18. Total sales of medicines in 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18. Total sales of medicines in 2004"

Transkriptio

1 1. Population age structure and economic dependency ratio, Social welfare expenditure by main policy area, Social welfare expenditure by source of finance, Social insurance contribution rates for the insured, Average annual contributions by employers to social insurance, Social insurance funds, Social expenditure and benefits paid by Kela, The volume of gross domestic product (GDP), and social expenditure and Kela benefits in relation to GDP, Kela benefits as a share of selected economic indicators, Total expenditure on pension benefits by pension scheme, Pension recipients as a percentage of population aged by 1-year age groups at year-end Pension recipients aged by type of pension received, Recipients of an old age, disability or unemployment pension resident in Finland, according to pension scheme, at year-end Distribution of public expenditure on health services, Financing of health care expenditure, Major diagnostic categories as a basis of entitlement to benefits: Change in selected indicators, Outpatient visits to physician or dentist in Finland, Total sales of medicines in Expenditure on rehabilitation, by provider, in 2 2. Recipients of unemployment benefits, Recipients of unemployment-related benefits and persons employed as a result of the employment-promoting measures of the labour administration as at 3 November 24 Financing of unemployment allowances and labour market subsidy benefits, Family benefits, Children under school age, by type of day-care provision, at year-end Housing subsidies paid by Kela: Benefit expenditure and its share of GDP,

2 Kuvio 1. Figur 1. Chart 1. Väestö ikäkausittain ja elatussuhde Befolkningen efter ålderskategori och försörjningskvot Population age structure and economic dependency ratio, Milj. henkilöä Milj personer In millions 5 Elatussuhde Försörjningskvot Economic dependency ratio 1,5 65 v täyttäneet Personer som fyllt 65 år 65 + Työlliset Sysselsatta In work 1985 % 24* % 12,6 15,9 Työikäiset (15 64 v) I yrkesverksam ålder (15 64 år) Of working age (15 64) 68, 66,7 49,1 44,8 4 Työttömät Arbetslösa Out of work 3,3 4, ,,5 65 v täyttäneet Työlliset Työttömät Työvoiman ulkopuolella olevat Lapset (-14 v) Työvoiman ulkopuolella olevat Personer utanför arbetskraften Outside labour force 15,6 17,5 Opiskelijat Studerande Students 6,3 6,4 Työkyvyttömät Arbetsoförmögna Disabled 5,3 4,9 Lapset ( 14 v) Barn ( 14 år) Children ( 14) 19,4 17,5 Kaikki Samtliga All 1, 1, Elatussuhde (työelämän ulkopuolella olevat/työlliset) , 24 Elatussuhde (työelämän ulkopuolella olevan väestön 1 ) suhde työllisiin) Försörjningskvot (befolkning utanför arbetslivet 1 ) i relation till sysselsatta) Economic dependency ratio (the ratio of the economically inactive to the economically active) ,4 24* 1,23 1) Muu väestö kuin työlliset. Exklusive sysselsatta. Suomen tilastollinen vuosikirja ; Työvoimatilasto , vuosikatsaus, Työmarkkinat-sarja; Kelan tilastot. Statistisk årsbok för Finland ; Arbetskraftsstatistik , årsöversikt, serien Arbetsmarknad; FPAs statistik.

3 Kuvio 2. Figur 2. Chart 2. Sosiaalimenot kohderyhmittäin (vuoden 24 rahana) Socialutgifterna enligt målgrupp (24 års penningvärde) Social welfare expenditure by main policy area, (in billion euros at 24 prices) Mrd. Mrd billion Hallinto Förvaltning Administration Muu sosiaaliturva Övrig social trygghet Other social security 1,31 Asuminen Boende Housing,44 Työttömyys Arbetslöshet Unemployment 3,99 Perhe ja lapset Familj och barn Family and children 4,48 Leski ja muut omaiset Efterlevande make och övriga anhöriga Survivors 1,43 Muut Vanhuus Toimintarajoitteisuus Vanhuus Perhe ja Hallinto lapset Sairaus Leski ja muut terveys omaiset Ålderdom Työttömyys Old age 12,94 Toimintarajoitteisuus Funktionshinder Functional incapacity Sairaus ja terveys Sjukdom och hälsa Sickness and health Kaikkiaan Sammanlagt Total 24* Mrd. Mrd billion 1,3 5,11 9,9 4,46 Stakes. Stakes.

4 Kuvio 3. Figur 3. Chart 3. Sosiaalimenojen rahoitus , % Socialutgifternas finansiering , % Social welfare expenditure by source of finance, (%) % * % Pääomatulot Pääomatulot Pääomatulot Pääomatulot Kapitalinkomster Income from investments 5,5 Vakuutetut Vakuutetut Vakuutetut Vakuutetut De försäkrade The insured 11,6 Kunnat Kunnat Kommunerna Municipalities Valtio Staten State Valtio Kunnat Kunnat Valtio Valtio 19,5 24,6 2 Työnantajat Arbetsgivarna Työnantajat The employers Työnantajat Työnantajat 38, Yhteensä Sammanlagt Total 1, Stakes. Stakes.

5 Kuvio 4. Figur 4. Chart 4. Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksujen suuruus Försäkrades socialförsäkringspremier Social insurance contribution rates for the insured, % 6 5 Kaikki sv Eläkel. Sv % verotettavasta ansiotulosta % av den beskattningsbara inkomsten % of taxable earnings Sairausvakuutusmaksu 1 ) Sjukförsäkringspremie 1 ) National Health Insurance 1 ) Kaikki Samtliga All 1,5 1,5 Eläkeläiset Pensionärer Pensioners 1,5 1,5 Muut Övriga Others 1,5 1, Kansaneläkemaksu Folkpensionspremie National Pension Insurance Eläkeläiset Pensionärer Pensioners Muut Övriga Others Muut sv Palk.työel. Palk.työt. Eläkel. Ke Muut ke Palk.työel. Palk.työel. Palkansaajan työeläkemaksu Löntagares arbetspensionspremie Employee contributions to employment pensions Kaikki Samtliga All Alle 53 v Under 53 år Under v täyttäneet 53 år fyllda 53 or over % palkoista % av löner Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie Employee contributions to unemployment insurance % of wages and salaries ,6. 4,6 4,6 4,6 5,8,25,5 1) Kuviossa sairausvakuutusmaksu on vuosilta keskimääräinen; ylittävältä tulon osalta perittiin korkeampaa maksua. I figuren anges sjukförsäkringspremien i medeltal för åren ; en högre premie uppbars för inkomster utöver The National Health Insurance contribution rates shown for represent an average. A higher contribution rate was applied to taxable earnings exceeding 13,455 per annum.

6 Kuvio 5. Figur 5. Chart 5. Työnantajan lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen suuruus vuosikeskiarvoina Arbetsgivarnas lagstadgade socialförsäkringsavgifter i medeltal per år Average annual contributions by employers to social insurance, % vastaavista palkoista % av motsvarande löner % of wages and salaries TEL-maksu Työttömyysvakuutusmaksu Kansaneläkevakuutusmaksu Sairausvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu TEL-maksu 1 ) APL-avgift 1 ) Employees pensions scheme 1 ) % vastaavista palkoista % av motsvarande löner % of wages and salaries ,8 16,8 12 Työttömyysvakuutusmaksu Arbetslöshetsförsäkringsavgift Unemployment insurance 1,94 1,93 9 Kansaneläkemaksu Folkpensionsavgift National pension insurance 2,37 2,32 6 Sairausvakuutusmaksu Sjukförsäkringsavgift National health insurance 1,71 1,71 3 Tapaturmavakuutusmaksu Olycksfallsförsäkringsavgift Employment accident insurance 1,5 1, ) Vuonna 24 LEL-maksu oli 17,8 %, TaEL-maksu 14, % ja MEL-maksu 1,5 % palkoista; täysi YEL- ja MYEL-maksu oli 21,4 % työtuloista. År 24 var KAPL-avgiften 17,8 %, KoPL-avgiften 14, % och SjPL-avgiften 1,5 % av lönerna, och den fulla FöPL- och LFöPL-avgiften var 21,4 % av arbetsinkomsten. The contribution under the temporary employees pensions scheme was 17.8% of earnings in 24; the contribution under the pension scheme for performing artists and certain other employee groups 14.%; the contribution under the seamen s pensions scheme 1.5%; and the full contribution under the schemes for self-employed people and farmers, 21.4%. Huom. Anm N.B. Vuonna 24 työnantajan ryhmähenkivakuutusmaksu oli,1 % palkoista. År 24 var arbetsgivarnas grupplivförsäkringsavgift,1 % av lönerna. The employer contribution to group life insurance was.1% of the wage and salary bill in 24.

7 Kuvio 6. Figur 6. Chart 6. Sosiaalivakuutuksen rahastot (vuoden 24 rahana) Socialförsäkringsfonder (24 års penningvärde) Social insurance funds, (in billion euros at 24 prices) Mrd. Mrd billion Työeläkerahastot Tapaturma- ja liikenne Työeläkerahastot Työttömyysturvan rahastot Tapaturma- Arbetspensionsfonder Kansaneläke- ja liikenne ja sairaus Kansaneläke- Employment ja pension sairausinsurance Milj. Milj million (year-end) * Yksityinen sektori Den privata sektorn Private sector 6 16* Julkinen sektori Den offentliga sektorn Public sector Tapaturma- ja liikennevakuutusrahastot Olycksfalls- och trafikförsäkringsfonder Employment accident insurance and third-party motor insurance 4 81 Työttömyysturvan rahastot Arbetslöshetsfonder Unemployment funds 269 Kansaneläke- ja sairausvakuutusrahastot Folkpensions- och sjukförsäkringsfonderna National pension insurance and national health insurance funds 445 Kansaneläkerahasto Folkpensionsfonden National pension insurance 24 Sairausvakuutusrahasto Sjukförsäkringsfonden National health insurance 25 Taulukko 152; Eläketurvakeskus; Sosiaali- ja terveysministeriö; Valtiokonttori; Kuntien eläkevakuutus; Kirkkohallitus; Suomen Pankki; Suomen ortodoksinen kirkollishallitus; Työttömyysvakuutusrahasto, toimintakertomukset; Työttömyyskassojen tukisäätiö; Työttömyyskassojen tukikassa. Tabell 152; Pensionsskyddscentralen; Social- och hälsovårdsministeriet; Statskontoret; Kommunernas pensionsförsäkring; Kyrkostyrelsen; Finlands Bank; Ortodoxa Kyrkostyrelsen i Finland; Arbetslöshetsförsäkringsfonden, verksamhetsberättelser; Arbetslöshetskassornas stödstiftelse; Arbetslöshetskassornas stödkassa.

8 Kuvio 7. Figur 7. Chart 7. Sosiaalimenot ja Kelan maksamat etuudet 24 Socialutgifterna och de av FPA betalda förmånerna 24 Social expenditure and benefits paid by Kela, 24 8 Eläke- ja vammaisetuudet Pensions- och handikappförmåner Pensions and disability benefits Mrd. Mrd billion 2,85 Äitiysavustukset, Eläke- Sairausvakuutusetuudet Työttömyysturvaetuudet lapsilisät ja Muut lasten kotihoidon tuet ja vammaisetuudet Opintotuet 77 % 23 % 6 4 Sairausvakuutusetuudet Sjukförsäkringsförmåner Health insurance benefits Työttömyysturvaetuudet Arbetslöshetsbidrag Unemployment benefits 1 Sosiaalimenot Kelan etuudet 2,88 1,2 2 Äitiysavustukset, lapsilisät ja pienten lasten hoidon tuet Moderskapsunderstöd, barnbidrag och barnavårdsstöd Maternity grants, family allowances and child day care subsidies 1,8 Sosiaalimenot 4,46* mrd. Socialutgifterna 4,46* mrd Social expenses 4.46* billion Muut Övrigt Other Opintoetuudet Studieförmåner Benefits for students,75,73 Kelan etuudet 1,22 mrd. FPA-förmånerna 1,22 mrd Kela benefits 1.22 billion Kelan tilastot; Stakes. FPAs statistik; Stakes.

9 Kuvio 8. Figur 8. Chart 8. Bruttokansantuotteen kehitys sekä sosiaalimenojen ja Kelan etuuksien suhde bruttokansantuotteeseen Utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP) samt socialutgifterna och FPA-förmånerna i relation till BNP The volume of gross domestic product (GDP), and social expenditure and Kela benefits in relation to GDP, % 4 3 Mrd. (vuoden 24 rahana) Mrd (24 års penningvärde) billion (at 24 prices) Vuoden 24 rahana % BKT, mrd. (vuoden 24 rahana) BNP, mrd (24 års penningvärde) GDP, billion (at 24 prices) * 96,6 149,7 75 Kelan etuuksien suhde bruttokansantuotteeseen, % Sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen, % Sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen, % Socialutgifterna i relation till BNP, % Social expenses as a % of GDP 23,7 27, Kelan etuuksien suhde bruttokansantuotteeseen, % FPA-förmånerna i relation till BNP,% Kela benefits as a % of GDP 6,2 6,8 Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito; Stakes; Kelan tilastot. Statistikcentralen, Nationalräkenskaper; Stakes; FPAs statistik.

10 Kuvio 9. Figur 9. Chart 9. Kelan etuudet kansantaloudessa FPA-förmånerna och samhällsekonomin Kela benefits as a share of selected economic indicators, % Kelan etuudet (ilman opintoetuuksia) FPA-förmånerna (ej studieförmåner) i relation till Kela benefits (excl. benefits for students) as a % of sosiaalimenoista, % socialutgifterna, % social expenditure Kelan etuuksien suhde FPA-förmånerna i relation till Kela benefits as a % of sosiaalimenoista, % bruttokansantuotteeseen, % palkkasumman, % palkkasummaan, % lönesumman, % total wage and salary bill bruttokansantuotteeseen, % bruttonationalprodukten, % GDP * 26, 23,4 13,7 17,4 6,2 6, Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito; Stakes; Kelan tilastot. Statistikcentralen, Nationalräkenskaper; Stakes; FPAs statistik.

11 Kuvio 1. Figur 1. Chart 1. Kokonaiseläkemenot eläkejärjestelmittäin 24, % De totala pensionsutgifterna enligt pensionssystem 24, % Total expenditure on pension benefits by pension scheme, 24 (%) Kelan eläkkeet FPA-pensioner Pensions from Kela Kelan eläkkeet Valtion eläkkeet TEL-, LEL-, MYEL-... Kunnalliset eläkkeet Tapaturma... Muut eläkkeet TEL-, LEL-, MYEL-, YEL-, MEL- ja TaEL-eläkkeet APL-, KAPL-, LFöPL-, FöPL-, SjPL- och KoPL-pensioner Private sector employment pensions Valtion eläkkeet Statens pensioner Employment pensions under government employee schemes Milj. Milj million * 17 Kunnalliset eläkkeet Kommunala pensioner Employment pensions under local government employee schemes 2 296* 48 Tapaturma- ja liikennevakuutuksen sekä sotilasvammalain mukaiset eläkkeet Pensioner från olycksfalls- och trafikförsäkring samt enligt militärskadelagen Pensions under the Employment Accidents Insurance, Third-Party Motor Insurance, and Military Injuries Acts 542* Muut eläkkeet Övriga pensioner Other pensions 553 Kaikkiaan Inalles Total * N.B. Taulukko 3. Tabell 3. See English Summary (chapter 1).

12 Kuvio 11. Figur 11. Chart 11. Eläkkeellä olevien 1 ) osuus vuotiaasta väestöstä yksivuotisikäryhmittäin De pensionerades 1 ) andel av befolkningen i års ålder enligt ettårsåldersgrupper Pension recipients 1 ) as a percentage of population aged by 1-year age groups at year-end 24 % ikäluokasta % av åldersklassen % of age group Muut Övriga Other 8 Muut Osa-aikael. 65,6 71, 78,1 84,5 Osa-aikaeläkkeet Deltidspensioner Part-time pensions Varh.vanh.el. Työttöm.el. Yksil.varh.el. Vars.tk.el. 6 54,3 Varhennetut vanhuuseläkkeet Förtida ålderspensioner Early old age pensions 4 32,7 35,5 Työttömyyseläkkeet Arbetslöshetspensioner Unemployment pensions 2 1) Pelkkää leskeneläkettä saavat eivät sisälly kuvion lukuihin. Mottagare av enbart efterlevandepension ingår inte. Excluding recipients of spouse's pension only. Huom. Anm N.B. 15, , 56 19, Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat eivät sisälly kuvion lukuihin. Utomlands bosatta pensionstagare ingår inte i talen. Recipients living outside Finland are not included in the figures Ikä, vuotta Ålder, år Age, year Yksilölliset varhaiseläkkeet Individuella förtidspensioner Individual early retirement pensions Varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet Egentliga invalidpensioner Ordinary disability pensions Kelan ja ETK:n yhteistilasto. FPAs och PSCs gemensamma statistik.

13 Kuvio 12. Figur 12. Chart 12. Kaikki vuotiaat eläkkeensaajat eläkelajeittain åriga pensionstagare enligt pensionsslag Pension recipients aged by type of pension received (all schemes), henkilöä 1 personer Thousands vuotiaiden Maatalouden varsinaiset erityiseläkkeet työkyvyttömyyseläkkeet Alle 65-vuotiaiden Työttömyyseläkkeet Osa-aikaeläkkeet Yksilölliset varhaiseläkkeet varhennetut vanhuuseläkkeet vuotiaiden varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet Egentliga invalidpensioner till åringar Ordinary disability pension to persons aged Alle 65-vuotiaiden vanhuuseläkkeet Ålderspensioner före 65 år Old age pension to persons under age 65 Työttömyyseläkkeet Arbetslöshetspensioner Unemployment pension 8 Osa-aikaeläkkeet Deltidspensioner Part-time pension Rintamasotilas- ja veteraanieläkkeet 4 Yksilölliset varhaiseläkkeet Individuella förtidspensioner Individual early retirement pension Maatalouden erityiseläkkeet Särskilda lantbrukspensioner Special pension to farmers Rintamasotilas- ja -veteraanieläkkeet Frontmanna- och -veteranpensioner Front-veteran's and veteran's pension Kelan ja ETK:n yhteistilasto. FPAs och PSCs gemensamma statistik.

14 Kuvio 13. Figur 13. Chart 13. Kaikki Suomessa asuvat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkettä saavat henkilöt eläkejärjestelmän mukaan , % Samtliga mottagare av ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension bosatta i Finland enligt pensionssystem , % Recipients of an old age, disability or unemployment pension resident in Finland, according to pension scheme, at year-end 24 (%) Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeensaajia kaikkiaan Ålders-, invalid- och arbetslöshetspensionstagare sammanlagt Vain kansaneläke All pensioners Kansaneläkkeensaajat Folkpensionstagare Recipients of national pension Vain kansaneläke 1 ) Enbart folkpension 1 ) National pension only 1 ) Työeläke vain yksityiseltä puolelta Työeläke sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta Työeläke vain julkiselta puolelta Vain työeläke Sekä kansaneläke että työeläke Både folkpension och arbetspension Both national and employment pension Työeläke vain yksityiseltä puolelta Arbetspension, endast privat Private sector employment pension only Työeläke sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta Arbetspension, både privat och offentlig Private and public sector employment pension Työeläke vain julkiselta puolelta Arbetspension, endast offentlig Public sector employment pension only Lukumäärä Antal Number Muut Vain työeläke 1 ) Enbart arbetspension 1 ) Kansaneläkkeensaajat Employment pension only 1 ) ) Ks. taul. 1 alahuomautukset 1 ja 2. Kelan ja ETK:n yhteistilasto. Se tabell 1, anmärkningar 1 och 2. FPAs och PSCs gemensamma statistik. See Table 1 footnotes 1 and 2. Huom. Vuoden 24 lopussa henkilöä sai Kelasta pelkästään eläkkeenlisää (eläkkeensaajien asumistukea, eläkkeensaajien hoitotukea, rintamalisää tai lapsikorotusta). Tässä yhteistilastointiin perustuvassa kuviossa heitä ei ole, toisin kuin Kelan omissa tilastoissa, luettu kansaneläkkeensaajiksi. Jos he saavat työeläkettä, he sisältyvät kuvion lukuihin työeläkkeensaajina. Anm I slutet av 24 fick personer endast pensionstillägg från FPA (bostadsbidrag för pensionstagare, vårdbidrag för pensionstagare, fronttillägg eller barntillägg). I ovanstående figur som baserar sig på gemensam statistik har personerna, i motsats till FPAs egen statistik, inte räknats som folkpensionstagare. Om mottagarna har arbetspension ingår de som arbetspensionstagare i procenttalen i figuren

15 Kuvio 14. Figur 14. Chart 14. Julkisten terveydenhuoltomenojen 1 ) kohteet , milj. euroa (vuoden 23 rahana) Fördelningen av de offentliga hälsovårdsutgifterna 1 ) , milj euro (23 års penningvärde) Distribution of public expenditure on health services 1 ), (in million euros at 23 prices) 1 Milj. Milj million 8 Muu terveydenhuolto 2 ) Övrig hälsovård 2 ) Other health services 2 ) 23* Milj. Milj million % 474,5 5,8 6 4 Investoinnit Investeringar Investment Muut Investoinnit Lääkkeet Avosairaanhoito Lääkkeet (avohoito) Sairaalahoito Läkemedel (öppenvård) Medicines (outpatient care) 35,8 917,3 4,3 11,2 Avohoito Öppen vård Outpatient care 2 511, 3,7 2 Vuodeosastohoito Vård på vårdavdelning Inpatient care 3 915,2 47, Kaikkiaan Totalt Total 8 168,9 1, 1) Nettomääräiset. Nettokostander. Net costs. 2) Lääkinnälliset laitteet, ympäristöterveydenhuolto, sairausvakuutuksen korvaamat matkat, terveydenhuollon hallintomenot. Medicinsk utrustning, miljöhygien, från sjukförsäkringen ersatta resor, administration av hälsovården. Medical equipment, environmental health services, transportation costs covered by national health insurance, administrative costs. Kela, tiedosto terveydenhuollon menoista ja rahoituksesta; Stakes. FPA, register över hälsovårdens kostnader och finansiering; Stakes.

16 Kuvio 15. Figur 15. Chart 15. Terveydenhuollon kokonaismenojen rahoitus , milj. euroa (vuoden 23 rahana) Hälsovårdskostnadernas finansiering , milj euro (23 års penningvärde) Financing of health care expenditure, , million euros (at 23 prices) Milj. Milj million 1 23* Milj. Milj million % 8 Muu yksityinen rahoitus Annan privat finansiering Other private sources 471,2 4,4 6 Kotitaloudet Hushållen Private households Kela FPA Kela 2 31,3 Muu yksityinen rahoitus Kotitaloudet Kela Kunnat Valtio 1 75, 19, 16,4 4 Kunnat Kommunerna Municipalities 4 536,6 42,5 2 Valtio Staten State 1 882,3 17, Kaikkiaan Inalles Total 1 671,4 1, Kela, tiedosto terveydenhuollon menoista ja rahoituksesta; Stakes. FPA, register över hälsovårdens kostnader och finansiering; Stakes.

17 Kuvio 16. Figur 16. Chart 16. Eräiden sairauspääryhmien yleisyys etuuksien perusteena: Lukumäärän muutos (indeksi 1996 = 1) Frekvensen av vissa sjukdomshuvudgrupper som grund för olika förmåner: Förändring i antalet (index 1996 = 1) Major diagnostic categories as a basis of entitlement to benefits: Change in selected indicators, (Index: 1996 = 1) Voimassa olevien työkyvyttömyyseläkkeiden 1 ) määrän muutos (kaikki eläkejärjestelmät) Förändring i antalet löpande invalidpensioner 1 ) (samtliga pensionssystem) Change in the number of disability pensions 1 ) in payment (all pension schemes) Indeksi Index Index 1996 = Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (V) Kaikki sairaudet Tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet (XIII) Verenkiertoelinten Ruoansulatuselinten sairaudet (IX) (XI) Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (V) Kaikki sairaudet Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (V) Verenkiertoelinten sairaudet (IX) Mental and behavioural disorders (V) Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (V) Tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet (XIII) Kaikki sairaudet Samtliga sjukdomar All diseases Tuki- ja liikuntaelinten, sidekudoksen sairaudet (XIII) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (XIII) Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (XIII) Verenkiertoelinten sairaudet (IX) Cirkulationsorganens sjukdomar (IX) Diseases of the circulatory system (IX) Hengityselinten sairaudet (X) Andningsorganens sjukdomar (X) Diseases of the respiratory system (X) Ruoansulatuselinten sairaudet (XI) Matsmältningsorganens sjukdomar (XI) Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (V) Diseases of the digestive Kaikki sairaudet system (XI) Tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet (XIII) Verenkiertoelinten sairaudet (IX) Hengityselinten sairaudet (X) Sairauspäivärahapäivien määrän muutos Förändring i antalet sjukpenningdagar Change in the number of days on sickness allowance Indeksi Index Index 1996 = 1 22 Kelalta kuntoutuspalveluja saaneiden määrän muutos Förändring i antalet mottagare av FPA-rehabiliteringstjänster Change in the number of persons receiving Kela-financed rehabilitation services Indeksi Index Index 1996 = ) Suomessa asuvien työkyvyttömyyseläkkeet. Lähde Kelan ja ETK:n yhteistilasto. Invalidpensioner till personer bosatta i Finland. Källa FPAs och PSCs gemensamma statistik. Disability pensions paid to residents of Finland.

18 Kuvio 17. Figur 17. Chart 17. Lääkärissä- ja hammaslääkärissäkäynnit Suomessa 23 (avohoito) Läkar- och tandläkarbesök i Finland 23 (öppenvård) Outpatient visits to physician or dentist in Finland, 23 24,3 % 32,7 % 43, % Käyntejä kaikkiaan 29,2 milj. kpl Besök inalles 29,2 milj st Total visits: 29.2 million Erikoislääkärit Hammaslääkärit karvoitusosa Erikoislääkärit Yleislääkärit loppuosa Yleislääkärit karvoitusosa loppuosa Hammaslääkärit Erikoislääkärit karvoitusosa loppuosa Milj. kpl* Milj st* In millions* Yleislääkärit Allmänläkare Visits to a general practitioner 12,56 Terveyskeskuskäynnit Besök på hälsovårdscentraler Health centre 9,44 Työterveyshuoltona korvatut terveyskeskuskäynnit Besök på hälsovårdscentraler som ersatts som företagshälsovård Health centre (reimbursed as occupational health care),54 Muut työterveyshuoltokäynnit Övriga besök i anslutning till företagshälsovård Other occupational health care provider 2,32 Käynnit yksityislääkärissä 1 ) Besök hos privatläkare 1 ) Private-sector general practitioner 1 ),79 Erikoislääkärit Specialistläkare Visits to a specialist 9,53 Käynnit julkisessa erikoissairaanhoidossa 2 ) Besök inom den offentliga specialiserade sjukvården 2 ) Public-sector specialist 2 ) 6,55 Työterveyshuoltokäynnit Besök i anslutning till företagshälsovård Occupational health care provider,14 Käynnit yksityislääkärissä 1 ) Besök hos privatläkare 1 ) Private-sector specialist 1 ) 2,84 Hammaslääkärit Tandläkare Visits to a dentist 7,1 Terveyskeskuskäynnit Besök på hälsovårdscentraler Health centre 4,7 Käynnit yksityishammaslääkärissä Besök hos privattandläkare Private-sector dentist 3,3 Käyntejä kaikkiaan Besök totalt Total visits 29,18 Sairausvakuutuksen korvaamat käynnit Besök som ersatts av sjukförsäkringen Visits reimbursed under National Health Insurance 9,66 1) Luvuista puuttuvat yksityislääkärissäkäynnit, joita sairausvakuutus ei korvaa (käynnit ennalta ehkäisevässä hoidossa) tai joista ei ole haettu korvausta. I talen saknas de privatläkarbesök som inte ersätts av sjukförsäkringen (förebyggande vård) eller för vilka ersättning inte sökts. Not including visits to private-sector physicians which are non-reimbursable under National Health Insurance (preventive care) or for which no reimbursement has been claimed. 2) Hoito yksiköissä, joissa annetaan pääasiassa erikoislääkäritasoista hoitoa (ml. terveyskeskusten erikoislääkärijohtoinen sairaalatoiminta). Luku sisältää lääkärissäkäyntien lisäksi käyntejä myös eräiden muiden terveydenhuollon erikoisosaajien (esim. psykologien) vastaanotolla. Vård inom enheter där det huvudsakligen ges behandling på specialistläkarnivå (inkl. specialistledd sjukhusverksamhet på hälsovårdscentraler). Talet inbegriper förutom läkarbesöken också besök hos en del andra specialutbildade personer inom hälso- och sjukvården (t ex psykologer). Visits to units primarily providing specialist-level services (incl. specialist-led inpatient care at health centres). Huom. Käynneissä ei ole mukana lääkemääräysten uusintoja; käynti edellyttää potilaan ja lääkärin/hammaslääkärin henkilökohtaista tapaamista. Sairausvakuutuksen korvaama työnantajan järjestämä työterveyshuolto koskee vuoden pituista jaksoa riippuen työnantajan tilikauden ajoittumisesta tälle välille. Käynnit yksityislääkärissä ja -hammaslääkärissä on muista käynneistä poiketen tilastoitu sairausvakuutuskorvauksen maksamisen ajankohdan mukaan. Kuviosta puuttuvat valtion sairaaloiden (vankeinhoidon ja puolustusvoimien) avohoitokäynnit lääkärissä/hammaslääkärissä (n.,2 milj. kpl). Anm Besöken omfattar inte förnyandet av recept. Ett besök förutsätter att patienten och läkaren/tandläkaren träffas personligen. Av arbetsgivare ordnad företagshälsovård som ersätts av sjukförsäkringen gäller ett år långa perioder under tiden beroende på när arbetsgivarens redovisningsperiod infaller under denna tid. Besöken hos privatläkare och privattandläkare har avvikande från andra besök statistikförts enligt tidpunkten för utbetalningen av sjukförsäkringsersättningen. I figuren saknas de ca,2 miljoner läkarbesök/tandläkarbesök som gjorts inom öppenvården vid statens sjukhus (fångvårdens och försvarsmaktens sjukhus). Lähde Källa Terveydenhuollon toimintatilasto. Tiedot kerätään yhteenvetona terveyskeskuksilta ja sairaanhoitopiireiltä. Tilaston tuottaa Suomen Kuntaliitto. Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 24, Sosiaaliturva 24, Stakes. Hälsovårdsstatistik. Data insamlas i form av sammandrag från hälsovårdscentraler och sjukvårdsdistrikt. Statistiken produceras av Finlands Kommunförbund. Statistisk årsbok för social- och hälsovården 24, Socialskydd 24, Stakes. Tilastot työnantajan järjestämästä työterveyshuollosta ja yrittäjien työterveyshuollosta, Kela. Statistik över företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare och företagshälsovård för företagare, FPA. Vakuutettukohtainen sairausvakuutustilasto, Kela; Lääkärinpalkkiotiedosto, Kela; Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS:n) vuosikertomus. Sjukförsäkringsstatistik per försäkrad, FPA; Uppgifter om läkararvoden, FPA; Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) årsredovisning.

19 Kuvio 18. Figur 18. Chart 18. Lääkkeiden kokonaismyynti 24, milj. euroa Den totala försäljningen av läkemedel 24, milj euro Total sales of medicines in 24 (million euros) Avohoidon reseptilääkkeet Receptbelagda läkemedel i öppenvård Prescription medicines for outpatient care Sairausvakuutuskorvaukset 1 ) Sjukförsäkringsersättningar 1 ) National health insurance refunds of medicine expenses 1 ) Sv-korvaukset Avohoidon itsehoitolääkkeet Sairaaloissa Loppuosa Egenvårdsläkemedel käyt. i öppenvård Self-care medicines for outpatient care Sairaaloissa Avohoidon avohoidon Sairaaloissa itsehoitol. resepti käytetyt käytetyt lääkkeet lääkkeet Läkemedel som används på sjukhus Medicines for hospital care Yhteensä Sammanlagt Total 24 Milj. Milj million 1 685,1 1 14,6 278,5 324, ,5 1) Näistä pieni osa on korvauksia avohoidon itsehoitolääkkeistä. En liten del är ersättningar för egenvårdsläkemedel i öppenvård. Includes a small number of compensations paid in respect of self-care medicines for outpatient care. Huom. Anm N.B. Avohoidon myynti on laskettu verollisin vähittäismyyntihinnoin ja sairaalamyynti tukkuhinnoin. Försäljningen till öppenvården har beräknats enligt detaljhandelspriser inklusive skatt och försäljningen till sjukhus enligt partipriser. Outpatient sales data are based on retail prices incl. VAT, hospital sales data on wholesale prices. Suomen lääketilasto 24. Lääkelaitos ja Kansaneläkelaitos. Finlands läkemedelsstatistik 24. Läkemedelsverket och Folkpensionsanstalten.

20 Kuvio 19. Figur 19. Chart 19. Kuntoutusmenot kuntouttajan mukaan 2, % Rehabiliteringsutgifterna enligt rehabiliteringsproducent 2, % Expenditure on rehabilitation, by provider, in 2 (%) Kuntien terveydenhuolto Kuntien terveydenhuolto Den kommunala hälsovården Municipal health care Milj. Milj million 241, Kuntien sosiaalihuolto Den kommunala socialvården Municipal social welfare Vammaispalvelut Handikapptjänster Services for the disabled Työllistymistä tukeva toiminta, työtoiminta Sysselsättningsstödjande verksamhet, arbetsverksamhet Employment integration and rehabilitative work activity Päihdehuolto Missbrukarvård Services for intoxicant abusers Kela FPA Kela Yksilökohtaiset kuntoutuspalvelut Individuella rehabiliteringstjänster Individual rehabilitation services Kuntoutusraha Rehabiliteringspenning Rehabilitation allowance Muu Annat Other 287,3 143, 15,6 38,7 225,3 181,9 38,5 5, Työeläkevakuutus Työeläkevakuutus Arbetspensionsförsäkringen Employment pension insurance Tapaturma- Tapaturmaja ja liikennevakuutus liikennevakuutus Olycksfalls- och trafikförsäkringen Accident and motor insurance 2,9 32,8 Sotainvalidien ja veteraanien kuntoutus Sotainvalidien Rehabilitering ja av veteraanien veteraner och kuntoutus krigsinvalider Rehabilitation services for war veterans and the war disabled 78,6 % RAY:n avustukset RAY PAF-bidrag avustukset Subsidies of the Slot Machine Association 31,5 Opetushallinto Opetushallinto Utbildningsförvaltningen Education administration Peruskoulun erityisopetus Specialundervisning i grundskolan Special education in primary and lower secondary school Ammatillinen erityisopetus Yrkesinriktad specialundervisning Vocational special education 197,5 121,1 76,4 Työhallinto Työhallinto Arbetsförvaltningen Labour administration 97,9 Kaikkiaan Totalt Total 1 213, Kuntoutuksen kustannuksista ja vaikuttavuudesta. Tausta-aineisto valtioneuvoston kuntoutusselontekoon (STM:n julkaisuja 22:5). Tausta-aineiston tiedot koottu seuraavista lähteistä: ETK; Kela; Mela; Opetushallitus; Raha-automaattiyhdistys; Sosiaali- ja terveysministeriö; Stakes; Suomen Kuntaliitto; Työministeriö; Vakuutuskuntoutus VKK; Valtiokonttori. SHMs publikation 22:5 om rehabiliteringens kostnader och dess resultat och effekter; bakgrundsmaterial för statsrådets rehabiliteringsredogörelse. Materialet härrör från följande källor: PSC; FPA; LPA; Utbildningsstyrelsen; Penningautomatföreningen; Social- och hälsovårdsministeriet; Stakes; Finlands Kommunförbund; Arbetsministeriet; Försäkringsbranschens Rehabilitering r.f.; Statskontoret.

Vanhuus Leski ja muut omaiset. Toimintarajoitteisuus. Perhe ja lapset Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och barn

Vanhuus Leski ja muut omaiset. Toimintarajoitteisuus. Perhe ja lapset Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och barn Taulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2005, käyvin hinnoin, milj. Tabell 1. Sociala utgifter efter funktion 1980 2005, gängse priser, mn Table 1. Social expenditure by function, 1980 2005,

Lisätiedot

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OFS Statistical Report

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OFS Statistical Report Taulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2007, käyvin hinnoin, milj. Tabell 1. Sociala utgifter efter funktion 1980 2007, gängse priser, mn Table 1. Social protection expenditure by function,

Lisätiedot

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OSF Statistical Report

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OSF Statistical Report Taulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2007, käyvin hinnoin, milj. Tabell 1. Sociala utgifter efter funktion 1980 2007, löpande priser, mn Table 1. Social protection expenditure by function,

Lisätiedot

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland

Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland 204 Eläketurva Pensioner Vammaisturva Handikappförmåner Terveysturva Sjukförmåner Kuntoutus Rehabilitering Työttömien toimeentuloturva

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2008 2008 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja 1 FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2005 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

Kela. 1.1 Kela vuonna 2016 ( ) 1.2 Kelan etuudet ja toimintakulut ( )

Kela. 1.1 Kela vuonna 2016 ( ) 1.2 Kelan etuudet ja toimintakulut ( ) Lisätietoja Kuviot-sarjasta: tilastot@kela.fi Kela 1.1 Kela vuonna 2016 (12.6.2017) Kuvio Aineisto 1.2 etuudet ja toimintakulut 1945 2016 (21.2.2017) Kuvio Aineisto 1.3 etuudet kansantaloudessa 1975 2016

Lisätiedot

Editorial staff Satu Kuusisto, Editor The Social Insurance Institution, Statistical Branch P.O. Box 450, 00101 Helsinki tel.

Editorial staff Satu Kuusisto, Editor The Social Insurance Institution, Statistical Branch P.O. Box 450, 00101 Helsinki tel. 1 2 Toimitus Satu Kuusisto, toimittaja Kansaneläkelaitos, tilastoryhmä PL 450, 00101 Helsinki puh. (09) 434 11 Tilaukset puh. (09) 434 1664 telekopio (09) 434 1530 Redaktion Satu Kuusisto, redaktör Folkpensionsanstalten,

Lisätiedot

ISBN 951-669-630-9 ISSN 0071-5247

ISBN 951-669-630-9 ISSN 0071-5247 1 2 Toimitus Kansaneläkelaitos, tilastoryhmä PL 450, 00101 Helsinki Satu Kuusisto Puh. 020 434 1358 S-posti satu.kuusisto@kela.fi Taisto Varisto Puh. 020 434 1392 S-posti taisto.varisto@kela.fi Redaktion

Lisätiedot

Tilastollinen vuosikirja 2004. Statistisk årsbok 2004. Statistical Yearbook 2004

Tilastollinen vuosikirja 2004. Statistisk årsbok 2004. Statistical Yearbook 2004 1 40 40 40 2 Tilastollinen vuosikirja 2004 Verkkopalveluna graafi set kuviot www.kela.fi /tilasto > Verkkotilastot > Vuosikirjan kuviot tekstitiivistelmä englanniksi www.kela.fi /statistics > Statistics

Lisätiedot

Stakes/SVT Tilastotiedote/FOS Statistikmeddelande 9/2008

Stakes/SVT Tilastotiedote/FOS Statistikmeddelande 9/2008 Taulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2006, käyvin hinnoin, milj. Tabell 1. Sociala utgifter efter funktion 1980 2006, gängse priser, mn Table 1. Social expenditure by function, 1980 2006,

Lisätiedot

Kelan tilastollinen. vuosikirja. FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution

Kelan tilastollinen. vuosikirja. FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution Kelan tilastollinen vuosikirja FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2006 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

Tilastollinen vuosikirja 2003. Statistisk årsbok 2003. Statistical Yearbook 2003

Tilastollinen vuosikirja 2003. Statistisk årsbok 2003. Statistical Yearbook 2003 11 9 9 9 2003 2 Tilastollinen vuosikirja 2003 Verkkopalveluna graafiset kuviot www.kela.fi/tilasto > Verkkotilastot > Vuosikirjan kuviot tekstitiivistelmä englanniksi www.kela.fi/tilasto > Verkkotilastot

Lisätiedot

Redaktion Satu Kuusisto, redaktör Folkpensionsanstalten, statistikgruppen PB 450, 00101 Helsingfors. E-post satu.kuusisto@kela.

Redaktion Satu Kuusisto, redaktör Folkpensionsanstalten, statistikgruppen PB 450, 00101 Helsingfors. E-post satu.kuusisto@kela. 2 Toimitus Satu Kuusisto, toimittaja Kansaneläkelaitos, tilastoryhmä PL 450, 00101 Helsinki Puh. 020 434 1358 S-posti satu.kuusisto@kela.fi Tilaukset Puh. 020 434 1664 S-posti tilasto@kela.fi Redaktion

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2007

Sosiaalimenot ja rahoitus 2007 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalimenot ja rahoitus 2007 Sociala utgifter och deras finansiering 2007 Social Protection Expenditure and Financing 2007 Esa Arajärvi +358 20 610

Lisätiedot

Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables

Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2009, käyvin hinnoin, milj. Liitetaulukko 2. Sosiaalimenojen pääryhmien prosenttiosuudet vuosina 1980 2009, % Liitetaulukko 3. Sosiaalimenot

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2011 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012 Naiset Kelan etuuksien saajina Helena Pesola 5.6.2012 2 Naiset Kelan etuuksien saajina Esityksen sisältö 1. Kelan etuudet ja toimintakulut 1945 2011 2. Naisten ja miesten keskiansiot 3. Lapsiperheiden

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2005 Sociala utgifter och deras finansiering 2005 Social Protection Expenditure and Financing 2005

Sosiaalimenot ja rahoitus 2005 Sociala utgifter och deras finansiering 2005 Social Protection Expenditure and Financing 2005 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 4/2007 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 1.3.2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection

Lisätiedot

ISBN X ISSN Copies available from: Tel Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2000

ISBN X ISSN Copies available from: Tel Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2000 1 5 5 5 2 Toimitus Satu Kuusisto, toimittaja Kansaneläkelaitos, tilastoryhmä PL 450, 00101 Helsinki Puh. 020 434 11 S-posti satu.kuusisto@kela.memonet.fi Tilaukset Puh. 020 434 1664 S-posti tilasto@kela.fi

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2003

Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2003 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 4/2005 22.3.2005 Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2003 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt finansiering år 2003 Health Care Expenditure and

Lisätiedot

Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2005

Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2005 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 2/2007 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 26.1.2007 Terveys 2007 Hälsa Health Terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon menot ja rahoitus Suomessa tiedonantajapalaute 6/2001

Sosiaali- ja terveydenhuollon menot ja rahoitus Suomessa tiedonantajapalaute 6/2001 Stakes/StakesTieto 12.6.21 Tilastotuotteet PL 22, 531 Helsinki Puh. (9) 3967 2683 Nina Haapanen-Niemi Fax. (9) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Kansaneläkelaitos/Tilastoryhmä Puh. (9) 2 434

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland

Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland 205 Eläketurva Pensioner Vammaisturva Handikappförmåner Terveysturva Sjukförmåner Kuntoutus Rehabilitering Työttömien toimeentuloturva

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2016 Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2017 Finlands officiella statistik Socialskydd

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2012 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2011 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2008

Sosiaalimenot ja rahoitus 2008 Sosiaaliturva 2010 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalimenot ja rahoitus 2008 Sociala utgifter och deras finansiering 2008 Social Protection Expenditure

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2010 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2009 Tabellbilag 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2005

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2005 Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2005 Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland 2005 Pensioners and insured in Finland 2005 Eläketurvakeskus Kuntien eläkevakuutus Valtiokonttori Pensionsskyddscentralen

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure and Financing 2009

Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure and Financing 2009 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure

Lisätiedot

Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2005

Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2005 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 2/2007 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 26.1.2007 Terveys 2007 Hälsa Health Terveydenhuollon

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2012 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Sosiaaliturva 2013 Socialskydd Social Protection 2012 Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 8 Eläkkeensaajat 10 Työeläkkeelle siirtyneet

Lisätiedot

2.2 Eri eläkejärjestelmien osuus kokonaiseläkemenoista ( )

2.2 Eri eläkejärjestelmien osuus kokonaiseläkemenoista ( ) Lisätietoja Kuviot-sarjasta: tilastot@kela.fi Eläkevakuutus 2.1 Kokonaiseläkemenot Suomessa 1986 2016 ( 3.7.2017) Kuvio Aineisto 2.2 Eri eläkejärjestelmien osuus kokonaiseläkemenoista 1986 2016 ( 3.7.2017)

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 8 Eläkkeensaajat 10 Työeläkkeelle siirtyneet

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2005. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2005

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2005. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2005 Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2006 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2005 Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Terveydenhuoltomenot ja rahoitus vuonna 2001 - tilastotiedote 3/2003

Terveydenhuoltomenot ja rahoitus vuonna 2001 - tilastotiedote 3/2003 Stakes/StakesTieto/Tilastoryhmä 20.03.2003 PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2683 Nina Haapanen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: nina.haapanen@stakes.fi ISSN 1459-2355 (Internet) ISSN 1459-2347 (paperi)

Lisätiedot

T A S K U T I L A S T O

T A S K U T I L A S T O 4 7 8 1 3 0 9 10 3 52 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 TASKUTILASTO 2009 2009 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 7 Eläkkeensaajat

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Social Protection 2014 Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Taskutilasto. ASUMISEN TUET 2002, milj. euroa. Eläkkeensaajien asumistuki. Yleinen asumistuki. Opintotuen asumislisä. Sotilasavustuksen asumisavustus

Taskutilasto. ASUMISEN TUET 2002, milj. euroa. Eläkkeensaajien asumistuki. Yleinen asumistuki. Opintotuen asumislisä. Sotilasavustuksen asumisavustus Taskutilasto 2003 ASUMISEN TUET 2002, milj. euroa Eläkkeensaajien asumistuki 258 413 Yleinen asumistuki Opintotuen asumislisä 220 11 Sotilasavustuksen asumisavustus www.kela.fi/tilasto painettu sähköinen

Lisätiedot

Taskutilasto 2015 2015

Taskutilasto 2015 2015 Taskutilasto 2015 taskutilasto 2015 Yleistä 1 Eläkkeet 7 Vammaisetuudet ja -palvelut 12 Sairausvakuutus 13 Kuntoutus 20 Työttömyysturva 21 Lapsiperheet 24 Asumistuet 29 Opiskelu 31 Sotilasavustus 34 Asioinnit

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2007 2007 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland 2016

Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland 2016 Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland 206 Eläketurva Pensioner Vammaisturva Handikappförmåner Terveysturva Sjukförmåner Kuntoutus Rehabilitering Työttömien toimeentuloturva

Lisätiedot

Taskutilasto

Taskutilasto Taskutilasto 2006 kelan taskutilasto Kansaneläkelaitos Tilastoryhmä Helsinki 2006 ISSN 0359-528 www.kela.fi/tilasto painettu ISSN 457-8727 sähköinen sisältö yleistä eläkkeet 6 vammaisetuudet 0 sairausvakuutus

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari Eläkejärjestelmän rakenne Yksilölliset eläkevakuuutukset 3. Pilari Lisäeläketurva (työnantajan järjestämä) 2. Pilari Lakisääteinen työeläke Kansaneläke 1. Pilari ETK/ET 08.02 Saavutetun toimeentulon tason

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2006. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2006

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2006. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2006 Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2007 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2006 Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

MITÄ ON SOSIAALIVAKUUTUS?

MITÄ ON SOSIAALIVAKUUTUS? MITÄ ON SOSIAALIVAKUUTUS? Vakuutuslääketieteen perusopetus L-kurssi Helsinki 7.5.2012 Kyösti Haukipuro ylilääkäri Kela/ Etelä-Suomen vakuutusalue Kela ja muu sosiaaliturva 2011 Sosiaalim enot yhteensä

Lisätiedot

Taskutilasto 2014 2014

Taskutilasto 2014 2014 Taskutilasto 2014 taskutilasto 2014 Yleistä 1 Eläkkeet 6 Vammaisetuudet ja -palvelut 11 Sairausvakuutus 12 Kuntoutus 18 Työttömyysturva 19 Lapsiperheet 22 Asumistuet 26 Opiskelu 28 Sotilasavustus 30 Asioinnit

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Eläketurvakeskuksen taskutilasto

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Eläketurvakeskuksen taskutilasto ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 05 2017 Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2017 2017 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 9 Eläkkeensaajat

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2008. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2008

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2008. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2008 Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2009 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2008 Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

T A S K U T I L A S T O

T A S K U T I L A S T O 4 7 8 1 3 0 9 10 3 52 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 TASKUTILASTO 2008 2008 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Väestö 5 Työeläkevakuuttaminen 6 Eläkkeensaajat 9 Työeläkkeelle

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 8 Eläkkeensaajat 10 Työeläkkeelle siirtyneet

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 19.1.2017 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto Sosiaalivakuutus vuonna 2015, 39 mrd. 3 Eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007

Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007 Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007 Liitetaulukko 2. Avohoitokäynnit maakunnittain vuonna 2007, (ilman

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO. Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO. Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 8 Eläkkeensaajat

Lisätiedot

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki 5.3.2014 Terveydenhuoltomenot vuosina 1995 2011 vuoden 2011 hinnoin, milj. euroa 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000

Lisätiedot

Kelan lapsiperhe-etuudet FPA-förmåner till barnfamiljer 2014

Kelan lapsiperhe-etuudet FPA-förmåner till barnfamiljer 2014 7 Kelan lapsiperhe-etuudet FPA-förmåner till barnfamiljer 204 Äitiysavustus ja adoptiotuki Moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag Lapsilisä Barnbidrag Vanhempainpäivärahat (ks. luku 4) Föräldradagpenning

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2010 Sociala utgifter och deras finansiering 2010 Social Protection Expenditure and Financing 2010

Sosiaalimenot ja rahoitus 2010 Sociala utgifter och deras finansiering 2010 Social Protection Expenditure and Financing 2010 Sosiaaliturva 2012 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalimenot ja rahoitus 2010 Sociala utgifter och deras finansiering 2010 Social Protection Expenditure

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection 2013 Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja niiden rahoitus vuonna 2002

Sosiaalimenot ja niiden rahoitus vuonna 2002 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 8/2004 16.3.2004 Sosiaalimenot ja niiden rahoitus vuonna 2002 Sociala utgifter och deras finansiering 2002 Social Expenditure and Financing in Finland

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010

Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 43 2011 Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010 Helsingissä siirtyi eläkkeelle vuoden 2010 aikana 7 296 henkeä. Eläkkeelle siirtyi 17 prosenttia enemmän helsinkiläisiä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. * Ennakkotieto tai arvio. Tiedustelut: Eläketurvakeskus Tilasto-osasto Katariina Käkönen

SISÄLTÖ. * Ennakkotieto tai arvio. Tiedustelut: Eläketurvakeskus Tilasto-osasto Katariina Käkönen 4 7 8 1 3 0 9 10 3 52 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 T A S K U T I L A S T O 2010 2010 E L Ä K E T U R V A K E S K U K S E N T A S K U T I L A S T O SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut

Lisätiedot

Taskutilasto

Taskutilasto Taskutilasto 2012 taskutilasto 2012 Yleistä 1 Eläkkeet 5 Vammaisetuudet ja -palvelut 9 Sairausvakuutus 10 Kuntoutus 16 Työttömyysturva 17 Lapsiperheet 19 Asumistuet 22 Opiskelu 24 Muut etuudet 26 Talous

Lisätiedot

Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2002

Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2002 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 5/2004 15.3.2004 Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2002 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt finansiering år 2002 Health Care Expenditure and

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2015 Tabellbilaga 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus vuonna tilastotiedote 2/2003

Sosiaalimenot ja rahoitus vuonna tilastotiedote 2/2003 Stakes/StakesTieto/Tilastoryhmä 19.03.2003 PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2683 Nina Haapanen (09) 3967 2366 Juho Nurminen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: nina.haapanen@stakes.fi juho.nurminen@stakes.fi

Lisätiedot

Toimiiko Pohjoismaiden malli tulevaisuudessakin? Seppo Honkapohja, Suomen Pankki

Toimiiko Pohjoismaiden malli tulevaisuudessakin? Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Toimiiko Pohjoismaiden malli tulevaisuudessakin? Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Mallin avainpiirteet Avoin talous ja yhteiskunta: on turvattava kansainvälisestä vaihdannasta syntyvät edut Globalisaatiossa

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2006

Sosiaalimenot ja rahoitus 2006 Sosiaaliturva 2008 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 9/2008 Sosiaalimenot ja rahoitus 2006 7.3.2008 Sociala utgifter och deras finansiering 2006 Social

Lisätiedot

Tiedustelut: Katariina Käkönen Sähköposti:

Tiedustelut: Katariina Käkönen Sähköposti: 4 7 8 1 3 0 9 10 3 52 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 T A S K U T I L A S T O 2007 2007 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva Väestö Työeläkevakuuttaminen Eläkemeno Eläkkeensaajat

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2006

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2006 Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2006 Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland 2006 Pensioners and insured in Finland 2006 Eläketurvakeskus Kuntien eläkevakuutus Valtiokonttori Pensionsskyddscentralen

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2016 Tabellbilaga 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Kelan eläke-etuudet FPA:s pensionsförmåner

Kelan eläke-etuudet FPA:s pensionsförmåner 2 Kelan eläke-etuudet FPA:s sförmåner 204 Kansaneläke Folk Vanhuuseläke Ålders Työkyvyttömyyseläke Sjuk Työttömyyseläke Arbetslöshets Takuueläke Garanti Perhe-eläke Familje Leskeneläke Efterlevande Lapseneläke

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2005 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2008

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2008 Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2008 Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland 2008 Pensioners and insured in Finland 2008 Eläketurvakeskus Kuntien eläkevakuutus Valtiokonttori Pensionsskyddscentralen

Lisätiedot

Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2004

Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2004 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 1/2006 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 24.4.2006 Terveys 2006 Hälsa Health Terveydenhuollon

Lisätiedot

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva 20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2013

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2013 Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2013 Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland 2013 Pensioners and insured in Finland 2013 Eläketurvakeskus Pensionsskyddscentralen Finnish Centre for Pensions

Lisätiedot

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2007, milj. euroa käyvin hinnoin

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2007, milj. euroa käyvin hinnoin Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2007, milj. euroa käyvin hinnoin 1. Erikoissairaanhoito 2 470,1 2 595,6 2 611,6 2 738,9 2 840,4 3 055,2 3 328,9 3 622,4 3 858,3 4 054,5 4 324,4 4 590,0

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2010 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Kelan asumistuet FPA:s bostadsbidrag

Kelan asumistuet FPA:s bostadsbidrag 8 Kelan asumistuet FPA:s bostadsbidrag 2014 Yleinen asumistuki Allmänt bostadsbidrag Eläkkeensaajan asumistuki Bostadsbidrag för pensionstagare Opintotuen asumislisä (ks. luku 9) Bostadstillägg till studiestödet

Lisätiedot

TILASTOTIEDOTE TYÖTTÖMYYSTURVASTA

TILASTOTIEDOTE TYÖTTÖMYYSTURVASTA TILASTOTIEDOTE TYÖTTÖMYYSTURVASTA 2001 : 3 30.4.2001 Tied. Ulla Kaipainen, puh. (09) 415 59 622 Tied. Raija Pajunen, puh. 020 434 1361 S-posti ulla.kaipainen@vakuutusvalvonta.fi S-posti raija.pajunen@kela.memonet.fi

Lisätiedot