VESIHUOLTOLAIN MUKAISET UUDET VELVOLLISUUDET KUNNILLE JA VESILAITOKSILLE VUODELLE 2016 SEKÄ OPAS VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA OHJAAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESIHUOLTOLAIN MUKAISET UUDET VELVOLLISUUDET KUNNILLE JA VESILAITOKSILLE VUODELLE 2016 SEKÄ OPAS VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA OHJAAMINEN"

Transkriptio

1 VESIHUOLTOLAIN MUKAISET UUDET VELVOLLISUUDET KUNNILLE JA VESILAITOKSILLE VUODELLE 2016 SEKÄ OPAS VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA OHJAAMINEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISPÄIVÄ ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Asiantuntija Henna Luukkonen

2 SISÄLTÖ Vesihuoltolain voimaan tulleet muutokset ja niiden toimeenpano Kehittämisvelvollisuus Toiminta-alueet Liittämisvelvollisuus Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen opas Suomen Kuntaliiton opas, joka käsittelee vesihuollon kehittämisvelvollisuuden täyttämistä ja omistajaohjausta Vesihuollon palvelutason määrittely PÖYRY FINLAND OY 2

3 KEHITTÄMISVELVOLLISUUS Kunnan on kehitettävä alueellaan vesihuoltoa yhdyskuntakehitystä vastaavasti (5 ) Vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimisvelvoite poistui Haluttu antaa kunnille vapaammat kädet vesihuollon kehittämisen suunnitteluun Edelleen voi laatia kehittämissuunnitelman, mutta kehittämisvelvoitteen voi täyttää muullakin tapaa Vesihuoltoa on kehitettävä yhdyskuntakehitystä vastaavasti yhdessä Alueen vesihuoltolaitosten Laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien Sekä muiden kuntien kanssa Tavoitteena parantaa koko veden tuotantoketjun huomioon ottamista vesihuoltoa kehitettäessä Vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää Maankäytön ja sen suunnittelun tarpeet Tunnistetaan kehittämistarpeet sekä arvioidaan ratkaisuja Omistajaohjauksen väline PÖYRY FINLAND OY 3

4 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vesihuoltolaitoksen määritelmä (2 ) korostui lakimuutoksen yhteydessä: vesihuoltolaitos on laitos, joka huolehtii vesihuollosta kunnan hyväksymällä toimintaalueella Jos toiminta-aluetta ei ole, vesihuoltolain velvoitteet eivät koske à velvoitteet esimerkiksi terveydensuojelulaista Ennakoivuus erittäin tärkeää toiminta-alueita määriteltäessä (toteutunut tai suunniteltu yhdyskuntakehitys 7 ) Maankäytön suunnittelu ohjaa à verkostot sinne minne asukkaatkin Vesihuollon kehittämissuunnitelma on paras työkalu toiminta-aluelaajennusten arviointiin à uusien toiminta-alueiden tulee perustua kehittämissuunnitelmaan Toiminta-alue vahvistetaan jatkossa vain vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostolle VHL 17 a :n mukainen päätös huleveden viemäröinnistä korvaa toiminta-alueen huleveden osalta Toiminta-aluetta vahvistettaessa otettava huomioon muutokset liittämisvelvollisuudessa Muutokset edellyttävät tarkkaa harkintaa siitä, minne toiminta-alueita vahvistetaan Varmistuttava että keskitettyjen verkostojen rakentaminen on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista PÖYRY FINLAND OY 4

5 TOIMINTA-ALUEEN VAHVISTAMINEN Toiminta-alueen vahvistamisprosessi pääosin ennallaan (8 ), mutta useita tarkennuksia on tehty Kunta vahvistaa kuten aiemminkin Valvontaviranomaiselle on varattava tilaisuus antaa lausunto Kiinteistön omistajille ja haltijoille varattava tilaisuus tulla kuulluiksi Suunnittelusta toiminta-alueesta on tiedotettava riittävässä laajuudessa ennen Valvontaviranomaisten ei enää tarvitse antaa lausuntoa, jos valvontaviranomainen ei katso sitä tarpeelliseksi Valvontaviranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, kunnan terveydensuojeluviranomainen ja alueen ELY-keskus Kunnan toimivaltainen viranomainen vahvistaa toiminta-alueen tekemällä asiasta päätöksen Toimivaltainen viranomainen päätettävä kunnassa Suositeltavaa, että toiminta-aluepäätös sopisi viranomaisen muuhun tehtäväkenttään Lakiin tuotua velvoitetta tiedottamisesta riittävässä laajuudessa ennen ja jälkeen ja toiminta-aluepäätöksen (8 ) tekemisen ei pidä sekoittaa velvoitteeseen kuulla alueen kiinteistön omistajia ja haltijoita Tarkoituksena on varmistaa, että asukkaat saavat tiedon suunnitellusta toiminta-alueesta Tiedottamiseen soveltuvat esimerkiksi lehti-ilmoitukset ja tiedotustilaisuudet PÖYRY FINLAND OY 5

6 TOIMINTA-ALUEEN VAHVISTAMINEN KIINTEISTÖN OMISTAJIEN JA HALTIJOIDEN KUULEMINEN Vesihuoltolain 8 :n mukaisella kiinteistön omistajien ja haltijoiden kuulemisella tarkoitetaan hallintolain (434/2003) mukaista menettelyä Hallintolain 55 :n mukaan tiedoksianto toimitetaan tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona taikka, jos sitä ei voida edellä tarkoitetuin tavoin toimittaa, yleistiedoksiantona Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää myös silloin, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä Ensisijainen toimintatapa on antaa asia tiedoksi kirjeitse asianosaisille Mikäli asianosaisia on yli 30, voidaan asia antaa tiedoksi yleistiedoksiantona esimerkiksi alueella ilmestyvissä sanomalehdissä tai kunnan verkkosivuilla Toiminta-alueen hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kuten kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan PÖYRY FINLAND OY 6

7 TOIMINTA-ALUEEN HYVÄKSYMISEDELLYTYKSET Vesihuoltolaitoksen on pystyttävä huolehtimaan vesihuoltopalveluista toimintaalueellaan taloudellisesti ja asianmukaisesti Lakimuutoksen tuoma lisäedellytys: vesihuollosta perittävät maksut muodostuvat toiminta-alueella kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi Suunnitellun toiminta-alueen toteuttamisen kustannuksia arvioitava entistä tarkemmin jo ennen toiminta-alueen vahvistamista Kohtuullisuutta on aina arvioitava paikalliset olosuhteet ja vaihtoehtoisten järjestelmien elinkaarikustannukset huomioon ottaen Tarkoituksena on välttää kohtuuttomat tilanteet Toiminta-alue, toiminta-alueen sisällä sijaitsevat taajamat sekä vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen piiriin saatettavat alueet suunniteltuine aikatauluineen tulee jatkossa esittää kartalla Yksiselitteinen kuvaus toiminta-alueesta ja siihen kuuluvista kiinteistöistä Taajamatiedot tarvitaan liittämisvelvollisuuteen tehdyn lievennyksen vuoksi Kartta on oltava saatavissa julkisesta tietoverkosta 2016 loppuun mennessä PÖYRY FINLAND OY 7

8 TOIMINTA-ALUEEN SUPISTAMINEN Lakiin on tuotu erikseen säännös toiminta-alueen supistamisesta eli toiminta-alueeseen kuuluvan alueen poistamisesta toiminta-alueen piiristä (8 a ) Supistaminen on ennenkin ollut mahdollista, mutta sitä ei ole erikseen säädelty Tarkoituksena on turvata niiden kiinteistöjen vesihuolto, jotka ovat liittyneet verkostoon supistettavalla alueella Menettely vastaa 8 :n mukaista toiminta-alueen vahvistamismenettelyä Lausunnot Kuuleminen Kunnan on tehtävä päätös ko. kiinteistöjen vesihuollon turvaamisesta supistamispäätöksen yhteydessä Kiinteistökohtaiset tai useamman kiinteistön yhteiset järjestelmät Vesihuoltolaitos toimittaa vesihuoltopalvelut kiinteistöille erillisin sopimuksen nojalla PÖYRY FINLAND OY 8

9 TOIMINTA-ALUEEN SUPISTAMINEN KIINTEISTÖN VESIHUOLLON TURVAAMINEN Ennen supistamispäätöstä kunnan on arvioitava onko alueella voimassa lain 6 :n mukainen järjestämisvelvollisuus Mikäli alueella on voimassa 6 :n mukainen järjestämisvelvollisuus, kunnan on turvattava alueelle tarpeelliset vesihuollon palvelut Vesihuoltopalveluiden turvaamisesta toiminta-aluetta supistettaessa säädetään myös lain 24 :n uudessa 5 momentissa Sen mukaan vesihuoltolaitos voi irtisanoa toiminta-alueen ulkopuolelle jäävän kiinteistön liittymisja käyttösopimuksen Edellytyksenä irtisanomiselle on, että kunta tai vesihuoltolaitos turvaa kiinteistön vesihuollon siten, että siitä ei aiheudu kiinteistölle ylimääräisiä kustannuksia Käytännössä vesihuoltolaitoksen on huolehdittava uuden laitteiston rakentamis- ja käyttöönottokustannuksista Käyttökustannukset eivät saa olla olennaisesti korkeammat kuin laitoksen palveluistaan perimät kustannukset PÖYRY FINLAND OY 9

10 LIITTÄMISVELVOLLISUUS Perusvaatimus : kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen verkostoihin Hulevesiviemäriin liittämisestä ja siitä vapauttamisesta on omat pykälänsä lain 3 a luvussa (17 b ja 17 c ). Lain 10 :ään tehdyt muutokset lieventävät liittämisvelvollisuutta taajaman ulkopuolisilla alueilla Taajama = 200 ihmistä asuu pienellä alueella à YKR-taajama Säätelyn tavoitteena on estää tilanteet, joissa vastikään asianmukaisiin kiinteistökohtaisiin järjestelmiin investoineet kiinteistöt velvoitettaisiin liittymään keskitettyihin vesihuoltoverkostoihin HUOM: Muutokset on tehty liittämisvelvollisuudesta säätävään pykälään (10 ) eikä liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta säätävään pykälään (11 ) Eivät ole uusia perusteita vapautukselle liittämisvelvollisuudesta Ehdot täyttävät kiinteistöt eivät kuulu liittämisvelvollisuuden piiriin à ei tarvitse hakea vapautusta liittämisvelvollisuudesta PÖYRY FINLAND OY 10

11 LIITTÄMISVELVOLLISUUDEN LIEVENNYS Taajaman ulkopuolella sijaitsevaa kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos Kiinteistön talousvesijärjestelmä on rakennettu ENNEN toiminta-alueen vahvistamista ja kiinteistöllä on käytettävissään riittävästi lainsäädännön vaatimukset täyttävää talousvettä Taajaman ulkopuolella sijaitsevaa kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos Kiinteistön jätevesijärjestelmä on rakennettu ENNEN toiminta-alueen vahvistamista ja jäteveden käsittelyssä noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia Kiinteistöllä EI OLE vesikäymälää ja jäteveden käsittelyssä noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia Mikäli lainsäädännön velvoitteet täyttävät kiinteistökohtaiset järjestelmän on rakennettu toiminta-alueen vahvistamisen jälkeen, liittämisvelvollisuus on voimassa kuten aiemminkin PÖYRY FINLAND OY 11

12 LIITTÄMISVELVOLLISUUDEN LIEVENNYS Lievennykset voimassa vain lakimuutosten voimaantulon jälkeen eli jälkeen vahvistetuilla toiminta-alueilla! Ennen vahvistetuilla toiminta-alueilla liittämisvelvollisuus määräytyy asti kuten aiemminkin (ei lievennyksiä), mikäli laitos on ryhtynyt toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi Rakentaminen aloitettu, urakkasopimukset allekirjoitettu, suunnittelu pitkällä tms. Kiinteistön kuulumattomuudesta liittämisvelvollisuuden piiriin ei lähtökohtaisesti tehtäisi erillistä päätöstä Ensin asia käytäisiin läpi vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön välillä Jos asiasta tulisi erimielisyyksiä, kiinteistö esittäisi valvontaviranomaiselle, että järjestelmä on rakennettu ennen toiminta-alueen vahvistamista ja että se täyttää lainsäädännön vaatimukset Lähtökohtaisesti riittäisi, että järjestelmä täyttäisi lainsäädännön vaatimukset teoriassa Vasta, jos asiasta on erimielisyyksiä ryhdyttäisiin näytteenottoon ja asiasta tehtäisiin valituskelpoinen päätös PÖYRY FINLAND OY 12

13 LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA VAPAUTTAMINEN (11 ) Nimenomainen mahdollisuus määräaikaisen vapautuksen myöntämiseen Alueen ELY-keskusta ei tarvitse kuulla ennen vapautuksen myöntämistä Lähtökohtana liittämisen kohtuuttomuus, jota arvioidaan Liittämisen kustannusten Vesihuoltopalveluiden vähäisen tarpeen ja Kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneiden kustannusten suhteen (Kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuvilla kustannuksilla tarkoitetaan kiinteistökohtaisen järjestelmän rakentamisesta aiheutuneita kustannuksia) Lisäedellytykset sekä vaatimus, että vapautukset eivät saa vaarantaa vesihuoltolaitoksen kykyä huolehtia vesihuoltopalveluista taloudellisesti ja asianmukaisesti, säilyvät ennallaan PÖYRY FINLAND OY 13

14 LIITTÄMISKOHDAT (12 ) Liittämiskohtien sijainti ei saa aiheuttaa liittyjälle kohtuuttomia kustannuksia (12 ) Otetaan huomioon lähinnä kiinteistön rajan ulkopuolelle sijoitettavan laitteiston kustannukset Verrataan muiden samalla alueella sijaitsevien ja olosuhteiltaan toisiaan vastaavien (esim. samalla kadulla sijaitsevat) kiinteistöjen rakentamiskustannuksiin Kiinteistön korkeusasemasta, sisäisistä korkeuseroista sekä etäisyyksistä johtuvat erot eivät kuulu soveltamisalaan Toiminta-alueen eri osissa ko. kustannukset voivat olla erilaisia! PÖYRY FINLAND OY 14

15 MUUT TOIMENPITEET VUODELLE 2016 Vesihuoltolaitoksen on laadittava suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta mennessä Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla Vesihuoltolaitoksen on ryhdyttävä varautumissuunnitelman perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin toiminnan turvaamiseksi häiriötilanteiden aikana Opas varautumissuunnitelman laadintaan: Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin eriyttäminen kirjanpidossa Jo vuoden 2015 alusta alkaen Toimintakertomus, kirjanpitolain säännösten mukaiset tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä niiden liitteet, jotka voivat koskea esimerkiksi toimintojen yhteisten kustannusten jakoa tai käytettyjä lainakorkoja Vesihuoltolaitoksen ja kunnan on toimitettava tietoja vesihuollon tietojärjestelmään eli VEETI-järjestelmään alkaen PÖYRY FINLAND OY 15

16 VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA OHJAAMINEN Kuntaliitto ja Markku Mäkelä OPAS VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNTELMAN LAATIMISEEN PÖYRY FINLAND OY 16

17 VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA OHJAAMINEN -PROJEKTI Kuntaliitossa on laadittu ohjeistus vesihuollon kehittämissuunnitteluprosessin läpivientiin sekä malli vesihuollon kehittämissuunnitelmassa käsiteltävistä asioista Yhteistyössä mukana maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Pirkanmaan ELY-keskus, Vesilaitosyhdistys ja Maa- ja vesitekniikan tuki Opas julkaistaan lähiaikoina Liittenä ohjeistus Julkisoikeudellisen hulevesimaksun määrittämiseen ( Laajemman verkkojulkaisun lisäksi julkaistaan lyhyt Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa -esite PÖYRY FINLAND OY 17

18 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI Johdanto, tiivistelmä, käsitteet, tavoitteet ja viitekehys Kehittämissuunnitelma käsittää seuraavat aihealueet (nykytila + kehittäminen): Vesihuollon palvelutaso Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajuus Kunnan vesihuoltolaitos Vedenhankinta ja jakelu Jäteveden käsittely ja johtaminen sekä lietteen käsittely Vesihuoltolaitoksen verkostot Vesihuollon maksut Vesiosuuskunnat Vesihuoltoverkostojen ulkopuolisten alueiden vesihuolto Varautuminen häiriötilanteisiin Hulevesien hallinta Vesihuollon organisaatiot kunnassa Toimenpideohjelma ja vaikutukset, seurantasuunnitelma PÖYRY FINLAND OY 18

19 SUUNNITTELUPROSESSI Suunnitteluprosessin käynnistää usein jokin ulkoinen tekijä, kuten kuntaliitos tai merkittävä tarve vesihuollon kehittämiselle Hyvä vaihtoehto on laatia kehittämissuunnitelma koko kuntaa koskevan yleiskaavan laatimisen yhteydessä Suunnittelu tuoreimman olemassa olevan tiedon perusteella Vesihuollon näkökulmien huomioon ottaminen yleiskaavoituksessa paranee Suunnittelutyön osallistuvat tahot: Keskushallinto Maankäytön suunnittelu Kunnan vesihuoltolaitos Muut kunnan alueella toimivat vesihuoltolaitokset, vesiosuuskunnat, vesihuoltolaitoksille vettä toimittavat ja niiden jätevesiä käsittelevät toimijat Tekninen toimi Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Kunnan terveydensuojeluviranomainen Pelastuslaitos Alueen ELY-keskus Jätelaitos (mikäli osallistuu puhdistamolietteen käsittelyyn) Jätehuoltoviranomainen (ainakin maaseutuvaltaisilla alueilla, joilla syntyy paljon sako- ja umpikaivolietteitä) Mahdollisuuksien mukaan myös naapurikunnat PÖYRY FINLAND OY 19

20 SUUNNITTELUPROSESSI Luottamuselimet Määrittelevät suunnittelun strategiset tavoitteet Määrittelevät halutun palvelutason Ohjausryhmä Ohjaa suunnittelua sille asetettujen strategisten tavoitteiden ja palvelutason perusteella Määrittelee työryhmän, suunnittelutyön aikataulutuksen sekä eri tahojen osallistumistavat Edustettuina kaikki vesihuollon kehittämiseen liittyvät toimijat Työryhmä Käytännön suunnittelutyö tai sen ohjaaminen (jos käytetään konsulttia) Edustettuina vesihuollon kehittämisen olennaisimmat toimijat Käyttää tarvittaessa muita asiantuntijoita (Konsultti) Käytännön suunnittelutyö työryhmän ja ohjausryhmän ohjauksessa PÖYRY FINLAND OY 20

21 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMIA Oppaassa korostetaan erityisesti maankäytön suunnittelun ja omistajaohjauksen näkökulmia vesihuollon kehittämisessä Kehittämissuunnitelma on kunnan suunnitelma ja kunnan työkalu! kunnan vesihuoltolaitos sekä muut vesihuoltolaitokset toimivat asiantuntijana kehittämistoimenpiteitä tunnistettaessa ja arvioitaessa Kunta ohjaa alueensa vesihuoltoa strategisella tasolla kohti määrittelemäänsä tavoitetta Korostetaan keskustelevaa omistajaohjausta PÖYRY FINLAND OY 21

22 MAANKÄYTTÖ OHJAA VESIHUOLLON KEHITTÄMISTÄ Vesihuollon kehittämissuunnitelman tulee vastata yleiskaavassa esitettyihin tavoitteisiin Olennaista vuorovaikutus maankäytön suunnittelun ja vesihuoltolaitoksen välillä molempiin suuntiin! Vesihuolto on osa infraa, joka toteutetaan asemakaavan toteuttamisen yhteydessä à Vesihuollon tarpeet taajamissa määräytyvät pääosin asemakaavoituksen etenemisen mukaan. Kuntien pyrkimys: alueen maankäyttö on ratkaistu kaavojen avulla ennen vesihuollon toteuttamista kyseiselle alueelle. Vesihuollon järjestämisvelvollisuus vesihuoltolaissa ei perustu kaavoitukseen: kunnan tulee järjestää vesihuolto vesihuoltolain 6 :n mukaisesti alueille, joilla suurehkon asukasjoukon tarve tai ympäristön- tai terveydensuojelulliset syyt sitä vaativat Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden, eli käytännössä keskitettyjen vesihuoltoverkostojen, tulee kattaa sellaiset alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen verkostoon on tarpeen suunnitellun tai toteutuneen yhdyskuntakehityksen vuoksi (7 ). Tavoite: Vesihuolto ei ohjaa maankäyttöä Esim. Vesihuollon järjestämisvelvollisuus on syntynyt taajamien lievealueille à vesihuoltoverkostoja on toteutettu ennen alueiden kaavoittamista à vesihuoltoverkosto houkuttelee lisää asutusta à seurauksena voi syntyä tarve alueen kaavoittamiseen. PÖYRY FINLAND OY 22

23 MAANKÄYTTÖ OHJAA VESIHUOLLON KEHITTÄMISTÄ Kunnan tulisi pyrkiä aktiivisesti ohjaamaan rakentamista myös asemakaava-alueiden ulkopuolisilla alueilla. Vesihuollon kannalta oleellista on, että rakentamista ohjataan siten, että vesihuollosta pystytään huolehtimaan kiinteistökohtaisesti, tai ohjaamalla rakennusten sijoittumista siten, että keskitettyjen vesihuoltopalveluiden toteuttaminen alueelle on teknisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Kunta voi ohjata hajarakentamisen sijoittumista rakennusjärjestyksessään, yleiskaavoissaan, suunnittelutarvealueilla sekä asettamalla rakennuskiellon kaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi alueelle. Maankäytöllä on vaikutuksia myös muihin vesihuollon osa-alueisiin: vedenottamon vaatimat suoja-alueet, jäteveden käsittelyn mahdollisuudet sekä hulevesien hallinta. uudet kaavoitettavat alueet voivat edellyttää investointeja jo olemassa olevaan vesihuoltoinfraan, sillä vanhojen verkostojen kapasiteetti ei aina riitä PÖYRY FINLAND OY 23

24 VESIHUOLLON PALVELUTASO Vesihuollon palvelutasolla tarkoitetaan vesihuoltolaitoksen palveluille asetettuja tavoitteita Palvelutaso määritellään mittareiden ja tunnuslukujen avulla asettamalla niille tavoitearvot à toteutumista on pystyttävä mittaamaan Omistaja määrittelee omasta näkökulmastaan vesihuoltolaitokselle palvelutason ja toteuttaa samalla omistajaohjausta Omistajan näkökulmasta olennaisia asioita ovat palvelun laatu, toimintavarmuus ja taloudellisuus Kunnanhallituksen strateginen linjaus Täydentäminen toiminnallisilla tavoitteilla Palvelutasoja voidaan määritellä myös muista näkökulmista Omistajaohjaukseen näkökulmaa voidaan täydentää vesihuoltolaitoksen toimintaan liittyvällä palvelutasolla à vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaava toimielin määrittelee Vesihuoltolaitos voi määritellä itselleen palvelutason à oman toiminnan kehittäminen Kunta voi sopimuksen varaisesti määritellä palvelutason myös esimerkiksi vesiosuuskunnille PÖYRY FINLAND OY 24

25 PALVELUTASO Määrittely alkaa palvelualueiden tunnistamisella Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue à kunta määrittelee palvelutason Muiden vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Muut verkostoalueet Verkostojen ulkopuoliset alueet Kullakin palvelualueella palvelutason vähimmäistason määrittelee lainsäädäntö à palvelutasot tarkentavat Palvelutaso määritellään valitsemalla tunnusluvut ja asettamalla niille tavoitearvot PÖYRY FINLAND OY 25

26 PALVELUTASON MÄÄRITTELYSSÄ KÄYTETTÄVÄT MITTARIT JA TUNNUSLUVUT Suositeltavaa käyttää sellaisia mittareita ja tunnuslukuja, joita vesihuoltolaitos muutenkin raportoi tai koostaa Esimerkiksi VEETI-tietojärjestelmä Käytettävien mittareiden ja tunnuslukujen kuvatta tuloksia kunnanhallitukselle Esimerkkejä tunnusluvuista ja mittareista, joita voidaan käyttää Vedenhankinnan toimintavarmuusluokka (I, II, III tai 0) Laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävä talousveden laatu (%) Putkirikoissa ilman vettä olevien asukasaika vuodessa (h/vuosi) Toiminnan tuotot/toiminnan kulut Investointien tulorahoitus (%) Omistajan (kunnan) tuki investointeihin (%) Saneerausinvestointien osuus kokonaisinvestoinneista/taseen loppusummasta Verkostojen korjausvelan muutos PÖYRY FINLAND OY 26

27 KIITOS! Asiantuntija Henna Luukkonen PÖYRY FINLAND OY 27

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Asiantuntija Henna Leppänen Pöyry Finland Oy Vesihuolto 2016 Hämeenlinna

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Sisältö 1 Kunnan tulee kehittää alueensa vesihuoltoa 3 2 Palvelutason määritteleminen on omistajaohjauksen väline 4 3

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 20601324 SÄKYLÄN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIERON VALMIS 20.06.2017 FIANRY FIANRY FIERON LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp Vesihuoltolain uudistus, SVOSK, Kouvola 1.12.2014 OTT Antti Belinskij, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto (vv. lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö) Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE

Lisätiedot

Vesihuoltolain muutoksia

Vesihuoltolain muutoksia Vesihuoltolain muutoksia Orimattila, 16.9.2014 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Lainsäädännön velvoitteet vesihuoltotoiminnassa Osuuskuntamuotoisen vesihuoltolaitoksen toimintaa säätelee osuuskuntalaki

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN MUUTOKSET

VESIHUOLTOLAIN MUUTOKSET VESIHUOLTOLAIN MUUTOKSET KAAVOITUKSEN AJANKOHTAISPÄIVÄ 5.6.2014 YLEISTÄ Valmistelu alkanut jo 2008 Lakiesitys annettu eduskunnan hyväksyttäväksi 16.1.2014 Voimaantulo esityksen mukaan 1.9.2014 Tavoitteena

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari Helsinki Vesihuoltolainsäädännön muutokset

Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari Helsinki Vesihuoltolainsäädännön muutokset Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2014 Helsinki Vesihuoltolainsäädännön muutokset Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Lainsäädännön muutoksen keskeiset tavoitteet (VHL,

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin POHJOIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. -20.11. 2014 Oulu Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 681/2014 Laki. vesihuoltolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 681/2014 Laki. vesihuoltolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014 681/2014 Laki vesihuoltolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesihuoltolain

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Uudistetun vesihuoltolain vaikutukset vesiosuuskunnille - keskeiset muutokset

Uudistetun vesihuoltolain vaikutukset vesiosuuskunnille - keskeiset muutokset Uudistetun vesihuoltolain vaikutukset vesiosuuskunnille - keskeiset muutokset Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 24. 25.10.2014 Siilinjärvi Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen HARKO vesihuolto hankkeen tuotokset

Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen HARKO vesihuolto hankkeen tuotokset Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen HARKO vesihuolto hankkeen tuotokset Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Kuntamarkkinat 14.9.2016 Piirros: Markku Mäkelä Vesihuollon kehittämisvelvollisuus

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Raportti 10.3.2017 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Toiminta-alueen päivitys 2017 2030 JOKIOISTEN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen vaihde 03 41821 fax 03 438 4025 jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon kehittäminen kunnan tehtävänä Vesihuollon

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Lainsäädännön velvoitteet Vesiosuuskunnan hallinto Vesihuoltolain velvoitteet

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa - seminaari Turku 17.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta

Lisätiedot

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Kuntamarkkinat 9.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset Lakimuutokset tulivat

Lisätiedot

Hulevesiasiat kunnassa Vesihuollon kehittämispäivä Seinäjoki VesitalousasiantuntijaJenny Skuthälla, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Hulevesiasiat kunnassa Vesihuollon kehittämispäivä Seinäjoki VesitalousasiantuntijaJenny Skuthälla, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Hulevesiasiat kunnassa Vesihuollon kehittämispäivä Seinäjoki 14.03.2016 VesitalousasiantuntijaJenny Skuthälla, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 14.3.2016 Yleistä lakimuutoksista Sekä Vesihuoltolaki (119/2001)

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnin vastuut vesihuoltolainsäädännön uudistuksessa

Hulevesiviemäröinnin vastuut vesihuoltolainsäädännön uudistuksessa Hulevesiviemäröinnin vastuut vesihuoltolainsäädännön uudistuksessa - Hulevedet eivät ole enää vesihuoltoa Seinäjoki 23.10.2014 Kirsi Rontu Lait vesihuoltolain sekä maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta

Lisätiedot

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Vesihuoltolakiopas 2015 Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Lain säätelyä riskien hallinnasta on tarkennettu Vesihuoltolaitoksen taloushallinto tulee jatkossa eriyttää muista toiminnoista riippumatta

Lisätiedot

Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan

Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan Osuuskuntailta 17.11.2014 Ravintola Liisanpuisto Lainsäädännön muutokset Vesihuoltolain muutokset voimaan 1.9.2014 hallituksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys RAPORTTI KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE... 3 3 TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMISEN PERIAATTEET KOUVOLASSA... 4 4 KOUVOLAN

Lisätiedot

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 29. 30.1.12.2016 Aulanko Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Ajankohtaista lainsäädännössä Vesihuoltolain

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

Veden hinnan määräytymisperusteet

Veden hinnan määräytymisperusteet Veden hinnan määräytymisperusteet Seminaari 5.11.2015 Säätytalo, Helsinki Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain muutoksista 1.9.2014 Muutoksia maksuja ja taloutta koskeviin

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 116 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

Vesihuoltolain tulevat muutokset..

Vesihuoltolain tulevat muutokset.. Ajankohtaista hajaasutuksen vesihuollosta Vesihuoltoinsinööri Ari Heiskanen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 20.03.2013 Vesihuoltolain tulevat muutokset.. Toiminta-alueilla esitettävä taajamat (tilastollinen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri 10.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaava 9.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaavassa on osoitettu mm. uusia asuinaluevarauksia rantavyöhykkeelle 37 omakotitontin verran sekä matkailua palvelevia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7183/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7183/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 45 Asianro 7183/14.05.00.01/2013 Entisen Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan tarkistetun vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen hyväksyminen ja liittäminen

Lisätiedot

Kyselyn loppuun on koottu ne vesihuoltolain pykälät, joihin kyselyssä on viitattu. Hulevesien viemäröinnistä vastaa, kpl

Kyselyn loppuun on koottu ne vesihuoltolain pykälät, joihin kyselyssä on viitattu. Hulevesien viemäröinnistä vastaa, kpl Hulevesikysely 2017 on selvittänyt elokuussa 2015 ja keväällä 2016 hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Kysely tehtiin myös keväällä 2017, koska asiaan liittyen on

Lisätiedot

Hulevedet ja vesihuoltolaki

Hulevedet ja vesihuoltolaki Hulevedet ja vesihuoltolaki - Hulevedet eivät ole enää vesihuoltoa Kuntamarkkinat 10.9.2014 Kirsi Rontu Lait vesihuoltolain sekä maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta Eduskunta hyväksyi lait vesihuoltolain

Lisätiedot

HULEVESIOPPAAN PÄIVITTÄMINEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTUTTUA Vesihuolto 2017 Jyväskylä, Henna Leppänen Pöyry Finland Oy

HULEVESIOPPAAN PÄIVITTÄMINEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTUTTUA Vesihuolto 2017 Jyväskylä, Henna Leppänen Pöyry Finland Oy HULEVESIOPPAAN PÄIVITTÄMINEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTUTTUA Vesihuolto 2017 Jyväskylä, Henna Leppänen Pöyry Finland Oy HULEVESIOPPAAN SISÄLTÖ Hulevesiopas julkaistiin vuonna 2012. Hulevesiä koskeva lainsäädäntö

Lisätiedot

KUNTALIITON HULEVESIOPPAAN PÄIVITYSTILANNE Hulevesien hallinta Vantaanjoen valuma-alueella haasteita ja ratkaisuja Vantaa,

KUNTALIITON HULEVESIOPPAAN PÄIVITYSTILANNE Hulevesien hallinta Vantaanjoen valuma-alueella haasteita ja ratkaisuja Vantaa, KUNTALIITON HULEVESIOPPAAN PÄIVITYSTILANNE Hulevesien hallinta Vantaanjoen valuma-alueella haasteita ja ratkaisuja Vantaa, Henna Luukkonen Pöyry Finland Oy HULEVESIOPPAAN SISÄLTÖ Hulevesiopas julkaistiin

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26705.10 Turku 3.12.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI Hallitus 3.10.2016, 90 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN SEKÄ VESIHUOLTOLAIN KESKEISET MUUTOKSET

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN SEKÄ VESIHUOLTOLAIN KESKEISET MUUTOKSET Muistio Rontu Kirsi, Luukkonen Henna, Hurmeranta Ulla 30.4.2015 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN SEKÄ VESIHUOLTOLAIN KESKEISET MUUTOKSET Tässä muistiossa käsitellään lakien keskeisiä muutoksia, joilla on vaikutusta

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta?

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Hajajätevesilainsäädännön uusimmat käänteet Lohja 15.11.2010 1 Voimassa oleva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain säännökset talousjätevesistä 18 :ssä (ja 11 :ssä)

Lisätiedot

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Sisältö Lainsäädäntöä ja taustaa Tukimuodot Investointituet Lainatakaukset Neuvonta ja asiantuntija-apu

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

PL Viitteet ASIA. dosta. ginvaltuuston. Valituksett. Valituskirjelmät. siosuuskunnan. toimintaann

PL Viitteet ASIA. dosta. ginvaltuuston. Valituksett. Valituskirjelmät. siosuuskunnan. toimintaann LUONNOS 3.9.20153 1 (7) Viitteet Lähete 5427/15, diaarin: o 01379/15/2299 ja Lähete 5425/15, diaarin: o 01414/15/2299 ASIA Valituksenalainen päätös Lappeenrannann kaupunginvaltuuston päätös 1.6.2015 56

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA TYÖNUMERO: E26101 PARKANON KAUPUNKI PARKANON VESILAITOS POHJOIS-PARKANON VESIOSUUSKUNTA VEDENHANKINNAN, JÄTEVESIENKÄSITTELYN JA HULEVESIEN VIEMÄRÖINNIN VER- KOSTOALUEET

Lisätiedot

Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset. Lammin ympäristönsuojelupäivät Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta

Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset. Lammin ympäristönsuojelupäivät Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset Lammin ympäristönsuojelupäivät 1.10.2009 Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta Esityksen sisällöstä Taustaa ja tilanne Lempäälän kunnassa Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Henna Luukkonen. Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen. Hyvät suunnittelukäytännöt vesihuollon kehittämisessä

Henna Luukkonen. Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen. Hyvät suunnittelukäytännöt vesihuollon kehittämisessä Henna Luukkonen Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen Hyvät suunnittelukäytännöt vesihuollon kehittämisessä KIRJOITTAJA Henna Luukkonen Piirroskuvat Markku Mäkelä ISBN 978-952-293-376-8 (pdf) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen Infotilaisuus

Jyväskylän kaupungin hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen Infotilaisuus Jyväskylän kaupungin hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen Infotilaisuus 15.2.2017 Määritelmiä Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Someron kaupunki Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Päivitys 2017 Someron kaupunki 2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Määritelmiä Vesihuolto. Vesihuolto on talousveden toimittamista sekä jäte-, hule-

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7183/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7183/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 45 1.3.2017 108 Asianro 7183/14.05.00.01/2013 Entisen Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan tarkistetun vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

MRL:n ja vesihuoltolain muutokset kunnan kannalta

MRL:n ja vesihuoltolain muutokset kunnan kannalta MRL:n ja vesihuoltolain muutokset kunnan kannalta Rakennuttajien tapaaminen Oulu 27.3.2015 Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta säädetään nykyisin maankäyttö- ja rakennuslaissa

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 01.11.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 22.09.2016 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 59 25.09.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 78 10.12.2014 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden huomioiminen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2.12.2008. Kaija Joensuu Pirkanmaan ympäristökeskus

Haja-asutusalueiden huomioiminen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2.12.2008. Kaija Joensuu Pirkanmaan ympäristökeskus Haja-asutusalueiden huomioiminen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2.12.2008 Kaija Joensuu Pirkanmaan ympäristökeskus Hyvän vesihuollon kriteerejä Palvelut ovat tasapuolisia ja toimintavarmoja myös

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus LUVY jätevesiseminaari 23.3.2015 ELY:n rooli vesihuollon rahoituksessa 2014 Vesihuoltoavustukset (MMM) Tervalampi-Heponiittu vesiosuuskunta,

Lisätiedot

H 92 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI; HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEISTA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

H 92 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI; HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEISTA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 92 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI; HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEISTA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Hallitus 3.10.2016, 92 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja Hannu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5922/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5922/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 237 16.12.2015 9 Asianro 5922/10.03.01.00/2015 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen Päätöshistoria

Lisätiedot

H 91 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI; HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 73 LIITTYMISKOHDASTA JA LIITTYMISMAKSUSTA

H 91 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI; HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 73 LIITTYMISKOHDASTA JA LIITTYMISMAKSUSTA H 91 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI; HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 73 LIITTYMISKOHDASTA JA LIITTYMISMAKSUSTA Hallitus 3.10.2016, 91 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja Hannu Niemelä ja kunnanjohtaja Liite Antero Alenius.

Lisätiedot