Kaupunginhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 24.02.2014"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-20:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen Täyttölupa / koulutuksen vastuualue Täyttölupa / liikunta- ja nuorisotoimen vastuualue / työpajan työnohjaaja 41 Otto-oikeuden käyttäminen vapaa-aikalautakunnan päätökseen Työväenopiston rehtorin viran osa-aikaistamisen muutos 42 Karkkilan kaupungin hallintosäännön muuttaminen Karkkilan kaupungin hallintosäännön uudistaminen / lausuntopyynnön täydentäminen ja lausuntojen valmistelu 44 Sivistysjohtajan viran täyttäminen Sivistysjohtajan väliaikaiset virkajärjestelyt Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muuttaminen 48 Lausunto siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutosesityksestä / Satakunnan Liikenne Oy 49 Vanhusneuvoston asettaminen Karkkilan kaupunkiin Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleihin 51 Osallistuminen KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämiin kilpailutuksiin: toimistotarvikkeet 52 Osallistuminen KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämiin kilpailutuksiin: toimistopaperit 53 Verosta vapauttamishakemus Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouksen hyväksyminen 55 Saapuneet pöytäkirjat Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat Kaupunginvaltuuston kokousajankohdat ja työohjelma vuonna

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Sintonen Risto 18:00-20:33 puheenjohtaja Velin Raino 18:00-20:33 1. varapuheenjohtaja Lehtinen Erkki 18:00-20:33 2. varapuheenjohtaja Elo Teija 18:00-20:33 jäsen Hellgren Marjo 18:00-20:33 jäsen Jumisko Juha 18:00-20:33 jäsen Laine Kari 18:00-20:33 jäsen Stenberg Hannele 18:00-20:33 jäsen Hellgrén Päivi 18:00-20:33 kv 3. varapuheenjohtaja Etolin Katja 18:00-20:33 varajäsen Poissa Riekkinen Anna-Liisa jäsen Tallgrén Mika kv puheenjohtaja Klemola Raine kv 1. varapuheenjohtaja Palenius Timo kv 2. varapuheenjohtaja Muurinen Anne talous- ja henkilöstöjohtaja Muut osallistujat Majalahti Juha 18:00-20:33 kaupunginjohtaja, esittelijä Luukkonen Jarkko 18:00-20:33 hall.pääll. ptk:n pitäjä Saukkola Minna 18:00-19:17 vt. sivistysjohtaja Setälä Kari 18:00-19:47 tekninen johtaja Allekirjoitukset Risto Sintonen puheenjohtaja Jarkko Luukkonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Juha Jumisko Kari Laine Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut klo Jarkko Luukkonen hallintopäällikkö

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 35 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kaupunginhallituksen jäsenistä. Ehdotus: Päätös: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus 36 Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Juha Jumisko ja Kari Laine. Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Jumisko ja Kari Laine.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 37 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai kaupunginhallitus toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu ko kouskutsussa. Ehdotus: Käsittely: Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja ehdotti seuraavaa: Kaupunginhallitus ottaa käsittelyyn ylimääräisenä asian 59. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hy väksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupungin hallituksen hyväksyneen sen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen /05.00/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: vt. sivistystoimenjohtaja Minna Saukkola puh.(09) tai sähköposti voimaan tullut lastensuojelulaki ( /417) painottaa voimakkaasti ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja kunnan kaikkien toimijoiden roolia lasten suojelussa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan lastensuojelun suunnitelman. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella on laadittu kuntien yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka päivitetään vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. Laajempi päivitys tehdään valtuustokausittain neljän vuoden välein. Suunnitelma toimii myös Karviaisen alueen kuntien nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaisena lapsi- ja nuorisopoliittisena ohjelmana. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista seuraa alueella toimiva lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman on tarkoitus olla paikallisen verkostoyhteistyön ja suunnittelun väline toimijoiden yhteisen käsityksen löytämiseksi ja asioiden eteenpäin viemiseksi. Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä; 6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Oheismateriaali: - päivitetty Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Karkkilan kaupungin, Vihdin kunnan ja kuntayhtymä Karviaisen yhteistyössä laatiman lastensuojelulain 12 mukaisen päivitetyn Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Karkkilan kaupungin koulutuksen ja varhaiskasvatuksen sekä kuntayhtymä Karviaisen osalta vuodeksi Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 38 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vt. sivistysjohtaja Minna Sauk kola puh.(09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Esityslistan liite - päivitetty Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti, et tä kaupunginvaltuusto hyväk syy Kark ki lan kau pun gin, Vih din kun nan ja kun tayh ty mä Karviaisen yhteis työs sä laati man las ten suo jelu lain 12 mu kaisen päivitetyn Las ten ja nuorten hy vin voin ti suunni tel man Kark kilan kaupungin kou lutuk sen ja var hais kasva tuksen se kä kunta yhtymä Karviaisen osalta vuodeksi Käsittely: Päätös: Täytäntöönpano: Vt. sivistysjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Täyttölupa / koulutuksen vastuualue 124/ /2013 Kaupunginhallitus 39 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vt. sivistysjohtaja Minna Saukkola, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt ottaa käyttöön tehtäväntäyttölupamenettelyn, jonka mukaisesti kaikkien virkojen ja tehtävien vakinainen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen täyttölupaa. Menettelyä koskevat määräykset sisältyvät myös vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin. Lupamenettely on voimassa toistaiseksi. Vt. sivistysjohtaja esittää täytettäväksi vakinaisesti seuraa van virat: Koulutoimi Luokanopettajan virka alkaen. Virka on sijoitettu Nyhkälän kouluun. Perustelu: Toiminta on pysyvää ja jatkuvaa. Viran vakinainen hoitaja siirtyy eläkkeelle lukien. Yhteiskoulun rehtori Elina Koskimaa on irtisanoutunut ja hänen virkasuhteensa päättyy Taloudelliset vaikutukset - virkojen ja tehtävien määrärahat sisältyvät kuluvan vuoden talousarvioon Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan seuraaville viroille: - luokanopettaja Nyhkälän kouluun alkaen - rehtori Yhteiskouluun alkaen. Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatus- ja opetuslautakunnan tulee yhteiskoulun rehtorin viran täytössä huomioida mahdollinen yhteiskoulun ja lukion rehtorinvirkojen yhdistäminen osana opetustoimen hallinnollisia ratkaisuja. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. sivistysjohtaja

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Täyttölupa / liikunta- ja nuorisotoimen vastuualue / työpajan työnohjaaja 124/ /2013 Kaupunginhallitus 40 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vt. sivistysjohtaja Minna Saukkola, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Karkkilan nuorten työpaja (Ruukinpaja) hakee täyttölupaa työnohjaajan vakituisen työsuh teen täyttöä varten tarra-, painatus ja mainosteippauspuolelle. Työnohjaajan työtehtäviin kuuluu pajalla nuorten ohjaaminen ja asiakastilausten vastaanot taminen sekä toteuttaminen. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto tai ammattitutkinto. Toi messa on toiminut vakituinen ohjaaja asti mistä lähtien nykyinen ohjaaja on irtisanoutunut. Painopaja on Ruukinpajan tuottoisin pajamuoto ja viime vuonna asiakkaita/tilauksia koko pa jalla oli 700 kpl. Tästä yli puolet on painopuolen asiakastilauksia. Ruukinpajan toiminta perustuu vahvasti asiakastilauksiin joten painopuolen merkitys pajan tulevaisuutta ajatellen on merkittävä. Työnohjaajan palkkarahat ovat varattu vuoden 2014 talousarvioon. Täyttölupaa työpajaoh jaajan palkkaamiselle haetaan alkaen. Taloudelliset vaikutukset - talousarviossa on varattu määräraha palkkaukseen Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan työpajan työnohjaajan vakinaisen työsuhteen täyttä miseen alkaen. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. sivistysjohtaja

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Otto-oikeuden käyttäminen vapaa-aikalautakunnan päätökseen Työväenopiston rehtorin viran osa-aikaistamisen muutos 397/02.02/2013 Vapaa-aikalautakunta Käsittely: Antti Velin ehdotti Kristo Halmeen kannattamana, että lautakunta ottaa ylimääräisenä pykälänä tässä kokouksessa käsittelyyn työväenopiston rehtorin viran osa-aikaisuuden muutoksen. Työajaksi ehdotettiin 85 % työaikaa tämä vuoden loppuun. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kanna tettu eh dotus ottaa ylimääräisenä pykälänä tässä kokouksessa käsittelyyn työväenopiston rehtorin viran osa-aikaisuuden muutos, jo ten on suo ritetta va ää nes tys. Pu heenjohtaja esitti ää nes tyksen toimi tet ta vaksi kä den nosto ää nestyksenä, mi kä hy väk syt tiin, ja te ki seuraa van hy väk sytyn ää nestysesi tyk sen: ne, jotka kan natta vat Antti Velinin ehdotusta, ää nes tä vät JAA, ja ne, jotka eivät kannata, ää nes tävät EI. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ään tä (Ville Saukkola, Katja Etolin, Kristo Halme, Heidi Savolainen, Teemu Tuiskula, Antti Velin, Jukka Velin) ja 1 EI-ään tä (He lena Toropainen). Puheenjohtaja totesi, että Antti Velinin ehdotus on hyväksytty. Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto kieltäytyi esittelemästä asiaa, koska sitä ei ole ollut mahdollista valmistella. Lautakunta keskusteli asiasta ja päätyi siihen, että lautakunnan puheenjohtaja esittelee asian. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: Lautakunta päät tää muut taa työ väen opis ton reh torin vi ran 85 %:lle työ ajal le tä män vuoden lop puun. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Helena To ro pai nen eh dot ti, et tä osa-ai kaisuutta (60 %) ei muu teta. Kes kus te lun pää tyt tyä pu heenjohta ja totesi, että on teh ty kannatta maton eh dotus, joka raukeaa, mi kä hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi,että on tehty ehdotus muuttaa työ väenopiston rehtorin virka 85 %:lle työajalle tämän vuoden lop puun. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi kädennostoäänestyksenä, mikä hyväksyt tiin, ja te ki seuraavan hyväksytyn ää-

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus nestysesityk sen: ne, jotka kannatta vat puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka eivät kan na ta, ää nestä vät EI. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Ville Saukkola, Katja Etolin, Kristo Halme, Heidi Savolainen, Teemu Tuiskula, Antti Velin, Juk ka Velin) ja 1 EI-ääntä (Helena Toropainen). Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan eh do tus on hyväksytty. Sivistystoimenjohtaja jätti eriävän mielipiteensä. Kaupunginjohtaja Juha Majalahti ilmoitti käyttävänsä otto-oikeutta. Päätös: Lautakunta muuttaa työväenopiston rehtorin viran 85 %:lle työajalle tämän vuoden loppuun. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 41 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalah ti, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtaja Juha Majalahti on käyttänyt otto-oikeuttaan vapaa-aikalautakunnan päätökseen Työväenopiston reh to rin vi ran osa-aikaistamisen muutos, joten asia siirtyy kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimival ta kuin vapaa-aikalautakunnalla on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös taikka tehty päätös voidaan py syt tää, kumota tai muuttaa, tai asia voidaan palauttaa päätöksen teh neen viranomaisen käsiteltävksi. Vapaa-aikalautakunta on päättänyt, että vapaa-aikalautakunta osa-aikaistaa työväenopiston rehtorin Jari Kymäläi sen taloudellisista syistä 60 %:lle työajalle. Palvelussuhde muuttui osa-aikaiseksi irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaika oli kaksi kuukautta ja alkoi kulua tiedoksisaannista. Viran osa-aikaisuus alkoi Perusteluita päätöksen uudelleenkäsittelylle tai muuttamiseen ei ole vapaa-aikalautakunta esittänyt kokouksessaan lu-

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: kuunottamatta vapaa-aikalautakunnan kokouksessa jaettuja ja tä män esityslistan oheismateriaalina olevia Kansalaisopistojen liiton KOL:n kirjettä ja työväenopistojen vetoomusta. Esityslistan oheismateriaalit - vapaa-aikalautakunnan päätös Kansalaisopistojen liiton KOL:n kirje - työväenopiston opettajien vetoomus Kaupunginhallitus kumoaa vapaa-aikalautakunnan päätöksen , koska riittäviä perusteita lautakunnan te ke män päätöksen muuttamiseen ei ole. Käsittely: Keskustelun kuluessa Katja Etolin ehdotti Raino Velinin kannattamana seuraavaa: Työväenopiston rehtorin työaika muutetaan 75 %. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaehdotus, mi kä hy väk syt tiin, jo ten on suo ri tet tava äänes tys. Pu heen johtaja esitti ää nestyk sen toimi tetta vaksi kä dennos toää nestyk senä, mikä hy väk syttiin, ja te ki seuraa van hy väksytyn ää nestys esityk sen: ne, jotka kan natta vat kaupunginjohtajan ehdotusta, ää nes tä vät JAA, ja ne, jotka kan nat tavat Katja Etoli nin vastaehdotusta, ää nes tä vät EI. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Risto Sintonen, Hannele Stenberg, Kari Laine, Teija Elo, Erkki Lehtinen, Juha Jumisko) ja 3 EI-ään tä (Raino Velin, Katja Etolin, Marjo Hellgren). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin. vapaa-aikalautakunta, työväenopiston rehtori

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin hallintosäännön muuttaminen 55/ /2013 Kaupunginhallitus 42 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus muutti sivistystoimenjohtajan vi ran sivistysjohtajan viraksi. Tästä syys tä myös hal lin to sään töä on muutettava vastaamaan virkani mik keen muu tosta, jotta hallintosäännön määräykset koh distuvat oi keaan vir kani mikkee seen. Esityslistan liite - Karkkilan kaupungin hallintosäännön muutokset (muutokset merkitty punaisella) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto muuttaa liitteen mukaisesti Karkkilan kaupungin hallintosääntöä siten, että muutokset tulevat voimaan alkaen. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin hallintosäännön uudistaminen / lausuntopyynnön täydentäminen ja lausuntojen valmistelu 55/ /2013 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalah ti, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: talous- ja henkilöstöjohtaja Anne Muurinen, vs. sivistysjohtaja Minna Saukkola, tekninen johtaja Kari Setälä Hallintosääntöuudistus käsittää sekä luottamushenkilöorganisaation että henkilöstöorga nisaation tarkistamisen. Luottamushenkilöorganisaatiomuutokset esitetään tehtäväksi kuluvan hallituskauden päättyessä eli vuo den 2015 alusta lukien. Henkilöstöorganisaatiota esitetään tarkis tettavaksi lukien. Luottamushenkilöorganisaation muutosesitykset johtuvat käytännössä siitä, että henkilöstömäärää on kevennetty ja henkilöstöorganisaatiota ollaan yksinkertaistamassa ja luomalla isom pia toiminnallisia kokonai suuksia, mikä tapahtuu asiakasnäkökulmaa painottaen, jolloin luottamushenkilöorganisaation osalta on tehtävä vastaavat toimet. Kaupungilla on py sy viä luot ta mus teh tä viä noin sa ta ja va ki naista hen ki löstöä noin 240. Kunnallisvaalien jälkeen vuoden 2013 alusta lukien luottamustoimielinten jäsenmääriä tarkistettiin ja kaupunginhalli tuk sen alaisuuteen perustettiin kaksi uutta toimielintä; kaupunkikehitystoimikunta ja hy vinvointitoimikunta. Niiden toiminta esitetään uudistuksessa päät tyväksi vuoden 2014 lopussa, jolloin nii den säännönmukainen toimikausi on päättymäs sä. Esi tys pe rus tuu Vihreiden valtuustoryhmän aloitteen käyn nis tä mään keskusteluun kau pun gin hallituk sessa ja ta lou den ta sa paino tustyö ryh män esityk seen toi mikuntien lakkaut tami sesta ja suu remman luotta mushen kilöor ga nisaatiouu distuksen käynnistämisestä. Henkilöstöorganisaatiota koskevat muutostarpeet nousivat esil le tuotteistamishankkeessa muutama vuosi sitten, jolloin todettiin ny kyi sen or ga ni saa tion jakautuvan liian pieniin vastuu- ja osavastuu alueisiin sekä yksiköihin. Uudessa ajattelussa lähdetään asiakas näkökulmasta, jolloin määräävä tekijä on palvelukokonaisuuk-

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus sien muo dostuminen. Asiakasnäkökulma korostuu palvelujen saatavuudessa. Tavoitteena on, että pal ve lut ovat saatavissa samasta organisaation osas ta il man hal lin nol lisi a rajapintoja ja keskustelua toimivallasta, re sursseista jne. Or ga ni saa tion osil le on muo dos tet ta vissa yhtene vät ja asiak kaan nä kö kul masta ra ken ne tut toi min ta proses sit. Ku va tut ja sovi tut pro ses si kuvauk set luo vat orga ni saa tioon suunni tel malli suutta, en na koi ta vuutta ja pois taa epä tie toi suutta ja haavoit tu vuutta. Osa esimiestyöstä voidaan keskittää henkilöstölle, joka vastaa oman organisaationsa resursseista, toiminnan ohjauksesta ja rekrytoinnista. Osa nykyisistä esimiehistä keskittyy enemmän asiaosaamiseen ja sen myötä luo organisaatioon osaamiseen syvyyttä. Uudistuksella ammatillistetaan sekä johtaminen että itse tekeminen. Hallintosäännön valmistelu Hallintosääntöä on valmisteltu johtoryhmän ohjauksessa kaupunginjohtajan johdolla toi mi alo jen keskuudessa. Vuoden 2012 ja 2013 val tuus to se mi naa reis sa sekä kaupunginhallituksen syksyisissä ta lousse mi naa reis sa hal lin to sään tö uu distuksesta on yleistasolla keskus teltu ja lin jattu sen val mis te lua. Kaupunginhallitus on pyytä nyt ta lou den ta sa pai no tus työryhmää käsittelemään organi saatio uu dis tusta ja sii hen liit tyviä valtuustoaloittei ta. Talouden tasapainotustyöryhmä on kokouk sis saan kä si tel lyt hallintosääntöuudistusta. Hallintosääntöluonnosta esitel lään kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen esi mies val mennuk sessa ja valtuuston iltakoulussa ja siitä pyy de tään lau sun not hen ki lös tö jär jestöiltä ja valtuustoryhmiltä mennessä. Tarkoituksena on, että kaupunginhallitus tekee esityksen uudesta hallintosäännöstä kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle. Hallintosäännön muutokset Uudistettu hallintosääntö on kirjoitettu kokonaan uusiksi, koska nykyistä hallintosääntöä on useasti muutettu voimassaolonsa aikana, jolloin sen tulkitseminen on vaikeutunut. Samalla on pystytty tarkistamaan hallintosäännön rakennetta sekä määräysten ajan kohtaisuutta ja muotoa sekä ottamaan huomioon muuttuneet säännökset lainsäädännössä ja muissa ohjeissa. Hallintosääntöuudistus kokonaisuudessaan toteutetaan useammassa vaiheessa, josta kertoo se, että uudessa hallintosäännössä ei ole moniakaan määräyksiä viranhaltijoille siirretystä erityisestä ratkaisuvallasta vaan hallintosäännön hyväksymisen jälkeen toimielimet ja toimialajohtajat tekevät toimialoja koskevat tehtävänmäärittelyä ja ratkaisuvallan siirtämistä koskevat päätökset hallintosäännön rajoissa, ja joiden pohjalta lopulta henkilökun-

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nan tehtävänkuvauksetkin muodostuvat. Tällä tavalla toimien orga ni saation on helpompi ja joustavampi mukautua tulevaisuudessa toimintaympäristön ja henkilöorganisaatiossa tapahtuviin muutok siin. Kaupungilla on uudistuksessa voimassa edelleen ainoastaan yksi hal lin to sään tö ja toisaalta kaupunginvaltuuston työjärjestys mutta näi den li säksi ratkai su vallansiirtämis- ja tehtävämäärittelypäätökset ovat tär keässä osassa hallintoa järjestettäessä. Uudessa hallintosäännössä ratkaisuvalta (=toimivalta) on kuvattu eri toi mi joi den ylei se nä ja eri tyi se nä ratkai su val tana. Ylei nen ratkai su vallan alle on koottu yleis joh dollisia vas tui ta, joita ko. toimijalla on toimialallaan johtamisen, kehittämisen ja seurannan toteuttamiseksi. Eri tyi sen rat kai su val lan vas tuut kos ke vat tiettyä toimialaa koskevia asiasisältöjä ja niiden ratkaisemista. Luottamushenkilöorganisaatiosta kaupunkikehitys- ja hyvinvointitoimikunta poistuvat kuitenkin niin, että ne jatkavat toimintaa vuoden 2014 ajan. Ainoastaan kaupunginhallitukselle annetaan oikeus asettaa alaisuuteensa toimikuntia tulevaisuudessa. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien osalta on määrätty nyt selkeästi vas tui ta yleisenä ratkaisuvaltana johtaa, kehittää ja seurata kaupun gin toi min taa toi mialansa puitteissa. Kaupunginhallituksen toimialasta on siirtynyt ruokapalvelut teknisen lautakunnan toimialaan. Samoin kansainväliset asiat on siirtynyt vapaa-aikalautakunnan toimialaan. Tekninen lautakunta vas taa uuden hallintosäännön mukaan kaupungin asunto-, toimitila- ja kiinteistöhallinnasta lukuun ottamatta kaupunginhallituksen rat kaisuvaltaa kiinteän omaisuuden ostossa ja vaihdossa. Vapaa-aikalautakunnan toimialaan on siirtynyt myös järjestötoiminnan tukeminen. Ympäristölautakunta toimii lupa- ja valvontaviranomaisena. Henkilöstöorganisaatio rakentuu uudella tavalla. Hallintosäännössä ei puhuta virkanimikkeistä vaan johtamis- ja esimiestasoista. Henkilöstöorganisaatio jakautuu toimialoihin seuraavasti: Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii toimialoista erillinen Päätöksenteko ja johtaminen, jossa on tarvittaessa palveluyksiköitä, ja jota johtaa kaupunginjohtaja. Kaupungin toiminnat jakautuvat kolmeen toimialaan, jotka ovat hallinnon toimiala, tekninen toimiala ja sivistystoimiala. Toimialaa johtaa toimialajohtaja. Toimialat muodostuvat palvelualueista, jotka määrittelee kaupunginhallitus. Palvelualuetta johtaa palvelupäällikkö. Palvelualueet voidaan jakaa palveluyksiköihin, josta päättää oman toimialansa osalta toimialajohtaja. Palveluyksiköitä johtaa palveluyksikön vastaava. Hallintosäännössä määrätään siis henkilöstöorganisaation tasoista vain toimialatasoon asti. Samoin kuin toimielimien osalla myös kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien yleinen ja erityinen ratkaisuvalta on määritetty. Lisäk-

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus si palvelupäällikön ja palveluyksikön vastaavan yleinen ratkaisuvalta on määritetty. Samalla henkilöstöä koskevat määräykset ovat yhdessä. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja toimialajohtajat. Em. viranhaltijoiden valinnasta enintään 1 vuodeksi päättää kuitenkin kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus ja lautakunta valitsevat alaisensa palvelualueiden palvelupäälliköt. Em. viranhaltijoiden valinnasta enintään 1 vuodeksi päättää kuitenkin ko. toimialajohtaja. Muilta osin esimies valitsee alaisensa henkilöstön lähimmän alaisen esimiehen esittelystä. Palvelussuhteen ehdoista pal ve lus suh teen al kaessa päät tää se, joka ot taa pal velus suh teeseen saa tu aan palk ka-asia miehen lausun non. Kau pun gin valtuuston valit semien osal ta ehdoista päättää kau pun ginhalli tus. Har kin nanvaraisista pal kan osista ja tarkis tuksista päättää kau pun gin johtajan osalta kau punginhallitus, toi mialajoh tajien osalta kau punginjohtaja ja mui den osalta ko. toi mialajohtaja saa tuaan palk ka-asiamiehen lau sunnon. Luottamushenkilöiden etuuksien määräyksiä on selvennetty niiden päivittäisessä tulkitsemisessa esiintyneiden vaikeuksien vuok si. Palkkioi den ja korvausten mää rät ovat edelleen samat. Ko kous palk kio ta ei makseta se mi naa reista, ilta kouluista, informaa tio-, kes kuste lu- tai koulu tusti lai suuk sista. Toi mielimen puheen johtaja na toimi valle luotta mus hen kilölle jäse nen palkkion 50 % korotusta ei kui ten kaan makse ta puheen johta ja tehtävästä, josta puheen johta ja saa hallin to sään nön mu kaan vuosipalkkiota. Asiantuntijoi den kut su mista toi mielin ten ko kouk siin on tarkennettu, jotta välty tään tur hil ta osallis tujilta. Lisäk si kaupunginhallituksen kokouk sesta, joka pi detään samana päi vä nä kaupunginvaltuuston ko kouksen kans sa, ei makseta ol len kaan kokouspalkkiota. Kokousmenettelyä koskevana muutoksen on se, että henkilöstöasioita koskevia päätöksiä, jotka eivät koske palvelussuhteeseen valitsemista, palvelussuhteen palkkausta tai palvelussuhteen päättämistä ei tarvitse ilmoittaa toimielimelle otto-oikeuden käyttämistä varten vaan ne voidaan laittaa täytäntöön heti. Myös kaupungin nimenkirjoitusoikeuksia on yksinkertaistettu sallimalla allekirjoitus ainoastaan yhdelle henkilölle ja vasta tarvittaessa hankkia varmennusallekirjoitus toiselta henkilöltä. Taloudelliset vaikutukset - hallintosääntöuudistus toteutetaan taloussuunnitelman ja -arvion ra jois sa Esityslistan oheismateriaali - voimassaoleva hallintosääntö löytyy osoitteesta ersio.pdf

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Esityslistan liite - Karkkilan kaupungin hallintosääntöluonnos Kaupunginhallitus - merkitsee Karkkilan kaupungin hallintosääntöluonnoksen ja sen valmistelutilanteen tie toon sa saatetuksi; ja - pyytää hallintosääntöluonnoksesta kaupungin henkilöstöjär jestö jen sekä valtuustoryhmien lausunnot, siten, että ne tulee toimittaa mennessä. Käsittely: Hallintopäällikkö selosti asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa Raino Velin ehdotti Katja Etolinin kan nat tamana seuraavaa: Kaupunginhallitus - merkitsee Karkkilan kau pun gin hal lin to sään tö luonnoksen ja sen valmistelutilanteen tie toonsa saate tuksi; ja - pyytää hallintosääntöluonnoksesta kaupungin henkilöstöjärjestöjen sekä valtuustoryhmien lausunnot, siten, että ne tulee toimittaa mennessä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksi mielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vas tus tettu, puheenjoh taja totesi kaupunginhalli tuksen hyväk sy neen sen. Päätös: Kaupunginhallitus - merkitsi Karkkilan kaupungin hallintosääntöluonnoksen ja sen valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi; ja - pyytää hallintosääntöluonnoksesta kaupungin henkilöstöjärjestöjen sekä valtuustoryhmien lausunnot, siten, että ne tulee toimittaa mennessä. Täytäntöönpano: henkilöstöjärjestöt, valtuustoryhmät Kaupunginhallitus 43 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) tai sähköposti

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus on pyytänyt ta lou den ta sa painottamistyöryhmää käsittelemään viranhaltijaorganisaatiota koskevaa valtuustoaloitetta. Samalla kau pun ki ke hi tys toi mi kun nalle ai em min de le goitu or ga ni saa tiotyö on siirretty ta lou den tasa paino tus työryh mälle hoidettavaksi. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vastauksena luottamushenkilöorganisaatiota koskevaan valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Luottamushenkilöorganisaatiota on tarkoituksenmukaista järjes tellä uudelleen kaupunginhallituksen toimikauden päättyessä vuo den 2015 alusta alkaen, mistä talouden tasapainottamistyöryh män pyydetään tekemään esityksen. Talouden tasapainottamistyöryhmä on kokouksessa pyytänyt kaupunginhallitusta antamaan tarkennuk sen työ ryh män toi meksiannosta koskien hallintosääntöuudistus ta. Lisäksi valtuuston iltakoulussa ilmaistiin tarve pyytää lau sun not hallintosääntöluonnoksesta myös lautakunnilta. Työryhmän rooli on täsmentämättä hallintosääntöuudistuksen jatkotyön osalta. Jatkotyö työryhmän osalta voisi olla saatujen lausuntojen perusteella yhteenvedon ja esityksen tekeminen kaupunginhallitukselle. Toinen vaihtoehto on, että kaupunginhallitus itse tekee saatujen lausuntojen perusteella muutosesitykset hallintosääntöluonnokseen, jolloin talouden tasapainottamistyöryhmän työ organisaatiouudistuksen osalta voidaan katsoa päättyneeksi. Kaupunginhallitus - pyytää hallintosääntöluonnoksesta kasvatus- ja opetuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä tarkastuslautakunnan lausunnot, si ten, et tä ne tu lee toi mit taa mennessä; - päättää, että kaupunginhallitus käsittelee hallintosääntöuudistuksesta saadut lausunnot, tekee niiden perusteella tarvittavat muutokset hallintosääntöluonnokseen ja katsoo talouden tasapainottamistyöryhmän työn luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaatiouudistuksen ja hallintosääntöuudistuksen osalta päättyneeksi; ja - varaa erillisen kokousajankohdan hallintosääntöuudistuksen käsittelyä varten. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus

21 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus pyytää hallintosääntöluonnoksesta kasvatus- ja opetuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä tarkastuslautakunnan lausunnot, siten, että ne tulee toimittaa mennessä; - päättää, että kaupunginhallitus käsittelee hallintosääntöuudistuksesta saadut lausunnot, tekee niiden perusteella tarvittavat muutokset hallintosääntöluonnokseen ja katsoo talouden tasapainottamistyöryhmän työn luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaatiouudistuksen ja hallintosääntöuudistuksen osalta päättyneeksi, koska työryhmän jäsenet ottavat kantaa omissa valtuustoryhmissään asian valmisteluun; ja - varaa erillisen kokousajankohdan hallintosääntöuudistuk sen kä sittelyä varten. Päätös: Täytäntöönpano: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. lautakunnat, talouden tasapainottamistyöryhmä

22 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Sivistysjohtajan viran täyttäminen 421/01.02/2013 Kaupunginhallitus 44 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) tai sähköposti Karkkilan kaupungin hallintosäännön 7 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto valitsee toimialajohtajana toimivan sivistysjohtajan. Sivistysjohtajan viran haettavaksi julistamisesta ja virkanimik keen muuttamisesta sivistystoimenjohtajasta sivistysjohtajaksi päätettiin kau pun gin halli tuk sessa Vir ka on ju listet tu haet ta vak si klo 15 mennessä. Kau pun gin halli tus päätti sa mas sa yhteydessä, että vi ran kelpoi suus eh to na on ope tustoimen hen ki löstön kelpoi suus vaatimuksis ta an ne tun ase tuk sen (A 986/98) 2 :n mukainen reh torin kelpoi suus ja lisäksi hakijoilta toi votaan hy vä kun nal lis hallinnon ja -talouden tuntemusta. Sivistysjohtaja on yksi kolmesta toimialajohtajasta ja vastaa kaupungin sivistystoimialan toiminnasta, jolloin vastuualueina ovat kou lutus, varhaiskasvatus, nuoriso ja liikunta, museo ja kulttuuritoimi, työväen opisto ja kirjasto. Sivistysjohtaja on suo raan kaupun gin joh ta jan alai nen ja joh to ryh män jäsen. Virkaan liittyy sekä kasva tus- ja opetuslautakunnan että vapaa-aikalautakunnan esittelijän tehtä vät. Valmis teilla on hal lin to sään nön tar kis ta mi nen tehtä vä jaon sel kiyttämi seksi toimi alalla. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Henkilöhakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa, Kark kilan Tienoossa, kaupunkilehti Karkkilalaisessa, Kuntalehdessä ja Opettaja-lehdessä sekä työvoimatoimiston internet -verkko sivuilla se kä Kark ki lan kau pungin omilla verkkosivuilla ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupunginhallitus nimesi sivistysjoh ta jan vi ran valintaa valmistelevaan työryhmään luotta mus hen ki lö edus ta jiksi Päivi Hellgrenin, Kari Laineen, Erkki Lehtisen ja Riik ka Suonojan sekä viranhaltijaedusta jiksi kau pun gin johta jan ja talous- ja henkilöstöjohtajan. Työryhmän pu heen joh ta jak si va lit tiin Kari Laine. Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheen johtaja Riikka Suonoja ei ole voinut työkiireidensä vuoksi osallistua työryhmän työhön, minkä vuoksi asiantuntijana työryhmän kokouksiin ja työryhmän päätöksellä on osallistu nut edellisen kaupunginhallituksen edustajana

23 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: kasvatus- ja opetuslautakunnassa toiminut ja nykyisen kaupunginhallituk sen varajäsen Markku Ahjoniemi. Määräaikaan mennessä hakemuksensa on jättänyt 32 hen ki löä, joista yksi on peruuttanut hakemuksensa. Sivistysjohtajan täyttämisen valmistelu on edennyt seuraavasti: - Haastatteluryhmä on käynyt hakemukset läpi, minkä perus teella kutsuttiin viisi hakijaa haastatteluun. - Haastat telut toteutettiin Kolmen hakijan osalta hakemuksen ja haastattelun pe rus teella päätettiin hankkia tehtävään soveltuvuutta kos keva ul kopuolisen asiantuntijan antama arvio. Henkilöarviointiin kutsun jälkeen yksi kutsutuista peruutti hakemuksensa. Ar vioinnin tu lok set ovat käytet tävissä Haastatteluryhmä tekee esityksen sivistysjohtajan va lin nasta kokouksessaan Saatujen hakemusten, suoritettujen henkilöhaastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää, että sivistysjohtajan virkaan valitaan Silja Silvennoinen. Hänen monipuolinen julkisen sektorin työkokemuksensa, esimiestehtävien moninaisuus, pitkä työkokemus ja henkilöarvioinnista saatu palaute puoltavat valintaa. Esityslistan oheismateriaali - hakuilmoitus Esityslistan liite - yhdistelmä sivistysjohtajan virkaa hakeneista Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee sivistysjohtajan virkaan hakemusten, työhaastattelun, suoritetun henkilöarvioinnin ja haastatteluryhmän yksimielisen esityksen perusteella Silja Silvennoisen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen, sillä ennen viran vastaanottamista on valitun toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virantoimituksen alkamisajankohdasta päättää kaupunginhallitus. Virassa sovelletaan kokonaistyöaikaa. Sivistysjohtajan kokonaispalkaksi vahvistetaan euroa kuukaudessa kuitenkin siten, että koeaikana valitulle maksetaan 95 prosenttia em. kokonaispalkasta (5.035 euroa/kk). Lisäksi viranhaltijalla on puhelinetu ja hänelle maksetaan hallintosäännön mukaiset kokouspalkkiot. Käsittely: Vt sivistysjohtaja Minna Saukkola poistui kokouksesta asian käsit telyn jälkeen klo

24 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

25 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Sivistysjohtajan väliaikaiset virkajärjestelyt 421/01.02/2013 Kaupunginhallitus 45 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) tai sähköposti Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto irtisanoutui virastaan siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen siten, että hä nen viimei nen työpäivänsä oli Kasvatus- ja opetuslauta kun ta päätti ja vapaa-aikalautakunta , että si vis tysjohtajan sijaisena ao. toimialalla toimii erityisluokanopetta ja (erityisopetuksen koordinaattori) sivistysjohtajan esty nee nä ol lessa. Ai emmin sijaisena toiminut työväenopiston rehtori ei ole enää ollut käy tettävissä sivistystoimen-/ sivistysjohtajan varahenkilöksi. Sijaistaminen tarkoittaa sivistysjohtajan teh tävien hoitoa va kinaisen viranhaltijan poissaollessa. Vi ran tul tua avoimeksi on syytä jär jes tää viranhoidon sijaistaminen kes tä vämmäl le poh jal le, jot ta toimiala johtajan teh tävät tule vat riit tä vän hyvin hoi de tuksi. Eri tyisope tuksen koor di naattori on oman vir kansa ohel la teh nyt myös sivistystoimen-/sivistysjohtajan vir kaan liittyviä teh tä viä vuo den 2014 alusta lu kien. Sivistystoimenjohtaja Niku Tuo mistol la on ol lut to dellisia vi ranhoi topäi viä vuoden alusta lukien ir tisanomi seensa saakka yh teensä seitsemän työ päivää. Erityisopetuksen koordinaattori Minna Saukkolan palkkausta ei ole tarkistettu jälkeiseltä ajalta. Lähtökohtana on, että oman virkansa ohella Minna Saukkola hoitaa sivistystoimen-/sivistysjohtajan virkaan liittyviä tehtäviä ja siitä lähtien kau pun gin val tuuston eril lispäätöksellä hänet valitaan si vistysjoh ta jan viran väliaikaiseksi hoitajaksi siihen asti kun nes uu si va littu sivis tys joh taja ottaa viran vastaan. Sivistys joh ta jan teh tävien ohel la hän hoi taa erityisopetuksen koordinaat torin teh tä vistä pää osan, koska eri tyisopetukseen ei ole helposti rekry toi tavissa lisä työvoi maa. Teh täviä voidaan osittain siirtää eri tyis ope tuksen si sällä opettajille ja mahdollisesti myös rehtoreille. Sivistysjohtajan uudeksi kokonaispalkaksi esitetään eu roa kuukaudessa, minkä lisäksi Minna Saukkolalle esite tään kor vattavaksi erityisopetuksen koordinaattorin tehtävien hoi dosta 10 prosentin korotus koordinaattorin tehtäväkohtaisesta palkasta, jol loin tehtävästä maksettava kokonaispalkka olisi euroa kuu kaudessa.

26 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Palkkauksen osalta palkka-asiamies Anne Muurinen on yhtynyt täs sä pykälässä tehtyyn palkkausesitykseen. Kaupunginhallitus - tarkistaa erityisluokanopettaja (erityisopetuksen koordi naat tori) Min na Sauk ko lan kokonaispalkkausta ajalle yhteensä euroksi kuukaudessa oman vir kan sa ohella suorite tusta sivistystoimen-/sivistysjohtajan teh tä vien hoidosta; ja - esittää kaupunginvaltuustol le, että kaupunginvaltuusto valitsee erityisluokanopettaja (erityisopetuksen koor din naattori) Min na Sauk ko lan sivistysjohtajan virkaan määräajaksi lukien ja enin tään sii hen saakka kunnes uu si si vis tys joh taja ottaa vi ran vas taan kui tenkin enintään saak ka. Kokonaispalkkaukseksi vahvistetaan euroa kuukaudes sa, min kä lisäksi myönnetään puhelinetu ja valitulla on oikeus hal lintosäännön mukaisiin ko kouspalkkioihin. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Minna Saukkola, kaupunginvaltuusto

27 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 373/11.00/2013 Ympäristölautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Asiantuntijana kokouksessa: vs. ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, , Ympäristönsuojelulain 19 :n mukaan kunnanvaltuusto voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Määräykset eivät voi koskea tämän lain mukaan luvanvaraista toimintaa eivätkä 30 :n 3 momentissa, 62 :ssä tai 78 :n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset eivät myöskään voi koskea toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelmään siten kuin 65 :n 1 tai 2 momentissa säädetään. Määräykset voivat koskea: 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia; 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella; 4) alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 :n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon; 5) vyöhykkeitä ja alueita, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan; 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista; sekä 7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.

28 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Teknisen johtajan ehdotus: Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset toteuttavat mm. tärkeitä veden- ja pohjaveden suojelullisia tavoitteita. Velvoitteita ja rajoitteita on asetettu toiminnoille joihin liittyen on tapahtunut ympäristön pilaantumisia tai sen vakava vaara on ilmeinen. Toisaalta ehdotuksessa on pyritty minimoimaan toiminnanharjoittajia ja viranomaista kuormittavia hallinnollisia käsittelyjä, jos sen on voitu katsoa tapahtuvan ilman ympäristönsuojelullisten tavoitteiden vaarantumista. Esityslistan liitteet -ehdotus Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi (liite 1) -kartta pohjavesialueista (liite 2) Ympäristölautakunta päättää asettaa liitteenä olevan ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksen ja siihen liittyvän pohjavesialuekartan yleisesti nähtäville, pyytää niistä lausunnon Uudenmaan ELY -keskukselta ja tiedottaa nähtävilläolosta muita viranomaisia sekä naapurikuntia kannanottojen antamista varten. Muut viranomaiset: Karkkilan kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Naapurikunnat: Vihti Nummi-Pusula Tammela Loppi Nähtävilläolon jälkeen saatujen kannanottojen perusteella tarvittaessa tarkistetut ympäristönsuojelumääräykset käsitellään uudelleen ympäristölautakunnassa, joka tekee niistä esityksen kaupunginhallitukselle ja se edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaikki vaiheet ennen valtuuston päätöstä ovat asian valmistelua, joten vasta siihen voi hakea muutosta. Käsittely: Tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksessa olivat paikalla asiantuntijoina ympäristötarkastaja Tanja Mikkola sekä vs. ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, joka selosti asiaa kokouksessa. Erja Ranta teki Irmeli Lahden kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

29 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus On herännyt vakava epäilys siitä, että nyt käsiteltävänä olevat Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat osittain lainvastaisia erityisesti niiden vaatimusten osalta, jotka koskevat liittymisvelvollisuutta haja-asutusalueilla sijaitsevien vesihuoltolaitosten jätevesiverkostoihin.ympäristönsuojelumääräykset on palautettava valmisteluun ja varmistettava esimerkiksi Kuntaliiton juristiapua käyttäen, että mitkään nyt käsiteltävinä olevat määräykset eivät ole ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Äänestys pohjaehdotuksesta / vastaehdotuksesta: Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kannatettu vastaehdotus, joten asiassa on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestystä, siten että ne, jotka kannattavat teknisen johtajan pohjaehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Erja Rannan tekemää vastaehdotusta äänestävät "EI". Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Jouni Saari, Leena Örn, Timo Palenius ja Pasi Åman) ja 5 EI-ääntä (Eino Hellstén, Erja Ranta, Irmeli Lahti, Anna-Liisa Riekkinen ja Timo Tanskanen) Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen Erja Rannan tekemän vastaehdotuksen äänin 5-4. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi Erja Rannan tekemän vastaehdotuksen. Ympäristölautakunta palauttaa Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksen uudelleen valmisteluun. Uudelleen valmistelussa tulee varmistua siitä, etteivät määräykset ole ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Pöytäkirjan liitteet nro 12 -ehdotus Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi (liite 1/12) -kartta pohjavesialueista (liite 2/12) Täytäntöönpano: ympäristötarkastaja Ympäristölautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Asiantuntijana kokouksessa: vs. ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, ,

30 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristönsuojelulain 19 :n mukaan ELY -keskukselta on pyydettävä lausunto ympäristönsuojelumääräyksistä ennen kuin valtuusto määräykset antaa. Lausunto on pyydetty ja ELY -keskus on vastannut että eivät anna lausuntoa. Ympäristönsuojelumääräyksillä on kunnille annettu mahdollisuus konkretisoida ympäristönsuojelulain tavoite- ja pilaamiskieltopykäliä 4-8. Jokaisen määräyksen taustalla on tarpeellinen ympäristönsuojelullinen intressi. Määräykset koskevat kaikkia kuntalaisia, mutta määräyksiin sisältyvä mahdollisuus hakea jostain määräyksestä poikkeusta mahdollistaa myös tapauskohtaisen harkinnan. Korkein hallinto-oikeus viimekädessä päättää määräyksen lainmukaisuudesta. ymparistonsuojelumaaraysten_paivittaminen Naapurikunnista esimerkiksi Vihdin ja Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräyksiin on mahdollista tutustua seuraavilla nettisivuilla: Pusu lan%20ympäristön suojelumää räyk set%20ja%20liitteet%20(2).pdf Esityslistan oheismateriaali - Ehdotus Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi - kartta pohjavesialueista Ympäristölautakunta päättää asettaa ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksen yleisesti nähtäville ja tiedottaa nähtävilläolosta muita viranomaisia sekä naapurikuntia kannanottojen antamista varten. Muut viranomaiset: Karkkilan kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Naapurikunnat: Vihti Nummi-Pusula Tammela Loppi

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2013 Aika 19.03.2013 klo 18:00-20:40 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muuttaminen

Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muuttaminen Ympäristölautakunta 14 13.02.2014 Kaupunginhallitus 47 24.02.2014 Kaupunginvaltuusto 13 03.03.2014 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muuttaminen 186/02.04.00/2013 Ympäristö- ja lupaltk

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus Joutsan kunnanhallitus 211 28.11.2016 Joutsan kunnanhallitus 99 08.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 15.05.2017 Perusturvalautakunta 66 30.05.2017 HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Joutsan kunnanhallitus 28.11.2016

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2013 23 Hyvinvointitoimikunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 16:00-18:00 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 4/2014 1. Vapaa-aikalautakunta 11.06.2014. 11.06.2014 klo18:00. Museokahvila Pakari. Käsiteltävät asiat

Karkkilan kaupunki Esityslista 4/2014 1. Vapaa-aikalautakunta 11.06.2014. 11.06.2014 klo18:00. Museokahvila Pakari. Käsiteltävät asiat Karkkilan kaupunki Esityslista 4/2014 1 11.06.2014 Aika Paikka 11.06.2014 klo18:00 Museokahvila Pakari Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN AJANTASAISTAMINEN JA UUDISTAMINEN

TORNION KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNNÖN AJANTASAISTAMINEN JA UUDISTAMINEN Kaupunginhallitus 91 30.03.2016 Kaupunginhallitus 304 19.12.2016 Yhteistyötoimikunta 3 03.01.2017 Kaupunginhallitus 14 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 4 30.01.2017 Kaupunginhallitus 256 21.08.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

41 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muuttaminen

41 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muuttaminen Ympäristölautakunta 4 3.0.04 Kaupunginhallitus 47 4.0.04 Kaupunginvaltuusto 3 03.03.04 Ympäristölautakunta 38 09.04.04 Kaupunginhallitus 0 8.04.04 Kaupunginvaltuusto 09.06.04 4 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen

MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen Kaupunginhallitus 81 25.02.2013 MRL:n 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa / keston pidentäminen 51/10.02.02/2013 Ympäristölautakunta 24.10.2007 121 Esittelijä: tekninen johtaja Mikko

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan liikuntapaikkasuunnitelman päivitys

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan liikuntapaikkasuunnitelman päivitys Kaupunginvaltuusto 106 07.12.2015 Kaupunginhallitus 302 14.12.2015 Vapaa-aikalautakunta 26 04.04.2017 Kaupunginhallitus 91 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 34 08.05.2017 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta Kaupunginhallitus 126 28.05.2012 Kaupunginvaltuusto 23 11.06.2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta 209/02.02/2011 Kyh 67 Karkkilan kaupunginhallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 258 05.11.2012 Kaupunginvaltuusto 69 12.11.2012 Veroprosenttien määrääminen vuodelle 2013 141/02.02/2012 KHAL 258 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Kunnanhallitus 85 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 17 13.03.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen 118/00.00.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kaupunkikehitystoimikunta

Kaupunkikehitystoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 67 Kaupunkikehitystoimikunta 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot