tq{ J A1/1 Aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat / 7 Asia:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tq{ J A1/1 Aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 0 8-10- 2014 / 7 Asia:"

Transkriptio

1 Aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat VALVONTAPÄÄTÖS tq{ J A1/1 PSAVI/2288/ / Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/ yhtymähallitus TERVEYDENHUOLLON KUNTAVHTYMA / 7 Asia: Määräys suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä Ratkaisu Pohjois-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että saamansa selvitysten perusteella hoitoon pääsy suun terveydenhuollon palvelujen osalta Kainuun sosiaali- Ja terveydenhuollon kuntayhtymässä toteutuu terveydenhuoltolain velvoitteiden mukaisesti ja on sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Tämän vuoksi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Kainuun sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymälle antama määräys huolehtia siitä, että suun terveydenhoidon hoitoon pääsy saatetaan kuntayhtymässä lain edellyttämälle tasolle (neljänsadantuhannen) euron sakon uhalla mennessä on rauennut. Asia ei siten tältä osin anna aihetta enempiln toimenpiteisiin. Pohjois-Suom en aluehallintovirasto korostaa kuitenkin, et tä sen antam a päätös siltä osin, kun Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on velvoitettu huolehtim aan siitä, että tilanne suun terveydenhuollon hoidon saatavuuden osalt a pysyy jatkuvasti lain mukaisena, on edelleen voim assa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tulee jatkossakin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurantatietojen perusteella seuraamaan kiireettömään suun terveydenhuollon palveluihin pääsyn toteutumista. 1 Perustelut 1.1 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös (PSAVI/2366/ ) Suun terveydenhuollon hoidon saatavuus Kainuun sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymässä Saadun selvityksen mukaan yli kuusi (6) kuukautta jonottaneita potilaita Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä oli seuraavasti: potilasta, potilasta, potilasta, potilasta ja potilasta. POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Linnankatu 1-3 fax PL 293, Oulu

2 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä saadut selvitykset Aluehallintovirastolla on ollut käytössään johtava hammaslääkäri Mikko Neuvosen päivätty selvitys sekä kuntayhtymän johtaja Maire Ahopellon ja terveysjohtaja Mauno Saaren yhteinen päivätty lausunto. Johtava hammaslääkäri Mikko Neuvonen toteaa selvityksessään, että " Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ( asti Kainuun maakunta -kuntayhtymä) suun terveydenhuollossa hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa ei ole toteutunut vuodesta 2011 lähtien. Syynä liian pitkiin jonotusaikoihin on ollut useita vuosia jatkunut hammaslääkärivaje. Hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa ei ole toteutunut Kajaanissa, Kuhmossa, Paltamossa eikä Sotkamossa. Suun terveydenhuollon jonotilannetta seurataan kuukausittain Effica - potilastietojärjestelmän kautta". "Jo vuoden 2012 aikana oli tullut selväksi, että omalla työvoimalla hoitoon pääsyn saattaminen lain edellyttämälle tasolle ei ole mahdollista kohtuullisessa ajassa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä perustettiin Uusi paikallinen virka- ja työehtosopimus koko suun terveydenhuollon henkilökunnalle koskien hoitotakuun toteutumista allekirjoitettiin tammikuussa helmikuussa 2013 kuntayhtymän hallitus päätti suun terveydenhuollon palvelujen toimitustakuullisesta hankinnasta hoitojonojen purkamiseen". "Helmikuun lopussa 2013 koko Kainuun alueella oli jonossa 4353 potilasta ja heistä yli kuusi kuukautta jonottaneita oli Eniten potilaita oli hoitojonossa Kajaanissa. Pisin odotusaika oli Kuhmossa". "Uusia hammaslääkäreitä on saatu kohtuullisen hyvin vakinaisiin työsuhteisiin. Sijaisuuksia on ollut vaikeampi täyttää. Avoimia tehtäviä on paikattu ostopalveluhammaslääkäreillä. Oma henkilökunta on tehnyt vapaaehtoisesti lisätöitä arkisin työpäivän päätteeksi sekä lauantaisin. Toimitustakuullinen jononpurku ostopalveluna aloitettiin Kajaanissa maaliskuussa Töissä oli viikonloppuisin aluksi kaksi hammaslääkäri-hammashoitaja työparia. Loppuvuodesta 2013 alkaen parhaimmillaan oli neljä työparia sekä suuhygienisti hoitamassa jonopotilaita. Viikonlopun jononpurku ostopalveluna Kajaanissa jatkuu edelleen. Sotkamossa jonon purkaminen viikonloppuisin kahdella työparilla aloitettiin kesäkuussa Sotkamon jono saatiin nopeasti puretuksi ja jononpurkajat siirtyivät vuoden 2014 alussa Kuhmoon, jossa toiminta jatkuu edelleen. Paltamossa jononpurkaminen viikonloppuisin aloitettiin kesäkuussa Toimintaa jatketaan siellä tarpeen mukaan". "Edellä kuvatuilla toimenpiteillä hammashoitojonot lyhenivät nopeasti. Kajaanissa ei helmikuun lopussa 2014 ollut yhtään yli 6 kuukautta hoitoa jonottanutta kun vielä heitä oli Jonossa oli vielä 546 potilasta, jonottajia oli ollut Kajaanin hoitojono saatiin lain edellyttämälle tasolle toukokuun lopussa 2014, mutta alle kuusi kuukautta jonottaneita siellä oli vielä Viikonlopun jononpurku oli siellä keskeytyksissä heinäkuun, mutta jatkuu jälleen niin pitkään kuin on tarvetta. Paltamossa kaikille jonossa oleville voitiin tarjota hoitoaika kun jononpurku viikonloppuisin siellä alkoi".

3 315 "Jonotilanne on seuraava: Kuhmossa jonossa on 182 potilasta, joista alle 3 kk jonottaneita on 92 ja 3-6 kk jonottaneita 90. Muissa kunnissa ei ole potilaita jonossa. Hammas- ja suusairauksien poliklinikalla jonossa on 74 potilasta, mutta lähetepotilaina heidät hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä hoitotakuun rajoissa". "Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on 39,5 hammaslääkärin vakanssia, joista 33 on yleishammaslääkärin tehtäviä. Avoimia vakansseja on viisi. Kolme hammaslääkäriä on pitkäaikaisella virkavapaalla. Osa-aikaisuuksien vuoksi menetetään yhteensä 2,5 henkilötyövuotta. Avoimia toimia on kesän ajan ollut hoitamassa neljä hammaslääketieteen kandidaattia sekä yksi orientoiva hammaslääkäri. Orientoiva hammaslääkäri jää pysyvään työsuhteeseen. Syksyllä aloittaa kaksi orientoivaa hammaslääkäriä. Arkipäivisin työskentelee 3-4 vuokrahammaslääkäriä. Ely-keskuksen kanssa toteutetun rekrytointihankkeen tuloksena lokakuun alussa aloittaa kaksi espanjalaista hammaslääkäriä työsuhteen. Haettavana on tällä hetkellä yksi hammaslääkärin toimi (Ristijärvi) sekä yksi pitkäaikainen sijaisuus Suomussalmelle". "Nyt kun jonot on saatu puretuksi, tilanteen ylläpitäminen tällaisena on mahdollista, mikäli työvoimatilanne pysyy vähintäänkin nykyisenä. Jottei jonoja pääsisi uudelleen syntymään, vaatii se kuitenkin aktiivisia toimia, Kaikkien kuntayhtymän yleishammaslääkäreiden edellytetään varaamaan ajanvarauskirjaansa tutkimusaikoja aikuisia kokonaishoitopotilaita varten vähintään yksi keskimäärin jokaiselle kuukauden työpäivälle. Laskelmiemme mukaan näin pystytään yhteydenoton ja hoidontarpeen arvioinnin jälkeen kaikille hoitoa tarvitseville tarjoamaan hoitoaika. Aktiivisella rekrytoinnilla pyritään täyttämään vapaat hammaslääkärin vakanssit. Jos työsuhteeseen ei saada hammaslääkäriä, turvaudutaan vuokrahammaslääkäreihin. Työnjakoa tehostamalla kukin ammattiryhmä voi keskittyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Vapaaehtoisten lisätöiden tekemistä suositellaan helpottamaan perustyöajan paineita". "Oman toiminnan tueksi on keväällä 2014 otettu käyttöön suun terveydenhuollon palveluseteli. Ensimmäiset yksityishammaslääkärit ovat ilmoittautuneet ja heidät on hyväksytty palveluntuottajaksi. Toiminta on kuitenkin vasta alussa". "Näillä toimenpiteillä saavutettu lain mukainen hoitoon pääsy voidaan ylläpitää. Seuraamme kuitenkin tiiviisti tilannetta ja reagoimme ongelmiin välittömästi". Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto ja terveysjohtaja Mauno Saari toteavat yhteisessä selvityksessään, että "Kainuun soten suun terveydenhuollossa ei ollut yhtään yli kuusi kuukautta hoitoon pääsyä odottanutta potilasta. Lain edellyttämä tila saavutettiin Kainuun sote:ssa jo mennessä oli Kainuun soten suun terveydenhuollossa jonossa olevia potilaita ainoastaan Kuhmon hammashoitolan alueella. Jonossa olevia oli yhteensä 182. Näistä oli alle kolme kuukautta jonottaneita 92 ja kolmesta kuuteen kuukautta (3-6 kk ) jonottaneita 90". "Lain edellyttämän tason saavuttamiseksi ja hyvän tilanteen ylläpitämiseksi on Kainuun sote :ssa toteutettu seuraavat toimenpiteet:

4 Toimitustakuullinen jononpurku ostopalveluna 2. Hoitotakuun toteutumiseen sidottu ja koko suun terveydenhuollon henkilöstön kattava paikallissopimus 3. Vapaaehtoinen omana toimintana toteutettu lisätyö 4. Edelleen tehostettu ammattiryhmien välinen työnjako 5. Hammaslääkärirekrytoinnin tehostaminen (Hankeyhteistyö Elykeskuksen kanssa) ja 6. Palvelusetelin käyttöönotto 2. Arviointi Pohjois -Suomen aluehallintovirasto on arvioinut antamansa määräyksen noudattamista Kainuun sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymässä kokonaisuutena saamansa selvitysten perusteella. Aluehallintovirasto toteaa, että selvitysten mukaan Kainuun sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymässä suun terveydenhuollon palvelut toteutuvat terveydenhuoltolain velvoitteiden mukaisesti, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Tämän vuoksi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle antaman määräyksen voidaan todeta rauenneen, eikä asia siten tältä osin anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Pohjois -Suomen aluehallintoviraston kuntayhtymälle antama velvoite huolehtia myös jatkossa siitä, että suun terveydenhuollon hoidon saatavuuden osalta pysyy jatkuvasti lain mukaisena, on kuitenkin edelleen voimassa. Aluehallintovirasto korostaa hoidon saatavuutta koskevan lainsäädännön edellyttävän, että julkisen vallan on organisoitava terveyspalvelunsa siten, että palvelujen tarjonta vastaa hoidon tarvetta ja kansalaisten oikeus laissa säädettyihin terveyspalveluihin toteutuu. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan on järjestettävä potilaan hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottu hoito potilaan terveydentila ja hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa. Laissa säädetty ehdoton takaraja hoidon järjestämiselle on kuusi kuukautta hoidon tarpeen arvioinnista. Aluehallintovirasto korostaa edelleen, ettei toiminnan organisointiin tai resursseihin liittyvillä seikoilla voida perustella poikkeamista siitä, mitä lainsäädäntö edellyttää julkiselta toimijalta. Aluehallintovirasto toteaa lisäksi, että hoidon saatavuuden toteutumisen valvonta sisältyy aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontaviraston (Valvira ) tehtäviin. Valvontaviranomaiset valvovat hoitoon pääsyä koskien säädösten toteutumista aluehallintovirastojen ja Valviran yhteistyössä laatiman valvontaohjelman mukaisesti. Kiireettömään hoitoon pääsy, valtakunnallinen valvontaohjelma löytyy internet - osoitteesta : Sovelletut olkeusohjeet Perustuslaki ( ) 19 ja 22 Terveydenhuoltolaki ( ) 4, 25 ja 51 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 3

5 515 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992) 4 Laki aluehallintovirastoista (896/2009) 4 ja 20 Kansanterveyslaki ( ) 43 Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei hallintolain siihen valittamalla muutosta. ( ) 53 d :n mukaan saa hakea Lakimies Terveydenhuollon ylitarkastå _!ky"1 a}ja -Leefiå Àrffman Lisätietoja antaa tarvittaessa Marja-Leena Arffman puh TIEDOKSI Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Terveysjohtaja Mauno Saari Johtava hammaslääkäri Mikko Neuvonen Ylijohtaja Terttu Savolainen Johtaja Margit Päätalo Sosiaali - ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

6

Sosiaali- ja terveystoimesta vastaavat lautakunnat SELVITYS- JA SELITYSPWNTO SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISESTA KIIREELLISESSA

Sosiaali- ja terveystoimesta vastaavat lautakunnat SELVITYS- JA SELITYSPWNTO SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISESTA KIIREELLISESSA SELVITYS- JA SELITYS- LSAV1162105.07.0312013 PWNTO ~ ~ vat yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimesta vastaavat lautakunnat SELVITYS- JA SELITYSPWNTO SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISESTA

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA SUUN TERVEYDENHUOLLON SEUDULLINEN SELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI 29.8.2012 2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA... 5 1.1 Seutuyhteistyön strategiaperusta... 5 1.2 Terveydenhuollon lainsäädäntömuutokset...

Lisätiedot

Kantelija on pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan mainitut epäselvyydet ja laiminlyönnit.

Kantelija on pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan mainitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 04.10.2012 Dnro OKV/193/1/2012 1/5 ASIA Lastensuojelulain määräaikojen noudattaminen Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 6.2.2012 osoittamassaan

Lisätiedot

Päihdehuollon asianmukainen toteutuminen ja valvonta

Päihdehuollon asianmukainen toteutuminen ja valvonta PÄÄTÖS 18.12.2012 Dnro OKV/7/50/2011 1/7 ASIA Päihdehuollon asianmukainen toteutuminen ja valvonta ASIAN VIREILLETULO Apulaisoikeuskansleri teki 3.11.2010 tarkastuskäynnin Kuopion kaupungin päihdehuoltopalveluihin.

Lisätiedot

Selvitys 1 (14) Dnro 448/05.01.05.02/2011 5.7.2011. Eduskunnan oikeusasiamies. Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011

Selvitys 1 (14) Dnro 448/05.01.05.02/2011 5.7.2011. Eduskunnan oikeusasiamies. Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011 Selvitys 1 (14) Eduskunnan oikeusasiamies Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011 Asia Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa (Valvira) selvittämään, miten

Lisätiedot

Lausunnon liitteenä on Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtajan ja terveysjohtajan 4.12.2009 päivätty selvitys.

Lausunnon liitteenä on Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtajan ja terveysjohtajan 4.12.2009 päivätty selvitys. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.01.2011 Dnro OKV/306/1/2009 1/9 ASIA Oulun kaupungin terveydenhuollon menettely KANTELU Kantelijat ovat oikeuskanslerille 25.2.2009 osoittamassaan kirjoituksessa arvostelleet Oulun

Lisätiedot

10.6.2013. Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä

10.6.2013. Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä Vastauskirje 1 (7) Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry:n Valviralle osoittaman kirjelmän mukaan hammaslääketieteen alalla

Lisätiedot

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa.

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa. Potilaan oikeudet 1 Potilaan oikeudet Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava.

Lisätiedot

Ohje 14/2012 1 (9) Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt. Jälkitarkastuskäytäntöjen arviointi ja Valviran ohjeistus

Ohje 14/2012 1 (9) Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt. Jälkitarkastuskäytäntöjen arviointi ja Valviran ohjeistus Ohje 14/2012 1 (9) Sairaanhoitopiireille Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt Eduskunnan oikeusasiamies on todennut päätöksessään 13.1.2012 (Dnro 3283/4/10) Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Muistio P Ä I V Y S T Y S J Ä R J E S T E LY T SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA 15.4.2005 Sisältö 1. JOHDANTO 2. LAINSÄÄDÄNTÖ 3. KUNNAN ROOLI PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ 3.1 Kiireetön hoito 3.2 Kiireellinen hoito

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 163 ISBN 978-951-594-315-6 Sähk. ISBN 978-951-594-316-3 ISSN 0788-7043 MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYSSELVITYS

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon sääntökirja

Suun terveydenhuollon sääntökirja Suun terveydenhuollon sääntökirja Tammikuu 2012 ISBN 978-951-563-830-4 (nid.) ISBN 978-951-563-831-1 (pdf) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VALTUUSTO 12.6.2012 LIITE 1 17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...5

Lisätiedot

Valvira. Katsaus vuoden 2010 toimintaan

Valvira. Katsaus vuoden 2010 toimintaan Valvira Katsaus vuoden 2010 toimintaan Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-951-53-3355-1 (pdf) 2 Sisällys Johdannoksi 5 Sosiaalihuolto 7 Sosiaalihuollon valvontaohjelmat strategisen

Lisätiedot

20.03.2014 Torstaiklo 14.00-15.51 Paikka.

20.03.2014 Torstaiklo 14.00-15.51 Paikka. Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Kokoustiedot Piiytiikirja 20.03.2014 Nro 2 12014 Sivu I Aika 20.03.2014 Torstaiklo 14.00-15.51 Paikka. Saapuvilla olleet jiisenet Mikkelin

Lisätiedot

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Päätös 1 (8) Dnro: 23.4.2014 1/912/2014 Itella Posti Oy Itella Oyj/lakiasiat PL 1 00011 Itella Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Tiivistelmä Viestintävirasto toteaa Itella

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja -1, SOTELA 17.12.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004 Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunta 3.11.2004 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 1 Yleistä...

Lisätiedot

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.)

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan havaintoja www.valvira.fi 1 Sisällysluettelo Johdannoksi... 2 Keskeisimpiä ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi... 4 Terveydenhuollon valvonnassa havaittua...

Lisätiedot

HOITOTAKUUN VAIKUTUKSET SAVONLINNAN PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SAVONLINNAN HAMMASHOITOLOISSA

HOITOTAKUUN VAIKUTUKSET SAVONLINNAN PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SAVONLINNAN HAMMASHOITOLOISSA Sirpa Taskinen HOITOTAKUUN VAIKUTUKSET SAVONLINNAN PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SAVONLINNAN HAMMASHOITOLOISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot