Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 24.02.2014"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-20:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen Täyttölupa / koulutuksen vastuualue Täyttölupa / liikunta- ja nuorisotoimen vastuualue / työpajan työnohjaaja 41 Otto-oikeuden käyttäminen vapaa-aikalautakunnan päätökseen Työväenopiston rehtorin viran osa-aikaistamisen muutos 42 Karkkilan kaupungin hallintosäännön muuttaminen Karkkilan kaupungin hallintosäännön uudistaminen / lausuntopyynnön täydentäminen ja lausuntojen valmistelu 44 Sivistysjohtajan viran täyttäminen Sivistysjohtajan väliaikaiset virkajärjestelyt Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muuttaminen 48 Lausunto siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutosesityksestä / Satakunnan Liikenne Oy 49 Vanhusneuvoston asettaminen Karkkilan kaupunkiin Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleihin 51 Osallistuminen KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämiin kilpailutuksiin: toimistotarvikkeet 52 Osallistuminen KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämiin kilpailutuksiin: toimistopaperit 53 Verosta vapauttamishakemus Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouksen hyväksyminen 55 Saapuneet pöytäkirjat Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat Kaupunginvaltuuston kokousajankohdat ja työohjelma vuonna

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Sintonen Risto 18:00-20:33 puheenjohtaja Velin Raino 18:00-20:33 1. varapuheenjohtaja Lehtinen Erkki 18:00-20:33 2. varapuheenjohtaja Elo Teija 18:00-20:33 jäsen Hellgren Marjo 18:00-20:33 jäsen Jumisko Juha 18:00-20:33 jäsen Laine Kari 18:00-20:33 jäsen Stenberg Hannele 18:00-20:33 jäsen Hellgrén Päivi 18:00-20:33 kv 3. varapuheenjohtaja Etolin Katja 18:00-20:33 varajäsen Poissa Riekkinen Anna-Liisa jäsen Tallgrén Mika kv puheenjohtaja Klemola Raine kv 1. varapuheenjohtaja Palenius Timo kv 2. varapuheenjohtaja Muurinen Anne talous- ja henkilöstöjohtaja Muut osallistujat Majalahti Juha 18:00-20:33 kaupunginjohtaja, esittelijä Luukkonen Jarkko 18:00-20:33 hall.pääll. ptk:n pitäjä Saukkola Minna 18:00-19:17 vt. sivistysjohtaja Setälä Kari 18:00-19:47 tekninen johtaja Allekirjoitukset Risto Sintonen puheenjohtaja Jarkko Luukkonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Juha Jumisko Kari Laine Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut klo Jarkko Luukkonen hallintopäällikkö

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 35 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kaupunginhallituksen jäsenistä. Ehdotus: Päätös: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus 36 Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Juha Jumisko ja Kari Laine. Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Jumisko ja Kari Laine.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 37 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai kaupunginhallitus toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu ko kouskutsussa. Ehdotus: Käsittely: Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja ehdotti seuraavaa: Kaupunginhallitus ottaa käsittelyyn ylimääräisenä asian 59. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hy väksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupungin hallituksen hyväksyneen sen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen /05.00/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: vt. sivistystoimenjohtaja Minna Saukkola puh.(09) tai sähköposti voimaan tullut lastensuojelulaki ( /417) painottaa voimakkaasti ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja kunnan kaikkien toimijoiden roolia lasten suojelussa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan lastensuojelun suunnitelman. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella on laadittu kuntien yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka päivitetään vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. Laajempi päivitys tehdään valtuustokausittain neljän vuoden välein. Suunnitelma toimii myös Karviaisen alueen kuntien nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaisena lapsi- ja nuorisopoliittisena ohjelmana. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista seuraa alueella toimiva lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman on tarkoitus olla paikallisen verkostoyhteistyön ja suunnittelun väline toimijoiden yhteisen käsityksen löytämiseksi ja asioiden eteenpäin viemiseksi. Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä; 6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Oheismateriaali: - päivitetty Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Karkkilan kaupungin, Vihdin kunnan ja kuntayhtymä Karviaisen yhteistyössä laatiman lastensuojelulain 12 mukaisen päivitetyn Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Karkkilan kaupungin koulutuksen ja varhaiskasvatuksen sekä kuntayhtymä Karviaisen osalta vuodeksi Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 38 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vt. sivistysjohtaja Minna Sauk kola puh.(09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Esityslistan liite - päivitetty Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti, et tä kaupunginvaltuusto hyväk syy Kark ki lan kau pun gin, Vih din kun nan ja kun tayh ty mä Karviaisen yhteis työs sä laati man las ten suo jelu lain 12 mu kaisen päivitetyn Las ten ja nuorten hy vin voin ti suunni tel man Kark kilan kaupungin kou lutuk sen ja var hais kasva tuksen se kä kunta yhtymä Karviaisen osalta vuodeksi Käsittely: Päätös: Täytäntöönpano: Vt. sivistysjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Täyttölupa / koulutuksen vastuualue 124/ /2013 Kaupunginhallitus 39 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vt. sivistysjohtaja Minna Saukkola, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt ottaa käyttöön tehtäväntäyttölupamenettelyn, jonka mukaisesti kaikkien virkojen ja tehtävien vakinainen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen täyttölupaa. Menettelyä koskevat määräykset sisältyvät myös vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin. Lupamenettely on voimassa toistaiseksi. Vt. sivistysjohtaja esittää täytettäväksi vakinaisesti seuraa van virat: Koulutoimi Luokanopettajan virka alkaen. Virka on sijoitettu Nyhkälän kouluun. Perustelu: Toiminta on pysyvää ja jatkuvaa. Viran vakinainen hoitaja siirtyy eläkkeelle lukien. Yhteiskoulun rehtori Elina Koskimaa on irtisanoutunut ja hänen virkasuhteensa päättyy Taloudelliset vaikutukset - virkojen ja tehtävien määrärahat sisältyvät kuluvan vuoden talousarvioon Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan seuraaville viroille: - luokanopettaja Nyhkälän kouluun alkaen - rehtori Yhteiskouluun alkaen. Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatus- ja opetuslautakunnan tulee yhteiskoulun rehtorin viran täytössä huomioida mahdollinen yhteiskoulun ja lukion rehtorinvirkojen yhdistäminen osana opetustoimen hallinnollisia ratkaisuja. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. sivistysjohtaja

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Täyttölupa / liikunta- ja nuorisotoimen vastuualue / työpajan työnohjaaja 124/ /2013 Kaupunginhallitus 40 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vt. sivistysjohtaja Minna Saukkola, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Karkkilan nuorten työpaja (Ruukinpaja) hakee täyttölupaa työnohjaajan vakituisen työsuh teen täyttöä varten tarra-, painatus ja mainosteippauspuolelle. Työnohjaajan työtehtäviin kuuluu pajalla nuorten ohjaaminen ja asiakastilausten vastaanot taminen sekä toteuttaminen. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto tai ammattitutkinto. Toi messa on toiminut vakituinen ohjaaja asti mistä lähtien nykyinen ohjaaja on irtisanoutunut. Painopaja on Ruukinpajan tuottoisin pajamuoto ja viime vuonna asiakkaita/tilauksia koko pa jalla oli 700 kpl. Tästä yli puolet on painopuolen asiakastilauksia. Ruukinpajan toiminta perustuu vahvasti asiakastilauksiin joten painopuolen merkitys pajan tulevaisuutta ajatellen on merkittävä. Työnohjaajan palkkarahat ovat varattu vuoden 2014 talousarvioon. Täyttölupaa työpajaoh jaajan palkkaamiselle haetaan alkaen. Taloudelliset vaikutukset - talousarviossa on varattu määräraha palkkaukseen Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan työpajan työnohjaajan vakinaisen työsuhteen täyttä miseen alkaen. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. sivistysjohtaja

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Otto-oikeuden käyttäminen vapaa-aikalautakunnan päätökseen Työväenopiston rehtorin viran osa-aikaistamisen muutos 397/02.02/2013 Vapaa-aikalautakunta Käsittely: Antti Velin ehdotti Kristo Halmeen kannattamana, että lautakunta ottaa ylimääräisenä pykälänä tässä kokouksessa käsittelyyn työväenopiston rehtorin viran osa-aikaisuuden muutoksen. Työajaksi ehdotettiin 85 % työaikaa tämä vuoden loppuun. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kanna tettu eh dotus ottaa ylimääräisenä pykälänä tässä kokouksessa käsittelyyn työväenopiston rehtorin viran osa-aikaisuuden muutos, jo ten on suo ritetta va ää nes tys. Pu heenjohtaja esitti ää nes tyksen toimi tet ta vaksi kä den nosto ää nestyksenä, mi kä hy väk syt tiin, ja te ki seuraa van hy väk sytyn ää nestysesi tyk sen: ne, jotka kan natta vat Antti Velinin ehdotusta, ää nes tä vät JAA, ja ne, jotka eivät kannata, ää nes tävät EI. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ään tä (Ville Saukkola, Katja Etolin, Kristo Halme, Heidi Savolainen, Teemu Tuiskula, Antti Velin, Jukka Velin) ja 1 EI-ään tä (He lena Toropainen). Puheenjohtaja totesi, että Antti Velinin ehdotus on hyväksytty. Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto kieltäytyi esittelemästä asiaa, koska sitä ei ole ollut mahdollista valmistella. Lautakunta keskusteli asiasta ja päätyi siihen, että lautakunnan puheenjohtaja esittelee asian. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: Lautakunta päät tää muut taa työ väen opis ton reh torin vi ran 85 %:lle työ ajal le tä män vuoden lop puun. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Helena To ro pai nen eh dot ti, et tä osa-ai kaisuutta (60 %) ei muu teta. Kes kus te lun pää tyt tyä pu heenjohta ja totesi, että on teh ty kannatta maton eh dotus, joka raukeaa, mi kä hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi,että on tehty ehdotus muuttaa työ väenopiston rehtorin virka 85 %:lle työajalle tämän vuoden lop puun. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi kädennostoäänestyksenä, mikä hyväksyt tiin, ja te ki seuraavan hyväksytyn ää-

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus nestysesityk sen: ne, jotka kannatta vat puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka eivät kan na ta, ää nestä vät EI. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Ville Saukkola, Katja Etolin, Kristo Halme, Heidi Savolainen, Teemu Tuiskula, Antti Velin, Juk ka Velin) ja 1 EI-ääntä (Helena Toropainen). Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan eh do tus on hyväksytty. Sivistystoimenjohtaja jätti eriävän mielipiteensä. Kaupunginjohtaja Juha Majalahti ilmoitti käyttävänsä otto-oikeutta. Päätös: Lautakunta muuttaa työväenopiston rehtorin viran 85 %:lle työajalle tämän vuoden loppuun. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 41 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalah ti, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtaja Juha Majalahti on käyttänyt otto-oikeuttaan vapaa-aikalautakunnan päätökseen Työväenopiston reh to rin vi ran osa-aikaistamisen muutos, joten asia siirtyy kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimival ta kuin vapaa-aikalautakunnalla on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös taikka tehty päätös voidaan py syt tää, kumota tai muuttaa, tai asia voidaan palauttaa päätöksen teh neen viranomaisen käsiteltävksi. Vapaa-aikalautakunta on päättänyt, että vapaa-aikalautakunta osa-aikaistaa työväenopiston rehtorin Jari Kymäläi sen taloudellisista syistä 60 %:lle työajalle. Palvelussuhde muuttui osa-aikaiseksi irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaika oli kaksi kuukautta ja alkoi kulua tiedoksisaannista. Viran osa-aikaisuus alkoi Perusteluita päätöksen uudelleenkäsittelylle tai muuttamiseen ei ole vapaa-aikalautakunta esittänyt kokouksessaan lu-

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: kuunottamatta vapaa-aikalautakunnan kokouksessa jaettuja ja tä män esityslistan oheismateriaalina olevia Kansalaisopistojen liiton KOL:n kirjettä ja työväenopistojen vetoomusta. Esityslistan oheismateriaalit - vapaa-aikalautakunnan päätös Kansalaisopistojen liiton KOL:n kirje - työväenopiston opettajien vetoomus Kaupunginhallitus kumoaa vapaa-aikalautakunnan päätöksen , koska riittäviä perusteita lautakunnan te ke män päätöksen muuttamiseen ei ole. Käsittely: Keskustelun kuluessa Katja Etolin ehdotti Raino Velinin kannattamana seuraavaa: Työväenopiston rehtorin työaika muutetaan 75 %. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaehdotus, mi kä hy väk syt tiin, jo ten on suo ri tet tava äänes tys. Pu heen johtaja esitti ää nestyk sen toimi tetta vaksi kä dennos toää nestyk senä, mikä hy väk syttiin, ja te ki seuraa van hy väksytyn ää nestys esityk sen: ne, jotka kan natta vat kaupunginjohtajan ehdotusta, ää nes tä vät JAA, ja ne, jotka kan nat tavat Katja Etoli nin vastaehdotusta, ää nes tä vät EI. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Risto Sintonen, Hannele Stenberg, Kari Laine, Teija Elo, Erkki Lehtinen, Juha Jumisko) ja 3 EI-ään tä (Raino Velin, Katja Etolin, Marjo Hellgren). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin. vapaa-aikalautakunta, työväenopiston rehtori

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin hallintosäännön muuttaminen 55/ /2013 Kaupunginhallitus 42 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus muutti sivistystoimenjohtajan vi ran sivistysjohtajan viraksi. Tästä syys tä myös hal lin to sään töä on muutettava vastaamaan virkani mik keen muu tosta, jotta hallintosäännön määräykset koh distuvat oi keaan vir kani mikkee seen. Esityslistan liite - Karkkilan kaupungin hallintosäännön muutokset (muutokset merkitty punaisella) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto muuttaa liitteen mukaisesti Karkkilan kaupungin hallintosääntöä siten, että muutokset tulevat voimaan alkaen. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin hallintosäännön uudistaminen / lausuntopyynnön täydentäminen ja lausuntojen valmistelu 55/ /2013 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalah ti, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: talous- ja henkilöstöjohtaja Anne Muurinen, vs. sivistysjohtaja Minna Saukkola, tekninen johtaja Kari Setälä Hallintosääntöuudistus käsittää sekä luottamushenkilöorganisaation että henkilöstöorga nisaation tarkistamisen. Luottamushenkilöorganisaatiomuutokset esitetään tehtäväksi kuluvan hallituskauden päättyessä eli vuo den 2015 alusta lukien. Henkilöstöorganisaatiota esitetään tarkis tettavaksi lukien. Luottamushenkilöorganisaation muutosesitykset johtuvat käytännössä siitä, että henkilöstömäärää on kevennetty ja henkilöstöorganisaatiota ollaan yksinkertaistamassa ja luomalla isom pia toiminnallisia kokonai suuksia, mikä tapahtuu asiakasnäkökulmaa painottaen, jolloin luottamushenkilöorganisaation osalta on tehtävä vastaavat toimet. Kaupungilla on py sy viä luot ta mus teh tä viä noin sa ta ja va ki naista hen ki löstöä noin 240. Kunnallisvaalien jälkeen vuoden 2013 alusta lukien luottamustoimielinten jäsenmääriä tarkistettiin ja kaupunginhalli tuk sen alaisuuteen perustettiin kaksi uutta toimielintä; kaupunkikehitystoimikunta ja hy vinvointitoimikunta. Niiden toiminta esitetään uudistuksessa päät tyväksi vuoden 2014 lopussa, jolloin nii den säännönmukainen toimikausi on päättymäs sä. Esi tys pe rus tuu Vihreiden valtuustoryhmän aloitteen käyn nis tä mään keskusteluun kau pun gin hallituk sessa ja ta lou den ta sa paino tustyö ryh män esityk seen toi mikuntien lakkaut tami sesta ja suu remman luotta mushen kilöor ga nisaatiouu distuksen käynnistämisestä. Henkilöstöorganisaatiota koskevat muutostarpeet nousivat esil le tuotteistamishankkeessa muutama vuosi sitten, jolloin todettiin ny kyi sen or ga ni saa tion jakautuvan liian pieniin vastuu- ja osavastuu alueisiin sekä yksiköihin. Uudessa ajattelussa lähdetään asiakas näkökulmasta, jolloin määräävä tekijä on palvelukokonaisuuk-

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus sien muo dostuminen. Asiakasnäkökulma korostuu palvelujen saatavuudessa. Tavoitteena on, että pal ve lut ovat saatavissa samasta organisaation osas ta il man hal lin nol lisi a rajapintoja ja keskustelua toimivallasta, re sursseista jne. Or ga ni saa tion osil le on muo dos tet ta vissa yhtene vät ja asiak kaan nä kö kul masta ra ken ne tut toi min ta proses sit. Ku va tut ja sovi tut pro ses si kuvauk set luo vat orga ni saa tioon suunni tel malli suutta, en na koi ta vuutta ja pois taa epä tie toi suutta ja haavoit tu vuutta. Osa esimiestyöstä voidaan keskittää henkilöstölle, joka vastaa oman organisaationsa resursseista, toiminnan ohjauksesta ja rekrytoinnista. Osa nykyisistä esimiehistä keskittyy enemmän asiaosaamiseen ja sen myötä luo organisaatioon osaamiseen syvyyttä. Uudistuksella ammatillistetaan sekä johtaminen että itse tekeminen. Hallintosäännön valmistelu Hallintosääntöä on valmisteltu johtoryhmän ohjauksessa kaupunginjohtajan johdolla toi mi alo jen keskuudessa. Vuoden 2012 ja 2013 val tuus to se mi naa reis sa sekä kaupunginhallituksen syksyisissä ta lousse mi naa reis sa hal lin to sään tö uu distuksesta on yleistasolla keskus teltu ja lin jattu sen val mis te lua. Kaupunginhallitus on pyytä nyt ta lou den ta sa pai no tus työryhmää käsittelemään organi saatio uu dis tusta ja sii hen liit tyviä valtuustoaloittei ta. Talouden tasapainotustyöryhmä on kokouk sis saan kä si tel lyt hallintosääntöuudistusta. Hallintosääntöluonnosta esitel lään kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen esi mies val mennuk sessa ja valtuuston iltakoulussa ja siitä pyy de tään lau sun not hen ki lös tö jär jestöiltä ja valtuustoryhmiltä mennessä. Tarkoituksena on, että kaupunginhallitus tekee esityksen uudesta hallintosäännöstä kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle. Hallintosäännön muutokset Uudistettu hallintosääntö on kirjoitettu kokonaan uusiksi, koska nykyistä hallintosääntöä on useasti muutettu voimassaolonsa aikana, jolloin sen tulkitseminen on vaikeutunut. Samalla on pystytty tarkistamaan hallintosäännön rakennetta sekä määräysten ajan kohtaisuutta ja muotoa sekä ottamaan huomioon muuttuneet säännökset lainsäädännössä ja muissa ohjeissa. Hallintosääntöuudistus kokonaisuudessaan toteutetaan useammassa vaiheessa, josta kertoo se, että uudessa hallintosäännössä ei ole moniakaan määräyksiä viranhaltijoille siirretystä erityisestä ratkaisuvallasta vaan hallintosäännön hyväksymisen jälkeen toimielimet ja toimialajohtajat tekevät toimialoja koskevat tehtävänmäärittelyä ja ratkaisuvallan siirtämistä koskevat päätökset hallintosäännön rajoissa, ja joiden pohjalta lopulta henkilökun-

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nan tehtävänkuvauksetkin muodostuvat. Tällä tavalla toimien orga ni saation on helpompi ja joustavampi mukautua tulevaisuudessa toimintaympäristön ja henkilöorganisaatiossa tapahtuviin muutok siin. Kaupungilla on uudistuksessa voimassa edelleen ainoastaan yksi hal lin to sään tö ja toisaalta kaupunginvaltuuston työjärjestys mutta näi den li säksi ratkai su vallansiirtämis- ja tehtävämäärittelypäätökset ovat tär keässä osassa hallintoa järjestettäessä. Uudessa hallintosäännössä ratkaisuvalta (=toimivalta) on kuvattu eri toi mi joi den ylei se nä ja eri tyi se nä ratkai su val tana. Ylei nen ratkai su vallan alle on koottu yleis joh dollisia vas tui ta, joita ko. toimijalla on toimialallaan johtamisen, kehittämisen ja seurannan toteuttamiseksi. Eri tyi sen rat kai su val lan vas tuut kos ke vat tiettyä toimialaa koskevia asiasisältöjä ja niiden ratkaisemista. Luottamushenkilöorganisaatiosta kaupunkikehitys- ja hyvinvointitoimikunta poistuvat kuitenkin niin, että ne jatkavat toimintaa vuoden 2014 ajan. Ainoastaan kaupunginhallitukselle annetaan oikeus asettaa alaisuuteensa toimikuntia tulevaisuudessa. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien osalta on määrätty nyt selkeästi vas tui ta yleisenä ratkaisuvaltana johtaa, kehittää ja seurata kaupun gin toi min taa toi mialansa puitteissa. Kaupunginhallituksen toimialasta on siirtynyt ruokapalvelut teknisen lautakunnan toimialaan. Samoin kansainväliset asiat on siirtynyt vapaa-aikalautakunnan toimialaan. Tekninen lautakunta vas taa uuden hallintosäännön mukaan kaupungin asunto-, toimitila- ja kiinteistöhallinnasta lukuun ottamatta kaupunginhallituksen rat kaisuvaltaa kiinteän omaisuuden ostossa ja vaihdossa. Vapaa-aikalautakunnan toimialaan on siirtynyt myös järjestötoiminnan tukeminen. Ympäristölautakunta toimii lupa- ja valvontaviranomaisena. Henkilöstöorganisaatio rakentuu uudella tavalla. Hallintosäännössä ei puhuta virkanimikkeistä vaan johtamis- ja esimiestasoista. Henkilöstöorganisaatio jakautuu toimialoihin seuraavasti: Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii toimialoista erillinen Päätöksenteko ja johtaminen, jossa on tarvittaessa palveluyksiköitä, ja jota johtaa kaupunginjohtaja. Kaupungin toiminnat jakautuvat kolmeen toimialaan, jotka ovat hallinnon toimiala, tekninen toimiala ja sivistystoimiala. Toimialaa johtaa toimialajohtaja. Toimialat muodostuvat palvelualueista, jotka määrittelee kaupunginhallitus. Palvelualuetta johtaa palvelupäällikkö. Palvelualueet voidaan jakaa palveluyksiköihin, josta päättää oman toimialansa osalta toimialajohtaja. Palveluyksiköitä johtaa palveluyksikön vastaava. Hallintosäännössä määrätään siis henkilöstöorganisaation tasoista vain toimialatasoon asti. Samoin kuin toimielimien osalla myös kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien yleinen ja erityinen ratkaisuvalta on määritetty. Lisäk-

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus si palvelupäällikön ja palveluyksikön vastaavan yleinen ratkaisuvalta on määritetty. Samalla henkilöstöä koskevat määräykset ovat yhdessä. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja toimialajohtajat. Em. viranhaltijoiden valinnasta enintään 1 vuodeksi päättää kuitenkin kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus ja lautakunta valitsevat alaisensa palvelualueiden palvelupäälliköt. Em. viranhaltijoiden valinnasta enintään 1 vuodeksi päättää kuitenkin ko. toimialajohtaja. Muilta osin esimies valitsee alaisensa henkilöstön lähimmän alaisen esimiehen esittelystä. Palvelussuhteen ehdoista pal ve lus suh teen al kaessa päät tää se, joka ot taa pal velus suh teeseen saa tu aan palk ka-asia miehen lausun non. Kau pun gin valtuuston valit semien osal ta ehdoista päättää kau pun ginhalli tus. Har kin nanvaraisista pal kan osista ja tarkis tuksista päättää kau pun gin johtajan osalta kau punginhallitus, toi mialajoh tajien osalta kau punginjohtaja ja mui den osalta ko. toi mialajohtaja saa tuaan palk ka-asiamiehen lau sunnon. Luottamushenkilöiden etuuksien määräyksiä on selvennetty niiden päivittäisessä tulkitsemisessa esiintyneiden vaikeuksien vuok si. Palkkioi den ja korvausten mää rät ovat edelleen samat. Ko kous palk kio ta ei makseta se mi naa reista, ilta kouluista, informaa tio-, kes kuste lu- tai koulu tusti lai suuk sista. Toi mielimen puheen johtaja na toimi valle luotta mus hen kilölle jäse nen palkkion 50 % korotusta ei kui ten kaan makse ta puheen johta ja tehtävästä, josta puheen johta ja saa hallin to sään nön mu kaan vuosipalkkiota. Asiantuntijoi den kut su mista toi mielin ten ko kouk siin on tarkennettu, jotta välty tään tur hil ta osallis tujilta. Lisäk si kaupunginhallituksen kokouk sesta, joka pi detään samana päi vä nä kaupunginvaltuuston ko kouksen kans sa, ei makseta ol len kaan kokouspalkkiota. Kokousmenettelyä koskevana muutoksen on se, että henkilöstöasioita koskevia päätöksiä, jotka eivät koske palvelussuhteeseen valitsemista, palvelussuhteen palkkausta tai palvelussuhteen päättämistä ei tarvitse ilmoittaa toimielimelle otto-oikeuden käyttämistä varten vaan ne voidaan laittaa täytäntöön heti. Myös kaupungin nimenkirjoitusoikeuksia on yksinkertaistettu sallimalla allekirjoitus ainoastaan yhdelle henkilölle ja vasta tarvittaessa hankkia varmennusallekirjoitus toiselta henkilöltä. Taloudelliset vaikutukset - hallintosääntöuudistus toteutetaan taloussuunnitelman ja -arvion ra jois sa Esityslistan oheismateriaali - voimassaoleva hallintosääntö löytyy osoitteesta ersio.pdf

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Esityslistan liite - Karkkilan kaupungin hallintosääntöluonnos Kaupunginhallitus - merkitsee Karkkilan kaupungin hallintosääntöluonnoksen ja sen valmistelutilanteen tie toon sa saatetuksi; ja - pyytää hallintosääntöluonnoksesta kaupungin henkilöstöjär jestö jen sekä valtuustoryhmien lausunnot, siten, että ne tulee toimittaa mennessä. Käsittely: Hallintopäällikkö selosti asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa Raino Velin ehdotti Katja Etolinin kan nat tamana seuraavaa: Kaupunginhallitus - merkitsee Karkkilan kau pun gin hal lin to sään tö luonnoksen ja sen valmistelutilanteen tie toonsa saate tuksi; ja - pyytää hallintosääntöluonnoksesta kaupungin henkilöstöjärjestöjen sekä valtuustoryhmien lausunnot, siten, että ne tulee toimittaa mennessä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksi mielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vas tus tettu, puheenjoh taja totesi kaupunginhalli tuksen hyväk sy neen sen. Päätös: Kaupunginhallitus - merkitsi Karkkilan kaupungin hallintosääntöluonnoksen ja sen valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi; ja - pyytää hallintosääntöluonnoksesta kaupungin henkilöstöjärjestöjen sekä valtuustoryhmien lausunnot, siten, että ne tulee toimittaa mennessä. Täytäntöönpano: henkilöstöjärjestöt, valtuustoryhmät Kaupunginhallitus 43 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) tai sähköposti

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus on pyytänyt ta lou den ta sa painottamistyöryhmää käsittelemään viranhaltijaorganisaatiota koskevaa valtuustoaloitetta. Samalla kau pun ki ke hi tys toi mi kun nalle ai em min de le goitu or ga ni saa tiotyö on siirretty ta lou den tasa paino tus työryh mälle hoidettavaksi. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vastauksena luottamushenkilöorganisaatiota koskevaan valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Luottamushenkilöorganisaatiota on tarkoituksenmukaista järjes tellä uudelleen kaupunginhallituksen toimikauden päättyessä vuo den 2015 alusta alkaen, mistä talouden tasapainottamistyöryh män pyydetään tekemään esityksen. Talouden tasapainottamistyöryhmä on kokouksessa pyytänyt kaupunginhallitusta antamaan tarkennuk sen työ ryh män toi meksiannosta koskien hallintosääntöuudistus ta. Lisäksi valtuuston iltakoulussa ilmaistiin tarve pyytää lau sun not hallintosääntöluonnoksesta myös lautakunnilta. Työryhmän rooli on täsmentämättä hallintosääntöuudistuksen jatkotyön osalta. Jatkotyö työryhmän osalta voisi olla saatujen lausuntojen perusteella yhteenvedon ja esityksen tekeminen kaupunginhallitukselle. Toinen vaihtoehto on, että kaupunginhallitus itse tekee saatujen lausuntojen perusteella muutosesitykset hallintosääntöluonnokseen, jolloin talouden tasapainottamistyöryhmän työ organisaatiouudistuksen osalta voidaan katsoa päättyneeksi. Kaupunginhallitus - pyytää hallintosääntöluonnoksesta kasvatus- ja opetuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä tarkastuslautakunnan lausunnot, si ten, et tä ne tu lee toi mit taa mennessä; - päättää, että kaupunginhallitus käsittelee hallintosääntöuudistuksesta saadut lausunnot, tekee niiden perusteella tarvittavat muutokset hallintosääntöluonnokseen ja katsoo talouden tasapainottamistyöryhmän työn luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaatiouudistuksen ja hallintosääntöuudistuksen osalta päättyneeksi; ja - varaa erillisen kokousajankohdan hallintosääntöuudistuksen käsittelyä varten. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus

21 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus pyytää hallintosääntöluonnoksesta kasvatus- ja opetuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä tarkastuslautakunnan lausunnot, siten, että ne tulee toimittaa mennessä; - päättää, että kaupunginhallitus käsittelee hallintosääntöuudistuksesta saadut lausunnot, tekee niiden perusteella tarvittavat muutokset hallintosääntöluonnokseen ja katsoo talouden tasapainottamistyöryhmän työn luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaatiouudistuksen ja hallintosääntöuudistuksen osalta päättyneeksi, koska työryhmän jäsenet ottavat kantaa omissa valtuustoryhmissään asian valmisteluun; ja - varaa erillisen kokousajankohdan hallintosääntöuudistuk sen kä sittelyä varten. Päätös: Täytäntöönpano: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. lautakunnat, talouden tasapainottamistyöryhmä

22 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Sivistysjohtajan viran täyttäminen 421/01.02/2013 Kaupunginhallitus 44 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) tai sähköposti Karkkilan kaupungin hallintosäännön 7 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto valitsee toimialajohtajana toimivan sivistysjohtajan. Sivistysjohtajan viran haettavaksi julistamisesta ja virkanimik keen muuttamisesta sivistystoimenjohtajasta sivistysjohtajaksi päätettiin kau pun gin halli tuk sessa Vir ka on ju listet tu haet ta vak si klo 15 mennessä. Kau pun gin halli tus päätti sa mas sa yhteydessä, että vi ran kelpoi suus eh to na on ope tustoimen hen ki löstön kelpoi suus vaatimuksis ta an ne tun ase tuk sen (A 986/98) 2 :n mukainen reh torin kelpoi suus ja lisäksi hakijoilta toi votaan hy vä kun nal lis hallinnon ja -talouden tuntemusta. Sivistysjohtaja on yksi kolmesta toimialajohtajasta ja vastaa kaupungin sivistystoimialan toiminnasta, jolloin vastuualueina ovat kou lutus, varhaiskasvatus, nuoriso ja liikunta, museo ja kulttuuritoimi, työväen opisto ja kirjasto. Sivistysjohtaja on suo raan kaupun gin joh ta jan alai nen ja joh to ryh män jäsen. Virkaan liittyy sekä kasva tus- ja opetuslautakunnan että vapaa-aikalautakunnan esittelijän tehtä vät. Valmis teilla on hal lin to sään nön tar kis ta mi nen tehtä vä jaon sel kiyttämi seksi toimi alalla. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Henkilöhakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa, Kark kilan Tienoossa, kaupunkilehti Karkkilalaisessa, Kuntalehdessä ja Opettaja-lehdessä sekä työvoimatoimiston internet -verkko sivuilla se kä Kark ki lan kau pungin omilla verkkosivuilla ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupunginhallitus nimesi sivistysjoh ta jan vi ran valintaa valmistelevaan työryhmään luotta mus hen ki lö edus ta jiksi Päivi Hellgrenin, Kari Laineen, Erkki Lehtisen ja Riik ka Suonojan sekä viranhaltijaedusta jiksi kau pun gin johta jan ja talous- ja henkilöstöjohtajan. Työryhmän pu heen joh ta jak si va lit tiin Kari Laine. Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheen johtaja Riikka Suonoja ei ole voinut työkiireidensä vuoksi osallistua työryhmän työhön, minkä vuoksi asiantuntijana työryhmän kokouksiin ja työryhmän päätöksellä on osallistu nut edellisen kaupunginhallituksen edustajana

23 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: kasvatus- ja opetuslautakunnassa toiminut ja nykyisen kaupunginhallituk sen varajäsen Markku Ahjoniemi. Määräaikaan mennessä hakemuksensa on jättänyt 32 hen ki löä, joista yksi on peruuttanut hakemuksensa. Sivistysjohtajan täyttämisen valmistelu on edennyt seuraavasti: - Haastatteluryhmä on käynyt hakemukset läpi, minkä perus teella kutsuttiin viisi hakijaa haastatteluun. - Haastat telut toteutettiin Kolmen hakijan osalta hakemuksen ja haastattelun pe rus teella päätettiin hankkia tehtävään soveltuvuutta kos keva ul kopuolisen asiantuntijan antama arvio. Henkilöarviointiin kutsun jälkeen yksi kutsutuista peruutti hakemuksensa. Ar vioinnin tu lok set ovat käytet tävissä Haastatteluryhmä tekee esityksen sivistysjohtajan va lin nasta kokouksessaan Saatujen hakemusten, suoritettujen henkilöhaastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää, että sivistysjohtajan virkaan valitaan Silja Silvennoinen. Hänen monipuolinen julkisen sektorin työkokemuksensa, esimiestehtävien moninaisuus, pitkä työkokemus ja henkilöarvioinnista saatu palaute puoltavat valintaa. Esityslistan oheismateriaali - hakuilmoitus Esityslistan liite - yhdistelmä sivistysjohtajan virkaa hakeneista Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee sivistysjohtajan virkaan hakemusten, työhaastattelun, suoritetun henkilöarvioinnin ja haastatteluryhmän yksimielisen esityksen perusteella Silja Silvennoisen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen, sillä ennen viran vastaanottamista on valitun toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virantoimituksen alkamisajankohdasta päättää kaupunginhallitus. Virassa sovelletaan kokonaistyöaikaa. Sivistysjohtajan kokonaispalkaksi vahvistetaan euroa kuukaudessa kuitenkin siten, että koeaikana valitulle maksetaan 95 prosenttia em. kokonaispalkasta (5.035 euroa/kk). Lisäksi viranhaltijalla on puhelinetu ja hänelle maksetaan hallintosäännön mukaiset kokouspalkkiot. Käsittely: Vt sivistysjohtaja Minna Saukkola poistui kokouksesta asian käsit telyn jälkeen klo

24 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

25 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Sivistysjohtajan väliaikaiset virkajärjestelyt 421/01.02/2013 Kaupunginhallitus 45 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) tai sähköposti Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto irtisanoutui virastaan siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen siten, että hä nen viimei nen työpäivänsä oli Kasvatus- ja opetuslauta kun ta päätti ja vapaa-aikalautakunta , että si vis tysjohtajan sijaisena ao. toimialalla toimii erityisluokanopetta ja (erityisopetuksen koordinaattori) sivistysjohtajan esty nee nä ol lessa. Ai emmin sijaisena toiminut työväenopiston rehtori ei ole enää ollut käy tettävissä sivistystoimen-/ sivistysjohtajan varahenkilöksi. Sijaistaminen tarkoittaa sivistysjohtajan teh tävien hoitoa va kinaisen viranhaltijan poissaollessa. Vi ran tul tua avoimeksi on syytä jär jes tää viranhoidon sijaistaminen kes tä vämmäl le poh jal le, jot ta toimiala johtajan teh tävät tule vat riit tä vän hyvin hoi de tuksi. Eri tyisope tuksen koor di naattori on oman vir kansa ohel la teh nyt myös sivistystoimen-/sivistysjohtajan vir kaan liittyviä teh tä viä vuo den 2014 alusta lu kien. Sivistystoimenjohtaja Niku Tuo mistol la on ol lut to dellisia vi ranhoi topäi viä vuoden alusta lukien ir tisanomi seensa saakka yh teensä seitsemän työ päivää. Erityisopetuksen koordinaattori Minna Saukkolan palkkausta ei ole tarkistettu jälkeiseltä ajalta. Lähtökohtana on, että oman virkansa ohella Minna Saukkola hoitaa sivistystoimen-/sivistysjohtajan virkaan liittyviä tehtäviä ja siitä lähtien kau pun gin val tuuston eril lispäätöksellä hänet valitaan si vistysjoh ta jan viran väliaikaiseksi hoitajaksi siihen asti kun nes uu si va littu sivis tys joh taja ottaa viran vastaan. Sivistys joh ta jan teh tävien ohel la hän hoi taa erityisopetuksen koordinaat torin teh tä vistä pää osan, koska eri tyisopetukseen ei ole helposti rekry toi tavissa lisä työvoi maa. Teh täviä voidaan osittain siirtää eri tyis ope tuksen si sällä opettajille ja mahdollisesti myös rehtoreille. Sivistysjohtajan uudeksi kokonaispalkaksi esitetään eu roa kuukaudessa, minkä lisäksi Minna Saukkolalle esite tään kor vattavaksi erityisopetuksen koordinaattorin tehtävien hoi dosta 10 prosentin korotus koordinaattorin tehtäväkohtaisesta palkasta, jol loin tehtävästä maksettava kokonaispalkka olisi euroa kuu kaudessa.

26 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Palkkauksen osalta palkka-asiamies Anne Muurinen on yhtynyt täs sä pykälässä tehtyyn palkkausesitykseen. Kaupunginhallitus - tarkistaa erityisluokanopettaja (erityisopetuksen koordi naat tori) Min na Sauk ko lan kokonaispalkkausta ajalle yhteensä euroksi kuukaudessa oman vir kan sa ohella suorite tusta sivistystoimen-/sivistysjohtajan teh tä vien hoidosta; ja - esittää kaupunginvaltuustol le, että kaupunginvaltuusto valitsee erityisluokanopettaja (erityisopetuksen koor din naattori) Min na Sauk ko lan sivistysjohtajan virkaan määräajaksi lukien ja enin tään sii hen saakka kunnes uu si si vis tys joh taja ottaa vi ran vas taan kui tenkin enintään saak ka. Kokonaispalkkaukseksi vahvistetaan euroa kuukaudes sa, min kä lisäksi myönnetään puhelinetu ja valitulla on oikeus hal lintosäännön mukaisiin ko kouspalkkioihin. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Minna Saukkola, kaupunginvaltuusto

27 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 373/11.00/2013 Ympäristölautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Asiantuntijana kokouksessa: vs. ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, , Ympäristönsuojelulain 19 :n mukaan kunnanvaltuusto voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Määräykset eivät voi koskea tämän lain mukaan luvanvaraista toimintaa eivätkä 30 :n 3 momentissa, 62 :ssä tai 78 :n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset eivät myöskään voi koskea toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelmään siten kuin 65 :n 1 tai 2 momentissa säädetään. Määräykset voivat koskea: 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia; 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella; 4) alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 :n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon; 5) vyöhykkeitä ja alueita, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan; 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista; sekä 7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.

28 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Teknisen johtajan ehdotus: Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset toteuttavat mm. tärkeitä veden- ja pohjaveden suojelullisia tavoitteita. Velvoitteita ja rajoitteita on asetettu toiminnoille joihin liittyen on tapahtunut ympäristön pilaantumisia tai sen vakava vaara on ilmeinen. Toisaalta ehdotuksessa on pyritty minimoimaan toiminnanharjoittajia ja viranomaista kuormittavia hallinnollisia käsittelyjä, jos sen on voitu katsoa tapahtuvan ilman ympäristönsuojelullisten tavoitteiden vaarantumista. Esityslistan liitteet -ehdotus Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi (liite 1) -kartta pohjavesialueista (liite 2) Ympäristölautakunta päättää asettaa liitteenä olevan ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksen ja siihen liittyvän pohjavesialuekartan yleisesti nähtäville, pyytää niistä lausunnon Uudenmaan ELY -keskukselta ja tiedottaa nähtävilläolosta muita viranomaisia sekä naapurikuntia kannanottojen antamista varten. Muut viranomaiset: Karkkilan kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Naapurikunnat: Vihti Nummi-Pusula Tammela Loppi Nähtävilläolon jälkeen saatujen kannanottojen perusteella tarvittaessa tarkistetut ympäristönsuojelumääräykset käsitellään uudelleen ympäristölautakunnassa, joka tekee niistä esityksen kaupunginhallitukselle ja se edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaikki vaiheet ennen valtuuston päätöstä ovat asian valmistelua, joten vasta siihen voi hakea muutosta. Käsittely: Tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksessa olivat paikalla asiantuntijoina ympäristötarkastaja Tanja Mikkola sekä vs. ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, joka selosti asiaa kokouksessa. Erja Ranta teki Irmeli Lahden kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

29 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus On herännyt vakava epäilys siitä, että nyt käsiteltävänä olevat Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat osittain lainvastaisia erityisesti niiden vaatimusten osalta, jotka koskevat liittymisvelvollisuutta haja-asutusalueilla sijaitsevien vesihuoltolaitosten jätevesiverkostoihin.ympäristönsuojelumääräykset on palautettava valmisteluun ja varmistettava esimerkiksi Kuntaliiton juristiapua käyttäen, että mitkään nyt käsiteltävinä olevat määräykset eivät ole ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Äänestys pohjaehdotuksesta / vastaehdotuksesta: Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kannatettu vastaehdotus, joten asiassa on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestystä, siten että ne, jotka kannattavat teknisen johtajan pohjaehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Erja Rannan tekemää vastaehdotusta äänestävät "EI". Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Jouni Saari, Leena Örn, Timo Palenius ja Pasi Åman) ja 5 EI-ääntä (Eino Hellstén, Erja Ranta, Irmeli Lahti, Anna-Liisa Riekkinen ja Timo Tanskanen) Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen Erja Rannan tekemän vastaehdotuksen äänin 5-4. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi Erja Rannan tekemän vastaehdotuksen. Ympäristölautakunta palauttaa Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksen uudelleen valmisteluun. Uudelleen valmistelussa tulee varmistua siitä, etteivät määräykset ole ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Pöytäkirjan liitteet nro 12 -ehdotus Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi (liite 1/12) -kartta pohjavesialueista (liite 2/12) Täytäntöönpano: ympäristötarkastaja Ympäristölautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Asiantuntijana kokouksessa: vs. ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, ,

30 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristönsuojelulain 19 :n mukaan ELY -keskukselta on pyydettävä lausunto ympäristönsuojelumääräyksistä ennen kuin valtuusto määräykset antaa. Lausunto on pyydetty ja ELY -keskus on vastannut että eivät anna lausuntoa. Ympäristönsuojelumääräyksillä on kunnille annettu mahdollisuus konkretisoida ympäristönsuojelulain tavoite- ja pilaamiskieltopykäliä 4-8. Jokaisen määräyksen taustalla on tarpeellinen ympäristönsuojelullinen intressi. Määräykset koskevat kaikkia kuntalaisia, mutta määräyksiin sisältyvä mahdollisuus hakea jostain määräyksestä poikkeusta mahdollistaa myös tapauskohtaisen harkinnan. Korkein hallinto-oikeus viimekädessä päättää määräyksen lainmukaisuudesta. ymparistonsuojelumaaraysten_paivittaminen Naapurikunnista esimerkiksi Vihdin ja Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräyksiin on mahdollista tutustua seuraavilla nettisivuilla: Pusu lan%20ympäristön suojelumää räyk set%20ja%20liitteet%20(2).pdf Esityslistan oheismateriaali - Ehdotus Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi - kartta pohjavesialueista Ympäristölautakunta päättää asettaa ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksen yleisesti nähtäville ja tiedottaa nähtävilläolosta muita viranomaisia sekä naapurikuntia kannanottojen antamista varten. Muut viranomaiset: Karkkilan kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Naapurikunnat: Vihti Nummi-Pusula Tammela Loppi

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2013 23 Hyvinvointitoimikunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 16:00-18:00 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

41 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muuttaminen

41 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muuttaminen Ympäristölautakunta 4 3.0.04 Kaupunginhallitus 47 4.0.04 Kaupunginvaltuusto 3 03.03.04 Ympäristölautakunta 38 09.04.04 Kaupunginhallitus 0 8.04.04 Kaupunginvaltuusto 09.06.04 4 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta Kaupunginhallitus 126 28.05.2012 Kaupunginvaltuusto 23 11.06.2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta 209/02.02/2011 Kyh 67 Karkkilan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan virka tulee avoimeksi alkaen.

Kaupunginjohtajan virka tulee avoimeksi alkaen. Kaupunginhallitus 62 01.03.2010 Kaupunginhallitus 104 26.04.2010 Kaupunginhallitus 114 19.05.2010 Kaupunginhallitus 124 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2010 Kaupunginvaltuusto 44 29.06.2010 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Kaupunkikehitystoimikunta

Kaupunkikehitystoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 67 Kaupunkikehitystoimikunta 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: ympäristöpäällikkö Minna Sulander, puh. (09) tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: ympäristöpäällikkö Minna Sulander, puh. (09) tai sähköposti Ympäristölautakunta 60 06.06.2013 Karkkilan kaupungin päivitetyt maa-ainesoton lupamääräykset 281/10.03.00.07/2013 Ympäristölautakunta 10.03.2011 28 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä puh. (09) 4258

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista 100/00.01.00/2013 Kaupunginhallitus 171 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 54 25.05.2016 Kaupunginhallitus 91 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 21 13.06.2016 Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle 141/01.01.01/2016 KLTK 54 Valmistelija: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 1804/ /2016 KHALL

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 1804/ /2016 KHALL Kaupunginhallitus 311 07.10.2016 Kaupunginvaltuusto 72 31.10.2016 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 1804/01.01.01/2016 KHALL 07.10.2016 311 Kaupunginjohtajan virka on tullut avoimeksi, kun kau pun gin

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen on ilmoittanut ir ti sa nou tu van sa virastaan 1.4.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen joh dos ta.

Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen on ilmoittanut ir ti sa nou tu van sa virastaan 1.4.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen joh dos ta. Kaupunginhallitus 303 25.08.2014 Kaupunginhallitus 420 17.11.2014 Kaupunginvaltuusto 129 08.12.2014 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 414/04.042/2014 KAUPHALL 25.08.2014 303 Seloste Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

1/8. Ehdokaslistan numero 2: listan allekirjoittaja Timo Palenius ja Raino Velin. XX_lautakunnan pk suhtvaali_kla.doc

1/8. Ehdokaslistan numero 2: listan allekirjoittaja Timo Palenius ja Raino Velin. XX_lautakunnan pk suhtvaali_kla.doc 1/8 Pöytäkirja Karkkilan kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan kokouksesta, joka pidettiin maanantaina tammikuun 26. päivänä 2015 klo 19.10-19.30, 19.50-20.00, 20.20-20.30, 20.35 20.45, 20.55 21.05 ja 21.09

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.05.2014

Kaupunginhallitus 26.05.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 374 Kaupunginhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 18:00-19:48 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 137 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 108 14.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012,

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot