Kelan tilastollinen. vuosikirja. FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelan tilastollinen. vuosikirja. FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution"

Transkriptio

1 Kelan tilastollinen vuosikirja FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2006 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection

2 Tilastollinen vuosikirja > Verkkotilastot > Tilastollinen vuosikirja Tiedustelut Maari Paasilinna Puh S-posti Anne Laakkonen Puh S-posti Statistisk årsbok > Statistik på webben > Statistisk årsbok Förfrågningar Maari Paasilinna Tel E-post Anne Laakkonen Tel E-post Statistical Yearbook > Statistics online > Statistical Yearbook Inquiries Maari Paasilinna Tel Anne Laakkonen Tel Tilaukset Kansaneläkelaitos Tilastoryhmä PL Helsinki puh s-posti > Julkaisut Beställningar Folkpensionsanstalten Statistikgruppen PB Helsingfors Telefax E-post > Publikationer Orders The Social Insurance Institution Statistical Branch PO Box Helsinki, Finland Telefax > English > Brochures and publications Painopaikka Tryckeri Printed by: Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2007 ISSN = Suomen virallinen tilasto (painettu) ISSN = Kelan tilastollinen vuosikirja (painettu) ISSN = Suomen virallinen tilasto (sähköinen) ISSN = Kelan tilastollinen vuosikirja (sähköinen) ISBN

3 3 Lukijalle Kelan tilastollinen vuosikirja sisältää tärkeimmät tilastot Kelan hoitamista sosiaaliturvaetuuksista sekä kuvaukset etuuksien määräytymisestä. Tilastot on esitetty taulukkoina ja grafiikkana yhdistäen pitkiä aikasarjoja ja tuoreinta tietoa vuodelta Etuuksien kuvaukset koskevat vuoden 2006 lainsäädäntöä, joskin sen jälkeisistä muutoksista on mainintoja. Lisäksi liitteeseen on koottu historiatietoa lainmuutoksista ja kirjan alkuun tilastoja Suomen muusta sosiaaliturvasta. Vuosikirjat on julkaistu Kelan internetsivuilla (www.kela.fi/tilasto), mistä löytyy lisää tilastotietoa Kelan etuuksista sekä tilastojen laatuselosteet. Vuosikirja kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaan ja täyttää viralliselle tilastolle asetetut laatukriteerit. Kirjan toimittamisesta on vastannut julkaisupäällikkö Maari Paasilinna Kelan tilastoryhmästä. Toimistosihteeri Anne Laakkonen on koordinoinut toimitustyötä, johon ovat osallistuneet toimistosihteerit Marjut Rautiainen, Airi Selin-Pitkänen ja Sinikka Willberg. Julkaisun ovat taittaneet toimistosihteerit Miira Harpf ja Marja Vehkalahti. Käännöksistä vastaavat Kelan kielenkääntäjät. Toimitustyötä ohjaavaan neuvottelukuntaan ovat kuuluneet osastopäällikkö Jussi Haapa-aho (pj.), osastopäällikkö Elise Kivimäki, terveystutkimuksen päällikkö Timo Klaukka, taloussuunnittelupäällikkö Torsten Löfman, aktuaaripäällikkö Pertti Pykälä, suunnittelupäällikkö Olli Valpola, hallintosihteeri Marja Vasara, tilastopäällikkö Vesa Ylönen sekä Maari Paasilinna (siht.). Till läsaren FPAs statistiska årsbok innehåller relevant statistik över de socialförsäkringsförmåner som handhas av FPA samt redogörelser för hur förmånerna fastställs. Statistiken presenteras i tabeller och grafik och förenar långa tidsserier med de färskaste uppgifterna från år Beskrivningarna av förmånerna följer 2006 års lagstiftning, men också förändringar som inträffat senare finns omnämnda. I bilagedelen ingår historiska uppgifter om lagändringar, och i början av boken finns statistik som gäller den övriga sociala tryggheten i Finland. Årsböckerna har lagts ut på internet (www.fpa.fi/statistik), och här finns också mera statistik om FPAs förmåner samt kvalitetsbeskrivningar av statistiken. Årsboken ingår i serien Finlands officiella statistik och uppfyller därmed de kvalitetskrav som gäller för den officiella statistiken. Publikationschef Maari Paasilinna vid FPAs statistikgrupp har svarat för redigeringen av årsboken. Byråsekreterare Anne Laakkonen har koordinerat redigeringsarbetet, där byråsekreterarna Marjut Rautiainen, Airi Selin-Pitkänen och Sinikka Willberg också medverkat. Ombrytningen av publikationen har skötts av byråsekreterarna Miira Harpf och Marja Vehkalahti. Översättningarna har gjorts av översättarna vid FPA. Till den delegation som lett redigeringsarbetet har hört avdelningschef Jussi Haapa-aho (ordförande), avdelningschef Elise Kivimäki, hälsoforskningschef Timo Klaukka, ekonomiplaneringschef Torsten Löfman, aktuariechef Pertti Pykälä, planeringschef Olli Valpola, förvaltningssekreterare Marja Vasara, statistikchef Vesa Ylönen och Maari Paasilinna (sekreterare). Foreword The Statistical Yearbook of Kela, the Social Insurance Institution of Finland, contains key statistical data on the social security schemes administered by Kela and overviews of the eligibility and calculation rules for the various benefits. The statistical data are presented in the form of tables and graphical charts, combining extensive time ser ies with the latest data from The overviews of the benefit schemes are based on the legislation in effect as of Some reference is made to post-2006 changes as well. In addition to the above, the beginning of the Yearbook features general statistical information about social security in Finland, while the appendix offers a chronology of legislative amendments. The editions of the Yearbook are available on Kela s website (www.kela.fi/statistics). The web site also features further statistical information about the benefits provided by Kela and quality descriptions for the statistics published by Kela. This Yearbook is part of the Official Statistics of Finland and meets the quality criteria established for official statistics. The Yearbook was edited by Maari Paasilinna of Kela s Statistical Branch. Anne Laakkonen coordinated the editorial process with the assistance of Marjut Rautiainen, Airi Selin-Pitkänen and Sinikka Willberg. The layout is by Miira Harpf and Marja Vehkalahti, and the translations by Kela s translators. The advisory committee overseeing the production of the Yearbook was chaired by Jussi Haapa-aho. Also on the committee were Elise Kivimäki, Timo Klaukka, Torsten Löfman, Pertti Pykälä, Olli Valpola, Marja Vasara and Vesa Ylönen. Maari Paasilinna served as secretary to the committee. Helsingissä, joulukuussa 2007 Jorma Huuhtanen Jussi Haapa-aho Helsingfors, december 2007 Pääjohtaja Osastopäällikkö Helsinki, December 2007 Generaldirektör Avdelningschef Director General Department Head

4 4 SISÄLLYS INNEHÅLL Sisällys Sivu Lukijalle... 3 Taulukkoluettelo... 7 Kuvioluettelo... 4 Kela vuonna 2006 (tiivistelmä) Innehåll Sida Till läsaren... 3 Förteckning över tabeller... 7 Förteckning över figurer... 4 FPA år 2006 (översikt) Suomen sosiaaliturva ja Kela Yleistä Eläketurva Vammaisturva Terveysturva Kuntoutus Työttömien toimeentuloturva Lapsiperheiden tukeminen Asumisen tuki Opiskelijoiden toimeentuloturva Kelan eläkkeet Yleistä Eläkkeet alueittain Eläkkeet sairauksittain ja ammateittain Kelan vammaisetuudet Yleistä Vammaisetuudet alueittain ja sairauksittain Sairausvakuutus Sairausvakuutuskorvaukset Korvaukset alueittain Korvaukset sairauksittain Korvaukset ammateittain Työterveyshuolto ja opiskelijoiden terveydenhuolto Kelan kuntoutus Yleistä Kuntoutus alueittain, sairauksittain ja ammateittain Kelan työttömyysturvaetuudet Yleistä Työttömyysturvaetuudet alueittain ja ammateittain Maahanmuuttajan kotoutumistuki Äitiysavustus, lapsilisä ja pienten lasten hoidon tuki Äitiysavustus ja lapsilisä Pienten lasten hoidon tuki Lapsilisä ja pienten lasten hoidon tuki alueittain FPA och den sociala tryggheten i Finland Allmänt Pensioner Handikappförmåner Sjukförmåner Rehabilitering Utkomstskydd vid arbetslöshet Stöd för barnfamiljer Stöd för boende Utkomstskydd för studerande Pensioner från FPA Allmänt Pensioner regionvis Pensioner sjukdomsvis och yrkesvis FPAs handikappförmåner Allmänt Handikappförmåner regionvis och sjukdomsvis Sjukförsäkring Sjukförsäkringsersättningar Ersättningar regionvis Ersättningar sjukdomsvis Ersättningar yrkesvis Företagshälsovård och hälsovård för studerande FPA-rehabilitering Allmänt Rehabilitering region-, sjukdoms- och yrkesvis FPA-förmåner vid arbetslöshet Allmänt Arbetslöshetsförmåner regionvis och yrkesvis Integrationsstöd för invandrare Moderskapsunderstöd, barnbidrag och barnavårdsstöd Moderskapsunderstöd och barnbidrag Barnavårdsstöd Barnbidrag och barnavårdsstöd regionvis.. 253

5 SISÄLLYS INNEHÅLL 5 Sivu 8. Yleinen asumistuki Yleistä Yleinen asumistuki alueittain Opintoetuudet Opintotuki Koulumatkatuki Aikuiskoulutustuen lainatakaus Muut Kelan etuudet Sotilasavustus Maahanmuuttajan erityistuki Pitkäaikaistyöttömien eläketuki Kelan talous ja hallinto Rahoitus Organisaatio ja etuuksien käsittely Sida 8. Allmänt bostadsbidrag Allmänt Det allmänna bostadsbidraget regionvis Studieförmåner Studiestöd Stöd för skolresor Lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd Övriga förmåner från FPA Militärunderstöd Särskilt stöd till invandrare Pensionsstöd för långtidsarbetslösa FPAs ekonomi och förvaltning Finansiering Organisation och behandling av förmåner English Summary Liitteet Eläke- ja vammaisetuuksien kehitys Sairausvakuutusetuuksien kehitys Kelan kuntoutustoiminnan kehitys Kelan työttömyysturvaetuuksien kehitys Äitiysavustuksen, lapsilisän ja pienten lasten hoidon tuen kehitys Yleisen asumistuen kehitys Opintoetuuksien kehitys Kelan muiden etuuksien kehitys Indeksitarkistukset Rahanarvon muuntokertoimet Kelan väestötilasto Aluejaot Asiahakemisto Kelan tilastot English Summary Bilagor Pensions- och handikappförmånernas utveckling Sjukförsäkringsförmånernas utveckling Utvecklingen av FPAs rehabiliteringsverksamhet Utvecklingen av FPA-förmånerna för arbetslösa Moderskapsunderstödets, barnbidragets och barnavårdsstödets utveckling Det allmänna bostadsbidragets utveckling Studieförmånernas utveckling Utvecklingen av övriga FPA-förmåner Indexjusteringar Koefficienter för omvandling av penningvärdet 397. FPAs befolkningsstatistik Regionala indelningar Sakregister FPA-statistik... 4

6 6 CONTENTS Contents Page Foreword... 3 List of Tables... 7 List of Charts... 2 Kela 2006 (overview) Tables and Charts Page English summary Page. Social protection in Finland and the role of the Social Insurance Institution (Kela) National Pension Insurance (NPI) Disability benefits from Kela National Health Insurance (NHI) Rehabilitation provision by Kela Kela benefits related to unemployment The maternity grant, family allowance and child day care subsidy schemes General housing allowance Benefits for students Other benefits provided by Kela Kela finance and administration Analyses by region, type of disease and occupation

7 TAULUKOT TABELLER 7 Taulukkoluettelo Sivu Suomen sosiaaliturva ja Kela. Väestö iän ja sukupuolen mukaan Kokonaiseläkemenot verrattuina sosiaalimenoihin ja bruttokansantuotteeseen Kokonaiseläkemenot Eläkkeensaajien kokonaislukumäärät Kaikki vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai erityiseläkettä saavat iän ja sukupuolen mukaan Suomessa asuvat vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja erityiseläkettä saavat: Väestöosuuksia maakunnittain Kaikki työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauden ja eläkejärjestelmän mukaan Kaikki vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai maatalouden erityiseläkkeelle siirtyneet Kaikki työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauden ja eläkejärjestelmän mukaan Kaikki Suomessa asuvat vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen saajat iän ja eläkejärjestelmän mukaan Kaikkien Suomessa asuvien vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä saa vien kokonaiseläkkeiden suuruusjakaumat eläkejärjestelmän mukaan Kaikki Suomessa asuvat perhe-eläkkeen saajat iän ja eläkejärjestelmän mukaan Kaikkien Suomessa asuvien leskeneläkettä saavien kokonaiseläkkeiden suuruusjakaumat eläkejärjestelmän mukaan Vammaisten rahallisia etuuksia Terveydenhuoltomenot verrattuina sosiaalimenoihin ja markkinahintaiseen bruttokansantuotteeseen Terveydenhuoltomenot Sairausajan toimeentuloturvaetuuksia Sairauspoissaolot työstä ja sairausvakuutuksen korvaamat sairauspäivät Työvoima, työttömät ja työttömyysturva Työttömien toimeentuloturvaetuuksia Kaikki työttömyysturvaetuudet työvoima- ja elinkeinokeskuksittain Förteckning över tabeller Sida FPA och den sociala tryggheten i Finland. Befolkning enligt ålder och kön De totala pensionsutgifterna jämfört med socialutgifterna och bruttonationalprodukten De totala pensionsutgifterna Totala antal pensionstagare Samtliga mottagare av ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller specialpension efter ålder och kön Mottagare av ålders-, invalid-, arbetslöshetseller specialpension bosatta i Finland: Befolkningsandelar landskapsvis Samtliga mottagare av invalidpension enligt sjukdom och pensionssystem Nya mottagare av ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller specialpension för lantbrukare Nya mottagare av invalidpension enligt sjukdom och pensionssystem Samtliga mottagare av ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension bosatta i Finland enligt ålder och pensionssystem Samtliga mottagare av ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension bosatta i Finland; storleksfördelning av totalpensionerna enligt pensionssystem Samtliga mottagare av familjepension bosatta i Finland enligt ålder och pensionssystem Samtliga mottagare av efterlevandepension bosatta i Finland; storleksfördelning av totalpensionerna enligt pensionssystem Penningförmåner för handikappade Hälsovårdsutgifterna jämfört med socialutgifterna och bruttonationalprodukten till marknadspris Hälsovårdsutgifterna Utkomstskyddsförmåner under sjuktid Sjukfrånvaro och sjukdagar ersatta från sjukförsäkringen Arbetskraft, arbetslösa och arbetslöshetsbidrag Utkomstskyddsförmåner för arbetslösa Samtliga arbetslöshetsförmåner efter arbetskrafts- och näringscentral

8 8 TAULUKOT TABELLER Sivu Sida 22. Lapsiperheiden toimeentuloturvaetuuksia Utkomstskyddsförmåner för barnfamiljer Asumisen tuet Kelasta Stöd för boende från FPA Opiskelijoiden toimeentuloturvaetuuksia 24. Utkomstskyddsförmåner för studerande Kelan eläkkeet 25. Kelasta eläkettä saavat Kelasta vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä saavat Kansaneläkkeiden rakenne Kansaneläkkeen lisät Kansaneläkkeen lisät eläkelajin mukaan Kelasta eläkettä saavat iän ja sukupuolen mukaan Täysi kansaneläke: Kansaneläkkeen lisät saajan iän ja sukupuolen mukaan Kelan keskimääräiset eläkkeet Leskeneläkkeiden rakenne Lapseneläkkeiden rakenne Rintamalisänsaajat Eläkkeensaajien asumistuki: Tuen saajat asunnon hallintasuhteen ja koon mukaan Eläkkeensaajien asumistuki: Maksetut tuet ja asumismenot Uudet Kelan eläkkeet Varsinainen työkyvyttömyyseläke: Ratkaisut iän ja sukupuolen mukaan Varsinainen eläkkeensaajien hoitotuki: Ratkaisut iän ja sukupuolen mukaan Kelan eläkkeet: Eläkekanta ja maksetut eläkkeet eläkelajin mukaan Kansaneläkkeet: Eläkekanta ja maksetut eläkkeet eläkelajin mukaan Kansan- ja leskeneläkkeet: Eläkekanta ja maksetut eläkkeet eläkkeenosan/-lisän mukaan Ulkomailla asuvien Kelan eläkkeet Ulkomailla asuvien Kelan eläkkeet: Saajat asuinmaan ja kansalaisuuden mukaan Asumisaikaan suhteutetut Kelan eläkkeet Tietoja Kelan maksamista eläkkeistä maakunnittain Kelasta eläkettä saavat maakunnittain Eläkkeensaajien hoitotuen saajat hoitotukisairauden mukaan Pensioner från FPA 25. Mottagare av FPA-pension Mottagare av ålderdoms- och invaliditetspension från FPA Folkpensionernas struktur Folkpensionstillägg Folkpensionstilläggen efter pensionsslag Mottagarna av FPA-pensioner efter ålder och kön Full folkpension: Tillägg till folkpension efter mottagarens ålder och kön FPA-pensionerna i medeltal Efterlevandepensionernas struktur Barnpensionernas struktur Fronttilläggstagare Bostadsbidrag för pensionstagare: Mottagare efter bostadstyp och bostadsyta Bostadsbidrag för pensionstagare: Betalda bidrag och boendeutgifter Nya FPA-pensioner Egentlig invaliditetspension: Avgöranden enligt de sökandes ålder och kön Egentligt vårdbidrag för pensions tagare: Avgöranden enligt de sökandes ålder och kön FPA-pensioner: Pensionsbestånd och utbetalda pensioner enligt pensionsslag Folkpensioner: Pensionsbestånd och utbetalda pensioner enligt pensionsslag Folk- och efterlevandepensioner: Pensionsbestånd och utbetalda pensioner enligt pensionsdel/-tillägg FPA-pensioner till utomlands bosatta personer FPA-pensioner till utomlands bosatta personer efter bosättningsland och medborgarskap FPA-pensioner avvägda enligt bosättningstid Uppgifter landskapsvis om pensioner som utbetalats av FPA Mottagarna av FPA-pensioner landskapsvis Mottagarna av vårdbidrag för pensionstagare efter sjukdomsgrupp

9 TAULUKOT TABELLER 9 Sivu Sida 50. Uudet Kelan työkyvyttömyyseläkkeet: Eläkkeensaajan ammatti, ammattiasema ja sukupuoli 50. Nya invaliditetspensioner från FPA efter mottagarens yrke, yrkesställning och kön Kelan vammaisetuudet 5. Vammaisetuudet Vammaisetuuden saajat iän, sukupuolen ja tuen suuruuden mukaan Vammaisetuuksia koskevat ratkaisut iän ja sukupuolen mukaan Vammaisetuuden saajat maakunnittain Lapsen hoitotuen saajat pääsairauden mukaan Vammaistuen saajat pääsairauden mukaan Sairausvakuutus 57. Sairausvakuutuskorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset korvauksen maksajan ja vastaanottajan mukaan Sairausvakuutuskorvauksia saaneet Erityishoitorahat Vuosina alkaneet sairaus- ja vanhempainpäivärahakaudet sekä korvatut päivät Sairaus- ja vanhempainpäivärahat Isien vanhempainpäivärahat Isät heille korvattujen vanhempainpäivärahapäivien määrän mukaan 2005/ Vuosina päättyneet vanhempainpäivärahakaudet: Työnantajan äidille maksaman palkan kesto Sairaus- ja vanhempainpäivärahojen suuruusjakaumat Sairaus- ja vanhempainpäivärahat saajan iän ja sukupuolen mukaan Sairaanhoitokorvausten lukumäärät Lääkekorvaukset Lääkekorvauksia saaneet iän ja sukupuolen mukaan Sairausvakuutuksen korvaamat lääkärissäja hammaslääkärissäkäynnit, tutkimuksen ja hoidon omavastuukerrat sekä matkat iän ja sukupuolen mukaan Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen tutkimus ja hoito toimenpiteittäin Sairaanhoitokorvaukset ja niihin liittyvät vakuutettujen kustannukset Sairauspäivärahat ja lääkkeiden erityiskorvausoikeudet: Ratkaisut iän ja sukupuolen mukaan Suomen ja muiden EU/ETA-maiden välinen sairaanhoitokustannusten korvaaminen FPAs handikappförmåner 5. Handikappförmåner Handikappförmånstagare enligt ålder, kön och bidragets storlek Handikappförmånsavgöranden enligt ålder och kön Handikappförmånstagare landskapsvis Mottagarna av vårdbidrag för barn enligt primär sjukdom Mottagare av handikappbidrag enligt primär sjukdom Sjukförsäkring 57. Sjukförsäkringsersättningar Sjukförsäkringsersättningarna fördelade efter utbetalare och mottagare Mottagare av sjukförsäkringsersättningar Specialvårdspenning Under åren inledda sjuk- och föräldradagpenningperioder samt ersatta dagar Sjuk- och föräldradagpenningar Föräldradagpenningar till fäder Fäder enligt antalet föräldradagpenningdagar 2005/ Föräldradagpenningperioder som upphört åren : Tid under vilken arbetsgivaren betalat lön till modern Sjuk- och föräldradagpenningarna efter storlek Sjuk- och föräldradagpenningar efter mottagarens ålder och kön Antal sjukvårdsersättningar Läkemedelsersättningar Mottagare av läkemedelsersättning efter ålder och kön Från sjukförsäkringen ersatta läkar- och tandläkarbesök, undersökningar och behandlingar samt resor enligt ålder och kön Från sjukförsäkringen ersatt privat undersökning och behandling enligt åtgärd Sjukvårdsersättningarna och de försäkrades kostnader Sjukdagpenningar och rätt till specialersättning för läkemedelskostnader: Avgöranden enligt de sökandens ålder och kön Ersättandet av sjukvårdskostnader mellan Finland och övriga EU/EES-länder

10 0 TAULUKOT TABELLER 76. Sairaus- ja vanhempainpäivärahat maakunnittain Sairaanhoitokorvaukset maakunnittain Vuosina alkaneet sairauspäivärahakaudet sairauspääryhmän mukaan Tietoja sairauspäivärahoista sairauden mukaan Sairauspäivärahapäivät sairauspääryhmän, iän ja sukupuolen mukaan Vuonna 2005 alkaneet sairauspäivärahakaudet: Kesto sairauspääryhmittäin Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet iän mukaan Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet: Kustannukset, korvaukset ja korvauksen saajat korvausoikeuksittain Sairausvakuutuksen korvaamien lääkkeiden käyttö avohoidossa lääkeryhmittäin Vuonna 2006 alkaneet sairauspäivärahakaudet ja korvatut päivät päivärahansaajan ammatin, ammattiaseman ja sukupuolen mukaan Työterveyshuollon ja opiskelijoiden terveydenhuollon korvaukset Työnantajan järjestämä työterveyshuolto Työnantajan järjestämä työterveyshuolto korvausluokittain Työnantajan järjestämän työterveyshuollon sisältö Yrittäjien työterveyshuollon sisältö Opiskelijoiden terveydenhuolto Sivu Sida 76. Sjuk- och föräldradagpenningar landskapsvis Sjukvårdsersättningarna landskapsvis Åren inledda sjukdagpenningperioder enligt sjukdomshuvudgrupp Sjukdagpenninguppgifter sjukdomsvis Sjukdagpenningdagar enligt sjukdomshuvudgrupp, ålder och kön De år 2005 inledda sjukdagpenningperiodernas längd i de olika sjukdomshuvudgrupperna Rätt till specialersättning för läkemedel sjukdomsvis, Rätt till specialersättning för läkemedel vid olika sjukdomar enligt ålder Begränsat grundersättningsgilla läkemedel: Kostnader, ersättningar och ersättningstagare enligt ersättningsrätt Användningen av ersättningsgilla läkemedel inom öppenvården enligt läkemedelsgrupp År 2006 påbörjade sjukdagpenningperioder och ersatta dagar efter mottagarens yrke, yrkesställning och kön Ersättningar för företagshälsovård och hälsovård för studerande Av arbetsgivare anordnad företagshälsovård Av arbetsgivare anordnad företagshälsovård enligt ersättningsklass Den av arbetsgivare anordnade företagshälsovården Uppgifter om företagshälsovården för företagare Hälsovård för studerande Kelan kuntoutus 93. Kuntoutus Kuntoutujat Tietoja kuntoutuspalveluja saaneista Kuntoutus kuntoutujan iän ja sukupuolen mukaan Kuntoutuspalvelujen sisältö: Kuntoutujat ja kustannukset toimenpiteittäin 2006 (toimenpiteet eritelty lakiperusteen mukaan) Kuntoutuspalveluja koskevat ratkaisut iän ja sukupuolen mukaan Kuntoutusyhtiö Petrean asiakastoiminta Kuntoutus maakunnittain Kuntoutuspalveluja saaneet sairauden ja iän mukaan Kuntoutuspalveluja saaneet ammatin ja ammattiaseman mukaan FPA-rehabilitering 93. Rehabilitering Rehabiliteringsklienter Mottagare av rehabiliteringstjänster Rehabilitering efter klienternas ålder och kön Rehabiliteringstjänsternas innehåll: Klienter och kostnader per åtgärd 2006 (åtgärderna specificerade enligt laggrund) Avgöranden som gäller rehabiliteringstjänster efter ålder och kön Klientverksamheten vid FPAs rehabiliteringscenter Petrea Rehabilitering landskapsvis Mottagare av rehabiliteringstjänster efter sjukdom och ålder Mottagare av rehabiliteringstjänster efter yrke och yrkesställning

11 TAULUKOT TABELLER Kelan työttömyysturvaetuudet 03. Työttömyysturvaetuudet Työttömyysturvaetuuksien saajat Työmarkkinatuki Työmarkkinatuen saajat (3.2.) Työmarkkinatuen saajat tuen perusteen mukaan (3.2.) Työttömyysturvaetuudet: Korvatut päivät ja keskimääräiset päiväkorvaukset Peruspäivärahat ja työmarkkinatuki saajan iän ja sukupuolen mukaan Tietoja peruspäivärahoista ja työmarkkinatuesta Vuoden 2006 lopussa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneet: Heille vuosina kertyneet työttömyysturvapäivät ikäryhmittäin Pitkäaikaistyöttömien aktivointi Suomesta ETA-maihin työnhakuun lähteneille ETA-maassa maksetut työttömyyspäivärahat työnhakumaan mukaan ETA-maista Suomeen työnhakuun tulleille Suomessa maksetut työttömyyspäivärahat lähtömaan mukaan Tietoja työttömyysturvaetuuksista työvoimaja elinkeinokeskuksittain Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat ammatin mukaan Kotoutumistukena maahanmuuttajalle maksettava työmarkkinatuki: Maksettu tuki, korvatut päivät ja tuen saajat Sivu Sida FPA-förmåner vid arbetslöshet 03. Arbetslöshetsförmåner Mottagare av arbetslöshetsförmåner Arbetsmarknadsstöd Mottagare av arbetsmarknadsstöd (3.2) Mottagare av arbetsmarknadsstöd enligt motivering (3.2) Arbetslöshetsförmåner: Antal ersättningsdagar och genomsnittlig ersättning per dag Grunddagpenningar och arbetsmarknadsstöd efter ålder och kön Uppgifter om grunddagpenningar och arbetsmarknadsstöd Mottagare av grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd: Antalet kumulerade arbetslöshetsförmånsdagar efter åldersgrupp Aktivering av långtidsarbetslösa I EES-länder betalda arbetslöshetsdagpenningar till personer som rest från Finland till ett annat EES-land för att söka arbete, enligt land I Finland betalda arbetslöshetsdagpenningar till personer som kommit till Finland från ett annat EES-land för att söka arbete, enligt utflyttningsland Arbetslöshetsförmåner efter arbetskraftsoch näringscentraler Mottagare av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd efter yrke Arbetsmarknadsstöd i form av integrationsstöd till invandrare: Utbetalda stöd, antal dagar och mottagare Äitiysavustus, lapsilisä ja pienten lasten hoidon tuki 8. Äitiysavustukset Lapsilisät Lapsilisään oikeuttaneet lapset Pienten lasten hoidon tuki Pienten lasten hoidon tuki Pienten lasten hoidon tuki: Keskimääriä Pienten lasten hoidon tukea saaneet perheet Pienten lasten hoidon tuki: Lapset ikävuosittain (3.2.) Pienten lasten hoidon tuki: Lapset hoitopaikan mukaan Pienten lasten hoidon tuki: Tuen käyttö vuonna 2004 päättyneen vanhempainpäivärahakauden jälkeen siihen asti, kunnes lapsi täytti 3 vuotta Lapsilisät maakunnittain Moderskapsunderstöd, barnbidrag och barnavårds stöd 8. Moderskapsunderstöd Barnbidrag Barn med rätt till barnbidrag Barnavårdsstöd Barnavårdsstöd Barnavårdsstöd: Belopp i genomsnitt Familjer med barnavårdsstöd Barnavårdsstöd: Antal barn efter ålder (3.2) Barnavårdsstöd: Antalet barn efter vårdställe Barnavårdsstöd: Utnyttjande av stödet efter en föräldradagpenningperiod som upphört år 2004 fram till dess barnet fyllt 3 år Barnbidrag landskapsvis

12 2 TAULUKOT TABELLER Sivu Sida 29. Pienten lasten hoidon tuki maakunnittain 29. Barnavårdsstöd landskapsvis Yleinen asumistuki 30. Maksetut yleiset asumistuet, keskimääräinen asumistuki ja asumismenot Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat Yleisellä asumistuella tuettu asuminen Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien rakenne Yleinen asumistuki maakunnittain Opintoetuudet 35. Opintotuki Opintotuen saajat ja tuen rakenne lukuvuosina 990/92005/06 ja joulukuussa Opintotuen saajat iän ja sukupuolen mukaan lukuvuonna 2005/ Opintotuen saajat oppilaitoksen mukaan lukuvuosina 990/92005/06 ja joulukuussa Ulkomailla opiskelevat opintotuen saajat opiskelumaan ja oppilaitoksen mukaan lukuvuonna 2005/ Suomesta opintotukea saavat ulkomaan kansalaiset kansalaisuuden ja oppilaitoksen mukaan lukuvuonna 2005/ Keskimääräinen opintotuki Keskimääräinen opintolaina Opintolainan korkoavustukset Valtion takaamat opintolainat, opintovelalliset ja valtiontakauksen perusteella perintään joutunut pääoma Koulumatkatuki ja tuen saajat oppilaitoksen ja maksun vastaanottajan mukaan Koulumatkatuen saajat iän ja tuen suuruuden mukaan lukuvuosina 997/982005/ Aikuiskoulutustuen lainatakaus: Saajat sukupuolen ja oppilaitoksen mukaan sekä keskimääräinen opintolaina Muut Kelan etuudet 48. Sotilasavustukset Sotilasavustukset avustuslajin mukaan ja keskimääräinen sotilasavustus Maahanmuuttajan erityistuki Pitkäaikaistyöttömien eläketuki Kelan talous ja hallinto 52. Kansaneläkevakuutuksen kulut ja tuotot Allmänt bostadsbidrag 30. Utbetalda allmänna bostadsbidrag, bidrag i snitt och boendeutgifter Hushåll med allmänt bostadsbidrag Allmänt bostadsbidrag efter boendeförhållanden Hushåll med allmänt bostadsbidrag, struktur Allmänt bostadsbidrag landskapsvis Studieförmåner 35. Studiestöd Studiestödstagare och stöddelar under läsåren 990/92005/06 och i december Mottagare av studiestöd efter ålder och kön läsåret 2005/ Mottagare av studiestöd efter läroinrättning under läsåren 990/92005/06 och i december Studiestödstagare utomlands efter studieland och läroinrättning läsåret 2005/ Utländska medborgare med studiestöd från Finland efter medborgarskap och läroinrättning läsåret 2005/ Studiestödet i medeltal Studielånet i medeltal Räntebidrag för studielån Statsgaranterade studielån, personer med studieskulder samt kapital som återindrivs på basis av statsgaranti, Stöd för skolresor och stödtagare enligt läroanstalt och betalningsmottagare Mottagare av stöd för skolresor efter ålder och stödets storlek läsåren 997/982005/ Lånegaranti i samband med vuxenutbildningsstöd: Mottagare enligt kön och läroinrättning, samt studielån i medeltal Övriga förmåner från FPA 48. Militärunderstöden Militärunderstöden efter stödform och understöd i medeltal Särskilt stöd till invandrare Pensionsstöd till långtidsarbetslösa FPAs ekonomi och förvaltning 52. Folkpensionsförsäkringens kostnader och intäkter

13 TAULUKOT TABELLER Sairausvakuutuksen kulut ja tuotot Sairausvakuutuksen kulut Sairausvakuutuksen tuotot Kelan hoitamien muiden etuuksien kulut ja tuotot Kelan taseet pääpiirteittäin Sijoituskanta sijoituskohteen mukaan Kelan henkilöstö Kelan alue- ja paikallishallinto Eläke- ja vammaisetuusasioiden käsittelytietoja Sairausvakuutusasioiden käsittelytietoja Kuntoutusasioiden käsittelytietoja Työttömyysturva-asiain käsittelytietoja Lapsietuusasiain käsittelytietoja Yleisen asumistuen käsittelytietoja Opintoetuusasiain käsittelytietoja Sotilasavustusasiain käsittelytietoja Tilastoja Kelan etuuksien takaisinperinnästä Sivu Sida 53. Sjukförsäkringens kostnader och intäkter Sjukförsäkringens kostnader Sjukförsäkringens intäkter Övriga förmåner som FPA sköter: kostnader och intäkter FPAs balansräkningar i huvuddrag Investeringar enligt investeringsobjekt FPAs personal FPAs regional- och lokalförvaltning Handläggning av pensions- och handikappförmånsärenden Handläggning av sjukförsäkringsärenden Handläggning av rehabiliteringsärenden Handläggning av utkomstskyddsärenden Handläggning av barnförmånsärenden Handläggning av allmänna bostadsbidrag Handläggning av studieförmånsärenden Handläggning av militärunderstödsärenden Statistik över återkrav av FPA-förmåner

14 4 KUVIOT FIGURER Kuvioluettelo Förteckning över figurer Sivu. Väestö ikäkausittain ja elatussuhde Sosiaalimenot kohderyhmittäin Sosiaalimenojen rahoitus Sosiaalivakuutuksen rahastot Työnantajan lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen suuruus vuosikeskiarvoina Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksujen suuruus Sosiaalimenot ja Kelan maksamat etuudet Kelan maksamat etuudet asukasta kohti kunnittain Bruttokansantuotteen kehitys sekä sosiaalimenojen ja Kelan etuuksien suhde bruttokansantuotteeseen Kelan etuudet kansantaloudessa Kokonaiseläkemenot eläkejärjestelmittäin Eläkkeelläolo 5564-vuotiaassa väestössä yksivuotisikäryhmittäin Kaikki 5564-vuotiaat eläkkeensaajat eläkelajeittain Kaikki Suomessa asuvat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkettä saavat henkilöt eläkejärjestelmän mukaan Julkisten terveydenhuoltomenojen kohteet Terveydenhuollon kokonaismenojen rahoitus Lääkärissä- ja hammaslääkärissäkäynnit Suomessa 2005 (avohoito) Eräiden sairauspääryhmien yleisyys etuuksien perusteena: Lukumäärän muutos Lääkkeiden kokonaismyynti Työttömyysturvaetuuksien saajat Työttömyysturvaetuuksien saajat ja työvoima hallinnon toimenpitein työllistetyt Työttömyyspäivärahojen ja työmarkkinatuen rahoitus Perhepoliittiset tuet Alle kouluikäiset lapset hoitomuodon mukaan Kelan maksamat asumisen tuet ja niiden suhde bruttokansantuotteeseen Uudet vammaisetuudet ja uudet eläkkeensaajien hoito tuet sairauspääryhmittäin Sida. Befolkningen efter ålderskategori och försörjningskvot Socialutgifterna enligt målgrupp Socialutgifternas finansiering Socialförsäkringsfonder Arbetsgivarnas lagstadgade socialförsäkringsavgifter i medeltal per år Försäkrades socialförsäkringspremier Socialutgifterna och de av FPA betalda förmånerna FPA-förmånerna per invånare efter kommun Utvecklingen av bruttonationalprodukten samt socialutgifterna och FPA-förmånerna i relation till BNP FPA-förmånerna och samhällsekonomin De totala pensionsutgifterna enligt pensionssystem De pensionerades andel av befolkningen i 5564 års ålder enligt ettårsåldersgrupper åriga pensionstagare enligt pensionsslag Samtliga mottagare av ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension bosatta i Finland enligt pensionssystem Fördelningen av de offentliga hälsovårdsutgifterna Hälsovårdskostnadernas finansiering Läkar- och tandläkarbesök i Finland 2005 (öppenvård) Frekvensen av vissa sjukdomshuvudgrupper som grund för olika förmåner: Förändring i antalet Den totala försäljningen av läkemedel Mottagare av arbetslöshetsförmåner Mottagare av arbetslöshetsförmåner och personer sysselsatta via arbetskraftsförvaltningen Finansieringen av arbetslöshetsdagpenningar och arbetsmarknadsstöd Familjebidrag Antal barn under skolåldern med fördelning enligt vårdform Av FPA betalda stöd för boende i euro och i % av bruttonationalprodukten Nya handikappförmåner och nya vårdbidrag för pensionstagare enligt sjukdomshuvudgrupp

15 KUVIOT FIGURER Sairausvakuutuskorvaukset Sairaanhoitokorvausten euromäärät korvauslajeittain ja niiden saajat Isien vanhempainpäivärahaoikeuden käyttö: Isät ja isää kohti korvattujen päivien määrä keskimäärin Keskimääräisen ja vähimmäismääräisen sairaus- ja vanhempainpäivärahan kehitys Sairaanhoitokorvausten määrällinen kehitys Matkakorvaukset, korvatut matkat ja keskimää räiset korvaukset kulkuvälineen mukaan Sairausvakuutuksen korvaamat avohoidon lääkkeet: Kustannukset lääkkeen määränneen lääkärin erikoisalan mukaan Sairausvakuutuksen korvaamat erikoislääkärissäkäynnit sekä keskimääräiset palkkiot ja korvaukset lääkärin erikoisalan mukaan 2006 (yksityinen sektori) Sairausvakuutuksen korvaama osuus vakuutettujen sairaanhoitokustannuksista korvauslajeittain Sairaanhoitokorvaukset asukasta kohti kunnittain Sairauspäiväraha- ja työkyvyttömyyseläketilastojen vertailu sairauden mukaan Vuonna 2006 alkaneet sairauspäivärahakaudet päivärahansaajan sukupuolen mukaan eri ikäja sairauspääryhmissä Lääkekorvaukset yleisimmissä erityiskorvauksiin oikeuttavissa sairauksissa 2006 (avohoito) Sairauspäiväraha- ja kuntoutustilastojen vertailu ammatin ja ammattiaseman mukaan Työnantajan järjestämä työterveyshuolto: Henkilöitä huollon piirissä ja heidän osuu tensa palkansaajana toimivasta työvoimasta Työnantajan järjestämä työterveyshuolto: Korvaukset huollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti palvelujen tuottajan mukaan Kuntoutus perinteisen jaottelun mukaan Keskimääräinen kuntoutusraha kuntoutus rahan määräytymisperusteen mukaan Kuntoutuspalvelut maakunnittain Kuntoutuspalveluja saaneet sukupuolen mukaan eri ikä- ja sairauspääryhmissä Työttömyyspäivärahaa ja työmarkkina tukea saaneet iän ja sukupuolen mukaan Sivu Sida 27. Sjukförsäkringsersättningar Sjukvårdsersättningarna efter ersättningsslag: belopp och antal mottagare Fäder och utnyttjandet av rätten till föräldradagpenning: Antal ersättningsdagar per far i medeltal Sjuk- och föräldradagpenningar utvecklingen av genomsnittliga dagpenningar och minimidagpenningar Sjukvårdsersättningarnas volymmässiga utveckling Reseersättningar, ersatta resor och ersättningar i medeltal enligt färdmedel Kostnader som sjukförsäkringen ersätter för läkemedel inom öppenvården, enligt den förskrivande läkarens specialitet Antal från sjukförsäkringen ersatta specialistbesök samt läkararvoden och ersättningar i medeltal enligt specialitet 2006 (privatsektorn) Sjukförsäkringsersättningens andel av de försäkrades sjukvårdskostnader efter ersättningsslag Sjukvårdsersättningar per invånare kommunvis Jämförelse sjukdomsvis mellan sjukdagpenning- och invalidpensionsstatistiken År 2006 inledda sjukdagpenningperioder efter mottagarens kön i olika ålders- och sjukdomshuvudgrupper Läkemedelsersättningar vid de vanligaste sjukdomarna med rätt till specialersättning 2006 (öppenvård) Jämförelse enligt yrke och yrkesställning mellan sjukdagpenning- och rehabiliteringsstatistikerna Av arbetsgivare anordnad företagshälsovård: Antal personer och deras andel av samtliga löntagare Av arbetsgivare anordnad företagshälsovård: Ersättning per arbetstagare som omfattas av vården, efter serviceproducent Rehabilitering enligt traditionell indelning Rehabiliteringspenningen i medeltal efter grunden för fastställandet av rehabiliteringspenning Rehabiliteringstjänster landskapsvis Mottagare av rehabiliteringstjänster efter kön i olika ålders- och sjukdomshuvudgrupper Mottagare av arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd efter ålder och kön

16 6 KUVIOT FIGURER Sivu Sida 48. Työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneet sekä työmarkkinatuen saajat vuoden 2006 lopussa työttömyyden keston mukaan Pitkäaikaistyöttömien osuus työmarkkinatuen saajista: Vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden osuus kunnittain Työttömyysturvaa saaneiden väestöosuudet kunnittain Työttömyysturvan saajat: Vertailu ammatin mukaan Kotoutumistuki: Saajat kansalaisuuden mukaan Pienten lasten hoidon tuki Pienten lasten hoidon tuki: Perheet lasten lukumäärän mukaan Yleinen asumistuki: Ruokakuntien sosiaalinen tilanne Yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien rakenne Työttömänä tuen saaja tai saajan puoliso,% kaikista yleistä asumistukea saaneista ruokakunnista maakunnittain Opintotuki Mottagare av arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd samt mottagare av arbetsmarknadsstöd i slutet av år 2006 enligt arbetslöshetstidens längd Andelen långtidsarbetslösa av mottagarna av arbetsmarknadsstöd: Personer som fått arbetsmarknadsstöd minst 500 dagar kommunvis Mottagare av arbetslöshetsförmåner, andel av befolkningen kommunvis Mottagare av arbetslöshetsförmåner: Jämförelse efter yrke Integrationsstöd: Mottagare enligt nationalitet Barnavårdsstöd Barnavårdsstöd: Antal familjer, enligt barnantal Allmänt bostadsbidrag: Hushållens sociala situation Hushåll med allmänt bostadsbidrag efter hushållets struktur Arbetslös bidragstagare eller bidragstagarmake, % av samtliga hushåll med allmänt bostadsbidrag landskapsvis Studiestödet Opintotukietuuksia saaneet lukuvuosina 59. Antal mottagare av studiestödsförmåner under 985/862005/ Opintotuen keskimääräiset osat oppilaitoksen mukaan joulukuussa Opintolainoihin liittyvien maksettujen takausvastuiden ja korkoavustusten osuus opintolainakannasta Koulumatkatukea saaneiden osuus 625- vuotiaasta väestöstä kunnittain joulukuussa Maahanmuuttajan erityistuki: Saajat kansalaisuuden mukaan Pitkäaikaistyöttömien eläketukiperusteiset etuudet: Saajat Kelan tuotot rahoittajan mukaan läsåren 985/862005/ Studiestödets delar i medeltal efter läroinrättning i december Borgensansvarsbetalningarnas och räntebidragens andel av studielånsbeståndet Andelen mottagare av stöd för skolresor av befolkningen i åldern 625 år kommunvis i december Särskilt stöd till invandrare: Mottagare enligt nationalitet Pensionsstöd och ålderspension till långtidsarbetslösa: Mottagare FPAs intäkter enligt finansiär

17 TABLES 7 List of Tables Page Social protection in Finland and the role of the Social Insurance Institution (Kela). Finnish population by age and sex, Pension benefits as a share of social welfare expenditure and the gross domestic product, Total expenditure on pension benefits, Total number of pension beneficiaries, Recipients of old age, disability, unemployment or special pensions, by age and sex, at year-end Recipients of old age, disability, unemployment or special pension living in Finland as a percentage of population by region, Recipients of disability pension, according to diagnosis and pension scheme, at year-end New recipients of old age, disability, unemployment or farmers special pension in New recipients of disability pension in 2006 by diagnosis and pension scheme Recipients of an old age, disability or unemployment pension resident in Finland, analysed by age and pension scheme, Recipients of an old age, disability or unemployment pension resident in Finland, by pension scheme and amount of total pension income at year-end Recipients of a survivors pension resident in Finland, by pension scheme and age, Recipients of a spouses pension by pension scheme and amount of total pension income at year-end Financial support for persons with disabilities, Expenditure on health services as a share of social welfare expenditure and the gross domestic product at market prices, Expenditure on health services, Income maintenance during incapacity for work, Absence from work due to sickness and absence days covered by the National Health Insurance, Page 9. Selected data on the labour force, unemployed job-seekers and unemployment benefits Income security benefits for the unemployed, Data on unemployment-related benefits analysed by employment and economic development centre, Income maintenance benefits for families with children, Housing-related benefits provided by Kela Income security benefits for students, National Pension Insurance 25. Recipients of pension from Kela, Recipients of old age or disability pension from Kela, National old age, disability and unemployment pensioners by benefit component, National old age, disability and unemployment pensioners, by pension component, Components of national old age, disability and unemployment pension by type of pension at year-end Recipients of pension from Kela, by age and sex, at year-end Full national pension: Supplements to national pension by age and sex of recipient, at yearend Pensions paid by Kela: Average rates of benefit, at year-end National spouses pensioners by benefit component at year-end National orphans pensioners by benefit component at year-end National pensioners with front-veteran s supplement, Housing allowances for pensioners: Recipients by type and size of dwelling, Housing allowances for pensioners: Annual expenditure and housing costs, New pensions awarded by Kela, Decisions on claims for ordinary disability pension by age and sex of claimant, Decisions on claims for pensioner s care allowance by age and sex of claimant, Pensions paid by Kela: Benefits in payment and annual benefit expenditure, by type of benefit,

18 8 TABLES 42. National old age, disability and unemployment pensions: Benefits in payment and annual ben efit expenditure by type of benefit, National old age, disability and unemployment pensions and spouses pensions: Benefits in payment and annual benefit expenditure, by component, Recipients of pension from Kela living outside Finland, Recipients of a pension from Kela resident outside Finland, by country of residence and nationality, at year-end Pensions from Kela adjusted to the recipient s previous residence in Finland at yearend Regional data on pensions paid by Kela, Recipients of pension from Kela, by region, at year-end Recipients of pensioners care allowance by disease at year-end New disability pensions paid by Kela by re cipient s occupation, position and sex, Disability benefits from Kela 5. Disability benefits, Recipients of disability benefits by age, sex and amount of allowance, at year-end Decisions on disability benefits, by age and sex of claimant, Recipients of disability benefits, by region, at year-end Child disability allowance recipients by main diagnosis at year-end Recipients of disability allowance, by main diagnosis, at year-end National Health Insurance 57. National health insurance general benefit payments, National health insurance general benefit payments by paying agent and benefit recipient, National health insurance general beneficiaries by type of benefit, Special care allowances National sickness and parenthood allowance spells and days, National sickness and parenthood allowances selected data, Payments of parenthood allowance to fathers, Fathers receiving parenthood allowance according to the length of payment, 2005/06 47 Page Page 65. Parenthood allowance payments ended in : Duration of employer-provided maternity pay National sickness and parenthood allowance recipients by rate of allowance, National sickness and parenthood allowances analysis of selected data by age and sex, Number of refunds of medical expenses provided under National Health Insurance, National health insurance refunds of medicine expenses, Refunds of medicine expenses: Recipients by age and sex, National health insurance refunds of medical expenses: Number of visits to doctors or dentists, examination and treatment deductible items and trips, by age and sex, in NHI refunds for the cost of private-sector examinations and treatments, by procedure, National health insurance refunds of medical expenses and pre-refund expenses of the insured, Sickness allowance and entitlements to special refund of medicine expenses: Decisions according to age and sex of the client, Reimbursement of medical costs between Finland and the other EU/EEA Member States, National sickness and parenthood allowances by region, National health insurance refunds of medical expenses analysis of payments by region, National sickness allowance spells beginning in by major diagnostic category National sickness allowance data from 2006 analysed by disease Number of days of national sickness allowance payment in 2006 by major diagnostic category, age, and sex National sickness allowance spells beginning in 2005 analysis of number and length of spells by major diagnostic category Diseases conferring entitlement to free or nearly free medicines under national health insurance at year-end Diseases conferring entitlement to free or nearly free medicines under national health insurance, by age of beneficiary, at year-end Medicines with limited basic reimbursability: Expenditure, refunds and number of beneficiaries according to basis of entitlement in

19 TABLES 9 Page 85. Utilization of medicines reimbursable under the National Health Insurance scheme in outpatient care in National sickness allowance spells and days analysis by occupation, position, and sex of beneficiary, Refunds for NHI-covered occupational and student health services, Employer-operated occupational health services schemes, Employer-operated occupational health services schemes by reimbursement class, Services provided by employers under occupational health services schemes, Selected data on occupational health ser vices for the self-employed, Student health services Rehabilitation provision by Kela 93. Rehabilitation provision Rehabilitation beneficiaries, Rehabilitation benefits awarded to persons undergoing rehabilitation, Rehabilitation provision, by age and sex of recipient, Rehabilitation services: Analysis of rehabilitation clients and expenditure according to the type of rehabilitation measure provided (classified by statutory basis), Decisions concerning rehabilitation services provision, by age and sex of client Customer service activity of Rehabilitation Cetre Petrea, Rehabilitation provision, by region, Recipients of rehabilitation services, by disease and age, Recipients of rehabilitation services, by occupation and position, Kela benefits related to unemployment 03. Unemployment benefits Recipients of unemployment benefits, Labour market subsidy Recipients of labour market subsidy at yearend Recipients of labour market subsidy, by basis of entitlement, at year-end 994 to Unemployment benefits: Days on benefit and average daily benefit, Basic unemployment allowance and labour market subsidy, by age and sex of beneficiary, Data on basic unemployment allowance and labour market subsidy, Page. Recipients of basic unemployment allowance or labour market subsidy at year-end 2006: analysis by age group and length of recipiency in Activation of the long-term unemployed Payments of unemployment allowance to persons seeking employment in another EEA country, by country in which employment is sought, Payments of unemployment allowance to EEA nationals seeking employment in Finland, by original country of residence, Data on benefits paid in respect of unemployment: Analysis by employment and economic development centre, Earnings-related unemployment allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy recipients by occupation, at year-end Integration assistance for immigrants: Payments under the labour market subsidy programme. Benefit expenditure, days on benefit and number of recipients, The maternity grant, family allowance and child day care subsidy schemes 8. Maternity grants Family allowances Children conferring entitlement to family allowance, Child day care subsidies, Expenditure on child day care subsidies, Child day care subsidies: Selected averages, Families receiving child day care subsidies in Child day care subsidies: Number of children covered, by age group, at year-end Child day care subsidies: Number of children covered, by day care provider, at year-end Child day care subsidy: Take-up between parenthood allowance payment ended in 2004 and the child s 3rd birthday Family allowance payments by region, Child day care subsidies by region, General housing allowance 30. General housing allowance: Total expenditure, average rate of allowance and housing costs, Households receiving general housing allowance, General housing allowance: Selected data,

20 20 TABLES Page Page 33. Households receiving general housing allowance, : Analysis by household composition General housing allowance, by region, at year-end Other benefits provided by Kela 48. Conscript s allowances, Conscripts allowances by benefit component and average rate, Special assistance for immigrants, Benefits for students Pension assistance for the long-term unemployed Student financial aid, Recipients of student financial aid and composition of benefit in school years 990/9 2005/06 and in December Recipients of student financial aid by age and sex in school year 2005/ Recipients of student financial aid by type of school in school years 990/92005/06 and in December Recipients of student financial aid enrolled at a foreign educational institution: Analysis by country and type of institution, school year 2005/ Foreign recipients of student financial aid from Finland according to nationality and type of educational institution in school year 2005/ Financial aid for students: Average amounts, Student loans: Average outstanding loan balance Student loan interest allowances, State guaranteed student loans, persons with outstanding student loan, and loans being forcibly recovered, School transportation subsidies and beneficiaries by type of educational institution and payee, Recipients of school transportation subsidy according to age and amount of benefit in school years 997/982005/ Adult education subsidy: Recipients of loan guarantees by sex and educational institution; average student loan amounts in Kela finance and administration 52. Income and expenditure account for National Pension Insurance, Income and expenditure account for National Health Insurance, National Health Insurance: Expenditure National Health Insurance: Income Income and expenditure account for other benefit schemes administered by Kela, Overview of Kela s balance sheets, Investments by Kela according to sector of investment, Kela staff at year-end The local administration of Kela at year-end National pension insurance and disability benefit cases, National health insurance cases, Rehabilitation claims administration data Cases involving unemployment-related benefit, Child benefits: administrative data, General housing allowance: administrative data, Benefits for students: administrative data, Conscript s allowance: administrative data, Data about the recovery of overpaid Kela benefits,

Redaktion Satu Kuusisto, redaktör Folkpensionsanstalten, statistikgruppen PB 450, 00101 Helsingfors. E-post satu.kuusisto@kela.

Redaktion Satu Kuusisto, redaktör Folkpensionsanstalten, statistikgruppen PB 450, 00101 Helsingfors. E-post satu.kuusisto@kela. 2 Toimitus Satu Kuusisto, toimittaja Kansaneläkelaitos, tilastoryhmä PL 450, 00101 Helsinki Puh. 020 434 1358 S-posti satu.kuusisto@kela.fi Tilaukset Puh. 020 434 1664 S-posti tilasto@kela.fi Redaktion

Lisätiedot

ISBN 951-669-630-9 ISSN 0071-5247

ISBN 951-669-630-9 ISSN 0071-5247 1 2 Toimitus Kansaneläkelaitos, tilastoryhmä PL 450, 00101 Helsinki Satu Kuusisto Puh. 020 434 1358 S-posti satu.kuusisto@kela.fi Taisto Varisto Puh. 020 434 1392 S-posti taisto.varisto@kela.fi Redaktion

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja 1 FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2005 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2008 2008 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Editorial staff Satu Kuusisto, Editor The Social Insurance Institution, Statistical Branch P.O. Box 450, 00101 Helsinki tel.

Editorial staff Satu Kuusisto, Editor The Social Insurance Institution, Statistical Branch P.O. Box 450, 00101 Helsinki tel. 1 2 Toimitus Satu Kuusisto, toimittaja Kansaneläkelaitos, tilastoryhmä PL 450, 00101 Helsinki puh. (09) 434 11 Tilaukset puh. (09) 434 1664 telekopio (09) 434 1530 Redaktion Satu Kuusisto, redaktör Folkpensionsanstalten,

Lisätiedot

Tilastollinen vuosikirja 2003. Statistisk årsbok 2003. Statistical Yearbook 2003

Tilastollinen vuosikirja 2003. Statistisk årsbok 2003. Statistical Yearbook 2003 11 9 9 9 2003 2 Tilastollinen vuosikirja 2003 Verkkopalveluna graafiset kuviot www.kela.fi/tilasto > Verkkotilastot > Vuosikirjan kuviot tekstitiivistelmä englanniksi www.kela.fi/tilasto > Verkkotilastot

Lisätiedot

Tilastollinen vuosikirja 2004. Statistisk årsbok 2004. Statistical Yearbook 2004

Tilastollinen vuosikirja 2004. Statistisk årsbok 2004. Statistical Yearbook 2004 1 40 40 40 2 Tilastollinen vuosikirja 2004 Verkkopalveluna graafi set kuviot www.kela.fi /tilasto > Verkkotilastot > Vuosikirjan kuviot tekstitiivistelmä englanniksi www.kela.fi /statistics > Statistics

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2007 2007 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

ISBN X ISSN Copies available from: Tel Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2000

ISBN X ISSN Copies available from: Tel Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2000 1 5 5 5 2 Toimitus Satu Kuusisto, toimittaja Kansaneläkelaitos, tilastoryhmä PL 450, 00101 Helsinki Puh. 020 434 11 S-posti satu.kuusisto@kela.memonet.fi Tilaukset Puh. 020 434 1664 S-posti tilasto@kela.fi

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2011 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2012 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2016 Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2017 Finlands officiella statistik Socialskydd

Lisätiedot

Kela. 1.1 Kela vuonna 2016 ( ) 1.2 Kelan etuudet ja toimintakulut ( )

Kela. 1.1 Kela vuonna 2016 ( ) 1.2 Kelan etuudet ja toimintakulut ( ) Lisätietoja Kuviot-sarjasta: tilastot@kela.fi Kela 1.1 Kela vuonna 2016 (12.6.2017) Kuvio Aineisto 1.2 etuudet ja toimintakulut 1945 2016 (21.2.2017) Kuvio Aineisto 1.3 etuudet kansantaloudessa 1975 2016

Lisätiedot

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012 Naiset Kelan etuuksien saajina Helena Pesola 5.6.2012 2 Naiset Kelan etuuksien saajina Esityksen sisältö 1. Kelan etuudet ja toimintakulut 1945 2011 2. Naisten ja miesten keskiansiot 3. Lapsiperheiden

Lisätiedot

Vanhuus Leski ja muut omaiset. Toimintarajoitteisuus. Perhe ja lapset Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och barn

Vanhuus Leski ja muut omaiset. Toimintarajoitteisuus. Perhe ja lapset Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och barn Taulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2005, käyvin hinnoin, milj. Tabell 1. Sociala utgifter efter funktion 1980 2005, gängse priser, mn Table 1. Social expenditure by function, 1980 2005,

Lisätiedot

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OFS Statistical Report

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OFS Statistical Report Taulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2007, käyvin hinnoin, milj. Tabell 1. Sociala utgifter efter funktion 1980 2007, gängse priser, mn Table 1. Social protection expenditure by function,

Lisätiedot

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OSF Statistical Report

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OSF Statistical Report Taulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2007, käyvin hinnoin, milj. Tabell 1. Sociala utgifter efter funktion 1980 2007, löpande priser, mn Table 1. Social protection expenditure by function,

Lisätiedot

18. Total sales of medicines in 2004

18. Total sales of medicines in 2004 1. Population age structure and economic dependency ratio, 1985 24 2. Social welfare expenditure by main policy area, 1985 24 3. Social welfare expenditure by source of finance, 1985 24 4. Social insurance

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2006 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Taskutilasto 2015 2015

Taskutilasto 2015 2015 Taskutilasto 2015 taskutilasto 2015 Yleistä 1 Eläkkeet 7 Vammaisetuudet ja -palvelut 12 Sairausvakuutus 13 Kuntoutus 20 Työttömyysturva 21 Lapsiperheet 24 Asumistuet 29 Opiskelu 31 Sotilasavustus 34 Asioinnit

Lisätiedot

Taskutilasto 2014 2014

Taskutilasto 2014 2014 Taskutilasto 2014 taskutilasto 2014 Yleistä 1 Eläkkeet 6 Vammaisetuudet ja -palvelut 11 Sairausvakuutus 12 Kuntoutus 18 Työttömyysturva 19 Lapsiperheet 22 Asumistuet 26 Opiskelu 28 Sotilasavustus 30 Asioinnit

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2008. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2008

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2008. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2008 Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2009 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2008 Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Sosiaaliturva 2013 Socialskydd Social Protection 2012 Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Kelan asumistuet FPA:s bostadsbidrag

Kelan asumistuet FPA:s bostadsbidrag 8 Kelan asumistuet FPA:s bostadsbidrag 2014 Yleinen asumistuki Allmänt bostadsbidrag Eläkkeensaajan asumistuki Bostadsbidrag för pensionstagare Opintotuen asumislisä (ks. luku 9) Bostadstillägg till studiestödet

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2005. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2005

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2005. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2005 Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2006 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2005 Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2011 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

2.2 Eri eläkejärjestelmien osuus kokonaiseläkemenoista ( )

2.2 Eri eläkejärjestelmien osuus kokonaiseläkemenoista ( ) Lisätietoja Kuviot-sarjasta: tilastot@kela.fi Eläkevakuutus 2.1 Kokonaiseläkemenot Suomessa 1986 2016 ( 3.7.2017) Kuvio Aineisto 2.2 Eri eläkejärjestelmien osuus kokonaiseläkemenoista 1986 2016 ( 3.7.2017)

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2012 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2010 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Social Protection 2014 Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Taskutilasto

Taskutilasto Taskutilasto 2006 kelan taskutilasto Kansaneläkelaitos Tilastoryhmä Helsinki 2006 ISSN 0359-528 www.kela.fi/tilasto painettu ISSN 457-8727 sähköinen sisältö yleistä eläkkeet 6 vammaisetuudet 0 sairausvakuutus

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2014 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection 2013 Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Rekisteriseloste Etuusrekisteri. Kansaneläkelaitos 15.9.2011. 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela)

Rekisteriseloste Etuusrekisteri. Kansaneläkelaitos 15.9.2011. 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela) Kansaneläkelaitos Rekisteriseloste 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela) 15.9.2011 Postiosoite Postinumero Puhelin PL 450 00101 HELSINKI 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250

Lisätiedot

Taskutilasto. ASUMISEN TUET 2002, milj. euroa. Eläkkeensaajien asumistuki. Yleinen asumistuki. Opintotuen asumislisä. Sotilasavustuksen asumisavustus

Taskutilasto. ASUMISEN TUET 2002, milj. euroa. Eläkkeensaajien asumistuki. Yleinen asumistuki. Opintotuen asumislisä. Sotilasavustuksen asumisavustus Taskutilasto 2003 ASUMISEN TUET 2002, milj. euroa Eläkkeensaajien asumistuki 258 413 Yleinen asumistuki Opintotuen asumislisä 220 11 Sotilasavustuksen asumisavustus www.kela.fi/tilasto painettu sähköinen

Lisätiedot

Kelan eläke-etuudet FPA:s pensionsförmåner

Kelan eläke-etuudet FPA:s pensionsförmåner 2 Kelan eläke-etuudet FPA:s sförmåner 204 Kansaneläke Folk Vanhuuseläke Ålders Työkyvyttömyyseläke Sjuk Työttömyyseläke Arbetslöshets Takuueläke Garanti Perhe-eläke Familje Leskeneläke Efterlevande Lapseneläke

Lisätiedot

Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland

Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland 204 Eläketurva Pensioner Vammaisturva Handikappförmåner Terveysturva Sjukförmåner Kuntoutus Rehabilitering Työttömien toimeentuloturva

Lisätiedot

Muutoksenhakuasioiden käsittely nopeutui vuonna 2011

Muutoksenhakuasioiden käsittely nopeutui vuonna 2011 Tilastokatsaus Lisätietoja: 15.03.2012 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakuasioiden käsittely nopeutui vuonna 2011 Kelan tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2005

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2005 Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2005 Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland 2005 Pensioners and insured in Finland 2005 Eläketurvakeskus Kuntien eläkevakuutus Valtiokonttori Pensionsskyddscentralen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2006. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2006

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2006. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2006 Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2007 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2006 Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2007

Sosiaalimenot ja rahoitus 2007 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalimenot ja rahoitus 2007 Sociala utgifter och deras finansiering 2007 Social Protection Expenditure and Financing 2007 Esa Arajärvi +358 20 610

Lisätiedot

Taskutilasto

Taskutilasto Taskutilasto 2012 taskutilasto 2012 Yleistä 1 Eläkkeet 5 Vammaisetuudet ja -palvelut 9 Sairausvakuutus 10 Kuntoutus 16 Työttömyysturva 17 Lapsiperheet 19 Asumistuet 22 Opiskelu 24 Muut etuudet 26 Talous

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2009 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2012 yli Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa

Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2012 yli Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa Tilastokatsaus Lisätietoja: 14.03.2013 Johanna Jussila, puh. 020 634 1323, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2012 yli 27 000 Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa Muutoksenhakulautakuntiin

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2012 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2011 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Kelan asumistukitilasto

Kelan asumistukitilasto Kelan asumistukitilasto FPA-statistik Bostadsbidrag 2008 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789

Lisätiedot

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste 27.6.2017 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela) 2 Yhteystiedot Puhelin 020 692 352 Postiosoite Postinumero Puhelin PL 450 00101 HELSINKI 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2014 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Muutoksenhakulautakuntiin

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2009 Tabellbilag 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Kelan lapsiperhe-etuudet FPA-förmåner till barnfamiljer 2014

Kelan lapsiperhe-etuudet FPA-förmåner till barnfamiljer 2014 7 Kelan lapsiperhe-etuudet FPA-förmåner till barnfamiljer 204 Äitiysavustus ja adoptiotuki Moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag Lapsilisä Barnbidrag Vanhempainpäivärahat (ks. luku 4) Föräldradagpenning

Lisätiedot

Yleinen asumistuki Helsingissä 2010

Yleinen asumistuki Helsingissä 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 2 211 Yleinen asumistuki Helsingissä 21 Yleistä asumistukea sai Helsingissä noin 2 ruokakuntaa. Helsingin asuntokunnista 8 prosenttia sai yleistä asumistukea.

Lisätiedot

Aineisto. 3.2 Sairausvakuutuksen rahoitus 2015, milj. euroa ( )

Aineisto. 3.2 Sairausvakuutuksen rahoitus 2015, milj. euroa ( ) Lisätietoja Kuviot-sarjasta: tilastot@kela.fi Sairausvakuutus 3.1 Sairausvakuutuksen rahoitus 1964 2015 ( 8.4.2016) Kuvio Aineisto 3.2 Sairausvakuutuksen rahoitus 2015, milj. euroa ( 8.4.2016) Kuvio Aineisto

Lisätiedot

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Tilastokatsaus Lisätietoja: 28.05.2010 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Kelan eläke-etuudensaajat ja maksetut eläkeetuudet

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset. Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen

Toimintaympäristön muutokset. Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen Toimintaympäristön muutokset Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Verotettavat tulot Muutto Sairastavuus

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2005 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2015 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun Muutoksenhakulautakuntiin saapui

Lisätiedot

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki 5.3.2014 Terveydenhuoltomenot vuosina 1995 2011 vuoden 2011 hinnoin, milj. euroa 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

taskutilasto 2017 PL 450 puh puh

taskutilasto 2017 PL 450 puh puh Taskutilasto 2017 taskutilasto 2017 Yleistä 1 Eläkkeet 8 Vammaisetuudet ja -palvelut 13 Sairausvakuutus 14 Kuntoutus 23 Työttömyysturva 24 Lapsiperheet 27 Asumistuet 32 Opiskelu 34 Sotilasavustus 36 Perustoimeentulotuki

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2010 2010 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables

Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2009, käyvin hinnoin, milj. Liitetaulukko 2. Sosiaalimenojen pääryhmien prosenttiosuudet vuosina 1980 2009, % Liitetaulukko 3. Sosiaalimenot

Lisätiedot

Elämässä mukana muutoksissa tukena

Elämässä mukana muutoksissa tukena Elämässä mukana muutoksissa tukena Kaikkien Kela Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kaikki Suomessa asuvat ovat jossakin elämänsä vaiheessa Kelan asiakkaita.

Lisätiedot

Kelan palvelut henkilöasiakkaille

Kelan palvelut henkilöasiakkaille Kelan palvelut henkilöasiakkaille Susanna Sinda, Kelan Ulkomaan yksikkö 17. 18.2.2010 Kelan palvelukanavat Kelan palvelukanavia ovat posti puhelinpalvelu verkkopalvelut 1) kaikille avoimet palvelut (www.kela.fi)

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2006

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2006 Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2006 Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland 2006 Pensioners and insured in Finland 2006 Eläketurvakeskus Kuntien eläkevakuutus Valtiokonttori Pensionsskyddscentralen

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2008

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2008 Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2008 Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland 2008 Pensioners and insured in Finland 2008 Eläketurvakeskus Kuntien eläkevakuutus Valtiokonttori Pensionsskyddscentralen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 19.1.2017 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto Sosiaalivakuutus vuonna 2015, 39 mrd. 3 Eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

Kelan sairausvakuutustilasto

Kelan sairausvakuutustilasto 2012 Kelan sairausvakuutustilasto FPA-statistik Sjukförsäkring Sosiaaliturva 2013 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan sairausvakuutustilasto

Lisätiedot

Kelan sotilasavustustilasto

Kelan sotilasavustustilasto 215 Kelan sotilasavustustilasto FPA-statistik Militärunderstöd Sosiaaliturva 216 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan sotilasavustustilasto

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2013

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2013 Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2013 Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland 2013 Pensioners and insured in Finland 2013 Eläketurvakeskus Pensionsskyddscentralen Finnish Centre for Pensions

Lisätiedot

Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva

Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva Kelan toiminta-ajatus: Elämässä mukana muutoksissa tukena Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva Kela turvaa väestön toimeentuloa, edistää terveyttä ja tukee itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Kelan vammaisetuustilasto

Kelan vammaisetuustilasto 2013 Kelan vammaisetuustilasto FPA-statistik Handikappförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan vammaisetuustilasto

Lisätiedot

Kelan sairausvakuutustilasto

Kelan sairausvakuutustilasto Kelan sairausvakuutustilasto FPA-statistik Sjukförsäkring 2007 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789

Lisätiedot

Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010

Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 43 2011 Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010 Helsingissä siirtyi eläkkeelle vuoden 2010 aikana 7 296 henkeä. Eläkkeelle siirtyi 17 prosenttia enemmän helsinkiläisiä

Lisätiedot

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2016

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS 11 2017 Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2016 Statistik över pensionstagarna i Finland

Lisätiedot

STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS. Statistik över pensionstagarna i Finland efter kommun 2015

STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS. Statistik över pensionstagarna i Finland efter kommun 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS 02 2016 Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2015 Statistik över pensionstagarna

Lisätiedot

Kelan sairausvakuutustilasto

Kelan sairausvakuutustilasto 2014 Kelan sairausvakuutustilasto FPA-statistik Sjukförsäkring Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan sairausvakuutustilasto

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Kelan asumistukitilasto

Kelan asumistukitilasto Kelan asumistukitilasto FPA-statistik Bostadsbidrag 2009 1234567891234567 123456789123456789 23456789123456789 456789123456789 6789123456789 89123456789 123456789 34567 91 56789123 12345678912345 Suomen

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat 2014

Suomen työeläkkeensaajat 2014 Suomen työeläkkeensaajat 2014 Arbetspensionstagare i Finland 2014 Earnings-related pension recipients in Finland 2014 Eläketurvakeskus Pensionsskyddscentralen Finnish Centre for Pensions Suomen virallinen

Lisätiedot

Kelan vammaisetuustilasto

Kelan vammaisetuustilasto 2014 Kelan vammaisetuustilasto FPA-statistik Handikappförmåner Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan vammaisetuustilasto

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2005 Sociala utgifter och deras finansiering 2005 Social Protection Expenditure and Financing 2005

Sosiaalimenot ja rahoitus 2005 Sociala utgifter och deras finansiering 2005 Social Protection Expenditure and Financing 2005 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 4/2007 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 1.3.2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland 2016

Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland 2016 Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland 206 Eläketurva Pensioner Vammaisturva Handikappförmåner Terveysturva Sjukförmåner Kuntoutus Rehabilitering Työttömien toimeentuloturva

Lisätiedot

Rakennustietojen laatu Kelassa

Rakennustietojen laatu Kelassa Rakennustietojen laatu Kelassa Byggnadsuppgifternas kvalitet vid FPA Mia Sundblad Kela / Kehittämispalvelut 9.2.2016 Rakennustiedot Kelassa Byggnadsuppgifter vid FPA Kelassa on kopio VTJ- rakennustiedoista

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2008

Sosiaalimenot ja rahoitus 2008 Sosiaaliturva 2010 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalimenot ja rahoitus 2008 Sociala utgifter och deras finansiering 2008 Social Protection Expenditure

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2015 Tabellbilaga 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot