m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja."

Transkriptio

1 Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa myös yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan liittyviä liiketiloja ja palveluja. Museorakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa myös museotoimintaan liittyviä liiketiloja ja palveluja. Alueen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet tulee säilyttää Puisto, jonka kulttuurihistorialliset ominaispiirteet tulee säilyttää Yleinen pysäköintialue. Alueen autopaikoista saadaan enintään 30 prosenttia käyttää tontin autopaikkoja varten. Alueelle voidaan sijoittaa tontin maanalaisia tiloja. Autopaikkojen korttelialue. Suluissa olevat numerot osoittavat tontit, joiden autopaikkoja alueelle saa sijoittaa m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Osa-alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja Tontin raja.

2 Sivu 2/ Kaupunginosan numero Korttelin numero Tontin numero Kadun, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun Pihakannen reunan ylin likimääräinen korkeusasema (N2000-korkeusjärjestelmä) Rakennuksen ylin räystäskorkeus (N2000- korkeusjärjestelmässä) Rakennusala Alue, jonne saa sijoittaa polkupyöräkatoksia Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskäytävän. Ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitteiden rakennusala. Rakennusten ja

3 Sivu 3/ rakenteiden on oltava arkkitehtuuriltaan korkealaatuisia ja sovelluttava Ruusupuiston alueelle Pysäköimispaikka Maanalainen tila, jonne saa sijoittaa teknisiä tiloja. Maanalaisen tilan alueella tulee ottaa huomioon vesihuollon johtojen sijoittaminen ja huolto. Maanalainen tila, jonne saa sijoittaa teknisiä tiloja sekä käyttötarkoituksen mukaisia tiloja siten, että ma-2- ja ma-3- alueiden yhteenlaskettu kerrosala on korkeintaan 400 kerrosalaneliömetriä. Maanalaisen tilan alueella tulee ottaa huomioon kaukolämmön johtojen sijoittaminen ja huolto. Maanalainen auton säilytyspaikan rakennusala. Pysäköintihalliin saa rakentaa yhden maanalaisen pysäköintitason sekä tarvittavat porrashuoneet ja ilmanvaihtorakenteet. Lisäksi maanalaiseen tilaan saa sijoittaa polkupyöräpaikkoja sekä aputiloja, kuten väestönsuojatilan, teknisiä tiloja ja muuntamon. Pysäköintihallin tarvitsemien maanpäällisten osien on oltava arkkitehtuuriltaan korkealaatuisia ja sovelluttava Ruusupuiston alueelle. Maanalainen tila, jonne saa sijoittaa teknisiä tiloja sekä käyttötarkoituksen mukaisia tiloja siten, että ma-2- ja ma-3-alueiden yhteenlaskettu kerrosala on korkeintaan 400 kerrosalaneliömetriä. Maanalaisen tilan alueella tulee ottaa huomioon kaukolämmön johtojen sijoittaminen ja huolto. Aluerajaus on ohjeellinen. Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Ajoluiskan päälle ei saa rakentaa katosta. Ajoluiskan maanpäällisten rakenteiden on oltava arkkitehtuuriltaan korkealaatuisia ja sovelluttava Ruusupuiston alueelle. Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava sellainen, että melutaso sisällä alittaa valtioneuvoston päätöksen n:o 993/92 mukaiset ohjearvot. Alue, jolla tontin kattopinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuutta on 2,0 m3 jokaista sataa kattoneliömetriä kohden. Viivytysjärjestelmien tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään, ja niissä tulee olla hallittu ylivuoto. Alueen sijainti on ohjeellinen. Ruusupuiston alueelle on laadittu

4 Sivu 4/6 hulevesisuunnitelma, jota tulee noudattaa hulevesien hallinnassa Istutettava alueen osa, jolle saa sijoittaa tarvittavat kulkuyhteydet Istutettava alueen osa Istutettava puurivi Säilytettävä puu Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita. Alueelle saa sijoittaa pienikokoisia rakennelmia, kuten ilmastoinnin lauhduttimia Tontin osa, joka tulee suunnitella ja toteuttaa katuaukiona. Alueella tulee sallia yleinen jalankulku ja polkupyöräily Ajoyhteys, jolla tulee sallia yleinen jalankulku ja polkupyöräily sekä ajo tontille Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

5 Sivu 5/ Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa Kadun alittava jalankululle ja polkupyöräilylle varattu yhteys Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009, Älylän ja Seminaarinmäen asuinalueet) Suojeltava rakennus tai sen osa, jota ei saa purkaa. Rakennus kuuluu osana valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Rakennukseen tai lähiympäristöön tehtävissä korjausja muutostöissä on otettava huomioon mahdollinen rakennusperintölain mukainen suojelu. Rakennuksen muutos- ja korjaustyöt eivät saa vähentää rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa. Rakennuslupaa ja toimenpidelupaa vaativissa toimenpiteissä on pyydettävä museoviranomaisten lausunto ennen luvan hyväksymistä. Rakennusten ulkoasua ja julkisivuja koskevat määräykset: Tontti Museorakennusten välisen yhdyskäytävän tulee olla arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkealaatuinen ja soveltua valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Tontti Rakennusten ja ulkorakennelmien tulee olla arkkitehtuuriltaan ja julkisivu- ja pintamateriaaleiltaan korkealaatuisia, kaupunkikuvallisesti edustavia ja valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön soveltuvia. - Rakennus on jaettava pienempiin yksiköihin sisäänvedoin tai muulla vastaavalla tavalla siten, että yhtenäisen julkisivun pituus on korkeintaan 30 metriä. - Julkisivujen uloimman kerroksen päävärin tulee olla valkoinen, ja sen tulee olla materiaaliltaan pääosin kiviainesta, keramiikkaa tai silkkipainettua lasia. - Täydentävänä julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Tekniset tilat ja laitteet: Rakennusten tekniset tilat, kuten ilmanvaihtokonehuoneet, tulee sijoittaa varsinaisen käyttötarkoituksen mukaisiin kerroksiin tai maanalaisiin tiloihin. Teknisiä tiloja ei saa sijoittaa rakennusten katoille. Tekniset tilat eivät mitoita

6 Sivu 6/ väestönsuojaa. Katoille tulevien laitteiden, kuten ilmanvaihtolaitteiden ja lauhduttimien sijainti, koko ja ulkoasu tulee erikseen hyväksyttää rakennusluvan yhteydessä. Laitteet on sovitettava rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin. Maanalaisten teknisten tilojen vaatimien maanpäällisen rakenteiden, kuten ilmanvaihtolaitteiden on oltava arkkitehtuuriltaan/muotoilultaan korkeatasoisia ja sovelluttava Ruusupuiston alueelle. Tontille on sijoitettava sähkönjakelun käyttöön tuleva muuntamo. Muuntamo tulee sijoittaa varsinaisen käyttötarkoituksen mukaisiin kerroksiin tai maanalaisiin tiloihin. Muut määräykset: Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti: - YO-korttelialueella 1 autopaikka 110 kerrosalaneliömetriä kohti. - YMkorttelialueella 1 autopaikka 400 kerrosalaneliömetriä kohti. Tontille saa sijoittaa maan päälle korkeintaan 21 autopaikkaa. Autopaikkoja saa sijoittaa kaavassa esitetyn pysäköimispaikan lisäksi myös lähiympäristösuunnitelman mukaisille paikoille. Polkupyörien pysäköintipaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti: - YO-korttelialueella 400 polkupyöräpaikkaa, joista 100 on oltava katettuja. - YM-korttelialueella 1 polkupyöräpaikka 150 kerrosalaneliömetriä kohti. Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien tilojen viemäröinti tulee hoitaa kiinteistökohtaisin pumppaamoin. Rataliikenteestä mahdollisesti aiheutuvat tärinä- ja runkomeluongelmat tulee selvittää ja tarvittaessa laatia erillinen suunnitelma ongelmien poistamiseksi. Ruusupuiston alueelle on laadittu lähiympäristösuunnitelma, jonka periaatteita tulee noudattaa ympäristön käsittelyssä. Rakennuslupaasiakirjoihin on liitettävä pihasuunnitelma, jonka laatii ammattitaitoinen ja kokenut pihasuunnittelija, esim. maisema-arkkitehti tai suunnitteluhortonomi. Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä tonteille ja Tontille on aiemmin hyväksytty tonttijako.

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A AK AKR AP AR AO AOR AL AH AM P PL PV Y YL YH YO YS YY YM YK YU Asuinrakennusten korttelialue. Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Kaavamerkinnät. Asemakaava

Kaavamerkinnät. Asemakaava Asemakaava 41 III. Asemakaavoissa käytettäviä merkintöjä: Merkintä: Merkinnän selitys: Väri-/piirtämisohje: 1 Asuinrakennusten korttelialue. ruskea, vaalea A 2 Asuinkerrostalojen korttelialue. ruskea AK

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE KILPISJÄRVEN KYLÄALUE ENONTEKIÖ, 3. KUNNANOSA ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 ENONTEKIÖN 3. KUNNANOSAN KILPISJÄRVEN KYLÄALUEEN ASEMAKAAVA JA KILPISJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KORTTELIA 1 SEKÄ

Lisätiedot

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue)

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) .0.04 Rakennusvalvonta, p. 588 486 Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) Erillispientalojen alueet () kortteli 6035 Korttelissa 6035 asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden määräykset

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT -, -8 JA -..00, sivu / ..00, sivu / ALUE ; kortteli / tontti sekä kortteli / tontit ja 8 YLEISTÄ Rakennustapaohje on laadittu noudatettavaksi asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAIVOLA, OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407

RAKENTAMISTAPAOHJE KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAIVOLA, OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407 RAKENTAMISTAPAOHJE KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAIVOLA, OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / SUUNNITTELUTOIMISTO 4.8.2014 2 RAKENTAMISOHJE KAIVOLA OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407 Sisällys SIJAINTIKARTTA...

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja -1, KALA 9.12.2014 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue 285 VK säilyttämiseen, noudattaen niitä määräyksiä mitä laissa ja asetuksissa on sellaisten aineiden säilyttämisestä erikseen säädetty. Säiliöt tai muut rakennelmaton sijoitettava tontille siten, VARASTOKORTTELI

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E ASEMAKAAVAN MUUTOS 29. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEELLE JA 29. KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS MANNISENMÄKI KAAVATUNNUS 29:020 KAAVAN PÄIVÄYS 20.01.2012 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ... 4 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 4 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 4 3 RAKENTAMISEN

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin Ehdotus 20.10.2010 VANTAAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Sisällysluettelo VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12)

VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Sisällysluettelo VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12) VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12) VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ... 3 1 Tavoite... 3 2 Tehtävä... 3 3 Rakentamistapaohjeet... 3 4 Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen...

Lisätiedot

Porvoon kaupunki RAKENNUSJÄRJESTYS

Porvoon kaupunki RAKENNUSJÄRJESTYS Porvoon kaupunki RAKENNUSJÄRJESYS Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 143 PORVOON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESYS Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 143 SISÄLLYSLUEELO 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 Soveltamisala

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 Vireilletulo -- Luonnos KH -- Ehdotus KH -- Hyväksyminen KH -- Hyväksyminen KV -- Lainvoima -- SISÄLLYS I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen tavoite...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Nurmijärven rakennusjärjestys

Nurmijärven rakennusjärjestys Nurmijärven rakennusjärjestys Valtuusto 19.6.2013 88 Voimaantulo 1.7.2013 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.1 Soveltamisala 3 1.2 Rakennusjärjestyksen tavoite 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 24.6.2014 Kunnanvaltuusto 14.4.2014 18 Kunnanhallitus 7.4.2014 105 Ympäristölautakunta 20.3.2014 29 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Nousiaisten kunnan

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot