARC, 1988), yleisön tietoisuus alkoholista syöpäriskitekijänä on yhä vähäistä. Alkoholinkäyttöä pidetään monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa osana kulttuuria, ja vaikka määrät ja juomatavat vaihtelevat maasta maahan, EU:lla on maailman korkein väestömäärään suhteutettu alkoholin kulutus (WHO 2004). Alkoholi on alkoholiryhmään kuuluvan etanolin yleiskielinen nimitys. Etanolia syntyy, kun alkoholijuomia valmistetaan käyttämällä. Etanolin vaikutus ei riipu nautittavan juoman tyypistä, eikä sen käytön turvallisesta rajasta ole tutkimusnäyttöä (WCRF ja AICR, 2007). Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (IACR) on luokitellut etanolin ja asetaldehydin ihmiselle syöpää aiheuttaviksi aineiksi. Alkoholin karsinogeenisia (syöpää aiheuttavia) mekanismeja ei täysin ymmärretä. Ne saattavat vaihdella sen mukaan, mihin elimen ne kohdistuvat, ja niillä voi olla yhteys geenien polymorfismeihin. Yksi oletettu vaikutus on sytokromi P450 2E1:n (CYP2E1) interaktio. Kyseinen sytokromi metabolisoi etanolin asetaldehydiksi ja on osatekijänä eri prokarsinogeenien metaboliassa (Poschl and Seitz, 2004). Asetaldehydia tulee kehoon alkoholin metaboloituessa ja alkoholijuomien ainesosana. Sen vaikutusta on viime aikoina korostettu, koska se on todennäköisesti tärkeässä syy-yhteydessä yläruoansulatuskanavan syöpään. Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (International Agency for Research on Cancer, IACR) esitti jo vuonna 1987 sen luokittelemista mahdollisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi aineeksi (IARC, 1987). Alkoholijuomien aiheuttama asetaldehydialtistuminen on arvioitu keskimäärin 0,112 milligrammaksi ruumiinpainon kiloa kohti vuorokaudessa. Asetaldehydin aiheuttama elinaikainen syöpäriski (7,6:10 000) ylittää useimmat ympäristön aiheuttamat syöpäriskirajat, jotka yleisesti arvioidaan välille 1: : (Lachenmeier ym., ). Geneettisen alttiuden kannalta tärkeimmät ihmisiin vaikuttavat alkoholia metaboloivat entsyymit ovat alkoholin dehydrogenaasit (ADH), jotka hapettavat etanolia asetaldehydiksi, ja aldehydin dehydrogenaasit (ALDH), jotka detoksifioivat asetaldehydiä asetaatiksi. Useimmat tämän alleelin ALDH2*2/*2 homotsygoottiset kantajat ovat täysin raittiita tai juovat vain harvoin alkoholia, koska

2 entsyyminpuute aiheuttaisi voimakkaan punastumisreaktion kasvoissa, fyysistä pahoinvointia ja vakavia myrkytysreaktioita. Heterotsygoottisilla kantajilla (alleeli ALDH2*1/*2 ja noin 10 prosenttia residuaalista ALDH2-entsyymin toimintaa) nämä akuutit haittavaikutukset ovat lievempiä, mutta alkoholia käyttäessään heillä on suuri riski saada useita erilaisia alkoholin aiheuttamia suun ja ruoansulatuskanavan syöpiä (IARC, 2007). Alkoholijuomien eräät muutkin ainesosat, kuten etyylikarbamaatti, aiheuttavat ihmisille todennäköisesti syöpää. Etyylikarbamaattia saattaa muodostua luonnollisesti käymisen tuloksena, ja sitä on havaittu erilaisissa käyttämällä valmistetuissa elintarvikkeissa ja juomissa. Viinin ja oluen etyylikarbamaattipitoisuudet ovat yleensä alle 100 µg/l. Tietyissä väkevissä juomissa on havaittu korkeampia pitoisuuksia, jotka mitataan milligrammoina litraa kohti. Etyylikarbamaatin mahdollisesta karsinogeenisesta vaikutuksesta ihmisiin ei ole epidemiologisia tietoja, joskin etyylikarbamaatin ja sen metaboliittien (vinyylikarbamaatin ja vinyylikarbamaattiepoksidin) karsinogeenisyydestä koe-eläimissä on riittävästi näyttöä (IARC, 2007).

3 Alkoholi ja henkilökohtainen syöpäriski Ruoansulatuskanavan syövät Corrao ym. (2004) toteuttivat meta-analyysin, joka osoittaa selvästi, että suuontelon, nielun, ruokatorven, kurkunpään sekä paksu- ja peräsuolen syöpäriski lisääntyy lineaarisesti alkoholin nollakulutuksesta lähtien (kaavio 1). Kaikkien näiden syöpäriskien trendien havaittiin olevan lineaarisessa suhteessa alkoholimääriin pienimmästä tarkastellusta määrästä (25 g/vrk eli n. kaksi annosta vuorokaudessa) alkaen. Metaregressiomallien avulla saadut suhteelliset riskifunktiot osoittivat, ettei kynnysvaikutusta ollut ja että suuontelon, nielun, ruokatorven, kurkunpään sekä paksu- ja peräsuolen syöpäriski alkaa nousta heti, kun alkoholinkäyttö ylittää 0 g/vrk (Corrao ym., 2004). Alkoholinkäyttö lisää suuontelon, nielun, ruokatorven ja kurkunpään sekä vähäisemmässä määrin paksu- ja peräsuolen syöpäriskiä lineaarisessa suhteessa. IARC Monographs Working Group -työryhmän (IARC, 2007) mukaan noin 50 grammaa etanolialkoholia päivässä: - kaksin- tai kolminkertaistaa ruoansulatuskanavan yläosan syöpäriskin (kaksinkertaistaa nielun ja ruokatorven syöpäriskin ja kolminkertaistaa suuontelon ja kurkunpään syöpäriskin) raittiisiin henkilöihin verrattuna, minkä lisäksi juomisella ja tupakoinnilla tuntuu yhdessä olevan moninkertaistava vaikutus. - nostaa paksu- ja peräsuolen syövän riskin noin 1,4-kertaiseksi raittiisiin henkilöihin verrattuna. Suuontelo ja kurkunpää, miehet Suuontelo ja kurkunpää, naiset Ruokatorvi Maksa Rinta Kuvio 1: Syöpäriskit (pystyakseli) suhteessa alkoholinkäyttöön (g/vrk). Tietojen perusta: Corrao ym. (1999) ja Australian Alcohol Guidelines (2007).

4 Alkoholi lisää naisten rintasyöpäriskiä annosriippuvaisesti. Rintasyöpä Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer -tutkimusryhmä (2002) löysi vahvaa näyttöä siitä, että alkoholi lisää kaikenikäisten naisten rintasyöpäriskiä annosriippuvaisesti. Kumulatiivinen rintasyöpäriski 80. ikävuoteen mennessä oli 88 tapausta tuhatta raitista naista kohti ja nousi 133 tapaukseen tuhatta naista kohti niiden naisten keskuudessa, jotka käyttivät viisi annosta alkoholia (60 g) vuorokaudessa tutkimuksen alkaessa. Noin 50 alkoholigramman päivittäiskulutus lisää riskin noin puolitoistakertaiseksi (95 prosentin luottamusväli 1,3 1,6) raittiisiin naisiin verrattuna, ja säännölliselläkin alkoholinkäytöllä (noin 18 g/vrk) on tilastollisesti merkittävä yhteys rintasyöpäriskin nousuun. Jokainen päivittäisen etanoliannoksen lisääminen kymmenellä grammalla lisää riskiä kymmenellä prosentilla (Key ym., 2006). Rintasyöpäriskiin vaikuttaa joukko hormonaalisia ja lisääntymiseen liittyviä tekijöitä, eikä alkoholijuomien kulutuksen vaikutus rintasyöpäriskiin vaihtele merkittävästi synnytystiheyden, vaihdevuosistatuksen, suun kautta nautittavien ehkäisyvalmisteiden käytön, hormonikorvaushoidon tai lähisukulaisten aiempien rintasyöpätapausten perusteella (IARC, 2007). Maksasyöpä Alkoholin kulutuksen vaikutusta maksasyöpäriskiin on vaikea kvantifioida, koska kirroosiin ja muihin maksasairauksiin sairastutaan usein ennen syövän ilmenemistä ja koska näihin sairauksiin sairastuneet potilaat vähentävät yleensä alkoholinkäyttöään. Hepatiitti B- ja C- virusten aiheuttamat krooniset infektiot ovat kuitenkin tärkeimmät maksasyövän syyt, ja alkoholijuomien käyttöön liittyvää kohonnutta riskiä on havaittu yhtä paljon hepatiittivirustartunnan saaneilla kuin siltä välttyneilläkin henkilöillä (IARC, 2007). Alkoholi aiheuttaa maksasyövälle altistavaa kirroosia, mutta tiedossa ei ole, mitkä tekijät altistavat jotkut ihmiset maksakirroosille (WCRF, 2007). Alkoholi lisää maksasyöpäriskiä eksponentiaalisesti. Muut syövät - Munuaissyöpä: Tutkimusnäyttö osoittaa yhdenmukaisesti, ettei alkoholinkäytön lisääminen lisää munuaissolusyövän riskiä. Alkoholinkäytön lisäämisellä oli useissa tutkimuksissa yhteys munuaissolusyöpäriskin merkittävään pienentymiseen. - Non-Hodgkin-lymfooma: Alkoholinkäytön ja non-hodgkin-lymfooman välillä havaittin kahdessa prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa ja useissa laajoissa tapaus-

5 verrokkitutkimuksissa käänteinen tai nollayhteys. Useimmat tutkimukset osoittivat, että riski oli pienempi juovien kuin raittiiden henkilöiden keskuudessa. - Keuhkosyöpä: Useimmissa perusjoukoissa tupakointi korreloi vahvasti alkoholin kulutukseen. Alkoholinkäytön on monissa tutkimuksissa havaittu lisäävän keuhkosyöpäriskiä, mutta keuhkosyövän selvästi yleisimmän syyn eli tupakoinnin aiheuttamaa jäännössekoittuneisuutta ei yleensä ole mahdollista sulkea pois. Tupakoimattomien henkilöiden keuhkosyöpäriskiin liittyvät tiedot esitettiin eräissä tutkimuksissa erikseen. Nämä tutkimustulokset antavat aihetta olettaa alkoholijuomien kulutuksen lisäävän syöpäriskiä, kun taas toisista tutkimuksista ei saatu tällaisia tuloksia. Näin ollen keuhkosyöpää ei yleensä lueta alkoholin aiheuttamaksi sairaudeksi, koska biologista syy-yhteyttä ei vielä ole havaittu ja koska keuhkosyövän suurempi yleisyys alkoholinkäyttäjien keskuudessa saattaa johtua tupakoinnista. Alkoholi ei lisää munuaissyövän ja non-hodgkin-lymfooman riskiä, eikä mm. keuhko-, vatsa- ja eräistä muista syövistä ole saatu yhdenmukaisia tutkimustuloksia. - Vatsasyöpä: Epidemiologisten tutkimusten tulokset eriävät: eräissä tutkimuksissa on havaittu riskien lisääntyneen merkittävästi, toisissa taas ei. Tärkeimmän tunnetun alavatsan syöpää aiheuttavan tekijän, Helicobacter pylori -infektion, mahdollisesti aiheuttama sekoittuneisuus ei liene suuri huolenaihe, koska niillä alueilla, joilla yhteys havaittiin, suurin osa tutkimuksen perusjoukosta oli todennäköisesti saanut kyseisen bakteeritartunnan. Näillä henkilöillä on kuitenkin saattanut alkoholinkäytön ohella olla puutteellinen ruokavalio ja muita haitallisia elintapoja. Koska näitä tekijöitä ei huomioitu riittävästi, löydösten tulkinta ei ole selvää. - Muut syövät: Haiman, kohdunkaulan, kohdun limakalvon, munasarjojen, vulvan ja emättimen syöpien, miesten rintasyövän, virtsarakon, eturauhasen, kives-, aivo- ja kilpirauhassyöpien, ihosyövän, Hodgkinin taudin, leukemioiden sekä multippelin myelooman ja alkoholinkäytön välillä havaittiin yleensä vain vähäisiä yhteyksiä, tai tulokset eivät olleet yhtäpitäviä. Vaikka eräitä tiettyjä perusjoukkoja tutkittaessa havaittiinkin yhteyksiä alkoholinkäytön ja eräiden kohdeelinten (esim. kohdunkaulan ja eturauhasen) välillä, vinoutumista ja sekoittumista ei voitu sulkea pois.

6 Alkoholinkäytön vähentäminen ja syöpäriski prosenttia syövistä johtuu ympäristöstä ja elintavoista, mm. alkoholin kulutuksesta (Anand ym., 2008), joten elintapojen muuttaminen ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä, esim. juomista vähentämällä, voi alentaa syöpien todennäköisyyttä. Epidemiologisissa tutkimuksissa havaittiin, että alkoholinkäytön lopettaminen vähensi aina syöpäriskiä. Muutamissa epidemiologisissa tutkimuksissa on tarkasteltu alkoholinkäytön lopettamisen vaikutuksia riskiin saada pahanlaatuisia kasvaimia. Useimmissa näistä tutkimuksissa havaittiin johdonmukaisesti, että ainakin suuontelon, nielun, kurkunpään ja ruokatorven syöpäriski väheni (Rehm ym., 2007). Syöpäriskin vähenemisaika ja -nopeus alkoholinkäytön lopettamisen jälkeen vaihtelee syöpätyypin mukaan. Riskit eivät vähene välittömästi, ja niiden aleneminen samalle tasolle kuin täysraittiilla henkilöillä voi kestää vuosikymmeniä. Pahanlaatuisten kasvainten kehittyminen saattaa kestää vuosia, eivätkä useimmat ihmiset ehkä lopeta haitallista alkoholinkäyttöä, ennen kuin oireita alkaa ilmetä (Rehm ym., 2007). Näin ollen vaarallisen ja haitallisen alkoholinkäytön vähentämisen tulisi kuulua terveydenhuollon olennaisimpiin syövänestokeinoihin. Ruokatorven syöpäriski aleni nopeasti kahdessa vuodessa alkoholinkäytön lopettamisen jälkeen eikä yli 20 vuoden kuluttua enää poikennut täysraittiiden henkilöiden riskitasosta. Riskisuhde Riskisuhde Vuotta alkoholinkäytön lopettamisesta Vuotta alkoholinkäytön lopettamisesta Kuvio 2: Ruokatorven (vasemmalla) sekä pään ja kaulan (oikealla) syövän riskisuhde alkoholinkäytön lopettamisen jälkeen (kuutioregressio). Lähde: Rehm ym. (2007).

7 Syöpäriskin mittasuhteet Alkoholi on syövän kannalta tärkeä riskitekijä, johon pystytään vaikuttamaan. Alkoholinkäyttö aiheuttaa Euroopan unionissa joka vuosi yli kuolemantapausta, joita ei tosin aina korosteta alkoholin aiheuttamiin terveysriskeihin liittyvissä julkisissa keskusteluissa (Anderson & Baumberg 2006). Lisäksi syövät ovat useimmista alkoholihaitoista poiketen erityinen naisiin kohdistuva riski: Euroopassa kuolee joka vuosi yli naista alkoholin aiheuttamaan rintasyöpään. Kummassakin tapauksessa alkoholiin liittyvät syövät aiheuttavat enemmän haittaa kuolemantapauksina kuin vammautumisina, mikä johtuu suhteellisen korkeasta kuoliniästä (jolloin menetetään vähemmän elinvuosia) ja suhteellisesti suuremmasta tapauskuolleisuudesta. Kun alkoholinkäytön ja alkoholin aiheuttamien syöpien välillä vallitsee lisäksi lineaarinen annosvastesuhde, alkoholin kulutuksen vähentäminen vähentää aina syöpäriskiä. Vaikutukset toimintapolitiikkaan Tietoisuuden lisääminen yleisövalistuskampanjoilla ja kuluttajamerkinnöillä Vaikka valistuskampanjat ja kuluttajamerkinnät eivät sinänsä johdakaan käytösmuutoksiin, ne ovat silti tärkeitä: ne tiedottavat vähemmän tunnetuista terveysriskeistä, kuten alkoholiin liittyvistä syöpämuodoista. Voitaisiin harkita valistuskampanjoita, joissa painotettaisiin alkoholin aiheuttamia syöpiä ja ehkä etenkin naisten rintasyöpää, ja alkoholijuomapakkausten kuluttajavaroitusmerkintöjä, joissa mainittaisiin alkoholin lisäävän syöpäriskiä. Tehokkaat alkoholipoliittiset toimenpiteet vähentävät alkoholiin liittyvää syöpäriskiä Ne toimenpiteet ja interventiot, joiden tiedetään tehokkaasti vähentävän yleisiä alkoholihaittoja, vähentävät myös alkoholin aiheuttamaa syöpäriskiä. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi: alkoholiveron korotukset alkoholin myyntipisteverkoston harventaminen alkoholin myyntipisteiden aukioloaikojen lyhentäminen. Syöpä tulisi mainita varhaisessa tunnistamisessa ja mini-interventio-ohjelmissa Mini-interventioilla tarkoitetaan perusterveydenhuollon yhteydessä annettavaa neuvontaa, johon kuuluu muutama valistuskerta ja psykososiaalista ohjausta. Perusterveydenhuollon toimijat voisivat alkoholinkäytön vähentämiseen tähtäävää lyhytneuvontaa antaessaan mainita alkoholiin liittyvät syöpäriskit. Alkoholi tulisi mainita alkoholiin liittyvien syöpien seulontaohjelmissa Kahta yleistä alkoholiin liittyvää syöpämuotoa (rintasyöpää sekä paksu- ja peräsuolen syöpää) varten on olemassa tehokkaita seulontaohjelmia, joissa alkoholiin liittyvä syöpäriski voitaisiin mainita.

8 Viitteet Anderson P, Baumberg B. Alcohol in Europe. London: Institute of Alcohol Studies, Australian Guidelines to reduce health risks from Drinking Alcohol (). Commonwealth of Australia. Anand P, Kunnumakkara AB, Sundaram C, Harikumar KB, Tharakan ST, Lai OS, Sung B, Aggarwal BB. (2008). Cancer is a preventable disease that requires major lifestyle changes. Pharm Res. 25(9): Collaborative group on hormonal factors in breast cancer. (2002) Alcohol, tobacco and breast cancer collaborative reanalysis of individual data from 53 epidemiological studies, including 58,515 women with breast cancer and 95,067 women without the disease. British Journal of Cancer, 87, Corrao G, Bagnardi V, Zambon A, and La Vecchia C. (2004) A meta-analysis of alcohol consumption and the risk of 15 diseases. Preventive Medicine, 38 (2004) Corrao G, Bagnardi V, Zambon A, Arico S. (1999). Exploring the dose-response relationship between alcohol consumption and the risk of several alcohol-related conditions: a meta-analysis. Addiction, 94(10): International Agency for Research on Cancer (IARC). Acetaldehyde (1987). Julkaisussa IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Supplement 7. Overall Evaluations of Carcinogenicity: An Updating of IARC Monographs, Risk assessment of acetaldehyde 547. Lyon, IARC, ss International Agency for Research on Cancer (IARC). Alcohol Drinking (1988). Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Lyon: IARC, vol. 44. International Agency for Research on Cancer (IARC). Alcoholic Beverage Consumption and Ethyl Carbamate (Urethane) (2007). Volume 96. Key J, Hodgson S, Omar RZ, Jensen TK, Thompson SG, Boobis AR, Davies DS, Elliott P. (2006). Meta-analysis of studies of alcohol and breast cancer with consideration of the methodological issues. Cancer Causes Control Aug;17(6): Lachenmeier D., Kanteres, F., Rehm J. (). Carcinogenicity of acetaldehyde in alcoholic beverages: risk assessment outside ethanol metabolism. Addiction, 104, Poschl, G. and Seitz, H.K. (2004). Alcohol and cancer. Alcohol Alcohol, 39: Rehm, J, Jayadeep Patra, J and Popova, S. (2007). Alcohol drinking cessation and its effect on esophageal and head and neck cancers: A pooled analysis. Int. J. Cancer: 121, World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR, World Health Organization. Global Status Report on Alcohol Department of Mental Health and Substance Abuse, Geneva, 2004.

9 Vanessa Carral ja Peter Anderson ovat laatineet tämän tiedotteen Deutsche Hauptstelle für Suchtfragenin (DHS) puolesta osana Slovenian tasavallan julkisen terveyden instituutin hallinnoimaa ja Euroopan komission osarahoittamaa Building Capacity -projektia. Tässä julkaisussa esitettävät tiedot eivät välttämättä vastaa Euroopan komission mielipidettä tai asennoitumista. Euroopan komissio ja sen puolesta toimivat henkilöt eivät ole vastuussa tämän julkaisun tietojen mahdollisesta käytöstä. Tukijat: Osarahoitus: Euroopan komissio Englanninkielisestä alkuperäistekstistä kääntänyt: Käännös-Aazet Oy

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin Alkoholi lisää syövän vaaraa Alkoholi on yksi merkittävimmistä elintapoihin liittyvistä syöpäriskeistä. Mitä enemmän alkoholia käyttää, sitä suurempi on riski sairastua syöpään. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö

Lisätiedot

Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä

Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä Alkoholi ja syöpä Maarit Rautio Matti Rautalahti Alkoholin kulutus 10 l/vuodessa Suomessa ja Tanskassa 9 l/vuodessa Ruotsissa 6,5 l/vuodessa Norjassa Alkoholi on Suomessa

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Terveys, työhyvinvointi ja talous - jokaisen etu. Savuton Suomi 2040 11.5.2010 Harri Vainio

Terveys, työhyvinvointi ja talous - jokaisen etu. Savuton Suomi 2040 11.5.2010 Harri Vainio Terveys, työhyvinvointi ja talous - jokaisen etu Savuton Suomi 2040 11.5.2010 Harri Vainio Tupakka globaalisti riski nro 1 WHO 2009 Työterveyslaitos / Harri Vainio / 11.5.2010 2 Terveyshaitat kasvussa

Lisätiedot

Valmiita koulutuspaketteja

Valmiita koulutuspaketteja Mistä lisää koulutusta Leea Järvi 2011 Valmiita koulutuspaketteja Duodecimin 2010 julkaisema, alkoholi-ongelmaisen käypä hoito suositukseen pohjautuva diasarja http://www.kaypahoito.fi/web/kh/ Verkkokurssi

Lisätiedot

Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu

Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu Helena Isoniemi ylilääkäri, professori Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikka Martti Färkkilä ylilääkäri, professori Gastroenterologia HYKS 13.3.2014 Alkoholi

Lisätiedot

4. SYÖPÄTAUTIEN ILMAANTUVUUS

4. SYÖPÄTAUTIEN ILMAANTUVUUS 4. SYÖPÄTAUTIEN ILMAANTUVUUS Simo Näyhä, ja Eero Pukkala 3 Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Oulun aluetyöterveyslaitos 3 Suomen Syöpärekisteri 4. Johdanto Lapin miehillä

Lisätiedot

A lkoholi aiheuttaa monenlaisia terveydellisiä

A lkoholi aiheuttaa monenlaisia terveydellisiä SYÖVÄN EHKÄISY KATSAUS TEEMA Eeva Ollila ja Clarissa Bingham Syöpä, alkoholi ja alkoholipolitiikka Alkoholi on merkittävä karsinogeeni, joka lisää syöpäriskiä usealla eri mekanismilla. Syövän riski suurenee

Lisätiedot

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan?

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mauri Aalto Dosentti, ylilääkäri Kansanterveyslaitos Miksi kysymys esitetään? On olemassa alkoholin käyttöä, johon ei liity riskiä tai riski on vähäinen Mini-intervention

Lisätiedot

Asetaldehydi ja ruoansulatuskanavan syöpä

Asetaldehydi ja ruoansulatuskanavan syöpä Asetaldehydi ja ruoansulatuskanavan syöpä Biohit Oyj:n hallituksen jäsen ja tieteellinen neuvonantaja Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari Mikko Salaspuro Helsingin yliopisto Asetaldehydin ja syövän

Lisätiedot

Alkoholin suurkuluttajasta riskikäyttäjäksi muuttuvatko neuvontarajat?

Alkoholin suurkuluttajasta riskikäyttäjäksi muuttuvatko neuvontarajat? Katsaus tieteessä Kaija Seppä professori, ylilääkäri Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö ja Tampereen yliopistollinen sairaala, psykiatrian tulosalue kaija-liisa.seppa@uta.fi Mauri Aalto dosentti,

Lisätiedot

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968-2016 Janne Härkönen, Jenni Savonen, Esa Virtala & Pia Mäkelä 19.10.2017 Suomalaisten alkoholinkäyttötavat / Härkönen, Savonen, Virtala, Mäkelä 1 Juomatapatutkimuksen

Lisätiedot

HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ

HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ TUPAKOINTI JA NIKOTIINIRIIPPUVUUS: KYLMÄT TOSIASIAT tupakointi aiheuttaa maailmassa yli 5 miljoonaa kuolemaa vuosittain:

Lisätiedot

Etanolimetabolia. Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Etanolimetabolia

Etanolimetabolia. Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Etanolimetabolia Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä Johanna Uittamo HLT, LK Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö Biomedicum Helsinki 4.3.213 Ruuansulatuskanavan syöpiä runsaasti maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa?

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? ChemBio Helsingin Messukeskus 27.-29.05.2009 Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? Kristiina Aittomäki, dos. ylilääkäri HYKS Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Genomin tutkiminen FISH Sekvensointi

Lisätiedot

Oppimistavoitteet. Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus. Syöpien esiintyvyys. Suomen syöpärekisteri. Lisäksi

Oppimistavoitteet. Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus. Syöpien esiintyvyys. Suomen syöpärekisteri. Lisäksi Oppimistavoitteet Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus Sirpa Leppä, professori Syöpätautien klinikka Hankkia yleiskäsitys syövän yleisyydestä, yleisimpien syöpien sairastavuudesta ja kuolleisuudesta

Lisätiedot

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin Rintasyöpä ja sen ehkäisy Jaana Kolin Syöpä sairautena Uusia syöpiä todetaan maassamme vuosittain noin 29.000 Miehillä ja naisilla syöpiä todetaan suurin piirtein yhtä paljon Vuoteen 2020 mennessä uusien

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011

PYLL-seminaari 30.3.2011 PYLL-seminaari 30.3.2011 Sairaalajohtaja Jari Välimäki syöpätautien osuus ennenaikaisten elinvuosien menetysten aiheuttajina etenkin ESshp:n naisten keskuudessa kiinnittää huomiota ne ovat PYLL-tilastossa

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

TOSITIETOA. Alkoholi

TOSITIETOA. Alkoholi TOSITIETOA Alkoholi Alkoholi vaikuttaa aivoihin Alkoholi vaikuttaa aivoihin ja hermojärjestelmään monin tavoin. Pienet alkoholimäärät voivat vähentää estoja ja jännittyneisyyttä, kohottaa mielialaa ja

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin PYLL-seminaari 30.3.2011 Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin Sairaalajohtaja Jari Välimäki PYLL -menetelmä perustuu kuolleen iän ja odotettavissa olevan eliniän

Lisätiedot

RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ

RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksen tavoitteena on, että yhä useampi rintasyöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa ja että jokainen rintasyöpään sairastunut saa tarvittavan tuen sairauden

Lisätiedot

Suolan terveyshaitat ja kustannukset

Suolan terveyshaitat ja kustannukset Suolan terveyshaitat ja kustannukset Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL Seminaari Suola Näkymätön vaara 8.2.2011 Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

PYLL-P-HSOTEY. Yleiset havainnot:

PYLL-P-HSOTEY. Yleiset havainnot: 1 PYLL-P-HSOTEY Yleiset havainnot: 1. Useissa kunnissa miesten tilanne on kehittynyt entisestä huonosta parempaan ja naisten päinvastoin hyvästä huonompaan ja usein syynä ovat alkoholiperäiset sairaudet.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Karjalan Lääketiedepäivät Petroskoi 13.-14.6.2012 5.9.2012 Pekka Puska, pääjohtaja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit Farmakogenetiikalla tarkoitetaan geneettisiä variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeainevasteeseen. Geneettisen tiedon hyödyntäminen

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 15 esitetään ikävakioidut suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2007 2014 todetuilla ja 2012 2014 seuratuilla

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret käytön yleisyys ja haitat

Nuuska ja nuoret käytön yleisyys ja haitat Nuuska ja nuoret käytön yleisyys ja haitat Hanna Ollila, asiantuntija Tupakka-, päihde- ja rahapelihaitat -yksikkö, THL 4.12. Hanna Ollila / Nuuskaa taskussa -seminaari 3.12. 1 Nuuska Eri tuotteita eri

Lisätiedot

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 VÄHENNÄ VÄHÄSEN Opas alkoholinkäytön vähentäjälle SISÄLLYS Onko sinulla syytä muutokseen?... 3 Alkoholin ongelmakäytön muodot... 4 Tee tilannearvio... 5 Arvioi käyttämiäsi määriä annoksina... 6 Esimerkkejä

Lisätiedot

Alkoholin juomatapa ja sen merkitys sydän ja verisuonisairauksille. Laura Sundell LT 5.4.2012 A-klinikkasäätiö. Esityksen sisältö

Alkoholin juomatapa ja sen merkitys sydän ja verisuonisairauksille. Laura Sundell LT 5.4.2012 A-klinikkasäätiö. Esityksen sisältö Alkoholin juomatapa ja sen merkitys sydän ja verisuonisairauksille Laura Sundell LT 5.4.2012 A-klinikkasäätiö Esityksen sisältö Taustaa alkoholin kulutuksen yhteydestä sydän ja verisuonisairauksiin Alkoholin

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

Asetaldehydi ruoansulatuskanavan syövän aiheuttajana. Satu Väkeväinen ja Mikko Salaspuro

Asetaldehydi ruoansulatuskanavan syövän aiheuttajana. Satu Väkeväinen ja Mikko Salaspuro Katsaus Asetaldehydi ruoansulatuskanavan syövän aiheuttajana Satu Väkeväinen ja Mikko Salaspuro Alkoholin runsas käyttö lisää riskiä sairastua ruoansulatuskanavan yläosan syöpiin. Tämän yhteyden patogeneettinen

Lisätiedot

Suomi juo jäävätkö haitat vain ongelmakäyttäjien osaksi? Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL

Suomi juo jäävätkö haitat vain ongelmakäyttäjien osaksi? Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Suomi juo jäävätkö haitat vain ongelmakäyttäjien osaksi? Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Esityksen sisältö Haittaavatko ne pienet kopsut mitään? Millaisia haittoja alkoholinkäytöstä

Lisätiedot

MITÄ WHO:N MAAPROFIILIT KERTOVAT ALKOHOLIKULTTUURIEN EROISTA?

MITÄ WHO:N MAAPROFIILIT KERTOVAT ALKOHOLIKULTTUURIEN EROISTA? MITÄ WHO:N MAAPROFIILIT KERTOVAT ALKOHOLIKULTTUURIEN EROISTA? JUOMATAVALLA ON MERKITYSTÄ Suomessa viitataan usein eurooppalaiseen juomatapaan, kun puhutaan suomalaisesta alkoholikulttuurista ja sen muutoksesta.

Lisätiedot

Alkoholi: Varoitusmerkinnät

Alkoholi: Varoitusmerkinnät Alkoholi: Varoitusmerkinnät Taustaa Alkoholi on kulutushyödyke, jota on laajasti saatavilla. Lähes kaikki yli 18-vuotiaat EU:n kansalaiset saavat hankkia ja kuluttaa alkoholijuomia, joita on saatavilla

Lisätiedot

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Valmistaudu vaihdevuosiin 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Menopaussi keskimäärin 45-58 v, keski-ikä 51v. aiemmin jos munasarjat poistettu, säde- tai solusalpaajahoidon jälkeen tupakointi varhentaa 1-2

Lisätiedot

1. Kansanterveystyöryhmä keskusteli ja pääsi yhteisymmärrykseen ehdotuksesta neuvoston päätelmiksi.

1. Kansanterveystyöryhmä keskusteli ja pääsi yhteisymmärrykseen ehdotuksesta neuvoston päätelmiksi. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. en) 14391/1/15 REV 1 SAN 389 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Neuvoston istunto 7. joulukuuta 2015 (työllisyys,

Lisätiedot

Alkoholia, terveydeksi?

Alkoholia, terveydeksi? Alkoholia, terveydeksi? Hannu Alho, Ph.D., M.D. Professor of Addiction Medicine, University of Helsinki Research Professor, National institute of Public Health* Chief Physician, Unit of Substance Abuse,

Lisätiedot

15050/15 team/mba/ts 1 DGB 3B

15050/15 team/mba/ts 1 DGB 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 7. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

ALKOHOLINKÄYTTÖ JA MAKSASAIRAUDET. Kalle Jokelainen Gastroenterologi, Peijaksen sairaala Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 11.2.

ALKOHOLINKÄYTTÖ JA MAKSASAIRAUDET. Kalle Jokelainen Gastroenterologi, Peijaksen sairaala Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 11.2. ALKOHOLINKÄYTTÖ JA MAKSASAIRAUDET Kalle Jokelainen Gastroenterologi, Peijaksen sairaala Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 11.2.2010 ALKOHOLINKULUTUS SUOMESSA Lähde: THL ALKOHOLINKULUTUS SUOMESSA

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Päihdehaitat Suomessa

Päihdehaitat Suomessa Päihdehaitat Suomessa syynä suomalainen viinapää, kieltolain tenho ja Viron viinat? Pia Mäkelä 13.3.2014 ALHU 1 Rakenne Päihdehaitat Suomessa > perustaustoja syynä suomalainen viinapää > suomalaisten juomatapojen

Lisätiedot

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2 3 4 10 12 14 Tiesitkö tämän? Naisille Miehille Vanhemmille SIVU 2 4 Tiesitkö tämän? 5 Mikä on ihmisen papilloomavirus? Ihmisen papilloomavirus (HPV) on sukupuoliteitse leviävä virusinfektion aiheuttaja,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Mini interventio. Kaija Seppä Yleislääketieteen professori Tampereen yliopisto

Mini interventio. Kaija Seppä Yleislääketieteen professori Tampereen yliopisto Mini interventio Kaija Seppä Yleislääketieteen professori Tampereen yliopisto Euroopan 5 tärkeintä terveys ja ennenaikaisen kuoleman riskiä 8000 DALY (000) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Tupakka Hypertonia

Lisätiedot

Ravinto ja syöpä tämä ainakin tiedetään

Ravinto ja syöpä tämä ainakin tiedetään Katsaus tieteessä Anne-Maria Pajari dosentti, yliopistonlehtori Helsingin yliopisto, elintarvikeja ympäristötieteiden laitos, ravitsemustieteen osasto anne-maria.pajari@helsinki.fi Ravinto ja syöpä tämä

Lisätiedot

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1)

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1) Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 14 esitetään suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2005 2012 todetuilla ja 2010 2012 seuratuilla potilailla

Lisätiedot

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen Raskausdiabetes Tammikuun kihlaus GDM Gravidassa 2017 302 potilaalla dg O24.4 Potilaita GDM-kirjalla 164 Sokerisoittoja 618 Ohjauskäyntejä 137 Lääkehoitoisia potilaita 66 Metformiini 41 potilaalle fi insuliini

Lisätiedot

Maksa, ruuansulatuskanava ja alkoholi. Helena Tunturi-Hihnala 7.9.2009

Maksa, ruuansulatuskanava ja alkoholi. Helena Tunturi-Hihnala 7.9.2009 Maksa, ruuansulatuskanava ja alkoholi Helena Tunturi-Hihnala 7.9.2009 Alkoholi ja maksa Alkoholin vaikutukset elimistössä näkyvät herkästi maksan transaminaasiarvojen lievänä kohoamisena (n.10%:lla väestöstä)

Lisätiedot

Alkoholi, tupakka ja mikrobit suusyövän etiologiassa

Alkoholi, tupakka ja mikrobit suusyövän etiologiassa Suusairaudet VILLE SALASPURO, JOHANNA KURKIVUORI JA MIKKO SALASPURO Alkoholi, tupakka ja mikrobit suusyövän etiologiassa Suusyövän tärkeimmät riskitekijät ovat tupakointi ja runsas alkoholinkäyttö. Syöpä

Lisätiedot

10. TUPAKOINTI JA ALKOHOLINKÄYTTÖ

10. TUPAKOINTI JA ALKOHOLINKÄYTTÖ . TUPAKOINTI JA ALKOHOLINKÄYTTÖ Liisa Hiltunen, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi ja Jouni Lohi Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Kolarin terveyskeskus. Tupakointi Tupakointi

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Alkoholi ja lihavuus. VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011

Alkoholi ja lihavuus. VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011 Alkoholi ja lihavuus VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011 Esityksen tavoitteet Alkoholin kulutus Suomessa Alkoholi lihottaa vai lihottaako? Alkoholimetabolia

Lisätiedot

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala ISI Web of Science: hakusana PET/CT N = 4974, 27.4.2010 Mihin diagnostisia menetelmiä tarvitaan?

Lisätiedot

Hepatiitti B hiljaa etenevä sairaus

Hepatiitti B hiljaa etenevä sairaus Hepatiitti B hiljaa etenevä sairaus Hepatiitti B on HB-viruksen (HBV) aiheuttama tulehdus maksassa. Virus tarttuu ihmisestä toiseen syljen, muiden kehon eritteiden tai infektoituneen veren kautta. Hepatiitti

Lisätiedot

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu Terveelle, yli 65-vuotiaalle Riskirajat suositellaan enintään 7 annosta viikossa, joista 2 annosta päivässä. Sairaalle ja vahvoja lääkkeitä käyttäville suositus on vieläkin pienempi. Ikäihmisten päihdetyö

Lisätiedot

RUNDI 2013 SEMINAARI Katsaus alueen päihdetilanteeseen. Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto

RUNDI 2013 SEMINAARI Katsaus alueen päihdetilanteeseen. Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto RUNDI 2013 SEMINAARI Katsaus alueen päihdetilanteeseen Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto 12 Litraa 100 % alkoholia asukasta kohti 2004 10 8 Tilastoimaton 1995 6 4 1969 Vähittäismyynti

Lisätiedot

TieToa päihteistä ikäihmisille

TieToa päihteistä ikäihmisille Tietoa päihteistä IKÄIHMISILLE Tässä oppaassa kerrotaan alkoholin ja tupakan vaikutuksista kehoon, mieleen ja ympäristöön. Suomessa v. 2008 käytettiin puhdasta alkoholia 12,5 litraa jokaista yli 15-v.

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia alkoholilakiin.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia alkoholilakiin. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia alkoholilakiin. Hallituksen esityksellä uudeksi alkoholilaiksi on positiivinen kansantaloudellinen vaikutus koko panimoalan arvoketjuun

Lisätiedot

Tietoa päihteistä. ikäihmisille

Tietoa päihteistä. ikäihmisille Tietoa päihteistä ikäihmisille Tässä oppaassa kerrotaan alkoholin ja tupakan vaikutuksista kehoon, mieleen ja ympäristöön. Suomessa vuonna 2008 käytettiin puhdasta alkoholia 12,5 litraa jokaista yli 15-vuotiasta

Lisätiedot

Tupakkalain muutos 2010

Tupakkalain muutos 2010 Tupakkalaki Tupakkalain muutos 2010 Tupakkalain muutos tuli voimaan 1.10.2010. Lain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön vähittäinen loppuminen. 2010 Suomessa työssään päivittäin passiivisesti tupakalle

Lisätiedot

Ehkäisy ja syöpäriski. Dosentti, LT Riitta Luoto UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ehkäisy ja syöpäriski. Dosentti, LT Riitta Luoto UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ehkäisy ja syöpäriski Dosentti, LT Riitta Luoto UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ehkäisy ja syöpäriski plussat ja miinukset Pieni syöpäriski Suuri syöpäriski Ehkäisy ja syöpäriski plussat

Lisätiedot

ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS. Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi.

ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS. Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi. ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi. KYSYMYS ON MEISTÄ KAIKISTA Alkoholin sääntelyä vastustetaan usein sillä perusteella, ettei ole oikein

Lisätiedot

Alkoholi ja ikääntyvät Suomessa. Salme Ahlström ja Pia Mäkelä

Alkoholi ja ikääntyvät Suomessa. Salme Ahlström ja Pia Mäkelä Alkoholi ja ikääntyvät Suomessa Salme Ahlström ja Pia Mäkelä Esityksen sisältö Johdanto Juomatapojen muutokset vuosina 1968-2008 Alkoholihaittojen trendejä vuosina 1998-2007 Alkoholikuolemat Päihdehuoltolaitoksissa

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN Milla Talman & Niina Äyhö SEKSUAALISUUS Ihmiset ymmärtävät seksuaalisuuden eri tavoilla. Seksuaalisuus koetaan myös erilailla eri-ikäisinä ja eri aikakausina

Lisätiedot

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat Terveelliset elämäntavat (lyhyt ohje/ Duodecim Terveyskirjasto) Ravinto Kasviksien, hedelmien ja marjojen runsas käyttö Viljatuotteet kuitupitoisia täysjyvävalmisteita Maito- ja lihatuotteet rasvattomina

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Tiina Laatikainen, LT, tutkimusprofessori 24.11.2012 1 Kohonnut verenpaine Lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin Sepelvaltimotaudin

Lisätiedot

Suomi Juo: Muutokset suomalaisten juomatavoissa. Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL

Suomi Juo: Muutokset suomalaisten juomatavoissa. Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Suomi Juo: Muutokset suomalaisten juomatavoissa Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) THL 2010 Perusteos alan

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

Vuoden 2004 veronmuutos ja väkivalta

Vuoden 2004 veronmuutos ja väkivalta Tiedosta hyvinvointia 1 Vuoden 24 veronmuutos ja väkivalta Esa Österberg Alkoholi- ja huumetutkimus Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Vuonna 24 Suomen alkoholioloissa tapahtui kolme merkittävää muutosta:

Lisätiedot

National Public Health Institute, Finland SOKERIT JA TERVEYS. Antti Reunanen Kansanterveyslaitos

National Public Health Institute, Finland SOKERIT JA TERVEYS. Antti Reunanen Kansanterveyslaitos SOKERIT JA TERVEYS Antti Reunanen Kansanterveyslaitos RAVINNON SOKERIT Monosakkaridit Glukoosi Fruktoosi Maltoosi Disakkaridit Sakkaroosi Laktoosi Oligosakkaridit Raffinoosi Stakyoosi RAVINNON SOKEREIDEN

Lisätiedot

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen Harjoitus 2: Vastauspohja. Valitun kemikaalin tiedonhaut ja alustava riskinarviointi. Ohje 09.03.2016. Laat. Petri Peltonen. Harjoitus tehdään k2016 kurssilla parityönä. Opiskelijoiden nimet, s-postit

Lisätiedot

Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä. 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays

Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä. 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays Munasarjojen poisto Kiistelty aihe Paljon eriäviä mielipiteitä Hyvin erilaisia toimintatapoja Leikkaustekniikka vaikuttaa poistetaanko

Lisätiedot

Kohti potilaskeskeistä hoitoa digitaalisten palveluiden avulla

Kohti potilaskeskeistä hoitoa digitaalisten palveluiden avulla Kohti potilaskeskeistä hoitoa digitaalisten palveluiden avulla Sosiaali- ja terveyspalvelut suurten murrosten kynnyksellä ja valtavien mahdollisuuksien äärellä 16.11.2017 Henri Virtanen Head of Product

Lisätiedot

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa 2007-2013 1 Sisältö Imukudoksen ja verta muodostavan kudoksen kasvaimien pääryhmät 2 Uudet tapaukset koko maassa sukupuolittain

Lisätiedot

Suomalaisten uniongelmien ja unen keston epidemiologiaa

Suomalaisten uniongelmien ja unen keston epidemiologiaa Suomalaisten uniongelmien ja unen keston epidemiologiaa Erkki Kronholm, dos 18.1.2018 Uni ymmärretään yhä paremmin yhdeksi keskeiseksi kansanterveyden tekijäksi American Academy of Sleep Medicine, the

Lisätiedot

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia Jogurtti luomuhillolla on parempi vaihtoehto kuin puuro tai aamumurot. Tutkijat ovat yhä enenevästi havainneet, mitä näiden viljojen gluteeni aiheuttaa terveydellemme. Gluteeni on syyllinen yli 150 eri

Lisätiedot

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET - KANSAINVÄLISET HANKKEET Sirpa Heinävaara tutkija/tilastotieteilijä STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tutkimusten lähtökohtia Matkapuhelinsäteilyn ja aivokasvainten

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa 2008-2014 1 Sisältö Imukudoksen ja verta muodostavan kudoksen kasvaimien pääryhmät 3 Uudet tapaukset koko maassa sukupuolittain

Lisätiedot

Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä?

Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä? Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä? Pia Mäkelä 18.9.2012 Vain pieni vähemmistö? 1 Esityksen kulku Tutkimustuloksia alkoholinkäytön aiheuttamien haittojen jakautumisesta yleensä. Koskevatko

Lisätiedot

O sana WHO:ta Lyonissa toimivan Kansainvälisen. Syöpävaarallisuuden arviointi ja kansain välinen syöväntutkimuskeskus IARC.

O sana WHO:ta Lyonissa toimivan Kansainvälisen. Syöpävaarallisuuden arviointi ja kansain välinen syöväntutkimuskeskus IARC. Kirsti Husgafvel-Pursiainen Voivatko lihajalosteet ja tupakointi olla samassa ryhmässä? Syöpävaarallisuuden arviointi ja kansain välinen syöväntutkimuskeskus IARC Osana Maailman terveysjärjestöä (WHO)

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

TAPAUS-VERROKKITUTKIMUS

TAPAUS-VERROKKITUTKIMUS TAPAUS-VERROKKI TUTKIMUKSEN TYYPIT JA TULOSTEN ANALYYSI Simo Näyhä Jari Jokelainen Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen jatkokoulutusmeeting.3.4.2007 TAPAUS-VERROKKITUTKIMUS Idea Tutkimusryhmät

Lisätiedot

Hyvinvointiin vaikuttavia lopettamisen hyötyjä ovat myös parempi suorituskyky, stressin väheneminen, parempi uni ja keskittymiskyky.

Hyvinvointiin vaikuttavia lopettamisen hyötyjä ovat myös parempi suorituskyky, stressin väheneminen, parempi uni ja keskittymiskyky. Tupakatta terveenä! 2 Lopettaminen kannattaa aina! Tupakkatuotteet lyhentävät käyttäjänsä elinikää keskimäärin 8 10 vuotta. Ilman tupakkaa on terveempi ja sairastumisriski pienenee. Elämänlaatu paranee

Lisätiedot