Vaalivekkari Valväckaren Lohjan kaupungin ja Sammatin kunnan kunnallisvaalilehti Kommunalvalstidning för Lojo stad och Sammatti kommun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaalivekkari Valväckaren Lohjan kaupungin ja Sammatin kunnan kunnallisvaalilehti Kommunalvalstidning för Lojo stad och Sammatti kommun"

Transkriptio

1 Valväckaren Lohjan kaupungin ja Sammatin kunnan kunnallisvaalilehti Kommunalvalstidning för Lojo stad och Sammatti kommun HELI NURMI

2 2 Hyvät kaupunkilaiset! HELI NURMI Suomalaisen kansanvallan peruspilareita on kunnallinen itsehallinto, joka tarkoittaa kuntien oikeutta hoitaa omien toimielimiensä avulla monia alue- ja paikallistason tehtäviä. Oleellinen osa tätä itse-hallintoa on, että kuntalaisten on voitava vaikuttaa kunnan toimintaan ja ratkaisuihin ehdokkaina vaaleissa, valittuina luottamushenkilöinä tai edustajiensa välityksellä taikka suoraan kuntalaisena ja palvelujen käyttäjänä. Kunnan toiminta vaikuttaa nykyisin ihmisen elämään varsin laajasti. Syntymästään saakka jokainen Suomen kansalainen on jonkin kunnan jäsen. Kuntalaiset tulevat harvoin ajatelleeksi, miten monissa arkipäivän asioissa he ovat kunnallishallinnon kanssa tekemisissä. Lasten päivähoito, koulut, kirjastot, terveyspalvelut, sosiaaliturva, liikenneväylät ja vesihuolto esimerkkeinä ovat tänä päivänä jo niin arkisia palveluja, että niihin liittyvien valintojen ja päätösten tärkeyttä ei aina hahmoteta. Kulttuurija vapaa-ajan palvelujen järjestämisen laajuus on pitkälti riippuvainen vain kunnan päätöksenteosta. Kunnallishallinnon merkitystä osoittaa muun muassa se, että kuntien menot ovat kaksi kolmasosaa julkisista menoista. Menot rahoitetaan suurelta osin kuntalaisilta perittävillä veroilla eri muodoissaan ja palvelujen käytöstä perittävillä maksuilla. Kuntien lähivuosien ehkä laajavaikutteisin muutos tulee ikärakenteesta, joka on suuri haaste kunta-talouden ja koko julkisen talouden kestävyydelle. Tulevaisuudessa nykyistä pienemmän työikäisen väestön on kannettava vastuu työelämän ulkopuolelle jäävistä. Eivätkä vaikutukset ulotu yksinomaan hoiva- ja terveyspalvelujen tarpeeseen, vaan ne ulottuvat koko palvelutarjonnan kirjoon. Selviytyminen edellyttää uusia toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla on laajakantoisia sosiaalisia ja jopa kulttuurisia ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Lohjalla toteutuu vuoden 2009 alusta lukien Lohjan ja Sammatin kuntaliitos sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta Siuntion, Inkoon ja Karjalohjan kanssa. Tähän mennessä on hyväksytty sopimuksia ja laadittu suunnitelmia. Nyt valittava valtuusto on suuren haasteen edessä, sillä se vastaa muutoksen muuttamisesta konkreettiseksi toiminnaksi. Lohjan valtuuston väestöllinen vastuualue tulee laajenemaan jo seuraavan valtuustokauden alusta yli asukkaaseen. Muina painoarvoltaan kasvavina asioina valittavan valtuuston työlistalla tulevat olemaan ympäristö- ja ilmastokysymykset, jotka heijastuvat asumisen ja palvelujen sijoittamiseen, liikenneyhteyksiin ja kaiken kaikkiaan kaupunkikuvaan. Kunnalliset luottamushenkilöt valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa tekevät tulevaisuuden haasteita koskevia valintoja ja päätöksiä kuntalaisten puolesta. Kuntavaaleissa kaikki äänioikeutetut kaupunkilaiset voivat osallistua välittömästi hallinnon hoitamiseen ja vaikuttaa päätöksiin. Lohjan onnistumisen takaavat aktiiviset kaupunkilaiset, jotka käyttävät lokakuun vaaleissa äänioikeuttaan. Äänestämisen lisäksi kuntavaalien yhteydessä on erinomainen mahdollisuus suoraan vaikuttamiseen selvittämällä ehdokkaiden asenteita, tavoitteita ja ratkaisumalleja sekä saattamalla omat näkemykset ehdokkaiden tietoon. Vaalikauden aikana on suorastaan ensiarvoisen tärkeää, että kaupunkilaisilta tulee valmisteluun mielipiteitä sekä palvelujen käyttäjinä asiakaspalautetta. Näin me toimimme yhdessä kotikaupunkimme parhaaksi. Kari Torikka Kaupunginjohtaja vs. Till alla Lojobor Till den finländska demokratins grundpelare hör den kommunala självstyrelsen, som innebär att kommunerna har rätt att sköta många uppgifter på regional och lokal nivå genom sina egna organ. Ett väsentligt inslag i denna självstyrelse är att kommuninvånarna ska kunna påverka kommunens verksamhet och beslut som kandidater i val, som valda förtroendemän, indirekt via sina representanter eller direkt i egenskap av kommuninvånare och servicekonsumenter. I dagens värld påverkar kommunens verksamhet den enskilda människans liv på ett genomgripande sätt. Vi finländska medborgare är alla invånare i någon kommun ända från att vi blir födda. Som kommuninvånare kommer vi sällan att tänka på hur ofta vi har att göra med den kommunala förvaltningen i vardagen. Barndagvården, skolorna, biblioteken, hälsovårdsservicen, den sociala tryggheten, trafiklederna och vattenförsörjningen är exempel på service som idag är så självklara inslag i vardagen att vi inte alltid inser hur viktiga de bakomliggande besluten och valen är. Hur omfattande kultur- och fritidstjänster en kommun ordnar beror i hög grad på det kommunala beslutsfattandet. Den kommunala förvaltningens betydelse påvisas bland annat av att kommunernas utgifter utgör två tredjedelar av alla offentliga utgifter. Kostnaderna finansieras till stor del med de olika skatter som bärs upp av kommuninvånarna och med de avgifter som debiteras för servicen. Den mest omfattande förändringen i kommunerna under de närmaste åren är en följd av åldersstrukturen, som utgör en stor utmaning för bärkraften i den kommunala och hela den offentliga ekonomin. I framtiden ska en mindre befolkning i arbetsför ålder bära ansvaret för dem som står utanför arbetslivet. Effekterna omfattar inte bara servicebehovet inom omsorg och hälsovård, utan omspänner serviceutbudets hela spektrum. För att klara detta behöver vi nya arbetssätt och lösningar som får långtgående sociala, kulturella och säkerhetsmässiga konsekvenser. I början av 2009 genomförs dels samgången mellan Lojo och Sammatti, dels inleds samarbetet kring social- och hälsovård med Sjundeå, Ingå och Karislojo. Hittills har vi godkänt avtal och utarbetat planer. De fullmäktige som nu väljs ställs inför en stor utmaning i och med att ansvaret för att omvandla förändringen till konkret verksamhet läggs på dem. Det invånarantal som Lojofullmäktige ansvarar för överstiger redan i början av nästa fullmäktigeperiod. Övriga frågor med ökande betydelse som kommer upp på fullmäktiges agenda är miljö- och klimatfrågor, som får återverkningar på placeringen av boende och service, på trafikleder och på stadsbilden som helhet. Kommunala förtroendemän i fullmäktige, styrelsen och nämnderna gör val och fattar beslut för kommuninvånarnas räkning i frågor som gäller framtida utmaningar. I kommunalvalet kan alla röstberättigade stadsbor delta direkt i skötseln av förvaltningen och påverka besluten. Aktiva stadsbor som utnyttjar sin rösträtt i valet i oktober borgar för att Lojo når framgång. Kommunalvalet ger utöver möjligheten att rösta ett utmärkt tillfälle till att påverka direkt genom att ta reda på vilka åsikter, mål och lösningsmodeller kandidaterna står för och låta kandidaterna få veta ens egna åsikter. Under mandatperioden är det helt enkelt av största vikt att stadsborna för fram åsikter till beredningen och ger feedback som servicekonsumenter. På detta sätt kan vi tillsammans verka för vår hemstads bästa. Kari Torikka Tf stadsdirektör

3 Kunnallisvaalit ÄÄNIOIKEUS Äänioikeus on henkilöllä, joka viimeistään täyttää 18 vuotta. Lohjan kaupungissa voi äänestää henkilö, joka on henkikirjoitettujoko Lohjan kaupungissa tai Sammatin kunnassa. Jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa, lähetetään ilmoitus äänioikeudesta. Ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään äänestettäessä. Äänioikeutetun on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. ENNAKKOÄÄNESTYS Ennakkoäänestys järjestetään Lohjalla ja Sammatissa seuraavasti: Lohja Kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, LOHJA Mäntynummen koulu, Mäntynummenkuja 15, LOHJA Ojamon koulu, Kartanonkuja 4, LOH- JA Virkkalan kirjasto, Virkkalantie 9, LOHJA Sammatti Paloaseman johtokeskus, Lohilammentie 7, SAMMATTI ke pe klo la su klo ma ti klo Tilapäiset ennakkoäänestyspaikat Hongiston koulu klo Karstun koulu klo Lohjansaaren koulu klo Niissä laitoksissa, joissa järjestetään ennakkoäänestys, ilmoitetaan siitä erikseen. KOTIÄÄNESTYS Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysalueen vaaliluetteloon hänet on merkitty. Kotiäänestystä haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina ennen klo Ilmoitus voidaan tehdä puhelimitse tai lomakkeella, jota on saatavissa Lohjan kaupungin asiakaspalvelusta, perusturvatoimen virastosta ja kotiavustajilta sekä internetistä oikeusministeriön vaalisivuilta fi/35411.htm. Ilmoitukset tulee palauttaa Lohjan keskusvaalilautakunnalle PL 71, Lohja tai kaupungin asiakaspalvelukeskukseen kaupungintalo Monkolaan osoitteessa Karstuntie 4. Puhelintiedustelut ja kotiäänestykseen ilmoittautumiset pyydetään tekemään Lohjan kaupungin asiakaspalveluun puh ÄÄNESTYSPAIKAT VARSINAISENA VAALIPÄIVÄNÄ Äänestyspaikan määrää äänestäjän kotipaikka Äänestysalueet ja -paikat Lohjalla ja Sammatissa ovat: 1. KIRKNIEMI, Kirkniemen koulu, Marskintie 4 2. KIRKONKYLÄ, Ristin koulu, Tynninharjuntie 1 3. VIRKKALA, Virkkalan ruotsinkielinen ala-aste, Petter Forsströmin tie 1 4. FATJA, Järnefeltin koulu, Helsingiuksentie MAKSJOKI, Maksjoen koulu, Lammentie 2 6. PALONIEMI, Hiiden koulu, Karstuntie ROUTIO, Roution nuorisotalo, Havumetsäntie 4 A 8. SUITTILA, Pullin koulu, Mynterläntie MÄNTYNUMMI, Mäntynummen koulu, Mäntynummenkuja VENTELÄ, Asemanpellon koulu, Munkkaantie IMMULA, Perttilän koulu, Hakulintie LIEVIÖ, Nummenkylän koulu, Nummenkyläntie MOISIO, Moision päiväkoti, Talpelankatu TYTYRI, Tytyrin koulu, Kirkkokatu RANTAKANTTI, Vanhusten palvelukeskus, Ojamonkatu HARJU, Kaupungintalo Monkola, Karstuntie NEITSYTLINNA, Neitsytlinnan koulu, Länsi-Louhenkatu OJAMO, Ojamon koulu, Kartanonkuja KESKILOHJA, Nummentaustan koulu, Toukolankatu METSOLA, Asunto Oy Lohjan Veijolanpiha, Kivenkatu SAMMATTI, paloaseman johtokeskus, Lohilammentie 7 Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista antavat Lohjan kaupungin asiakaspalvelu puh. (019) ja keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. (019) Kommunalvalet RÖSTRÄTT Rösträtt har personer som senast den 26 oktober 2008 fyller 18 år. I kommunalvalet som ordnas av Lojo stad kan en person som har Lojo stad eller Sammatti kommun som hemkommun rösta. Ett meddelande om rösträtt skickas till alla röstberättigade med känd adress. De röstberättigade ombeds bevara meddelandekortet och förete det vid röstningen. Röstande ska vara beredda att styrka sin identitet. FÖRHANDSRÖSTNING Förhandsröstning ordnas den oktober 2008 i Lojo och Sammatti enligt följande: Lojo Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, LOJO Mäntynummen koulu, Tallåsgränden 15, LOJO Ojamon koulu, Herrgårdsgränden 4, LOJO Virkby bibliotek, Virkbyvägen 9, LO- JO Sammatti Brandstationens ledningscentral, Lohilammentie 7, SAMMATTI onsdag fredag kl lördag söndag kl måndag-tisdag kl Tillfälliga förhandsröstningsställen Hongiston koulu kl Karstun koulu kl Lohjansaaren koulu kl De inrättningar där förhandsröstning ordnas meddelar om detta separat. HEMMARÖSTNING En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun där han eller hon införts i vallängden för ett röstningsområde. En röstande som vill rösta hemma eller dennas biträde ska underrätta centralvalnämnden om detta skriftligen eller per telefon senast tisdagen den 14 oktober 2008 kl Meddelandet kan lämnas per telefon eller på en blankett som kan fås i Lojo stads kundservice, grundtrygghetsväsendets ämbetsverk och av hemhjälparna samt på justitieministeriets valsidor på htm. Meddelandet ska skickas till Lojo centralvalnämnd, PB 71, LOJO eller lämnas in på stadens kundservicecenter i stadshuset Monkola på Karstuvägen 4. Telefonförfrågningar och anmälning till hemmaröstning riktas till Lojo stads kundservice, tfn RÖSTNINGSSTÄLLEN PÅ DEN ENTLIGA VALDAGEN Röstningsstället fastställs utgående från den röstandes hemvist den 5 september Lojo och Sammatti har följande röstningsområden och -ställen: 1. GERKNÄS, Kirkniemen koulu, Marskalksvägen 4 2. KYRKSTAD, Ristin koulu, Tynniåsvägen 1 3. VIRKBY, Virkby skola, Petter Forsströms väg 1 4. FATJA, Järnefeltin koulu, Helsingiusvägen MAKSJOKI, Maksjoen koulu, Träskvägen 2 6. PALONIEMI, Hiiden koulu, Karstuvägen ROUTIO, ungdomsgården i Routio, Barrskogsvägen 4 A 8. SUITTILA, Pullin koulu, Mynterläntie TALLBACKA, Mäntynummen koulu, Tallåsgränden VENDELÄ, Asemanpellon koulu, Munkavägen IMMULA, Perttilän koulu, Hakulivägen SKRÄDDARSKOG, Nummenkylän koulu, Nummenkylävägen MOISIO, Moision päiväkoti, Talpelankatu TYTYRI, Tytyrin koulu, Kyrkogatan RANTAKANTTI, Seniorservicecentret, Ojamogatan HARJU, Stadshuset Monkola, Karstuvägen NEITSYTLINNA, Neitsytlinnan koulu, Västra Louhigatan OJAMO, Ojamon koulu, Herrgårdsgränden KESKILOHJA, Nummentaustan koulu, Toukolagatan METSOLA, Asunto Oy Lohjan Veijolanpiha, Kivigatan SAMMATTI, brandstationens ledningscentral, Lohilammentie 7 Mer information i frågor som gäller valet ges av Lojo stads kundservice tfn (019) och centralvalnämndens sekreterare tfn (019)

4 4 Vihreä Liitto (Lohjanharjun Vihreät ry.) Ilmastovastuu, valinnanvapaus, oikeudenmukaisuus! Gröna Förbundet (Lohjanharjun Vihreät ry.) Klimatansvar, valfrihet, rättvisa! Ilmastosta on puhuttu viimeisen parin vuoden aikana enemmän kuin koskaan. Hyvä niin. Mutta puheet ja otsanrypistely eivät riitä vaan tarvitaan tekoja. Vihreä liitto korostaa sitä, että päätöksiä ei tehdä vain vaalikautta varten, vaan niiden vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen. Meidän on tunnettava vastuumme myös nouseville sukupolville. Kunnissa myös Lohjalla se merkitsee eritoten huolellista yhdyskuntasuunnittelua, satsauksia energiansäästöön ja uusiutuvaan energiaan, sekä joukko- ja kevyen liikenteen kehittämistä. Talouden ja kulutuksen rakennetta on muutettava ennen pitkää tavarantuotannosta kohti aineettomia palveluja. Emme kannata jätteiden massapolttoa emmekä uraaninlouhintaa, jotka ovat vain lyhytnäköistä oireen hoitamista eivätkä ratkaise itse ongelmaa. Vihreiden mielestä kuntien on luotava asukkailleen mahdollisuudet hyvään elämään, joka on eettisesti ja ekologisesti kestävää. Se tarkoittaa kaikkien tavoitettavissa olevia julkisia palveluja, vapautta valita lapsensa päivähoitomuoto, turvallista ja yhdenvertaista peruskoulutusta. Vanhuksia ja sairaita ei saa jättää oman onnensa nojaan. Haittojen ennaltaehkäisy on aina viisaampaa kuin pelkkä jälkien korjaaminen, ja se tulee myös taloudellisesti edullisemmaksi. Siksi kannattaa mieluummin investoida terveyteen kuin maksaa sairauksista. Varhainen puuttuminen on olennaista myös syrjäytymisen ja muiden sosiaalisten ongelmien torjunnassa. Liikunta- ja kulttuuripalvelut edistävät hyvinvointia ja parantavat elämänlaatua. Oikeudenmukaisuus on tärkeä perusarvo. Lohjan pitää näyttää esimerkkiä reilusta meiningistä. Hyvä kunta on myös hyvä työnantaja. Päätöksenteon on oltava avointa, eikä minkään yksittäisen ryhmittymän etu saa mennä toisten edelle. Kansalaisjärjestöjä ja asukasyhdistyksiä on kuunneltava suurissa kuntalaisten elämään vaikuttavissa hankkeissa. Lohjanharjun Vihreät tekee parhaansa, jotta kotikaupunkimme olisi ihmistä ja luontoa kunnioittava hyvä paikka elää. Det har talats mer än någonsin om klimatet under de senaste åren. Vackert så. Men det räcker inte med att hålla tal eller rynka pannan, vi måste göra något också. Gröna förbundet framhäver att beslut inte fattas bara för mandattiden, utan effekterna av besluten sträcker sig långt in i framtiden. Vi måste känna vårt ansvar för uppväxande generationer. I kommunerna även i Lojo innebär detta i synnerhet krav på en sorgfällig samhällsplanering, satsningar på energibesparingar och förnybar energi samt utveckling av kollektivtrafik och lätt trafik. Ekonomins och konsumtionens uppbyggnad bör förändras så småningom: vi övergår från varuproduktion till immateriella tjänster i allt högre grad. Vi understöder inte massförbränning av avfall och inte uranbrytning, som bara är kortsiktiga sätt att avhjälpa symtomen och inte löser själva problemet. Vi gröna anser att kommunerna ska skapa möjligheter till ett bra liv för invånarna ett liv som är etiskt och ekologiskt hållbart. Det innebär offentliga tjänster som är tillgängliga för alla, frihet att välja dagvårdsform för sitt barn, en trygg och jämlik, grundläggande utbildning. Gamla och sjuka får inte lämnas åt sitt öde. Att förebygga olägenheter är alltid klokare än att bara rätta till följderna, och blir också ekonomiskt förmånligare. Därför har man större fördelar av att investera i hälsa än att betala för sjukdomar. Att ingripa tidigt är också väsentligt när man ska avvärja utslagning och andra sociala problem. Motions- och kulturtjänster främjar människors välbefinnande och förbättrar livskvaliteten. Rättvisa är ett viktigt grundläggande värde. Lojo bör visa exempel på hederlig anda. En bra kommun är också en bra arbetsgivare. Beslutsfattandet ska vara öppet, och ingen enskild grupperings fördel får gå före andras. Medborgarorganisationer och invånarföreningar ska höras i stora projekt som inverkar på Lojobornas liv. Lohjanharjun Vihreät gör sitt bästa för att vår hemstad ska vara ett bra ställe att leva och bo på, ett ställe som respekterar människan och naturen. 2 Aittola Mirva luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri 3 Harju Jonna ylioppilas 4 Holopainen Mia elokuva/tv-freelancer, tuottaja/ohjaaja 5 Husso Katja kieltenopettaja 6 Huttu-Méling Sari nuorisotyön lehtori 7 Kakko Jyrki opiskelija 8 Kananen Laura pääsihteeri 9 Karlstedt-Outa Sirpa kerroshoitaja 10 Kivistö Anne turvallisuuskouluttaja 11 Komulainen Susanna kemisti-di, ympäristötarkastaja 12 Kronqvist Johnny opettaja, lärare 13 Lanne Erkki FM, fyysikko 14 Laurila Jukka konsultti 15 Lehtonen Petri museonhoitaja 16 Leppämäki Veikko 17 Lindevall Anita terveydenhoitaja 18 Mulari Harri ympäristösuunnittelija 19 Niittynen Annamari tarjoilija, myyjä 20 Nordström Paula sihteeri 21 Närhi Katja kuvataiteilija 22 Ojanperä Raimo 23 Ojanperä Sirkka psykoterapeutti 24 Ojanperä- Torvinen Erja FM, luokanopettaja

5 5 Kommunistinen Työväenpuolue Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. Kommunistiska Arbetarpartiet För Fred och Socialism rp On turvattava kunta-, kylä- ja lähiökeskusten elinvoima torjumalla postien, pankkien ja kauppojen keskittäminen tarpeen vaatiessa perustamalla uudelleen jo lopetettuja palvelulaitoksia. Lohjalla on erityisesti pysäytettävä lähikirjastojen toiminnan näivettäminen. Kouluja on kehitettävä siellä missä on koululaisia. Näin estetään pitkät koulumatkat ja ylisuurten koulujen syntyminen. Sairaaloiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuutta tulee parantaa henkilöstöä lisäämällä. Terveydenhoitoa on kehitettävä alkuperäisen kansanterveystyölain hengessä. Maksuton terveydenhoito on turvattava kaikille. Kunnallisten palveluiden yksityistäminen on pysäytettävä. Kaupunkia on kehitettävä huomioiden tasapuolisesti kaikki aluekeskukset ja haja-asutusalueet. Kaupungin liikennesuunnittelussa on paremmin huolehdittava liikenteen joustavuudesta. Kaupungin alueelle on rakennettava kattava kevyen liikenteen verkosto. Myös kaupungin keskustassa on huolehdittava kevyen liikenteen väylistä. Postin palveluille on taattava toimitilat kaupungin keskustassa. Kunnan on toiminnoillaan pyrittävä edistämään työpaikkojen säilymistä Lohjalla ja myös luotava uusia kunnallisia työpaikkoja suorittamalla töitä kunnan omana työnä. Livskraften i kommun-, by- och förortscentrum bör tryggas genom att hindra centraliseringen av post- och bankkontor samt butiker vid behov genom att grunda indragna serviceinrättningar på nytt. I Lojo bör särskilt försvagningen av verksamheten vid filialbiblioteken stoppas. Skolorna ska utvecklas där det finns skolelever. Så förhindrar man långa skolresor och att det uppstår för stora skolor. Sjukhusen och social- och hälsovården ska fås att fungera bättre genom att anställa mer personal. Hälsovården ska utvecklas enligt andan i den ursprungliga lagen om folkhälsoarbete. Alla ska säkras en avgiftsfri hälsovård. Privatiseringen av kommunala tjänster måste stoppas. Staden ska utvecklas så att alla områdescentrum och glesbygdsområden behandlas jämlikt. Stadens trafikplanering ska vinnlägga sig mer om att trafiken löper smidigt. Ett heltäckande nätverk för lätt trafik ska byggas inom stadens område. Staden ska dra försorg om leder för lätt trafik även i centrum. Lokaler för posttjänster ska säkras i stadens centrum. Kommunen ska genom egna aktiviteter sträva efter att bibehålla arbetsplatser i Lojo och även skapa nya kommunala arbetsplatser genom att utföra arbete som kommunens eget arbete. 25 Outa Leena yo-matkailuvirkailija, asiakasneuvoja 26 Pasanen Jarmo toimittaja 27 Pietilä Kukka-Maaria ylioppilas 28 Piipponen Pipsa lastentarhanopettaja, 29 Puhakka Minna johtava psykologi, perheterapeutti 30 Ritvas Julia koulunkäyntiavustaja 31 Ronikonmäki Niko-Matti opiskelija 32 Saario Minna opettaja 33 Saaristo Kari valokuvaaja 34 Saloranta Iris omaishoitaja 35 Sjöholm Arto DI, tuotantopäällikkö 36 Sotomayor Rosazza Sonia kasv. tiet. kandidaatti, lastentarhanopettaja 37 Terho Virva MMM, ylitarkastaja 38 Tuovila Hanna biologi 39 Vaarala Erja projektipäällikkö, verkosto-toimija 40 Waltzer- Pietilä Heidi DI, ylitarkastaja 41 Vatula Tuuli kirjoittamisen ja kirjallisuuden opettaja 42 Voutilainen Ismo nuoriso-ohjaaja, 43 Yliluoma Aino myymälänhoitaja 44 Karppanen Aarno viherrakentaja 45 Lahdenmäki Timo ATK-suunnittelija 46 Viita Jukka sähköasentaja

6 6 En fråga om förtroende Visst kan vi lova både det ena och det andra inför ett val, men kan vi hålla vad vi lovar? Ja, det beror på de omständigheter som råder då beslutet i en viss fråga ska fattas. Eftersom vi inte idag vet hurudana omständigheterna är den dag beslutet ska fattas, så är det bäst att inte lova någonting. Men ett löfte kan vi ge, och det löftet kan vi hålla: Vi lovar att vi också under nästa valperiod ska arbeta för Lojobornas bästa, för stadens bästa. Det innebär att vi i varje enskild fråga tar reda på alla tillgängliga fakta som kan påverka beslutet och därefter noggrant överväger beslutet. Den principen har vi också hittills följt. Det är en av orsakerna till att vi ofta har haft fler ledamöter i fullmäktige än den svenskspråkiga befolkningens andel skulle förutsätta. Väljarna har litat på oss! Vaalilupauksia? Vaalien alla luvataan aina paljon. Entä vaalien jälkeen? Lupausten pitävyys riippuu ratkaisun ajankohtana vallitsevista oloista! Niistä emme tänään tiedä mitään. Siksi olemme hyvinkin varovaisia vaalilupausten suhteen. Alla beslut är inte lätta eller angenäma. Men också svåra och obehagliga beslut måste fattas. Vi är beredda också på det. Om du ger oss ditt stöd, kan du vara säker på att du har gett ditt stöd till ett parti vars fullmäktigeledamöter ärligt och uppriktigt arbetar för stadens och dess invånares bästa i alla tänkbara situationer. Våra kandidater har var och en sina egna käpphästar, frågor som just han eller hon alldeles särskilt vill arbeta för. Kontakta din kandidat och ställ frågor. Eller ryck kandidaten i ärmen då ni träffas ute på stan. Vi är alla beredda att svara på dina frågor. Vi vill vara värdiga ditt förtroende! Mutta yhden vaalilupauksen voimme kuitenkin antaa, ja se pitää: Tulemme seuraavan vaalikauden aikana tekemään ahkerasti työtä koko kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi. Käytännössä tämä merkitsee, että pyrimme aina ottamaan mahdollisimman tarkasti selvää seikoista jotka kulloinkin vaikuttavat päätösratkaisuun. Vasta tarkan ja perusteellisen harkinnan jälkeen otamme asioihin lopullista kantaa. Näin olemme tosin aina tehneet, ja tämä on yksi syy miksi meillä on monesti ollut enemmän valtuutettuja kuin ruotsinkielisten osuus olisi edellyttänyt: Äänestäjät luottavat meihin! Aina päätökset eivät ole helppoja eikä mukavia. Mutta epämiellyttäviäkin päätöksiä on tehtävä. Siihenkin olemme varautuneet. Äänestämällä meitä voit olla varma että olet antanut tukesi puolueelle jonka valtuutetut vilpittömästi ja rehellisesti tekevät työtä kaupungin ja sen asukkaiden hyväksi aina ja kaikkialla. Jokaisella ehdokkaalla on omat erityiskysymyksensä joihin hän aivan erityisesti haluaa paneutua. Ota ehdokkaisiin yhteyttä ja kysy. Tai ota hihasta kiinni kun tapaatte kadulla. Olemme aina valmiit keskustelemaan ja vastaamaan kysymyksiin. Meihin voit luottaa! Hyvään huomiseen Lohjalainen Keskustaväki rakentaa asukkaiden Lohjaa Tulevissa kuntavaaleissa ratkaistaan, millaiseksi Lohjaa rakennetaan sen nykyisille ja tuleville asukkaille. Keskustan mielestä on tärkeintä, että lohjalaisilla on tulevaisuudessa viihtyisä, virikkeellinen ja turvallinen kotipaikkakunta, jossa on hyvä elää, olipa sitten lapsi, nuori, opiskeleva, työikäinen tai jo työelämänsä taakseen jättänyt. Kaikki alkaa lapsuudesta. Tämän vuoksi Lohjalla on panostettava erilaisiin päivähoitoratkaisuihin, koululaitokseen sekä vapaa-ajanviettotapojen monipuoliseen tarjontaan. Hyvä lapsuus edellyttää myös hyviä vanhempia, eikä heitä saa unohtaa. Erilaiset urheilutapahtumat, urheilupaikat ja ulkoilun mahdollistaminen lisäävät niin ruumiillista kuin henkistä hyvinvointia. Perheenjäsenten yhteiset harrastukset ja yhdessäolo edistävät turvallista elämän alkua. Laadukas koulujärjestelmä on nykyyhteiskunnan tärkeimpiä voimavaroja. Tasa-arvoinen, monipuolinen ja innostava koulu jo ala-asteelta lähtien luo pohjan elämänpituiselle oppimiselle. Ryhmäkokojen on oltava inhimillisiä, pitkiä koulumatkoja tulee välttää ja koulukuljetuksien joustavaan järjestämiseen on panostettava. Kouluverkon on oltava moniarvoinen, olipa kysymys opetuksen tarjonnasta tai koulujen koosta ja sijainnista. Jatko-opinnot ja aikuiskoulutus edistävät yhteiskunnan hyvinvointia. Työvoiman saatavuus on turvattava työelämän muutospaineissa mukauttamalla koulutustarjontaa kehityksen kulkuun. Työn vastapainoksi lohjalaiset tarvitsevat monipuolisia mahdollisuuksia kulttuurillisiin vapaa-ajan harrastuksiin niin musiikin, teatterin kuin muunkin luovan taiteen parissa. Samalla Lohjan ainutlaatuiseen maineeseen urheilullisena kaupunkina on panostettava määrätietoisesti. Kasvava kaupunki voi olla myös viihtyisä kaupunki. Kasvu mahdollistaa oikein mitoitettuna peruspalvelujen taloudellisen ja laadukkaan tuottamisen. Kasvu ei kuitenkaan voi olla itsetarkoitus. Hallitsemattomana se tukehduttaa kaupungin talouden tai vaarantaa tasapainoisen ja viihtyisän ympäristön kehittämisen. Kasvun lähtökohtana tulee olla nykyisten ja tulevien lohjalaisten hyvinvoinnin, turvallisuuden ja viihtyvyyden turvaaminen. 47 Bolin Peter distriktschef 48 Ekebom Christer översättare 49 Erlund Tomi försäljningschef 50 Grönmark Monica FM, ämneslärare 51 Heir Björn diplomingenjör 52 Laitinen Max studerande, SU (Svensk Ungdom) 53 Sere Susanne diplomkorrespondent 54 Theman Emma ped.mag 55 Alhopuro Erkki agronomi, maanviljelijä 56 Harjuranta Aila emäntä 57 Holappa Jarkko 58 Hurme Reijo 59 Ikävalko Tapio opetusneuvos, opettaja 60 Ilomäki- Piirilä Hannele lehtori, FK 61 Jokinen Pia hallitusneuvos, oik.kand. 62 Junnola Eila yo-merkonomi 63 Kakko Laila erityisluokanopettaja, kasvat.tiet.maist. 64 Korpijaakko Pekka metsänhoidonneuvoja 65 Laulumaa- Hirvonen Mari freelance-toimittaja/ valokuvaaja 66 Lindberg Leif toimittaja 67 Luoma Pekka Juhani laskentatoimen asiantuntija 68 Ojanen Tarja KM, päiväkodinjohtaja

7 För en bra morgondag Lojocentern bygger ett invånarnas Lojo 7 Kasvun varmistamiseksi on työllisyyttä tuettava yrittäjyyteen panostamalla. Yhteistyö on voimaa kunta-asioissa. Lohjan kaupunkia ja sitä ympäröiviä maaseutukuntia on kehitettävä siten, että yhteiskunnan peruspalvelut voidaan tuottaa sekä taloudellisesti että laadullisesti hyvinä. Palveluiden tuottamisessa on käytettävä kulloinkin järkevintä tuotantotapaa, ja palveluiden saatavuus on turvattava kaikille asukkaille. Erityisesti vanhuksista huolehtiminen on sivistysvaltion velvollisuuksista tärkeimpiä. Seutuyhteistyötä on kehitettävä edelleen. Vapaaehtoisien kuntaliitoksien on oltava mahdollisia silloin, kun sitä yhdessä haluamme. Alueellisesti tasapainoinen kehitys ei ole tärkeää vain Lohjan, vaan koko Länsi-Uudenmaan alueella. Ydinkeskustan tiivistämisen vastapainona tulee kehittää osakeskuksia ja haja-asutusalueita. Erityisesti on panostettava maaseudun elinvoimaisuuteen ja Lohjan korvaamattomien luontoarvojen säilyttämiseen. Lohjaa kehitetään Lohjan asukkaille. Kaupungin kehittäminen ei voi olla vain teknokraattisten suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamista. Lohjaa voidaan kehittää vain kuulemalla sen omia asukkaita. Kunnallisdemokratian vuosisataisten perinteiden kunnioittamisella ja yhteisöllisyyden edelleen kehittämisellä on Lohjankin keskeinen merkitys hyvää huomista rakennettaessa. Keskustaväki kunnallisvaalien edellä 2008 Keskustan Lohjan Kunnallisjärjestö I det kommande kommunalvalet avgörs hur Lojo kommer att utformas för nuvarande och kommande invånare. Centern anser att det är viktigt att Lojoborna i framtiden har en trivsam, stimulerande och trygg hemort där det är gott att leva, oberoende av om man är barn, ungdom, studerande, i arbetsför ålder eller har lämnat arbetslivet bakom sig. Allting börjar med barndomen. Därför ska Lojo satsa på olika lösningar för dagvården, skolväsendet och ett mångsidigt utbud av fritidssysselsättningar. En fin barndom kräver även fina föräldrar, som vi inte får glömma bort. Olika idrottsevenemang, idrottsplatser och möjligheter till friluftsliv ökar såväl det fysiska som det psykiska välbefinnandet. Gemensamma hobbyer och samvaro mellan familjemedlemmar ger en tryggare start i livet. Ett högklassigt skolsystem är en av de viktigaste resurserna i dagens samhälle. En jämlik, mångsidig och engagerande skola med början från lågstadiet ger en grund för livslångt lärande. Vi ska ha grupper i mänsklig storlek, undvika långa skolresor och satsa på att ordna flexibla skoltransporter. Skolnätet ska uppvisa pluralism, oavsett om det gäller utbudet av undervisning eller skolans storlek och läge. Fortbildning och vuxenutbildning främjar välfärden i samhället. Tillgången till arbetskraft ska tryggas i det förändringstryck som präglar arbetslivet genom att anpassa utbudet av utbildning till utvecklingens förlopp. Som motvikt till arbetslivet behöver Lojoborna mångsidiga möjligheter till kulturella fritidsaktiviteter såsom musik, teater och annan skapande konst. Samtidigt ska målmedvetna satsningar göras på stadens enastående anseende som idrottsstad. En växande stad kan också vara en trivsam stad. En tillväxt med rätta proportioner möjliggör ekonomisk och högklassig produktion av tjänster. Tillväxt kan dock inte vara ett självändamål. En otyglad tillväxt kväver stadens ekonomi eller äventyrar utvecklingen av en välavvägd och trivsam miljö. Utgångspunkten för tillväxten bör vara att trygga nuvarande och blivande Lojobors välfärd, säkerhet och trivsel. För att säkerställa tillväxten bör sysselsättningen stödjas genom satsningar på företagsamhet. Samarbete är styrka i kommunala frågor. Lojo stad och omgivande landsbygdskommuner bör utvecklas så att samhällelig basservice kan produceras på ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt bra sätt. I tjänsteproduktionen bör det sätt tillgripas som vid tidpunkten är det mest rationella, och alla invånare bör tryggas tillgång till tjänster. Särskilt omsorgen om gamla är en av de viktigaste skyldigheterna för ett civiliserat land. Det regionala samarbetet bör vidareutvecklas. Frivilliga kommunsamgångar ska vara möjliga då vi tillsammans så önskar. En regionalt balanserad utveckling är viktig inte bara för Lojo, utan för hela västra Nyland. Som motvikt till den tätare stadskärnan bör delcentra och glesbygdsområdena utvecklas. Särskilda satsningar bör göras på en livskraftig landsbygd och bevarande av de oersättliga naturvärdena i Lojo. Lojo utvecklas för invånarna i Lojo. Att utveckla staden böra vara mer än att genomföra teknokratiska planer och program. Lojo kan utvecklas bara om vi hör stadens egna invånare. Att respektera de sekellånga traditionerna i kommunal demokrati och vidareutveckla samhörigheten har en central betydelse när vi bygger en bra morgondag för Lojo. Centerfolket inför kommunalvalet 2008 Centerns kommunala organisation i Lojo Vaaliliitossa Ruotsalainen kansanpuolue r.p. Suomen Keskusta r.p. Kansallinen Kokoomus r.p. I valförbund Svenska Folkpartiet i Finland r.p. Centern i Finland r.p. Samlingspartiet r.p. 69 Sivula Mika teol.yo. kansanedustajan avustaja 70 Turkki Henri autoilija 71 Viita Antti 72 Vottonen Pasi paikallisjohtaja 73 Åström Petteri maatalous 74 Aaltonen Jorma liikuntakeskuksen toimitusjohtaja, eläkkeellä 75 Anttila Ira laulaja, laulunopettaja 76 Einiö Erkko tuotepäällikkö 77 Elenius Maija talousjohtaja 78 Gerkman Helena palveluesimies 79 Granath Nina KTM, markkinointipäällikkö 80 Grann Mirva asiakkuushallintapäällikkö sairaanhoitaja 81 Heilakka Marion kosmetologi 82 Henriksson Jan maatalous-metsätieteiden maisteri, Concept advisor 83 Herpiö Mika DI, toimitusjohtaja 84 Hillner Tom ravintolatyöntekijä 85 Hiltunen Tuula teologian maisteri 86 Holmström Johan toimitusjohtaja 87 Jauhiainen Heikki projekti-insinööri, DI 88 Karjalainen Raimo liiketoimintajohtaja, insinööri

8 8 Lohjan Kokoomuksen vaalitavoitteet 2008 seuraavalle valtuustokaudelle Terve kasvu takaa lohjalaisten hyvinvoinnin Lohjan kaupungin tilinpäätös on jo usean vuoden ajan peräkkäin ollut tappiollinen. Tilanne on entisestään kiristymässä kaupunkilaisten ikääntymisen ja sairausmenojen nopean kasvun vuoksi. Tarpeellinen verotulojen kasvu saadaan aikaan varmistamalla lohjalaisille yrityksille terveet toiminta-edellytykset, järjestämällä uusille yrityksille ja perheille riittävästi sekä toimitila- että asuntotontteja ja siten mahdollisuus lohjalaisten hyvinvoinnin lisääntymiseen. Lohjan kaupungin tulee hakeutua osaksi pääkaupunkiseutua ja tehdä päättäväistä työtä Espoo-Vihti-Lohja-kaupunkiradan toteutuksen jouduttamiseksi, niin että Lohja kytkeytyy saumattomasti pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkkoon. Kaupungin tulee panostaa yhteistyöhön paikallisten yritysten kanssa siten, että: Kaupunki päivittää elinkeinopoliittisen ohjelmansa ja panostaa sen toteuttamiseen sekä tarjoaa riittävästi työpaikkatontteja yrityksille. Kaupunki tukee Lohjan talon toteutusta niin, että yrittäjien palvelut ja yrityshautomo voidaan keskittää samaan paikkaan. Kaupungin talous tulee saada pysyvästi kuntoon seuraavasti: Luodaan edellytykset verotulojen terveelle kasvulle. Kulujen kasvu ja ylitykset tulee asettaa tiukkaan seurantaan, populismiin ei Lohjalla ole varaa. Palveluja ei karsita, mutta niiden toteutus tulee tehdä joustavasti joko omana työnä tai yhteistyössä yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Kaupungin tulee pyrkiä käyttämään paikallisia palveluntarjoajia hankintalain sallimissa puitteissa. Lohja panostaa palveluihin Lohjalaisten hyvinvointi on ykkösasia: Päivähoitopalvelujen monipuolisuus on turvattava. Kaupungin tulee aktiivisesti kehittää nuorten tarvitsemia palveluja. Nuorten harrastusmahdollisuuksia on tuettava osoittamalla heille harrastustiloja. Nuorten psykiatrisen hoidon taso on varmistettava, ja kaikkien psykiatristen potilaitten hoitopaikat tulee järjestää jatkossakin Lohjalle. Vanhustenhuollon epäkohdat tulee selvittää ja korjata. Kaupunki esimerkkinä ympäristöasioissa: Kaupungin tulee tehdä ja toteuttaa ympäristöohjelma energian säästämiseksi ja kaupunkilaisten kannustamiseksi ympäristönsuojeluun. Kaupungin tulee tukea yksityisiä vesiosuuskuntia haja-asutusalueitten vesihuollon järjestämiseksi. Investoinnit yhteiseksi hyväksi Kaupungin keskustan ilme ja palvelut kuntoon: Kaupungin ranta-alueet, Aurlahti, Porla ja Haikari on laitettava arvoiseensa kuntoon. Harjun urheilualue on kehitettävä aktiiviseksi urheilukeskukseksi ja uimahalli Neidonkeidasta laajennettava. Lohjan keskusta-alueelle tulee rakentaa pysyvä kesäteatteri. 89 Kuitunen Päivi 90 Kuosmanen Jorma luokanopettaja 91 Kurki Veikko laskentapäällikkö 92 Lehtinen Liisa osastonhoitaja, erikoissairaanhoitaja 93 Lehtonen Pirkko yo-merkonomi 94 Lindblom Sanfrid kauppatieteiden maisteri 95 Louhi Janne luokanopettaja, viittomakielen tulkki 96 Luoma Pekka Peki erityiskoulun rehtori 97 Lähteenmäki Ilkka, päätoimittaja 98 Maaheimo Eerik maatalous 99 Moisa Teuvo leikkaaja, tekniikan ylioppilas 100 Moisio Sini asiakassihteeri 101 Nuutinen Pentti kiinteistöpäällikkö 102 Olin Jenna opiskelija 103 Ourila Juha mediajohtaja 104 Packalén Paul isännöitsijä, HTM-tilintarkastaja 105 Patinen Jussi kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja 106 Peltomaa Harri 107 Piekka Tuija metsätalousinsinööri (amk), tradenomi 108 Ruoste Panu FM, rehtori 109 Sarakivi Antero insinööri 110 Seppälä Oili kartoittaja 111 Sällsten Kim automyyjä, tiskijukka

9 Samlingspartiets mål i valet 2008 för nästa fullmäktigeperiod i Lojo 9 Sund tillväxt garanterar Lojobornas välfärd Bokslutet för Lojo stad har i flera år i rad uppvisat förlust. Till följd av att befolkningen blir äldre och sjukkostnaderna ökar snabbt håller läget på att försämras allt mer. En behövlig tillväxt i skatteintäkter kan åstadkommas genom att trygga Lojoföretag sunda verksamhetsvillkor, se till att det finns tillräckligt med såväl företags- som bostadstomter för nya företag och familjer och därmed möjlighet att höja Lojobornas välfärd. Lojo stad ska orientera sig mot huvudstadsregionen för att bli en del av den, arbeta beslutsamt för att påskynda byggandet av stadsbanan Esbo Vichtis Lojo, så att Lojo ingår i ett sammanhängande fält för huvudstadsregionens kollektivtrafiknät. Staden ska satsa på samarbete med lokala företag: Staden uppdaterar sitt näringspolitiska program och satsar på att genomföra det samt erbjuder tillräckligt med tomter för företag och arbetsplatser. Staden stöder byggandet av ett företagarhus i Lojo så, att företagarservice och en företagskuvös kan samlas på ett och samma ställe. Staden ska sätta ekonomin i skick på ett bestående sätt: Staden skapar förutsättningar för en sund tillväxt i skatteinkomster. Staden sätter ökningen och överskridningen av kostnader under lupp Lojo har inte råd med populism. Staden ska inte dra ner på servicen, men göra utformningen av tjänster flexiblare antingen genom att utföra arbetet själv eller i samarbete med privata serviceproducenter. Staden ska sträva efter att anlita lokala serviceproducenter inom ramen för vad lagen om upphandling tillåter. Lojo satsar på service Lojobornas välfärd är prioritet nummer ett: Ett mångsidigt utbud av dagvårdstjänster ska tryggas. Staden ska aktivt utveckla tjänster för unga. Ungdomarnas möjligheter till fritidssysselsättning ska stödjas genom anvisning av aktivitetslokaler. Nivån på den psykiatriska vården för ungdomar ska säkras, och alla vårdplatser för patienter inom psykiatrin ska även framdeles vara förlagda till Lojo. Missförhållanden inom åldringsvården ska utredas och rättas till. Staden som förebild i miljöfrågor: Staden ska utarbeta och genomföra ett miljöprogram för att spara energi och sporra invånarna till miljövård. Staden ska stödja privata vattenandelslag i glesbygdsområden för att organisera vattenförsörjningen. Investeringar för det gemensamma bästa Staden ska sätta i skick servicen i och profilen för stadens centrum: Stadens strandområden, Aurlahti, Porla och Haikari ska rustas upp i ett skick som anstår dem. Harju idrottscentrum ska utvecklas till ett aktivt idrottsområde och simhallen Neidonkeidas byggas ut. Centrumområdet i Lojo ska få en permanent sommarteater. 112 Tenkanen Sami ohjelmapäällikkö 113 Tikkanen Terho DI, 114 Toivonen Seija rehtori 115 Viljanen Juhani tilitoimistonjohtaja 116 Viljanen Lasse kenttämyyntipäällikkö 117 Virkkunen Juhana myyntipäällikkö, insinööri 118 Välimäki Nina toimistopäällikkö 119 Wallenius Marjaliisa yritysneuvoja 120 Weintraub Roger kriminalkonstapel, rikoskonstaapeli 121 Yrjönsalo Heimo ylikonstaapeli, eläkkeellä 122 Äyräväinen Irene HUK, erityisopettaja 123 Aaltonen Margit osastosihteeri, työtön (Sammatti) 124 Ahmaoja Leila perushoitaja 125 Gröndahl Kirsti osastoapulainen 126 Hartikka Erkki hitsaaja 127 Heinonen- Turkia Sami rullamies 128 Hulkko Taisto trukinkuljettaja 129 Hägg Toni maanmittausteknikko 130 Häyhänen Riitta varastotyöntekijä 131 Järvinen Irmeli sähköasentaja, 132 Kaaro Tuula lajittelija 133 Karjalainen Kari CNC-koneistaja

10 10 Vasemmistoliitto Lohjalla: Jokaiselle lohjalaiselle hyvä arki ja mielekäs elämä Haluamme turvata kaikille kaupunkilaisille samanlaiset mahdollisuudet laadukkaisiin kunnallisiin palveluihin. Olemme sitoutuneet puolustamaan tavoitteitamme tulevalla valtuustokaudella vaaliohjelmamme mukaisesti. Palvelut on tuotettava mahdollisimman paljon kaupungin omana työnä. Kaupungin on huolehdittava osaavan henkilöstön riittävyydestä ja hyvinvoinnista. Terveyspalvelut on turvattava Kaikilla kaupunkilaisilla tulee olla samat mahdollisuudet laadukkaaseen hoitoon. Terveyskeskuspalvelut on säilytettävä Mäntynummessa, Routiolla ja Virkkalassa. Koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut Kunnon peruskoulu lähellä kotia on jokaisen lapsen perusoikeus. Kyläkouluja ei tule lakkauttaa. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi kaupungissa on tarjottava riittävästi laadukasta päivähoitoa ja vuorohoitoa. Kouluikäisten lasten iltapäivätoiminta järjestetään maksutto- mana kaupungin omana palveluna. Ympäristö, elinkeinopolitiikka, asuminen ja liikenne Kaupungin on sitouduttava ilmastomuutoksen torjuntaan ja ilmastostrategian tavoitteisiin. Aurlahdesta ja Porlasta tehdään kaupunkilaisten virkistyspaikka. Elinkeinopolitiikan painopisteenä tulee olla se, että kaupungin palvelut, houkuttelevuus sekä yritystoiminnan puitteet ovat kunnossa. Kaupungin vuokra-asuntokanta tulee pitää kaupungin omassa omistuksessa ja hallinnassa. Lohjalle rakennetaan kaupunkirata. Kierrätyskeskuksen toimintaa on kehitettävä, niin että tavara vaihtuu. Ei myyntiä. Ikäihmisten ja erityisryhmien palvelut Vanhuksilla tulee olla subjektiivinen oikeus hoitoon ja hoitotakuun kaltainen hoivatakuu. Kaupunki hankkii kohtuuvuokraisia vanhusten palveluasuntoja. Huolehditaan nuorisosta Nuorten työpajatoimintaa lisätään ja monipuolistetaan sekä annetaan riittävästi resursseja ohjaavan henkilökunnan palkkaamiseen. Kaupungin on järjestettävä nuorisotiloja myös suurempiin taajamiin. Kulttuuria ja liikuntaa kaikille kuntalaisille Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen on oltava kohtuuhintaisia ja siten kaikkien saatavilla. Lähikirjastopalvelut säilytetään ja kirjastopalvelut pidetään maksuttomina tulevaisuudessakin. Lohjalaisen vaikuttamismahdollisuudet Lohjalaisilla on oltava aidot mahdollisuudet vaikuttaa heidän elämäänsä koskeviin päätöksiin, kotikuntansa ja lähialueensa asioihin. Isoissa ja merkittävissä asioissa on otettava käyttöön sitova kansanäänestysmahdollisuus. 134 Karojärvi Ilkka, 135 Karttunen Martti paperityöläinen 136 Kataja Sakari mekaniikkaasentaja 137 Kaukinen Anja levyseppä, 138 Korsumäki Hannu paperityöntekijä 139 Kouvonen Sami paperityöläinen 140 Kääriäinen Pasi palomies 141 Lehtinen Sakari koneistaja (Sammatti) 142 Lehtinen Sari suunnittelija (Sammatti) 143 Liimatainen Tiina palveluneuvoja 144 Linden Jouni hitsaaja 145 Makkonen Hannu KM, rehtori 146 Manner Satu sairaanhoitaja 147 Mattila Jaana paperityöntekijä 148 Miinalainen Annakaisa lastenhoitaja 149 Miinalainen Vappu sihteeri 150 Mikkonen Niko viilunleikkaaja 151 Mononen Liisa 152 Nieminen Kari hitsaaja, 153 Nordström Kim aluepäällikkö/ distriktchef 154 Ollikainen Matti 155 Paananen Tia-Maret kotiäiti 156 Pajuoja Marika postinjakaja

11 11 Vänsterförbundet i Lojo: En bra vardag och ett meningsfullt liv för alla Lojobor Vi vill säkerställa att alla Lojobor har samma möjligheter till högkvalitativ kommunal service. Vi har i enlighet med vårt valprogram förbundit oss till att försvara våra målsättningar under den kommande fullmäktigeperioden. Tjänsterna bör i så stor utsträckning som möjligt produceras som stadens eget arbete. Staden ska dra försorg om att den har tillräckligt med kunnig personal som mår bra på jobbet. Hälsovårdstjänsterna ska tryggas Alla Lojobor ska ha samma möjligheter till högklassig vård. Hälsocentralstjänsterna ska bibehållas i Tallbacka, Routio och Virkby. Service inom utbildning och småbarnsfostran En ordentlig grundskola nära hemmet är en grundläggande rättighet för varje barn. - Byskolor ska inte dras in. För att trygga barnens och barnfamiljernas välfärd ska staden ha ett tillräckligt utbud av högklassig dagvård och skift- dagvård. Eftermiddagsklubbar för barn i skolåldern ska arrangeras avgiftsfritt som stadens egen service. Miljö, näringspolitik, boende och trafik Staden ska förbinda sig till att avvärja klimatförändringen och arbeta för målen i klimatstrategin. Aurlahti och Porla görs till rekreationsområde för stadens invånare. Att se till att stadens attraktionskraft och ramar för företagsamheten samt dess tjänster är i skick ska vara ett prioriterat område inom näringspolitiken. Stadens bestånd av hyrbostäder ska även framöver ägas och disponeras av staden. En stadsbana ska byggas till Lojo. Återvinningscentralens verksamhet ska utvecklas så att varorna omsätts. Ingen försäljning. Service för gamla och specialgrupper Gamla ska ha en subjektiv rätt till vård och en omsorgsgaranti av samma typ som vårdgarantin. Staden skaffar servicebostäder för gamla med rimliga hyror. Omsorg om de unga Verkstäderna för ungdomar utökas och görs mångsidigare samt tilldelas tillräckliga resurser för att avlöna ledare. Staden ska ordna lokaler för ungdomar även i de större tätorterna. Kultur och motion för alla Lojobor Kultur- och motionstjänsterna ska ha en rimlig prisnivå och därmed vara tillgängliga för alla. Filialbibliotekens service bevaras och bibliotekstjänsterna hålls avgiftsfria även i framtiden. Lojobornas möjligheter Lojoborna ska ha riktiga möjligheter att påverka beslut som berör deras liv och leverne samt saker i deras hemkommun och närmiljö. I stora och betydelsefulla frågor ska en möjlighet till bindande folkomröstningar beredas Pajuoja Matti paperikoneenhoitaja, 158 Raita Matias autonkuljettaja, opiskelija 159 Rantanen Matti työehtosihteeri 160 Rask Irmeli KM, opettaja 161 Reiman Saara VTM, fi losofi 162 Ristikartano Pentti maistraatin päällikkö 163 Ruoste Pekka merkonomi, vahtimestari 164 Salminen Jouko rakennusmies 165 Selviranta Liisa elektroniikkatyöntekijä 166 Siltala Jukka nuorisokodinohjaaja 167 Sorvari Aatu suurtalouskokki 168 Syrenius Jouni heloittaja 169 Uusimaa Anu toimisto/varastohenkilö 170 Vehniäinen Antti autonkuljettaja, 171 Westerholm Leif muurari, 172 Wikberg Gunilla hankevastaava, projektansvarig 173 Åström Jari koneenkuljettaja

12 12 Ihmisille hyvä - kautta koko Lohjan PerusSuomalainen Linja Människors bästa - över hela Lojo Sannfinländarnas linje Nykyisen minäkeskeisen ja tuloshakuisen elämäntyylin aikaan pieni ihminen on unohdettu. Hallituspuolueiden kehyspäätöksen mukaan kansalaisten perusturvaan, hoito- ja muihin palveluihin ei tule euroakaan lisää vuosina Näin 12 vuotta sitten aloitettu perusturvaa heikentävä, sydämetön 0-linja jatkuu, vaikka valtion tulot ovat kaksi kertaa suuremmat kuin lamavuonna Nyt on aika ottaa askel kohti tervettä muutosta! Keskeisiä PerusS -arvojamme kunnallisvaaleissa 2008: Perhe: Lohja -lisä tulee palauttaa. Jokaisella perheellä tulee olla oikeus valita, jääkö lapsen kanssa kotiin mahdollisimman pitkään. Lähikouluperiaatteen vuoksi normaaliluokkiin integroitujen erityisoppilaiden opetuksen taso täytyy turvata korvamerkitsemällä erityisopetuksesta saatava valtiontuki juuri siihen tarkoitukseen, tämä on etu kaikille oppilaille. Perhe on yksiköistä tärkein, perheen hyvinvoinnin turvaamiseksi on kaikkien tehtävä töitä yhdessä. Ympäristö: Lohjan kaupungin maine puhtaana järvikaupunkina pitää palauttaa ja keskustan palveluja tulee kehittää. Mm. Moisionrannan, Porlan ja Paloniemen kaavoituksessa tulee huomioida järven ainutlaatuinen virkistysarvo kaupungin asukkaille. Aurlahden rannan kehittäminen yhteiseksi olohuoneeksemme ja kaupungin vetovoiman lisäämien hyvillä ja kattavilla palveluilla on mielestämme hyvin tärkeää. Ympäristömme kannalta jo tehtyjen huonojen päätösten vaikutus täytyy pyrkiä korjaamaan. Terveydenhoito: Mielestämme on kohtuutonta maksattaa huonolaatuinen terveyskeskuspalvelu pienituloisilla, invalideilla ja vanhuksilla. Jos terveyskeskusmaksuja on pakko korottaa, niillä saatava palvelu tulee olla korkealaatuista ja odotusaikojen minimissä. Kuntarajat tulee olla ylitettävissä erityisryhmien kuntoutuksen takaamiseksi. Ikääntyminen: Omaishoitajien tuki tulee olla verotonta tuloa. On koko yhteiskuntamme kaikkien osa-alueiden etu, että ikääntyvä sukupolvi pystyy elämään vanhuutensa mahdollisimman pitkään läheistensä luona. Se rikkaus, minkä vanhemmat ikäpolvet antavat perheille on rahassa mittaamaton. Nuoret : Nuorten ja opiskelijoiden työskentelymahdollisuuksiin tulee kiinnittää entistä parempaa huomiota. Alkoholiverotusta tulee nostaa. Se, että nuoret saavat kirkasta viinaa halvemmalla kuin hampurilaisaterian, kuvastaa yhteiskuntamme moraalista rappiotilaa. Liikuntapaikkojen kehitys täytyy pysyä ajan tasalla harrastajakunnan mukana, esimerkiksi kunnollisen volttimontun rakentaminen rullalautailijoille Kalkkipetterin hallitiloihin. Nuorissa on meidän tulevaisuutemme. Ihmisille hyvä kautta koko Lohjan I dagens självcentrerade och resultatinriktade livsstil har den lilla människan glömts bort. Enligt regeringspartiernas rambeslut får grundtryggheten, vården och andra tjänster för medborgarna inte en euro mer under perioden Således kommer den hjärtlösa nollinje som tog sin början för 12 år sedan och som försvagar grundtryggheten att fortsätta, även om statens inkomster är dubbelt så stora som under depressionsåret Nu är det dags att ta ett steg mot en hälsosam förändring! Centrala värderingar för Sannfinländarna i kommunalvalet 2008: Familjen: Lojotillägget bör återinföras. Varje familj ska ha rätt att välja, om de vill stanna hemma med barnet så länge som möjligt. Nivån på undervisningen måste tryggas för specialelever som integrerats i normalklasser till följd av principen om närskolor genom att öronmärka det statliga stödet för specialundervisning för just detta ändamål, vilket är till fördel för alla elever. Familjen är den viktigaste enheten, alla måste arbeta tillsammans för att trygga familjens välfärd. Miljön: Lojo stads rykte som en ren sjöstad måste återupprättas och servicen i centrum utvecklas. Bland annat i planeringen av Porla, Paloniemi och stranden i Moisio bör hänsyn tas till sjöns enastående rekreationsvärde för stadens invånare. Att utveckla stranden i Aurlahti till gemensamt vardagsrum för oss och höja stadens attraktionskraft genom bra och heltäckande service anser vi vara mycket viktigt. Vi måste försöka rätta till effekterna av beslut som fattats tidigare och som är dåliga för miljön. Hälsovården: Vi tycker att det är oskäligt att låta låginkomsttagare, handikappade och gamla betala för den dåliga kvaliteten i hälsocentralsservicen. Om avgifterna vid hälsocentralen måste höjas, ska den service man får för dem hålla hög kvalitet och väntetiderna vara minimala. Kommungränserna bör kunna överskridas för att garantera rehabilitering för specialgrupper. Äldre: Stödet till närståendevårdare bör vara skattefri inkomst. Det är till fördel för alla delområden i vårt samhälle, om de äldre generationerna kan leva så länge som möjligt hos sina anhöriga på gamla dagar. Den rikedom som äldre generationer ger familjer kan inte mätas i pengar. Ungdomar: Ungdomars och studerandes möjligheter till arbete bör uppmärksammas mer än tidigare. Alkoholbeskattningen bör höjas. Att ungdomar kan köpa brännvin för mindre än priset av en hamburgermåltid återspeglar det moraliska förfallet i vårt samhälle. Utvecklingen av motionsanläggningar måste följa med sin tid och med antalet motionärer; till exempel behövs en ordentlig voltramp för skateboardåkare i hallen i Kalk- Petter. De unga är vår framtid. Människors bästa över hela Lojo 174 Berghäll Kim sähköasentaja 175 Berghäll Sari freelancer-tarjoilija 176 Friberg Raimo 177 Jokinen Jarko datanomi, 178 Lempinen Anne paikallispäällikkö 179 Slunga- Poutsalo Riikka 180 Sorri Raine korvausneuvoja 181 Bollström Sari sosiaalityöntekijä, lastentarhanopettaja 182 Heikkinen Kari peruskoulun opettaja, luokanopettaja 183 Isberg Leiff, kulttuuritulkki 184 Ivanoff Pirjo, sairaanhoitaja 185 Laitinen Juha opiskelija, nuoriso-ohjaaja 186 Pesonen Riitta TtM, koulutusalajohtaja 187 Pesonen Seppo yleislääketieteen erik.lääkäri, terveyskeskuslääkäri 188 Rajantaus Harri rakennusmestari, isännöitsijä 189 Silvennoinen Birgitta muusikko, kuvataiteilija 190 Silvennoinen Nino opiskelija, muusikko 191 Tervonen Marja-Leena toiminnanjohtaja 192 Viherlahti Kari toimitusjohtaja 193 Warvas Sirkka, tradenomi Kristillisdemokraattien kunnallisvaaliteemat löydät seuraavalta sivulta!

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2011 4 12 Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

Tervetuloa! Välkommen!

Tervetuloa! Välkommen! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/6.11. 19.11.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Bruna Byrån 2012 Heikki Kurkela Kauniaisten

Lisätiedot

Trafikförbindelserna förbättras Liikenneyhteydet paranevat

Trafikförbindelserna förbättras Liikenneyhteydet paranevat 2/2012 KOMMUNERNAS GEMENSAMMA TVÅSPRÅKIGA INFOTIDNING KUNTIEN YHTEINEN KAKSIKIELINEN TIEDOTUSLEHTI I N F O H A P A R A N D AT O R N 16000 st. T O R N I O H A P A R A N D A kpl Delas ut till varje hushåll

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja

Palveluopas asukkaille. Asukkaan Lohja Palveluopas asukkaille Asukkaan Lohja Asukkaan Lohja palveluopas asukkaille Kuntaliitoksen myötä Lohjan kaupungin tärkein tehtävä on tuottaa tai järjestää peruspalveluita asukkailleen. Toimivat peruspalvelut

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA

KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA HÄLSOVÅRDSCENTRALEN INFORMERAR ONNISTUNEET ASUNTOMESSUT FRAMGÅNGSRIK BOSTADSMÄSSA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 11/2.10. 15.10.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla TEIKARI & HUKKINEN n 18-vuotiaat granilaiset

Lisätiedot

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013 STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Tillsammans gör vi strukturer för 2020-talet Tiderna vi lever i är exceptionellt svåra. Finanskrisen 2008-2009 innebar den största

Lisätiedot

Trumpetit riviin ja menoksi! Åken Jazzfestivaali järjestetään 27.2. 1.3. nyt jo kolmannen kerran

Trumpetit riviin ja menoksi! Åken Jazzfestivaali järjestetään 27.2. 1.3. nyt jo kolmannen kerran Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KANNATUSYHDISTYS / UNDERSTÖDSFÖRENINGEN Trumpetit riviin

Lisätiedot

Vuxenutbildningscentret

Vuxenutbildningscentret vaasa VASA 4/09 Vasa stads informationstidning Uusi henkilöstöjohtaja esittäytyy 3 Nya personaldirektören presenterar sig 3 Aikuiskoulutuskeskus muuttaa 5 Vuxenutbildningscentret flyttar 5 Tekemistä nuorille

Lisätiedot

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 12/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Pauli Peltomäki Säveltäjäpolku Musiikkijuhlille n Kauniaisten

Lisätiedot

No 6 ~ 2013. Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara. Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen. Metsäkallion lähiliikunta-alue

No 6 ~ 2013. Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara. Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen. Metsäkallion lähiliikunta-alue No 6 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 8 16 Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen Metsäkallion lähiliikunta-alue

Lisätiedot

VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA

VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA YHTEISHAUT OPPILAITOKSIIN GEMENSAM ANSÖKAN TILL SKOLOR

Lisätiedot

Potilas. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2007- helmikuu 2008

Potilas. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2007- helmikuu 2008 Suomen Potilas lehti No 4 joulukuu 2007- helmikuu 2008 Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Suomen Potilas lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 23 Suomen

Lisätiedot

Ryhmä 30 000 / Grupp 30 000. Kunnallispoliittinen ohjelma. Kommunalpolitiskt program 2014-2016

Ryhmä 30 000 / Grupp 30 000. Kunnallispoliittinen ohjelma. Kommunalpolitiskt program 2014-2016 Ryhmä 30 000 / Grupp 30 000 Kunnallispoliittinen ohjelma Kommunalpolitiskt program 2014-2016 SisältöInnehåll Johdanto Johdanto Työpaikkoja korkeakoulutetuille Hyvinvointi Kaupunkiympäristö Inledning Arbetsplatser

Lisätiedot

Kauniaisten VPK auttaa monella tavalla. Grankulla FBK hjälper på många olika sätt

Kauniaisten VPK auttaa monella tavalla. Grankulla FBK hjälper på många olika sätt Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/8.2. 7.3.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla SUSANNA LIUKKONEN Uutistenlukijat Väinö

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts 3 /2014 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Sisällys / Innehåll helsingfors stads faktacentral city of

Lisätiedot

Robotti tuli kouluun. Teknologian pitäisi olla jatkuvasti läsnä oppilaiden arjessa, sanoo Mäntymäen koulun rehtori Jarmo Ranta.

Robotti tuli kouluun. Teknologian pitäisi olla jatkuvasti läsnä oppilaiden arjessa, sanoo Mäntymäen koulun rehtori Jarmo Ranta. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ANTTI KIRVES Robotti tuli kouluun. Teknologian pitäisi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lehti

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lehti 2/huhtikuu 2002 tidskrift för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Houtskär nöjd med specialsjukvård Rakas raskas työ Työnohjauksesta uutta virtaa Kadonnutta työniloa etsimässä Saadaanko

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING FORUM3/2006 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 6 Maailmanperintöstatuksen uskotaan tuovan turisteja Världsarvsstatusen tros locka turister s.

Lisätiedot

KristAlli Nro. Naisyrittäjä - sitkeä selviytyjä 8.10.2009. Kunnan tulevaisuus on aktiivisten ihmisten käsissä. Talouskriisi ja naiset

KristAlli Nro. Naisyrittäjä - sitkeä selviytyjä 8.10.2009. Kunnan tulevaisuus on aktiivisten ihmisten käsissä. Talouskriisi ja naiset KristAlli Nro 8.10.2009 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naisyrittäjä - sitkeä selviytyjä Naisyrittäjä - sitkeä selviytyjä Kunnan tulevaisuus on aktiivisten ihmisten käsissä Sivu 4 Sivu 5 Sveska sidan 6 Talouskriisi

Lisätiedot