Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen"

Transkriptio

1 Aila Ahonen, Kalle Elo, Johanna Merinen Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen Eläketurvakeskuksen katsauksia 2006:2

2

3 Aila Ahonen, Kalle Elo, Johanna Merinen Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen Eläketurvakeskuksen katsauksia 2006:2

4 Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUS Puhelin Faksi (09) Pensionsskyddscentralen PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Tfn Fax (09) Finnish Centre for Pensions FI Eläketurvakeskus Finland Tel , Fax Edita Prima Oy Helsinki 2006 ISSN

5 LUKIJALLE Tähän kerran vuodessa ilmestyvään katsaukseen on koottu työeläkejärjestelmään läheisesti liittyviä ajankohtaisia työryhmiä ja kehittämishankkeita. Aluksi tarkastellaan lyhyesti edellisen katsauksen jälkeen valmistuneiden työryhmien töiden tuloksia. Sen jälkeen esitellään määräaikaiset ja toistaiseksi työskentelevät työryhmät. Lopuksi on käyty lyhyesti läpi sosiaali- ja terveysministeriössä vireillä olevia lainmuutosesityksiä. Työryhmät on luokiteltu ministeriöiden asettamiin tai johtamiin ja eläkejärjestelmän sisäisiin työryhmiin. Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät on jaoteltu työeläkejärjestelmää kehittäviin ja lain toimeenpanoon liittyviin työryhmiin. Työryhmien jäsenistä ilmoitetaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä työeläkejärjestelmän edustajia, joista katsauksen päivittämisen helpottamiseksi mainitaan ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen edustaja(t). Työryhmät esitellään aakkosjärjestyksessä.

6

7 SISÄLTÖ 1 Valmistuneet selvitykset... 9 Kansallisen eläkestrategiaraportin laativa työryhmä (STM087:00/2004)... 9 Lisäeläkerahastodirektiivin implementoimista valmisteleva työryhmä... 9 Pientyönantajan maksujärjestelmän määrittely- ja toteutushankkeen johtoryhmä (PTMJ) Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain uudistamista koskeva selvitystehtävä (STM053:00/2004) VILMA-otteen tietosisällön määrittelyryhmä Määräaikaiset työryhmät Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät Kansalliset erityispiirteet ja Euroopan sosiaalinen malli -konferenssi Suomen EUpuheenjohtajuuskaudella (STM037:00/2005) Kuntoutusasiain neuvottelukunta (KUNK) Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu. 13 Laki merimieseläkelain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu Toimeentuloturvan muutoksenhaku -projektityöryhmä (TOMU) Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) uudistamista koskeva jatkoselvitystehtävä Työvoima projekti (TM028:00/2004) Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta (STM143:00/2003) Veto-ohjelman toimintaryhmä: Kannustava toimeentuloturva ja työssäoloaika (STM100:00/2003) Yelli-ryhmä Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Työeläkejärjestelmää kehittävät työryhmät Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen välinen kuntoutushakemusten käsittelyprosessien tehostamista selvittävä työryhmä Kuntoutustukityöryhmä TyEL-SITO-työryhmä Yrittäjien eläkelain uudistamista valmisteleva eläkelaitosryhmä Lain toimeenpanoon liittyvät työryhmät VILMA-työryhmät YEL-työtulo-ohjeiden uusiminen (YTT-07) Muut...17 Eläkeasiain neuvottelukunta Kuntoutussäätiön IKKUNA-projektin ohjausryhmä Työ/elämä tasapaino -toimintaohjelman ohjaus- ja seurantaryhmä Työterveyslaitoksen KESTO-toimintaohjelman seurantaryhmä... 18

8 3 Toistaiseksi työskentelevät työryhmät Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät EU-asiain komitea, valmistelujaosto EU-asiain komitea, valmistelujaosto Kassa- ja säätiöryhmä Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Työeläkejärjestelmää kehittävät työryhmät Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta (TKN) Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä Vakuuttamisen valvonnan neuvottelukunta Yrittäjien neuvottelukunta (YNK) Lain toimeenpanoon liittyvät työryhmät Analyysijaos Ehtojaos Eläkeneuvontatyöryhmä (ELNA) EU- ja kansainvälisten asioiden neuvottelukunta EY-siirtolain mukaisten erityisperusteiden seurantaryhmä KAIHO-työryhmä Kuntoutusasiain työryhmä Kuolevuusperustejaos KWIST Laskentaryhmä Laskuperusteasiain neuvottelukunta Laskuperustejaos Lisäetutoimikunta Osa-aikaeläkeryhmä Ratkaisujaos T-ryhmä Tulkintaryhmä TyEL-valvonnan koordinointiryhmä (TYKO-ryhmä) Työkyvyttömyys- ja työttömyysperustejaos Työttömyyseläkeryhmä UMHAKE-jatkotyöryhmä Vapaakirjaryhmä Vastuunjakoryhmä Muut...26 Pohjoismainen sosiaalitilastokomitea (NOSOSKO) Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoyhteistyöryhmä Vireillä olevia lainmuutoksia Asetuksen 574/72 uudistaminen Eläkelautakuntien yhdistäminen Julkisen sektorin eläkelaitosten osallistuminen ETK-yhteistyöhön Yrittäjien eläkelakien uudistaminen... 28

9 1 Valmistuneet selvitykset Kansallisen eläkestrategiaraportin laativa työryhmä (STM087:00/2004) STM asetti työryhmän Toimikausi Puheenjohtaja Tarmo Pukkila (STM), sihteerit Pirjo Moilanen (STM), Tiina Ruotsalainen (STM) ja Mika Vidlund (ETK), jäsenet ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen sekä eläkejärjestelmän edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Seija Ilmakunnas. Työryhmän tehtävänä oli laatia Suomen kansallinen eläkestrategiaraportti ottaen huomioon EU-yhteistyössä hyväksytyt yhteiset tavoitteet, tuoda esiin vastaavat kansalliset tavoitteet, arvioida Suomen eläkejärjestelmän nykyistä tilannetta suhteessa yhteisiin tavoitteisiin ja esittää tarvittavat toimenpiteet näihin tavoitteisiin pääsemiseksi, raportoida vuoden 2002 raportissa esitettyjen kansallisten strategioiden toteuttamisesta sekä päivittää näitä strategioita. Työryhmän tehtävänä oli myös osallistua kansallisen eläkestrategiaraportin EUkäsittelyyn. Tässä järjestyksessään toisessa kansallisessa eläkestrategiaraportissa tarkastellaan Suomen eläkejärjestelmää ja Suomessa tehtyjä eläkepoliittisia ratkaisuja sekä niiden perusteluja ja sosiaali-, työllisyys- ja talouspoliittisia vaikuttimia kunkin Laekenin Eurooppa-neuvostossa hyväksytyn yhteisen eläkepoliittisen tavoitteen kannalta. Yhteiset tavoitteet ovat pääpiirteissään sopusoinnussa Suomen kansallisten eläkepoliittisten ratkaisujen kanssa. Lisäksi raportissa tarkastellaan edellisessä raportissa todettujen uudistusten edistymistä sekä päivitetään siinä esitettyjä tietoja. Raporttiin on liitetty kutakin tavoitetta koskevia tilastollisia aineistoja ja graafisia esityksiä. Loppuraportti: Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:11 Lisäeläkerahastodirektiivin implementoimista valmisteleva työryhmä STM asetti työryhmän Toimikausi Puheenjohtaja Katriina Lehtipuro (STM), sihteerit Pia Rinne (STM) ja Harri Isokorpi (STM), jäsenet Eläkesäätiöyhdistyksen, Vakuutusvalvontaviraston, Vakuutuskassojen Yhdistyksen, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton sekä ministeriöiden edustajia. Työryhmän tehtävänä oli valmistella lisäeläkerahastodirektiivin edellyttämät muutokset Suomen lainsäädäntöön. Lisäksi tavoitteena oli valmistella tarvittavat ehdotukset vakuutuskassoja ja eläkesäätiöitä koskevan lainsäädännön selkeyttämiseksi ja ajanmukaistamiseksi. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 9

10 Pientyönantajan maksujärjestelmän määrittely- ja toteutushankkeen johtoryhmä (PTMJ) PTMJ-hankejohtoryhmä asetettiin ministeri Suvi-Anne Siimeksen (VM) päätöksellä. Puheenjohtaja Mirjami Laitinen (Verohallitus), sihteeri Katja Siekkeli (Verohallitus), jäsenet ministeriöiden, Verohallituksen, Suomen Pankkiyhdistyksen sekä työeläke- ja vakuutuslaitosten edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Arto Laesvuori. Johtoryhmätyöskentelyn tavoitteena oli turvata hankkeen eteneminen. Johtoryhmä pyrki osaltaan raivaamaan hankkeen toteutumisen esteitä ja edistämään sen tavoitteita mm. menettelytapojen osalta. Johtoryhmän jäsenten tuli panostaa hankkeen läpivientiin omissa organisaatioissaan. Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain uudistamista koskeva selvitystehtävä (STM053:00/2004) STM asetti lainsäädäntöhankkeen Toimikausi Selvityshenkilö Matti Louekoski (Suomen Pankki), jäsenet sosiaali- ja terveysministeriön, työeläkeyhtiöiden sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston edustajia. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti tekemällään päätöksellä selvityshenkilön selvittämään työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain uudistamistarpeita. Selvityshenkilön toimikaudeksi määrättiin Ennen lopullisen raportin valmistumista tuli selvityshenkilön luovuttaa ministeriölle väliraportti myöhemmän uudistamisesityksen linjauksista mennessä. Määräaikaa jatkettiin saakka. Ministeriön tarkoituksena on väliraportin jälkeen päättää, miltä pohjalta selvityksen lopullinen mietintö tulee valmistaa. Selvityksessä kartoitettiin, mitä muutoksia osakeyhtiölain kokonaisuudistuksesta ja sitä seuraavasta vakuutusyhtiölain muuttamisesta aiheutuu työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön ja miten tarvittavat muutokset tulisi toteuttaa. Tavoitteena on työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain uudistaminen siten, että laissa sovelletaan osin osakeyhtiölain periaatteita lakisääteisen työeläkejärjestelmän perustehtävän näkökulmasta. Periaatteet voidaan toteuttaa joko nykyisellä viittaustekniikalla vakuutusyhtiölakiin tai uudistamalla lainsäädäntöä itsenäisen lain suuntaan, työeläkejärjestelmän perustehtävä huomioon ottaen. Lainsäädännön tavoitteena on edelleenkin turvata hajautetun työeläkejärjestelmän kehittäminen ja sen edut, mutta myös ottaa huomioon työeläkejärjestelmän julkisoikeudellinen rooli. Lisäksi tavoitteena on säilyttää työeläkevakuutusyhtiöiden yksityisoikeudellinen 10 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

11 luonne sekä perustaa niiden asema kolmikantaisen kehitystyön säilymiseen ja hajautettuun työeläkejärjestelmän toimeenpanoon. Selvitystyössä on pyritty keskittymään vain työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lain uudistamistarpeisiin. Ehdotusten perusteiksi on kuitenkin laadittu selvitystä työeläkejärjestelmän toiminnasta myös sellaisissa asioissa, jotka eivät suorastaan kuulu työeläkevakuutusyhtiölain piiriin, mutta joilla on merkitystä joko ajankohtaisuutensa tai muilla perusteilla ehdotusten taustojen ymmärtämiselle. Samalla on kiinnitetty huomiota eräiden sellaisten työeläkevakuutusyhtiölain ulkopuolisten säännösten kehittämistarpeisiin, joilla on vähintäänkin välillistä vaikutusta työeläkevakuutusyhtiöiden toimintaan. Väliraportti: Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:15 VILMA-otteen tietosisällön määrittelyryhmä Tulkintaryhmä asetti työryhmän Määräaika oli Työlle myönnettiin lisäaikaa saakka. Puheenjohtaja Tarja Härkönen (ETK), sihteeri Sari Läntinen (ETK), jäsenet työeläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen edustajia. Ryhmä laati malliotteet vuodelle 2008 (mm. TyEL-ote) sekä malleja Vilma-otteiksi, joissa on mukana julkisen puolen tiedot. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 11

12 2 Määräaikaiset työryhmät 2.1 Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät Kansalliset erityispiirteet ja Euroopan sosiaalinen malli -konferenssi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella (STM037:00/2005) STM asetti työryhmän Toimikausi Puheenjohtaja Kari Välimäki (STM), sihteerit Juho Saari (STM), Markus Seppelin (STM) ja Pirjo Pietilä (STM), jäsenet ministeriöiden, valtioneuvoston kanslian, tutkimuslaitosten, Kansaneläkelaitoksen sekä Suomen Kuntaliiton edustajia. Eläketurvakeskuksen edustajat Hannu Uusitalo (jäsen) ja Sini Laitinen-Kuikka (varajäsen). Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää EU-puheenjohtajuuskaudella korkean tason asiantuntijakonferenssin otsikolla "Kansalliset erityispiirteet ja Euroopan sosiaalinen malli". Konferenssissa tarkastellaan Lissabonin strategian, sisämarkkinoiden sekä talous- ja rahaliiton vaikutuksia jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmiin. Konferenssi on kaksipäiväinen ja se järjestetään Sosiaalisen suojelun komitean (SPC) kokouksen yhteydessä loka-marraskuussa Työryhmän tehtävänä on valmistella konferenssin ohjelma ja huolehtia käytännön järjestelyistä. Kuntoutusasiain neuvottelukunta (KUNK) STM asetti neuvottelukunnan Toimikausi Puheenjohtaja Markku Lehto (STM), sihteeri Heidi Paatero (STM), työeläkejärjestelmän edustajat Riitta Korpiluoma (ETK), Pekka Piispanen (TELA) ja Juhani Wikström (VK). Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata, kehittää ja yhteensovittaa viranomaisten, yhteisöjen ja laitosten kuntoutusyhteistyötä sekä kuntoutuksen alueellisten asiakasyhteistyötoimikuntien toimintaa. Neuvottelukunta on asettanut kolme jaostoa (toimikausi sulkeissa): työllisyysjaosto ( ), toimintakykyjaosto ( ) ja tutkimusjaosto ( ). Neuvottelukunnasta ja sen jaostoista saa lisätietoja osoitteesta 12 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

13 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu STM asetti tehtävän Tehtävänä on työeläkelaitosten kate- ja vakavaraisuussääntelyn yhteensovittaminen sekä tarvittava ajanmukaistaminen. Laki merimieseläkelain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu Hanke on alkanut STM:ssä Merimieseläkelakia muutetaan siten, että se soveltuvin osin vastaa uutta voimaantulevaa työntekijän eläkelakia. Toimeentuloturvan muutoksenhaku -projektityöryhmä (TOMU) Puheenjohtaja Tuulikki Haikarainen (STM), sihteerit Carita Wuorenjuuri (STM) ja Kai Kullaa (STM), jäsenet sosiaalivakuutuksen muutoksenhakuasteiden sekä työmarkkinajärjestöjen edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Riitta Korpiluoma. Työryhmä selvittää toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean ehdotusten pohjalta sosiaalivakuutusasioiden muutoksenhakujärjestelmän muutostarpeita. Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) uudistamista koskeva jatkoselvitystehtävä STM asetti tehtävän Toimikausi Hanke on edelleen käynnissä. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti pankinjohtaja Matti Louekosken selvityshenkilönä väliraporttinsa pohjalta jatkamaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain uudistamista koskevaa selvitystehtävää ja laatimaan hallituksen esityksen muotoon kirjoitetut ehdotukset mainitun lain sekä tarvittaessa sitä alemman asteisten säädösten ja määräysten uudistustarpeista. Toimeksianto kattaa myös vireillä olevan kate- ja vakavaraisuussäännöstön uudistustyön, sijoituspolitiikan mahdollisesta uudistamisesta johtuvat lainsäädäntömuutokset, vakuutusvalvonnan tehostamista koskevat ehdotukset sekä muut väliraportissa ja jatkoselvityksessä esiin tulevat kysymykset. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 13

14 Työvoima projekti (TM028:00/2004) Työministeriö (TM) asetti työryhmän Toimikausi Puheenjohtaja Pekka Tiainen (TM), sihteeri Heli Saijets (TM), jäsenet ministeriöiden, tutkimuslaitosten, Tilastokeskuksen sekä Työeläkevakuuttajat TELAn edustajia. Eläketurvakeskuksen edustajat Eila Tuominen (jäsen) ja Juha Rantala (asiantuntija). Projektin keskeinen kysymys on kehittää kestävään kehitykseen perustuvaa talous- ja työllisyysstrategiaa täystyöllisyyden aikaansaamiseksi ja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Tavoitteena on, että työ tukee työllisyysstrategiaprosessia, EU:n laajentumisen vaikutusten arviointia sekä työvoiman saatavuus-, työllisyys- ja työttömyysongelmien ratkaisemista. Projektin tulokset ovat käytettävissä vuoden 2007 keväällä hallitusohjelmaa valmisteltaessa. Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta (STM143:00/2003) STM asetti neuvottelukunnan Toimikausi Puheenjohtaja Pekka Tuomisto, sihteerit Carita Wuorenjuuri (STM) ja Mervi Takala (ETK), jäsenet ministeriöiden, eläkeläisjärjestöjen sekä julkishallinnon edustajia. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia yhdyssiteenä vanhus- ja eläkeläisasioihin vaikuttavien tahojen välillä sekä edistää vanhus- ja eläkeläisväestön elinoloja, oikeuksia ja kokemuksia koskevan tiedon levittämistä ja hyväksikäyttöä yhteiskunnassa. Lisäksi neuvottelukunta seuraa ja arvioi vanhus- ja eläkeläisväestön toimeentuloturvan, palvelujen ja muiden elinolojen tulevaa kehitystä, Euroopan unionissa käytävää vanhuksia ja eläkeläisiä koskevaa keskustelua, ikääntymistä, vanhus- ja eläkeläisväestön elinoloja koskevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä paikallistason vanhus- ja eläkeläisasioita. Neuvottelukunta antaa myös pyydettäessä lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista asioista ja suorittaa muutkin valtioneuvoston tai sosiaali- ja terveysministeriön sille antamat tehtävät. Veto-ohjelman toimintaryhmä: Kannustava toimeentuloturva ja työssäoloaika (STM100:00/2003) STM asetti neuvottelukunnan Toimikausi Puheenjohtaja Matti Toiviainen (STM), sihteeri Minna Liuttu (STM), jäsenet työmarkkinajärjestöjen, Työeläkevakuuttajat TELAn, Kansaneläkelaitoksen sekä ministeriöiden edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Seija Ilmakunnas. 14 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

15 Toimintaryhmän tehtävänä on toteuttaa toiminta-alueelleen Veto-ohjelman johtoryhmän toimeenpanosuunnitelmassa hyväksymät hankkeet. Toimintaryhmä valmistelee vuosittain ohjelmaryhmälle toiminta-alueensa ydinkohtien etenemisestä raportin. Yelli-ryhmä STM asetti työryhmän Puheenjohtaja Tuulikki Haikarainen (STM), sihteeri Kai Kullaa (STM), jäsenet sosiaalija terveysministeriön, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen edustajia. Eläketurvakeskuksen edustajat Anniina Alaluusua, Arto Laesvuori ja Maijaliisa Takanen. Työryhmän tehtävänä on valmistella uusi yrittäjän eläkelaki sekä tehdä maatalousyrittäjien eläkelakiin (MYEL) työntekijän eläkelaista (TyEL) ja uudesta yrittäjän eläkelaista johtuvat muutokset. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vuoden 2006 aikana. 2.2 Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Työeläkejärjestelmää kehittävät työryhmät Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen välinen kuntoutushakemusten käsittelyprosessien tehostamista selvittävä työryhmä Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen yhdessä asettama työryhmä. Määräaika Puheenjohtajat Elise Kivimäki (KELA) ja Riitta Korpiluoma (ETK), jäsenet Kansaneläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen, työeläkelaitosten ja Vakuutuskuntoutus VKK:n edustajia. Työryhmän tehtävänä on varmistaa kuntoutushakemusten mahdollisimman tehokas ohjautuminen oikeaan laitokseen. Ryhmä luovutti esiselvityksen perusteella ehdotuksensa jatkotoimenpiteistä ja aikataulusta Kansaneläkelaitoksen Mikael Forssille ja Eläketurvakeskuksen Jukka Rantalalle Ehdotuksen perusteella ryhmän toimintaa päätettiin jatkaa uuden toimintatavan kokeilemiseksi ja sen tulosten analysoimiseksi ensin ja sittemmin saakka. Kuntoutustyöryhmän alatyöryhmänä toimii Eläketurvakeskuksen, työeläkelaitosten ja Kansaneläkelaitoksen edustajista koostuva pilottiryhmä. Ryhmän tehtä- ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 15

16 vänä on suunnitella uuden toimintatavan käytännön toteutus pilottihankkeena. Pilottiryhmän vetäjä on Maija Rainamo (KELA). Eläketurvakeskusta pilottiryhmässä edustavat Anniina Alaluusua ja Janne Pulkkinen. Kuntoutustukityöryhmä Tulkintaryhmä asetti työryhmän Määräaika Puheenjohtaja Aino Lassila (ETK), sihteeri Anniina Alaluusua (ETK), jäsenet työeläkelaitosten, Kansaneläkelaitoksen sekä Eläkesäätiöyhdistyksen edustajia. Työryhmän tehtävänä on ehdottaa, miten kuntoutustukien ja toistaiseksi myönnettävien työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukäytäntöä voitaisiin muuttaa, jotta se vastaisi paremmin lainsäädännön tarkoitusta. Ryhmän tulee selvittää, miltä osin tarvitaan lainmuutoksia ja uutta ohjeistusta sekä laatia näistä ehdotukset. Mahdollisten lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan Työryhmä antaa loppuraporttinsa Tulkintaryhmälle toukokuussa TyEL-SITO-työryhmä Tulkintaryhmä asetti työryhmän Määräaika Puheenjohtaja Tarja Härkönen (ETK), sihteeri Sari Läntinen (ETK), jäsenet työeläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen edustajia. Työryhmän tehtävänä on laatia TyEL-SITO-asioiden käsittelyprosessi ja työnkulku eläkelaitosten ja ETK:n yhteistyön osalta sekä muut ryhmän toimeksiannossa tarkemmin määritellyt selvitykset ja ohjeet. Työryhmä antaa loppuraporttinsa Tulkintaryhmälle määräajan päättyessä. Yrittäjien eläkelain uudistamista valmisteleva eläkelaitosryhmä Tulkintaryhmä asetti työryhmän Puheenjohtaja Anniina Alaluusua (ETK), sihteeri Sari Läntinen (ETK), jäsenet Eläketurvakeskuksen, työeläkeyhtiöiden, Eläkesäätiöyhdistyksen sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen edustajia. Työryhmän tehtävänä on kommentoida tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön Yelliryhmän työtä sekä toimia YEL-ohjeiden kommentointiryhmänä. 16 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

17 2.2.2 Lain toimeenpanoon liittyvät työryhmät VILMA-työryhmät Viimeisen eläkelaitoksen periaatetta (VILMA) koskevat lait ovat tulleet voimaan Viimeisen eläkelaitoksen periaatetta sovelletaan yksityisten alojen, valtion, kunnallisen ja evankelis-luterilaisen kirkon sekä Kansaneläkelaitoksen toimisuhde-eläkkeiden eläkejärjestelmissä. VILMAn toimeenpanoa toteuttavina työryhminä jatkavat: - VILMA-tietoliikenneryhmän jatkoryhmä (VILTTI2), puheenjohtaja Leena Virtanen (ETK), sihteeri Aila Keski-Saari (ETK) - VILMAn soveltamisohjeryhmä (VILLA), puheenjohtaja Maijaliisa Takanen (ETK), sihteeri Janne Pulkkinen (ETK) - VILMA-vastuunjakotyöryhmä (VILRA), puheenjohtaja Christina Lindell (ETK), sihteeri Johanna Juujärvi (ETK). YEL-työtulo-ohjeiden uusiminen (YTT-07) Eläketurvakeskuksen johtoryhmän asettama työryhmä. Määräaika Puheenjohtaja Mikko Pellinen (ETK), sihteeri Anja Naukkarinen (ETK), jäsenet YELeläkelaitosten sekä Suomen Yrittäjien edustajia. Eläketurvakeskuksen edustajat Maijaliisa Takanen ja Markus Palomurto. Ryhmän tehtävänä on uusia Eläketurvakeskuksen ohjekokoelma yrittäjien työtulon määräämiseksi voimaan tulevaa uutta yrittäjän eläkelakia (YEL) vastaavaksi. 2.3 Muut Eläkeasiain neuvottelukunta Kansaneläkelaitoksen hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Helena Pesola (KELA), sihteeri Marjukka Turunen (KELA), jäsenet Kansaneläkelaitoksen, ministeriöiden, työmarkkina-, yrittäjä- sekä eläkeläisjärjestöjen edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Christina Lindell. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 17

18 Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata eläkevakuutuksen kehittymistä, edistää kansaneläkelainsäädännön suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteisymmärrystä ja yhteistoimintaa sekä tehdä Kansaneläkelaitoksen hallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja eläkevakuutukseen liittyvistä kysymyksistä. Kuntoutussäätiön IKKUNA-projektin ohjausryhmä Kuntoutussäätiön asettama työryhmä. Toimikausi Puheenjohtaja Veijo Notkola (Kuntoutussäätiö), sihteeri Aila Järvikoski (Kuntoutussäätiö). Eläketurvakeskuksen edustaja Raija Gould. Ryhmän tehtävänä on seurata ja koordinoida Kuntoutussäätiön Ikääntyneiden kuntoutuksen arviointi- ja kehittämisprojektia. Työ/elämä -tasapaino -toimintaohjelman ohjaus- ja seurantaryhmä Työterveyslaitoksen asettama työryhmä. Toimikausi Puheenjohtaja Kaisa Kauppinen (Työterveyslaitos), sihteeri Minna Toivanen (Työterveyslaitos), jäsenet muun muassa ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Eila Tuominen. Toimintaohjelman tavoitteena on muun muassa edistää työelämän tasa-arvoa, hyvinvointia ja jaksamista sekä vahvistaa työn houkuttelevuutta. Ryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata ohjelman toteuttamista. Työterveyslaitoksen KESTO-toimintaohjelman seurantaryhmä Työterveyslaitoksen (TTL) asettama työryhmä. Toimikausi Puheenjohtaja Harri Vainio (TTL), sihteeri Mervi Siltanen (TTL). Eläketurvakeskuksen edustajat Raija Gould (jäsen), Hannu Uusitalo (jäsen), Seija Ilmakunnas (varajäsen) ja Juha Rantala (varajäsen). Työryhmän tehtävänä on seurata Työterveyslaitoksen KESTO-ohjelman toteutumista. 18 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

19 3 Toistaiseksi työskentelevät työryhmät 3.1 Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät EU-asiain komitea, valmistelujaosto 25 Puheenjohtaja Kari Välimäki (STM), sihteeri Juho Saari (STM), jäsenet ministeriöiden, sosiaaliturvalaitosten, työmarkkinajärjestöjen ja sosiaalialan kansalaisjärjestöjen edustajia. Työeläkejärjestelmän edustajat Sini Laitinen-Kuikka (ETK) ja Matti Leppälä (TELA). Työryhmä osallistuu Euroopan unionin toimielimissä käsiteltävien sosiaalipoliittisten asioiden kansalliseen valmisteluun. EU-asiain komitea, valmistelujaosto 27 Puheenjohtaja Carin Lindqvist-Virtanen (STM), sihteeri Mari Pekonen-Ranta (STM), jäsenet ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen ja Kansaneläkelaitoksen edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Jaana Rissanen. Jaostossa käsitellään henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä sosiaaliturvakysymyksiä. Kassa- ja säätiöryhmä Puheenjohtaja Pirjo Moilanen (STM), sihteeri Hanna Mäkinen (ETK). Eläketurvakeskuksen edustaja Ingalill Orell. Työryhmä valmistelee eläkekassojen ja -säätiöiden laskuperusteita. 3.2 Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Työeläkejärjestelmää kehittävät työryhmät Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta (TKN) Eläketurvakeskuksen hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Riitta Korpiluoma (ETK), sihteerit Harri Grönlund (ETK) ja Kristiina Tuominen (ETK), jäsenet työnantaja-, työntekijä-, yrittäjä- ja maatalousyrittäjäjärjestöjen, ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 19

20 Työeläkevakuuttajat TELAn, työeläkelaitosten, Vakuutuskuntoutus VKK:n, Kansaneläkelaitoksen ja Työterveyslaitoksen edustajia. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata työkyvyttömyyseläkkeiden ja ammatillisen kuntoutuksen kehitystä ja tehdä aloitteita ja ehdotuksia työkyvyttömyysilmiön tutkimisesta, työkyvyttömyyttä ehkäisevistä toimenpiteistä ja lainsäädännön muutoksista sekä kehittää ja yhtenäistää työeläkejärjestelmän työkyvyttömyys- ja kuntoutuslainsäädännön toimeenpanoa. Vuoden 2006 aikana neuvottelukunnan tehtävänä on selvittää, mitä mielenterveyssairauksiin perustuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä on tosiasiassa tapahtunut ja voidaanko kehitykseen vaikuttaa sekä tehdä ehdotukset tarvittavista toimenpiteistä. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä Puheenjohtaja Kari Puro (Ilmarinen), jäsenet työmarkkinaosapuolten edustajia. Eläkeneuvotteluryhmä kehittää työeläkejärjestelmää. Työryhmä asettaa tarvittaessa alatyöryhmiä ja kuulee asiantuntijoita. Vakuuttamisen valvonnan neuvottelukunta Eläketurvakeskuksen hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), varapuheenjohtaja Riitta Korpiluoma (ETK), sihteeri Markku Sirviö (ETK), jäsenet työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä työeläkelaitosten edustajia. Neuvottelukunnan tehtävänä on asettaa yleiset tavoitteet työeläkevakuuttamisen valvonnalle, seurata työeläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen suorittamaa valvontaa sekä kehittää työeläkevakuuttamisen valvontaa. Yrittäjien neuvottelukunta (YNK) Eläketurvakeskuksen hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), varapuheenjohtaja Markku Sirviö (ETK), sihteeri Mikko Pellinen (ETK), jäsenet työeläkelaitosten, Vakuutuskassojen Yhdistyksen sekä yrittäjien edustajia. 20 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

21 Neuvottelukunnan tehtävänä on yrittäjien eläkelain 16 :n mukaisesti tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja yrittäjien eläketurvaa ja sen kehittämistä koskevissa asioissa Lain toimeenpanoon liittyvät työryhmät Analyysijaos Työeläkevakuuttajat TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettama jaos. Puheenjohtaja Erkki Lindholm (Ilmarinen), jäsenet työeläkevakuutusyhtiöiden ja Vakuutusvalvontaviraston edustajia. Jaoksen tehtävänä on valmistella analyysiohjeita eri tarkoituksiin. Ehtojaos Työeläkevakuuttajat TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettama jaos. Puheenjohtaja Pekka Hemmo (Eläke-Fennia), sihteeri Satu Ollikainen (Eläke-Fennia), jäsenet työeläkelaitosten edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Aino Lassila. Työryhmän tehtävänä on valmistella vakuutusehtoihin tarvittavat muutokset. Eläkeneuvontatyöryhmä (ELNA) Puheenjohtaja Stefan Strandberg (Veritas), sihteeri Marjut Johansson (TELA), jäsenet työeläkelaitosten, Eläkesäätiöyhdistyksen ja Työeläkevakuuttajat TELAn edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Tarja Härkönen. Työryhmän tehtävänä on valmistella eläkeneuvontaan liittyviä asioita ja työeläkejärjestelmän yhteisiä palvelupäiviä. Ryhmän kokoonpanon vahvistaa Työeläkevakuuttajat TELA. EU- ja kansainvälisten asioiden neuvottelukunta Työeläkevakuuttajat TELAn hallituksen asettama työryhmä. Puheenjohtaja Matti Leppälä (TELA), sihteeri Pirjo Kadenius (TELA), jäsenet jäsenorganisaatioiden edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Sini Laitinen-Kuikka (asiantuntija). ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 21

22 Pysyväisluonteisen neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenten Euroopan unioniin ja kansainväliseen toimintaan liittyviä yhteisiä kysymyksiä. EY-siirtolain mukaisten erityisperusteiden seurantaryhmä Puheenjohtaja Christina Lindell (ETK), sihteeri Sari Martikainen (ETK), jäsenet työeläkelaitosten sekä sosiaali- ja terveysministeriön edustajia. Työryhmän tehtävänä on valmistella EY-siirtolain erityisperusteet. KAIHO-työryhmä Perustettu Puheenjohtaja Jaana Rissanen (ETK), sihteeri Arja Iisakkala (ETK), jäsenet työeläkelaitosten, Eläketurvakeskuksen, Kansaneläkelaitoksen, Poraston sekä Silta Oy:n edustajia. Työryhmä on tulkintaryhmän alaryhmä, jossa käsitellään EU-eläkkeen määräytymiseen liittyviä tulkintakysymyksiä sekä EU-eläkehakemusasioita. Kuntoutusasiain työryhmä Perustettu Puheenjohtaja Jukka Kivekäs (VKK), sihteeri Marja-Liisa Pelander (TELA) ja alkaen Susanna Nisonen (TELA), jäsenet työeläkelaitosten edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Janne Pulkkinen (asiantuntija). Ryhmän tehtävänä on seurata työeläkelaitoksissa tapahtuvaa käytännön kuntoutustoimintaa sekä valmistella kuntoutuskustannusten korvaamista koskevat ohjeet Eläketurvakeskuksen kanssa tehdyn työnjakosopimuksen perusteella. Kuolevuusperustejaos Työeläkevakuuttajat TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettama jaos. Puheenjohtaja Matti Voivalin (Varma), sihteeri Timo Orispää (Varma), jäsenet työeläkeyhtiöiden sekä sosiaali- ja terveysministeriön edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Hannu Sihvonen. Työryhmän tehtävänä on seurata kuolevuuden kehitystä. 22 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämistyöryhmät

Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämistyöryhmät Irma Kortesoja ja Marianne Raassina Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämistyöryhmät Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:3 Irma Kortesoja ja Marianne Raassina Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämistyöryhmät

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010 VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen (1.1.2011 lukien Keva), Kansaneläkelaitoksen, Kirkon

Lisätiedot

HE 106/2011 vp. olisi vähintään 22 nykyisen 32 jäsenen sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta.

HE 106/2011 vp. olisi vähintään 22 nykyisen 32 jäsenen sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä 1 (6) Asettamispäätös VM037:12/2016 VM/1384/00.01.00.01/2016 21.9.2016 Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä Valtiovarainminiseriö on asettanut maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmän

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2003 vp Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 Läsnä pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Eva Biaudet /r Jyri Häkämies /kok Jari Koskinen /kok Pekka Kuosmanen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen Yksittäiset linjaukset

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen tilanne Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta 7.11.2014 Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutuslääkärihankkeen tausta Ministeriöön tulee paljon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

lainsäädännön uudistaminen

lainsäädännön uudistaminen Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistaminen Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä 19.5.2016, PSAVI Lakimies Maarit Karjalainen, Valvira 21 Työryhmän tehtävät (STM työryhmä

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu MAL-verkoston jouluseminaari, Tampere 18.12.2013 Olli Maijala Ympäristöministeriö Metropolihallinto (Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 31/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 31/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 114 Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmän nimeäminen HEL 2013-000488 T 00 00 02 Päätös päätti, kumoten 7.4.2015 69 tekemänsä päätöksen, nimetä sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2012 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 5.4.2012 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on 26.2.2016 STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on hyväksyä Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

LVM/810/01/

LVM/810/01/ 1(6) Asettamispäätös KOH 22.4.2016 LVM/810/01/2016 Otsikko 1 Asettaminen 2 Toimikausi Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut hankkeen, jossa selvitetään liikenneverkon

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen PÖYTÄKIRJA YLIOPISTOKOLLEGIO 27.11.2014 Kokous 05/14 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Kirsi Varhila Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Keskeiset tavoitteet Uudistus osana

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 22.10.2015 Inka Hassinen TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN Säädöstausta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin.

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista,

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Tilastolain uudistus. Tutkimusaineistojen etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013

Tilastolain uudistus. Tutkimusaineistojen etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013 Tilastolain uudistus Tutkimusaineistojen etäkäytön esittelytilaisuus 5.6.2013 Uudistuksen tausta Asetus Euroopan tilastoista (EY) N:o 223/2009 EU:n tilastoalan käytännesääntöihin (CoP 2005) liittyvä vertaisarviointi

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta.

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Koulutusrahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2009 vp Torstai 28.5.2009 kello 12.15 14.17 Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Hannakaisa Heikkinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari Pohtimolammella 27.5.2016 JUHANI HEIKKA OULUN KAUPUNKI / KOORDINAATIORYHMÄN PJ. ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Lakivalmistelun

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 050-3030280 / mari.kimanen@gmail.com * MARI KIMANEN 3159 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3230 040-5900 557 * SELENE MARCKWORT 3199 0 0 0500-425200

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työntekijäin eläkelakiin ja

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät

Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät Liite LUONNOS VM037:00/2016 VM/692/00.01.00.01/2016 13.4.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät 1. Toimialakohtaisten tehtävien maakunnille siirron valmistelua koordinoiva ja ohjaava

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuslaitostoiminnan pitkä kehityskaari (1) Sodanjälkeiset suuret laitokset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen 31.10.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA Pääasiallinen sisältö Nykytila Ehdotetaan, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Ajankohtaiskatsaus 23.11.2012 Sinikka Näätsaari Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat linjaukset 15.11.2012 Lähtökohdat Palvelutavoite

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

KUNTOUTUSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

KUNTOUTUSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA KUNTOUTUSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Kysely jäsenille ja varajäsenille joulukuussa 2012 Yhteenveto kyselyn tuloksista Hanna Nyfors 23.1.2013 KUNK tänään Kotipesä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolla

Lisätiedot