Rekisteriseloste Etuusrekisteri. Kansaneläkelaitos Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rekisteriseloste Etuusrekisteri. Kansaneläkelaitos 15.9.2011. 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela)"

Transkriptio

1 Kansaneläkelaitos Rekisteriseloste 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela) Postiosoite Postinumero Puhelin PL HELSINKI Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö (toimiston johtaja tai hänen nimeämänsä henkilö) Nimi Osoite Puhelin 3 Rekisterin nimi ETUUSREKISTERI 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Lakisääteisen sosiaalivakuutuksen toteuttaminen, johon sisältyy eri etuuslajien hoito ja asiakaspalvelu sekä erilaisten tilastollisten suunnittelu- ja tutkimustehtävien hoitaminen. Ks. oheinen säädösluettelo. 5 Rekisterin tietosisältö Oheisena rekisterin sisältämät tietotyypit. Tarkempi tietosisältö on luettavissa muistiosta Kelan atk-rekisterit ja niiden sisältämät tiedot rekistereittäin. 6 Säännönmukaiset tietolähteet 7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 8 Rekisterin suojauksen periaatteet Tietoja saadaan asiakkailta henkilökohtaisesti sekä eri viranomaisilta. Näitä viranomaisia ovat esim. Väestörekisterikeskus, Verohallitus, työeläkelaitokset, vakuutuslaitokset, työpaikkakassat, sosiaali- ja terveysviranomaiset sekä työvoimaviranomaiset. Lisäksi tietoja saadaan apteekeilta. Laissa määritellyissä tapauksissa Kela luovuttaa asiakkaiden tietoja esim. Verohallitukselle, työeläkelaitoksille, tapaturmavakuutuslaitoksille, sosiaalihuollon viranomaisille ja apteekeille teknisen yhteyden avulla. Yksittäistapauksissa tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle solmittujen sosiaaliturvasopimusten mukaisesti. Tietoja siirretään manuaalisesti lomakkeilla. Rekisterin tiedot on säädetty salassa pidettäviksi (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 22, 23, ja 24 ). Kaikki Kelan toimihenkilöt antavat vaitiolositoumuksen. n tietoja käyttävät vain näitä tietoja työtehtävissään tarvitsevat käyttöoikeuksiensa mukaisesti. A. Manuaalinen aineisto: lukitut arkistotilat käsittelyohjeet B. Atk:lle tallennetut tiedostot: kulunvalvonta, käyttöoikeudet, yksilöllinen käyttäjätunnus, salasana, käytön rekisteröinti ja säännönmukainen valvonta REKSEL_ETUUS_11.DOC 1 (5)

2 REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIETOTYYPIT 01 YLEISTIEDOT Yleistietoja voidaan käyttää eri etuuslajien käsittelyn yhteydessä. Näitä ovat henkilötiedot osoite- ja asumistiedot perhesuhdetiedot vakuuttamistiedot verotustiedot työtulo- ja omaisuustiedot ennakonpidätystiedot etuuksien viitetiedot 02 ETUUSTIEDOT Etuudet ja niissä käytettävät tiedot on lueteltu asiakkaiden elämäntilanteiden mukaisessa järjestyksessä. 1. RASKAUS, SYNNYTYS, LAPSENHOITO vanhempainpäivärahan hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja äitiysavustuksen valmistelu-, ratkaisu-, maksu-, toimitus- ja lapsilisän hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, päätös- ja maksutiedot lapsilisän liikamaksu- ja takaisinperintätiedot lapsilisän seurantatiedot lastenhoidon tuen hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja elatustuen hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja elatusapusaatavan maksaminen lapsikorotustiedot (työttömyysetuudet, työvoimapoliittinen koulutustuki, kansaneläke) 2. LAPSEN/OMAISEN SAIRAUS, VAMMA, AVUTTOMUUS alle 16 -vuotiaan vammaistuen hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja erityishoitorahan hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja puolisolisätiedot (kansaneläke) 3. OMA SAIRAUS, VAMMA, TYÖKYVYTTÖMYYS sairaanhoitokorvausten hakemus-, ratkaisu-, maksu- ja kansainvälisten sairaanhoitoetuuksien ratkaisu-, maksu- ja lääkkeiden korvausoikeuksia koskevat hakemus-, valmistelu-, ratkaisu- ja lääkekorvausten seuranta- ja kertymätiedot sairauspäivärahan hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja kuntoutuksen hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, päätös-, maksu- ja sekä toteutustiedot kuntoutuksen seurantatiedot kuntoutusrahan hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja työkyvyttömyyseläkkeen ja siihen kuuluvien eläkkeenosien ja maahanmuuttajan erityistuen hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja yksilöllisen varhaiseläkkeen ja siihen kuuluvien eläkkeenosien hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja 16 -vuotta täyttäneen vammaistuen hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja eläkettä saavan hoitotuen tiedot (työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke) Rekisteriseloste (5)

3 4. OPISKELU opintotuen hakemus-, käsittely-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja päätöstiedot opintotuen takaisinperintä- ja seurantatiedot koulumatkatuen hakemus-, käsittely-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja päätöstiedot koulumatkatuen takaisinperintä- ja seurantatiedot opintolaina- ja korkoavustustiedot opintotuen opiskelijavalintatiedot opintotuen takaussaatavatiedot työvoimapoliittisen aikuiskoulutustuen hakemus-, valmistelu- ratkaisu-, maksu- ja aikuiskoulutustuen lainatakaustiedot ammatillisen kuntoutuksen tiedot (kuntoutustiedot kohdassa 3) asumista koskevat tiedot (kohdassa 8) koululaiseläketiedot (perhe-eläketiedot kohdassa 9) 5. TYÖTTÖMYYS työttömyysturvan peruspäivärahan hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja työttömyysturvan peruspäivärahan seurantatiedot työmarkkinatuen hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja työmarkkinatuen seurantatiedot vuorottelukorvauksen maksutiedot vuorottelukorvauksen seurantatiedot työttömyyseläkkeen ja siihen kuuluvien eläkkeenosien hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja pitkäaikaistyöttömien eläketuen hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja 6. VETERAANIT, ASEVELVOLLISET rintamalisätiedot ja miinanraivaajille maksettavan rintamalisän tiedot (kansaneläke) ulkomaille maksettavan rintamalisän hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksuja sotilasavustuksen hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja 7. VANHUUS eläkkeen ja siihen kuuluvien eläkkeenosien hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksuja maahanmuuttajan erityistuen hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja takuueläkkeen hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksu- ja 8. ASUMINEN JA MUU TOIMEENTULO yleisen asumistuen hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, päätös-, maksu- ja yleisen asumistuen taulukko-, kunta- ja suojaustiedot opintotuen asumislisätiedot sotilasavustuksen asumisavustustiedot eläkkeensaajan asumistuen hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, päätös-, maksu- ja 9. PERHEENJÄSENEN KUOLEMA perhe eläkkeen ja siihen kuuluvien eläkkeenosien hakemus-, valmistelu-, ratkaisu-, maksuja 10. MUUT ASIAKKAISIIN LIITTYVÄT TIEDOT eläkehakemistotiedot eläkevakuutuksen historiatiedot työeläke-, tapaturma-, sotilasvamma- ja liikennevahinkotiedot, vapaaehtoisten eläkkeiden tiedot Rekisteriseloste (5)

4 takaisinperintätiedot (sairauspäiväraha, sairaanhoitokorvaukset, vanhempainpäiväraha, lastenhoidon tuki, lasten kotihoidon tuki, työttömyysturvan peruspäiväraha, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, työmarkkinatuki, kuntoutusetuudet, eläke-etuudet, maahanmuuttajan erityistuki, opintotuki, korkoavustus, koulumatkatuki, sotilasavustus ja yleinen asumistuki) elatusapusaatavan määrä ja perintä ja maksuvapautuksen hakemus-, valmistelu-, ratkaisu- ja kuvallisen Kela-kortin/sv-kortin tilaustiedot kuvattoman Kela-kortin/sv-kortin tilaustiedot vuosi-ilmoitustiedot lisäselvityspyyntötiedot yrittäjien työterveyshuollon hakemus-, ratkaisu-, maksu- ja vakuuttamiseen ja ulkomailla oleskeluun liittyvät tiedot oleskelulupatiedot lisätietotiedot henkilöaktitiedot sähköisen asiakirjahallinnan asiakirjatiedot teknisiä rekisteritietojen korjaustietoja 11. TILASTOTIEDOT eläkevakuutuksen ja maahanmuuttajan erityistuen tilastotiedot sairausvakuutusetuuksien tilastotiedot työttömyysturvaetuuksien tilastotiedot opintoetuuksien tilastotiedot perhe-etuuksien tilastotiedot kuntoutusetuuksien tilastotiedot muun sosiaaliturvan tilastotiedot vakuuttamistiedot Näiden tilastotiedostojen tietosisältö on sama kuin edellä kunkin etuuslajin yhteydessä on eritelty. 12. MANUAALINEN AINEISTO Henkilöaktit (toimistoittain aakkosjärjestyksessä) etuushakemukset liitteineen Eräitä muita etuusasioiden hoitoon liittyviä suppeita asiakirjasarjoja Rekisteriseloste (5)

5 Säädösluettelo ETUUSREKISTERIN SÄÄDÖSLUETTELO Laki Kansaneläkelaitoksesta 2 Kansaneläkelaki 3 Laki takuueläkkeestä 6 Laki eläkkeensaajan asumistuesta 3 Laki maahanmuuttajan erityistuesta 3 Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta 21 Rintamasotilaseläkelaki 14 Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä 8 Laki vammaisetuuksista 3 Sairausvakuutuslaki 1 luku 3 Työttömyysturvalaki 1 luku 4 Laki julkisesta työvoimapalvelusta 12 luku 3 Vuorotteluvapaalaki 16, 21 Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 7, 17 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 4, 5 Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 8 Lapsilisälaki 3 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 1 Asumistukilaki 11 Äitiysavustuslaki 4 Sotilasavustuslaki 5 Opintotukilaki 8 Elatustukilaki 3 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta 7, 14 Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 2 Laki aikuiskoulutustuesta 4 Asetus Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 eräitä säännöksiä 2 Sosiaaliturvasopimukset 5 (5)

Kansaneläkelaitos 15.12.2009 Palveluosasto KELAN ATK-REKISTERIT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT REKISTEREITTÄIN

Kansaneläkelaitos 15.12.2009 Palveluosasto KELAN ATK-REKISTERIT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT REKISTEREITTÄIN Kansaneläkelaitos 15.12.2009 Palveluosasto KELAN ATK-REKISTERIT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT REKISTEREITTÄIN 1 YLEISTÄ Kansaneläkelaitoksen (Kelan) atk-rekistereissä on laitoksen hoitamassa etuuskäsittelyssä

Lisätiedot

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS. Liisa Hyssälä. Kelan vuosikertomus 2010

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS. Liisa Hyssälä. Kelan vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 2 SISÄLTÖ Pääjohtajan katsaus 4 Kela, Elämässä mukana muutoksissa tukena 5 Kela vuonna 2010 5 Kelan maksamat etuudet 7 Kaikki etuudet 7 Eläke- ja vammaisetuudet 7 Sairausvakuutusetuudet

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

YEL- vakuutettujen rekisteri - Yrittäjän eläkelain mukaan vakuutetut

YEL- vakuutettujen rekisteri - Yrittäjän eläkelain mukaan vakuutetut 1 (4) Pvm Nro 19.3.2015 4 1 REKISTERINPITÄJÄ Nimi KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA Postiosoite PL 1 Postinumero ja -toimipaikka 00098 VARMA Puhelin 010 2240 Käyntiosoite Salmisaarenranta 11, Helsinki

Lisätiedot

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeensaajan asumistuki 05.07.2012 Sisällysluettelo Eläkkeensaajan asumistuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Oikeus ja edellytykset - Tukeen oikeuttavat eläkkeet - Ei oikeutta - Suhde muihin

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakasrekisteri

Lastensuojelun asiakasrekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? SISÄLLYS Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?... 3 Kysymyksiä... 4 Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja eläkkeet... 6 Eläketurva Suomessa... 7 Kansaneläketurva

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Alkuperäisteksti: Yodit Melaku 2004

Lisätiedot

Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4 (nid.) ISBN 978-952-5920-32-1 (PDF) Paino: Markprint Ulkoasu ja taitto:

Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4 (nid.) ISBN 978-952-5920-32-1 (PDF) Paino: Markprint Ulkoasu ja taitto: Oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4

Lisätiedot

Wahreninkatu 4, Forssa Järveläinen-Kannisto Maarit

Wahreninkatu 4, Forssa Järveläinen-Kannisto Maarit 1 Rekisterinpitäjä Nimi Forssan kaupunki Forssan kaupunginkirjasto Puhelin (03) 4141 405 Postiosoite PL 55, 30101 Forssa 2 Rekisteriä hoitava henkilö tai yhteyshenkilö Käyntiosoite Nimi REKISTERISELOSTE

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET LÄNNEN OMAVOIMA OY:N TIETOSUOJASELOSTE Laatimispäivä/päivitetty: 23.10.2013 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5. REKISTERIN

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011

Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011 Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011 Kelan kortit Kela-kortti on Kelan asiakaskortti. Se voi olla kuvaton tai kuvallinen. Kuvallisia kortteja ei enää myönnetä. Kuvaton kortti annetaan

Lisätiedot

Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo

Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo Toimeentuloturva 2003 Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset Toimittaja: Pauliina Hilkamo Copyright: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 2003 ISSN 0785-014X Edita Prima Oy Helsinki

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Sisällys Tärkeää tietää 1 Työnantajan järjestämä työterveyshuolto 2 Yrittäjän työterveyshuolto 8 Korvausten maksaminen

Lisätiedot

Parik säätiön tietosuojaseloste

Parik säätiön tietosuojaseloste Parik säätiön tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterin nimi... 2 2. Rekisterinpitäjä... 2 3. Rekisterin vastuuhenkilö... 2 4. Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)... 2 5. Rekisterin käyttötarkoitus...

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): Perintäsihteeri Sinikka Tuomi, puh. 019-758 4080

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): Perintäsihteeri Sinikka Tuomi, puh. 019-758 4080 HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): 1. Rekisterinpitäjä Riihimäen kaupunki Talous- ja suunnitteluyksikkö Kalevankatu 1 11100 Riihimäki 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Kela/Työeläkejärjestelmä Toukokuu 2008 ET/VE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Miten tukea haetaan? Voitte hakea pitkäaikaistyöttömien eläketukea ja samoin edellytyksin myönnettävää

Lisätiedot

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 4 20 TERVEYS Tytär isänsä asioilla KOTI & PERHE Asumistukeen suojaosa 17 21 ELÄKKEELLÄ Kortti mukaan matkalle OPISKELU & TYÖ Palkkakuitit talteen TÄSSÄ OPPAASSA TERVEISET

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 15.4.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Tarkistettu/Laatimispvm: 7.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 07.04.2008 Täyttöohjeet erillisessä lomakkeessa. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Ulkoasiainministeriö Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm:

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 Laatimispäivä 11.6.2014

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 Laatimispäivä 11.6.2014 REKISTERIN PITÄJÄ REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ REKISTERIN NIMI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS REKISTERÖITYJEN RYH- MÄ/RYHMÄT SEKÄ TIE- DOT/TIETORYHMÄT SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET SIIRRETÄÄNKÖ

Lisätiedot