Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12.9.2014. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Eläinsuojien nykyinen ympäristölupamenettely 3. Työryhmän ehdotukset 3.1.Ehdotus uusiksi eläinsuojien lupa- ja toimivaltarajoiksi ja laskentatavat eri soveltamistilanteissa Ehdotus uusiksi eläinsuojien luvanvaraisuuden rajoiksi Ehdotus uusiksi eläinsuojien lupamenettelyn toimivaltarajoiksi Ehdotus uusien eläinyksikkökertoimien käyttöönottamiseksi 3.2. Rekisteröintimenettelyn edellytykset 3.3. Muut ehdotukset 1. Johdanto Ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen yhteydessä on noussut esiin tarve tarkastella eläinsuojien ympäristölupamenettelyä. Esityksen tavoitteena on toteuttaa osaltaan hallitusohjelman mukaista ympäristönsuojelulain lupa- ja ilmoitusjärjestelmän toimivuutta parantavaa uudistusta. Ympäristönsuojelulain ja asetuksen sekä eräiden muiden säädösten uudistamishankkeen 2. vaiheessa ympäristöministeriö asetti uudistamishankkeen projektin 6 selvittämään eläinsuojien ympäristölupamenettelyn kehittämistä. Työryhmän toimikaudeksi asetettiin Työryhmä toimikautta jatkettiin syyskuun 2014 loppuun saakka. Toimeksianto Työryhmän pääasiallisena tehtävänä on ollut selvittää ja arvioida muutostarpeita eläinsuojien ympäristöluvanvaraisuuden kynnysarvoihin ja laatia ehdotus eläinsuojien ympäristölupakäsittelyn toimivaltarajoiksi. Lisäksi työryhmän on tullut selvittää edellytyksiä ottaa käyttöön eläinsuojien rekisteröintimenettely ja sen edellyttämä eläinsuojien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva valtioneuvoston asetus. Työryhmän jäsenet ja asiantuntijat Työryhmän kokoonpano on ollut seuraava: Markus Tarasti, puheenjohtaja (ympäristöministeriö), Anne Polso, työryhmän sihteeri (Etelä-Pohjanmaan ely-keskus, y- vastuualue), Juha Grönroos (Suomen ympäristökeskus), Marja Hiitiö (Hämeen ely-keskus, y-vastuualue), Jaana Junnila (ympäristöministeriö), Leena-Marja Kauranne (ympäristöministeriö), Amanda Nikkilä (ympäristöministeriö, alkaen), Ilpo Kuronen (Suomen luonnonsuojeluliitto ry), Sari Luostarinen (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT), Minna Ojanperä (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry), Tarja Savea-Nukala (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto), Raija Seppänen (maa- ja metsätalousministeriö), Raimo Toivola (Keski-Suomen ely-keskus, e-vastuualue), Vesa Valpasvuo (Suomen Kuntaliitto) ja sihteeri Jenni Kasanen (ympäristöministeriö) Työryhmä kuuli työssään myös eri tahojen asiantuntijoita. Työryhmän tai alaryhmien kokouksiin asiantuntijoina osallistuivat Matti Rantala ja Harald Zschauer Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta, Tarja Haaranen, Oili Rahnasto, Anneli Karjalainen ja Klaus Pfister ympäristöministeriöstä, Airi Kulmala MTK ry:stä, Christel Engman-Andtbacka Länsi- ja Sisä-

2 Suomen AVI:sta, Ulla Hurmeranta Kuntaliitosta ja Jutta Lillberg-Puskala Jalasjärven kunnasta. Kokoukset Työryhmä piti yhteensä 12 varsinaista työryhmän kokousta ja kokoontui muutaman kerran alaryhmissä eri kokoonpanoissa käsittelemään erikseen uusia lupa- ja toimivaltarajoja, rekisteröintimenettelyn edellytyksiä ja muita eläinsuojien lupaprosessin kehittämistoimenpiteitä. Taustaselvitykset Ympäristöministeriö tilasi Etelä-Pohjanmaan ely-keskukselta työn tueksi erillisen eläinsuojaselvityksen (2014). Selvityksen laati Anne Polso, joka toimi myös työryhmän sihteerinä. Selvityksessä käsiteltiin aihetta koskevia aiempia selvityksiä, maatalouden rakennemuutosta, tämän hetkistä eläinsuojien ympäristölupamenettelyä ja lupahakemusten käsittelyä sekä lupa- ja toimivaltarajojen laskemisessa sovellettavia eläinyksikkökertoimia. Selvitys sisälsi eläinlajikohtaiset ehdotukset uusiksi lupa- ja toimivaltarajoiksi sekä arvion niiden vaikutuksista. Lisäksi selvityksessä sivuttiin muilta toimialoilta saatuja kokemuksia rekisteröintimenettelystä ja arvioitiin menettelyn soveltuvuutta eläinsuojien ympäristönsuojeluun sekä sen edellyttämän toimialakohtaisen asetuksen sisältöä ja soveltamisalaa. Työryhmä sai käyttöönsä lisäksi maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta tehdyn, Airi Kulmalan (MTK ry) laatiman selvityksen Kotieläintilat ja eläinsuojien ympäristöluvat.. Selvitys sisältää tietoja ja tilastoja kotieläintilojen eläinmääristä ja arvioidusta kehityksestä eri osissa Suomea. Selvityksessä analysoitiin myös AVI:n vuosina käsittelemät ympäristölupahakemukset ja 105 luvan otos kuntien vuosina myöntämistä luvista. Selvitys sisältää arvioita lupakynnyksen ja toimivaltarajojen muutosten vaikutuksista sekä ehdotuksia lupajärjestelmän kehittämiseksi. Esityksen vaikutusten arviointi Ympäristöministeriö teetti työryhmän esitysluonnoksesta erillisen vaikutusten arviointiselvityksen ulkopuolisella konsultilla. Selvityksessä arvioitiin työryhmän esityksen ympäristö-, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Työryhmä katsoo, että esityksen vaikutuksia ei tilatussa selvityksessä ole arvioitu siinä laajuudessa, että työryhmä voisi nojata päätöksenteossaan siihen. Selvitystä on pyydetty täydentämään, mutta selvitys ei valitettavasti valmistunut työryhmän käyttöön ennen esityksen luovuttamisen määräaikaa. Edellisen työryhmän johtopäätökset Eläinsuojien ympäristölupamenettelyn kehittämistä on aiemmin pohdittu ympäristöministeriön asettamassa ympäristölupamenettelyn keventäminen projektin eläinsuojat työryhmässä. Työryhmän tehtävänä oli koota yhteen toimialaa koskevat ympäristönsuojelun sisältövaatimukset ja laatia niiden sekä muun tiedon pohjalta toimialakohtaiset säännösehdotukset. Työryhmä ehdotti muun muassa, että eläinsuojien sijoituspaikkaharkintaan ja toimintaan sovelletaan edelleen ympäristölupamenettelyä, mutta lupahakemusten tarkistamismenettelyä kevennettäisiin. Lupakynnyksiin työryhmä ei ehdottanut muutoksia, mutta ehdotti toimivaltarajojen yhdenmukaistamista. Lisäksi työryhmä ehdotti nitraattiasetuksen, kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen ja ympäristölupamenettelyn selkeyttämiseksi annetun ohjeen uudistamista.

3 Työryhmän ehdotuksista on toteutunut kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen uudistaminen vuonna Nitraattiasetuksen uudistamistyö on loppusuoralla ja lupahakemusten tarkistamismenettelyn keventämistä valmistellaan ympäristönsuojelulainsäädännön uudistamishankkeen 2. vaiheessa. 2. Eläinsuojien nykyinen ympäristölupamenettely Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. Eläinsuojan luvanvaraisuus perustuu eläintenpitoon tuotantorakennuksessa. Eläinsuojaan kuuluu toiminnallisesti myös muun muassa eläinten tuottaman lannan varastointi sekä rehunvalmistus ja varastointi tuotantorakennuksen yhteydessä. Eläinsuoja on luvanvarainen, mikäli se ylittää eläinmäärältään ympäristönsuojeluasetuksessa säädetyn lupakynnyksen. Lupa voidaan edellyttää myös säädettyä vähäisempään toimintaan, mikäli toiminta sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa tai mikäli toiminnasta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Eläinsuojaa koskevan ympäristölupa-asian ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen toimivaltarajojen mukaisesti toimivaltainen viranomainen - kunta tai aluehallintovirasto. Ympäristöministeriö on laatinut ohjeen (Eläinyksikkökertoimet ympäristölupatarkoituksiin, Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, 1/2010) lupakynnyksen ja toimivaltarajan määrittelyksi sekä ympäristölupamenettelyn selkeyttämiseksi. Ohjeen mukaan tilan kaikki tuotantoeläimet otetaan lupakynnystä tai toimivaltarajaa laskettaessa huomioon. Ympäristönsuojeluasetuksen eläinluetteloiden mukaiset lupakynnykset ja toimivaltarajat huomioivat vain täysikasvuiset eläimet, mutta ympäristöluvassa arvioidaan kaikkien tilan tuotantoeläinten aiheuttamat ympäristövaikutukset. 3. Työryhmän johtopäätökset 3.1. Ehdotus uusiksi eläinsuojien lupa- ja toimivaltarajoiksi ja laskentatavat eri soveltamistilanteissa Työryhmän keskeisenä tehtävänä on ollut arvioida muutostarpeita eläinsuojien lupa- ja toimivaltarajoihin. Eläinsuojat muodostavat kaikista maamme ympäristöluvanvaraisista toiminnoista huomattavan osan. Suomen ympäristökeskuksen Kuntien ympäristöluvat selvityksen (Antti Salminen, SYKE 2014) mukaan eläinsuojien ja kalankasvatuksen ympäristöluvat käsittävät 62 %:ia kaikista kuntien myöntämistä ympäristöluvista. MMM:n / MTK:n selvityksen mukaan kunnan myöntämä ympäristölupa vuoden 2013 eläinmäärien perusteella tehdyn laskelman mukaan tarvitaan Manner-Suomessa 5600 eläinsuojalle ja aluehallintoviraston myöntämä lupa runsaalle 1500 eläinsuojalle. Noin 75 %:ia luvitettavista eläinsuojista on lypsy- ja/tai nautakarjatiloja. Kotieläintilojen määrän on arvioitu jatkavan vähenemistä. Eläintilojen määrä sen mukaan olisi vuonna 2020 noin tilaa, joista lypsykarjataloutta päätuotantosuuntana harjoittavien tilojen määrä olisi 5400 tilaa. Eläinmäärän ennustetaan säilyvän lähes nykyisellä tasolla Ehdotus uusiksi eläinsuojien luvanvaraisuuden rajoiksi Ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen 1 (luvanvaraiset toiminnot), taulukko 2:een kohtaan 11) eläinsuojat ja kalankasvatus työryhmä esittää seuraavat uudet luparajat ja uudet alakohdat, joilla huomioitaisiin soveltamistilanteet, joissa tilalla ei ole yhtä selkeää a) tai b) kohdassa mainitun tuotantoeläimen tuotantosuuntaa:

4 a) eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 40 lypsylehmälle, 80 lihanaudalle, 60 hevoselle tai ponille, 200 uuhelle tai vuohelle, 100 täysikasvuiselle emakolle, 250 lihasialle, munituskanalle tai broilerille b) turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 500 siitosnaarasminkille tai -hillerille taikka vähintään 250 siitosnaarasketulle tai supille c) muun kuin a) tai b) kohdassa mainitun eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä liitteen X * eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 d) jos eläinsuojassa on useampia a) tai b) kohdassa taikka liitteessä x mainittuja eläinlajeja, luvanvaraisuus määräytyy taulukon x eläinyksikkömäärien perusteella siten, että kunkin eläinlajin eläinyksikkökertoimilla lasketut eläinyksikkömäärät lasketaan yhteen ja summaa verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saaneen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnettuun luvanvaraisuuden rajaan, jonka ylittyessä toiminta on luvanvarainen e) edellä d) kohdan mukaan luparajaa laskettaessa ei huomioida tilan muita eläimiä, jos niiden yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on enintään 10 *) uusi lain liite, jossa määritellään uudet EII-indeksin mukaiset eläinyksikkökertoimet Ehdotus uusiksi eläinsuojien lupamenettelyn toimivaltarajoiksi Ympäristönsuojelulain 527/2014 nojalla annettavan uuden ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohtaan 11) esitetyt uudet toimivaltarajat: 11) eläinsuojat tai kalankasvatus: a) eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 150 lypsylehmälle, 300 lihanaudalle, 300 täysikasvuiselle emakolle, lihasialle, munituskanalle tai broilerille b) turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään siitosnaarasminkille tai -hillerille taikka vähintään 1400 siitosnaarasketulle tai supille c) muun kuin a) tai b) kohdissa mainitun eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen X eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 1200 d) jos eläinsuojassa on useampia a) tai b) kohdassa taikka liitteessä x mainittuja eläinlajeja, toimivaltaraja määräytyy liitteen x eläinyksikkömäärien perusteella siten, että kunkin eläinlajin eläinyksikkökertoimilla lasketut eläinyksikkömäärät lasketaan yhteen ja summaa verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saaneen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnettuun toimivaltarajaan, jonka ylittyessä lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto. e) edellä d) kohdan mukaan toimivaltarajaa laskettaessa ei huomioida tilan muita eläimiä, jos niiden yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on enintään 10

5 Ehdotus uusien eläinyksikkökertoimien käyttöönottamiseksi Laskettaessa lupa- ja toimivaltarajoja tilanteissa, joissa eläinsuojassa on eri eläinlajeja ja/tai eri-ikäistä karjaa ei ympäristönsuojeluasetuksen laitosluettelon eläinmääriin perustuvia rajaarvoja voida suoraan soveltaa. Tämän johdosta on laadittu eläinlajikohtaiset eläinyksikkökertoimet, joilla on pyritty yhteismitallistamaan eri eläinlajit niiden potentiaalisten ympäristövaikutusten perusteella laskettaessa lupa- ja toimivaltarajoja edellä mainituissa tilanteissa. Eläinyksikkökertoimen laadinnassa vertailueläimenä on käytetty lihasikaa ja sen tuottamaa lannan fosforipitoisuutta. Eläinyksikkökertoimet on sisällytetty kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeeseen. Lannan sisältämä fosforipitoisuus ei kuitenkaan kovin kattavasti kuvaa eri eläinlajien todellisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi se perustuu vanhentuneisiin eläinkohtaisiin fosforierityksiin, jotka ovat tuotostasojen nousun myötä lisääntyneet. Ympäristöministeriö teetti vuonna 2013 Suomen ympäristökeskuksella ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella selvityksen uusista eläinyksikkökertoimista, jonka tarkoituksena oli ottaa huomioon muutkin ympäristövaikutukset kuin ne, jotka potentiaalisesti aiheutuvat lannan fosforista. Selvityksessä arvioitiin viittä eri eläinyksikkökerroinmallia; päivitettyä fosforin eritykseen perustuvaa kerrointa, typeneritykseen perustuvaa kerrointa, ammoniakkipäästöihin perustuvaa kerrointa, typpi- ja fosforieritykseen perustuvaa kerrointa ja eläinkohtaiseen kokonaisympäristövaikutuspotentiaaliin perustuvaa kerrointa ns. EIIindeksiä. EII-indeksi perustuu kunkin eläimen fosforin ja typen erityksen pohjalta laskettuihin typen ja fosforin päästöihin vesiin ja ammoniakkipäästöihin ilmaan, ja niiden pohjalta arvioituihin vaikutuksiin ympäristöön. EII-indeksi yhdistäisi kaikkien kertoimien lähtötiedot ja olisi monipuolisin vaihtoehtoisista kertoimista, minkä johdosta sen käyttöä pidettiin selvityksessä suositeltavimpana. Työryhmä esittää Suomen ympäristökeskuksen ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen yhteistyössä laatimaan uuden kokonaisympäristövaikutuspotentiaalin perustuva eläinyksikkökertoimen käyttöönottoa jatkossa laskettaessa ympäristönsuojelulain tai -asetuksen laitosluettelon liitteessä luettelemattomia, useita eri eläinlajeja tai eri-ikäistä karjaa sisältävän eläinsuojan lupa- ja toimivaltarajoja. Sen sijaan Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen vähimmäisetäisyystaulukon eläinyksikkömäärissä käytettäisiin toistaiseksi vanhaa fosforiin perustuvaa indeksiä, kunnes taulukon päivittämiseen tarvittu tieto on kerätty. Eläinsuojan ja turkistarhan kokonaiseläinyksikkömäärän laskennassa käytettävät eläinyksikkökertoimet ja laskentaesimerkit eri soveltamistilanteisiin Taulukko 1. Eläinsuojan ja turkistarhan kokonaiseläinyksikkömäärän laskennassa käytettävät eläinyksikkökertoimet. Muiden eläinlajien kohdalla on käytettävä vuotuiselta typeneritykseltään lähinnä vastaavan eläimen eläinyksikkökerrointa. Eläin Eläinyksikkökerroin Lypsylehmä 10,84 Emolehmä 4,26 Hieho (12-24 kk) 3,95 Lihanauta (sonni kk) 5,67 Siitossonni (sonni > 2 v) 8,05 Vasikka 6-12 kk 3,40 Vasikka < 6 kk 1,70 Emakko porsaineen 2,62

6 Lihasika* 1,00 Karju 1,77 Joutilas emakko ydinsikalassa 1,77 Vieroitettu porsas, 5-11 vk, jos tilalla ei ole emakoita* 0,24 Hevonen 2v- 3,88 Poni** 2v-, hevonen 1v 2,75 Pienponi** 2v-, poni** 1v, hevonen <1v 2,03 Pienponi **1-2v, poni** <1v 1,22 Pienponi** <1v 0,81 Aasi (ponin ja pienponin tavoin säkäkorkeuden ja iän mukaan) 0,81-2,75 Lammas (uuhi karitsoineen, pässi) 0,61 Vuohi (kuttu kileineen, pukki) 0,61 Munituskana 0,07 Broileriemo 0,07 Kukko 0,10 Emokalkkuna 0,14 Lihakalkkuna* 0,12 Broileri* 0,03 Kananuorikko* 0,04 Emoankka, liha-ankka*, emohanhi, lihahanhi*, emofasaani, lihafasaani* 0,07 Emosorsa, lihasorsa* 0,06 Viiriäinen, helmikana 0,04 Kaninaaras poikasineen*** 0,19 Strutsi 0,87 Biisoni 2,49 Villisika 0,87 Minkki ja hilleri, siitosnaaras pentuineen 0,18 Minkki ja hilleri, pentu Minkki ja hilleri, siitosuros Kettu ja supi, siitosnaaras pentuineen 0,41 Kettu ja supi, pentu Kettu ja supi, siitosuros * eläinpaikkaa kohti ** poni: eläimen säkäkorkeus täysikasvuisena cm; pienponi: eläimen säkäkorkeus täysikasvuisena <120 cm *** Kaninaaraan elopaino noin 5 kg. Poikasien lisäksi kaniuros sisältyy naaraan eläinyksikkökertoimeen.

7 Laskentaesimerkit: Esimerkki 1 Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 alakohdassa e) tarkoitettu muu eläinsuoja, jossa on f) kohdan mukaisesti muita kuin a) tai b) kohdassa luetellun tuotantosuunnan eläimiä: Eläinsuojassa 65 biisonia ja 100 strutsia eläinmäärät x eläinyksikkökertoimet = eläinlajikohtaiset eläinyksikkömäärät (ey:t) Biisoni 65 x 2,49 =161,85 Strutsi 100 kpl x 0,87 = 87 ey:t yhteensä 248,85 Esimerkin eläinsuojan eläinyksikkömäärä on alle 250. Eläinsuoja ei edellytä ympäristölupaa. Esimerkki 2 Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 alakohdassa d) tarkoitettu eläinsuoja, jossa on yhden päätuotantosuunnan eri-ikäistä karjaa: Eläinsuojassa 120 lypsylehmää, 30 vasikkaa 6-12 kk, 40 hiehoa eläinmäärät x eläinyksikkökertoimet = eläinlajikohtaiset eläinyksikkömäärät Lypsylehmä 120 x 10,84 = ey 1300,8 Vasikka 30 x 3,40 = ey 102 Hieho 40 x 3,95 = ey 158 ey:t yhteensä 1560,8 lupa- ja toimivaltaraja päätuotantosuunnan mukaisen täysikasvuisen eläimen eläinyksikkökertoimeen perustuvan eläinyksikkömäärän mukaan, tässä lypsylehmä: 150 x 10,84 = 1626 ey Esimerkissä yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä 1560,8 ylittää täysikasvuisen lypsylehmän eläinyksikkömäärään perustuvan luparajan (40 x 10,84 = 433,6), mutta jää lypsylehmän eläinyksikkömäärän perustuvan aluehallintoviraston toimivaltarajan (150 x 10,84 = 1626), eli esimerkin eläinsuoja edellyttää kunnan ympäristöluvan.

8 Esimerkki 3 Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 alakohdassa e) tarkoitettu eläinsuoja, jossa on alakohdassa a) ja b) lueteltujen eri eläinlajien tuotantosuuntia: Eläinsuojassa 50 lypsylehmää ja 200 lihanautaa eläinmäärät x eläinyksikkökertoimet = eläinlajikohtaiset eläinyksikkömäärät Lypsylehmä 50 x 10,84 = 542 Lihanauta 200 x 5,67 = 1134 ey:t yhteensä 1676 lupa- ja toimivaltaraja sen tuotantoeläimen mukaan, jonka eläinyksikkökertoimeen perustuva eläinyksikkömäärä on suurin, esimerkissä lihanaudalla, Lihanaudan eläinyksikkömäärään perustuva toimivaltaraja on 1701, eli esimerkin eläinsuoja edellyttää kunnan ympäristöluvan. Esimerkki 4 Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 alakohdassa e) tarkoitettu eläinsuoja, jossa on alakohdassa a) ja c) lueteltujen eri eläinlajien tuotantosuuntia: Eläinsuojassa 39 lypsylehmää ja 10 strutsia eläinmäärät x eläinyksikkökertoimet = eläinlajikohtaiset eläinyksikkömäärät Lypsylehmä 39 x 10,84 = 423 Strutsi 10 x 0,87 = 8,7 ey:t yhteensä 432 lupa- ja toimivaltaraja sen tuotantoeläimen mukaan, jonka eläinyksikkökertoimeen perustuva eläinyksikkömäärä on suurin, esimerkissä lypsylehmällä, 423. Lypsylehmäneläinyksikkömäärään perustuva luparaja on 434, eli esimerkin eläinsuoja ei edellytä ympäristölupaa. *) liitteen eläinyksikkökertoimia sovelletaan myös ympäristönsuojeluasetuksessa säädettyihin eri eläinsuojien ja turkistarhojen toimivaltarajojen laskemiseen.

9 3.2. Rekisteröintimenettelyn edellytykset Työryhmä arvioi toimeksiantonsa mukaisesti edellytyksiä siirtää eläinsuojat rekisteröintimenettelyyn luvanvaraisuuden sijaan. Rekisteröinnin edellytyksistä säädetään ympäristönsuojelulaissa. Eläinsuojien rekisteröintimenettely vaatisi ympäristönsuojelulain mukaisesti toimialakohtaisen asetuksen säätämistä. Rekisteröintimenettely keventäisi ympäristönsuojelun hallinnollista taakkaa. Eläinsuojien osalta rekisteröintiin siirtymisen perusedellytykset ovat olemassa. Toimialalla on määrällisesti paljon samankaltaista toimintaa harjoittavia yksiköitä, joiden ympäristölupien lupamääräykset ovat vakiintuneita ja standardinomaisia. Rekisteröinnin kannalta ongelmaksi muodostuu kuitenkin eläinsuojien sijoittuminen. Eläinsuojien rekisteröinnin edellytyksenä tulee olla toiminnan sijoituspaikan soveltuvuus toiminnalle ja näin ollen riittävä etäisyys häiriintyviin kohteisiin. Eläinsuojille tyypillinen ratkaistava kysymys on naapuruussuhdelain 17 :n mukaisen kohtuuttoman rasituksen aiheuttaminen. Rekisteröintimenettelyn käyttöönotto edellyttäisi, että erikokoisille eläinsuojille ja eri eläinlajeille asetettaisiin riittävät etäisyysvaatimukset lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Käytännössä rekisteröintimenettelyyn siirtyminen tarkoittaisi asetuksen tasolla säädetyn etäisyyden soveltamista tapauskohtaisen harkinnan sijaan. Lisäksi tulisi ratkaista jo olemassa olevien eläinsuojien yhteyteen suunniteltujen laajennusten ja uudisrakennusten suhde rekisteröintimenettelyyn. Rekisteröintimenettelyn käyttöönottoon liittyy kuitenkin haasteita, jotka tulisi ratkaista ennen kuin siihen voitaisiin laajamittaisesti siirtyä eläinsuojissa. Rekisteröintimenettely voi pahimmillaan olla hyvin joustamaton menettely. Esimerkiksi paikallisten olosuhteiden huomioiminen voi olla siinä vaikeaa. Lisäksi rekisteröintimenettelyssä ei olisi mahdollista ottaa huomioon alueen kokonaiskuormitusta ja siten eri toimintojen yhteisvaikutusta esimerkiksi toiminnoista aiheutuvan hajun suhteen. Myös kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa kategorisesti noudatettavat vähimmäisetäisyydet voisivat olla toiminnanharjoittajien kannalta kohtuuttomia. Työryhmä näkeekin yhtenä tarkasteltavana vaihtoehtona mallin, jossa rekisteröintimenettelyä sovellettaisiin suoraan vain sellaisiin eläinsuojiin, jotka täyttäisivät asetuksen etäisyysvaatimukset häiriintyviin kohteisiin ja muut toiminnot käsiteltäisiin lupamenettelyssä, jossa tapauskohtaisessa harkinnassa paikalliset olosuhteet ja haittoja ehkäisevä tekniikka huomioiden toiminnalle voitaisiin myöntää ympäristölupa. Rekisteröintimenettelyn ohella olisi jatkossa vaihtoehtoisesti selvitettävä voisiko ympäristölupamenettelyä keventää siten, että se koskisi vain toiminnan sijainninohjausta ja muut eläinsuojia koskevat ympäristönsuojelumääräykset annettaisiin toimialakohtaisessa asetuksessa. Työryhmän arvion mukaan rekisteröinti ja erityisesti toimialakohtainen asetus voisivat pitkällä aikavälillä tarkasteltuna keventää eläinsuojien lupamenettelyä. Työryhmän toimikauden aikana ei kuitenkaan ollut mahdollista teettää riittäviä selvityksiä rekisteröintimenettelyyn siirtymisestä. Toimialakohtaisen asetuksen valmistelu ja rekisteröintimenettelyyn siirtyminen vaatisivat olemassa olevia laajempia hajututkimuksia sekä Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita, 1/2010) eläinsuojien vähimmäisetäisyystaulukon päivittämistä ja laajempaa käyttöönottoa asetuksen tasolla. Vähimmäisetäisyystaulukko ei nykyisessä muodossaan huomioi riittävällä tavalla eläinsuojasta aiheutuvaa hajua eikä myöskään eläinsuojassa käytössä olevaa ympäristönsuojelutekniikkaa.

10 Työryhmä ehdottaa, että eläinsuojien rekisteröintimenettelyyn siirtymisen mahdollisuuksien selvittämistä jatketaan. Työryhmä ehdottaa, että eri eläinlajeista ja erikokoisista eläinsuojista erilaisilla alueilla aiheutuvia hajuhaittoja selvitetään erillisillä tutkimuksilla. Kattavien hajututkimusten toteuttaminen ja niiden perusteella tehtävä vähimmäisetäisyyksien päivittäminen ovat edellytyksiä rekisteröintimenettelyyn siirtymiselle. Työryhmä ehdottaa, että eläinsuojien rekisteröintimenettelyyn siirtymisen edellytysten harkintaa jatketaan välittömästi edellä mainittujen tutkimusten valmistuttua sekä käynnistetään toimialaa koskevan ympäristönsuojeluasetuksen laatiminen Muut ehdotukset Turkiseläintalouteen oma ympäristönsuojeluohje Työryhmä ehdottaa, että turkiseläintaloudelle laadittaisiin jatkossa erillinen ympäristönsuojeluohje. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (Ympäristöhallinnon ohjeita, 1/2010) ei koske turkistarhausta. Turkiseläintalous poikkeaa monin tavoin muusta kotieläintaloudesta. Työryhmän ehdotuksen mukainen lupa- ja toimivaltarajojen muuttaminen edellyttävät ohjeistusta. Edellinen ohje on annettu 1990-luvulla ja se on edelleen luonnostasolla. Ohjeeseen tulisi sisällyttää myös vähimmäisetäisyystaulukko turkiseläimille. Ympäristölupien tarkistaminen ja sähköisten asiakirjojen käyttö Työryhmä ehdottaa, että eläinsuojia koskevien ympäristölupien automaattisista tarkistuksista luovuttaisiin. Eläinsuojatoiminta on useimmiten vakiintunutta sekä standardinomaista ja on osaltaan myös maataloustukivalvonnan piirissä. Lisäksi esimerkiksi lantaloista ja lannan levittämisestä säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksessa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta, jonka uudistusta viimeistellään ympäristöministeriössä. Työryhmä ehdottaa, että automaattisten ympäristölupien tarkistusten poistamisen mahdollisuuksia arvioitaisiin ympäristölupamenettelyn sujuvoittamista yleisesti selvittävän ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen 2. vaiheen projekti 1:n työryhmässä. Lisäksi työryhmä katsoo, että ympäristölupamenettelyssä tulee mahdollistaa sähköisten asiakirjojen käyttäminen.

Eläinsuojan ympäristöluvitus. Maarit Walta Ympäristönsuojelutarkastaja p. 0400 144 453 maarit.walta@ylasavonsote.fi

Eläinsuojan ympäristöluvitus. Maarit Walta Ympäristönsuojelutarkastaja p. 0400 144 453 maarit.walta@ylasavonsote.fi Eläinsuojan ympäristöluvitus Maarit Walta Ympäristönsuojelutarkastaja p. 0400 144 453 maarit.walta@ylasavonsote.fi 11.9.2014 Milloin eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan? Eläinsuoja, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

Ympäristölupamenettelyjen uudistus Sonja Pyykkönen

Ympäristölupamenettelyjen uudistus Sonja Pyykkönen Ympäristölupamenettelyjen uudistus 21.11.2016 Sonja Pyykkönen Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen uudistaminen Lupaprosessien uudistaminen Aluehallintouudistus Yhden luukun säädäntöhanke

Lisätiedot

Hankkeen kuvaus Eläinmäärän muutos ja eläinsuojan maksimikapasiteetti: Lietelannan varastointitilan muuttaminen:

Hankkeen kuvaus Eläinmäärän muutos ja eläinsuojan maksimikapasiteetti: Lietelannan varastointitilan muuttaminen: KESELY/7/07.04/2012 Keski-Suomi 11.6.2012 Tiina ja Petri Vammelvirta Ridantie 55 41580 Sauvamäki Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Lausuntopyyntö YVA -menettelystä Länsi- ja

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistaminen. ELY-keskuksen neuvottelukunta Janne Kärkkäinen

Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistaminen. ELY-keskuksen neuvottelukunta Janne Kärkkäinen Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistaminen ELY-keskuksen neuvottelukunta 18.6.2015 Janne Kärkkäinen 22.6.2015 Vaiheet I-vaihe: uusi ympäristönsuojelulaki 1.9.2014 asetus ympäristönsuojelusta 10.9.2015 II-vaihe:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain keskeisiä muutoksia Varsinais-Suomen ELY-keskus Virastotalon auditorio Hallitusneuvos Oili Rahnasto

Ympäristönsuojelulain keskeisiä muutoksia Varsinais-Suomen ELY-keskus Virastotalon auditorio Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulain keskeisiä muutoksia 30.9.2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus Virastotalon auditorio Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulain uudistaminen jatkuu Uudistamisen I vaihe, voimaan

Lisätiedot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Taulukko 1. Nautojen pohjoiset kotieläintuet vuonna 2016 Naudat Tukikelpoinen eläinryhmä Emolehmät (väh. kerran poikineet) Emolehmähiehot

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Kuntien kannalta keskeiset voimaan tulleet muutokset:

Kuntien kannalta keskeiset voimaan tulleet muutokset: Ympäristölautakunta 102 29.09.2015 Uusi ympäristönsuojelulaki ja - asetus ja niihin tehdyt muutokset 386/32.321/2015 Ympäristölautakunta 102 Kuntaliiton yleiskirje 8/2015: "Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa ja käsittely aluehallintovirastossa

Eläinsuojan ympäristölupa ja käsittely aluehallintovirastossa Eläinsuojan ympäristölupa ja käsittely aluehallintovirastossa Tiina Ristola ympäristöylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 24.2.2015 Varkaus Itä-Suomen aluehallintovirasto,tr/ympäristöluvat 2.3.2015

Lisätiedot

Uusin YSL-lainsäädäntö ja asetukset

Uusin YSL-lainsäädäntö ja asetukset Uusin YSL-lainsäädäntö ja asetukset kuntien kannalta keskeisimmät säädökset ja niiden keskeisin sisältö Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 Hallitussihteeri Jaana Junnila Tausta ja pääasialliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.02.2016 Sivu 1 / 1 376/2016 03.00.00 13 Espoon ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista

Lisätiedot

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Turkistarhojen ja maatilojen valvonta Valvojat Etelä-Pohjanmaan maatilat Pirita Rousu ja Toni Etholén (Seinäjoki)

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmas vaihe. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristöministeriö Turku

Ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmas vaihe. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristöministeriö Turku Ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmas vaihe Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristöministeriö 11.11.2016 Turku YSL:n uudistuksen I vaiheen 2014 ja II vaiheen 2015 keskeiset asiat Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristölupien käsittely. Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Uusimaa

Ympäristölupien käsittely. Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Uusimaa Ympäristölupien käsittely Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Uusimaa 18.9.2014 1 Esityksen sisältö Laitosluettelo ja siihen tehdyt muutokset Toimivaltainen lupaviranomainen Lupamenettelyt Lupaharkinta

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Puheenjohtaja Pokka avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Esityslista hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Pokka avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Esityslista hyväksyttiin. Ympäristönsuojelulain uudistamishanke Ohjausryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 19.1.2016 Aika Ma 18.1.2016 klo 12 13:30 Paikka Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Pankkisali Paikalla: Poissa: Pokka Hannele,

Lisätiedot

Suomen normilanta. Sari Luostarinen Erikoistutkija, FT, dos. Sika- ja siipikarjatalouden ympäristölupaseminaari, Huittinen.

Suomen normilanta. Sari Luostarinen Erikoistutkija, FT, dos. Sika- ja siipikarjatalouden ympäristölupaseminaari, Huittinen. Suomen normilanta Sari Luostarinen Erikoistutkija, FT, dos. 1 Tutkimusryhmä Sari Luostarinen tietojen keruu, kansainväliset vertailut, koordinaattori Jouni Nousiainen erityslaskenta Maarit Hellstedt tietojen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys 25.3.2015 MUTKU-päivät Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio Ympäristönsuojelulain uudistus YSL-hanke etenee vaiheittain 1. vaihe eli uusi YSL ja YSA tulivat

Lisätiedot

Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymätseminaari

Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymätseminaari Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymätseminaari Helsinki Kansliapäällikö Hannele Pokka Ympäristöministeriö 1 tulevaisuuden näkymät seminaari. Ampumaratoja on Suomessa yli 600, melkein

Lisätiedot

Nykyaikainen kotieläintila ympäristön uhka vai rikkaus

Nykyaikainen kotieläintila ympäristön uhka vai rikkaus Nykyaikainen kotieläintila ympäristön uhka vai rikkaus Maarit Hellstedt Vanhempi tutkija MTT Kotieläintuotannon tutkimus Tutkimus tutuksi, 1.4.2014 Seinäjoki 1 Esityksen sisältö Maataloustuotanto, kehitys

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Uuden vesilain toimeenpanosta Hajajätevesiasiaa Rekisteröintimenettelystä Ympäristönsuojelulain uudistuksesta Maa-aineslupajärjestelmän yhdistämistarpeista Muuta ajankohtaista

Lisätiedot

ELÄINSUOJAT - SELVITYS

ELÄINSUOJAT - SELVITYS ELÄINSUOJAT - SELVITYS Eläinsuojien ympäristölupamenettelyn kehittämistä selvittävälle työryhmälle 15.4.2014 Anne Polso Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 1 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Taustaa 2.1. Aikaisemmat selvitykset

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Sinin n vallankumous

Sinin n vallankumous Suomen Kalankasvattajaliiton koulutuspäivä 5.11.2015 Sinin n vallankumous Kommenttipuheenvuoro pienryhmän ehdotuksista koskien vesiviljelyn lupamenettelyn luvanvaraisuutta ja siihen liittyviä keventämismahdollisuuksia

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset Hallitusneuvos Oili Rahnasto 5.6.2014 Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Lain tarkoitus ja soveltamisala, 1-4 1 luku Yleiset säännökset Lain tarkoitus, 1 säännös

Lisätiedot

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitus uudistuu Kokonaan ympäristöluvista pois Varsinaisen ympäristöluvan sujuvoittaminen

Lisätiedot

Hevostilan ympäristömääräykset

Hevostilan ympäristömääräykset Hevostilan ympäristömääräykset Talli-ilta 11.6.2013 Keski-Uudenmaan hevostilallisille ympäristötarkastaja Kirsi Järvinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Lannan käsittely ja varastointi (1/2) Tallilla on

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Suositussopimuksen luonteesta Suositussopimuksen allekirjoittajilla ympäristöministeriöllä, Suomen Kuntaliitto ry:llä ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:llä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä

Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 23. -24.8.2016 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Ajankohtaista päästösääntelyssä suuret ja pienet

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän uudistaminen

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän uudistaminen Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän uudistaminen Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä, Kouvola 29.11.2016 Päivi Laurila Sisällysluettelo Ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä määrätään YSL:ssä Mikä on

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristörikosten laimennus

Ympäristörikosten laimennus Ympäristörikosten laimennus Miten vaikuttaa etukäteen ympäristörikoksen minimoimiseksi. Pertti Sundqvist Aiheita 1. lupa vai rikos? 2. miten ehkäistä 3. valitusten ja vastaavien muodolliset vaatimukset

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain uudistaminen. Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Kuntamarkkinat

Ympäristönsuojelulain uudistaminen. Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Kuntamarkkinat Ympäristönsuojelulain uudistaminen Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 12.9.2012 Kuntamarkkinat Ympäristönsuojelulain uudistaminen Keveneekö ympäristölupamenettely? Kuntien valvonta maksulliseksi? Suojellaanko

Lisätiedot

Paikkatietotekniikan soveltaminen vesistöjen kuormitusriskien arvioinnissa. Hydro-Pohjanmaa -hankkeen tuloksia Toni Sankari

Paikkatietotekniikan soveltaminen vesistöjen kuormitusriskien arvioinnissa. Hydro-Pohjanmaa -hankkeen tuloksia Toni Sankari Paikkatietotekniikan soveltaminen vesistöjen kuormitusriskien arvioinnissa Hydro-Pohjanmaa -hankkeen tuloksia Toni Sankari 18.11.2014 Mitä työosiossa selvitettiin? Maatiloilla syntyvän karjanlannan ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Millainen on hyvä lupahakemus?

Millainen on hyvä lupahakemus? Millainen on hyvä lupahakemus? Aluefoorumit 2016: Koulutus ympäristölupahakemuksen tekemiseen Martti Häikiö, Itä-Suomen aluehallintovirasto Esityksen sisältö Mitä ympäristölupaan sisältyy? Monilupainen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus nro 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus nro 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000 Valtioneuvoston asetus nro 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE LIPERIN KUNTA

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE LIPERIN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE LIPERIN KUNTA (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT Hakijan nimi tai toiminimi, kotipaikka

Lisätiedot

Lupaprosessien sujuvoittaminen

Lupaprosessien sujuvoittaminen Lupaprosessien sujuvoittaminen INFRA Akatemia 22.1.2016 Anu Kärkkäinen Johtaja, elinkeinoasiat Sipilän hallitusohjelman kirjaukset lupaprosessien sujuvoittaminen Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta, Kaustinen.

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta, Kaustinen. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 90/2014/1 Dnro LSSAVI/52/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.5.2014 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta, Kaustinen. Kuorikoski Kai, Kimmo

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE PÄÄTÖS Nro 131/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 222379 1(2) mmm.fi 20.9.2016 1413/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN UNIONIN RAHOITTAMIEN ELÄINTUKIEN VALVONNASTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä

Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä Ympäristöministeriön suunnitelma kevätistuntokaudella 2017 annettavista hallituksen esityksistä 27.1.2017 Lisätietoja: Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, riitta.ronn@ym.fi, 0295250255 HE laiksi rakennuksen

Lisätiedot

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta.

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta. Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 11 1 (5) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.03.2015 Sivu 1 / 1 142/11.01.03/2014 25 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Ympäristöluvanvaraista toimintaa koskevan valvontatoimivallan siirto ELY-keskukselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, Haapavesi ja Pyhäntä

Ympäristöluvanvaraista toimintaa koskevan valvontatoimivallan siirto ELY-keskukselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, Haapavesi ja Pyhäntä Ympäristöterveyslautakunta 8 21.04.2016 Ympäristöluvanvaraista toimintaa koskevan valvontatoimivallan siirto ELY-keskukselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, Haapavesi ja Pyhäntä Ympteltk 21.04.2016

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 25.11.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2012 503/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista Annettu Helsingissä 5 päivänä

Lisätiedot

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000).

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000). 1 Ympäristöministeriö Muistio Klaus Pfister 2.2.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI JÄTTEEN POLTTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA, KAIVANNAISJÄTTEISTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 5.4.2013 Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin jätelaki (646/2011) 6 1 mom. 10 kohta, 100 valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012),

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

KAARINAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA KAARINAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Maksujen määräytymisperusteet... 1 3 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut... 1 4 Menettelyn

Lisätiedot

Lausunto YM16/400/2012-

Lausunto YM16/400/2012- 1 (5) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi INFRA ry kiittää lausuntopyynnöstä koskien ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksia ja lausuu seuraavaa. Projekti 1/ Lupamenettelyn

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016 1 Khall. 30.06.2014 156 Liite 72 Kvalt. 06.10.2014 50 Liite 33 SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016 - ympäristönsuojelun maksutaksa Hyväksytty Siikalatvan kunnanvaltuustossa 06.10.2014

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Kaisa Vähänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY Aluefoorumi 25.5.2016, Hotelli Lasaretti, Oulu Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle Viranomaiseen kannattaa ottaa

Lisätiedot

KOTIELÄINTALOUDEN TUET Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset

KOTIELÄINTALOUDEN TUET Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset KOTIELÄINTALOUDEN TUET 2016 - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KOTIELÄINKOROTUS (LHK) sekä SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDEN

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

UUMA2. Lainsäädännön kehittämisen tarve Mara ja Masa. Pirkanmaan UUMA2-alueseminaari UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA

UUMA2. Lainsäädännön kehittämisen tarve Mara ja Masa. Pirkanmaan UUMA2-alueseminaari UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017 Lainsäädännön kehittämisen tarve Mara ja Masa Pirkanmaan UUMA2-alueseminaari Tampere 29.10.2015 Marjo Ronkainen, Ramboll VNA (591/2006, 403/2009)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016. Kotieläinkoulutus 13.4.2016

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016. Kotieläinkoulutus 13.4.2016 Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016 Kotieläinkoulutus 13.4.2016 Yleistä lammas- ja vuohipalkkioista Rekisteriperusteisia Hallinnassa oltava keskimäärin vähintään 20 palkkiokelpoista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS. Lampaat Vuohet

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS. Lampaat Vuohet ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS Lampaat Vuohet Kyrö 07.04.2015 1 Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta 2015 Sitoumus alkaen 01.05.2015 1 -vuotinen sitoumus Tänä vuonna poikkeus: 01.05.2015-31.12.2016 Seuraava

Lisätiedot

Asetus ehdotettaisiin tulevan voimaan 31 päivänä lokakuuta 2005.

Asetus ehdotettaisiin tulevan voimaan 31 päivänä lokakuuta 2005. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 17.10.2005 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI- EN

Lisätiedot

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.01.2014 1 VL 5. Luku (Ojitus) 3 Ojituksen luvanvaraisuus Ojituksella sekä ojan käyttämisellä

Lisätiedot