Vaalivekkari Valväckaren Lohjan kaupungin ja Sammatin kunnan kunnallisvaalilehti Kommunalvalstidning för Lojo stad och Sammatti kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaalivekkari Valväckaren Lohjan kaupungin ja Sammatin kunnan kunnallisvaalilehti Kommunalvalstidning för Lojo stad och Sammatti kommun"

Transkriptio

1 Valväckaren Lohjan kaupungin ja Sammatin kunnan kunnallisvaalilehti Kommunalvalstidning för Lojo stad och Sammatti kommun HELI NURMI

2 2 Hyvät kaupunkilaiset! HELI NURMI Suomalaisen kansanvallan peruspilareita on kunnallinen itsehallinto, joka tarkoittaa kuntien oikeutta hoitaa omien toimielimiensä avulla monia alue- ja paikallistason tehtäviä. Oleellinen osa tätä itse-hallintoa on, että kuntalaisten on voitava vaikuttaa kunnan toimintaan ja ratkaisuihin ehdokkaina vaaleissa, valittuina luottamushenkilöinä tai edustajiensa välityksellä taikka suoraan kuntalaisena ja palvelujen käyttäjänä. Kunnan toiminta vaikuttaa nykyisin ihmisen elämään varsin laajasti. Syntymästään saakka jokainen Suomen kansalainen on jonkin kunnan jäsen. Kuntalaiset tulevat harvoin ajatelleeksi, miten monissa arkipäivän asioissa he ovat kunnallishallinnon kanssa tekemisissä. Lasten päivähoito, koulut, kirjastot, terveyspalvelut, sosiaaliturva, liikenneväylät ja vesihuolto esimerkkeinä ovat tänä päivänä jo niin arkisia palveluja, että niihin liittyvien valintojen ja päätösten tärkeyttä ei aina hahmoteta. Kulttuurija vapaa-ajan palvelujen järjestämisen laajuus on pitkälti riippuvainen vain kunnan päätöksenteosta. Kunnallishallinnon merkitystä osoittaa muun muassa se, että kuntien menot ovat kaksi kolmasosaa julkisista menoista. Menot rahoitetaan suurelta osin kuntalaisilta perittävillä veroilla eri muodoissaan ja palvelujen käytöstä perittävillä maksuilla. Kuntien lähivuosien ehkä laajavaikutteisin muutos tulee ikärakenteesta, joka on suuri haaste kunta-talouden ja koko julkisen talouden kestävyydelle. Tulevaisuudessa nykyistä pienemmän työikäisen väestön on kannettava vastuu työelämän ulkopuolelle jäävistä. Eivätkä vaikutukset ulotu yksinomaan hoiva- ja terveyspalvelujen tarpeeseen, vaan ne ulottuvat koko palvelutarjonnan kirjoon. Selviytyminen edellyttää uusia toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla on laajakantoisia sosiaalisia ja jopa kulttuurisia ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Lohjalla toteutuu vuoden 2009 alusta lukien Lohjan ja Sammatin kuntaliitos sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta Siuntion, Inkoon ja Karjalohjan kanssa. Tähän mennessä on hyväksytty sopimuksia ja laadittu suunnitelmia. Nyt valittava valtuusto on suuren haasteen edessä, sillä se vastaa muutoksen muuttamisesta konkreettiseksi toiminnaksi. Lohjan valtuuston väestöllinen vastuualue tulee laajenemaan jo seuraavan valtuustokauden alusta yli asukkaaseen. Muina painoarvoltaan kasvavina asioina valittavan valtuuston työlistalla tulevat olemaan ympäristö- ja ilmastokysymykset, jotka heijastuvat asumisen ja palvelujen sijoittamiseen, liikenneyhteyksiin ja kaiken kaikkiaan kaupunkikuvaan. Kunnalliset luottamushenkilöt valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa tekevät tulevaisuuden haasteita koskevia valintoja ja päätöksiä kuntalaisten puolesta. Kuntavaaleissa kaikki äänioikeutetut kaupunkilaiset voivat osallistua välittömästi hallinnon hoitamiseen ja vaikuttaa päätöksiin. Lohjan onnistumisen takaavat aktiiviset kaupunkilaiset, jotka käyttävät lokakuun vaaleissa äänioikeuttaan. Äänestämisen lisäksi kuntavaalien yhteydessä on erinomainen mahdollisuus suoraan vaikuttamiseen selvittämällä ehdokkaiden asenteita, tavoitteita ja ratkaisumalleja sekä saattamalla omat näkemykset ehdokkaiden tietoon. Vaalikauden aikana on suorastaan ensiarvoisen tärkeää, että kaupunkilaisilta tulee valmisteluun mielipiteitä sekä palvelujen käyttäjinä asiakaspalautetta. Näin me toimimme yhdessä kotikaupunkimme parhaaksi. Kari Torikka Kaupunginjohtaja vs. Till alla Lojobor Till den finländska demokratins grundpelare hör den kommunala självstyrelsen, som innebär att kommunerna har rätt att sköta många uppgifter på regional och lokal nivå genom sina egna organ. Ett väsentligt inslag i denna självstyrelse är att kommuninvånarna ska kunna påverka kommunens verksamhet och beslut som kandidater i val, som valda förtroendemän, indirekt via sina representanter eller direkt i egenskap av kommuninvånare och servicekonsumenter. I dagens värld påverkar kommunens verksamhet den enskilda människans liv på ett genomgripande sätt. Vi finländska medborgare är alla invånare i någon kommun ända från att vi blir födda. Som kommuninvånare kommer vi sällan att tänka på hur ofta vi har att göra med den kommunala förvaltningen i vardagen. Barndagvården, skolorna, biblioteken, hälsovårdsservicen, den sociala tryggheten, trafiklederna och vattenförsörjningen är exempel på service som idag är så självklara inslag i vardagen att vi inte alltid inser hur viktiga de bakomliggande besluten och valen är. Hur omfattande kultur- och fritidstjänster en kommun ordnar beror i hög grad på det kommunala beslutsfattandet. Den kommunala förvaltningens betydelse påvisas bland annat av att kommunernas utgifter utgör två tredjedelar av alla offentliga utgifter. Kostnaderna finansieras till stor del med de olika skatter som bärs upp av kommuninvånarna och med de avgifter som debiteras för servicen. Den mest omfattande förändringen i kommunerna under de närmaste åren är en följd av åldersstrukturen, som utgör en stor utmaning för bärkraften i den kommunala och hela den offentliga ekonomin. I framtiden ska en mindre befolkning i arbetsför ålder bära ansvaret för dem som står utanför arbetslivet. Effekterna omfattar inte bara servicebehovet inom omsorg och hälsovård, utan omspänner serviceutbudets hela spektrum. För att klara detta behöver vi nya arbetssätt och lösningar som får långtgående sociala, kulturella och säkerhetsmässiga konsekvenser. I början av 2009 genomförs dels samgången mellan Lojo och Sammatti, dels inleds samarbetet kring social- och hälsovård med Sjundeå, Ingå och Karislojo. Hittills har vi godkänt avtal och utarbetat planer. De fullmäktige som nu väljs ställs inför en stor utmaning i och med att ansvaret för att omvandla förändringen till konkret verksamhet läggs på dem. Det invånarantal som Lojofullmäktige ansvarar för överstiger redan i början av nästa fullmäktigeperiod. Övriga frågor med ökande betydelse som kommer upp på fullmäktiges agenda är miljö- och klimatfrågor, som får återverkningar på placeringen av boende och service, på trafikleder och på stadsbilden som helhet. Kommunala förtroendemän i fullmäktige, styrelsen och nämnderna gör val och fattar beslut för kommuninvånarnas räkning i frågor som gäller framtida utmaningar. I kommunalvalet kan alla röstberättigade stadsbor delta direkt i skötseln av förvaltningen och påverka besluten. Aktiva stadsbor som utnyttjar sin rösträtt i valet i oktober borgar för att Lojo når framgång. Kommunalvalet ger utöver möjligheten att rösta ett utmärkt tillfälle till att påverka direkt genom att ta reda på vilka åsikter, mål och lösningsmodeller kandidaterna står för och låta kandidaterna få veta ens egna åsikter. Under mandatperioden är det helt enkelt av största vikt att stadsborna för fram åsikter till beredningen och ger feedback som servicekonsumenter. På detta sätt kan vi tillsammans verka för vår hemstads bästa. Kari Torikka Tf stadsdirektör

3 Kunnallisvaalit ÄÄNIOIKEUS Äänioikeus on henkilöllä, joka viimeistään täyttää 18 vuotta. Lohjan kaupungissa voi äänestää henkilö, joka on henkikirjoitettujoko Lohjan kaupungissa tai Sammatin kunnassa. Jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa, lähetetään ilmoitus äänioikeudesta. Ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään äänestettäessä. Äänioikeutetun on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. ENNAKKOÄÄNESTYS Ennakkoäänestys järjestetään Lohjalla ja Sammatissa seuraavasti: Lohja Kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, LOHJA Mäntynummen koulu, Mäntynummenkuja 15, LOHJA Ojamon koulu, Kartanonkuja 4, LOH- JA Virkkalan kirjasto, Virkkalantie 9, LOHJA Sammatti Paloaseman johtokeskus, Lohilammentie 7, SAMMATTI ke pe klo la su klo ma ti klo Tilapäiset ennakkoäänestyspaikat Hongiston koulu klo Karstun koulu klo Lohjansaaren koulu klo Niissä laitoksissa, joissa järjestetään ennakkoäänestys, ilmoitetaan siitä erikseen. KOTIÄÄNESTYS Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysalueen vaaliluetteloon hänet on merkitty. Kotiäänestystä haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina ennen klo Ilmoitus voidaan tehdä puhelimitse tai lomakkeella, jota on saatavissa Lohjan kaupungin asiakaspalvelusta, perusturvatoimen virastosta ja kotiavustajilta sekä internetistä oikeusministeriön vaalisivuilta fi/35411.htm. Ilmoitukset tulee palauttaa Lohjan keskusvaalilautakunnalle PL 71, Lohja tai kaupungin asiakaspalvelukeskukseen kaupungintalo Monkolaan osoitteessa Karstuntie 4. Puhelintiedustelut ja kotiäänestykseen ilmoittautumiset pyydetään tekemään Lohjan kaupungin asiakaspalveluun puh ÄÄNESTYSPAIKAT VARSINAISENA VAALIPÄIVÄNÄ Äänestyspaikan määrää äänestäjän kotipaikka Äänestysalueet ja -paikat Lohjalla ja Sammatissa ovat: 1. KIRKNIEMI, Kirkniemen koulu, Marskintie 4 2. KIRKONKYLÄ, Ristin koulu, Tynninharjuntie 1 3. VIRKKALA, Virkkalan ruotsinkielinen ala-aste, Petter Forsströmin tie 1 4. FATJA, Järnefeltin koulu, Helsingiuksentie MAKSJOKI, Maksjoen koulu, Lammentie 2 6. PALONIEMI, Hiiden koulu, Karstuntie ROUTIO, Roution nuorisotalo, Havumetsäntie 4 A 8. SUITTILA, Pullin koulu, Mynterläntie MÄNTYNUMMI, Mäntynummen koulu, Mäntynummenkuja VENTELÄ, Asemanpellon koulu, Munkkaantie IMMULA, Perttilän koulu, Hakulintie LIEVIÖ, Nummenkylän koulu, Nummenkyläntie MOISIO, Moision päiväkoti, Talpelankatu TYTYRI, Tytyrin koulu, Kirkkokatu RANTAKANTTI, Vanhusten palvelukeskus, Ojamonkatu HARJU, Kaupungintalo Monkola, Karstuntie NEITSYTLINNA, Neitsytlinnan koulu, Länsi-Louhenkatu OJAMO, Ojamon koulu, Kartanonkuja KESKILOHJA, Nummentaustan koulu, Toukolankatu METSOLA, Asunto Oy Lohjan Veijolanpiha, Kivenkatu SAMMATTI, paloaseman johtokeskus, Lohilammentie 7 Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista antavat Lohjan kaupungin asiakaspalvelu puh. (019) ja keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. (019) Kommunalvalet RÖSTRÄTT Rösträtt har personer som senast den 26 oktober 2008 fyller 18 år. I kommunalvalet som ordnas av Lojo stad kan en person som har Lojo stad eller Sammatti kommun som hemkommun rösta. Ett meddelande om rösträtt skickas till alla röstberättigade med känd adress. De röstberättigade ombeds bevara meddelandekortet och förete det vid röstningen. Röstande ska vara beredda att styrka sin identitet. FÖRHANDSRÖSTNING Förhandsröstning ordnas den oktober 2008 i Lojo och Sammatti enligt följande: Lojo Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, LOJO Mäntynummen koulu, Tallåsgränden 15, LOJO Ojamon koulu, Herrgårdsgränden 4, LOJO Virkby bibliotek, Virkbyvägen 9, LO- JO Sammatti Brandstationens ledningscentral, Lohilammentie 7, SAMMATTI onsdag fredag kl lördag söndag kl måndag-tisdag kl Tillfälliga förhandsröstningsställen Hongiston koulu kl Karstun koulu kl Lohjansaaren koulu kl De inrättningar där förhandsröstning ordnas meddelar om detta separat. HEMMARÖSTNING En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun där han eller hon införts i vallängden för ett röstningsområde. En röstande som vill rösta hemma eller dennas biträde ska underrätta centralvalnämnden om detta skriftligen eller per telefon senast tisdagen den 14 oktober 2008 kl Meddelandet kan lämnas per telefon eller på en blankett som kan fås i Lojo stads kundservice, grundtrygghetsväsendets ämbetsverk och av hemhjälparna samt på justitieministeriets valsidor på htm. Meddelandet ska skickas till Lojo centralvalnämnd, PB 71, LOJO eller lämnas in på stadens kundservicecenter i stadshuset Monkola på Karstuvägen 4. Telefonförfrågningar och anmälning till hemmaröstning riktas till Lojo stads kundservice, tfn RÖSTNINGSSTÄLLEN PÅ DEN ENTLIGA VALDAGEN Röstningsstället fastställs utgående från den röstandes hemvist den 5 september Lojo och Sammatti har följande röstningsområden och -ställen: 1. GERKNÄS, Kirkniemen koulu, Marskalksvägen 4 2. KYRKSTAD, Ristin koulu, Tynniåsvägen 1 3. VIRKBY, Virkby skola, Petter Forsströms väg 1 4. FATJA, Järnefeltin koulu, Helsingiusvägen MAKSJOKI, Maksjoen koulu, Träskvägen 2 6. PALONIEMI, Hiiden koulu, Karstuvägen ROUTIO, ungdomsgården i Routio, Barrskogsvägen 4 A 8. SUITTILA, Pullin koulu, Mynterläntie TALLBACKA, Mäntynummen koulu, Tallåsgränden VENDELÄ, Asemanpellon koulu, Munkavägen IMMULA, Perttilän koulu, Hakulivägen SKRÄDDARSKOG, Nummenkylän koulu, Nummenkylävägen MOISIO, Moision päiväkoti, Talpelankatu TYTYRI, Tytyrin koulu, Kyrkogatan RANTAKANTTI, Seniorservicecentret, Ojamogatan HARJU, Stadshuset Monkola, Karstuvägen NEITSYTLINNA, Neitsytlinnan koulu, Västra Louhigatan OJAMO, Ojamon koulu, Herrgårdsgränden KESKILOHJA, Nummentaustan koulu, Toukolagatan METSOLA, Asunto Oy Lohjan Veijolanpiha, Kivigatan SAMMATTI, brandstationens ledningscentral, Lohilammentie 7 Mer information i frågor som gäller valet ges av Lojo stads kundservice tfn (019) och centralvalnämndens sekreterare tfn (019)

4 4 Vihreä Liitto (Lohjanharjun Vihreät ry.) Ilmastovastuu, valinnanvapaus, oikeudenmukaisuus! Gröna Förbundet (Lohjanharjun Vihreät ry.) Klimatansvar, valfrihet, rättvisa! Ilmastosta on puhuttu viimeisen parin vuoden aikana enemmän kuin koskaan. Hyvä niin. Mutta puheet ja otsanrypistely eivät riitä vaan tarvitaan tekoja. Vihreä liitto korostaa sitä, että päätöksiä ei tehdä vain vaalikautta varten, vaan niiden vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen. Meidän on tunnettava vastuumme myös nouseville sukupolville. Kunnissa myös Lohjalla se merkitsee eritoten huolellista yhdyskuntasuunnittelua, satsauksia energiansäästöön ja uusiutuvaan energiaan, sekä joukko- ja kevyen liikenteen kehittämistä. Talouden ja kulutuksen rakennetta on muutettava ennen pitkää tavarantuotannosta kohti aineettomia palveluja. Emme kannata jätteiden massapolttoa emmekä uraaninlouhintaa, jotka ovat vain lyhytnäköistä oireen hoitamista eivätkä ratkaise itse ongelmaa. Vihreiden mielestä kuntien on luotava asukkailleen mahdollisuudet hyvään elämään, joka on eettisesti ja ekologisesti kestävää. Se tarkoittaa kaikkien tavoitettavissa olevia julkisia palveluja, vapautta valita lapsensa päivähoitomuoto, turvallista ja yhdenvertaista peruskoulutusta. Vanhuksia ja sairaita ei saa jättää oman onnensa nojaan. Haittojen ennaltaehkäisy on aina viisaampaa kuin pelkkä jälkien korjaaminen, ja se tulee myös taloudellisesti edullisemmaksi. Siksi kannattaa mieluummin investoida terveyteen kuin maksaa sairauksista. Varhainen puuttuminen on olennaista myös syrjäytymisen ja muiden sosiaalisten ongelmien torjunnassa. Liikunta- ja kulttuuripalvelut edistävät hyvinvointia ja parantavat elämänlaatua. Oikeudenmukaisuus on tärkeä perusarvo. Lohjan pitää näyttää esimerkkiä reilusta meiningistä. Hyvä kunta on myös hyvä työnantaja. Päätöksenteon on oltava avointa, eikä minkään yksittäisen ryhmittymän etu saa mennä toisten edelle. Kansalaisjärjestöjä ja asukasyhdistyksiä on kuunneltava suurissa kuntalaisten elämään vaikuttavissa hankkeissa. Lohjanharjun Vihreät tekee parhaansa, jotta kotikaupunkimme olisi ihmistä ja luontoa kunnioittava hyvä paikka elää. Det har talats mer än någonsin om klimatet under de senaste åren. Vackert så. Men det räcker inte med att hålla tal eller rynka pannan, vi måste göra något också. Gröna förbundet framhäver att beslut inte fattas bara för mandattiden, utan effekterna av besluten sträcker sig långt in i framtiden. Vi måste känna vårt ansvar för uppväxande generationer. I kommunerna även i Lojo innebär detta i synnerhet krav på en sorgfällig samhällsplanering, satsningar på energibesparingar och förnybar energi samt utveckling av kollektivtrafik och lätt trafik. Ekonomins och konsumtionens uppbyggnad bör förändras så småningom: vi övergår från varuproduktion till immateriella tjänster i allt högre grad. Vi understöder inte massförbränning av avfall och inte uranbrytning, som bara är kortsiktiga sätt att avhjälpa symtomen och inte löser själva problemet. Vi gröna anser att kommunerna ska skapa möjligheter till ett bra liv för invånarna ett liv som är etiskt och ekologiskt hållbart. Det innebär offentliga tjänster som är tillgängliga för alla, frihet att välja dagvårdsform för sitt barn, en trygg och jämlik, grundläggande utbildning. Gamla och sjuka får inte lämnas åt sitt öde. Att förebygga olägenheter är alltid klokare än att bara rätta till följderna, och blir också ekonomiskt förmånligare. Därför har man större fördelar av att investera i hälsa än att betala för sjukdomar. Att ingripa tidigt är också väsentligt när man ska avvärja utslagning och andra sociala problem. Motions- och kulturtjänster främjar människors välbefinnande och förbättrar livskvaliteten. Rättvisa är ett viktigt grundläggande värde. Lojo bör visa exempel på hederlig anda. En bra kommun är också en bra arbetsgivare. Beslutsfattandet ska vara öppet, och ingen enskild grupperings fördel får gå före andras. Medborgarorganisationer och invånarföreningar ska höras i stora projekt som inverkar på Lojobornas liv. Lohjanharjun Vihreät gör sitt bästa för att vår hemstad ska vara ett bra ställe att leva och bo på, ett ställe som respekterar människan och naturen. 2 Aittola Mirva luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri 3 Harju Jonna ylioppilas 4 Holopainen Mia elokuva/tv-freelancer, tuottaja/ohjaaja 5 Husso Katja kieltenopettaja 6 Huttu-Méling Sari nuorisotyön lehtori 7 Kakko Jyrki opiskelija 8 Kananen Laura pääsihteeri 9 Karlstedt-Outa Sirpa kerroshoitaja 10 Kivistö Anne turvallisuuskouluttaja 11 Komulainen Susanna kemisti-di, ympäristötarkastaja 12 Kronqvist Johnny opettaja, lärare 13 Lanne Erkki FM, fyysikko 14 Laurila Jukka konsultti 15 Lehtonen Petri museonhoitaja 16 Leppämäki Veikko 17 Lindevall Anita terveydenhoitaja 18 Mulari Harri ympäristösuunnittelija 19 Niittynen Annamari tarjoilija, myyjä 20 Nordström Paula sihteeri 21 Närhi Katja kuvataiteilija 22 Ojanperä Raimo 23 Ojanperä Sirkka psykoterapeutti 24 Ojanperä- Torvinen Erja FM, luokanopettaja

5 5 Kommunistinen Työväenpuolue Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. Kommunistiska Arbetarpartiet För Fred och Socialism rp On turvattava kunta-, kylä- ja lähiökeskusten elinvoima torjumalla postien, pankkien ja kauppojen keskittäminen tarpeen vaatiessa perustamalla uudelleen jo lopetettuja palvelulaitoksia. Lohjalla on erityisesti pysäytettävä lähikirjastojen toiminnan näivettäminen. Kouluja on kehitettävä siellä missä on koululaisia. Näin estetään pitkät koulumatkat ja ylisuurten koulujen syntyminen. Sairaaloiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuutta tulee parantaa henkilöstöä lisäämällä. Terveydenhoitoa on kehitettävä alkuperäisen kansanterveystyölain hengessä. Maksuton terveydenhoito on turvattava kaikille. Kunnallisten palveluiden yksityistäminen on pysäytettävä. Kaupunkia on kehitettävä huomioiden tasapuolisesti kaikki aluekeskukset ja haja-asutusalueet. Kaupungin liikennesuunnittelussa on paremmin huolehdittava liikenteen joustavuudesta. Kaupungin alueelle on rakennettava kattava kevyen liikenteen verkosto. Myös kaupungin keskustassa on huolehdittava kevyen liikenteen väylistä. Postin palveluille on taattava toimitilat kaupungin keskustassa. Kunnan on toiminnoillaan pyrittävä edistämään työpaikkojen säilymistä Lohjalla ja myös luotava uusia kunnallisia työpaikkoja suorittamalla töitä kunnan omana työnä. Livskraften i kommun-, by- och förortscentrum bör tryggas genom att hindra centraliseringen av post- och bankkontor samt butiker vid behov genom att grunda indragna serviceinrättningar på nytt. I Lojo bör särskilt försvagningen av verksamheten vid filialbiblioteken stoppas. Skolorna ska utvecklas där det finns skolelever. Så förhindrar man långa skolresor och att det uppstår för stora skolor. Sjukhusen och social- och hälsovården ska fås att fungera bättre genom att anställa mer personal. Hälsovården ska utvecklas enligt andan i den ursprungliga lagen om folkhälsoarbete. Alla ska säkras en avgiftsfri hälsovård. Privatiseringen av kommunala tjänster måste stoppas. Staden ska utvecklas så att alla områdescentrum och glesbygdsområden behandlas jämlikt. Stadens trafikplanering ska vinnlägga sig mer om att trafiken löper smidigt. Ett heltäckande nätverk för lätt trafik ska byggas inom stadens område. Staden ska dra försorg om leder för lätt trafik även i centrum. Lokaler för posttjänster ska säkras i stadens centrum. Kommunen ska genom egna aktiviteter sträva efter att bibehålla arbetsplatser i Lojo och även skapa nya kommunala arbetsplatser genom att utföra arbete som kommunens eget arbete. 25 Outa Leena yo-matkailuvirkailija, asiakasneuvoja 26 Pasanen Jarmo toimittaja 27 Pietilä Kukka-Maaria ylioppilas 28 Piipponen Pipsa lastentarhanopettaja, 29 Puhakka Minna johtava psykologi, perheterapeutti 30 Ritvas Julia koulunkäyntiavustaja 31 Ronikonmäki Niko-Matti opiskelija 32 Saario Minna opettaja 33 Saaristo Kari valokuvaaja 34 Saloranta Iris omaishoitaja 35 Sjöholm Arto DI, tuotantopäällikkö 36 Sotomayor Rosazza Sonia kasv. tiet. kandidaatti, lastentarhanopettaja 37 Terho Virva MMM, ylitarkastaja 38 Tuovila Hanna biologi 39 Vaarala Erja projektipäällikkö, verkosto-toimija 40 Waltzer- Pietilä Heidi DI, ylitarkastaja 41 Vatula Tuuli kirjoittamisen ja kirjallisuuden opettaja 42 Voutilainen Ismo nuoriso-ohjaaja, 43 Yliluoma Aino myymälänhoitaja 44 Karppanen Aarno viherrakentaja 45 Lahdenmäki Timo ATK-suunnittelija 46 Viita Jukka sähköasentaja

6 6 En fråga om förtroende Visst kan vi lova både det ena och det andra inför ett val, men kan vi hålla vad vi lovar? Ja, det beror på de omständigheter som råder då beslutet i en viss fråga ska fattas. Eftersom vi inte idag vet hurudana omständigheterna är den dag beslutet ska fattas, så är det bäst att inte lova någonting. Men ett löfte kan vi ge, och det löftet kan vi hålla: Vi lovar att vi också under nästa valperiod ska arbeta för Lojobornas bästa, för stadens bästa. Det innebär att vi i varje enskild fråga tar reda på alla tillgängliga fakta som kan påverka beslutet och därefter noggrant överväger beslutet. Den principen har vi också hittills följt. Det är en av orsakerna till att vi ofta har haft fler ledamöter i fullmäktige än den svenskspråkiga befolkningens andel skulle förutsätta. Väljarna har litat på oss! Vaalilupauksia? Vaalien alla luvataan aina paljon. Entä vaalien jälkeen? Lupausten pitävyys riippuu ratkaisun ajankohtana vallitsevista oloista! Niistä emme tänään tiedä mitään. Siksi olemme hyvinkin varovaisia vaalilupausten suhteen. Alla beslut är inte lätta eller angenäma. Men också svåra och obehagliga beslut måste fattas. Vi är beredda också på det. Om du ger oss ditt stöd, kan du vara säker på att du har gett ditt stöd till ett parti vars fullmäktigeledamöter ärligt och uppriktigt arbetar för stadens och dess invånares bästa i alla tänkbara situationer. Våra kandidater har var och en sina egna käpphästar, frågor som just han eller hon alldeles särskilt vill arbeta för. Kontakta din kandidat och ställ frågor. Eller ryck kandidaten i ärmen då ni träffas ute på stan. Vi är alla beredda att svara på dina frågor. Vi vill vara värdiga ditt förtroende! Mutta yhden vaalilupauksen voimme kuitenkin antaa, ja se pitää: Tulemme seuraavan vaalikauden aikana tekemään ahkerasti työtä koko kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi. Käytännössä tämä merkitsee, että pyrimme aina ottamaan mahdollisimman tarkasti selvää seikoista jotka kulloinkin vaikuttavat päätösratkaisuun. Vasta tarkan ja perusteellisen harkinnan jälkeen otamme asioihin lopullista kantaa. Näin olemme tosin aina tehneet, ja tämä on yksi syy miksi meillä on monesti ollut enemmän valtuutettuja kuin ruotsinkielisten osuus olisi edellyttänyt: Äänestäjät luottavat meihin! Aina päätökset eivät ole helppoja eikä mukavia. Mutta epämiellyttäviäkin päätöksiä on tehtävä. Siihenkin olemme varautuneet. Äänestämällä meitä voit olla varma että olet antanut tukesi puolueelle jonka valtuutetut vilpittömästi ja rehellisesti tekevät työtä kaupungin ja sen asukkaiden hyväksi aina ja kaikkialla. Jokaisella ehdokkaalla on omat erityiskysymyksensä joihin hän aivan erityisesti haluaa paneutua. Ota ehdokkaisiin yhteyttä ja kysy. Tai ota hihasta kiinni kun tapaatte kadulla. Olemme aina valmiit keskustelemaan ja vastaamaan kysymyksiin. Meihin voit luottaa! Hyvään huomiseen Lohjalainen Keskustaväki rakentaa asukkaiden Lohjaa Tulevissa kuntavaaleissa ratkaistaan, millaiseksi Lohjaa rakennetaan sen nykyisille ja tuleville asukkaille. Keskustan mielestä on tärkeintä, että lohjalaisilla on tulevaisuudessa viihtyisä, virikkeellinen ja turvallinen kotipaikkakunta, jossa on hyvä elää, olipa sitten lapsi, nuori, opiskeleva, työikäinen tai jo työelämänsä taakseen jättänyt. Kaikki alkaa lapsuudesta. Tämän vuoksi Lohjalla on panostettava erilaisiin päivähoitoratkaisuihin, koululaitokseen sekä vapaa-ajanviettotapojen monipuoliseen tarjontaan. Hyvä lapsuus edellyttää myös hyviä vanhempia, eikä heitä saa unohtaa. Erilaiset urheilutapahtumat, urheilupaikat ja ulkoilun mahdollistaminen lisäävät niin ruumiillista kuin henkistä hyvinvointia. Perheenjäsenten yhteiset harrastukset ja yhdessäolo edistävät turvallista elämän alkua. Laadukas koulujärjestelmä on nykyyhteiskunnan tärkeimpiä voimavaroja. Tasa-arvoinen, monipuolinen ja innostava koulu jo ala-asteelta lähtien luo pohjan elämänpituiselle oppimiselle. Ryhmäkokojen on oltava inhimillisiä, pitkiä koulumatkoja tulee välttää ja koulukuljetuksien joustavaan järjestämiseen on panostettava. Kouluverkon on oltava moniarvoinen, olipa kysymys opetuksen tarjonnasta tai koulujen koosta ja sijainnista. Jatko-opinnot ja aikuiskoulutus edistävät yhteiskunnan hyvinvointia. Työvoiman saatavuus on turvattava työelämän muutospaineissa mukauttamalla koulutustarjontaa kehityksen kulkuun. Työn vastapainoksi lohjalaiset tarvitsevat monipuolisia mahdollisuuksia kulttuurillisiin vapaa-ajan harrastuksiin niin musiikin, teatterin kuin muunkin luovan taiteen parissa. Samalla Lohjan ainutlaatuiseen maineeseen urheilullisena kaupunkina on panostettava määrätietoisesti. Kasvava kaupunki voi olla myös viihtyisä kaupunki. Kasvu mahdollistaa oikein mitoitettuna peruspalvelujen taloudellisen ja laadukkaan tuottamisen. Kasvu ei kuitenkaan voi olla itsetarkoitus. Hallitsemattomana se tukehduttaa kaupungin talouden tai vaarantaa tasapainoisen ja viihtyisän ympäristön kehittämisen. Kasvun lähtökohtana tulee olla nykyisten ja tulevien lohjalaisten hyvinvoinnin, turvallisuuden ja viihtyvyyden turvaaminen. 47 Bolin Peter distriktschef 48 Ekebom Christer översättare 49 Erlund Tomi försäljningschef 50 Grönmark Monica FM, ämneslärare 51 Heir Björn diplomingenjör 52 Laitinen Max studerande, SU (Svensk Ungdom) 53 Sere Susanne diplomkorrespondent 54 Theman Emma ped.mag 55 Alhopuro Erkki agronomi, maanviljelijä 56 Harjuranta Aila emäntä 57 Holappa Jarkko 58 Hurme Reijo 59 Ikävalko Tapio opetusneuvos, opettaja 60 Ilomäki- Piirilä Hannele lehtori, FK 61 Jokinen Pia hallitusneuvos, oik.kand. 62 Junnola Eila yo-merkonomi 63 Kakko Laila erityisluokanopettaja, kasvat.tiet.maist. 64 Korpijaakko Pekka metsänhoidonneuvoja 65 Laulumaa- Hirvonen Mari freelance-toimittaja/ valokuvaaja 66 Lindberg Leif toimittaja 67 Luoma Pekka Juhani laskentatoimen asiantuntija 68 Ojanen Tarja KM, päiväkodinjohtaja

7 För en bra morgondag Lojocentern bygger ett invånarnas Lojo 7 Kasvun varmistamiseksi on työllisyyttä tuettava yrittäjyyteen panostamalla. Yhteistyö on voimaa kunta-asioissa. Lohjan kaupunkia ja sitä ympäröiviä maaseutukuntia on kehitettävä siten, että yhteiskunnan peruspalvelut voidaan tuottaa sekä taloudellisesti että laadullisesti hyvinä. Palveluiden tuottamisessa on käytettävä kulloinkin järkevintä tuotantotapaa, ja palveluiden saatavuus on turvattava kaikille asukkaille. Erityisesti vanhuksista huolehtiminen on sivistysvaltion velvollisuuksista tärkeimpiä. Seutuyhteistyötä on kehitettävä edelleen. Vapaaehtoisien kuntaliitoksien on oltava mahdollisia silloin, kun sitä yhdessä haluamme. Alueellisesti tasapainoinen kehitys ei ole tärkeää vain Lohjan, vaan koko Länsi-Uudenmaan alueella. Ydinkeskustan tiivistämisen vastapainona tulee kehittää osakeskuksia ja haja-asutusalueita. Erityisesti on panostettava maaseudun elinvoimaisuuteen ja Lohjan korvaamattomien luontoarvojen säilyttämiseen. Lohjaa kehitetään Lohjan asukkaille. Kaupungin kehittäminen ei voi olla vain teknokraattisten suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamista. Lohjaa voidaan kehittää vain kuulemalla sen omia asukkaita. Kunnallisdemokratian vuosisataisten perinteiden kunnioittamisella ja yhteisöllisyyden edelleen kehittämisellä on Lohjankin keskeinen merkitys hyvää huomista rakennettaessa. Keskustaväki kunnallisvaalien edellä 2008 Keskustan Lohjan Kunnallisjärjestö I det kommande kommunalvalet avgörs hur Lojo kommer att utformas för nuvarande och kommande invånare. Centern anser att det är viktigt att Lojoborna i framtiden har en trivsam, stimulerande och trygg hemort där det är gott att leva, oberoende av om man är barn, ungdom, studerande, i arbetsför ålder eller har lämnat arbetslivet bakom sig. Allting börjar med barndomen. Därför ska Lojo satsa på olika lösningar för dagvården, skolväsendet och ett mångsidigt utbud av fritidssysselsättningar. En fin barndom kräver även fina föräldrar, som vi inte får glömma bort. Olika idrottsevenemang, idrottsplatser och möjligheter till friluftsliv ökar såväl det fysiska som det psykiska välbefinnandet. Gemensamma hobbyer och samvaro mellan familjemedlemmar ger en tryggare start i livet. Ett högklassigt skolsystem är en av de viktigaste resurserna i dagens samhälle. En jämlik, mångsidig och engagerande skola med början från lågstadiet ger en grund för livslångt lärande. Vi ska ha grupper i mänsklig storlek, undvika långa skolresor och satsa på att ordna flexibla skoltransporter. Skolnätet ska uppvisa pluralism, oavsett om det gäller utbudet av undervisning eller skolans storlek och läge. Fortbildning och vuxenutbildning främjar välfärden i samhället. Tillgången till arbetskraft ska tryggas i det förändringstryck som präglar arbetslivet genom att anpassa utbudet av utbildning till utvecklingens förlopp. Som motvikt till arbetslivet behöver Lojoborna mångsidiga möjligheter till kulturella fritidsaktiviteter såsom musik, teater och annan skapande konst. Samtidigt ska målmedvetna satsningar göras på stadens enastående anseende som idrottsstad. En växande stad kan också vara en trivsam stad. En tillväxt med rätta proportioner möjliggör ekonomisk och högklassig produktion av tjänster. Tillväxt kan dock inte vara ett självändamål. En otyglad tillväxt kväver stadens ekonomi eller äventyrar utvecklingen av en välavvägd och trivsam miljö. Utgångspunkten för tillväxten bör vara att trygga nuvarande och blivande Lojobors välfärd, säkerhet och trivsel. För att säkerställa tillväxten bör sysselsättningen stödjas genom satsningar på företagsamhet. Samarbete är styrka i kommunala frågor. Lojo stad och omgivande landsbygdskommuner bör utvecklas så att samhällelig basservice kan produceras på ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt bra sätt. I tjänsteproduktionen bör det sätt tillgripas som vid tidpunkten är det mest rationella, och alla invånare bör tryggas tillgång till tjänster. Särskilt omsorgen om gamla är en av de viktigaste skyldigheterna för ett civiliserat land. Det regionala samarbetet bör vidareutvecklas. Frivilliga kommunsamgångar ska vara möjliga då vi tillsammans så önskar. En regionalt balanserad utveckling är viktig inte bara för Lojo, utan för hela västra Nyland. Som motvikt till den tätare stadskärnan bör delcentra och glesbygdsområdena utvecklas. Särskilda satsningar bör göras på en livskraftig landsbygd och bevarande av de oersättliga naturvärdena i Lojo. Lojo utvecklas för invånarna i Lojo. Att utveckla staden böra vara mer än att genomföra teknokratiska planer och program. Lojo kan utvecklas bara om vi hör stadens egna invånare. Att respektera de sekellånga traditionerna i kommunal demokrati och vidareutveckla samhörigheten har en central betydelse när vi bygger en bra morgondag för Lojo. Centerfolket inför kommunalvalet 2008 Centerns kommunala organisation i Lojo Vaaliliitossa Ruotsalainen kansanpuolue r.p. Suomen Keskusta r.p. Kansallinen Kokoomus r.p. I valförbund Svenska Folkpartiet i Finland r.p. Centern i Finland r.p. Samlingspartiet r.p. 69 Sivula Mika teol.yo. kansanedustajan avustaja 70 Turkki Henri autoilija 71 Viita Antti 72 Vottonen Pasi paikallisjohtaja 73 Åström Petteri maatalous 74 Aaltonen Jorma liikuntakeskuksen toimitusjohtaja, eläkkeellä 75 Anttila Ira laulaja, laulunopettaja 76 Einiö Erkko tuotepäällikkö 77 Elenius Maija talousjohtaja 78 Gerkman Helena palveluesimies 79 Granath Nina KTM, markkinointipäällikkö 80 Grann Mirva asiakkuushallintapäällikkö sairaanhoitaja 81 Heilakka Marion kosmetologi 82 Henriksson Jan maatalous-metsätieteiden maisteri, Concept advisor 83 Herpiö Mika DI, toimitusjohtaja 84 Hillner Tom ravintolatyöntekijä 85 Hiltunen Tuula teologian maisteri 86 Holmström Johan toimitusjohtaja 87 Jauhiainen Heikki projekti-insinööri, DI 88 Karjalainen Raimo liiketoimintajohtaja, insinööri

8 8 Lohjan Kokoomuksen vaalitavoitteet 2008 seuraavalle valtuustokaudelle Terve kasvu takaa lohjalaisten hyvinvoinnin Lohjan kaupungin tilinpäätös on jo usean vuoden ajan peräkkäin ollut tappiollinen. Tilanne on entisestään kiristymässä kaupunkilaisten ikääntymisen ja sairausmenojen nopean kasvun vuoksi. Tarpeellinen verotulojen kasvu saadaan aikaan varmistamalla lohjalaisille yrityksille terveet toiminta-edellytykset, järjestämällä uusille yrityksille ja perheille riittävästi sekä toimitila- että asuntotontteja ja siten mahdollisuus lohjalaisten hyvinvoinnin lisääntymiseen. Lohjan kaupungin tulee hakeutua osaksi pääkaupunkiseutua ja tehdä päättäväistä työtä Espoo-Vihti-Lohja-kaupunkiradan toteutuksen jouduttamiseksi, niin että Lohja kytkeytyy saumattomasti pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkkoon. Kaupungin tulee panostaa yhteistyöhön paikallisten yritysten kanssa siten, että: Kaupunki päivittää elinkeinopoliittisen ohjelmansa ja panostaa sen toteuttamiseen sekä tarjoaa riittävästi työpaikkatontteja yrityksille. Kaupunki tukee Lohjan talon toteutusta niin, että yrittäjien palvelut ja yrityshautomo voidaan keskittää samaan paikkaan. Kaupungin talous tulee saada pysyvästi kuntoon seuraavasti: Luodaan edellytykset verotulojen terveelle kasvulle. Kulujen kasvu ja ylitykset tulee asettaa tiukkaan seurantaan, populismiin ei Lohjalla ole varaa. Palveluja ei karsita, mutta niiden toteutus tulee tehdä joustavasti joko omana työnä tai yhteistyössä yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Kaupungin tulee pyrkiä käyttämään paikallisia palveluntarjoajia hankintalain sallimissa puitteissa. Lohja panostaa palveluihin Lohjalaisten hyvinvointi on ykkösasia: Päivähoitopalvelujen monipuolisuus on turvattava. Kaupungin tulee aktiivisesti kehittää nuorten tarvitsemia palveluja. Nuorten harrastusmahdollisuuksia on tuettava osoittamalla heille harrastustiloja. Nuorten psykiatrisen hoidon taso on varmistettava, ja kaikkien psykiatristen potilaitten hoitopaikat tulee järjestää jatkossakin Lohjalle. Vanhustenhuollon epäkohdat tulee selvittää ja korjata. Kaupunki esimerkkinä ympäristöasioissa: Kaupungin tulee tehdä ja toteuttaa ympäristöohjelma energian säästämiseksi ja kaupunkilaisten kannustamiseksi ympäristönsuojeluun. Kaupungin tulee tukea yksityisiä vesiosuuskuntia haja-asutusalueitten vesihuollon järjestämiseksi. Investoinnit yhteiseksi hyväksi Kaupungin keskustan ilme ja palvelut kuntoon: Kaupungin ranta-alueet, Aurlahti, Porla ja Haikari on laitettava arvoiseensa kuntoon. Harjun urheilualue on kehitettävä aktiiviseksi urheilukeskukseksi ja uimahalli Neidonkeidasta laajennettava. Lohjan keskusta-alueelle tulee rakentaa pysyvä kesäteatteri. 89 Kuitunen Päivi 90 Kuosmanen Jorma luokanopettaja 91 Kurki Veikko laskentapäällikkö 92 Lehtinen Liisa osastonhoitaja, erikoissairaanhoitaja 93 Lehtonen Pirkko yo-merkonomi 94 Lindblom Sanfrid kauppatieteiden maisteri 95 Louhi Janne luokanopettaja, viittomakielen tulkki 96 Luoma Pekka Peki erityiskoulun rehtori 97 Lähteenmäki Ilkka, päätoimittaja 98 Maaheimo Eerik maatalous 99 Moisa Teuvo leikkaaja, tekniikan ylioppilas 100 Moisio Sini asiakassihteeri 101 Nuutinen Pentti kiinteistöpäällikkö 102 Olin Jenna opiskelija 103 Ourila Juha mediajohtaja 104 Packalén Paul isännöitsijä, HTM-tilintarkastaja 105 Patinen Jussi kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja 106 Peltomaa Harri 107 Piekka Tuija metsätalousinsinööri (amk), tradenomi 108 Ruoste Panu FM, rehtori 109 Sarakivi Antero insinööri 110 Seppälä Oili kartoittaja 111 Sällsten Kim automyyjä, tiskijukka

9 Samlingspartiets mål i valet 2008 för nästa fullmäktigeperiod i Lojo 9 Sund tillväxt garanterar Lojobornas välfärd Bokslutet för Lojo stad har i flera år i rad uppvisat förlust. Till följd av att befolkningen blir äldre och sjukkostnaderna ökar snabbt håller läget på att försämras allt mer. En behövlig tillväxt i skatteintäkter kan åstadkommas genom att trygga Lojoföretag sunda verksamhetsvillkor, se till att det finns tillräckligt med såväl företags- som bostadstomter för nya företag och familjer och därmed möjlighet att höja Lojobornas välfärd. Lojo stad ska orientera sig mot huvudstadsregionen för att bli en del av den, arbeta beslutsamt för att påskynda byggandet av stadsbanan Esbo Vichtis Lojo, så att Lojo ingår i ett sammanhängande fält för huvudstadsregionens kollektivtrafiknät. Staden ska satsa på samarbete med lokala företag: Staden uppdaterar sitt näringspolitiska program och satsar på att genomföra det samt erbjuder tillräckligt med tomter för företag och arbetsplatser. Staden stöder byggandet av ett företagarhus i Lojo så, att företagarservice och en företagskuvös kan samlas på ett och samma ställe. Staden ska sätta ekonomin i skick på ett bestående sätt: Staden skapar förutsättningar för en sund tillväxt i skatteinkomster. Staden sätter ökningen och överskridningen av kostnader under lupp Lojo har inte råd med populism. Staden ska inte dra ner på servicen, men göra utformningen av tjänster flexiblare antingen genom att utföra arbetet själv eller i samarbete med privata serviceproducenter. Staden ska sträva efter att anlita lokala serviceproducenter inom ramen för vad lagen om upphandling tillåter. Lojo satsar på service Lojobornas välfärd är prioritet nummer ett: Ett mångsidigt utbud av dagvårdstjänster ska tryggas. Staden ska aktivt utveckla tjänster för unga. Ungdomarnas möjligheter till fritidssysselsättning ska stödjas genom anvisning av aktivitetslokaler. Nivån på den psykiatriska vården för ungdomar ska säkras, och alla vårdplatser för patienter inom psykiatrin ska även framdeles vara förlagda till Lojo. Missförhållanden inom åldringsvården ska utredas och rättas till. Staden som förebild i miljöfrågor: Staden ska utarbeta och genomföra ett miljöprogram för att spara energi och sporra invånarna till miljövård. Staden ska stödja privata vattenandelslag i glesbygdsområden för att organisera vattenförsörjningen. Investeringar för det gemensamma bästa Staden ska sätta i skick servicen i och profilen för stadens centrum: Stadens strandområden, Aurlahti, Porla och Haikari ska rustas upp i ett skick som anstår dem. Harju idrottscentrum ska utvecklas till ett aktivt idrottsområde och simhallen Neidonkeidas byggas ut. Centrumområdet i Lojo ska få en permanent sommarteater. 112 Tenkanen Sami ohjelmapäällikkö 113 Tikkanen Terho DI, 114 Toivonen Seija rehtori 115 Viljanen Juhani tilitoimistonjohtaja 116 Viljanen Lasse kenttämyyntipäällikkö 117 Virkkunen Juhana myyntipäällikkö, insinööri 118 Välimäki Nina toimistopäällikkö 119 Wallenius Marjaliisa yritysneuvoja 120 Weintraub Roger kriminalkonstapel, rikoskonstaapeli 121 Yrjönsalo Heimo ylikonstaapeli, eläkkeellä 122 Äyräväinen Irene HUK, erityisopettaja 123 Aaltonen Margit osastosihteeri, työtön (Sammatti) 124 Ahmaoja Leila perushoitaja 125 Gröndahl Kirsti osastoapulainen 126 Hartikka Erkki hitsaaja 127 Heinonen- Turkia Sami rullamies 128 Hulkko Taisto trukinkuljettaja 129 Hägg Toni maanmittausteknikko 130 Häyhänen Riitta varastotyöntekijä 131 Järvinen Irmeli sähköasentaja, 132 Kaaro Tuula lajittelija 133 Karjalainen Kari CNC-koneistaja

10 10 Vasemmistoliitto Lohjalla: Jokaiselle lohjalaiselle hyvä arki ja mielekäs elämä Haluamme turvata kaikille kaupunkilaisille samanlaiset mahdollisuudet laadukkaisiin kunnallisiin palveluihin. Olemme sitoutuneet puolustamaan tavoitteitamme tulevalla valtuustokaudella vaaliohjelmamme mukaisesti. Palvelut on tuotettava mahdollisimman paljon kaupungin omana työnä. Kaupungin on huolehdittava osaavan henkilöstön riittävyydestä ja hyvinvoinnista. Terveyspalvelut on turvattava Kaikilla kaupunkilaisilla tulee olla samat mahdollisuudet laadukkaaseen hoitoon. Terveyskeskuspalvelut on säilytettävä Mäntynummessa, Routiolla ja Virkkalassa. Koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut Kunnon peruskoulu lähellä kotia on jokaisen lapsen perusoikeus. Kyläkouluja ei tule lakkauttaa. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi kaupungissa on tarjottava riittävästi laadukasta päivähoitoa ja vuorohoitoa. Kouluikäisten lasten iltapäivätoiminta järjestetään maksutto- mana kaupungin omana palveluna. Ympäristö, elinkeinopolitiikka, asuminen ja liikenne Kaupungin on sitouduttava ilmastomuutoksen torjuntaan ja ilmastostrategian tavoitteisiin. Aurlahdesta ja Porlasta tehdään kaupunkilaisten virkistyspaikka. Elinkeinopolitiikan painopisteenä tulee olla se, että kaupungin palvelut, houkuttelevuus sekä yritystoiminnan puitteet ovat kunnossa. Kaupungin vuokra-asuntokanta tulee pitää kaupungin omassa omistuksessa ja hallinnassa. Lohjalle rakennetaan kaupunkirata. Kierrätyskeskuksen toimintaa on kehitettävä, niin että tavara vaihtuu. Ei myyntiä. Ikäihmisten ja erityisryhmien palvelut Vanhuksilla tulee olla subjektiivinen oikeus hoitoon ja hoitotakuun kaltainen hoivatakuu. Kaupunki hankkii kohtuuvuokraisia vanhusten palveluasuntoja. Huolehditaan nuorisosta Nuorten työpajatoimintaa lisätään ja monipuolistetaan sekä annetaan riittävästi resursseja ohjaavan henkilökunnan palkkaamiseen. Kaupungin on järjestettävä nuorisotiloja myös suurempiin taajamiin. Kulttuuria ja liikuntaa kaikille kuntalaisille Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen on oltava kohtuuhintaisia ja siten kaikkien saatavilla. Lähikirjastopalvelut säilytetään ja kirjastopalvelut pidetään maksuttomina tulevaisuudessakin. Lohjalaisen vaikuttamismahdollisuudet Lohjalaisilla on oltava aidot mahdollisuudet vaikuttaa heidän elämäänsä koskeviin päätöksiin, kotikuntansa ja lähialueensa asioihin. Isoissa ja merkittävissä asioissa on otettava käyttöön sitova kansanäänestysmahdollisuus. 134 Karojärvi Ilkka, 135 Karttunen Martti paperityöläinen 136 Kataja Sakari mekaniikkaasentaja 137 Kaukinen Anja levyseppä, 138 Korsumäki Hannu paperityöntekijä 139 Kouvonen Sami paperityöläinen 140 Kääriäinen Pasi palomies 141 Lehtinen Sakari koneistaja (Sammatti) 142 Lehtinen Sari suunnittelija (Sammatti) 143 Liimatainen Tiina palveluneuvoja 144 Linden Jouni hitsaaja 145 Makkonen Hannu KM, rehtori 146 Manner Satu sairaanhoitaja 147 Mattila Jaana paperityöntekijä 148 Miinalainen Annakaisa lastenhoitaja 149 Miinalainen Vappu sihteeri 150 Mikkonen Niko viilunleikkaaja 151 Mononen Liisa 152 Nieminen Kari hitsaaja, 153 Nordström Kim aluepäällikkö/ distriktchef 154 Ollikainen Matti 155 Paananen Tia-Maret kotiäiti 156 Pajuoja Marika postinjakaja

11 11 Vänsterförbundet i Lojo: En bra vardag och ett meningsfullt liv för alla Lojobor Vi vill säkerställa att alla Lojobor har samma möjligheter till högkvalitativ kommunal service. Vi har i enlighet med vårt valprogram förbundit oss till att försvara våra målsättningar under den kommande fullmäktigeperioden. Tjänsterna bör i så stor utsträckning som möjligt produceras som stadens eget arbete. Staden ska dra försorg om att den har tillräckligt med kunnig personal som mår bra på jobbet. Hälsovårdstjänsterna ska tryggas Alla Lojobor ska ha samma möjligheter till högklassig vård. Hälsocentralstjänsterna ska bibehållas i Tallbacka, Routio och Virkby. Service inom utbildning och småbarnsfostran En ordentlig grundskola nära hemmet är en grundläggande rättighet för varje barn. - Byskolor ska inte dras in. För att trygga barnens och barnfamiljernas välfärd ska staden ha ett tillräckligt utbud av högklassig dagvård och skift- dagvård. Eftermiddagsklubbar för barn i skolåldern ska arrangeras avgiftsfritt som stadens egen service. Miljö, näringspolitik, boende och trafik Staden ska förbinda sig till att avvärja klimatförändringen och arbeta för målen i klimatstrategin. Aurlahti och Porla görs till rekreationsområde för stadens invånare. Att se till att stadens attraktionskraft och ramar för företagsamheten samt dess tjänster är i skick ska vara ett prioriterat område inom näringspolitiken. Stadens bestånd av hyrbostäder ska även framöver ägas och disponeras av staden. En stadsbana ska byggas till Lojo. Återvinningscentralens verksamhet ska utvecklas så att varorna omsätts. Ingen försäljning. Service för gamla och specialgrupper Gamla ska ha en subjektiv rätt till vård och en omsorgsgaranti av samma typ som vårdgarantin. Staden skaffar servicebostäder för gamla med rimliga hyror. Omsorg om de unga Verkstäderna för ungdomar utökas och görs mångsidigare samt tilldelas tillräckliga resurser för att avlöna ledare. Staden ska ordna lokaler för ungdomar även i de större tätorterna. Kultur och motion för alla Lojobor Kultur- och motionstjänsterna ska ha en rimlig prisnivå och därmed vara tillgängliga för alla. Filialbibliotekens service bevaras och bibliotekstjänsterna hålls avgiftsfria även i framtiden. Lojobornas möjligheter Lojoborna ska ha riktiga möjligheter att påverka beslut som berör deras liv och leverne samt saker i deras hemkommun och närmiljö. I stora och betydelsefulla frågor ska en möjlighet till bindande folkomröstningar beredas Pajuoja Matti paperikoneenhoitaja, 158 Raita Matias autonkuljettaja, opiskelija 159 Rantanen Matti työehtosihteeri 160 Rask Irmeli KM, opettaja 161 Reiman Saara VTM, fi losofi 162 Ristikartano Pentti maistraatin päällikkö 163 Ruoste Pekka merkonomi, vahtimestari 164 Salminen Jouko rakennusmies 165 Selviranta Liisa elektroniikkatyöntekijä 166 Siltala Jukka nuorisokodinohjaaja 167 Sorvari Aatu suurtalouskokki 168 Syrenius Jouni heloittaja 169 Uusimaa Anu toimisto/varastohenkilö 170 Vehniäinen Antti autonkuljettaja, 171 Westerholm Leif muurari, 172 Wikberg Gunilla hankevastaava, projektansvarig 173 Åström Jari koneenkuljettaja

12 12 Ihmisille hyvä - kautta koko Lohjan PerusSuomalainen Linja Människors bästa - över hela Lojo Sannfinländarnas linje Nykyisen minäkeskeisen ja tuloshakuisen elämäntyylin aikaan pieni ihminen on unohdettu. Hallituspuolueiden kehyspäätöksen mukaan kansalaisten perusturvaan, hoito- ja muihin palveluihin ei tule euroakaan lisää vuosina Näin 12 vuotta sitten aloitettu perusturvaa heikentävä, sydämetön 0-linja jatkuu, vaikka valtion tulot ovat kaksi kertaa suuremmat kuin lamavuonna Nyt on aika ottaa askel kohti tervettä muutosta! Keskeisiä PerusS -arvojamme kunnallisvaaleissa 2008: Perhe: Lohja -lisä tulee palauttaa. Jokaisella perheellä tulee olla oikeus valita, jääkö lapsen kanssa kotiin mahdollisimman pitkään. Lähikouluperiaatteen vuoksi normaaliluokkiin integroitujen erityisoppilaiden opetuksen taso täytyy turvata korvamerkitsemällä erityisopetuksesta saatava valtiontuki juuri siihen tarkoitukseen, tämä on etu kaikille oppilaille. Perhe on yksiköistä tärkein, perheen hyvinvoinnin turvaamiseksi on kaikkien tehtävä töitä yhdessä. Ympäristö: Lohjan kaupungin maine puhtaana järvikaupunkina pitää palauttaa ja keskustan palveluja tulee kehittää. Mm. Moisionrannan, Porlan ja Paloniemen kaavoituksessa tulee huomioida järven ainutlaatuinen virkistysarvo kaupungin asukkaille. Aurlahden rannan kehittäminen yhteiseksi olohuoneeksemme ja kaupungin vetovoiman lisäämien hyvillä ja kattavilla palveluilla on mielestämme hyvin tärkeää. Ympäristömme kannalta jo tehtyjen huonojen päätösten vaikutus täytyy pyrkiä korjaamaan. Terveydenhoito: Mielestämme on kohtuutonta maksattaa huonolaatuinen terveyskeskuspalvelu pienituloisilla, invalideilla ja vanhuksilla. Jos terveyskeskusmaksuja on pakko korottaa, niillä saatava palvelu tulee olla korkealaatuista ja odotusaikojen minimissä. Kuntarajat tulee olla ylitettävissä erityisryhmien kuntoutuksen takaamiseksi. Ikääntyminen: Omaishoitajien tuki tulee olla verotonta tuloa. On koko yhteiskuntamme kaikkien osa-alueiden etu, että ikääntyvä sukupolvi pystyy elämään vanhuutensa mahdollisimman pitkään läheistensä luona. Se rikkaus, minkä vanhemmat ikäpolvet antavat perheille on rahassa mittaamaton. Nuoret : Nuorten ja opiskelijoiden työskentelymahdollisuuksiin tulee kiinnittää entistä parempaa huomiota. Alkoholiverotusta tulee nostaa. Se, että nuoret saavat kirkasta viinaa halvemmalla kuin hampurilaisaterian, kuvastaa yhteiskuntamme moraalista rappiotilaa. Liikuntapaikkojen kehitys täytyy pysyä ajan tasalla harrastajakunnan mukana, esimerkiksi kunnollisen volttimontun rakentaminen rullalautailijoille Kalkkipetterin hallitiloihin. Nuorissa on meidän tulevaisuutemme. Ihmisille hyvä kautta koko Lohjan I dagens självcentrerade och resultatinriktade livsstil har den lilla människan glömts bort. Enligt regeringspartiernas rambeslut får grundtryggheten, vården och andra tjänster för medborgarna inte en euro mer under perioden Således kommer den hjärtlösa nollinje som tog sin början för 12 år sedan och som försvagar grundtryggheten att fortsätta, även om statens inkomster är dubbelt så stora som under depressionsåret Nu är det dags att ta ett steg mot en hälsosam förändring! Centrala värderingar för Sannfinländarna i kommunalvalet 2008: Familjen: Lojotillägget bör återinföras. Varje familj ska ha rätt att välja, om de vill stanna hemma med barnet så länge som möjligt. Nivån på undervisningen måste tryggas för specialelever som integrerats i normalklasser till följd av principen om närskolor genom att öronmärka det statliga stödet för specialundervisning för just detta ändamål, vilket är till fördel för alla elever. Familjen är den viktigaste enheten, alla måste arbeta tillsammans för att trygga familjens välfärd. Miljön: Lojo stads rykte som en ren sjöstad måste återupprättas och servicen i centrum utvecklas. Bland annat i planeringen av Porla, Paloniemi och stranden i Moisio bör hänsyn tas till sjöns enastående rekreationsvärde för stadens invånare. Att utveckla stranden i Aurlahti till gemensamt vardagsrum för oss och höja stadens attraktionskraft genom bra och heltäckande service anser vi vara mycket viktigt. Vi måste försöka rätta till effekterna av beslut som fattats tidigare och som är dåliga för miljön. Hälsovården: Vi tycker att det är oskäligt att låta låginkomsttagare, handikappade och gamla betala för den dåliga kvaliteten i hälsocentralsservicen. Om avgifterna vid hälsocentralen måste höjas, ska den service man får för dem hålla hög kvalitet och väntetiderna vara minimala. Kommungränserna bör kunna överskridas för att garantera rehabilitering för specialgrupper. Äldre: Stödet till närståendevårdare bör vara skattefri inkomst. Det är till fördel för alla delområden i vårt samhälle, om de äldre generationerna kan leva så länge som möjligt hos sina anhöriga på gamla dagar. Den rikedom som äldre generationer ger familjer kan inte mätas i pengar. Ungdomar: Ungdomars och studerandes möjligheter till arbete bör uppmärksammas mer än tidigare. Alkoholbeskattningen bör höjas. Att ungdomar kan köpa brännvin för mindre än priset av en hamburgermåltid återspeglar det moraliska förfallet i vårt samhälle. Utvecklingen av motionsanläggningar måste följa med sin tid och med antalet motionärer; till exempel behövs en ordentlig voltramp för skateboardåkare i hallen i Kalk- Petter. De unga är vår framtid. Människors bästa över hela Lojo 174 Berghäll Kim sähköasentaja 175 Berghäll Sari freelancer-tarjoilija 176 Friberg Raimo 177 Jokinen Jarko datanomi, 178 Lempinen Anne paikallispäällikkö 179 Slunga- Poutsalo Riikka 180 Sorri Raine korvausneuvoja 181 Bollström Sari sosiaalityöntekijä, lastentarhanopettaja 182 Heikkinen Kari peruskoulun opettaja, luokanopettaja 183 Isberg Leiff, kulttuuritulkki 184 Ivanoff Pirjo, sairaanhoitaja 185 Laitinen Juha opiskelija, nuoriso-ohjaaja 186 Pesonen Riitta TtM, koulutusalajohtaja 187 Pesonen Seppo yleislääketieteen erik.lääkäri, terveyskeskuslääkäri 188 Rajantaus Harri rakennusmestari, isännöitsijä 189 Silvennoinen Birgitta muusikko, kuvataiteilija 190 Silvennoinen Nino opiskelija, muusikko 191 Tervonen Marja-Leena toiminnanjohtaja 192 Viherlahti Kari toimitusjohtaja 193 Warvas Sirkka, tradenomi Kristillisdemokraattien kunnallisvaaliteemat löydät seuraavalta sivulta!

13 Kristillisdemokraattien kuntavaaliteesit 2008 Kotikunta kuuluu kaikille Kristdemokraternas teser i kommunalvalet Hemkommunen tillhör alla Arvot Kristillisdemokraattisin arvoin toimiva kunta on asukkaittensa yhteisö, jossa huolenpito voittaa välinpitämättömyyden. Korostamme perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä hyvinvoinnin selkärankana. Puolustamme yhteisön heikoimpia jäseniä, kuten lapsia, vanhuksia ja vammaisia. Vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä! Kannustamme ihmisiä huolehtimaan itsestään, läheisistään ja luonnosta sekä oppimaan ja yrittämään. Vaalimme valinnanvapautta palveluissa ja korostamme ennaltaehkäisevää työtä. Perustamme kestäviin kristillisiin perusarvoihin niihin, joita ei tarvitse rukata joka trendin mukaan. Toimintamme Hyvät peruspalvelut ovat kunnan kunnia-asia ja terveyspalvelujen tulee olla nopeasti kaikkien saatavilla kukkaroon katsomatta. Panostamme laadukkaisiin ja riittäviin palveluihin, varhaiseen tukemiseen ja terveyden edistämiseen. Turvallinen lapsuus ja nuoruus on hyvän elämän lähtökohta. Haluamme tukea perheitä tarjoamalla joustavia vaihtoehtoja lasten päivähoidon järjestämiseksi myös kotona. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden riittävät palvelut on turvattava. Tarvitaan myös hyvät perus- ja ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet. Arvokas ikääntyminen, turvallisuus ja riittävä huolenpito on taattava kotona ja laitoksissa asuville ikäihmisille sekä kotona omaistaan hoitaville kohtuullinen korvaus ja muutenkin tuettava heitä tärkeässä työssään. Koulutus, työ ja yrittäminen ovat taloudellisen hyvinvoinnin lähtökohtia. Haluamme olla luomassa edellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle ja erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiselle kunnassamme. Kunnan oman henkilöstön jaksamisesta ja kouluttautumisesta on huolehdittava. Arvostamme yhteistyötä palveluja tuottavien yritysten ja toisten kuntien kanssa. Vireät asukasyhdistykset, kyläyhteisöt, järjestöt ja seurakunnat ovat kunnan voimavara ja yhteistyökumppaneita, joiden toimintaa haluamme tukea. Viihtyisä asuminen ja ympäristö ovat elämänlaatua. Tavoitteenamme on turvallinen ja puhdas elinympäristö. Energiatehokkuus ja kestävä kehitys tulee ottaa kaikessa toiminnassa huomioon. Huolehdimme joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytyksistä ja toimivuudesta. Visio Lohja on hyvä paikka kasvaa, opiskella, asua, tehdä työtä ja ikääntyä. Se ei jätä ketään yksin. Värdegrund En kommun som verkar efter kristdemokratiska värderingar är en gemenskap för kommuninvånarna, där omsorgen övervinner likgiltigheten. Vi framhåller familjens och närstående gruppers roll som välfärdens ryggrad. Vi försvarar de svagaste medlemmarna i samhället, såsom barn, gamla och handikappade. Ansvar och frihet går hand i hand! Vi sporrar människor till att vara måna om sig själva, sina nära och naturen samt att lära sig och vara företagsamma. Vi värnar om friheten att välja bland tjänster och betonar vikten av förebyggande arbete. Vår bas utgörs av hållbara, grundläggande kristliga värderingar sådana som inte behöver ruckas efter varje trend. Vår verksamhet God grundläggande service är en hederssak för en kommun och hälsovårdsservice ska vara snabbt tillgänglig för alla utan hänsyn till plånbokens tjocklek. Vi satsar på högklassig och tillräcklig service, tidigt insatt stöd och främjande av hälsa. En trygg barndom och ungdom är utgångspunkten för ett bra liv. Vi vill stödja familjerna genom att erbjuda flexibla alternativ för barndagvård även i hemmet. En tillräcklig service för barn, ungdomar och barnfamiljer bör tryggas. Det behövs även goda möjligheter till grundläggande utbildning och yrkesutbildning. En värdig ålderdom, trygghet och till- räcklig omsorg bör garanteras gamla som bor hemma och på institutioner samt en rimlig ersättning för anhöriga som vårdar sina egna hemma och även i övrigt stöd för det viktiga arbete som de utför. Utbildning, arbete och företagsamhet är utgångspunkter för ekonomisk välfärd. Vi vill skapa förutsättningar för ett vitalt näringsliv och i synnerhet sysselsättning för ungdomar och långtidsarbetslösa i vår kommun. Kommunen ska dra försorg om stresshantering och utbildning för den egna personalen. Vi värdesätter samarbete med företag som producerar tjänster och med andra kommuner. Aktiva boendeföreningar, byagemenskaper, organisationer och församlingar är samarbetspartner med verksamhet som vi vill stödja och en tillgång för kommunen. Trivsamt boende och trivsam miljö ingår i livskvalitet. En trygg och ren livsmiljö är ett mål för oss. I all verksamhet ska energieffektivitet och hållbar utveckling tas i beaktande. Vi drar försorg om kollektivtrafikens och den lätta trafikens förutsättningar och funktionalitet. Vision Lojo är ett bra ställe för att växa upp, studera, bo, arbeta och bli gammal. Lojo lämnar ingen ensam Ahlroth Bengt / pensionär 195 Aho Jarmo projektipäällikkö 196 Alhola Eino asentaja 197 Ansas Hannu paperityöntekijä 198 Ansas Verna 199 Auvinen Terhi erikoissairaanhoitaja 200 Erolahti Anni-Helena toimintakeskuksen esimies, sairaanhoitaja AMK 201 Erolahti Kalevi 202 Eräketo Minna esittelijä 203 Hanka Marja-Leena siivooja 204 Hanka Pentti autonkuljettaja 205 Heino Jaakko autonkuljettaja (Sammatti) 206 Heinola Arja laitoshuoltaja 207 Helenius Hannele VTM, johtava sosiaalityöntekijä 208 Herva Riitta sairaanhoitaja, opiskelija 209 Itänen Riitta lähikasvattaja 210 Janerus Mirja sosiaalipoliittinen asiantuntija, eläk./ socialpolitisk rådgivare, pensionär 211 Jämsén Tuula 212 Jääskeläinen Iiro psykologian tohtori 213 Kamula Päivi KM, lukion erityisopetuksen lehtori 214 Kari Kaarina tasa-arvosihteeri, eläkkeellä 215 Karppinen Markku rakentaja 216 Kautinen Terttu

14 14 Tavoitteemme REILU LOHJA - viihtyisä kaupunki, jossa asukkaiden on hyvä elää Me sosialidemokraatit olemme pitkäjänteisesti panostaneet siihen, että Lohjalla on hyvä asua ja kunnalliset palvelut toimivat hyvin. Tavoitteemme on edelleen viihtyisä ja elinvoimainen Lohjan ja yhdistyvän Sammatin seutu. Haluamme, että kaikista pidetään huolta. Terve kuntatalous ja aktiivinen elinkeinopolitiikka mahdollistavat toimivat kuntapalvelut. Reilu Lohja panostaa lapsiperheiden palvelujen laatuun Reilussa kaupungissa lapset kasvavat turvallisessa ja innostavassa ilmapiirissä, jossa neuvola, päivähoito, varhaiskasvatus, lähikoulu, kouluterveydenhuolto sekä iltapäivähoito ovat laadukkaita ja monipuolisia. Jatko-opintojen on oltava jatkossakin jokaisen nuoren ulottuvilla. Nuorten tulee voida vaikuttaa päätöksiin ja nuorten vapaa-ajan toimintoihin on oltava riittävät tilat ja resurssit. Ammattikorkeakoulu Laurean asema Lohjalla on turvattava. Reilu Lohja arvostaa vanhuutta ja hiljaisenkin toive kuullaan Ikäihmisten palveluissa keskeistä on laatu ja inhimillisyys. Oikein mitoitetulla ja osaavalla henkilökunnalla huolenpito turvataan niin laitoksissa, palveluasumisessa kuin kotihoidossakin. Ikääntyvän henkilön palveluja kehitetään hänen omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti. Laadukasta palveluasumista on rakennettava lisää, samalla kun omaishoidon tukea kehitetään. Reilu Lohja tarjoaa laadukkaat terveyspalvelut Terveyspalvelut eivät saa olla kiinni ihmisen asuinpaikasta, tuloista, varallisuudesta tai kyvyistä hoitaa omia asioitaan. Omille ja omaa palvelutuotantoa täydentäville ostopalveluille on oltava yhtenäiset hyvän laadun kriteerit. Asiakaspalautejärjestelmää on kehitettävä. Reilussa kaupungissa huolehditaan työilmapiiristä ja työllisyydestä Reilu Lohja on henkilöstönsä hyvinvoinnista ja osaamisesta huolta kantava työnantaja. Aktiivinen elinkeino- ja kaavapolitiikka sekä toimivat liikenneratkaisut ovat tärkeä osa seudullista elinvoimaa ja työllisyyttä. Reilussa kaupungissa työllistävän yrityksen arvo ymmärretään. Tulevaisuudessa reilusti raiteilla Joukkoliikenteen myönteisistä vaikutuksista hyötyvät kaikki. Reilussa kaupungissa on kattava, nopea ja edullinen joukkoliikenne. Ratayhteys pääkaupunkiseudulle on keskeinen tavoite. Lohjalla on turvallista asua, tavoitteena siisti ja viihtyisä kaupunki Reilussa kaupungissa turvallinen ja terveellinen asunto on saatavilla elämäntilanteen mukaan. Nuorisoasuntojen riittävä määrä on varmistettava. Kaukolämpöverkko laajennetaan koko kaupungin alueelle. Puhdas, siisti ja viihtyisä ympäristö on elämisen perusehto. Jätteiden kuljettamisessa, kierrättämisessä ja hyödyntämisessä Lohjasta on tehtävä mallikaupunki noudattamalla ympäristölle ystävällisempiä ja asukkaille edullisempia vaihtoehtoja. Lohjanjärven hyödyntäminen ja Porlan alueen kehittäminen ovat tärkeä osa kotikaupunkimme tulevaisuutta. Liikunta- ja kulttuuripalvelut osa Reilun Lohjan arkea Liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalveluilla on keskeinen ihmisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia lisäävä sekä ongelmia ennaltaehkäisevä merkitys. Kaupungin tukemien tai ylläpitämien liikunta- ja kulttuuripalvelujen hinnoittelu ei saa muodostua kenellekään osallistumisen esteeksi. 217 Kent Angelika koulunkäyntiavustaja 218 Kerisalo Alla kuvataitelija 219 Kopra Tapani sähköasentaja 220 Kortsevets Valentina toiminnanohjaaja 221 Lahti Aila toimistonhoitaja 222 Laine Maaret psykologi 223 Laurikainen Matti hitsaaja 224 Lehtelä Seppo paperityöntekijä 225 Levonperä Leena tekninen assistentti 226 Lindahl Risto lajipäällikkö, 227 Lipponen Juha rehtori 228 Lundell Kristiina application specialist 229 Malinen Marjukka 230 Marjamäki Hannu paperitehdastyöläinen 231 Mäkinen Virpi perhehoitaja, sosiaaliohjaaja 232 Niemi Jarmo paperikoneenhoitaja, 233 Niemi Tuula yksityinen perhepäivähoitaja 234 Nyman Minna puristimenhoitaja 235 Olin Juhani paperityöläinen 236 Palenius Aslak kiinteistönhoitaja (Sammatti) 237 Peippo Jukka varastonhoitaja 238 Perälä Aimo 239 Prusi Mikko sähkömestari

15 15 Vårt mål är ETT RÄTTVIST LOJO - en trivsam stad där invånarna har det bra Vi socialdemokrater har satsat långsiktigt på att det ska vara bra att bo i Lojo och att den kommunala servicen ska fungera väl. Vårt mål är att regionen ska vara fortsatt trivsam och livskraftig efter samgången mellan Lojo och Sammatti. Vi vill att Lojo ska dra försorg om alla. En sund kommunal ekonomi och en aktiv näringspolitik gör det möjligt att ordna en välfungerande kommunal service. Ett rättvist Lojo satsar på kvalitet i servicen för barnfamiljer I en rättvis stad växer barnen upp i en trygg och uppmuntrande atmosfär, där rådgivning, dagvård, småbarnsfostran, närmaste skola, skolhälsovård och eftermiddagsklubbar är högklassiga och mångsidiga. Alla unga ska även framöver ha möjlighet att fortsätta sina studier. Ungdomarna ska kunna påverka beslut och fritidsverksamheten för ungdomar ska ha tillräckliga lokaler och resurser. Yrkeshögskolan Laureas ställning i Lojo bör tryggas. Ett rättvist Lojo uppskattar gamla och lyssnar även till tystlåtna Det centrala i servicen för gamla är kvalitet och mänsklighet. Med rätt allokerad och kunnig personal kan vi trygga omsorgen såväl på inrättningar som på serviceboende och i hemvård. Servicen för gamla utvecklas enligt den enskildas egna önskemål och behov. Serviceboende av hög kvalitet bör byggas ut, samtidigt som stödet till närståendevård utvecklas. Ett rättvist Lojo erbjuder högklassig hälsovårdsservice Hälsovårdsservicen får inte vara beroende av en människas boningsort, inkomster, förmögenhet eller förmåga att sköta sina egna saker. Egna och kompletterande, köpta tjänster ska ha gemensamma kriterier på god kvalitet. Systemet för respons från kunder bör utvecklas. En rättvis stad sköter om arbetsklimat och sysselsättning Ett rättvist Lojo är en arbetsgivare som är mån om personalens välfärd och kompetens. En aktiv närings- och planeringspolitik samt välfungerande trafiklösningar är viktiga beståndsdelar i regional livskraft och sysselsättning. En rättvis stad inser värdet av ett företag som ger sysselsättning. Rälsbunden trafik i framtiden De positiva effekterna av kollektivtrafik ger fördelar för alla. En rättvis stad har en heltäckande, snabb och förmånlig kollektivtrafik. En bana till huvudstadsregionen är ett centralt mål. Tryggt boende i ett vårdat och trivsamt Lojo En rättvis stad kan erbjuda en trygg och hälsosam bostad för alla situationer i livet. Ett tillräckligt stort antal bostäder för ungdomar bör tryggas. Fjärrvärmenätet ska täcka hela stadens område. En ren, vårdad och trivsam miljö är ett grundläggande villkor i tillvaron. Lojo ska bli en mönsterstad för transport, återanvändning och återvinning av avfall genom att införa alternativ som är miljövänligare och fördelaktigare för invånarna. Att utnyttja Lojo sjö och utveckla Porlaområdet är viktiga bitar i vår hemstads framtid. Motions- och kulturtjänster - inslag i ett rättvist Lojos vardag Motions-, biblioteks- och kulturtjänster spelar en central roll när det gäller att höja människors fysiska och psykiska välbefinnande samt förebygga problem. Prissättningen på de motions- och kulturtjänster som staden stöder eller bedriver får inte utgöra ett hinder för någon att ta del av dem. 240 Pääkkönen Markku 241 Ranta Hilkka 242 Rintanen Leo ylikonstaapeli 243 Ristaniemi Teija VTL, va. sosiaalisihteeri 244 Räsänen Joona opiskelija 245 Räsänen Pekka talousjohtaja 246 Saarinen Aila luokanopettaja, eläkkeellä 247 Saarinen Markku rehtori 248 Saastamoinen Seija sihteeri 249 Sainio Inkeri 250 Salminen Marja sairaanhoitaja AMK 251 Selenius Matti autonasentaja (Sammatti) 252 Siltasaari Reijo opettaja, eläkkeellä 253 Sohlberg Jari pääkirjaston vahtimestari 254 Sorvari Anneli kassa-myyjä 255 Tukiainen Matti SAK:n johtaja 256 Tuomela Kaija omaishoitaja 257 Wigren Keijo kapteeni, kapten 258 Wright Sabina laborantti 259 Väisänen Keijo myyntipäällikkö 260 Väisänen Suvi opiskelija 261 Väre Jari kartoittaja

16 16 Lohjalaisten puolesta! Meidän Lohja on puolueisiin sitoutumattomien lohjalaisten mahdollisuus vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon. Suomen äänestysikäisistä yli 90 prosenttia ei kuulu puolueisiin. Puoluepoliittinen päätöksenteko on etäällä kansalaisista. Sitoutumaton valtuustoryhmä on valtuuston omatunto. Meidän Lohja arvostaa ja vaalii kulttuuriperintöä, järveä, luontoa ja ympäristöä. Meidän Lohja edellyttää kestäviä ratkaisuja kaikessa taloudenpidossa. Meidän Lohja haluaa edistää hyvinvointia ja hyvinvointipalveluja. Meidän Lohja kannustaa vapaaseen keskusteluun sekä tarjoaa För lojoborna! mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. Meidän Lohja näkee avoimuuden ja läpinäkyvyyden kuuluvan kaikkeen kunnalliseen päätöksentekoon. Meidän Lohja ei nauti veroeuroilla maksettavasta puoluetuesta. Kaikkien Meidän Lohja! Myös sammattilaisten! Lue ehdokkaista ja tavoitteista lisää: Meidän Lohja är en möjlighet att påverka det kommunala beslutsfattandet för Lojobor som inte är bundna till partier. Av alla finländare i röstberättigad ålder hör mer än 90 procent inte till partier. Det partipolitiska beslutsfattandet äger rum långt från medborgarna. En obunden fullmäktigegrupp kan agera fullmäktiges samvete. Meidän Lohja värdesätter och vårdar sig om kulturarvet, sjön, naturen och miljön. Meidän Lohja kräver hållbara lösningar genom hela ekonomin. Meidän Lohja vill främja välfärd och välfärdstjänster. Meidän Lohja driver på fri diskussion och erbjuder en möjlighet att påverka och ta del av beslutsfattandet. Meidän Lohja anser att öppenhet och insyn hör hemma i allt kommunalt beslutsfattande. Meidän Lohja åtnjuter inte partistöd som utbetalas av skattemedel. Meidän Lohja för alla! Även för Sammattiborna! Läs mer om våra kandidater och mål på: Valitsijayhdistys Lauri Mylläri Tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta kaupunkiimme! Lupaan tuoda tavallisen ihmisen äänen kuuluviin, pääsin valtuustoon tai en! - ei uusille kauppakeskuksille - ei jätteenpoltolle - ei lentokentälle - ei laitostumiselle - ei turhalle löpinälle - kyllä julkisen liikenteen tukemiselle - kyllä Lohja-lisälle - kyllä monikulttuurisuudelle - kyllä nuorten kuulemiselle - kyllä suoralle puheelle Onko se muka niin vaikeaa ottaa kaikki huomioon? Valmansföreningen Lauri Mylläri Jämlikhet och tolerans i staden! Jag lovar göra den vanliga människans röst hörd, oavsett om jag blir invald i fullmäktige eller ej! - nej till nya affärscentrum - nej till avfallsförbränning - nej till flygplatsen - nej till mera anstalter - nej till onödigt tjafs 262 Broberg Maria vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 263 Iitti Riitta insinööri, toimitusjohtaja 264 Ilmarinen Pekka kalastusmestari 265 Järvenkylä Juhani työteknikko, 266 Kaukoranta Markku Ph.D., erikoistutkija - ja till stöd för kollektivtrafik - ja till Lojotillägget - jag till mångkultur - ja till att höra de unga - ja till att vara rakt på sak Är det faktiskt så svårt att beakta alla? Lohjan kaupungin ja Sammatin kunnan kunnallisvaalilehti Kommunalvalstidning för Lojo stad och Sammatti kommun 267 Kääriä Lenni liikuntaneuvoja 268 Laine Teuvo työnjohtaja 269 Linden- Nirvi Tuija päätoimittaja 270 Merilä Pertti 271 Merilä Riitta perushoitaja Valitsijayhdistys Lauri Mylläri 272 Nevalainen Petri insinööri, kunnossapidon suunnittelija Julkaisija Lohjan kaupunki Päätoimittaja Mikko Kuosmanen Käännökset Mats Malm Carola Grönholm Ehdokaskuvat Filmax Oy Utgivare Lojo stad Huvudredaktör Mikko Kuosmanen Översättningar Mats Malm Carola Grönholm Kandidatfotografierna Filmax Oy Lehtikuvat Heli Nurmi Foto Heli Nurmi ja kartta Toni Hägg Valväckaren och karta Toni Hägg 273 Rauttola Ari-Pekka LitM, erikoissuunnittelija 274 Salmi- Vilhunen Annamari teologian maisteri, asumisneuvoja 275 Smura Tarja sosionomi-amk opiskelija 276 Zweygberg Sari lääketeknikko 277 Mylläri Lauri nuoriso-ohjaaja Taitto Kaisa Mäkelä Painopaikka Länsi-Uusimaa Oy Muijala, 2008 Layout Kaisa Mäkelä Tryckort Länsi-Uusimaa Oy Muijala, 2008

Kuva Nimi/ammatti/liitto/numero Esittely Puolue ja linkit Leppämäki Veikko Eläkeläinen Paperiliitto

Kuva Nimi/ammatti/liitto/numero Esittely Puolue ja linkit Leppämäki Veikko Eläkeläinen Paperiliitto Kuva Nimi/ammatti/liitto/numero Esittely Puolue ja linkit Leppämäki Veikko Eläkeläinen Vihreäliitto http://www.lohjanvihreat.net/ 16 Nordström Paula sihteeri 20 Ritvas Julia Koulunkäyntiavustaja 30 Voutilainen

Lisätiedot

TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 2018

TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 2018 TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 2018 Vuoden 2018 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018,

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Kunnallisvaalit. Ennakkoäänestys 17. 23.10.2012 Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012. Selkoesite

Kunnallisvaalit. Ennakkoäänestys 17. 23.10.2012 Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012. Selkoesite Kunnallisvaalit 2012 Ennakkoäänestys 17. 23.10.2012 Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012 Selkoesite Kunnallisvaalit 2012 Ennakkoäänestys Suomessa 17. 23.10.2012 Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012 Suomi jakautuu

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Ihmislähtöisyys julkisen sektorin toiminnan lähtökohtana ja tulevaisuuden kunnan toimintamallina

Ihmislähtöisyys julkisen sektorin toiminnan lähtökohtana ja tulevaisuuden kunnan toimintamallina Ihmislähtöisyys julkisen sektorin toiminnan lähtökohtana ja tulevaisuuden kunnan toimintamallina Tulevaisuuden kunta Framtidens kommun AIKAISEMMIN TAPAHTUNUTTA DETTA HAR HÄNT 2014 kunnan nykytilanteen

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN 2017 TULOS

KUNTAVAALIEN 2017 TULOS KUNTAVAALIEN 2017 TULOS Lopen kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 suoritetuissa kuntavaaleissa Lopen kunnan valtuustoon toimikaudeksi 2017 2020 ovat tulleet valituiksi seuraavat 27 valtuutettua ja 29 varavaltuutettua:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet TEMA VALET 2014 MÅL Valet Du ska ha kunskap om hur ett riksdagsval går till. Du ska ha kunskap om Sveriges statsskick, riksdag och regering och deras olika uppdrag. Du ska ha kunskap om Sveriges partier

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

KUNTAVAALIT 2017 Liite 1/KH päivitetty KH ÄÄNESTYSALUEEN 001 VAALILAUTAKUNTA (KIRKNIEMI-KIRKONKYLÄ)

KUNTAVAALIT 2017 Liite 1/KH päivitetty KH ÄÄNESTYSALUEEN 001 VAALILAUTAKUNTA (KIRKNIEMI-KIRKONKYLÄ) KUNTAVAALIT 2017 Liite 1/KH 20.2.2017 56 päivitetty KH 6.3.2017 85 ÄÄNESTYSALUEEN 001 VAALILAUTAKUNTA (KIRKNIEMI-KIRKONKYLÄ) 1 pj Jarmo Niemi 1 Erkki Hartikka 2 vpj Monica Lemberg 2 Marja-Leena Fäldt 3

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston jäseniksi vuosiksi 2013 2016 on valittu seuraavat henkilöt: 1. 10 Hekkala, Raija KESK 128 2035,000 opettaja, eläkeläinen

Kunnanvaltuuston jäseniksi vuosiksi 2013 2016 on valittu seuraavat henkilöt: 1. 10 Hekkala, Raija KESK 128 2035,000 opettaja, eläkeläinen PÖYTÄKIRJA Suomussalmen kunnan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 31.10.2012 klo 18.00 vahvistanut Suomussalmen kunnassa 28.10.2012 toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen. Kunnanvaltuuston jäseniksi

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

NÄRA DIG SFP I BORGÅ KOMMUNALVALSPROGRAM 2017

NÄRA DIG SFP I BORGÅ KOMMUNALVALSPROGRAM 2017 NÄRA DIG SFP I BORGÅ KOMMUNALVALSPROGRAM 2017 NÄRA DIG SFP:S KOMMUNALVALSPROGRAM 2017 Förvaltnings och vårdreformen är inte slutet för den egna kommunen. Visserligen ska samhället och kommunens roll förändras

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar.

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Kyselyyn osallistuneiden kuntien vastausprosentit, yhteensä 1900 vastausta. 54 % Keskiarvo/Medeltal 67 % Jakobstad (svenskspråkig

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIEN 2012 TULOS

KUNNALLISVAALIEN 2012 TULOS KUNNALLISVAALIEN 2012 TULOS Lopen kunnassa 28. päivänä lokakuuta 2012 suoritetuissa kunnallisvaaleissa Lopen kunnan valtuustoon toimikaudeksi 2013 2016 ovat tulleet valituiksi seuraavat 35 valtuutettua

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 188/2013 vp Erityisopetuksen tarve ja riskitilanteiden kartoitus Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisen kattavan ja hyvän neuvolajärjestelmän jatkoksi on esitetty ajatus kahdesta muusta

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 863/2010 vp Tukiopetuksen kehittäminen Eduskunnan puhemiehelle Erityisopetuksen tarve kouluissa on lisääntynyt huolestuttavasti. Erityisopetusta tarvitsevat oppilaat pyritään yhä useammin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006

Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006 Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006 Kielibarometri-Språkbarometern 2004 / 2006 TAMMISAARI EKENÄS Suomenkieliset 2004 Suomenkieliset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2007 vp Ikäihmisten palvelujen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Ikäihmisten palvelujen tarve kasvaa merkittävästi tulevina vuosina. Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry on kansanedustajille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 690/2006 vp Kuntien vastuu erikoissairaanhoidon järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa on terveydenhuollon järjestäminen säädetty kuntien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 320/2009 vp Lasten oman äidinkielen käyttö päiväkodeissa ja kouluissa Eduskunnan puhemiehelle Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Vaasan kaupungissa on jätetty varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS?

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? Demokratiapäivä 18.10.2016 Rinnakkaissessio klo 13.30 15.30 KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? 1 Kuntavaalit tulevat oletko valmis? Demokratiapäivä 16.10.2016 klo 13.30-15.30 Session avaus - Marianne

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ruotsinkieliset palvelut. PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

Pääkaupunkiseudun ruotsinkieliset palvelut. PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Pääkaupunkiseudun ruotsinkieliset palvelut PKS-neuvottelukunta 26.5.29 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Toimenpide 1 Ruotsinkielisiä sähköisiä palveluja kehitetään osana pääkaupunkiseudun yhteistä seutuportaalia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖLUETTELO KAUPUNGINVALTUUSTON, -HALLITUKSEN, JAOSTOJEN JA LAUTAKUNTIEN KOKOONPANOT VUONNA 2015

LUOTTAMUSHENKILÖLUETTELO KAUPUNGINVALTUUSTON, -HALLITUKSEN, JAOSTOJEN JA LAUTAKUNTIEN KOKOONPANOT VUONNA 2015 LUOTTAMUSHENKILÖLUETTELO KAUPUNGINVALTUUSTON, -HALLITUKSEN, JAOSTOJEN JA LAUTAKUNTIEN OONPANOT VUONNA 2015 K A U P U N G I N V A L T U U S T O 2013-2016 P U H E E N J O H T A J A 2015-2016 Joona Räsänen

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki. Reklamplatser i en ställning Gågatan, karta Vasavägen, karta Skolgatan, karta

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki. Reklamplatser i en ställning Gågatan, karta Vasavägen, karta Skolgatan, karta STADEN JAKOBSTAD Tjänstemannabeslut Datum 24.3.2015 Paragraf 33/2015 PIETARSAAREN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös Päivämäärä 24.3.2015 Pykälä 33/2015 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Staden Jakobstad -

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Pilvi Nummi-Sund kaavoittaja, Sipoon kunta planläggare, Sibbo kommun Nikkilästä vetovoimainen

Lisätiedot

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Viranomaistapaaminen 19-20.1.2012 Myndighetssammanträde 19-20.1.2012 Torne Älv Total area 40 157 km 2 From alpine to coastal areas climate gradient Sensitive environment

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 97/2009 vp Varusmiesten terveydenhuollon taso Eduskunnan puhemiehelle Keuruun varuskunnassa varusmies sairastui kuumeeseen, ja häntä pidettiin lääkityksen avulla kaksi viikkoa majoitustiloissa.

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiskehittämispäivään / Välkommen till samutvecklingsdagen. Mia Montonen & Laura Yliruka

Tervetuloa yhteiskehittämispäivään / Välkommen till samutvecklingsdagen. Mia Montonen & Laura Yliruka Tervetuloa yhteiskehittämispäivään / Välkommen till samutvecklingsdagen 1 15.5.2017 Samutvecklingsdagens bakgrund Kompetenscentrens inom det sociala området och THL:s gemensamma strävan efter ett forskningsbaserat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot