Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 24.02.2014"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-20:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen Täyttölupa / koulutuksen vastuualue Täyttölupa / liikunta- ja nuorisotoimen vastuualue / työpajan työnohjaaja 41 Otto-oikeuden käyttäminen vapaa-aikalautakunnan päätökseen Työväenopiston rehtorin viran osa-aikaistamisen muutos 42 Karkkilan kaupungin hallintosäännön muuttaminen Karkkilan kaupungin hallintosäännön uudistaminen / lausuntopyynnön täydentäminen ja lausuntojen valmistelu 44 Sivistysjohtajan viran täyttäminen Sivistysjohtajan väliaikaiset virkajärjestelyt Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muuttaminen 48 Lausunto siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutosesityksestä / Satakunnan Liikenne Oy 49 Vanhusneuvoston asettaminen Karkkilan kaupunkiin Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleihin 51 Osallistuminen KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämiin kilpailutuksiin: toimistotarvikkeet 52 Osallistuminen KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämiin kilpailutuksiin: toimistopaperit 53 Verosta vapauttamishakemus Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouksen hyväksyminen 55 Saapuneet pöytäkirjat Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat Kaupunginvaltuuston kokousajankohdat ja työohjelma vuonna

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Sintonen Risto 18:00-20:33 puheenjohtaja Velin Raino 18:00-20:33 1. varapuheenjohtaja Lehtinen Erkki 18:00-20:33 2. varapuheenjohtaja Elo Teija 18:00-20:33 jäsen Hellgren Marjo 18:00-20:33 jäsen Jumisko Juha 18:00-20:33 jäsen Laine Kari 18:00-20:33 jäsen Stenberg Hannele 18:00-20:33 jäsen Hellgrén Päivi 18:00-20:33 kv 3. varapuheenjohtaja Etolin Katja 18:00-20:33 varajäsen Poissa Riekkinen Anna-Liisa jäsen Tallgrén Mika kv puheenjohtaja Klemola Raine kv 1. varapuheenjohtaja Palenius Timo kv 2. varapuheenjohtaja Muurinen Anne talous- ja henkilöstöjohtaja Muut osallistujat Majalahti Juha 18:00-20:33 kaupunginjohtaja, esittelijä Luukkonen Jarkko 18:00-20:33 hall.pääll. ptk:n pitäjä Saukkola Minna 18:00-19:17 vt. sivistysjohtaja Setälä Kari 18:00-19:47 tekninen johtaja Allekirjoitukset Risto Sintonen puheenjohtaja Jarkko Luukkonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Juha Jumisko Kari Laine Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut klo Jarkko Luukkonen hallintopäällikkö

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 35 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kaupunginhallituksen jäsenistä. Ehdotus: Päätös: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus 36 Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Juha Jumisko ja Kari Laine. Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Jumisko ja Kari Laine.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 37 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai kaupunginhallitus toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu ko kouskutsussa. Ehdotus: Käsittely: Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja ehdotti seuraavaa: Kaupunginhallitus ottaa käsittelyyn ylimääräisenä asian 59. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hy väksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupungin hallituksen hyväksyneen sen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen /05.00/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: vt. sivistystoimenjohtaja Minna Saukkola puh.(09) tai sähköposti voimaan tullut lastensuojelulaki ( /417) painottaa voimakkaasti ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja kunnan kaikkien toimijoiden roolia lasten suojelussa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan lastensuojelun suunnitelman. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella on laadittu kuntien yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka päivitetään vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. Laajempi päivitys tehdään valtuustokausittain neljän vuoden välein. Suunnitelma toimii myös Karviaisen alueen kuntien nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaisena lapsi- ja nuorisopoliittisena ohjelmana. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista seuraa alueella toimiva lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman on tarkoitus olla paikallisen verkostoyhteistyön ja suunnittelun väline toimijoiden yhteisen käsityksen löytämiseksi ja asioiden eteenpäin viemiseksi. Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä; 6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Oheismateriaali: - päivitetty Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Karkkilan kaupungin, Vihdin kunnan ja kuntayhtymä Karviaisen yhteistyössä laatiman lastensuojelulain 12 mukaisen päivitetyn Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Karkkilan kaupungin koulutuksen ja varhaiskasvatuksen sekä kuntayhtymä Karviaisen osalta vuodeksi Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 38 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vt. sivistysjohtaja Minna Sauk kola puh.(09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Esityslistan liite - päivitetty Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti, et tä kaupunginvaltuusto hyväk syy Kark ki lan kau pun gin, Vih din kun nan ja kun tayh ty mä Karviaisen yhteis työs sä laati man las ten suo jelu lain 12 mu kaisen päivitetyn Las ten ja nuorten hy vin voin ti suunni tel man Kark kilan kaupungin kou lutuk sen ja var hais kasva tuksen se kä kunta yhtymä Karviaisen osalta vuodeksi Käsittely: Päätös: Täytäntöönpano: Vt. sivistysjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Täyttölupa / koulutuksen vastuualue 124/ /2013 Kaupunginhallitus 39 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vt. sivistysjohtaja Minna Saukkola, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt ottaa käyttöön tehtäväntäyttölupamenettelyn, jonka mukaisesti kaikkien virkojen ja tehtävien vakinainen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen täyttölupaa. Menettelyä koskevat määräykset sisältyvät myös vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin. Lupamenettely on voimassa toistaiseksi. Vt. sivistysjohtaja esittää täytettäväksi vakinaisesti seuraa van virat: Koulutoimi Luokanopettajan virka alkaen. Virka on sijoitettu Nyhkälän kouluun. Perustelu: Toiminta on pysyvää ja jatkuvaa. Viran vakinainen hoitaja siirtyy eläkkeelle lukien. Yhteiskoulun rehtori Elina Koskimaa on irtisanoutunut ja hänen virkasuhteensa päättyy Taloudelliset vaikutukset - virkojen ja tehtävien määrärahat sisältyvät kuluvan vuoden talousarvioon Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan seuraaville viroille: - luokanopettaja Nyhkälän kouluun alkaen - rehtori Yhteiskouluun alkaen. Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatus- ja opetuslautakunnan tulee yhteiskoulun rehtorin viran täytössä huomioida mahdollinen yhteiskoulun ja lukion rehtorinvirkojen yhdistäminen osana opetustoimen hallinnollisia ratkaisuja. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. sivistysjohtaja

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Täyttölupa / liikunta- ja nuorisotoimen vastuualue / työpajan työnohjaaja 124/ /2013 Kaupunginhallitus 40 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vt. sivistysjohtaja Minna Saukkola, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Karkkilan nuorten työpaja (Ruukinpaja) hakee täyttölupaa työnohjaajan vakituisen työsuh teen täyttöä varten tarra-, painatus ja mainosteippauspuolelle. Työnohjaajan työtehtäviin kuuluu pajalla nuorten ohjaaminen ja asiakastilausten vastaanot taminen sekä toteuttaminen. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto tai ammattitutkinto. Toi messa on toiminut vakituinen ohjaaja asti mistä lähtien nykyinen ohjaaja on irtisanoutunut. Painopaja on Ruukinpajan tuottoisin pajamuoto ja viime vuonna asiakkaita/tilauksia koko pa jalla oli 700 kpl. Tästä yli puolet on painopuolen asiakastilauksia. Ruukinpajan toiminta perustuu vahvasti asiakastilauksiin joten painopuolen merkitys pajan tulevaisuutta ajatellen on merkittävä. Työnohjaajan palkkarahat ovat varattu vuoden 2014 talousarvioon. Täyttölupaa työpajaoh jaajan palkkaamiselle haetaan alkaen. Taloudelliset vaikutukset - talousarviossa on varattu määräraha palkkaukseen Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan työpajan työnohjaajan vakinaisen työsuhteen täyttä miseen alkaen. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. sivistysjohtaja

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Otto-oikeuden käyttäminen vapaa-aikalautakunnan päätökseen Työväenopiston rehtorin viran osa-aikaistamisen muutos 397/02.02/2013 Vapaa-aikalautakunta Käsittely: Antti Velin ehdotti Kristo Halmeen kannattamana, että lautakunta ottaa ylimääräisenä pykälänä tässä kokouksessa käsittelyyn työväenopiston rehtorin viran osa-aikaisuuden muutoksen. Työajaksi ehdotettiin 85 % työaikaa tämä vuoden loppuun. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kanna tettu eh dotus ottaa ylimääräisenä pykälänä tässä kokouksessa käsittelyyn työväenopiston rehtorin viran osa-aikaisuuden muutos, jo ten on suo ritetta va ää nes tys. Pu heenjohtaja esitti ää nes tyksen toimi tet ta vaksi kä den nosto ää nestyksenä, mi kä hy väk syt tiin, ja te ki seuraa van hy väk sytyn ää nestysesi tyk sen: ne, jotka kan natta vat Antti Velinin ehdotusta, ää nes tä vät JAA, ja ne, jotka eivät kannata, ää nes tävät EI. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ään tä (Ville Saukkola, Katja Etolin, Kristo Halme, Heidi Savolainen, Teemu Tuiskula, Antti Velin, Jukka Velin) ja 1 EI-ään tä (He lena Toropainen). Puheenjohtaja totesi, että Antti Velinin ehdotus on hyväksytty. Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto kieltäytyi esittelemästä asiaa, koska sitä ei ole ollut mahdollista valmistella. Lautakunta keskusteli asiasta ja päätyi siihen, että lautakunnan puheenjohtaja esittelee asian. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: Lautakunta päät tää muut taa työ väen opis ton reh torin vi ran 85 %:lle työ ajal le tä män vuoden lop puun. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Helena To ro pai nen eh dot ti, et tä osa-ai kaisuutta (60 %) ei muu teta. Kes kus te lun pää tyt tyä pu heenjohta ja totesi, että on teh ty kannatta maton eh dotus, joka raukeaa, mi kä hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi,että on tehty ehdotus muuttaa työ väenopiston rehtorin virka 85 %:lle työajalle tämän vuoden lop puun. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi kädennostoäänestyksenä, mikä hyväksyt tiin, ja te ki seuraavan hyväksytyn ää-

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus nestysesityk sen: ne, jotka kannatta vat puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka eivät kan na ta, ää nestä vät EI. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Ville Saukkola, Katja Etolin, Kristo Halme, Heidi Savolainen, Teemu Tuiskula, Antti Velin, Juk ka Velin) ja 1 EI-ääntä (Helena Toropainen). Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan eh do tus on hyväksytty. Sivistystoimenjohtaja jätti eriävän mielipiteensä. Kaupunginjohtaja Juha Majalahti ilmoitti käyttävänsä otto-oikeutta. Päätös: Lautakunta muuttaa työväenopiston rehtorin viran 85 %:lle työajalle tämän vuoden loppuun. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 41 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalah ti, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtaja Juha Majalahti on käyttänyt otto-oikeuttaan vapaa-aikalautakunnan päätökseen Työväenopiston reh to rin vi ran osa-aikaistamisen muutos, joten asia siirtyy kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimival ta kuin vapaa-aikalautakunnalla on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös taikka tehty päätös voidaan py syt tää, kumota tai muuttaa, tai asia voidaan palauttaa päätöksen teh neen viranomaisen käsiteltävksi. Vapaa-aikalautakunta on päättänyt, että vapaa-aikalautakunta osa-aikaistaa työväenopiston rehtorin Jari Kymäläi sen taloudellisista syistä 60 %:lle työajalle. Palvelussuhde muuttui osa-aikaiseksi irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaika oli kaksi kuukautta ja alkoi kulua tiedoksisaannista. Viran osa-aikaisuus alkoi Perusteluita päätöksen uudelleenkäsittelylle tai muuttamiseen ei ole vapaa-aikalautakunta esittänyt kokouksessaan lu-

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: kuunottamatta vapaa-aikalautakunnan kokouksessa jaettuja ja tä män esityslistan oheismateriaalina olevia Kansalaisopistojen liiton KOL:n kirjettä ja työväenopistojen vetoomusta. Esityslistan oheismateriaalit - vapaa-aikalautakunnan päätös Kansalaisopistojen liiton KOL:n kirje - työväenopiston opettajien vetoomus Kaupunginhallitus kumoaa vapaa-aikalautakunnan päätöksen , koska riittäviä perusteita lautakunnan te ke män päätöksen muuttamiseen ei ole. Käsittely: Keskustelun kuluessa Katja Etolin ehdotti Raino Velinin kannattamana seuraavaa: Työväenopiston rehtorin työaika muutetaan 75 %. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaehdotus, mi kä hy väk syt tiin, jo ten on suo ri tet tava äänes tys. Pu heen johtaja esitti ää nestyk sen toimi tetta vaksi kä dennos toää nestyk senä, mikä hy väk syttiin, ja te ki seuraa van hy väksytyn ää nestys esityk sen: ne, jotka kan natta vat kaupunginjohtajan ehdotusta, ää nes tä vät JAA, ja ne, jotka kan nat tavat Katja Etoli nin vastaehdotusta, ää nes tä vät EI. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Risto Sintonen, Hannele Stenberg, Kari Laine, Teija Elo, Erkki Lehtinen, Juha Jumisko) ja 3 EI-ään tä (Raino Velin, Katja Etolin, Marjo Hellgren). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin. vapaa-aikalautakunta, työväenopiston rehtori

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin hallintosäännön muuttaminen 55/ /2013 Kaupunginhallitus 42 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus muutti sivistystoimenjohtajan vi ran sivistysjohtajan viraksi. Tästä syys tä myös hal lin to sään töä on muutettava vastaamaan virkani mik keen muu tosta, jotta hallintosäännön määräykset koh distuvat oi keaan vir kani mikkee seen. Esityslistan liite - Karkkilan kaupungin hallintosäännön muutokset (muutokset merkitty punaisella) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto muuttaa liitteen mukaisesti Karkkilan kaupungin hallintosääntöä siten, että muutokset tulevat voimaan alkaen. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin hallintosäännön uudistaminen / lausuntopyynnön täydentäminen ja lausuntojen valmistelu 55/ /2013 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalah ti, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: talous- ja henkilöstöjohtaja Anne Muurinen, vs. sivistysjohtaja Minna Saukkola, tekninen johtaja Kari Setälä Hallintosääntöuudistus käsittää sekä luottamushenkilöorganisaation että henkilöstöorga nisaation tarkistamisen. Luottamushenkilöorganisaatiomuutokset esitetään tehtäväksi kuluvan hallituskauden päättyessä eli vuo den 2015 alusta lukien. Henkilöstöorganisaatiota esitetään tarkis tettavaksi lukien. Luottamushenkilöorganisaation muutosesitykset johtuvat käytännössä siitä, että henkilöstömäärää on kevennetty ja henkilöstöorganisaatiota ollaan yksinkertaistamassa ja luomalla isom pia toiminnallisia kokonai suuksia, mikä tapahtuu asiakasnäkökulmaa painottaen, jolloin luottamushenkilöorganisaation osalta on tehtävä vastaavat toimet. Kaupungilla on py sy viä luot ta mus teh tä viä noin sa ta ja va ki naista hen ki löstöä noin 240. Kunnallisvaalien jälkeen vuoden 2013 alusta lukien luottamustoimielinten jäsenmääriä tarkistettiin ja kaupunginhalli tuk sen alaisuuteen perustettiin kaksi uutta toimielintä; kaupunkikehitystoimikunta ja hy vinvointitoimikunta. Niiden toiminta esitetään uudistuksessa päät tyväksi vuoden 2014 lopussa, jolloin nii den säännönmukainen toimikausi on päättymäs sä. Esi tys pe rus tuu Vihreiden valtuustoryhmän aloitteen käyn nis tä mään keskusteluun kau pun gin hallituk sessa ja ta lou den ta sa paino tustyö ryh män esityk seen toi mikuntien lakkaut tami sesta ja suu remman luotta mushen kilöor ga nisaatiouu distuksen käynnistämisestä. Henkilöstöorganisaatiota koskevat muutostarpeet nousivat esil le tuotteistamishankkeessa muutama vuosi sitten, jolloin todettiin ny kyi sen or ga ni saa tion jakautuvan liian pieniin vastuu- ja osavastuu alueisiin sekä yksiköihin. Uudessa ajattelussa lähdetään asiakas näkökulmasta, jolloin määräävä tekijä on palvelukokonaisuuk-

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus sien muo dostuminen. Asiakasnäkökulma korostuu palvelujen saatavuudessa. Tavoitteena on, että pal ve lut ovat saatavissa samasta organisaation osas ta il man hal lin nol lisi a rajapintoja ja keskustelua toimivallasta, re sursseista jne. Or ga ni saa tion osil le on muo dos tet ta vissa yhtene vät ja asiak kaan nä kö kul masta ra ken ne tut toi min ta proses sit. Ku va tut ja sovi tut pro ses si kuvauk set luo vat orga ni saa tioon suunni tel malli suutta, en na koi ta vuutta ja pois taa epä tie toi suutta ja haavoit tu vuutta. Osa esimiestyöstä voidaan keskittää henkilöstölle, joka vastaa oman organisaationsa resursseista, toiminnan ohjauksesta ja rekrytoinnista. Osa nykyisistä esimiehistä keskittyy enemmän asiaosaamiseen ja sen myötä luo organisaatioon osaamiseen syvyyttä. Uudistuksella ammatillistetaan sekä johtaminen että itse tekeminen. Hallintosäännön valmistelu Hallintosääntöä on valmisteltu johtoryhmän ohjauksessa kaupunginjohtajan johdolla toi mi alo jen keskuudessa. Vuoden 2012 ja 2013 val tuus to se mi naa reis sa sekä kaupunginhallituksen syksyisissä ta lousse mi naa reis sa hal lin to sään tö uu distuksesta on yleistasolla keskus teltu ja lin jattu sen val mis te lua. Kaupunginhallitus on pyytä nyt ta lou den ta sa pai no tus työryhmää käsittelemään organi saatio uu dis tusta ja sii hen liit tyviä valtuustoaloittei ta. Talouden tasapainotustyöryhmä on kokouk sis saan kä si tel lyt hallintosääntöuudistusta. Hallintosääntöluonnosta esitel lään kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen esi mies val mennuk sessa ja valtuuston iltakoulussa ja siitä pyy de tään lau sun not hen ki lös tö jär jestöiltä ja valtuustoryhmiltä mennessä. Tarkoituksena on, että kaupunginhallitus tekee esityksen uudesta hallintosäännöstä kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle. Hallintosäännön muutokset Uudistettu hallintosääntö on kirjoitettu kokonaan uusiksi, koska nykyistä hallintosääntöä on useasti muutettu voimassaolonsa aikana, jolloin sen tulkitseminen on vaikeutunut. Samalla on pystytty tarkistamaan hallintosäännön rakennetta sekä määräysten ajan kohtaisuutta ja muotoa sekä ottamaan huomioon muuttuneet säännökset lainsäädännössä ja muissa ohjeissa. Hallintosääntöuudistus kokonaisuudessaan toteutetaan useammassa vaiheessa, josta kertoo se, että uudessa hallintosäännössä ei ole moniakaan määräyksiä viranhaltijoille siirretystä erityisestä ratkaisuvallasta vaan hallintosäännön hyväksymisen jälkeen toimielimet ja toimialajohtajat tekevät toimialoja koskevat tehtävänmäärittelyä ja ratkaisuvallan siirtämistä koskevat päätökset hallintosäännön rajoissa, ja joiden pohjalta lopulta henkilökun-

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nan tehtävänkuvauksetkin muodostuvat. Tällä tavalla toimien orga ni saation on helpompi ja joustavampi mukautua tulevaisuudessa toimintaympäristön ja henkilöorganisaatiossa tapahtuviin muutok siin. Kaupungilla on uudistuksessa voimassa edelleen ainoastaan yksi hal lin to sään tö ja toisaalta kaupunginvaltuuston työjärjestys mutta näi den li säksi ratkai su vallansiirtämis- ja tehtävämäärittelypäätökset ovat tär keässä osassa hallintoa järjestettäessä. Uudessa hallintosäännössä ratkaisuvalta (=toimivalta) on kuvattu eri toi mi joi den ylei se nä ja eri tyi se nä ratkai su val tana. Ylei nen ratkai su vallan alle on koottu yleis joh dollisia vas tui ta, joita ko. toimijalla on toimialallaan johtamisen, kehittämisen ja seurannan toteuttamiseksi. Eri tyi sen rat kai su val lan vas tuut kos ke vat tiettyä toimialaa koskevia asiasisältöjä ja niiden ratkaisemista. Luottamushenkilöorganisaatiosta kaupunkikehitys- ja hyvinvointitoimikunta poistuvat kuitenkin niin, että ne jatkavat toimintaa vuoden 2014 ajan. Ainoastaan kaupunginhallitukselle annetaan oikeus asettaa alaisuuteensa toimikuntia tulevaisuudessa. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien osalta on määrätty nyt selkeästi vas tui ta yleisenä ratkaisuvaltana johtaa, kehittää ja seurata kaupun gin toi min taa toi mialansa puitteissa. Kaupunginhallituksen toimialasta on siirtynyt ruokapalvelut teknisen lautakunnan toimialaan. Samoin kansainväliset asiat on siirtynyt vapaa-aikalautakunnan toimialaan. Tekninen lautakunta vas taa uuden hallintosäännön mukaan kaupungin asunto-, toimitila- ja kiinteistöhallinnasta lukuun ottamatta kaupunginhallituksen rat kaisuvaltaa kiinteän omaisuuden ostossa ja vaihdossa. Vapaa-aikalautakunnan toimialaan on siirtynyt myös järjestötoiminnan tukeminen. Ympäristölautakunta toimii lupa- ja valvontaviranomaisena. Henkilöstöorganisaatio rakentuu uudella tavalla. Hallintosäännössä ei puhuta virkanimikkeistä vaan johtamis- ja esimiestasoista. Henkilöstöorganisaatio jakautuu toimialoihin seuraavasti: Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii toimialoista erillinen Päätöksenteko ja johtaminen, jossa on tarvittaessa palveluyksiköitä, ja jota johtaa kaupunginjohtaja. Kaupungin toiminnat jakautuvat kolmeen toimialaan, jotka ovat hallinnon toimiala, tekninen toimiala ja sivistystoimiala. Toimialaa johtaa toimialajohtaja. Toimialat muodostuvat palvelualueista, jotka määrittelee kaupunginhallitus. Palvelualuetta johtaa palvelupäällikkö. Palvelualueet voidaan jakaa palveluyksiköihin, josta päättää oman toimialansa osalta toimialajohtaja. Palveluyksiköitä johtaa palveluyksikön vastaava. Hallintosäännössä määrätään siis henkilöstöorganisaation tasoista vain toimialatasoon asti. Samoin kuin toimielimien osalla myös kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien yleinen ja erityinen ratkaisuvalta on määritetty. Lisäk-

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus si palvelupäällikön ja palveluyksikön vastaavan yleinen ratkaisuvalta on määritetty. Samalla henkilöstöä koskevat määräykset ovat yhdessä. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja toimialajohtajat. Em. viranhaltijoiden valinnasta enintään 1 vuodeksi päättää kuitenkin kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus ja lautakunta valitsevat alaisensa palvelualueiden palvelupäälliköt. Em. viranhaltijoiden valinnasta enintään 1 vuodeksi päättää kuitenkin ko. toimialajohtaja. Muilta osin esimies valitsee alaisensa henkilöstön lähimmän alaisen esimiehen esittelystä. Palvelussuhteen ehdoista pal ve lus suh teen al kaessa päät tää se, joka ot taa pal velus suh teeseen saa tu aan palk ka-asia miehen lausun non. Kau pun gin valtuuston valit semien osal ta ehdoista päättää kau pun ginhalli tus. Har kin nanvaraisista pal kan osista ja tarkis tuksista päättää kau pun gin johtajan osalta kau punginhallitus, toi mialajoh tajien osalta kau punginjohtaja ja mui den osalta ko. toi mialajohtaja saa tuaan palk ka-asiamiehen lau sunnon. Luottamushenkilöiden etuuksien määräyksiä on selvennetty niiden päivittäisessä tulkitsemisessa esiintyneiden vaikeuksien vuok si. Palkkioi den ja korvausten mää rät ovat edelleen samat. Ko kous palk kio ta ei makseta se mi naa reista, ilta kouluista, informaa tio-, kes kuste lu- tai koulu tusti lai suuk sista. Toi mielimen puheen johtaja na toimi valle luotta mus hen kilölle jäse nen palkkion 50 % korotusta ei kui ten kaan makse ta puheen johta ja tehtävästä, josta puheen johta ja saa hallin to sään nön mu kaan vuosipalkkiota. Asiantuntijoi den kut su mista toi mielin ten ko kouk siin on tarkennettu, jotta välty tään tur hil ta osallis tujilta. Lisäk si kaupunginhallituksen kokouk sesta, joka pi detään samana päi vä nä kaupunginvaltuuston ko kouksen kans sa, ei makseta ol len kaan kokouspalkkiota. Kokousmenettelyä koskevana muutoksen on se, että henkilöstöasioita koskevia päätöksiä, jotka eivät koske palvelussuhteeseen valitsemista, palvelussuhteen palkkausta tai palvelussuhteen päättämistä ei tarvitse ilmoittaa toimielimelle otto-oikeuden käyttämistä varten vaan ne voidaan laittaa täytäntöön heti. Myös kaupungin nimenkirjoitusoikeuksia on yksinkertaistettu sallimalla allekirjoitus ainoastaan yhdelle henkilölle ja vasta tarvittaessa hankkia varmennusallekirjoitus toiselta henkilöltä. Taloudelliset vaikutukset - hallintosääntöuudistus toteutetaan taloussuunnitelman ja -arvion ra jois sa Esityslistan oheismateriaali - voimassaoleva hallintosääntö löytyy osoitteesta ersio.pdf

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Esityslistan liite - Karkkilan kaupungin hallintosääntöluonnos Kaupunginhallitus - merkitsee Karkkilan kaupungin hallintosääntöluonnoksen ja sen valmistelutilanteen tie toon sa saatetuksi; ja - pyytää hallintosääntöluonnoksesta kaupungin henkilöstöjär jestö jen sekä valtuustoryhmien lausunnot, siten, että ne tulee toimittaa mennessä. Käsittely: Hallintopäällikkö selosti asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa Raino Velin ehdotti Katja Etolinin kan nat tamana seuraavaa: Kaupunginhallitus - merkitsee Karkkilan kau pun gin hal lin to sään tö luonnoksen ja sen valmistelutilanteen tie toonsa saate tuksi; ja - pyytää hallintosääntöluonnoksesta kaupungin henkilöstöjärjestöjen sekä valtuustoryhmien lausunnot, siten, että ne tulee toimittaa mennessä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksi mielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vas tus tettu, puheenjoh taja totesi kaupunginhalli tuksen hyväk sy neen sen. Päätös: Kaupunginhallitus - merkitsi Karkkilan kaupungin hallintosääntöluonnoksen ja sen valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi; ja - pyytää hallintosääntöluonnoksesta kaupungin henkilöstöjärjestöjen sekä valtuustoryhmien lausunnot, siten, että ne tulee toimittaa mennessä. Täytäntöönpano: henkilöstöjärjestöt, valtuustoryhmät Kaupunginhallitus 43 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) tai sähköposti

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus on pyytänyt ta lou den ta sa painottamistyöryhmää käsittelemään viranhaltijaorganisaatiota koskevaa valtuustoaloitetta. Samalla kau pun ki ke hi tys toi mi kun nalle ai em min de le goitu or ga ni saa tiotyö on siirretty ta lou den tasa paino tus työryh mälle hoidettavaksi. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vastauksena luottamushenkilöorganisaatiota koskevaan valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Luottamushenkilöorganisaatiota on tarkoituksenmukaista järjes tellä uudelleen kaupunginhallituksen toimikauden päättyessä vuo den 2015 alusta alkaen, mistä talouden tasapainottamistyöryh män pyydetään tekemään esityksen. Talouden tasapainottamistyöryhmä on kokouksessa pyytänyt kaupunginhallitusta antamaan tarkennuk sen työ ryh män toi meksiannosta koskien hallintosääntöuudistus ta. Lisäksi valtuuston iltakoulussa ilmaistiin tarve pyytää lau sun not hallintosääntöluonnoksesta myös lautakunnilta. Työryhmän rooli on täsmentämättä hallintosääntöuudistuksen jatkotyön osalta. Jatkotyö työryhmän osalta voisi olla saatujen lausuntojen perusteella yhteenvedon ja esityksen tekeminen kaupunginhallitukselle. Toinen vaihtoehto on, että kaupunginhallitus itse tekee saatujen lausuntojen perusteella muutosesitykset hallintosääntöluonnokseen, jolloin talouden tasapainottamistyöryhmän työ organisaatiouudistuksen osalta voidaan katsoa päättyneeksi. Kaupunginhallitus - pyytää hallintosääntöluonnoksesta kasvatus- ja opetuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä tarkastuslautakunnan lausunnot, si ten, et tä ne tu lee toi mit taa mennessä; - päättää, että kaupunginhallitus käsittelee hallintosääntöuudistuksesta saadut lausunnot, tekee niiden perusteella tarvittavat muutokset hallintosääntöluonnokseen ja katsoo talouden tasapainottamistyöryhmän työn luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaatiouudistuksen ja hallintosääntöuudistuksen osalta päättyneeksi; ja - varaa erillisen kokousajankohdan hallintosääntöuudistuksen käsittelyä varten. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus

21 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus pyytää hallintosääntöluonnoksesta kasvatus- ja opetuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä tarkastuslautakunnan lausunnot, siten, että ne tulee toimittaa mennessä; - päättää, että kaupunginhallitus käsittelee hallintosääntöuudistuksesta saadut lausunnot, tekee niiden perusteella tarvittavat muutokset hallintosääntöluonnokseen ja katsoo talouden tasapainottamistyöryhmän työn luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaatiouudistuksen ja hallintosääntöuudistuksen osalta päättyneeksi, koska työryhmän jäsenet ottavat kantaa omissa valtuustoryhmissään asian valmisteluun; ja - varaa erillisen kokousajankohdan hallintosääntöuudistuk sen kä sittelyä varten. Päätös: Täytäntöönpano: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. lautakunnat, talouden tasapainottamistyöryhmä

22 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Sivistysjohtajan viran täyttäminen 421/01.02/2013 Kaupunginhallitus 44 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) tai sähköposti Karkkilan kaupungin hallintosäännön 7 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto valitsee toimialajohtajana toimivan sivistysjohtajan. Sivistysjohtajan viran haettavaksi julistamisesta ja virkanimik keen muuttamisesta sivistystoimenjohtajasta sivistysjohtajaksi päätettiin kau pun gin halli tuk sessa Vir ka on ju listet tu haet ta vak si klo 15 mennessä. Kau pun gin halli tus päätti sa mas sa yhteydessä, että vi ran kelpoi suus eh to na on ope tustoimen hen ki löstön kelpoi suus vaatimuksis ta an ne tun ase tuk sen (A 986/98) 2 :n mukainen reh torin kelpoi suus ja lisäksi hakijoilta toi votaan hy vä kun nal lis hallinnon ja -talouden tuntemusta. Sivistysjohtaja on yksi kolmesta toimialajohtajasta ja vastaa kaupungin sivistystoimialan toiminnasta, jolloin vastuualueina ovat kou lutus, varhaiskasvatus, nuoriso ja liikunta, museo ja kulttuuritoimi, työväen opisto ja kirjasto. Sivistysjohtaja on suo raan kaupun gin joh ta jan alai nen ja joh to ryh män jäsen. Virkaan liittyy sekä kasva tus- ja opetuslautakunnan että vapaa-aikalautakunnan esittelijän tehtä vät. Valmis teilla on hal lin to sään nön tar kis ta mi nen tehtä vä jaon sel kiyttämi seksi toimi alalla. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Henkilöhakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa, Kark kilan Tienoossa, kaupunkilehti Karkkilalaisessa, Kuntalehdessä ja Opettaja-lehdessä sekä työvoimatoimiston internet -verkko sivuilla se kä Kark ki lan kau pungin omilla verkkosivuilla ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupunginhallitus nimesi sivistysjoh ta jan vi ran valintaa valmistelevaan työryhmään luotta mus hen ki lö edus ta jiksi Päivi Hellgrenin, Kari Laineen, Erkki Lehtisen ja Riik ka Suonojan sekä viranhaltijaedusta jiksi kau pun gin johta jan ja talous- ja henkilöstöjohtajan. Työryhmän pu heen joh ta jak si va lit tiin Kari Laine. Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheen johtaja Riikka Suonoja ei ole voinut työkiireidensä vuoksi osallistua työryhmän työhön, minkä vuoksi asiantuntijana työryhmän kokouksiin ja työryhmän päätöksellä on osallistu nut edellisen kaupunginhallituksen edustajana

23 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: kasvatus- ja opetuslautakunnassa toiminut ja nykyisen kaupunginhallituk sen varajäsen Markku Ahjoniemi. Määräaikaan mennessä hakemuksensa on jättänyt 32 hen ki löä, joista yksi on peruuttanut hakemuksensa. Sivistysjohtajan täyttämisen valmistelu on edennyt seuraavasti: - Haastatteluryhmä on käynyt hakemukset läpi, minkä perus teella kutsuttiin viisi hakijaa haastatteluun. - Haastat telut toteutettiin Kolmen hakijan osalta hakemuksen ja haastattelun pe rus teella päätettiin hankkia tehtävään soveltuvuutta kos keva ul kopuolisen asiantuntijan antama arvio. Henkilöarviointiin kutsun jälkeen yksi kutsutuista peruutti hakemuksensa. Ar vioinnin tu lok set ovat käytet tävissä Haastatteluryhmä tekee esityksen sivistysjohtajan va lin nasta kokouksessaan Saatujen hakemusten, suoritettujen henkilöhaastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää, että sivistysjohtajan virkaan valitaan Silja Silvennoinen. Hänen monipuolinen julkisen sektorin työkokemuksensa, esimiestehtävien moninaisuus, pitkä työkokemus ja henkilöarvioinnista saatu palaute puoltavat valintaa. Esityslistan oheismateriaali - hakuilmoitus Esityslistan liite - yhdistelmä sivistysjohtajan virkaa hakeneista Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee sivistysjohtajan virkaan hakemusten, työhaastattelun, suoritetun henkilöarvioinnin ja haastatteluryhmän yksimielisen esityksen perusteella Silja Silvennoisen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen, sillä ennen viran vastaanottamista on valitun toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virantoimituksen alkamisajankohdasta päättää kaupunginhallitus. Virassa sovelletaan kokonaistyöaikaa. Sivistysjohtajan kokonaispalkaksi vahvistetaan euroa kuukaudessa kuitenkin siten, että koeaikana valitulle maksetaan 95 prosenttia em. kokonaispalkasta (5.035 euroa/kk). Lisäksi viranhaltijalla on puhelinetu ja hänelle maksetaan hallintosäännön mukaiset kokouspalkkiot. Käsittely: Vt sivistysjohtaja Minna Saukkola poistui kokouksesta asian käsit telyn jälkeen klo

24 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

25 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Sivistysjohtajan väliaikaiset virkajärjestelyt 421/01.02/2013 Kaupunginhallitus 45 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) tai sähköposti Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto irtisanoutui virastaan siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen siten, että hä nen viimei nen työpäivänsä oli Kasvatus- ja opetuslauta kun ta päätti ja vapaa-aikalautakunta , että si vis tysjohtajan sijaisena ao. toimialalla toimii erityisluokanopetta ja (erityisopetuksen koordinaattori) sivistysjohtajan esty nee nä ol lessa. Ai emmin sijaisena toiminut työväenopiston rehtori ei ole enää ollut käy tettävissä sivistystoimen-/ sivistysjohtajan varahenkilöksi. Sijaistaminen tarkoittaa sivistysjohtajan teh tävien hoitoa va kinaisen viranhaltijan poissaollessa. Vi ran tul tua avoimeksi on syytä jär jes tää viranhoidon sijaistaminen kes tä vämmäl le poh jal le, jot ta toimiala johtajan teh tävät tule vat riit tä vän hyvin hoi de tuksi. Eri tyisope tuksen koor di naattori on oman vir kansa ohel la teh nyt myös sivistystoimen-/sivistysjohtajan vir kaan liittyviä teh tä viä vuo den 2014 alusta lu kien. Sivistystoimenjohtaja Niku Tuo mistol la on ol lut to dellisia vi ranhoi topäi viä vuoden alusta lukien ir tisanomi seensa saakka yh teensä seitsemän työ päivää. Erityisopetuksen koordinaattori Minna Saukkolan palkkausta ei ole tarkistettu jälkeiseltä ajalta. Lähtökohtana on, että oman virkansa ohella Minna Saukkola hoitaa sivistystoimen-/sivistysjohtajan virkaan liittyviä tehtäviä ja siitä lähtien kau pun gin val tuuston eril lispäätöksellä hänet valitaan si vistysjoh ta jan viran väliaikaiseksi hoitajaksi siihen asti kun nes uu si va littu sivis tys joh taja ottaa viran vastaan. Sivistys joh ta jan teh tävien ohel la hän hoi taa erityisopetuksen koordinaat torin teh tä vistä pää osan, koska eri tyisopetukseen ei ole helposti rekry toi tavissa lisä työvoi maa. Teh täviä voidaan osittain siirtää eri tyis ope tuksen si sällä opettajille ja mahdollisesti myös rehtoreille. Sivistysjohtajan uudeksi kokonaispalkaksi esitetään eu roa kuukaudessa, minkä lisäksi Minna Saukkolalle esite tään kor vattavaksi erityisopetuksen koordinaattorin tehtävien hoi dosta 10 prosentin korotus koordinaattorin tehtäväkohtaisesta palkasta, jol loin tehtävästä maksettava kokonaispalkka olisi euroa kuu kaudessa.

26 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Palkkauksen osalta palkka-asiamies Anne Muurinen on yhtynyt täs sä pykälässä tehtyyn palkkausesitykseen. Kaupunginhallitus - tarkistaa erityisluokanopettaja (erityisopetuksen koordi naat tori) Min na Sauk ko lan kokonaispalkkausta ajalle yhteensä euroksi kuukaudessa oman vir kan sa ohella suorite tusta sivistystoimen-/sivistysjohtajan teh tä vien hoidosta; ja - esittää kaupunginvaltuustol le, että kaupunginvaltuusto valitsee erityisluokanopettaja (erityisopetuksen koor din naattori) Min na Sauk ko lan sivistysjohtajan virkaan määräajaksi lukien ja enin tään sii hen saakka kunnes uu si si vis tys joh taja ottaa vi ran vas taan kui tenkin enintään saak ka. Kokonaispalkkaukseksi vahvistetaan euroa kuukaudes sa, min kä lisäksi myönnetään puhelinetu ja valitulla on oikeus hal lintosäännön mukaisiin ko kouspalkkioihin. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Minna Saukkola, kaupunginvaltuusto

27 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 373/11.00/2013 Ympäristölautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Asiantuntijana kokouksessa: vs. ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, , Ympäristönsuojelulain 19 :n mukaan kunnanvaltuusto voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Määräykset eivät voi koskea tämän lain mukaan luvanvaraista toimintaa eivätkä 30 :n 3 momentissa, 62 :ssä tai 78 :n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset eivät myöskään voi koskea toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelmään siten kuin 65 :n 1 tai 2 momentissa säädetään. Määräykset voivat koskea: 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia; 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella; 4) alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 :n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon; 5) vyöhykkeitä ja alueita, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan; 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista; sekä 7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.

28 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Teknisen johtajan ehdotus: Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset toteuttavat mm. tärkeitä veden- ja pohjaveden suojelullisia tavoitteita. Velvoitteita ja rajoitteita on asetettu toiminnoille joihin liittyen on tapahtunut ympäristön pilaantumisia tai sen vakava vaara on ilmeinen. Toisaalta ehdotuksessa on pyritty minimoimaan toiminnanharjoittajia ja viranomaista kuormittavia hallinnollisia käsittelyjä, jos sen on voitu katsoa tapahtuvan ilman ympäristönsuojelullisten tavoitteiden vaarantumista. Esityslistan liitteet -ehdotus Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi (liite 1) -kartta pohjavesialueista (liite 2) Ympäristölautakunta päättää asettaa liitteenä olevan ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksen ja siihen liittyvän pohjavesialuekartan yleisesti nähtäville, pyytää niistä lausunnon Uudenmaan ELY -keskukselta ja tiedottaa nähtävilläolosta muita viranomaisia sekä naapurikuntia kannanottojen antamista varten. Muut viranomaiset: Karkkilan kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Naapurikunnat: Vihti Nummi-Pusula Tammela Loppi Nähtävilläolon jälkeen saatujen kannanottojen perusteella tarvittaessa tarkistetut ympäristönsuojelumääräykset käsitellään uudelleen ympäristölautakunnassa, joka tekee niistä esityksen kaupunginhallitukselle ja se edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaikki vaiheet ennen valtuuston päätöstä ovat asian valmistelua, joten vasta siihen voi hakea muutosta. Käsittely: Tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksessa olivat paikalla asiantuntijoina ympäristötarkastaja Tanja Mikkola sekä vs. ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, joka selosti asiaa kokouksessa. Erja Ranta teki Irmeli Lahden kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

29 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus On herännyt vakava epäilys siitä, että nyt käsiteltävänä olevat Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat osittain lainvastaisia erityisesti niiden vaatimusten osalta, jotka koskevat liittymisvelvollisuutta haja-asutusalueilla sijaitsevien vesihuoltolaitosten jätevesiverkostoihin.ympäristönsuojelumääräykset on palautettava valmisteluun ja varmistettava esimerkiksi Kuntaliiton juristiapua käyttäen, että mitkään nyt käsiteltävinä olevat määräykset eivät ole ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Äänestys pohjaehdotuksesta / vastaehdotuksesta: Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kannatettu vastaehdotus, joten asiassa on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestystä, siten että ne, jotka kannattavat teknisen johtajan pohjaehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Erja Rannan tekemää vastaehdotusta äänestävät "EI". Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Jouni Saari, Leena Örn, Timo Palenius ja Pasi Åman) ja 5 EI-ääntä (Eino Hellstén, Erja Ranta, Irmeli Lahti, Anna-Liisa Riekkinen ja Timo Tanskanen) Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen Erja Rannan tekemän vastaehdotuksen äänin 5-4. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi Erja Rannan tekemän vastaehdotuksen. Ympäristölautakunta palauttaa Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksen uudelleen valmisteluun. Uudelleen valmistelussa tulee varmistua siitä, etteivät määräykset ole ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Pöytäkirjan liitteet nro 12 -ehdotus Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi (liite 1/12) -kartta pohjavesialueista (liite 2/12) Täytäntöönpano: ympäristötarkastaja Ympäristölautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Asiantuntijana kokouksessa: vs. ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, ,

30 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristönsuojelulain 19 :n mukaan ELY -keskukselta on pyydettävä lausunto ympäristönsuojelumääräyksistä ennen kuin valtuusto määräykset antaa. Lausunto on pyydetty ja ELY -keskus on vastannut että eivät anna lausuntoa. Ympäristönsuojelumääräyksillä on kunnille annettu mahdollisuus konkretisoida ympäristönsuojelulain tavoite- ja pilaamiskieltopykäliä 4-8. Jokaisen määräyksen taustalla on tarpeellinen ympäristönsuojelullinen intressi. Määräykset koskevat kaikkia kuntalaisia, mutta määräyksiin sisältyvä mahdollisuus hakea jostain määräyksestä poikkeusta mahdollistaa myös tapauskohtaisen harkinnan. Korkein hallinto-oikeus viimekädessä päättää määräyksen lainmukaisuudesta. ymparistonsuojelumaaraysten_paivittaminen Naapurikunnista esimerkiksi Vihdin ja Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräyksiin on mahdollista tutustua seuraavilla nettisivuilla: Pusu lan%20ympäristön suojelumää räyk set%20ja%20liitteet%20(2).pdf Esityslistan oheismateriaali - Ehdotus Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi - kartta pohjavesialueista Ympäristölautakunta päättää asettaa ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksen yleisesti nähtäville ja tiedottaa nähtävilläolosta muita viranomaisia sekä naapurikuntia kannanottojen antamista varten. Muut viranomaiset: Karkkilan kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Naapurikunnat: Vihti Nummi-Pusula Tammela Loppi

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 25.03.2013

Kaupunginhallitus 25.03.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 241 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Aika 25.03.2013 klo 18:00-21:11 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 21.01.2013

Kaupunginhallitus 21.01.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 34 Kaupunginhallitus 21.01.2013 Aika 21.01.2013 klo 18:00-21:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46 Kaupunginhallitus 26.01.2015 Aika 26.01.2015 klo 15:00-16:27 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot