Leppävaaran urheilupuisto, muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leppävaaran urheilupuisto, muutos"

Transkriptio

1 1 (6) Asianumero 5278/ /2011 Aluenumero Leppävaaran urheilupuisto, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Kortteli Asemakaavan muutos Lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet Liittyy kaupunkisuunnittelulautakunnan MRA 27 :n mukaisesti nähtäville hyväksymään asemakaavan muutosehdotukseen, piirustusnumero Nähtävillä MRA 27 :n mukaisesti Espoon kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö Käyntiosoite: Kirkkojärventie 6 B, 4. krs. puh Postiosoite: Faksi PL ESPOON KAUPUNKI Matias Kallio

2 Lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet 2 (6) 1. Fortum Power and Heat Oy Lämpöhuolto Leppävaaran urheilupuiston muutoksenalainen asemakaava-alue sijaitsee kaukolämpöputkien välittömässä läheisyydessä. Kaukolämpöputket DN50 kulkevat tulevan parkkialueen läpi urheilupuistoon. Nykyinen uimahallikiinteistö on kytketty Veräjäpellonkadun kautta DN 125 putkella kaukolämpöön. Tulemme tarjoamaan kaukolämpöä lämmitysmuodoksi ko. tontille rakennettaville uusille kiinteistöille 2. Fortum Espoo Distribution Oy Sähköhuolto Esitämme, että asemakaavaan merkitään puistomuuntamon rakennusala liitteessä merkittyyn kohtaan. Siihen kohtaan on tarkoitus rakentaa uusi puistomuuntamo, jolla korvataan uimahallin kiinteistömuuntamo ESM3926 Espoon kaupungin toivomuksesta. Muuntamon sijoittamisesta on neuvoteltu hankkeen kanssa ja sille on löytynyt parempi paikka uimahallin tontilta. Muuntamo tullaan sijoittamaan pysäköintipaikan kulmaan. Asemakaavan muutosehdotusta tarkistetaan lisäämällä muuntamon rakennusala ja kaavamääräys 5. Kaava-alueen länsi- ja pohjoisreunassa sijaitsee 20 kv maakaapeleita, joiden siirto tehdään tarvittaessa Fortumin toimesta, mutta työstä peritään korvaus siirtoa pyytävältä taholta ottaen huomioon sijoituslupaehdot. Pyydämme tiedoksisaantia, kun kaava on saanut lainvoiman. 3. Tilakeskus-liikelaitos Talonsuunnittelu Tilakeskus-liikelaitos, talonsuunnittelulla ei ole huomauttamista asemakaavan, alueen muutosehdotukseen.

3 Lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet 3 (6) 4. Sivistystoimi Sivistystoimella ei ole yleisellä tasolla huomautettavaa Leppävaaran urheilupuiston asemakaavan muutosehdotuksesta. Leppävaaran uimahallin peruskorjauksen ja maauimalan yksityiskohtaiset suunnitelmat ovat vielä osittain kesken hyppyaltaan kattamisen aiheuttamien muutosten vuoksi. Asemakaavan muutosehdotus ja hankkeen yksityiskohtaiset suunnitelmat on sovitettava yhteen asemakaavan tarkistuksen yhteydessä. Suunnitelmat valtuuston päättämän 5 m korkean hyppytornin mukaisen hyppyallashallin rakentamiseksi ovat täsmentyneet. Asemakaavan muutosehdotusta tarkistetaan siten, että se mahdollistaa vain 5 m korkean hyppytornin mukaisen allashallin. Kaavamuutos on laadittu yhteistyössä liikuntatoimen, tilakeskuksen ja rakennusvalvonnan kanssa. Muutos mahdollistaa uimahallihankkeen suunnitelmien mukaisen rakentamisen. 5. Professori Osmo Lappo Alkuperäisen uimahallin suunnittelija Helsinki Lausunto koskien Leppävaaran urheilupuiston asemakaavan muutosta, alue Minulla ei ole huomautettavaa muutosehdotusta vastaan, joka tekee mahdolliseksi 10 m korkean hyppytornin sisältävän allashallin rakentamisen. Tutustuttuani rakennusvalvonnassa esiteltyyn suunnitteluaineistoon, jonka mukaan toteutettaisiin 5m korkean hyppytornin sisältämä allashalli, voin todeta sen oleellisesti paremmin sopivan ympäristökokonaisuuteen. Asemakaavan muutosehdotusta tarkistetaan paremmin ympäristöön sopivan 5m korkean hyppytornin allashallin mukaiseksi. Muilta osin merkitään tiedoksi. 6. Espoon kaupunginmuseo Kaupunkisuunnittelukeskus pyytää Espoon kaupunginmuseon lausuntoa Leppävaaran urheilupuiston asemakaavan muutossuunnitelmista (51. kaupunginosa Leppävaara, kortteli 51154). Kaavamuutos liittyy Leppävaaran uimahallin peruskorjaus-, maauimala- ja laajennussuunnitelmiin. Kaupunginmuseon käytössä ovat olleet asemakaavan muutoskartta (päivätty , muutettu ), kaavaselostus sekä Pöyry Finland Oy:n laatimat luonnossuunnitelmat hyppyallashallista ( ). Kaupunginmuseo on ottanut kantaa Leppävaaran uimahallin peruskorjaus-, maauimala- ja laajennussuunnitelmiin myös aiemmissa lausunnoissaan ja Kohteen rakennushistoriaa Arkkitehti Osmo Lapon suunnittelema Leppävaaran uimahalli valmistui vuonna Rakennus on hieno esimerkki aikakauden modernista betoniarkkitehtuu-

4 Lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet 4 (6) rista, jossa rakennusmateriaalit ja -tekniikka ovat tärkeässä roolissa myös ulkoasun ja tilojen suunnittelussa. Leppävaaran uimahalli on muotokieleltään suoralinjainen ja sen julkisivuja rytmittävät pitkät nauhaikkunat. Rakennus on tärkeä osa Leppävaaran urheilupuistoa ja se liittyy luontevasti ympäröivään maisemaan ja rakennuskantaan. Pöyry Finland Oy:n vuonna 2010 laatiman rakennushistoriaselvityksen mukaan uimahalli on säilynyt sekä ulkoasultaan että sisätiloiltaan erittäin hyvin alkuperäisessä asussaan. Uimahallin peruskorjaus- ja maauimalahanke Hankkeen tavoitteena on vanhan uimahallirakennuksen peruskorjaus, laajennusosan rakentaminen uimahallin länsipuolelle sekä kahvilan ja maauimalan rakentaminen hallin eteläpuolelle. Laajennusosaan on suunniteltu lisää allastiloja, maauimalan pukutilat ja uusi hyppyallashalli. Espoon kaupungin tilakeskuksen laatimassa Leppävaaran uimahallin peruskorjauksen ja maauimalan hankesuunnitelmassa ( ) todetaan suunnittelun lähtökohdista mm. seuraavaa: "Uimahallin selkeät ja arkkitehtonisesti arvostetut tila- ja rakenneratkaisut tulee säilyttää ja allashallista avautuvat avarat näkymät lounaaseen tulee vastaisuudessa saada säilymään." "Leppävaaran vanhan uimahallirakennuksen peruskorjaukseen liittyy rakennushistoriallisia tavoitteita. Alkuperäinen 1969 valmistuneen rakennuksen luonne ja ilme ovat peruskorjaussuunnittelun arkkitehtonisen suunnittelun lähtökohtana." "Laajennuksen ja maauimalan tulee ulkoarkkitehtuuriltaan olla sopusoinnussa Leppävaaran uimahallirakennuksen ja ympäröivän kaupunkirakenteen kanssa sekä tuoda esiin rakennuksen julkinen luonne. Laajennus ja maauimala eivät saa heikentää nykyisen uimahallirakennuksen rakennustaiteellista ja kulttuurihistoriallista arvoa." Alueen kaavallinen tilanne Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2006 vahvistettu asemakaava, jossa tontin rakennusoikeus on 5000 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku II. Kaavassa ei ole esitetty suojelumerkintöjä. Nykyisen uimahallin kerrosala on m2. Kaupunginmuseo on edellisessä päivätyssä lausunnossaan ottanut kantaa suunnitelmiin, joissa kaava-alueen rakennusoikeudeksi oli suunniteltu k-m2. Nyt esitetyissä suunnitelmissa tontin rakennusoikeutta on edelleen kasvatettu siten, että se olisi km2. Sen mukaan uimahallin pinta-ala kolminkertaistuisi nykyiseen verrattuna. Kaupunginmuseon huomioita kaavamuutoksesta Jo aiemmassa lausunnossaan kaupunginmuseo on pitänyt esitettyä tilaohjelmaa suureellisena ja ristiriitaisena hankeen alkuperäisten kaupunkikuvallisten ja rakennustaiteellisten tavoitteiden kanssa. Nyt esitetyt suunnitelmat ovat kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta tarkasteltuina entistäkin ongelmallisemmat. Uimahallin ulkoarkkitehtuurille on leimallista yksinkertainen, kuutiomainen muoto, jota horisontaaliset betonipinnat ja nauhaikkunat jakavat kolmeen osaan. Hallin päärakennusmassa on sijoitettu jalustan päälle, mikä on tyypillinen aihe Osmo Lapon tuon aikakauden töille. Suunnitelmissa esitetty uusi kahvilasiipi ja nostettu pihakansi peittäisivät suurelta osin uimahallin eteläisen pääjulkisivun, jolloin rakennuksen alkuperäinen suoralinjainen perusmuoto ja julkisivujen kolmijako tärveltyisivät. Tämä on selkeästi ristiriidassa paitsi hankesuunnitelmassa mainittujen tavoitteiden kanssa, myös asemakaavan muutoksen selostusosan kohdassa esitettyyn nähden. Selostuksessa todetaan seuraavaa: "Osmo Lapon suunnittelemaan uimahallirakennukseen kohdistuvien korjaus- ja muutostöiden tulee sopeutua alkuperäiseen arkkitehtoniseen ratkaisuun. Näiltä osin tulee julkisivujen vastata alkuperäisiä materiaaleiltaan, väreiltään ja aukotuksiltaan, poikkeuksena sisäänkäyntijärjestelyiden vaatimat muutokset."

5 Lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet 5 (6) Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa uuden hyppyallashallin rakentamisen, joka on mitoitettu 10 m:n hyppytornia varten. Esitettyjen havainnekuvien perusteella uusi halli nousee maisemallisesti ja mittakaavaltaan erittäin hallitsevaan asemaan jättäen nykyisen uimahallirakennuksen sivurooliin. Lausuntopyynnön liiteasiakirjoista käy ilmi, että Espoon kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan tarkoituksena on toteuttaa vain 5 m:n korkuinen hyppytorni. Esitetyt hyppyallashallin luonnossuunnitelmat on laadittu kuitenkin 10 m:n hyppytomia varten. Näin ollen luonnosten perusteella on mahdotonta muodostaa käsitystä matalamman halliratkaisun kaupunkikuvallisista ja maisemallisista vaikutuksista. Voimassa olevaa, vuonna 2006 vahvistettua asemakaavaa laadittaessa kaupunginmuseolta ei ole pyydetty lausuntoa Leppävaaran uimahallia koskevista kaavasuunnitelmista. Aiemmissa lausunnoissaan (2008 ja 2011) kaupunginmuseo on ottanut kantaa hallin peruskorjaus-ja laajennussuunnitelmiin, ei kaavalliseen ratkaisuun. Kaupunginmuseo esittää, että nyt lausunnolla olevissa asemakaavan muutossuunnitelmissa Osmo Lapon suunnittelema uimahalli varustetaan rakennuskohtaisella sr -suojelumerkinnällä. Rakennuksen ulkoasun ja tärkeimpien sisätilojen säilyminen alkuperäisessä asussaan on syytä turvata asianmukaisilla suojelumääräyksillä. Suojeltavia tiloja määriteltäessä tulee olla yhteydessä kaupunginmuseoon. Edellä mainituista syistä Espoon kaupunginmuseo ei puolla kaavamuutoksen hyväksymistä esitetyssä muodossaan. Kaupunginmuseo pyytää nähtäväkseen uuden hyppyallashallin ajantasaiset suunnitelmat, jotka on laadittu 5 m:n hyppytornia varten. Asemakaavan muutosehdotusta tarkistetaan kaupunginvaltuuston päättämän paremmin ympäristöön sopivan 5m korkean hyppytornin allashallin mukaiseksi. Kaupunginmuseo on kutsuttu hankkeen suunnittelun ohjauskokouksiin ja siellä pääsette tutustumaan 5m korkuisen hyppytornin aineistoon. Asukasmäärät kasvavat ja liikuntapalveluita pitää kehittää. Uimahallin peruskorjausta, laajennusta ja maauimalaa varten on laadittu tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Uimahallin laajentaminen ja maauimalan rakentaminen on tarpeen ja asukkaat ovat jo pitkään odottaneet hanketta. Hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon alkuperäinen uimahalli. Lisäksi kaavaan on lisätty alkuperäistä uimahallia ja ympäristöön sopivuutta koskevat kaavamääräykset 3 ja 4. Alkuperäiseen uimahallirakennukseen kohdistuvien korjaus- ja muutostöiden tulee sopeutua alkuperäiseen arkkitehtoniseen ratkaisuun. Näiltä osin tulee julkisivujen vastata alkuperäisiä materiaaleiltaan, väreiltään ja aukotukseltaan, poikkeuksena sisäänkäyntijärjestelyiden vaatimat muutokset. Laajennusosan julkisivujen tulee sopeutua alkuperäisen uimahallirakennuksen julkisivuihin ja ympäristöön ja ne on toteutettava materiaaleiltaan ja käsittelyltään korkealaatuisina. Julkisivut jäsennetään niin, että ne ilmentävät rakennuksessa tapahtuvaa toimintaa. Hanke on urheilupuistoon sopiva. Alkuperäisen uimahallin suunnittelija professori Osmo Lappo on ilmoittanut lausunnossaan, että hänellä ei ole huomautettavaa kaavamuutoksesta. 7. Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY) Alueen itäreunassa kulkee HSY:n vesijohto 150 SG/1968. Lisäksi korttelin keskellä, uimahallin eteläpuolella sekä uimahallin länsipuolella on hule-

6 Lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet 6 (6) vesiviemäri 225 B. Johtojen päälle ei saa rakentaa. Kaavaan tulee merkitä johdoille 6 metriä leveä johtokuja. Mikäli kaavamuutos edellyttää johtosiirtoja, HSY ei osallistu näistä aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunki huolehtii tarvittaessa johtojen siirrosta hankkeen rakentamisen yhteydessä.

Tapiolan keskus II 12. kaupunginosa, Tapiola Korttelit 12053 ja 12056, tori-, katu- ja puistoalueet (Poistuu kortteli 12053) Asemakaavan muutos

Tapiolan keskus II 12. kaupunginosa, Tapiola Korttelit 12053 ja 12056, tori-, katu- ja puistoalueet (Poistuu kortteli 12053) Asemakaavan muutos 1 (7) Asianumero 6659/10.02.03/2011 Aluenumero 210311 Tapiolan keskus II 12. kaupunginosa, Tapiola Korttelit 12053 ja 12056, tori-, katu- ja puistoalueet (Poistuu kortteli 12053) Asemakaavan muutos Tapiolan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

15.12.2011 615/303/2011. Espoon kaupunki Kirjaamo PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI

15.12.2011 615/303/2011. Espoon kaupunki Kirjaamo PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR Espoon kaupunki Kirjaamo PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI 15.12.2011 615/303/2011 VIITE / REFERENS Lausuntopyyntönne 14.11.2011 ASIA / ÄRENDE Lausunto asemakaavan

Lisätiedot

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Kokoustiedot Aika 17.11.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo Hyvinkään kauungin 6. kauunginosan korttelin 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 01.04.2014 LASITALO Asemakaavan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa.

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. Teutori (10/2005) 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavanmuutos:

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö JAAKKOO- TAARA ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013 SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.2014 (lausunnot) 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 144. Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 144. Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 186 26.11.2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 44 23.4.2014 144 Matinkylän keskus II, Matinkallio, asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet HAKKILA Asemakaavan muutosehdotuksen selostus, sekä tonttijako, joka koskee 25.1.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002039.

Lisätiedot

54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia)

54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia) 175/10.02.03/2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 94 29.5.2013 54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

Lahden kaupunki (2008-03756) Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö

Lahden kaupunki (2008-03756) Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö 1 Lahden kaupunki (2008-03756) Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2009 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA NRO A-2396a (Anttilanmäen asemakaavamuutos)

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115. Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.

PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115. Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1. Asemakaava 329 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOON ENERGIA Kaupunginosa 6 Osa korttelia 115 Asemakaavan vireille tulo: Kaupunkisuunnitteluosaston työohjelmassa Asemakaavan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 002236 T AM M I S T O N S ÄH K Ö AS E M A P AK K AL A 5 1 Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen selostus, joka koskee 17.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian

Lisätiedot