Tuulimittausraportti. Eagle tuulivoimtuulitutkimus Lammaskallio. Eagle tuulivoima Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuulimittausraportti. Eagle tuulivoimtuulitutkimus Lammaskallio. Eagle tuulivoima Oy"

Transkriptio

1 Tuulimittausraportti EagletuulivoimTuulitutkimusLammaskallio EagletuulivoimaOy

2 2 Page Sisällysluettelo 1.Tutkimuksenperustietoa 1.1Tutkimuksentilaaja 1.2Tutkimuksenkohde 1.3Tutkimuksentavoite 2.Tutkimuksentaustatietoja 2.1Tuulivoimala 2.2Tuulivoimankäyttökustannusarvo 2.3Tuulivoimanmarkkinakäyttökustannusarvo 2.4Mittausraportissakäytetyttermitjakäsitteet 2.4.1Keskituuli Weibull jakauma 2.4.3Watti(W)ontehonyksikkö 2.4.4Kilowattitunti(kWh)onenergianyksikkö 2.4.5Megawattitunti(MWh)onenergianyksikkö 2.4.6Nominaaliteho 2.4.7Keskiteho 3.Tutkimuksentulos 3.1Tuuli jasääolosuhteetkohteessa 3.2Tuusulantuulijakaumajakeskituuli 3.3Tuotteidenkeskitehotsuhteutettunamastonkorkeuteen

3 3 Page Yhteenveto YhteenvetonavoidaantodetaettäLammaskalliossaonkohtuullisetsisämaan tuuliolosuhteet.mastonkorkeudellaonmerkitystä;mitäkorkeampimasto,sitä parempivuosituotto.tuuleteivätolestabiilejavaantiedotovatsuuntaaantavia.on tarkeäämitoittaatuulivoimalavastaamaankulutustarpeita,jolloinsaadaan maksimaalinenhyöty.asennustasuunniteltaessaontärkeäähuomiodatuulen vallitsevasuuntatuuliruususta.esimerkkinävoidaantodetaettä20kweaglepower voimalatuottaa40mmastossanoin38000kwh/vuosi.

4 4 Page 1. Tutkimuksenperustietoa 1.1Tutkimuksentilaaja KeskisenUudenmaanKehittämisyhdistysKEHUry 1.2Tutkimuksenkohde TutkimuksenkohteenaonmaatilaTuusulajärvenläheisyydessä Lammaskalliontiellä,Lammaskalliontie87,04380Tuusula,N E Tutkimuksentavoite Kohteessatutkittiintuuliolosuhteitaajalla05/ /2010,tarkoituksena selvittäätuulivoimalantuottoennustettako.kohteessasekäselvittäämaston korkeudenmerkitystätuulivoimalantuottoon.tutkimuksessaselvitetäänmyös 2,5,10sekä20kWvoimaloidentuottoennusteeterikorkeuksilta. 2.Tutkimuksentaustatietoja 2.1Tuulivoimala Tuulivoimalakäyttääilmaista,uusiutuvaaraaka ainetta.tuulenliike energiaa voidaanmuuntaapyörimisliikkeeksijaedelleensähköksigeneraattorissa.tuuli syntyy,kunilmaliikkuuilmamassojenlämpötila japaine erojenseurauksena. Tuulionuusiutuvaenergialähde,jotaSuomessariittää.Rannikko,meri, sisämaanaukeatsekätunturitovatparhaitaalueitatuulivoimantuotantoon. Suomellaonrunsaastituulivoimantuotannollesopiviaalueita,ja tuulivoimakapasiteettiaonmahdollistalisätämerkittävästinykyisestä.tällä hetkellämaammetuulivoimalattuottavatnoin0,1prosenttiasuomessa kulutetustasähköstä.tuulivoimantuotantovaihteleepäivittäintuulisuuden mukaan.tuulivoimanympäristövaikutuksetovatyleensävähäiset.merkittäväksi ympäristöhaitaksionosoittautunutse,ettävoimalatpoikkeavatmuodoltaan huomattavastiennestäänympäristössäolevistarakennuksistataierottuvatliikaa maisemasta. Voimalantuottamantehonjatuulenvälinenriippuvuus(tehokäyrä)vaihtelee voimalatyypeittäinjavoimaloittain.käytännössävoimalantuottamatodellinen tehoeinoudatasataprosenttisestitehokäyrää,vaansiinäesiintyyhajontaa tehokäyränympärillä.josvoimalanlavatovatesimerkiksijäässätuotettuteho putoaahuomattavastilaskennallisentehokäyränalapuolelle. Tuulivoimalaeivoihyödyntäätuulenkokonopeusaluetta.Voimaloillaon

5 5 Page kullekinvoimalleominainenkäynnistymistulennopeus(isoillamw luokan voimaloillayleensä3 4m/s)sekävoimalaturvallisuuteenliittyen pysäytystuulennopeus(vastaavasti25m/s,joillakinhiemanalempi),joiden ulkopuolellaolevillatuulennopeuksillavoimalaeituotamitään. 2.2Tuulivoimankäyttökustannusarvo Jokainentuulivoimallatuotettukilowattituntikorvaajollakintoisella tuotantomuodollatuotetunkilowattitunnin.ruotsalaisenjärjestelmäsisältää huomattavastivesivoimaa,muttatuulivoimaeijuurikoskaankorvaavesivoimaa. Tavallisestituulivoimakorvaalämpövoimalaitostentuotantoa. Lämpövoimalaitoksiakäytetäänsiten,ettähalvimmattuotantomuodotkäytetään ensin,javiimeiseksikäytetään(käyttöönotetuistatuotantomuodoista)kalleinta tuotantoa.tämätarkoittaasitä,ettätuulivoimakorvaatavallisestikalleimmalla tuotantomuodollatuotettuaenergiaa. 2.3Tuulivoimanmarkkinakäyttökustannusarvo Pohjoismaisillasähkömarkkinoillasähköävoidaanmyydäeritavalla.Ensiksi, sähköävoidaanmyydäkahdenväliselläkaupallasuoraantuottajaltakuluttajalle (Asiakasjasähköyhtiö)Esim.Vattenfallmaksaaasiakkaalleverkkoonsyötetystä sähköstä.toiseksimyyntiävoidaantehdäspotkauppana,norpoolverkossa. 2.4Mittausraportissakäytetyttermitjakäsitteet Mittauspisten.13m,jossamittauksetovattehty 2.4.1Keskituuli Keskituulikertookeskimääräisentuulenvoimakkuuden.Toisinkuinedellä,ei voidasanoamitensuurenosanajastaontuullutenemmäntaivähemmänkuin keskituulenverran.josesimerkiksituulitiedotolisivat2,2,2ja10m/s(kova puuskaheikossatuulessa),keskiarvoolisikuitenkin4m/s,mikäeivastaakuin hetkittäistäpuuskannousuhetkeä.viidenminuutinaikavälilläkeskituuliantaajo melkohyvänarviontuulenvoimakkuudestajauseammanaikajakson

6 6 Page keskituulienkeskiarvoalaskemallasaadaanpidempiaikaisiakeskiarvoja Weibull jakauma Weibull jakaumanmuotoeräilläk:narvoilla Tuulienergiasovellutuksissatuulennopeudenjakaumaa(nopeusluokkien frekvenssijakaumaa)kuvataanyleisestitilastollisellaweibull jakaumalla. Tuuliatlaksentaulukkotiedostoissakussakinhilapisteessätuulennopeuden keskiarvonlisäksionannettujakaumaakuvaavatweibull parametritajak, joidenavullavoidaanlaskeaerilaisiaparametreja.esimerkiksiwaspohjelmistossatuulennopeusjakaumaakuvataanweibull jakaumalla.wasp:ssa Weibull jakaumanparametritajakmuuttuvatkorkeuttamuutettaessaja maastonrosoisuudenjatopografianmuuttuessa. Mitatuistatuulennopeuksistavoidaanmuodostaatasavälinenhistogrammi,joka kertookuinkauseintiettytuulennopeusesiintyy.kokonopeusjakaumankäyttö monissasovellutuksissaonhankalaa,taihavaintojaonvähänriittävän tilastollisenedustavuudenaikaansaamiseksi,jotentuulennopeusjakaumaa voidaankuvatajollakintilastollisellafunktiolla. KaksiparametrisenWeibull jakaumantiheysfunktiovoidaanesittäämuodossa ks. jossauontuulennopeusaonskaalausparametrijakns.muotoparametri. Jakaumanmuotoeräilläk:narvoillaonesitettyylimmässäkuvassa.Varjostettu alue(k=2)vastaarayleigh jakaumaajalaskevankäyränalue(k=1) eksponentiaalistajakaumaa.suomenoloissatuulennopeudentyypillisellä frekvenssijakaumallak~2.apuolestaanonnoin10 15%suurempikuin nopeusjakaumastalaskettutuulenkeskinopeus.

7 7 Page Weibull jakaumankertymäfunktiotaelituulennopeudenupysyvyyskäyrää kuvaayhtälö Onhuomattava,ettäWeibull jakaumaeitäsmällisestivastaamittaustuloksista saatavaanopeusjakaumaa,vaikkahavaintojenlukumääräolisisuurikin.tästä johtuentodellisestahavaintosarjastalaskettutuulenenergiatiheys(w/m2)ja tuulivoimalallalaskettutuotto(mwh)voipoiketahuomattavastiaiheenaolevaan mittaussarjaansovitetustaweibull jakaumastavastaavuuteenvaikuttaamuun muassatuulenmittauspaikanympäristöstäjamittauskorkeudesta Watti(W)ontehonyksikkö Wattiontehonmittayksikkö.SenkerrannainenonkW=kilowatti.Yksikilowatti on1000wattia.wattikertoo,kuinkapaljonsähköäjokinsähkölaitetarvitsee, jottasetoimisi. Mitäsuurempilaitteentehoon,sitäenemmänsekuluttaasähköä.Kotitaloudessa suuritehoisialaitteitaovatsähköliesijasähkökiuas,kuntaaspienitehoisia laitteitaovattelevisiojatietokone Kilowattitunti(kWh)onenergianyksikkö Energiakuvaasähkönkulutusta.Kilowattituntionsiissähköenergian mittayksikkö.teholtaan1000wsähkölämmitinkuluttaayhdentunnin(h) aikanaenergiaayhdenkilowattitunnin.mitäsuurempitehoisiasähkölaitteetovat jamitäkauemminniitäyhtäjaksoisestikäytät,sitäsuuremmansähköenergian kulutat.sähköneräänälaskutusperusteenaonkulutettusähköenergia Megawattitunti(MWh)onenergianyksikkö 1000kWon1MW Yksikön nimi Watti Kilowatti Megawatti Gigawatti Käyttöesimerkkejä Käyttö Elektroniikkalaitteiden ja pienten sähkölaitteiden tehot. Sähkökoneiden tehot, esimerkiksi pölynimuri. Tyypillisen veturin teho. Tyypillisen ydinvoimalan hyötyteho on noin 1 GW Nominaaliteho Nominaalitehollatarkoitetaanlaitteentuottamaanimellistehoa,jonka generaattorisaavuttaa9m/stuulella(eaglenlaitteet) 2.4.7Keskiteho Keskitehollatarkoitetaanvuotuisentuotonkeskiarvoa.

8 8 Page 3.Tutkimuksentulos 3.1Tuuli jasääolosuhteetkohteessa TuulidataperustuuIlmatieteenlaitoksenTuuliatlaksenjapaikallamitattuihin tietoihin.keskituulijakaumavuodenaikojenmukaanoliparempisyksyllä, talvellajakeväällä.huonoitentuottoasaatiinkesällä.jakaumastanähdäänmyös yleisintuulensuunta(lounas),jokaonhuomioitavalaitteistoaasennettaessa. Ylläolevastatuuliruusustanähdäänpunaisellaalueentuulensuunnan todennäköisyysprosentteinasekäkeskituulenarvokyseisestäsummasta metreinäsekunnissasiniseltäkuvaajalta.pohjoinenonsuoraanylös,itäoikealle jne.lounaistuuletovatvallitseviajakeskituulennopeusmelkovakiosuunnasta riippumatta.

9 9 Page 3.2Tuusulantuulijakaumajakeskituuli TässätutkimuksessaonhuomioitavaEagletuulivoimaOy:nlaitteidenteho,jolla kyseisetarvotovatlaskettu.tuotteidemmetehoonsuurempikunlaitteiden, jotkaovatmitoitettunominaaliteholtaan11m/stai12m/s. Tuusulantuulijakauma

10 10 Page Edellisestäkuvastanähdäänsinisellätuulenjakautuminenerituulennopeuksille. Vasemmanpuoleinenyakseliantaakunkinvoimakkuudentodennäköisyyden prosentteina.tässätuulijakaumassaonsimuloituerituotteidentehontuotto sitenettätuotteentuottamatehoonkerrottutuulennopeuden todennäköisyydellä.tällöinsaadaankuvasiitämitenpaljonenergiaakustakin tuuliluokastasaadaanjalopuksikeskiarvoelituotteenkeskiteho.keskiteho kerrottunavuodessaolevientuntienmäärälläantaalaitteenvuosituoton. Tuulijakaumajaerituotteidentehot50mkorkeudessa: Taulukkoilmaiseesamanasiankuinaikaisempikuvaaja.KeskituuliTuusulan mittauspisteessäon4.96m/s.tehokwilmoittaaeaglelaitteenmallin.paver% ilmaiseeteholuvun.tehokeskituulellasaadaankertomallapaver% nimellisteholla(2/5/10/20kw). 3.3Tuotteidenkeskitehotsuhteutettunamastonkorkeuteen

11 11 Page Taulukossavaakarivillä2,5,10ja20kWeaglepowervoimalat Taulukossapystyrivillävasemmassasarakkeessamastonkorkeudetmetreinä TaulukonarvotpystysarakkeissaovatvuotuisetkeskitehotkWh:na EsimerkkilaskelmatvuotuisestasähkötuotostaLammaskalliossa: 2kWvoimala18mmastollatuottaa0,25kWx8760h/a=2190kWh/a 5kWvoimala24mmastollatuottaa0,77kWx8760h/a=6745kWh/a 10kWvoimala30mmastollatuottaa1,78kWx8760h/a=15593kWh/a 20kWvoimala40mmastollatuottaa4,19kWx8760h/a=37493kWh/a Mikälisähkönhintapysyy0,12senttiäseuraavan20vuodenajan,tekeeesim.20 kwvoimalasähköä4500euronverranvuodessa.ja20vuodenaikana90000 euroa.

SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tarvittava materiaali: Laskimia. Lähde: Adato Energia. Sivu 1/6

SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tarvittava materiaali: Laskimia. Lähde: Adato Energia. Sivu 1/6 SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tavoite: Laskea eri sähkölaitteiden energiankulutuksia. Ymmärtää käsite kilowattitunti (kwh) ja kuinka se lasketaan. Ryhtyä toimeen sähkönkulutuksen vähentämiseksi. Tehtävä: Käytämme

Lisätiedot

Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012

Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012 Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012 04 Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 5 Osakkaat ja osuudet 07 Olkiluodon ydinvoimalaitos 8 OL1- ja OL2- laitosyksiköiden tuotanto 10 OL1- ja OL2- laitosyksiköiden käyttökertoimet

Lisätiedot

Taskutieto 2012. Taskutieto 2012 1

Taskutieto 2012. Taskutieto 2012 1 Taskutieto 2012 Taskutieto 2012 1 2 Taskutieto 2012 04 11 Teollisuuden Voima Oyj Olkiluodon ydinvoimalaitos 4 Yhtiö 5 Osakkaat ja osuudet 7 Tärkeitä päivämääriä 10 Avainluvut 10 Ydinjätehuolto 22 Määritelmiä

Lisätiedot

Aurinkosähköä kotiin ja mökille

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Aurinkosähköä kotiin ja mökille Kontiolahti 12.5.2015 Energia-asiantuntija, tietokirjailija janne.kapylehto@gmail.com Aurinkosähkö on Hauskaa Helppoa Hinta on kunnossa Festarisähköt Sörnäisissä Kännyköiden

Lisätiedot

Taskutieto. Avainluvut vuodelta 2014. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Taskutieto. Avainluvut vuodelta 2014. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Taskutieto Avainluvut vuodelta 2014 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä 4TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4 Yhtiö 6 Omistajat 7 Talouden tunnusluvut 8OLKILUODON YDINVOIMALAITOS 8 Tuotanto 9 Laitosyksiköiden

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Päivitetty: 14.3.2012

Käyttöohjeet. Päivitetty: 14.3.2012 Päivitetty: 14.3.2012 Käyttöohjeet Sisällysluettelo Karttaliittymän sijainti...2 Alkumäärittely...2 Hakutoiminnot...3 Tulokset...4 Taulukoiden tulkinta...5 Hilaruutu...7 Korkeus...8 Frekvenssi...8 Tuulen

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Sähköistä itse kesämökkisi aurinko- ja tuulienergialla

Sähköistä itse kesämökkisi aurinko- ja tuulienergialla Sähköistä itse kesämökkisi aurinko- ja tuulienergialla 2014 kevät Energia-asiantuntija Kirja ilmestyy kesäkuussa, saatavilla kirjakaupasta tai verkkokaupasta www.intokustannus.fi/ Uusi sähköntuotantokapasiteetti

Lisätiedot

Joensuu 25.2.2011 Merja Paakkari, Hafmex Wind Oy

Joensuu 25.2.2011 Merja Paakkari, Hafmex Wind Oy Joensuu 25.2.2011 Merja Paakkari, Hafmex Wind Oy Esityksen sisältö Hafmex Wind Oy Tuulivoiman tilanne Tuulivoima hankkeet Högsåran projekti Hafmex Wind Oy Tuulivoima-alalla vuodesta 2000 Tuulivoimalavalmistajan

Lisätiedot

Vänö Green islands projektin ympäristökuvaus

Vänö Green islands projektin ympäristökuvaus Vänö Green islands projektin ympäristökuvaus www.greenislands.se TIETOA VIHREÄT SAARET PROJEKTISTA Vihreät saaret -projektissa on kolmen vuoden ajan kerätty tietoa siitä, miten voisimme elää kestävämmällä

Lisätiedot

Vastatuuleen. Tuulta riittää ja teknologia pelaa. Miksi Suomi ei tartu vihreään puhuriin? Teksti Petri Pöntinen Kuvat Markus Pentikäinen

Vastatuuleen. Tuulta riittää ja teknologia pelaa. Miksi Suomi ei tartu vihreään puhuriin? Teksti Petri Pöntinen Kuvat Markus Pentikäinen Vastatuuleen Teksti Petri Pöntinen Kuvat Markus Pentikäinen Muuttuva ilmasto v ilmasto Kööpenhaminan ilmastokokous 7. 18.12.2009 Tuulta riittää ja teknologia pelaa. Miksi Suomi ei tartu vihreään puhuriin?

Lisätiedot

Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla. Asukaskyselyiden tuloksia (julkaistu 15.6.2010)

Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla. Asukaskyselyiden tuloksia (julkaistu 15.6.2010) Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla Asukaskyselyiden tuloksia (julkaistu 15.6.2010) Kyselyiden taustaa Kyselytutkimuksilla haluttiin selvittää ihmisten asenteita ja kokemuksia tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

- Tuulivoimatuotannon edellytykset

- Tuulivoimatuotannon edellytykset BIOENERGIA-ALAN TOIMIALAPÄIVÄT, 31.3.- 1.4.2011 - Suomen Hyötytuuli Oy - Tuulivoimatuotannon edellytykset Suomen Hyötytuuli Oy Ralf Granholm www.hyotytuuli.fi SUOMEN HYÖTYTUULI OY Vuonna 1998 perustettu

Lisätiedot

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki 2009 VUOSIKERTOMUS Teho yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki Watti W 0,001 kw 60 W hehkulampun teho Kilowatti kw 1 kw 6 kw sähkökiukaan teho Megawatti MW 1 000 kw 25 MW (MVA) Haukiputaan toisen päämuuntajan

Lisätiedot

Ympäristöohjaajat 13.9.2011 Moreenia

Ympäristöohjaajat 13.9.2011 Moreenia Ympäristöohjaajat 13.9.2011 Moreenia Ympäristöohjaajan tehtävät: 1. Energioiden ja veden kulutuksen vähentäminen 2. Jätelajittelun lisääminen ja jätteiden vähentäminen 3. Ympäristöasioihin liittyvä ohjaus

Lisätiedot

Smart Plug Asennusopas. Android

Smart Plug Asennusopas. Android Smart Plug Asennusopas Android Sisällysluettelo Ennen asennusta Tietoa Smart Plugista 3 Vaihe 1/7 Vaihe 2/7 Vaihe 3/7 Vaihe 4/7 Vaihe 5/7 Vaihe 6/7 Vaihe 7/7 Ennen asennuksen aloittamista Tilin luominen

Lisätiedot

Tuulesta temmattua rahaa. Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 25.2.2011 Joensuu

Tuulesta temmattua rahaa. Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 25.2.2011 Joensuu Tuulesta temmattua rahaa Tuulienergian mahdollisuudet maanomistajille Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 25.2.2011 Joensuu Oma tuulivoimala Tuotantokustannus korkea markkinahintaan verrattuna Alle 500 kw

Lisätiedot

SELOSTUS Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014

SELOSTUS Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 SELOSTUS Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA) KAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Esimerkkejä aurinkoenergian ja tuulivoiman hyödyntämisestä maatiloilla

Esimerkkejä aurinkoenergian ja tuulivoiman hyödyntämisestä maatiloilla Esimerkkejä aurinkoenergian ja tuulivoiman hyödyntämisestä maatiloilla Matti Arffman Envitecpolis Oy Kohti energiaomavaraista maatilaa -työpaja Nurmes 28.11.2013 E-farm Kohteet Tavoitteena energiaomavaraisuus

Lisätiedot

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa Ajankohtaista Suomen tuulivoimayhdistys laati syksyllä 2011 tuulivoimavision 2030 ja 2050 osoittamaan tietä tuulivoimarakentamiselle. Samassa yhteydessä käytiin läpi tuulivoiman kustannuksia ja hyötyjä.

Lisätiedot

KERROSTALON KIINTEISTÖSÄHKÖNKULUTUKSEN KOMPENSOINTI AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄLLÄ

KERROSTALON KIINTEISTÖSÄHKÖNKULUTUKSEN KOMPENSOINTI AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄLLÄ KERROSTALON KIINTEISTÖSÄHKÖNKULUTUKSEN KOMPENSOINTI AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄLLÄ Compensation of high-rise real estate electricity consumption with a photovoltaic system Santeri Viljakainen Kandidaatintyö

Lisätiedot

Kuva 6 Sovitekuva Punkalaitumelta hankealueen suuntaan. Etäisyys lähimpiin voimaloihin on noin 16 km.

Kuva 6 Sovitekuva Punkalaitumelta hankealueen suuntaan. Etäisyys lähimpiin voimaloihin on noin 16 km. Kuva 6 Sovitekuva Punkalaitumelta hankealueen suuntaan. Etäisyys lähimpiin voimaloihin on noin 16 km. Kuva 7 Teknisesti lähennetty kuva edellisestä sovitekuvasta (kuva 6). Kuva 8 Rautalankamalli sovitekuvasta

Lisätiedot

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen Energiakeskus Kampin Sähkötalossa vuodesta 1973 Asiakaspalvelu ja näyttelytila Aukioloaika ma - pe klo 8.30-16 Kodin energiankäytön neuvonta

Lisätiedot

Tuulisuuden kartoitus Suomessa

Tuulisuuden kartoitus Suomessa Tuulisuuden kartoitus Suomessa Tuuliatlas on tärkeä tietolähde Tuuliatlas-hanke Nykyinen tuuliatlas on vuodelta 1991 Kuvaa tuulioloja 30 40 metrin korkeudelta Puutteellinen ja epätarkka Vanhasen II hallituksen

Lisätiedot

V3 121.50 123.10 123.45 20 / : 1950. 28 8 8 30 7 7 14 1-2 W

V3 121.50 123.10 123.45 20 / : 1950. 28 8 8 30 7 7 14 1-2 W ILMAILURADIO 118-136.975 MHz Ei kanavanumerointia - kanavat taajuuksina. Lähete amplitudimoduloitu ( AM ) tehot 5-10 W simplex. Hätätaajuus 121.50 MHz Yhteistoiminta 123.10 Mhz. Pulinakanava 123.45 Liitimillä

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimahanke

Soidinmäen tuulivoimahanke KESELY/14//07.04/2013 Keski-Suomi 17.1.2014 Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy/Megatuuli Oy Teknobulevardi 3-5 01530 VANTAA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Hanke: Soidinmäen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Tekijät: Aleksis Klap,

Lisätiedot

MARJA MERILUOTO TUULIVOIMAPUISTON KANNATTAVUUS INFRASTRUKTUURIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö

MARJA MERILUOTO TUULIVOIMAPUISTON KANNATTAVUUS INFRASTRUKTUURIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö MARJA MERILUOTO TUULIVOIMAPUISTON KANNATTAVUUS INFRASTRUKTUURIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Sami Repo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot