Tapiolan keskus II 12. kaupunginosa, Tapiola Korttelit ja 12056, tori-, katu- ja puistoalueet (Poistuu kortteli 12053) Asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tapiolan keskus II 12. kaupunginosa, Tapiola Korttelit 12053 ja 12056, tori-, katu- ja puistoalueet (Poistuu kortteli 12053) Asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 1 (7) Asianumero 6659/ /2011 Aluenumero Tapiolan keskus II 12. kaupunginosa, Tapiola Korttelit ja 12056, tori-, katu- ja puistoalueet (Poistuu kortteli 12053) Asemakaavan muutos Tapiolan keskus II, muutos 12. kaupunginosa, Tapiola Kortteli tontti 2, kortteli 12061, katualue (Poistuu kortteli 12061) Asemakaavan muutos Tapiolan keskus II, muutos 12. kaupunginosa, Tapiola Kortteli tontit 3 ja 4 Asemakaavan muutos Lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet Liittyy kaupunkisuunnittelupäällikön MRA 30 :n mukaisesti nähtäville hyväksymään asemakaavan muutoksen valmisteluaineistoon, piirustusnumero Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti Lausuntoja ja kannanottoja tullut nähtävilläoloaikana 7 kappaletta. Vastausta toivoo numero 7. Espoon kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö Käyntiosoite: Kirkkojärventie 6 B, 4. krs. puh Postiosoite: Faksi PL ESPOON KAUPUNKI Jenni Mettälä, arkkitehti Olli Koivula, suunnitteluinsinööri (liikenne)

2 Lausuntojen ja/tai kannanottojen lyhennelmät ja vastineet 2 (7) Espoon kaupunginmuseo Fortum Espoo Distribution Oy Koska asemakaavanmuutos kohdistuu Tapiolan kirkon kortteliin ja sen lähiympäristöön, ovat kaupunginmuseo ja Museovirasto sopineet, että lausunnonantajana toimii tässä tapauksessa Museovirasto. Merkitään tiedoksi. Fortumilla ei ole huomautettavaa Tapiolan keskus II, (Tapiolan kirkko) asemakaavan muutoksesta. Asemakaavamääräyksiin pyydämme liittämään tekstin, jossa suodaan mahdollisuus jakelumuuntamoiden sijoittamisesta kiinteistöihin. Kunnossapidon ja huoltotöiden takia muuntamoiden tulisi olla katutasolla niin, että kuorma-autolla on vapaa pääsy muuntamon ovien eteen kaikkina vuorokauden aikoina. Kaavassa ei esitetä lisärakentamista, joten uusille jakelumuuntamoille ei ole tarvetta Espoon kaupunki / Tekninen ja Ympäristötoimi / Tonttiyksikkö Kaavan valmisteluaineiston sisältöön ei ole huomautettavaa. Kaava ei edellytä maankäyttösopimusta. Merkitään tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asemakaavan muutos ei edellytä vesihuollon lisärakentamista tai muuttamista. Merkitään tiedoksi.

3 Lausuntojen ja/tai kannanottojen lyhennelmät ja vastineet 3 (7) Museovirasto Museovirasto on perehtynyt nähtävillä olevaan kaavan valmisteluaineistoon (mm päivätty kaavakartta ja sitä koskeva selostus) ja antaa siitä lausuntonaan seuraavan. Kaavamuutoksen tavoitteena on Tapiolan kirkon tontin ja sen lähiympäristön liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen parantaminen alueen ominaispiirteet ja kaupunkikuva säilyttäen. Korttelialueiden rajat muuttuisivat mm. siten, että kirkon tontilla nykyisin kulkevasta Tapionraitista tulisi jalankululle ja pyöräilylle varattua katualuetta ja sen eteläpuoli liitettäisiin puistoon. Alueen rakennukset on osoitettu suojeltaviksi, kirkko sr-1-merkinällä ja asuinrakennukset kortteleissa ja sr-2-merkinnällä. Kaavakartalla näitä koskevat määräykset ovat identtiset, mikä ei liene tarkoitus (vrt. kaavaselostus). Määräyksissä "Toimenpiteistä on aina neuvoteltava kaupunginmuseon kanssa" tulee joka tapauksessa korvata seuraavansisältöisesti: "Korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto". Sama koskee ehamerkinnän määräystekstiä. Kaavaselostuksessa todetaan, että kirkon suojelumerkinnät tarkistetaan kaavan ehdotusvaiheessa rakennuksia koskevan rakennushistoriaselvityksen valmistuttua. Rakennetun ympäristön ominaispiirteiden selvittäminen on hyvä ja välttämätön lähtökohta, jotta suojelutavoitteet voidaan määritellä ja kohdentaa riittävän yksityiskohtaisesti. Selvitykseen tulee sisältyä kirkon kiinteistö kokonaisuudessaan, myös lähiympäristö piha- ym. ulkotiloineen sekä niihin liittyvine rakenteineen, materiaaleineen, rakennelmineen, varusteineen, kalusteineen ja istutuksineen. Kaavan liiteaineistona selvitys antaa siten myös pohjan kiinteistön hoito-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteille kaavamääräysten tarkoittamalla tavalla. Tässä vaiheessa voi jo todeta, että kirkkoa koskevaa määräystä tulee täydentää siten, että kirkkopihat, aidat, muurit sekä portti-tms. rakennelmat rinnastuvat kirkolliseen rakennukseen, ja kuuluvat sr-1-merkinnän suojelun piiriin. Sisätiloissa tulee ottaa huomioon kiinteään sisustukseen liittyvien materiaalien, pintojen, värityksen ja yksityiskohtien säilyminen. Ympäristötekijöiden ja puuston huomioon ottaminen ovat tärkeitä kokonaisuuden vaalimisen lähtökohtia. Esimerkiksi kirkon sijoittaminen männikön katveeseen ja taustalle on ollut yksi Aarno Ruusuvuoren keskeisistä, paikan maisemalliset olosuhteet huomioon ottavista suunnittelulähtökohdista. Alueen yleisissä kaavamääräyksissä (2 ) onkin otettu hyvällä tavalla huomioon kortteli-, katu-ja puistoalueiden ominaisluonteen säilyminen. Vastaavasti on kiinnitetty huomiota olevan puuston säilymiseen (3 ). Kirkon ja Tapionraitin eteläpuolinen puistovyöhyke on lisäksi merkitty säilytettäväksi alueen osaksi maisemakuvallisesti tärkeine männiköineen (VP/s-1). Aluetta on kuitenkin hieman kavennettu nykyisestä asemakaavasta. Tapionraitilla on suojeltu omalla merkinnällään kolme kirkon edustalla sijaitsevaa mäntyä. Ympäristön säilymisedellytyksiä tulee kehittää edelleen seuraavasti. Tapionraitin eteläpuolinen puistovyöhyke (VP) on loogista osoittaa kokonaisuudessaan s-1 -merkinnällä säilytettäväksi alueen osaksi ja sillä suojeltavat puut on lisäksi hyvä yksilöidä. Maiseman kannalta olennaisen puuston säilyminen tulee turvata myös kirkon itäpuolisilla YK-, VP- ja AK -korttelialueilla yleistä kaavamääräystä tarkemmin. AK -korttelialueelle osoitetut pysäköintikentät (p) eivät ole Ta-

4 Lausuntojen ja/tai kannanottojen lyhennelmät ja vastineet 4 (7) piolalle ominainen tapa hoitaa asukaspysäköintiä ja ne tulee poistaa. Pääsääntöisesti tulee pyrkiä suosimaan kadunvarsipysäköintiä. Tonteille sijoitettaessa pysäköinti tulee toteuttaa pieninä yksiköinä ottaen huomioon alkuperäisen pihasuunnitelman hengen säilyminen. Kaavaselostuksessa mainitaan, että Tapionraitin ja Aarne Ervin aukion vanhat Tapiola-laatat kestävät huonosti ajoneuvoliikennettä, mikä voisi ennakoida pinnoitteen vaihtamista. Toteamus on kuitenkin harhaanjohtava. Keskusallasprojektin yhteydessä tehdyissä selvityksissä on todettu vanhan laattatyypin kestävän hyvin, kunhan perustus on riittävän luja ja tasainen. Kaavaselostukseen tulee laattojen vaihtamisen sijasta lisätä tarve parantaa tarvittaessa laatoitusten perustusta. Kaavan rakennusoikeudet on tarkistettu vastaamaan toteutunutta nykytilannetta. Uurna- ja tuhkahautausalueeseen (eha) liittyen sallitaan kuitenkin rakentaa alueen toimintaan liittyviä rakennuksia / rakennelmia 100 k-m2 kaavassa annetun rakennusoikeuden lisäksi. Toteutuessaan esimerkiksi yhtenä kokonaisuutena rakennus muodostaisi jo varsin suuren, uuden elementin kirkonympäristössä, jonka arkkitehtonista kokonaisuutta voi vain huolella harkiten täydentää. Kaavassa tulee ohjata ja havainnollistaa tarkemmin rakennuksen / rakennelman (tai useampiin jaettujen) kokoa ja sijoittumista. Ellei tämän suuruiselle lisärakentamiselle ole osoitettavissa selvää tarvetta, tulee myös kerrosalamäärää vähentää. Kirkon huolto- ja saattoliikenteestä on tehty vaihtoehtotarkastelu toimivuuden, liikenneturvallisuuden sekä kirkon ominaispiirteiden säilymisen ja kaupunkikuvan kannalta. Museovirasto ei pidä mahdollisina vaihtoehtoja 2-4, joissa kirkkopihan muuria poistettaisiin huomattavia osuuksia. Näissä vaihtoehdoissa pihan poikki johdettu ajoneuvoliikenne rikkoisi myös pihan eheyden kirkon rauhallisena ja seurakuntalaisten kokoontumista palvelevana edusaukiona, joka on huoliteltu istutuksin, materiaalivalinnoin ja kalustein. Kirkon arkkitehtonisen kokonaisuuden - mukaan lukien pihat ja niitä rajaavat muurit - ominaispiirteitä ja arvoa tärvelemättä muuria olisi mahdollista purkaa ainoastaan lyhyt matka kapealta muurinosalta esteettömän kevyen liikenteen tarpeisiin (vaihtoehto 1). Kirkon arkkitehtuurin kannalta paras vaihtoehto on säilyttää pihan eheys muureineen. Kirkon kulttuurihistoriallinen merkitys liittyy myös kirkonmenojen arvokkuuteen, jota heikentäisi ruumissaattojen siirtäminen pois kirkon pääportin edustalta tapahtuvaksi kellotornin nurkkauksesta tai muista muuriin tehtävistä sekundäärisistä kulkuaukoista. Museovirasto puoltaa kaavaehdotuksen kehittämistä vaihtoehdon 5 mukaisesti ja huoltoajomahdollisuuden osoittamista Tapionraitille, mihin kaavaselostuksen perusteella myös kaavoittaja on päätynyt. Huoltoajo on esitetty sallittavaksi kirkon edustan jalankululle ja pyöräilylle varatulla alueella (pp/h). Vaihtoehtotarkastelun mukaan kirkolliset kuljetukset ja saattoliikenne kulkisivat Tapionraittia nykyistä lyhyemmän matkan eli vain muurin vierustan verran jatkuen sen kulman ympäri kirkon pysäköintialueelle ja edelleen katualueelle. Kaavakartalla on hyvä vielä esittää YK-korttelialueelle sijoittuva ohjeellinen ajoyhteys Tapionraitilta kirkon pysäköintialueelle (p). Tapionraitilla mahdollisesti tarvittavia liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja on lisäksi hyvä havainnollistaa kaavan liiteaineistoissa. Museoviraston näkemyksen mukaan valmisteluaineistoa voidaan kehittää kaavaehdotukseksi edellä mainittu huomioon ottaen. Sr-2 määräystä on muutettu siten, että suojelu kohdistuu vain julkisivuihin ja vesikattoihin. Lisäksi sr ja eha merkintöjen alaiset neuvottelukäy-

5 Lausuntojen ja/tai kannanottojen lyhennelmät ja vastineet 5 (7) tännöt on tarkistettu. Eha-alueen rakennusoikeus on tarkistettu vastaamaan nykytilaa. Espoon seurakuntayhtymän tilaama Tapiolan kirkon rakennushistorian selvitys on valmistunut keväällä Selvityksen perusteella kirkkorakennuksen länsipäädyn laajennusosa on merkitty sr-2 merkinnällä. Kirkon rakennuskokonaisuuteen kuuluvat muurit on suojeltu yleismääräyksellä. Eteläinen puistoalue liittyy Leimuniityn arvokkaaseen puistoalueeseen, joten se on merkitty VP-1 merkinnällä: Puisto, jota tulee hoitaa ja kunnostaa siten, että sen alkuperäiset 1960-luvulla toteutetut ominaispiirteet säilyvät. S1-merkintä kohdistuu maisemakuvallisesti tärkeään männikköön ja on rajattu männikön rajan mukaisesti. Puusto on tärkeä tekijä Tapiolan maisema- ja kaupunkikuvassa. Alueen luonne tulee parhaiten esiin pienten metsiköiden muodossa, ei niinkään yksittäisten puiden kautta. Yleismääräystä on pidetty riittävänä puuston säilyvyydessä. Määräys osoittaa selkeästi, että puustoa on pyrittävä säilyttämään, mutta antaa varaa myös tarkastella puuston kuntoa. Liikenneja pysäköintijärjestelyjen vuoksi puustoa on jonkin verran poistettava. Tapiolassa on useita kohteita, joissa asukaspysäköinti on järjestetty tontilla. AK-korttelin pysäköintipaikat on jaoteltu enintään kuuden yksikön ryhmiin. Tällä jaottelulla tontin puustoa pystytään säilyttämään mahdollisimman paljon. Tapiola-laattojen kestävyydestä esitetty arvio on korjattu kaavaselostukseen. Laattojen perustusten parantaminen voi aiheuttaa haittoja ympäröivälle puustolle. Kaavaehdotuksessa liikennejärjestelyjä on tarkennettu siten, että seremoniaan liittyvät kuljetukset (esim. vainajien kuljetus sekä hääparin auto) pääsevät pääovelle asti Tapionraittia pitkin, muu saattoliikenne käyttää kirkon kaakkoiskulmassa olevaa uutta kääntöpaikkaa tai kirkon pohjoispuolista yksisuuntaista ajoyhteyttä. Henkilöt, joiden on tarve päästä lähelle ovea, voivat käyttää myös kirkkorakennuksen pohjoista sisäänkäyntiä, jonka yhteyteen voi ajaa autolla. Saattoliikenne voi olla paikoin vilkastakin, joten sitä varten on suunnitelmassa oltava edellytykset selkeälle opastukselle ja liikenteen ohjaukselle Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Rakennussuojelun näkökulmasta kaavaa tulee täydentää seuraavasti. Kirkon muuri on oleellinen osa kirkon kokonaisarkkitehtuuria, minkä vuoksi se tulee sisällyttää suojelun piiriin. Sr-2 määräystä sisätilojen suojelun osalta tulee rajoittaa porrashuoneisiin. Kirkon rakennuskokonaisuuteen kuuluvat muurit on suojeltu yleismääräyksellä. Sr-2 määräystä on muutettu siten, että suojelu kohdistuu vain julkisivuihin ja vesikattoihin.

6 Lausuntojen ja/tai kannanottojen lyhennelmät ja vastineet 6 (7) Espoon vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille -työryhmä Espoon Vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille työryhmä katsoo, että Tapiolan kirkon ympäristön asemakaavan muutosehdotuksiin, alue nro , esitetyistä vaihtoehdoista VE 5 olisi saatto- ja huoltoliikenteen kannalta paras ratkaisu. Reitti on ylivoimaisesti lyhyin, eikä vaadi kirkon alueella mitään purkutöitä (muuri). Hankkeen esteettömyyden parantamiseksi työryhmän mielestä ainakin seuraavat vaihtoehdot/ asiat tulee vielä huomioida: Uusi linjausvaihtoehto liikenteelle: Saattoliikenne kulkisi Kirkkopolkua pitkin, sieltä yksisuuntaista väylää Aarne Ervin aukion kautta hotellin ja Kirkkorakennuksen välistä Tapionraitille ja sieltä kirkon pääsisäänkäynnille ja sieltä yksisuuntaista uutta autoliikenteelle rakennettua väylää pitkin itään Menninkäisentielle Tapiolantien ja Menninkäisentien risteyksen liikennevalojen tienoille. Poistamalla pensaikkoa muurin itäpuolelta ja yhden huonokuntoisen puun kaatamisella saataisiin väylän linjaus itään. Liikenne toimisi yksisuuntaisesti ja se olisi merkittynä selkein liikennemerkein. Väylälle voisi kokeilla huomiota herättämään tunnistimella toimivat vilkkuvalot. Risteävä liikenne jalankulkijoiden ja pyörätieliikenteen kanssa minimoituu. Tällöin kulkeminen ahtaan kirkon tontilla olevan pihaväylän kautta poistuu. Viittaus aineistomateriaalin kohta 5 liite 4. Muuta huomioitavaa: 1) Autoliikenne erotetaan Tapionraitin kevyenliikenteen alueesta (pinnanmuodostuksella tai muulla näkyvällä ratkaisulla). 2) Ajoneuvon kääntäminen tehdään turvalliseksi. 3) Jatkosuunnittelussa huolehditaan siitä, että yleinen saattoliikenne kielletään liikennemerkein. 4) Turvallinen saattoliikenne ja esteettömät autopaikat tulee saada lähemmäksi (max 10 m) pääovea. 5) Le-autopaikat tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle kirkon pääovea ja paikat pitää merkitä kaavaan tai laittaa kaavaselostukseen. 6) Kirkon pääoven kohdalle Tapionraitille tulee järjestää liikennemerkein varustettu saatto- ja huoltoliikenteen pysähdyspaikka. 7) Talviolosuhteet huomioitava esteettömien kulkuväylien suunnittelussa. 8) Tapionraitin kevyen liikenteen väylää olisi mahdollista levittää Menninkäisentien ja hotellin väliseltä osalta raitin etelänpuoleiselle puistoalueelle, jotta saattoliikenteen autoille saataisiin oma kaista, jonka voisi merkitä vaikka maalaamalla. 9) Tulevasta Tapionaukion julkisesta parkkihallista voisi järjestää julkisen hissiyhteyden ja portaat maanpinnalle lähelle kirkkorakennuksen kulmaa. Hissi toimisi esim. parkkihallilipulla. Hissi palvelisi mm hotelliin, uimahalliin, kirkkoon menijöitä 10) Tapionaukion mahdolliseen alueen pääopasteeseen tulisi merkitä selkeästi kulkureitti kirkolle. Kaavaehdotuksessa on painotettu liikenneturvallisuuden näkökohtia. Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta on perusteltua, että kirkon saatto- ja huoltoliikennettä ei ohjata Tapionraitille, ainoastaan seremonialliset kuljetukset sallitaan. Ajoneuvoliikenne on lähtökohtaisesti erotettava tärkeistä kevyen liikenteen raiteista, mikä on kaava-alueella erityisen tärkeää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden suuren määrän vuoksi. Uuden suunnitelman mukaan on myös hyvät edellytykset järjestää toimiva saatto- ja huoltoliikenteen opastus kohteeseen.

7 Lausuntojen ja/tai kannanottojen lyhennelmät ja vastineet 7 (7) Kaavaehdotuksessa liikennejärjestelyjä on tarkennettu siten, että seremoniaan liittyvät kuljetukset (esim. vainajien kuljetus sekä hääparin auto) pääsevät pääovelle asti Tapionraittia pitkin, muu saattoliikenne käyttää kirkon kaakkoiskulmassa olevaa uutta kääntöpaikkaa tai kirkon pohjoispuolista yksisuuntaista ajoyhteyttä. Saattoliikenteen kääntöpaikalta on sujuva ja esteetön yhteys pääovelle. Henkilöt, joiden on tarve päästä lähelle ovea, voivat käyttää myös kirkkorakennuksen pohjoista sisäänkäyntiä, jonka yhteyteen voi ajaa autolla. Saattoliikenne voi olla paikoin vilkastakin, joten sitä varten on suunnitelmassa oltava edellytykset selkeälle opastukselle ja liikenteen ohjaukselle. Kaavassa on määrätty, että kirkon alueelle (YK-korttelialue) on rakennettava vähintään kaksi liikuntaesteisten autopaikkaa. Kaikki autopaikat on sijoitettava tontin pohjoisosaan merkitylle pysäköimisalueelle. Autopaikkoja ei voida sijoittaa kirkon pääoven viereen kaupunkikuvallisista ja liikenteellisistä syistä. Autopaikat sijaitsevat lähellä kirkon pohjoista sisäänkäyntiä. Tapionaukion pysäköintilaitoksesta on henkilösisäänkäynti Tapiola Gardenin hotellin edustalla. Sisäänkäyntiä ei voida järjestää lähemmäksi kirkkoa, koska maanalainen laitos ei ulotu sinne asti. Liikennemerkkien sijoittelusta, talvikunnossapidosta tai opastesuunnitelmista ei määrätä kaavassa.

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Kokoustiedot Aika 17.11.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012 LAUSUNNONANTAJA LOHJAN KAUPUNKI LOJO STAD Kaupunkisuunnittelukeskus TIIVISTELMÄ LAUSUNNOSTA VASTINE KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä syyskuuta 2010 päivättyä ja lausunnon ja neuvotteluiden perusteella 23.12.2010 muutettua asemakaavakarttaa Kiinanmylly ja - torni (23/2009) 1 PERUS-

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIHDIN KUNTA Ympa 28.10.2004 liite 2 Ympa 17.02.2005 liite 7 Kh 07.03.2005 liite 2 Ympa 14.06.2005 liite 6 Kh 19.9.2005 liite 7 Kv 10.10.2005 28.10.2004 LIM NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE

Lisätiedot

JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012

JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012 JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012 Tämä raportti sisältää tiivistelmät Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotuksesta saadusta palautteesta ja esitykset

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KATUALUEEN SEKÄ 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 47 TONTTIEN 5, 6, 7, 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS KAAVATUNNUS 03:105

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle NASTOLA, ASEMAKAAVA, V092 Kyynäränkannas ja Niemelänniemi Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja kaavanlaatijan vastineet vastineet korjattu 8.1.2014 päivätyn kaavaehdotuksen mukaan 1. LAUSUNNOT nro

Lisätiedot

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo Tampereen kaupunki, 24.5.2011 Kalevanrinteen osayleiskaava Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta 17.11.2009 jätetystä palautteesta, vastineet ja toimenpide-ehdotukset Sisällysluettelo Johdanto...2 Muistutukset...3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.6.2014 1(35) Diaarinumero 815/2011 Toimielinkäsittely Kaup.valt 25.8.2014 Kaavanumero 01098 KESKUSTA 1. kaupunginosa, Keskusta, korttelit nro 21 (osa), 23 (osa), 24 ja 25 (osa) sekä tori-, katu- ja kevyenliikenteen

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

15.12.2011 615/303/2011. Espoon kaupunki Kirjaamo PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI

15.12.2011 615/303/2011. Espoon kaupunki Kirjaamo PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR Espoon kaupunki Kirjaamo PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI 15.12.2011 615/303/2011 VIITE / REFERENS Lausuntopyyntönne 14.11.2011 ASIA / ÄRENDE Lausunto asemakaavan

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA A. LAUSUNNOT

HAILUODON KUNTA NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA A. LAUSUNNOT HAILUODON KUNTA NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVAN LAATIJAN VASTINEET KAAVAEHDOTUKSESTA ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN (NÄHTÄVILLÄ 24.03-23.04.2010) Kaavaluonnoksesta jätettiin 14 lausuntoa ja 12

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT VASTINEINEEN

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT VASTINEINEEN 5.3.2015 LIITE 15 MUOTOILUAKATEMIA 1-20, VÄINÖLÄNNIEMI VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT Valmisteluvaiheen aineisto annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 27.8.2014 ja nähtävänä aineisto on ollut MRL

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi: osa Kirkonkylää Kunta: Sipoo Kylä: Kirkonkylä Korttelit: 2031-2032 Kaavan nimi: Nikkilän asemakaavan muutos ja asemakaava harjoitusjäähallia varten

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa.

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. Teutori (10/2005) 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavanmuutos:

Lisätiedot