Ammatillisten peruskoulutuspaikkojen leikkaukset arvioitava uudelleen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillisten peruskoulutuspaikkojen leikkaukset arvioitava uudelleen"

Transkriptio

1 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö KANNANOTTO PKAK2/AV/ Ammatillisten peruskoulutuspaikkojen leikkaukset arvioitava uudelleen Etelä-Savon, Kuopion ja Pohjois-Karjalan kauppakamarit vetoavat Opetusja kulttuuriministeriöön, jotta se arvioi uudestaan Itä-Suomen maakuntia koskevien ammatillisten koulutuspaikkojen määrän vähentämisen tarvetta. Paikkojen määrän säilyttäminen lähes ennallaan tukisi maakuntien elinkeinojen työvoimansaannin positiivista kehittymistä sekä niiden omien nuorten työllistymistä kotiseuduilleen. Valtioneuvosto on päättänyt ammatillisen koulutuksen menoleikkauksista, joita on kohdistunut jo kuluvaan vuoteen pääpainon ollessa kuitenkin vv Valtiontalouden ja peruskoulun päättävien määrän kehityksen näkökulmasta ammatillisen koulutuksen järjestämislupien leikkaaminen on ymmärrettävää. Asiaa on kuitenkin syytä tarkastella myös laajemmasta elinkeino- ja yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti ammatillisen perustutkintokoulutuksen järjestämislupien leikkaukset maakuntatasolla. Itä-Suomi kantaa paikkojen menetyksestä raskaimman taakan, 3741 paikkaa, kun samaan aikaan metropolialue saa lähes saman verran lisäpaikkoja. Itä-Suomen sisällä Pohjois-Karjala on suurin menettäjä (1187 opiskelijaa) ennen Etelä-Savoa (1066 opiskelijaa) ja Pohjois- Savoa (955 opiskelijaa). Valtakunnallisesti järjestelyluvan leikkauksista 43,7 % kohdistuu entisen Itä-Suomen AVIn alueelle. Ammatillisen koulutuksen leikkauksissa perusasteen päättävän ikäluokan koko ei voi yksinomaisena kriteerinä ohjata päätöksentekoa. Ammatillisen koulutuksen tarjontaa tulee tarkastella myös työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Näyttäisi siltä, että leikkauksia tehtäessä ei ole otettu huomioon: - muiden koulutusmuotojen leikkauksia; työvoimapoliittista koulutusta, aikuisten lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta - alueen työvoimatarpeita, työelämästä poistuvan ikäluokan kokoa suhteessa työmarkkinoille tulevaan ikäluokkaan - koulutuksenjärjestäjien toiminnan laatua, opiskelijapalautetta ja työnantajapalautetta - koulutuksenjärjestäjien toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta, läpäisyastetta tai muuta koulutuksen vaikuttavuutta -koulutuksenjärjestäjien toimialueella ilman toisen asteen ammatillista koulutusta olevien henkilöiden määrää - kausityövoiman tarve (matkailun ja vapaa-ajan asutuksen tuoma palveluiden kysynnän kasvu)

2 2 - koulutuksen järjestäjien omaa aluettaan laajemman tai jopa valtakunnallisesti merkittävän koulutustehtävän esimerkiksi: - Etelä-Savossa Kirkkopalvelut ry, Partaharju säätiö, Tanhuvaara säätiö, Suomen nuoriso-opiston kannatusyhdistys ry ja Bovallius säätiön erityisoppilaitos - Pohjois-Savossa mm. hevostalous- ja luonnonvara-alan koulutus - Pohjois-Karjalassa metsäkonekuljettajien koulutuksen, maanmittausalan, maatalousalan sekä kivi- ja kaivosalan koulutuksen merkitystä tai - ammatillisen koulutuksen alueellista vetovoimaa suhteessa lukiokoulutukseen. Itäsuomalainen koulutus on kansantaloudellisesti kustannustehokasta. Ammatillisen koulutuksen läpäisyaste on huomattavan suuri Etelä- Suomeen verrattuna. Itä-Suomi kouluttaa myös muuta maata varten. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa koulutuksen läpäisyaste on hyvä 67,1 %. Samaan aikaan pääkaupunkiseudulla läpäisyaste on useissa oppilaitoksissa vain %. Aloituspaikkojen vähentämistä harkittaessa tulee huomioida myös jo ammattikorkeaasteeseen toteutettavat leikkaukset. Näissä, vuosina toteuttavissa leikkauksissa Itä-Suomi joutuu kantamaan muuta maata raskaamman vastuun leikkaukset ovat lähes puolitoistakertaiset valtakunnan keskiarvoon verrattuna. Ammatillisen toisen asteen suunnitellut leikkaukset ovat vielä tätäkin raskaammat. Tällä on edelleen myös ammattikorkea-astetta heikentävä vaikutus. Itäsuomalaiset ammattikorkeakoulut ovat sijainnistaan johtuen vetovoimaltaan maan keskiarvon alapuolella. Toisen asteen supistaminen leikkaa alueellista rekrytointipohjaa, mikä ei tule parantamaan myöskään ammattikorkeakoulujen edellytyksiä saada riittävästi oppimisedellytykset omaavia hakijoita ja aloittajia. Kauppakamarit vetoavat Opetus- ja kulttuuriministeriöön, jotta se arvioi uudestaan Itä-Suomen maakuntia koskevat ammatillisen koulutuksen leikkaukset. Paikkojen määrän säilyttäminen lähes ennallaan tukisi maakuntien elinkeinojen työvoimansaannin positiivista kehittymistä sekä yhteiskuntatakuun mukaista nuorten työllistymistä kotiseuduilleen. Itä-Suomen kauppakamarit tulevat kevään aikana omalta osaltaan käymään mitoitusperusteet ja koulutuksen aloituspaikkojen suuntautumisen tarkemmin läpi yhdessä koulutuksen järjestäjien ja viranomaisten kanssa. Yrityksemme eivät ole mitoittamassa tulevaisuuttaan väestöennusteiden ja tilastojen varaan, vaan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Strategiat luonnollisesti uusitaan, jos valtiovallan taholta siihen pakotetaan. Etelä-Savon kauppakamari Kuopion kauppakamari

3 3 Markku Kakriainen toimitusjohtaja Matti Niiranen toimitusjohtaja Pohjois-Karjalan kauppakamari Anne Vänskä toimitusjohtaja Liite Perustelut kannanottoon

4 4 LIITE KANNANOTTOON PKAK2/AV/ Perustelut ammatillisten peruskoulutuspaikkojen leikkauksien uudelleenarvioinniksi Itä-Suomessa Itä-Suomen on pitkälti kyettävä itse vastaamaan ammattitaitoisen työvoiman riittävyydestä ja saatavuudesta työmarkkinoillaan. Niin opiskelija- kuin työvoimavirratkin kulkevat valtakunnallisesta pohjoisesta etelään ja idästä länteen. Jos nuori ei ole syntynyt Itä-Suomessa, hän ei kovin helposti hakeudu tänne opiskelemaan. Samoin, jos tutkinto on työelämään siirryttäessä suoritettu muualle, ei Itä-Suomi myöskään näyttäydy ensisijaisena alueena, josta työpaikkaa etsitään. Jollei Itä-Suomessa ole tarjolla riittävästi aloituspaikkoja, ja täältä ei valmistu riittävästi ammattitaitoista työvoimaa, heikentää se ratkaisevasti myös yritysten edellytyksiä työvoiman rekrytointiin. Tämä seikka on räikeässä ristiriidassa Itä-Suomen muuta maata aiemmin ja voimakkaammin kohtaaman eläköitymisen kanssa. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja usko siihen myös tulevaisuudessa, on ratkaiseva yritysten pohtiessa toimipisteverkkoaan. Työpaikkatarjonta on siis riippuvainen työvoimatarjonnasta. Jos riski maan polarisoitumisesta halutaan välttää, tulee koulutetun työvoiman saatavuus Itä-Suomessa turvata pienentämällä esitettyjä leikkauksia. Vaikka Etelä- Suomen työvoimatarpeen kasvu onkin kiistatonta, on siellä kuitenkin paljon helpompaa tarvittaessa rekrytoida tutkinnon suorittanutta työvoimaa myös muualta maasta. Koulutustarjonnan muutokset Itä-Suomessa

5 5 OKM:n ehdotuksen mukaiset muutokset suuralueittain. Leikkausten yhteisvaikutus vähentää ammatillisen koulutuksen tarjontaa alueella merkittävästi heikentäen siten alueen väestön koulutusmahdollisuuksia sekä työnantajien mahdollisuuksia saada osaavaa työvoimaa. On tärkeää huomata, että tutkimusten perusteella juuri osaavan työvoiman saatavuus on tärkeimpiä yritysten sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä. Nyt tehtävillä leikkauksilla on suora vaikutus 2020-luvun työvoiman saantiin. Itä-Suomen elinkeinorakenne on perinteisesti teollisuusvaltainen ja ammattikoulutetun työvoiman painoarvo siten suuri. Työvoiman riittävyyttä ei monillakaan seutukunnilla voida turvata myöskään pelkästään suomalaisia nuoria kouluttamalla. Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjille tuleekin jatkossa mahdollistaa tutkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen myös muulla kuin suomen kielellä. Ammatillisen koulutuksen vetovoima, itäsuomalaisten nuorten halu ja tarve kouluttautua näkyy vuosittaisen kevään yhteisvalinnan hakijatilaston kehityksestä edellisiltä vuosilta. Yhteisvalinnan kohteena on nuorten ammatillinen opetussuunnitelmaperusteinen perustutkintokoulutus. Aikuisten näyttötutkintoperusteinen koulutus toteutetaan erillishakuna. Esimerkiksi kevään 2012 yhteisvalinnassa oli Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa aloituspaikkaa Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Ensisijaisten hakijoiden määrässä 461 hakijaa oli maakunnan ulkopuolelta, 124

6 6 kunnasta. Laadullisesti hyvä koulutus tuottaa osaajia koko valtakunnan tasolle ja siten vahvistaa kansantaloutta. Koulutuspolitiikka on sosiaalipolitiikan paras väline. Vuoden 2013 alusta voimaan tuleva nuorisotakuu on tärkeä askel nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä sekä kaikille koulutuksen ja työuran tarjoavan yhteiskunnan rakentamisessa. Se nähdään myös erinomaisena keinona elinkeinoelämän työvoimatarpeiden ja nuorten työnhakijoiden kohtaamisen parantamiseksi. Nyt ehdotetut koulutuspaikkojen leikkaukset ovat vahvasti ristiriidassa haja-asutusalueiden työllisyyskehityksen ja eritoten nuorten työllistämispyrkimysten kanssa, sillä koulutusorganisaatiot kouluttavat peruskoulunsa päättävien lisäksi myös muita nuoria.

7 7 Ammattikoulutusta tarvitaan. Itä-Suomen tilanteen tekee erityisen haasteelliseksi alueen ikärakenne ja lähivuosien suuri eläköityminen. Vuoteen 2030 mennessä työikäisen väestön määrä Pohjois-Karjalassa vähenee yli hengellä (-16,9 %) ja Pohjois-Savossa yli (-14,3 %) ja Etelä-Savossa (-23,1 %) hengellä. Osaavan työvoiman saatavuus ja riittävyys ovat sekä aluekehityksen että elinkeinojen keskeisin menestymisen edellytys. Havainnollista on, että koko maan osalta työikäisten ( vuotiaiden) määrä vähenee Tilastokeskuksen tuoreen väestöennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä yhteensä noin hengellä (-3,0 %). Lisäksi on huomattava, että etenkin vuotiaissa on paljon niitä, joilta koulutuspääomaa puuttuu kokonaan. Pohjois-Karjalassa vuotiaista henkilöltä puuttuu perusasteen/peruskoulun/kansakoulun jälkeinen tutkinto (v. 2010). Pohjois-Savossa perusasteen jälkeistä koulutusta vailla on lähes henkilöä vuotiasta (v. 2011). Väestöennuste vuotiaat alueittain Etelä-Savossa näyttötutkintoperusteisen aikuisten koulutuksen osalta vuonna 2011 aloittaneiden määrä on ollut 528 ja vuoden 2012 alottajamääräksi on esitetty 350 opiskelijaa ja vuoden 2016 tavoitetasoksi on esitetty 250 opiskelijaa. Vähennystä vuoden 2011 tasoon on noin 52 % ja vuoden 2012 arvioon noin 29 %. Mikäli esitetyt paikkamääräleikkaukset näyttötutkintokoulutuksessa toteutuvat, Etelä-Savon ammattiopiston näyttötutkintoperusteisen (aikuiset) koulutuksen määrä tulee siis romahtamaan. Näin ollen ammatillisen peruskoulutuksen painoarvo nousee. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuspaikat vähenevät tämän vuoden paikkamäärästä Etelä-Savossa 480 jo vuonna opiskelijapaikkaan. Pohjois-Savossa oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuspaikat

8 8 ovat vastaavasti vähentymässä 1020 opiskelijapaikasta vuonna opiskelijapaikkaan vuonna Lisäkoulutuksilla tarkoitetaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ei-tutkintotavoitteista lisäkoulutusta. Nämä koulutukset ovat juuri niitä, joita yritykset käyttävät olemassa olevan henkilöstönsä kouluttamiseen. Käytännössä opiskelijapaikkojen vähennys erityisesti aikuiskoulutuksessa tulee Etelä-Savossa tarkoittamaan sitä, että vuonna 2013 oppilaitos ei voi tehdä uusia oppisopimuksia esim. ammattitutkintokoulutuksiin, koska käytettävissä olevan opiskelijamäärän mukaiset 330 opiskelijapaikkaa ovat täynnä. Nyt esitetyt ammatillisten koulutuspaikkojen leikkaukset tulee suhteuttaa uudelleen edellä esitettyihin seikkoihin nojaten.

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Koulutuspolitiikan osasto PM 21.6.2012 Ammatillisen koulutuksen vastuualue 1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Taustaa

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN Opetusministeriö KTPO/AM/Tarja Olenius 19.6.2008 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus taitekohdassa

Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus taitekohdassa Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus taitekohdassa Jorma Sinkkonen Asiantuntija, YTM Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu jorma.sinkkonen@jamk.fi Tiivistelmä Ammatillisen

Lisätiedot

Lausunto koulutustarjonnan alueellisista tavoitteista

Lausunto koulutustarjonnan alueellisista tavoitteista LAUSUNTO 20.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausunto koulutustarjonnan alueellisista tavoitteista Etelä-Savon maakuntaliitto antaa lausuntonsa opetus-

Lisätiedot

11.10.2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 4.10.2011 nro OKM/9/500/2011

11.10.2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 4.10.2011 nro OKM/9/500/2011 Lausunto 1 (8) 11.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 4.10.2011 nro OKM/9/500/2011 Lausunto koulutustarjonnan alueellisista

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoilla

Nuoret työmarkkinoilla Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? 14/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (esitys

1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (esitys 2 Sisällysluettelo 1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (esitys OKM:lle)... 4 2 KESU 2016 prosessin kuvaus... 8 3 Valtakunnalliset linjaukset ja koulutusalakohtaiset tavoitteet...

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE Pekka Kauppinen 29.2.2008 2 Sisällysluettelo...2 1. JOHDANTO..3

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTO 13.12.2010 MAAKUNNAN TILA 2010 ~ 0 ~

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTO 13.12.2010 MAAKUNNAN TILA 2010 ~ 0 ~ VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTO 13.12.2010 MAAKUNNAN TILA 2010 ~ 0 ~ Alkusanat Kesällä 2007 käynnistetyn aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) seurauksena valtion aluehallinnon viranomaisten

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 2 Sisällysluettelo 1. Järviseudun nykytilan kuvaus...3 1.1. Alue...3 1.2. Väestö...3 1.3. Yritys- ja elinkeinorakenne sekä talous...7 1.4. Työllisyys...10 1.5. Koulutus

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuun tehostaminen työryhmän ehdotukset

Nuorten yhteiskuntatakuun tehostaminen työryhmän ehdotukset 18.4.2012 Valtakunnalliset Työpajapäivät Vaasa Nuorten yhteiskuntatakuun tehostaminen työryhmän ehdotukset Jaana Walldén, työryhmän sihteeri, OKM Työryhmän yhteinen diasarja Takuun taustoja 110 000 perusasteen

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006 2 Sisällysluettelo: JOHDANTO...3 EUROOPAN UNIONIN TYÖLLISYYSSTRATEGIA...4 KANSALLINEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMA...4 HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006...5

Lisätiedot

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyysejä 2010:1 Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Taidekasvatus on yleisen huomion kohteena erityisesti perusopetuksen uuden tuntijaon

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä.

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 6 Koulutuksen markkinoilla - arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit 6 joulukuu 2010

Lisätiedot

Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen.

Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen. Jorma Sipilä Kahtena vai yhtenä? Koulutuspoliittinen selvitys Pirkanmaan ja Tampereen ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen. Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

barometri barometri barometri barometri barometri barometri AMMATILLISEN RAKEN- K OULUTUS- K EHITTÄ- Ammattiosaamisen barometri 2014

barometri barometri barometri barometri barometri barometri AMMATILLISEN RAKEN- K OULUTUS- K EHITTÄ- Ammattiosaamisen barometri 2014 Ammattiosaamisen barometri 214 AMKE barometri barometri barometri barometri barometri AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT RAKEN- TEELLINEN KEHITTÄMINEN barometri K OULUTUS- MÄÄRÄT JA PALVELUKYKY

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Suomi osaamisen kasvu-uralle

Suomi osaamisen kasvu-uralle Suomi osaamisen kasvu-uralle Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot