Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen"

Transkriptio

1 Aila Ahonen, Kalle Elo, Johanna Merinen Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen Eläketurvakeskuksen katsauksia 2006:2

2

3 Aila Ahonen, Kalle Elo, Johanna Merinen Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen Eläketurvakeskuksen katsauksia 2006:2

4 Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUS Puhelin Faksi (09) Pensionsskyddscentralen PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Tfn Fax (09) Finnish Centre for Pensions FI Eläketurvakeskus Finland Tel , Fax Edita Prima Oy Helsinki 2006 ISSN

5 LUKIJALLE Tähän kerran vuodessa ilmestyvään katsaukseen on koottu työeläkejärjestelmään läheisesti liittyviä ajankohtaisia työryhmiä ja kehittämishankkeita. Aluksi tarkastellaan lyhyesti edellisen katsauksen jälkeen valmistuneiden työryhmien töiden tuloksia. Sen jälkeen esitellään määräaikaiset ja toistaiseksi työskentelevät työryhmät. Lopuksi on käyty lyhyesti läpi sosiaali- ja terveysministeriössä vireillä olevia lainmuutosesityksiä. Työryhmät on luokiteltu ministeriöiden asettamiin tai johtamiin ja eläkejärjestelmän sisäisiin työryhmiin. Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät on jaoteltu työeläkejärjestelmää kehittäviin ja lain toimeenpanoon liittyviin työryhmiin. Työryhmien jäsenistä ilmoitetaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä työeläkejärjestelmän edustajia, joista katsauksen päivittämisen helpottamiseksi mainitaan ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen edustaja(t). Työryhmät esitellään aakkosjärjestyksessä.

6

7 SISÄLTÖ 1 Valmistuneet selvitykset... 9 Kansallisen eläkestrategiaraportin laativa työryhmä (STM087:00/2004)... 9 Lisäeläkerahastodirektiivin implementoimista valmisteleva työryhmä... 9 Pientyönantajan maksujärjestelmän määrittely- ja toteutushankkeen johtoryhmä (PTMJ) Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain uudistamista koskeva selvitystehtävä (STM053:00/2004) VILMA-otteen tietosisällön määrittelyryhmä Määräaikaiset työryhmät Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät Kansalliset erityispiirteet ja Euroopan sosiaalinen malli -konferenssi Suomen EUpuheenjohtajuuskaudella (STM037:00/2005) Kuntoutusasiain neuvottelukunta (KUNK) Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu. 13 Laki merimieseläkelain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu Toimeentuloturvan muutoksenhaku -projektityöryhmä (TOMU) Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) uudistamista koskeva jatkoselvitystehtävä Työvoima projekti (TM028:00/2004) Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta (STM143:00/2003) Veto-ohjelman toimintaryhmä: Kannustava toimeentuloturva ja työssäoloaika (STM100:00/2003) Yelli-ryhmä Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Työeläkejärjestelmää kehittävät työryhmät Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen välinen kuntoutushakemusten käsittelyprosessien tehostamista selvittävä työryhmä Kuntoutustukityöryhmä TyEL-SITO-työryhmä Yrittäjien eläkelain uudistamista valmisteleva eläkelaitosryhmä Lain toimeenpanoon liittyvät työryhmät VILMA-työryhmät YEL-työtulo-ohjeiden uusiminen (YTT-07) Muut...17 Eläkeasiain neuvottelukunta Kuntoutussäätiön IKKUNA-projektin ohjausryhmä Työ/elämä tasapaino -toimintaohjelman ohjaus- ja seurantaryhmä Työterveyslaitoksen KESTO-toimintaohjelman seurantaryhmä... 18

8 3 Toistaiseksi työskentelevät työryhmät Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät EU-asiain komitea, valmistelujaosto EU-asiain komitea, valmistelujaosto Kassa- ja säätiöryhmä Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Työeläkejärjestelmää kehittävät työryhmät Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta (TKN) Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä Vakuuttamisen valvonnan neuvottelukunta Yrittäjien neuvottelukunta (YNK) Lain toimeenpanoon liittyvät työryhmät Analyysijaos Ehtojaos Eläkeneuvontatyöryhmä (ELNA) EU- ja kansainvälisten asioiden neuvottelukunta EY-siirtolain mukaisten erityisperusteiden seurantaryhmä KAIHO-työryhmä Kuntoutusasiain työryhmä Kuolevuusperustejaos KWIST Laskentaryhmä Laskuperusteasiain neuvottelukunta Laskuperustejaos Lisäetutoimikunta Osa-aikaeläkeryhmä Ratkaisujaos T-ryhmä Tulkintaryhmä TyEL-valvonnan koordinointiryhmä (TYKO-ryhmä) Työkyvyttömyys- ja työttömyysperustejaos Työttömyyseläkeryhmä UMHAKE-jatkotyöryhmä Vapaakirjaryhmä Vastuunjakoryhmä Muut...26 Pohjoismainen sosiaalitilastokomitea (NOSOSKO) Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoyhteistyöryhmä Vireillä olevia lainmuutoksia Asetuksen 574/72 uudistaminen Eläkelautakuntien yhdistäminen Julkisen sektorin eläkelaitosten osallistuminen ETK-yhteistyöhön Yrittäjien eläkelakien uudistaminen... 28

9 1 Valmistuneet selvitykset Kansallisen eläkestrategiaraportin laativa työryhmä (STM087:00/2004) STM asetti työryhmän Toimikausi Puheenjohtaja Tarmo Pukkila (STM), sihteerit Pirjo Moilanen (STM), Tiina Ruotsalainen (STM) ja Mika Vidlund (ETK), jäsenet ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen sekä eläkejärjestelmän edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Seija Ilmakunnas. Työryhmän tehtävänä oli laatia Suomen kansallinen eläkestrategiaraportti ottaen huomioon EU-yhteistyössä hyväksytyt yhteiset tavoitteet, tuoda esiin vastaavat kansalliset tavoitteet, arvioida Suomen eläkejärjestelmän nykyistä tilannetta suhteessa yhteisiin tavoitteisiin ja esittää tarvittavat toimenpiteet näihin tavoitteisiin pääsemiseksi, raportoida vuoden 2002 raportissa esitettyjen kansallisten strategioiden toteuttamisesta sekä päivittää näitä strategioita. Työryhmän tehtävänä oli myös osallistua kansallisen eläkestrategiaraportin EUkäsittelyyn. Tässä järjestyksessään toisessa kansallisessa eläkestrategiaraportissa tarkastellaan Suomen eläkejärjestelmää ja Suomessa tehtyjä eläkepoliittisia ratkaisuja sekä niiden perusteluja ja sosiaali-, työllisyys- ja talouspoliittisia vaikuttimia kunkin Laekenin Eurooppa-neuvostossa hyväksytyn yhteisen eläkepoliittisen tavoitteen kannalta. Yhteiset tavoitteet ovat pääpiirteissään sopusoinnussa Suomen kansallisten eläkepoliittisten ratkaisujen kanssa. Lisäksi raportissa tarkastellaan edellisessä raportissa todettujen uudistusten edistymistä sekä päivitetään siinä esitettyjä tietoja. Raporttiin on liitetty kutakin tavoitetta koskevia tilastollisia aineistoja ja graafisia esityksiä. Loppuraportti: Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:11 Lisäeläkerahastodirektiivin implementoimista valmisteleva työryhmä STM asetti työryhmän Toimikausi Puheenjohtaja Katriina Lehtipuro (STM), sihteerit Pia Rinne (STM) ja Harri Isokorpi (STM), jäsenet Eläkesäätiöyhdistyksen, Vakuutusvalvontaviraston, Vakuutuskassojen Yhdistyksen, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton sekä ministeriöiden edustajia. Työryhmän tehtävänä oli valmistella lisäeläkerahastodirektiivin edellyttämät muutokset Suomen lainsäädäntöön. Lisäksi tavoitteena oli valmistella tarvittavat ehdotukset vakuutuskassoja ja eläkesäätiöitä koskevan lainsäädännön selkeyttämiseksi ja ajanmukaistamiseksi. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 9

10 Pientyönantajan maksujärjestelmän määrittely- ja toteutushankkeen johtoryhmä (PTMJ) PTMJ-hankejohtoryhmä asetettiin ministeri Suvi-Anne Siimeksen (VM) päätöksellä. Puheenjohtaja Mirjami Laitinen (Verohallitus), sihteeri Katja Siekkeli (Verohallitus), jäsenet ministeriöiden, Verohallituksen, Suomen Pankkiyhdistyksen sekä työeläke- ja vakuutuslaitosten edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Arto Laesvuori. Johtoryhmätyöskentelyn tavoitteena oli turvata hankkeen eteneminen. Johtoryhmä pyrki osaltaan raivaamaan hankkeen toteutumisen esteitä ja edistämään sen tavoitteita mm. menettelytapojen osalta. Johtoryhmän jäsenten tuli panostaa hankkeen läpivientiin omissa organisaatioissaan. Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain uudistamista koskeva selvitystehtävä (STM053:00/2004) STM asetti lainsäädäntöhankkeen Toimikausi Selvityshenkilö Matti Louekoski (Suomen Pankki), jäsenet sosiaali- ja terveysministeriön, työeläkeyhtiöiden sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston edustajia. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti tekemällään päätöksellä selvityshenkilön selvittämään työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain uudistamistarpeita. Selvityshenkilön toimikaudeksi määrättiin Ennen lopullisen raportin valmistumista tuli selvityshenkilön luovuttaa ministeriölle väliraportti myöhemmän uudistamisesityksen linjauksista mennessä. Määräaikaa jatkettiin saakka. Ministeriön tarkoituksena on väliraportin jälkeen päättää, miltä pohjalta selvityksen lopullinen mietintö tulee valmistaa. Selvityksessä kartoitettiin, mitä muutoksia osakeyhtiölain kokonaisuudistuksesta ja sitä seuraavasta vakuutusyhtiölain muuttamisesta aiheutuu työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön ja miten tarvittavat muutokset tulisi toteuttaa. Tavoitteena on työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain uudistaminen siten, että laissa sovelletaan osin osakeyhtiölain periaatteita lakisääteisen työeläkejärjestelmän perustehtävän näkökulmasta. Periaatteet voidaan toteuttaa joko nykyisellä viittaustekniikalla vakuutusyhtiölakiin tai uudistamalla lainsäädäntöä itsenäisen lain suuntaan, työeläkejärjestelmän perustehtävä huomioon ottaen. Lainsäädännön tavoitteena on edelleenkin turvata hajautetun työeläkejärjestelmän kehittäminen ja sen edut, mutta myös ottaa huomioon työeläkejärjestelmän julkisoikeudellinen rooli. Lisäksi tavoitteena on säilyttää työeläkevakuutusyhtiöiden yksityisoikeudellinen 10 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

11 luonne sekä perustaa niiden asema kolmikantaisen kehitystyön säilymiseen ja hajautettuun työeläkejärjestelmän toimeenpanoon. Selvitystyössä on pyritty keskittymään vain työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lain uudistamistarpeisiin. Ehdotusten perusteiksi on kuitenkin laadittu selvitystä työeläkejärjestelmän toiminnasta myös sellaisissa asioissa, jotka eivät suorastaan kuulu työeläkevakuutusyhtiölain piiriin, mutta joilla on merkitystä joko ajankohtaisuutensa tai muilla perusteilla ehdotusten taustojen ymmärtämiselle. Samalla on kiinnitetty huomiota eräiden sellaisten työeläkevakuutusyhtiölain ulkopuolisten säännösten kehittämistarpeisiin, joilla on vähintäänkin välillistä vaikutusta työeläkevakuutusyhtiöiden toimintaan. Väliraportti: Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:15 VILMA-otteen tietosisällön määrittelyryhmä Tulkintaryhmä asetti työryhmän Määräaika oli Työlle myönnettiin lisäaikaa saakka. Puheenjohtaja Tarja Härkönen (ETK), sihteeri Sari Läntinen (ETK), jäsenet työeläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen edustajia. Ryhmä laati malliotteet vuodelle 2008 (mm. TyEL-ote) sekä malleja Vilma-otteiksi, joissa on mukana julkisen puolen tiedot. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 11

12 2 Määräaikaiset työryhmät 2.1 Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät Kansalliset erityispiirteet ja Euroopan sosiaalinen malli -konferenssi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella (STM037:00/2005) STM asetti työryhmän Toimikausi Puheenjohtaja Kari Välimäki (STM), sihteerit Juho Saari (STM), Markus Seppelin (STM) ja Pirjo Pietilä (STM), jäsenet ministeriöiden, valtioneuvoston kanslian, tutkimuslaitosten, Kansaneläkelaitoksen sekä Suomen Kuntaliiton edustajia. Eläketurvakeskuksen edustajat Hannu Uusitalo (jäsen) ja Sini Laitinen-Kuikka (varajäsen). Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää EU-puheenjohtajuuskaudella korkean tason asiantuntijakonferenssin otsikolla "Kansalliset erityispiirteet ja Euroopan sosiaalinen malli". Konferenssissa tarkastellaan Lissabonin strategian, sisämarkkinoiden sekä talous- ja rahaliiton vaikutuksia jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmiin. Konferenssi on kaksipäiväinen ja se järjestetään Sosiaalisen suojelun komitean (SPC) kokouksen yhteydessä loka-marraskuussa Työryhmän tehtävänä on valmistella konferenssin ohjelma ja huolehtia käytännön järjestelyistä. Kuntoutusasiain neuvottelukunta (KUNK) STM asetti neuvottelukunnan Toimikausi Puheenjohtaja Markku Lehto (STM), sihteeri Heidi Paatero (STM), työeläkejärjestelmän edustajat Riitta Korpiluoma (ETK), Pekka Piispanen (TELA) ja Juhani Wikström (VK). Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata, kehittää ja yhteensovittaa viranomaisten, yhteisöjen ja laitosten kuntoutusyhteistyötä sekä kuntoutuksen alueellisten asiakasyhteistyötoimikuntien toimintaa. Neuvottelukunta on asettanut kolme jaostoa (toimikausi sulkeissa): työllisyysjaosto ( ), toimintakykyjaosto ( ) ja tutkimusjaosto ( ). Neuvottelukunnasta ja sen jaostoista saa lisätietoja osoitteesta 12 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

13 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu STM asetti tehtävän Tehtävänä on työeläkelaitosten kate- ja vakavaraisuussääntelyn yhteensovittaminen sekä tarvittava ajanmukaistaminen. Laki merimieseläkelain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu Hanke on alkanut STM:ssä Merimieseläkelakia muutetaan siten, että se soveltuvin osin vastaa uutta voimaantulevaa työntekijän eläkelakia. Toimeentuloturvan muutoksenhaku -projektityöryhmä (TOMU) Puheenjohtaja Tuulikki Haikarainen (STM), sihteerit Carita Wuorenjuuri (STM) ja Kai Kullaa (STM), jäsenet sosiaalivakuutuksen muutoksenhakuasteiden sekä työmarkkinajärjestöjen edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Riitta Korpiluoma. Työryhmä selvittää toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean ehdotusten pohjalta sosiaalivakuutusasioiden muutoksenhakujärjestelmän muutostarpeita. Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) uudistamista koskeva jatkoselvitystehtävä STM asetti tehtävän Toimikausi Hanke on edelleen käynnissä. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti pankinjohtaja Matti Louekosken selvityshenkilönä väliraporttinsa pohjalta jatkamaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain uudistamista koskevaa selvitystehtävää ja laatimaan hallituksen esityksen muotoon kirjoitetut ehdotukset mainitun lain sekä tarvittaessa sitä alemman asteisten säädösten ja määräysten uudistustarpeista. Toimeksianto kattaa myös vireillä olevan kate- ja vakavaraisuussäännöstön uudistustyön, sijoituspolitiikan mahdollisesta uudistamisesta johtuvat lainsäädäntömuutokset, vakuutusvalvonnan tehostamista koskevat ehdotukset sekä muut väliraportissa ja jatkoselvityksessä esiin tulevat kysymykset. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 13

14 Työvoima projekti (TM028:00/2004) Työministeriö (TM) asetti työryhmän Toimikausi Puheenjohtaja Pekka Tiainen (TM), sihteeri Heli Saijets (TM), jäsenet ministeriöiden, tutkimuslaitosten, Tilastokeskuksen sekä Työeläkevakuuttajat TELAn edustajia. Eläketurvakeskuksen edustajat Eila Tuominen (jäsen) ja Juha Rantala (asiantuntija). Projektin keskeinen kysymys on kehittää kestävään kehitykseen perustuvaa talous- ja työllisyysstrategiaa täystyöllisyyden aikaansaamiseksi ja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Tavoitteena on, että työ tukee työllisyysstrategiaprosessia, EU:n laajentumisen vaikutusten arviointia sekä työvoiman saatavuus-, työllisyys- ja työttömyysongelmien ratkaisemista. Projektin tulokset ovat käytettävissä vuoden 2007 keväällä hallitusohjelmaa valmisteltaessa. Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta (STM143:00/2003) STM asetti neuvottelukunnan Toimikausi Puheenjohtaja Pekka Tuomisto, sihteerit Carita Wuorenjuuri (STM) ja Mervi Takala (ETK), jäsenet ministeriöiden, eläkeläisjärjestöjen sekä julkishallinnon edustajia. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia yhdyssiteenä vanhus- ja eläkeläisasioihin vaikuttavien tahojen välillä sekä edistää vanhus- ja eläkeläisväestön elinoloja, oikeuksia ja kokemuksia koskevan tiedon levittämistä ja hyväksikäyttöä yhteiskunnassa. Lisäksi neuvottelukunta seuraa ja arvioi vanhus- ja eläkeläisväestön toimeentuloturvan, palvelujen ja muiden elinolojen tulevaa kehitystä, Euroopan unionissa käytävää vanhuksia ja eläkeläisiä koskevaa keskustelua, ikääntymistä, vanhus- ja eläkeläisväestön elinoloja koskevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä paikallistason vanhus- ja eläkeläisasioita. Neuvottelukunta antaa myös pyydettäessä lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista asioista ja suorittaa muutkin valtioneuvoston tai sosiaali- ja terveysministeriön sille antamat tehtävät. Veto-ohjelman toimintaryhmä: Kannustava toimeentuloturva ja työssäoloaika (STM100:00/2003) STM asetti neuvottelukunnan Toimikausi Puheenjohtaja Matti Toiviainen (STM), sihteeri Minna Liuttu (STM), jäsenet työmarkkinajärjestöjen, Työeläkevakuuttajat TELAn, Kansaneläkelaitoksen sekä ministeriöiden edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Seija Ilmakunnas. 14 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

15 Toimintaryhmän tehtävänä on toteuttaa toiminta-alueelleen Veto-ohjelman johtoryhmän toimeenpanosuunnitelmassa hyväksymät hankkeet. Toimintaryhmä valmistelee vuosittain ohjelmaryhmälle toiminta-alueensa ydinkohtien etenemisestä raportin. Yelli-ryhmä STM asetti työryhmän Puheenjohtaja Tuulikki Haikarainen (STM), sihteeri Kai Kullaa (STM), jäsenet sosiaalija terveysministeriön, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen edustajia. Eläketurvakeskuksen edustajat Anniina Alaluusua, Arto Laesvuori ja Maijaliisa Takanen. Työryhmän tehtävänä on valmistella uusi yrittäjän eläkelaki sekä tehdä maatalousyrittäjien eläkelakiin (MYEL) työntekijän eläkelaista (TyEL) ja uudesta yrittäjän eläkelaista johtuvat muutokset. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vuoden 2006 aikana. 2.2 Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Työeläkejärjestelmää kehittävät työryhmät Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen välinen kuntoutushakemusten käsittelyprosessien tehostamista selvittävä työryhmä Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen yhdessä asettama työryhmä. Määräaika Puheenjohtajat Elise Kivimäki (KELA) ja Riitta Korpiluoma (ETK), jäsenet Kansaneläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen, työeläkelaitosten ja Vakuutuskuntoutus VKK:n edustajia. Työryhmän tehtävänä on varmistaa kuntoutushakemusten mahdollisimman tehokas ohjautuminen oikeaan laitokseen. Ryhmä luovutti esiselvityksen perusteella ehdotuksensa jatkotoimenpiteistä ja aikataulusta Kansaneläkelaitoksen Mikael Forssille ja Eläketurvakeskuksen Jukka Rantalalle Ehdotuksen perusteella ryhmän toimintaa päätettiin jatkaa uuden toimintatavan kokeilemiseksi ja sen tulosten analysoimiseksi ensin ja sittemmin saakka. Kuntoutustyöryhmän alatyöryhmänä toimii Eläketurvakeskuksen, työeläkelaitosten ja Kansaneläkelaitoksen edustajista koostuva pilottiryhmä. Ryhmän tehtä- ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 15

16 vänä on suunnitella uuden toimintatavan käytännön toteutus pilottihankkeena. Pilottiryhmän vetäjä on Maija Rainamo (KELA). Eläketurvakeskusta pilottiryhmässä edustavat Anniina Alaluusua ja Janne Pulkkinen. Kuntoutustukityöryhmä Tulkintaryhmä asetti työryhmän Määräaika Puheenjohtaja Aino Lassila (ETK), sihteeri Anniina Alaluusua (ETK), jäsenet työeläkelaitosten, Kansaneläkelaitoksen sekä Eläkesäätiöyhdistyksen edustajia. Työryhmän tehtävänä on ehdottaa, miten kuntoutustukien ja toistaiseksi myönnettävien työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukäytäntöä voitaisiin muuttaa, jotta se vastaisi paremmin lainsäädännön tarkoitusta. Ryhmän tulee selvittää, miltä osin tarvitaan lainmuutoksia ja uutta ohjeistusta sekä laatia näistä ehdotukset. Mahdollisten lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan Työryhmä antaa loppuraporttinsa Tulkintaryhmälle toukokuussa TyEL-SITO-työryhmä Tulkintaryhmä asetti työryhmän Määräaika Puheenjohtaja Tarja Härkönen (ETK), sihteeri Sari Läntinen (ETK), jäsenet työeläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen edustajia. Työryhmän tehtävänä on laatia TyEL-SITO-asioiden käsittelyprosessi ja työnkulku eläkelaitosten ja ETK:n yhteistyön osalta sekä muut ryhmän toimeksiannossa tarkemmin määritellyt selvitykset ja ohjeet. Työryhmä antaa loppuraporttinsa Tulkintaryhmälle määräajan päättyessä. Yrittäjien eläkelain uudistamista valmisteleva eläkelaitosryhmä Tulkintaryhmä asetti työryhmän Puheenjohtaja Anniina Alaluusua (ETK), sihteeri Sari Läntinen (ETK), jäsenet Eläketurvakeskuksen, työeläkeyhtiöiden, Eläkesäätiöyhdistyksen sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen edustajia. Työryhmän tehtävänä on kommentoida tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön Yelliryhmän työtä sekä toimia YEL-ohjeiden kommentointiryhmänä. 16 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

17 2.2.2 Lain toimeenpanoon liittyvät työryhmät VILMA-työryhmät Viimeisen eläkelaitoksen periaatetta (VILMA) koskevat lait ovat tulleet voimaan Viimeisen eläkelaitoksen periaatetta sovelletaan yksityisten alojen, valtion, kunnallisen ja evankelis-luterilaisen kirkon sekä Kansaneläkelaitoksen toimisuhde-eläkkeiden eläkejärjestelmissä. VILMAn toimeenpanoa toteuttavina työryhminä jatkavat: - VILMA-tietoliikenneryhmän jatkoryhmä (VILTTI2), puheenjohtaja Leena Virtanen (ETK), sihteeri Aila Keski-Saari (ETK) - VILMAn soveltamisohjeryhmä (VILLA), puheenjohtaja Maijaliisa Takanen (ETK), sihteeri Janne Pulkkinen (ETK) - VILMA-vastuunjakotyöryhmä (VILRA), puheenjohtaja Christina Lindell (ETK), sihteeri Johanna Juujärvi (ETK). YEL-työtulo-ohjeiden uusiminen (YTT-07) Eläketurvakeskuksen johtoryhmän asettama työryhmä. Määräaika Puheenjohtaja Mikko Pellinen (ETK), sihteeri Anja Naukkarinen (ETK), jäsenet YELeläkelaitosten sekä Suomen Yrittäjien edustajia. Eläketurvakeskuksen edustajat Maijaliisa Takanen ja Markus Palomurto. Ryhmän tehtävänä on uusia Eläketurvakeskuksen ohjekokoelma yrittäjien työtulon määräämiseksi voimaan tulevaa uutta yrittäjän eläkelakia (YEL) vastaavaksi. 2.3 Muut Eläkeasiain neuvottelukunta Kansaneläkelaitoksen hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Helena Pesola (KELA), sihteeri Marjukka Turunen (KELA), jäsenet Kansaneläkelaitoksen, ministeriöiden, työmarkkina-, yrittäjä- sekä eläkeläisjärjestöjen edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Christina Lindell. ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 17

18 Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata eläkevakuutuksen kehittymistä, edistää kansaneläkelainsäädännön suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteisymmärrystä ja yhteistoimintaa sekä tehdä Kansaneläkelaitoksen hallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja eläkevakuutukseen liittyvistä kysymyksistä. Kuntoutussäätiön IKKUNA-projektin ohjausryhmä Kuntoutussäätiön asettama työryhmä. Toimikausi Puheenjohtaja Veijo Notkola (Kuntoutussäätiö), sihteeri Aila Järvikoski (Kuntoutussäätiö). Eläketurvakeskuksen edustaja Raija Gould. Ryhmän tehtävänä on seurata ja koordinoida Kuntoutussäätiön Ikääntyneiden kuntoutuksen arviointi- ja kehittämisprojektia. Työ/elämä -tasapaino -toimintaohjelman ohjaus- ja seurantaryhmä Työterveyslaitoksen asettama työryhmä. Toimikausi Puheenjohtaja Kaisa Kauppinen (Työterveyslaitos), sihteeri Minna Toivanen (Työterveyslaitos), jäsenet muun muassa ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Eila Tuominen. Toimintaohjelman tavoitteena on muun muassa edistää työelämän tasa-arvoa, hyvinvointia ja jaksamista sekä vahvistaa työn houkuttelevuutta. Ryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata ohjelman toteuttamista. Työterveyslaitoksen KESTO-toimintaohjelman seurantaryhmä Työterveyslaitoksen (TTL) asettama työryhmä. Toimikausi Puheenjohtaja Harri Vainio (TTL), sihteeri Mervi Siltanen (TTL). Eläketurvakeskuksen edustajat Raija Gould (jäsen), Hannu Uusitalo (jäsen), Seija Ilmakunnas (varajäsen) ja Juha Rantala (varajäsen). Työryhmän tehtävänä on seurata Työterveyslaitoksen KESTO-ohjelman toteutumista. 18 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

19 3 Toistaiseksi työskentelevät työryhmät 3.1 Ministeriöiden asettamat tai johtamat työryhmät EU-asiain komitea, valmistelujaosto 25 Puheenjohtaja Kari Välimäki (STM), sihteeri Juho Saari (STM), jäsenet ministeriöiden, sosiaaliturvalaitosten, työmarkkinajärjestöjen ja sosiaalialan kansalaisjärjestöjen edustajia. Työeläkejärjestelmän edustajat Sini Laitinen-Kuikka (ETK) ja Matti Leppälä (TELA). Työryhmä osallistuu Euroopan unionin toimielimissä käsiteltävien sosiaalipoliittisten asioiden kansalliseen valmisteluun. EU-asiain komitea, valmistelujaosto 27 Puheenjohtaja Carin Lindqvist-Virtanen (STM), sihteeri Mari Pekonen-Ranta (STM), jäsenet ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen ja Kansaneläkelaitoksen edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Jaana Rissanen. Jaostossa käsitellään henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä sosiaaliturvakysymyksiä. Kassa- ja säätiöryhmä Puheenjohtaja Pirjo Moilanen (STM), sihteeri Hanna Mäkinen (ETK). Eläketurvakeskuksen edustaja Ingalill Orell. Työryhmä valmistelee eläkekassojen ja -säätiöiden laskuperusteita. 3.2 Eläkejärjestelmän sisäiset työryhmät Työeläkejärjestelmää kehittävät työryhmät Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta (TKN) Eläketurvakeskuksen hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Riitta Korpiluoma (ETK), sihteerit Harri Grönlund (ETK) ja Kristiina Tuominen (ETK), jäsenet työnantaja-, työntekijä-, yrittäjä- ja maatalousyrittäjäjärjestöjen, ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 19

20 Työeläkevakuuttajat TELAn, työeläkelaitosten, Vakuutuskuntoutus VKK:n, Kansaneläkelaitoksen ja Työterveyslaitoksen edustajia. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata työkyvyttömyyseläkkeiden ja ammatillisen kuntoutuksen kehitystä ja tehdä aloitteita ja ehdotuksia työkyvyttömyysilmiön tutkimisesta, työkyvyttömyyttä ehkäisevistä toimenpiteistä ja lainsäädännön muutoksista sekä kehittää ja yhtenäistää työeläkejärjestelmän työkyvyttömyys- ja kuntoutuslainsäädännön toimeenpanoa. Vuoden 2006 aikana neuvottelukunnan tehtävänä on selvittää, mitä mielenterveyssairauksiin perustuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä on tosiasiassa tapahtunut ja voidaanko kehitykseen vaikuttaa sekä tehdä ehdotukset tarvittavista toimenpiteistä. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä Puheenjohtaja Kari Puro (Ilmarinen), jäsenet työmarkkinaosapuolten edustajia. Eläkeneuvotteluryhmä kehittää työeläkejärjestelmää. Työryhmä asettaa tarvittaessa alatyöryhmiä ja kuulee asiantuntijoita. Vakuuttamisen valvonnan neuvottelukunta Eläketurvakeskuksen hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), varapuheenjohtaja Riitta Korpiluoma (ETK), sihteeri Markku Sirviö (ETK), jäsenet työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä työeläkelaitosten edustajia. Neuvottelukunnan tehtävänä on asettaa yleiset tavoitteet työeläkevakuuttamisen valvonnalle, seurata työeläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen suorittamaa valvontaa sekä kehittää työeläkevakuuttamisen valvontaa. Yrittäjien neuvottelukunta (YNK) Eläketurvakeskuksen hallituksen asettama neuvottelukunta. Toimikausi Puheenjohtaja Jukka Rantala (ETK), varapuheenjohtaja Markku Sirviö (ETK), sihteeri Mikko Pellinen (ETK), jäsenet työeläkelaitosten, Vakuutuskassojen Yhdistyksen sekä yrittäjien edustajia. 20 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

21 Neuvottelukunnan tehtävänä on yrittäjien eläkelain 16 :n mukaisesti tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja yrittäjien eläketurvaa ja sen kehittämistä koskevissa asioissa Lain toimeenpanoon liittyvät työryhmät Analyysijaos Työeläkevakuuttajat TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettama jaos. Puheenjohtaja Erkki Lindholm (Ilmarinen), jäsenet työeläkevakuutusyhtiöiden ja Vakuutusvalvontaviraston edustajia. Jaoksen tehtävänä on valmistella analyysiohjeita eri tarkoituksiin. Ehtojaos Työeläkevakuuttajat TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettama jaos. Puheenjohtaja Pekka Hemmo (Eläke-Fennia), sihteeri Satu Ollikainen (Eläke-Fennia), jäsenet työeläkelaitosten edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Aino Lassila. Työryhmän tehtävänä on valmistella vakuutusehtoihin tarvittavat muutokset. Eläkeneuvontatyöryhmä (ELNA) Puheenjohtaja Stefan Strandberg (Veritas), sihteeri Marjut Johansson (TELA), jäsenet työeläkelaitosten, Eläkesäätiöyhdistyksen ja Työeläkevakuuttajat TELAn edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Tarja Härkönen. Työryhmän tehtävänä on valmistella eläkeneuvontaan liittyviä asioita ja työeläkejärjestelmän yhteisiä palvelupäiviä. Ryhmän kokoonpanon vahvistaa Työeläkevakuuttajat TELA. EU- ja kansainvälisten asioiden neuvottelukunta Työeläkevakuuttajat TELAn hallituksen asettama työryhmä. Puheenjohtaja Matti Leppälä (TELA), sihteeri Pirjo Kadenius (TELA), jäsenet jäsenorganisaatioiden edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Sini Laitinen-Kuikka (asiantuntija). ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 21

22 Pysyväisluonteisen neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenten Euroopan unioniin ja kansainväliseen toimintaan liittyviä yhteisiä kysymyksiä. EY-siirtolain mukaisten erityisperusteiden seurantaryhmä Puheenjohtaja Christina Lindell (ETK), sihteeri Sari Martikainen (ETK), jäsenet työeläkelaitosten sekä sosiaali- ja terveysministeriön edustajia. Työryhmän tehtävänä on valmistella EY-siirtolain erityisperusteet. KAIHO-työryhmä Perustettu Puheenjohtaja Jaana Rissanen (ETK), sihteeri Arja Iisakkala (ETK), jäsenet työeläkelaitosten, Eläketurvakeskuksen, Kansaneläkelaitoksen, Poraston sekä Silta Oy:n edustajia. Työryhmä on tulkintaryhmän alaryhmä, jossa käsitellään EU-eläkkeen määräytymiseen liittyviä tulkintakysymyksiä sekä EU-eläkehakemusasioita. Kuntoutusasiain työryhmä Perustettu Puheenjohtaja Jukka Kivekäs (VKK), sihteeri Marja-Liisa Pelander (TELA) ja alkaen Susanna Nisonen (TELA), jäsenet työeläkelaitosten edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Janne Pulkkinen (asiantuntija). Ryhmän tehtävänä on seurata työeläkelaitoksissa tapahtuvaa käytännön kuntoutustoimintaa sekä valmistella kuntoutuskustannusten korvaamista koskevat ohjeet Eläketurvakeskuksen kanssa tehdyn työnjakosopimuksen perusteella. Kuolevuusperustejaos Työeläkevakuuttajat TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunnan asettama jaos. Puheenjohtaja Matti Voivalin (Varma), sihteeri Timo Orispää (Varma), jäsenet työeläkeyhtiöiden sekä sosiaali- ja terveysministeriön edustajia. Eläketurvakeskuksen edustaja Hannu Sihvonen. Työryhmän tehtävänä on seurata kuolevuuden kehitystä. 22 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis- ja yhteistyöryhmät

Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis- ja yhteistyöryhmät Eva Helenius ja Irma Kortesoja Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis- ja yhteistyöryhmät Eläketurvakeskuksen katsauksia 2010:3 Eva Helenius ja Irma Kortesoja Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittämis-

Lisätiedot

TYÖELÄKELAITOSTEN KILPAILUN ILMENTYMINEN NIIDEN ASIAKASLEHDISSÄ

TYÖELÄKELAITOSTEN KILPAILUN ILMENTYMINEN NIIDEN ASIAKASLEHDISSÄ TYÖELÄKELAITOSTEN KILPAILUN ILMENTYMINEN NIIDEN ASIAKASLEHDISSÄ Sami Toivanen Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalitieteiden laitos Turun yliopisto Lokakuu 2014 Turun yliopiston

Lisätiedot

VALIOKUNNAT. l/z- ^O^/sjQ ö6~irp

VALIOKUNNAT. l/z- ^O^/sjQ ö6~irp EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO VALIOKUNNAT ^ ^ l/z- ^O^/sjQ ö6~irp VK-FAKTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA DIAARIOTE 06.10.2005 DIAARIOTE PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA HE 45/2005 vp työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen

Lisätiedot

VR Eläkesäätiö saa uuden veturin

VR Eläkesäätiö saa uuden veturin 2/2005 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI VR Eläkesäätiö saa uuden veturin Matti Louekosken raportti Potkua työeläkejärjestelmien sijoitustoimintaan ESY-TIETO 2/2005 1 2 /2005 Sisältö 3 Pääkirjoitus: Työeläkejärjestelmän

Lisätiedot

Työeläketurvan vartijat. Työmarkkinajärjestöjen edustus työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnoissa 1960-luvulta tähän päivään

Työeläketurvan vartijat. Työmarkkinajärjestöjen edustus työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnoissa 1960-luvulta tähän päivään 6 2014 Työeläketurvan vartijat Työmarkkinajärjestöjen edustus työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnoissa 1960-luvulta tähän päivään Kesäkuu 2014 Tuuli Salonen Lisätiedot: Kaija Kallinen kaija.kallinen@sak.fi

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta Hallituksen julkaisusarja 4 /2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien

Lisätiedot

SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA LOKAKUU 2003 SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN

Lisätiedot

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ 2 SISÄLTÖ 3 Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteet

Työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteet Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:79 Ensipainos Erkki Rajaniemi Työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteet Selvityshenkilön raportti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Julkaisija

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Työeläkelainsäädäntö 2010 Täydennysosa. Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:4

KÄSIKIRJOJA. Työeläkelainsäädäntö 2010 Täydennysosa. Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:4 KK KÄSIKIRJOJA Työeläkelainsäädäntö 2010 Täydennysosa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:4 KÄSIKIRJOJA Työeläkelainsäädäntö 2010 Täydennysosa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:4 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on?

Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on? Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on? Tasa-arvovalmentaja Milja Saari 2002 1 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 SUKUPUOLINÄKÖKULMAN JA TASA-ARVON VALTAVIRTAISTAMISEN NORMIPOHJA... 3 Pekingin toimintaohjelma...3

Lisätiedot

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1 22.3.2012 TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1. Hyvinvointi syntyy työstä Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen väestön ikääntyessä edellyttää kilpailukykyisiä yrityksiä,

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:56. Vakuutusvalvonnan kehittäminen Vakuutusvalvonnan kehittämistyöryhmän muistio

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:56. Vakuutusvalvonnan kehittäminen Vakuutusvalvonnan kehittämistyöryhmän muistio Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:56 Vakuutusvalvonnan kehittäminen Vakuutusvalvonnan kehittämistyöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

2/2006. kesäkuu juni

2/2006. kesäkuu juni 2/2006 kesäkuu juni Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 2/2006 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh.

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 2014 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

HOITOKULUANALYYSI SUOMEN YKSITYISEN SEKTORIN TYÖELÄKEJÄRJES- TELMÄSTÄ

HOITOKULUANALYYSI SUOMEN YKSITYISEN SEKTORIN TYÖELÄKEJÄRJES- TELMÄSTÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimen maisteriohjelma Sirpa Maksimainen HOITOKULUANALYYSI SUOMEN YKSITYISEN SEKTORIN TYÖELÄKEJÄRJES- TELMÄSTÄ Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Siirtyvän toimintapääoman määrä Karhisen kauden kovin kulmakivi

Siirtyvän toimintapääoman määrä Karhisen kauden kovin kulmakivi 1/ 2 0 0 6 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Siirtyvän toimintapääoman määrä Karhisen kauden kovin kulmakivi Onko nyt osakesijoittamisen aika? Heikki Halkilahti ESY:n hallituksen johtoon ESY-TIETO 1/2006

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009 Julkaisija: Keskuskauppakamari World Trade Center Helsinki Aleksanterinkatu 17, PL 1000 00101 Helsinki puh: (09) 4242 6200 fax: (09) 650 303 www.chamber.fi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta 1 Luonnos Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Kevasta. Lakiin koottaisiin nykyisin kunnallisessa eläkelaissa olevat

Lisätiedot

SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012

SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012 2 0 1 2 SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012 Toim. Maarit Avellan 2 0 1 2 S U O M A L A I S E N R A H A P E L A A M I S E N V U O S I K I R J A 2 0 1 2 1 Kirjoittajat (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,

Lisätiedot