Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan"

Transkriptio

1 Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan Osuuskuntailta Ravintola Liisanpuisto Lainsäädännön muutokset Vesihuoltolain muutokset voimaan hallituksen esitys 218/2013 laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014 Vesitalousasetuksen muutokset voimaan sosiaali- ja terveysministeriön muistio sosiaali- ja terveysministeriön asetus 442/2014 Koskee pääasiassa vesihuoltolaitoksia <= toiminta-alue Koskee laitoksia, jotka toimittavat talousvettä vähintään 10 m 3 /d tai 50 henkilön tarpeisiin 2 1

2 Vesihuoltolain muutokset Vesihuoltolain muutokset Tavoitteena varmistaa turvallisten ja kohtuuhintaisten vesihuoltopalvelujen saatavuus parannetaan vesihuoltolaitosten ylläpitoa ja riskien hallintaa, tietohuoltoa ja talouden läpinäkyvyyttä parantaa hulevesien hallintaa mahdollistaa tarkoituksenmukaisimpien vesihuoltoratkaisujen käyttö taajamien ulkopuolella 4 2

3 Määritelmät; vesihuoltolaitos Laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella laitoksen koko ei enää merkitsevä vesihuoltolaitosten määrä väheni huomattavasti lain vaatimukset koskee pääosin vain vesihuoltolaitoksia => toiminta-alueiden määrittäminen tärkeää 5 Määritelmät; taajama Alue, jolla asuu vähintään 200 asukasta toisiaan lähellä olevissa rakennuksissa (rakennusten välinen etäisyys yleensä 200 m) YKR-taajama 250 m x 250 m ruudukko asukasluku, rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys OIVA: 6 3

4 Kuva taajamasta 7 Viranomaisten roolit 4 MMM: lain yleinen ohjaus ja seuranta ELY-keskusten ohjaus, ei yksittäistapauksia ELY-Keskus: oman toimialan osalta lain noudattamisen valvonta julkisoikeudelliset säännökset (2, 3, 3 a) kuntien ohjaus Kunnan terveydensuojeluviranomainen: oman toimialan näkökannalta lain noudattamisen valvonta Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen: oman toimialan näkökannalta lain noudattamisen valvonta Kuluttaja-asiamies: sopimusten ehtojen lainmukaisuus kuluttajansuojan kannalta 8 4

5 Toiminta-alueen määrittäminen Toiminta-alueet 7,8 ja 8a Kunta hyväksyy tai muuttaa tarvittaessa laitoksen esitys / laitoksen kuuleminen vesijohto ja/tai jätevesiviemäriverkostoon piiriin saatettavat alueet yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu laaja tiedottaminen valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto kiinteistön omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi hyväksymispäätös => päätökset tiedoksi laaja tiedottaminen esitettävä kartalla nettiin (uudet heti, vanhat mennessä) toiminta-alueet + taajamat 10 5

6 Toiminta-alueet 7,8 ja 8a Määrittää vesihuollon huolehtimiseen soveltuvalle laitokselle Toiminta-alueen laajuus vesihuoltolaitoksen kyettävä huolehtimaan vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti kustannusten kattamiseksi perittävien maksujen muodostuttava kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi 11 Toiminta-alueet 7,8 ja 8a (6 ) Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon (vesi+ jätevesi) on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi alueidenkäytön suunnitelmallisuus ennakointi ennakoiva määrittely ei aikataulullisesti sitova jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavien alueiden osalta taajamat (VNA 888/2006) yhtenä keinona kunnan järjestämisvelvollisuuden (6 ) toteuttamisessa 12 6

7 Toiminta-alueet 7,8 ja 8a Toiminta-alueiden supistaminen kunnan päätettävä, miten vesihuolto turvataan niillä verkostoon liitetyillä kiinteistöillä, jotka jäävät toimintaalueen ulkopuolelle vaatimukset täyttävä talousvesi ja/tai jätevesihuolto esim. kiinteistökohtaiset/yhteiset järjestelmät tai edelleen liitettynä verkostoon 13 UUSI malli 14 7

8 Liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon Liittämisvelvollisuus 10 Ennen vahvistetulla toiminta-alueella kiinteistön liittymisvelvollisuus määräytyy asti kuten aiemminkin, mikäli laitos on ryhtynyt toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin tai sen jälkeen hyväksytyllä toiminta-alueella taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitteisto rakennettu ennen toiminta-alueen hyväksymistä + riittävästi laatuvaatimukset täyttävää talousvettä / jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain säädöksiä kiinteistöllä ei ole vesikäymälää + jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain säädöksiä 16 8

9 Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen 11 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen Vesihuoltolaitoksella ja kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus tulla kuulluksi ELY-keskusta ei tarvitse enää kuulla Kunnan terveydensuojeluviranomaiselta pyydettävä lausunto 17 Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen 11 Myönnettävä, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät Liittäminen muodostuisi kohtuuttomaksi vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset liittämisestä aiheutuvat kustannukset, palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy Ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista Riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä / jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulain säädösten mukaisesti voidaan huomioida ympäristönsuojelulain poikkeamismahdollisuudet 18 9

10 Liittämiskohdat 12 Vesihuoltolaitoksen tulee määrätä jokaista verkostoonsa liitettävää kiinteistöä varten liittämiskohdat, joiden tulee sijaita kiinteistön välittömässä läheisyydessä asemakaava-alueilla 20 m tontin rajasta asemakaava-alueiden ulkopuolella 100 m lähimmästä liitettävästä rakennuksesta Liittämiskohdan sijainnista ei saa aiheutua kiinteistölle kohtuuttomia kustannuksia huomioitava sekä rakentaminen että ylläpito kiinteistön rajan ulkopuolella selvästi tavanomaista laajamittaisempaa kaivutyötä tai louhintaa tai päällystettyjen pintojen avaamista Koskee vesi, jätevesi ja hulevesiverkostoa 19 Vesihuollon hoitaminen

11 Selvilläolo- ja tarkkailuvelvollisuus 15 Koskee myös ns. tukkulaitoksia Oltava selvillä käyttämänsä raakaveden määrään tai laatuun kohdistuvista riskeistä sekä laitteistonsa kunnosta tietoinen toimintansa ja sen vaikutusten kannalta keskeisistä tekijöistä Tarkkailtava: raakaveden määrää ja laatua laitteiston kuntoa vuotovesien määrää vesijohto- ja viemäriverkostossa Tiedot verkostojen sijainnista (vesi, jätevesi + hulevesi) sähköiseen muotoon ( ) 21 Palvelujen turvaaminen häiriötilanteissa 15 a Vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalvelujen saatavuudesta häiriötilanteissa yhteistyö! vesihuoltolaitokset, kunta, kunnan valvontaviranomaiset, pelastusviranomainen, sopimuskumppanit, asiakkaat ajantasainen suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta (varautumissuunnitelma) ( ) => toimenpiteisiin ryhtyminen toimitetaan valvontaviranomaisille, pelastusviranomaiselle ja kunnalle 22 11

12 Palvelujen turvaaminen häiriötilanteissa 15 a Häiriötilanne kaikki vesihuollon palvelutuotantoa vaikeuttavat tai vaarantavat häiriötilanteet sekä normaali- että poikkeusoloissa ei tavanomaiset toimintahäiriöt esimerkkejä häiriötilanteista vaikutuksiltaan merkittävät laiterikot muut vakavat vesihuollon laitteistojen, järjestelmien tai palveluiden häiriöt teknisten järjestelmien häiriöt vedenhankintaan ja energia- tai tietojärjestelmiin kohdistuvat häiriötilanteet 23 Riskinhallintatyökalu laitosten käyttöön Yhdenmukainen tapa riskien arviointiin Toimii pohjana varautumis- ja erityistilannesuunnitelman laadinnassa WSP vedenhankinta, käsittely ja toimittaminen SSP viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Web-pohjainen ohjelma (vuoden 2015 alusta) pienille laitoksille WSP ( m 3 /d) Excelpohjaisena 24 12

13 Huleveden viemäröinnin järjestäminen ja hoitaminen Kielto johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin 17 d Kiinteistön hulevedet ja perustusten kuivatusvedet tulee johtaa erillään jätevesistä voidaan johtaa jätevesiviemäriin, jos seuraavat ehdot täyttyvät huleveden poisjohtamiseen mitoitettu jätevesiviemäri rakennettu ennen 2015 alueella ei huleveden viemäriverkostoa vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan hulevedestä taloudellisesti ja asianmukaisesti 26 13

14 Taloushallinto Taloushallinto 18,19, 20 a-c Vesihuollon maksut uusinvestointien lisäksi korjausinvestoinnit erisuuruiset liittymis- ja perusmaksut Talouden ja toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen eriytetty kirjanpito tilinpäätös vuosittain tietoverkkoon tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus vesihuollon toimitusehdot hinnoitteluperusteet vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut 28 14

15 Vesihuollon tietojärjestelmä 20 d Suomen ympäristökeskus ylläpitää tietojärjestelmää Vesihuoltolaitoksen toimitettava vesihuoltopalvelujen hinnat ja määräytymisperusteet tiedot, joita tarvitaan vesihuollon tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen laskemiseksi Voimaantulo jo vuoden 2015 tiedot 29 Virhe ja hinnanalennus

16 Hinnanalennus 27 Oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen vaatimus esitettävä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta Automaattinen hinnanalennus keskeytys > 12 h => 2 % asiakkaan vuotuisesta perusja käyttömaksusta automaattisesti, ilman erillistä vaatimusta 31 Virhe 27 Virhe tilanne, jolloin veden laatu tai toimitustapa tai palvelu ei vastaa sitä mitä sopimuksen tai säädösten perusteella voidaan edellyttää yhtäjaksoinen tai toistuva keskeytys putkirikosta aiheutunut huolto- ja korjaustyöt Ei virhe etukäteen ilmoitettu alle 12 h kestävä korjaus- tai huoltotyö vähäinen keskeytys ylivoimainen este 32 16

17 Yhteenveto laitoksen uusista velvoitteista Yhteenveto: Vesihuoltolaitokselle tulevat uudet velvoitteet Toiminta-alueet ennakoiden kartat nettiin (uudet heti, vanhat mennessä) Selvilläolo- ja tarkkailuvelvollisuus Tiedot verkostojen sijainnista (vesi, jätevesi + hulevesi) sähköiseen muotoon ( ) Palveluiden turvaaminen häiriötilanteissa ajantasainen varautumissuunnitelma ( ) Maksujen tarkistaminen, automaattinen hinnanalennus Toiminnan läpinäkyvyys laitostietojen toimittaminen (tulee voimaan ) 34 17

18 Talousvesiasetus Veden laadun valvonta Laitos vastaa vedenottamon, vedenkäsittelylaitteiden ja verkoston säännöllisestä käyttötarkkailusta Terveydensuojeluviranomaisen on laadittava vedenjakelualuekohtainen valvontatutkimusohjelma yhdessä talousvettä toimittavan laitoksen ja sille vettä toimittavan laitoksen kanssa näytemäärät vedenjakelualuekohtaiset Uraanille laatuvaatimus 30 µg/l 36 18

19 Desinfiointivalmius Talousvettä toimittavalla laitoksella tulee olla riittävä osaaminen ja valmius talousveden desinfiointiin kuuden tunnin kuluessa siitä, kun laitos saa tiedoksi epäilyn raakaveden tai toimittamansa veden mikrobiologisesta saastumisesta Siirtymäsäännös 6 kk ( ) Laitoksen on ilmoitettava viivytyksettä terveydensuojeluviranomaiselle saastumisepäilystä ja desinfioinnin aloittamisesta 37 Erityistilannesuunnitelma Terveydensuojeluviranomaisen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla erityistilannesuunnitelma talousveden laadun turvaamiseksi häiriötilanteissa yhteistyössä yhteensovittaminen muiden suunnitelmien kanssa Vähimmäissisältö luettelo häiriötilanteista <= riskinarviointi tarvittavat yhteystiedot toimenpiteet ja vastuunjako viestintä toimenpiteiden säännöllinen harjoittelu toimintatavat 38 19

20 Yhteenveto: Vesihuoltolaitokselle tulevat uudet velvoitteet Talousveden laadunvalvontaan uusia määräyksiä Desinfiointivalmius Erityistilanteisiin varautuminen 39 Kiitos!

Vesihuoltolain muutoksia

Vesihuoltolain muutoksia Vesihuoltolain muutoksia Orimattila, 16.9.2014 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Lainsäädännön velvoitteet vesihuoltotoiminnassa Osuuskuntamuotoisen vesihuoltolaitoksen toimintaa säätelee osuuskuntalaki

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2015. Vesihuoltolakiopas 2015. www.mmm.fi PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2015. Vesihuoltolakiopas 2015. www.mmm.fi PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2015 1/2015 Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020 ISBN 978-952-453-875-6 (Verkkojulkaisu) 2/2015 Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot

Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6)

Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6) Päivämäärä 25.11.2010 Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6) SISÄLLYS Lyhenteet... 1 Yhteenveto... 2 Yleiset kommentit... 4 Kommentit vesihuoltolaista... 5 Yleiskommentit

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot 1 2 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät 6 Yleiset toimitusehdot 6 1.1 Soveltamisala 6 1.2 Voimaantulo 6 1.3 Soveltamisjärjestys 6 Määritelmät 6 1.4 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN VESI UUDENKAUPUNGIN VESI. Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot 1 (9) 2 (9) 3.

UUDENKAUPUNGIN VESI UUDENKAUPUNGIN VESI. Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot 1 (9) 2 (9) 3. 1 (9) 2 (9) 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala 1.6 Asiakas Asiakkaalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys... 3 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala...3 1.2 Voimaantulo...3 1.3 Soveltamisjärjestys...3

Lisätiedot

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 29.6.2001 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 4 YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Voimaantulo... 4 1.3 Soveltamisjärjestys...

Lisätiedot

Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Voimassa 1.9.2004 alkaen 2 VESILAITOSYHDISTYS VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 1 1.1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3

Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3 1(29) Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3 Yleiset toimitusehdot... 3 1.1. Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys...3 Määritelmät... 4 1.4. Vesihuoltolaitos...

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1/14 VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys...

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos Käsittely: Tekninen lautakunta 21. 10.2014 104 Kunnanhallitus 13. 11.2014 277 Kunnanvaltuusto 18. 12.2014 65 Sovellettu Vesi-ja

Lisätiedot

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2012 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN sivu 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT Yleiset toimitusehdot 1.1 Soveltamisala Vesihuoltolaitoksella

Lisätiedot

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 4 YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Marttilan kunnanvaltuuston hyväksymä 28.10.2002 30 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT ------------------------------------------------------------------------------- 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 SIILINJÄRVEN KUNTA Vesihuollon kehittämissuunnitelma Sivu 2 (36) Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 Kehittämissuunnitelman tavoite... 5 1.2 Vesihuollon järjestämisvastuu ja toiminta-alueet...

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot Veden ja viemäröinnin toimitusehdot 1/9 Sisällys: 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät 2. Liittäminen 3. Sopimus 4. Maksut 5. Mittaus 6. Laskutus 7. Yhtiön toiminta ja keskeytykset 8. Kiinteistön vesihuoltolaitteistot

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite Vesi 16 KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KANGASALAN KUNTA 1 KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot