Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12.9.2014. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Eläinsuojien nykyinen ympäristölupamenettely 3. Työryhmän ehdotukset 3.1.Ehdotus uusiksi eläinsuojien lupa- ja toimivaltarajoiksi ja laskentatavat eri soveltamistilanteissa Ehdotus uusiksi eläinsuojien luvanvaraisuuden rajoiksi Ehdotus uusiksi eläinsuojien lupamenettelyn toimivaltarajoiksi Ehdotus uusien eläinyksikkökertoimien käyttöönottamiseksi 3.2. Rekisteröintimenettelyn edellytykset 3.3. Muut ehdotukset 1. Johdanto Ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen yhteydessä on noussut esiin tarve tarkastella eläinsuojien ympäristölupamenettelyä. Esityksen tavoitteena on toteuttaa osaltaan hallitusohjelman mukaista ympäristönsuojelulain lupa- ja ilmoitusjärjestelmän toimivuutta parantavaa uudistusta. Ympäristönsuojelulain ja asetuksen sekä eräiden muiden säädösten uudistamishankkeen 2. vaiheessa ympäristöministeriö asetti uudistamishankkeen projektin 6 selvittämään eläinsuojien ympäristölupamenettelyn kehittämistä. Työryhmän toimikaudeksi asetettiin Työryhmä toimikautta jatkettiin syyskuun 2014 loppuun saakka. Toimeksianto Työryhmän pääasiallisena tehtävänä on ollut selvittää ja arvioida muutostarpeita eläinsuojien ympäristöluvanvaraisuuden kynnysarvoihin ja laatia ehdotus eläinsuojien ympäristölupakäsittelyn toimivaltarajoiksi. Lisäksi työryhmän on tullut selvittää edellytyksiä ottaa käyttöön eläinsuojien rekisteröintimenettely ja sen edellyttämä eläinsuojien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva valtioneuvoston asetus. Työryhmän jäsenet ja asiantuntijat Työryhmän kokoonpano on ollut seuraava: Markus Tarasti, puheenjohtaja (ympäristöministeriö), Anne Polso, työryhmän sihteeri (Etelä-Pohjanmaan ely-keskus, y- vastuualue), Juha Grönroos (Suomen ympäristökeskus), Marja Hiitiö (Hämeen ely-keskus, y-vastuualue), Jaana Junnila (ympäristöministeriö), Leena-Marja Kauranne (ympäristöministeriö), Amanda Nikkilä (ympäristöministeriö, alkaen), Ilpo Kuronen (Suomen luonnonsuojeluliitto ry), Sari Luostarinen (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT), Minna Ojanperä (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry), Tarja Savea-Nukala (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto), Raija Seppänen (maa- ja metsätalousministeriö), Raimo Toivola (Keski-Suomen ely-keskus, e-vastuualue), Vesa Valpasvuo (Suomen Kuntaliitto) ja sihteeri Jenni Kasanen (ympäristöministeriö) Työryhmä kuuli työssään myös eri tahojen asiantuntijoita. Työryhmän tai alaryhmien kokouksiin asiantuntijoina osallistuivat Matti Rantala ja Harald Zschauer Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta, Tarja Haaranen, Oili Rahnasto, Anneli Karjalainen ja Klaus Pfister ympäristöministeriöstä, Airi Kulmala MTK ry:stä, Christel Engman-Andtbacka Länsi- ja Sisä-

2 Suomen AVI:sta, Ulla Hurmeranta Kuntaliitosta ja Jutta Lillberg-Puskala Jalasjärven kunnasta. Kokoukset Työryhmä piti yhteensä 12 varsinaista työryhmän kokousta ja kokoontui muutaman kerran alaryhmissä eri kokoonpanoissa käsittelemään erikseen uusia lupa- ja toimivaltarajoja, rekisteröintimenettelyn edellytyksiä ja muita eläinsuojien lupaprosessin kehittämistoimenpiteitä. Taustaselvitykset Ympäristöministeriö tilasi Etelä-Pohjanmaan ely-keskukselta työn tueksi erillisen eläinsuojaselvityksen (2014). Selvityksen laati Anne Polso, joka toimi myös työryhmän sihteerinä. Selvityksessä käsiteltiin aihetta koskevia aiempia selvityksiä, maatalouden rakennemuutosta, tämän hetkistä eläinsuojien ympäristölupamenettelyä ja lupahakemusten käsittelyä sekä lupa- ja toimivaltarajojen laskemisessa sovellettavia eläinyksikkökertoimia. Selvitys sisälsi eläinlajikohtaiset ehdotukset uusiksi lupa- ja toimivaltarajoiksi sekä arvion niiden vaikutuksista. Lisäksi selvityksessä sivuttiin muilta toimialoilta saatuja kokemuksia rekisteröintimenettelystä ja arvioitiin menettelyn soveltuvuutta eläinsuojien ympäristönsuojeluun sekä sen edellyttämän toimialakohtaisen asetuksen sisältöä ja soveltamisalaa. Työryhmä sai käyttöönsä lisäksi maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta tehdyn, Airi Kulmalan (MTK ry) laatiman selvityksen Kotieläintilat ja eläinsuojien ympäristöluvat.. Selvitys sisältää tietoja ja tilastoja kotieläintilojen eläinmääristä ja arvioidusta kehityksestä eri osissa Suomea. Selvityksessä analysoitiin myös AVI:n vuosina käsittelemät ympäristölupahakemukset ja 105 luvan otos kuntien vuosina myöntämistä luvista. Selvitys sisältää arvioita lupakynnyksen ja toimivaltarajojen muutosten vaikutuksista sekä ehdotuksia lupajärjestelmän kehittämiseksi. Esityksen vaikutusten arviointi Ympäristöministeriö teetti työryhmän esitysluonnoksesta erillisen vaikutusten arviointiselvityksen ulkopuolisella konsultilla. Selvityksessä arvioitiin työryhmän esityksen ympäristö-, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Työryhmä katsoo, että esityksen vaikutuksia ei tilatussa selvityksessä ole arvioitu siinä laajuudessa, että työryhmä voisi nojata päätöksenteossaan siihen. Selvitystä on pyydetty täydentämään, mutta selvitys ei valitettavasti valmistunut työryhmän käyttöön ennen esityksen luovuttamisen määräaikaa. Edellisen työryhmän johtopäätökset Eläinsuojien ympäristölupamenettelyn kehittämistä on aiemmin pohdittu ympäristöministeriön asettamassa ympäristölupamenettelyn keventäminen projektin eläinsuojat työryhmässä. Työryhmän tehtävänä oli koota yhteen toimialaa koskevat ympäristönsuojelun sisältövaatimukset ja laatia niiden sekä muun tiedon pohjalta toimialakohtaiset säännösehdotukset. Työryhmä ehdotti muun muassa, että eläinsuojien sijoituspaikkaharkintaan ja toimintaan sovelletaan edelleen ympäristölupamenettelyä, mutta lupahakemusten tarkistamismenettelyä kevennettäisiin. Lupakynnyksiin työryhmä ei ehdottanut muutoksia, mutta ehdotti toimivaltarajojen yhdenmukaistamista. Lisäksi työryhmä ehdotti nitraattiasetuksen, kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen ja ympäristölupamenettelyn selkeyttämiseksi annetun ohjeen uudistamista.

3 Työryhmän ehdotuksista on toteutunut kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen uudistaminen vuonna Nitraattiasetuksen uudistamistyö on loppusuoralla ja lupahakemusten tarkistamismenettelyn keventämistä valmistellaan ympäristönsuojelulainsäädännön uudistamishankkeen 2. vaiheessa. 2. Eläinsuojien nykyinen ympäristölupamenettely Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. Eläinsuojan luvanvaraisuus perustuu eläintenpitoon tuotantorakennuksessa. Eläinsuojaan kuuluu toiminnallisesti myös muun muassa eläinten tuottaman lannan varastointi sekä rehunvalmistus ja varastointi tuotantorakennuksen yhteydessä. Eläinsuoja on luvanvarainen, mikäli se ylittää eläinmäärältään ympäristönsuojeluasetuksessa säädetyn lupakynnyksen. Lupa voidaan edellyttää myös säädettyä vähäisempään toimintaan, mikäli toiminta sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa tai mikäli toiminnasta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Eläinsuojaa koskevan ympäristölupa-asian ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen toimivaltarajojen mukaisesti toimivaltainen viranomainen - kunta tai aluehallintovirasto. Ympäristöministeriö on laatinut ohjeen (Eläinyksikkökertoimet ympäristölupatarkoituksiin, Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, 1/2010) lupakynnyksen ja toimivaltarajan määrittelyksi sekä ympäristölupamenettelyn selkeyttämiseksi. Ohjeen mukaan tilan kaikki tuotantoeläimet otetaan lupakynnystä tai toimivaltarajaa laskettaessa huomioon. Ympäristönsuojeluasetuksen eläinluetteloiden mukaiset lupakynnykset ja toimivaltarajat huomioivat vain täysikasvuiset eläimet, mutta ympäristöluvassa arvioidaan kaikkien tilan tuotantoeläinten aiheuttamat ympäristövaikutukset. 3. Työryhmän johtopäätökset 3.1. Ehdotus uusiksi eläinsuojien lupa- ja toimivaltarajoiksi ja laskentatavat eri soveltamistilanteissa Työryhmän keskeisenä tehtävänä on ollut arvioida muutostarpeita eläinsuojien lupa- ja toimivaltarajoihin. Eläinsuojat muodostavat kaikista maamme ympäristöluvanvaraisista toiminnoista huomattavan osan. Suomen ympäristökeskuksen Kuntien ympäristöluvat selvityksen (Antti Salminen, SYKE 2014) mukaan eläinsuojien ja kalankasvatuksen ympäristöluvat käsittävät 62 %:ia kaikista kuntien myöntämistä ympäristöluvista. MMM:n / MTK:n selvityksen mukaan kunnan myöntämä ympäristölupa vuoden 2013 eläinmäärien perusteella tehdyn laskelman mukaan tarvitaan Manner-Suomessa 5600 eläinsuojalle ja aluehallintoviraston myöntämä lupa runsaalle 1500 eläinsuojalle. Noin 75 %:ia luvitettavista eläinsuojista on lypsy- ja/tai nautakarjatiloja. Kotieläintilojen määrän on arvioitu jatkavan vähenemistä. Eläintilojen määrä sen mukaan olisi vuonna 2020 noin tilaa, joista lypsykarjataloutta päätuotantosuuntana harjoittavien tilojen määrä olisi 5400 tilaa. Eläinmäärän ennustetaan säilyvän lähes nykyisellä tasolla Ehdotus uusiksi eläinsuojien luvanvaraisuuden rajoiksi Ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen 1 (luvanvaraiset toiminnot), taulukko 2:een kohtaan 11) eläinsuojat ja kalankasvatus työryhmä esittää seuraavat uudet luparajat ja uudet alakohdat, joilla huomioitaisiin soveltamistilanteet, joissa tilalla ei ole yhtä selkeää a) tai b) kohdassa mainitun tuotantoeläimen tuotantosuuntaa:

4 a) eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 40 lypsylehmälle, 80 lihanaudalle, 60 hevoselle tai ponille, 200 uuhelle tai vuohelle, 100 täysikasvuiselle emakolle, 250 lihasialle, munituskanalle tai broilerille b) turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 500 siitosnaarasminkille tai -hillerille taikka vähintään 250 siitosnaarasketulle tai supille c) muun kuin a) tai b) kohdassa mainitun eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä liitteen X * eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 d) jos eläinsuojassa on useampia a) tai b) kohdassa taikka liitteessä x mainittuja eläinlajeja, luvanvaraisuus määräytyy taulukon x eläinyksikkömäärien perusteella siten, että kunkin eläinlajin eläinyksikkökertoimilla lasketut eläinyksikkömäärät lasketaan yhteen ja summaa verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saaneen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnettuun luvanvaraisuuden rajaan, jonka ylittyessä toiminta on luvanvarainen e) edellä d) kohdan mukaan luparajaa laskettaessa ei huomioida tilan muita eläimiä, jos niiden yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on enintään 10 *) uusi lain liite, jossa määritellään uudet EII-indeksin mukaiset eläinyksikkökertoimet Ehdotus uusiksi eläinsuojien lupamenettelyn toimivaltarajoiksi Ympäristönsuojelulain 527/2014 nojalla annettavan uuden ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohtaan 11) esitetyt uudet toimivaltarajat: 11) eläinsuojat tai kalankasvatus: a) eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 150 lypsylehmälle, 300 lihanaudalle, 300 täysikasvuiselle emakolle, lihasialle, munituskanalle tai broilerille b) turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään siitosnaarasminkille tai -hillerille taikka vähintään 1400 siitosnaarasketulle tai supille c) muun kuin a) tai b) kohdissa mainitun eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen X eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 1200 d) jos eläinsuojassa on useampia a) tai b) kohdassa taikka liitteessä x mainittuja eläinlajeja, toimivaltaraja määräytyy liitteen x eläinyksikkömäärien perusteella siten, että kunkin eläinlajin eläinyksikkökertoimilla lasketut eläinyksikkömäärät lasketaan yhteen ja summaa verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saaneen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnettuun toimivaltarajaan, jonka ylittyessä lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto. e) edellä d) kohdan mukaan toimivaltarajaa laskettaessa ei huomioida tilan muita eläimiä, jos niiden yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on enintään 10

5 Ehdotus uusien eläinyksikkökertoimien käyttöönottamiseksi Laskettaessa lupa- ja toimivaltarajoja tilanteissa, joissa eläinsuojassa on eri eläinlajeja ja/tai eri-ikäistä karjaa ei ympäristönsuojeluasetuksen laitosluettelon eläinmääriin perustuvia rajaarvoja voida suoraan soveltaa. Tämän johdosta on laadittu eläinlajikohtaiset eläinyksikkökertoimet, joilla on pyritty yhteismitallistamaan eri eläinlajit niiden potentiaalisten ympäristövaikutusten perusteella laskettaessa lupa- ja toimivaltarajoja edellä mainituissa tilanteissa. Eläinyksikkökertoimen laadinnassa vertailueläimenä on käytetty lihasikaa ja sen tuottamaa lannan fosforipitoisuutta. Eläinyksikkökertoimet on sisällytetty kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeeseen. Lannan sisältämä fosforipitoisuus ei kuitenkaan kovin kattavasti kuvaa eri eläinlajien todellisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi se perustuu vanhentuneisiin eläinkohtaisiin fosforierityksiin, jotka ovat tuotostasojen nousun myötä lisääntyneet. Ympäristöministeriö teetti vuonna 2013 Suomen ympäristökeskuksella ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella selvityksen uusista eläinyksikkökertoimista, jonka tarkoituksena oli ottaa huomioon muutkin ympäristövaikutukset kuin ne, jotka potentiaalisesti aiheutuvat lannan fosforista. Selvityksessä arvioitiin viittä eri eläinyksikkökerroinmallia; päivitettyä fosforin eritykseen perustuvaa kerrointa, typeneritykseen perustuvaa kerrointa, ammoniakkipäästöihin perustuvaa kerrointa, typpi- ja fosforieritykseen perustuvaa kerrointa ja eläinkohtaiseen kokonaisympäristövaikutuspotentiaaliin perustuvaa kerrointa ns. EIIindeksiä. EII-indeksi perustuu kunkin eläimen fosforin ja typen erityksen pohjalta laskettuihin typen ja fosforin päästöihin vesiin ja ammoniakkipäästöihin ilmaan, ja niiden pohjalta arvioituihin vaikutuksiin ympäristöön. EII-indeksi yhdistäisi kaikkien kertoimien lähtötiedot ja olisi monipuolisin vaihtoehtoisista kertoimista, minkä johdosta sen käyttöä pidettiin selvityksessä suositeltavimpana. Työryhmä esittää Suomen ympäristökeskuksen ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen yhteistyössä laatimaan uuden kokonaisympäristövaikutuspotentiaalin perustuva eläinyksikkökertoimen käyttöönottoa jatkossa laskettaessa ympäristönsuojelulain tai -asetuksen laitosluettelon liitteessä luettelemattomia, useita eri eläinlajeja tai eri-ikäistä karjaa sisältävän eläinsuojan lupa- ja toimivaltarajoja. Sen sijaan Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen vähimmäisetäisyystaulukon eläinyksikkömäärissä käytettäisiin toistaiseksi vanhaa fosforiin perustuvaa indeksiä, kunnes taulukon päivittämiseen tarvittu tieto on kerätty. Eläinsuojan ja turkistarhan kokonaiseläinyksikkömäärän laskennassa käytettävät eläinyksikkökertoimet ja laskentaesimerkit eri soveltamistilanteisiin Taulukko 1. Eläinsuojan ja turkistarhan kokonaiseläinyksikkömäärän laskennassa käytettävät eläinyksikkökertoimet. Muiden eläinlajien kohdalla on käytettävä vuotuiselta typeneritykseltään lähinnä vastaavan eläimen eläinyksikkökerrointa. Eläin Eläinyksikkökerroin Lypsylehmä 10,84 Emolehmä 4,26 Hieho (12-24 kk) 3,95 Lihanauta (sonni kk) 5,67 Siitossonni (sonni > 2 v) 8,05 Vasikka 6-12 kk 3,40 Vasikka < 6 kk 1,70 Emakko porsaineen 2,62

6 Lihasika* 1,00 Karju 1,77 Joutilas emakko ydinsikalassa 1,77 Vieroitettu porsas, 5-11 vk, jos tilalla ei ole emakoita* 0,24 Hevonen 2v- 3,88 Poni** 2v-, hevonen 1v 2,75 Pienponi** 2v-, poni** 1v, hevonen <1v 2,03 Pienponi **1-2v, poni** <1v 1,22 Pienponi** <1v 0,81 Aasi (ponin ja pienponin tavoin säkäkorkeuden ja iän mukaan) 0,81-2,75 Lammas (uuhi karitsoineen, pässi) 0,61 Vuohi (kuttu kileineen, pukki) 0,61 Munituskana 0,07 Broileriemo 0,07 Kukko 0,10 Emokalkkuna 0,14 Lihakalkkuna* 0,12 Broileri* 0,03 Kananuorikko* 0,04 Emoankka, liha-ankka*, emohanhi, lihahanhi*, emofasaani, lihafasaani* 0,07 Emosorsa, lihasorsa* 0,06 Viiriäinen, helmikana 0,04 Kaninaaras poikasineen*** 0,19 Strutsi 0,87 Biisoni 2,49 Villisika 0,87 Minkki ja hilleri, siitosnaaras pentuineen 0,18 Minkki ja hilleri, pentu Minkki ja hilleri, siitosuros Kettu ja supi, siitosnaaras pentuineen 0,41 Kettu ja supi, pentu Kettu ja supi, siitosuros * eläinpaikkaa kohti ** poni: eläimen säkäkorkeus täysikasvuisena cm; pienponi: eläimen säkäkorkeus täysikasvuisena <120 cm *** Kaninaaraan elopaino noin 5 kg. Poikasien lisäksi kaniuros sisältyy naaraan eläinyksikkökertoimeen.

7 Laskentaesimerkit: Esimerkki 1 Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 alakohdassa e) tarkoitettu muu eläinsuoja, jossa on f) kohdan mukaisesti muita kuin a) tai b) kohdassa luetellun tuotantosuunnan eläimiä: Eläinsuojassa 65 biisonia ja 100 strutsia eläinmäärät x eläinyksikkökertoimet = eläinlajikohtaiset eläinyksikkömäärät (ey:t) Biisoni 65 x 2,49 =161,85 Strutsi 100 kpl x 0,87 = 87 ey:t yhteensä 248,85 Esimerkin eläinsuojan eläinyksikkömäärä on alle 250. Eläinsuoja ei edellytä ympäristölupaa. Esimerkki 2 Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 alakohdassa d) tarkoitettu eläinsuoja, jossa on yhden päätuotantosuunnan eri-ikäistä karjaa: Eläinsuojassa 120 lypsylehmää, 30 vasikkaa 6-12 kk, 40 hiehoa eläinmäärät x eläinyksikkökertoimet = eläinlajikohtaiset eläinyksikkömäärät Lypsylehmä 120 x 10,84 = ey 1300,8 Vasikka 30 x 3,40 = ey 102 Hieho 40 x 3,95 = ey 158 ey:t yhteensä 1560,8 lupa- ja toimivaltaraja päätuotantosuunnan mukaisen täysikasvuisen eläimen eläinyksikkökertoimeen perustuvan eläinyksikkömäärän mukaan, tässä lypsylehmä: 150 x 10,84 = 1626 ey Esimerkissä yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä 1560,8 ylittää täysikasvuisen lypsylehmän eläinyksikkömäärään perustuvan luparajan (40 x 10,84 = 433,6), mutta jää lypsylehmän eläinyksikkömäärän perustuvan aluehallintoviraston toimivaltarajan (150 x 10,84 = 1626), eli esimerkin eläinsuoja edellyttää kunnan ympäristöluvan.

8 Esimerkki 3 Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 alakohdassa e) tarkoitettu eläinsuoja, jossa on alakohdassa a) ja b) lueteltujen eri eläinlajien tuotantosuuntia: Eläinsuojassa 50 lypsylehmää ja 200 lihanautaa eläinmäärät x eläinyksikkökertoimet = eläinlajikohtaiset eläinyksikkömäärät Lypsylehmä 50 x 10,84 = 542 Lihanauta 200 x 5,67 = 1134 ey:t yhteensä 1676 lupa- ja toimivaltaraja sen tuotantoeläimen mukaan, jonka eläinyksikkökertoimeen perustuva eläinyksikkömäärä on suurin, esimerkissä lihanaudalla, Lihanaudan eläinyksikkömäärään perustuva toimivaltaraja on 1701, eli esimerkin eläinsuoja edellyttää kunnan ympäristöluvan. Esimerkki 4 Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 alakohdassa e) tarkoitettu eläinsuoja, jossa on alakohdassa a) ja c) lueteltujen eri eläinlajien tuotantosuuntia: Eläinsuojassa 39 lypsylehmää ja 10 strutsia eläinmäärät x eläinyksikkökertoimet = eläinlajikohtaiset eläinyksikkömäärät Lypsylehmä 39 x 10,84 = 423 Strutsi 10 x 0,87 = 8,7 ey:t yhteensä 432 lupa- ja toimivaltaraja sen tuotantoeläimen mukaan, jonka eläinyksikkökertoimeen perustuva eläinyksikkömäärä on suurin, esimerkissä lypsylehmällä, 423. Lypsylehmäneläinyksikkömäärään perustuva luparaja on 434, eli esimerkin eläinsuoja ei edellytä ympäristölupaa. *) liitteen eläinyksikkökertoimia sovelletaan myös ympäristönsuojeluasetuksessa säädettyihin eri eläinsuojien ja turkistarhojen toimivaltarajojen laskemiseen.

9 3.2. Rekisteröintimenettelyn edellytykset Työryhmä arvioi toimeksiantonsa mukaisesti edellytyksiä siirtää eläinsuojat rekisteröintimenettelyyn luvanvaraisuuden sijaan. Rekisteröinnin edellytyksistä säädetään ympäristönsuojelulaissa. Eläinsuojien rekisteröintimenettely vaatisi ympäristönsuojelulain mukaisesti toimialakohtaisen asetuksen säätämistä. Rekisteröintimenettely keventäisi ympäristönsuojelun hallinnollista taakkaa. Eläinsuojien osalta rekisteröintiin siirtymisen perusedellytykset ovat olemassa. Toimialalla on määrällisesti paljon samankaltaista toimintaa harjoittavia yksiköitä, joiden ympäristölupien lupamääräykset ovat vakiintuneita ja standardinomaisia. Rekisteröinnin kannalta ongelmaksi muodostuu kuitenkin eläinsuojien sijoittuminen. Eläinsuojien rekisteröinnin edellytyksenä tulee olla toiminnan sijoituspaikan soveltuvuus toiminnalle ja näin ollen riittävä etäisyys häiriintyviin kohteisiin. Eläinsuojille tyypillinen ratkaistava kysymys on naapuruussuhdelain 17 :n mukaisen kohtuuttoman rasituksen aiheuttaminen. Rekisteröintimenettelyn käyttöönotto edellyttäisi, että erikokoisille eläinsuojille ja eri eläinlajeille asetettaisiin riittävät etäisyysvaatimukset lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Käytännössä rekisteröintimenettelyyn siirtyminen tarkoittaisi asetuksen tasolla säädetyn etäisyyden soveltamista tapauskohtaisen harkinnan sijaan. Lisäksi tulisi ratkaista jo olemassa olevien eläinsuojien yhteyteen suunniteltujen laajennusten ja uudisrakennusten suhde rekisteröintimenettelyyn. Rekisteröintimenettelyn käyttöönottoon liittyy kuitenkin haasteita, jotka tulisi ratkaista ennen kuin siihen voitaisiin laajamittaisesti siirtyä eläinsuojissa. Rekisteröintimenettely voi pahimmillaan olla hyvin joustamaton menettely. Esimerkiksi paikallisten olosuhteiden huomioiminen voi olla siinä vaikeaa. Lisäksi rekisteröintimenettelyssä ei olisi mahdollista ottaa huomioon alueen kokonaiskuormitusta ja siten eri toimintojen yhteisvaikutusta esimerkiksi toiminnoista aiheutuvan hajun suhteen. Myös kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa kategorisesti noudatettavat vähimmäisetäisyydet voisivat olla toiminnanharjoittajien kannalta kohtuuttomia. Työryhmä näkeekin yhtenä tarkasteltavana vaihtoehtona mallin, jossa rekisteröintimenettelyä sovellettaisiin suoraan vain sellaisiin eläinsuojiin, jotka täyttäisivät asetuksen etäisyysvaatimukset häiriintyviin kohteisiin ja muut toiminnot käsiteltäisiin lupamenettelyssä, jossa tapauskohtaisessa harkinnassa paikalliset olosuhteet ja haittoja ehkäisevä tekniikka huomioiden toiminnalle voitaisiin myöntää ympäristölupa. Rekisteröintimenettelyn ohella olisi jatkossa vaihtoehtoisesti selvitettävä voisiko ympäristölupamenettelyä keventää siten, että se koskisi vain toiminnan sijainninohjausta ja muut eläinsuojia koskevat ympäristönsuojelumääräykset annettaisiin toimialakohtaisessa asetuksessa. Työryhmän arvion mukaan rekisteröinti ja erityisesti toimialakohtainen asetus voisivat pitkällä aikavälillä tarkasteltuna keventää eläinsuojien lupamenettelyä. Työryhmän toimikauden aikana ei kuitenkaan ollut mahdollista teettää riittäviä selvityksiä rekisteröintimenettelyyn siirtymisestä. Toimialakohtaisen asetuksen valmistelu ja rekisteröintimenettelyyn siirtyminen vaatisivat olemassa olevia laajempia hajututkimuksia sekä Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita, 1/2010) eläinsuojien vähimmäisetäisyystaulukon päivittämistä ja laajempaa käyttöönottoa asetuksen tasolla. Vähimmäisetäisyystaulukko ei nykyisessä muodossaan huomioi riittävällä tavalla eläinsuojasta aiheutuvaa hajua eikä myöskään eläinsuojassa käytössä olevaa ympäristönsuojelutekniikkaa.

10 Työryhmä ehdottaa, että eläinsuojien rekisteröintimenettelyyn siirtymisen mahdollisuuksien selvittämistä jatketaan. Työryhmä ehdottaa, että eri eläinlajeista ja erikokoisista eläinsuojista erilaisilla alueilla aiheutuvia hajuhaittoja selvitetään erillisillä tutkimuksilla. Kattavien hajututkimusten toteuttaminen ja niiden perusteella tehtävä vähimmäisetäisyyksien päivittäminen ovat edellytyksiä rekisteröintimenettelyyn siirtymiselle. Työryhmä ehdottaa, että eläinsuojien rekisteröintimenettelyyn siirtymisen edellytysten harkintaa jatketaan välittömästi edellä mainittujen tutkimusten valmistuttua sekä käynnistetään toimialaa koskevan ympäristönsuojeluasetuksen laatiminen Muut ehdotukset Turkiseläintalouteen oma ympäristönsuojeluohje Työryhmä ehdottaa, että turkiseläintaloudelle laadittaisiin jatkossa erillinen ympäristönsuojeluohje. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (Ympäristöhallinnon ohjeita, 1/2010) ei koske turkistarhausta. Turkiseläintalous poikkeaa monin tavoin muusta kotieläintaloudesta. Työryhmän ehdotuksen mukainen lupa- ja toimivaltarajojen muuttaminen edellyttävät ohjeistusta. Edellinen ohje on annettu 1990-luvulla ja se on edelleen luonnostasolla. Ohjeeseen tulisi sisällyttää myös vähimmäisetäisyystaulukko turkiseläimille. Ympäristölupien tarkistaminen ja sähköisten asiakirjojen käyttö Työryhmä ehdottaa, että eläinsuojia koskevien ympäristölupien automaattisista tarkistuksista luovuttaisiin. Eläinsuojatoiminta on useimmiten vakiintunutta sekä standardinomaista ja on osaltaan myös maataloustukivalvonnan piirissä. Lisäksi esimerkiksi lantaloista ja lannan levittämisestä säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksessa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta, jonka uudistusta viimeistellään ympäristöministeriössä. Työryhmä ehdottaa, että automaattisten ympäristölupien tarkistusten poistamisen mahdollisuuksia arvioitaisiin ympäristölupamenettelyn sujuvoittamista yleisesti selvittävän ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen 2. vaiheen projekti 1:n työryhmässä. Lisäksi työryhmä katsoo, että ympäristölupamenettelyssä tulee mahdollistaa sähköisten asiakirjojen käyttäminen.

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 5.5.2014 Jyväskylä Harri Liukkonen, Keski-Suomen ELY-keskus Milloin tarvitaan Ympäristön pilaantumisen vaaraa

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvitus. Maarit Walta Ympäristönsuojelutarkastaja p. 0400 144 453 maarit.walta@ylasavonsote.fi

Eläinsuojan ympäristöluvitus. Maarit Walta Ympäristönsuojelutarkastaja p. 0400 144 453 maarit.walta@ylasavonsote.fi Eläinsuojan ympäristöluvitus Maarit Walta Ympäristönsuojelutarkastaja p. 0400 144 453 maarit.walta@ylasavonsote.fi 11.9.2014 Milloin eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan? Eläinsuoja, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistaminen. ELY-keskuksen neuvottelukunta Janne Kärkkäinen

Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistaminen. ELY-keskuksen neuvottelukunta Janne Kärkkäinen Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistaminen ELY-keskuksen neuvottelukunta 18.6.2015 Janne Kärkkäinen 22.6.2015 Vaiheet I-vaihe: uusi ympäristönsuojelulaki 1.9.2014 asetus ympäristönsuojelusta 10.9.2015 II-vaihe:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain keskeisiä muutoksia Varsinais-Suomen ELY-keskus Virastotalon auditorio Hallitusneuvos Oili Rahnasto

Ympäristönsuojelulain keskeisiä muutoksia Varsinais-Suomen ELY-keskus Virastotalon auditorio Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulain keskeisiä muutoksia 30.9.2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus Virastotalon auditorio Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulain uudistaminen jatkuu Uudistamisen I vaihe, voimaan

Lisätiedot

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2010 Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2010 Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje Helsinki 2010

Lisätiedot

Uusin YSL-lainsäädäntö ja asetukset

Uusin YSL-lainsäädäntö ja asetukset Uusin YSL-lainsäädäntö ja asetukset kuntien kannalta keskeisimmät säädökset ja niiden keskeisin sisältö Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 Hallitussihteeri Jaana Junnila Tausta ja pääasialliset

Lisätiedot

VALVONTAILMOITUS Nitraattiasetuksen 3 :n ja liitteen 1 mukainen lannan varastointi patterissa

VALVONTAILMOITUS Nitraattiasetuksen 3 :n ja liitteen 1 mukainen lannan varastointi patterissa VALVONTAILMOITUS Nitraattiasetuksen 3 :n ja liitteen 1 mukainen lannan varastointi patterissa kunnalliselle ympäristönsuojeluviranomaiselle lannan kaukovarastoinnista patterissa (kohta D) myös, jos patteri

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. lannan varastoinnista lantapatterissa. lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle

Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. lannan varastoinnista lantapatterissa. lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle ILMOITUS Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lannan varastoinnista lantapatterissa lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle lannan luovuttamisesta ympäristöluvan saaneelle hyödyntäjälle

Lisätiedot

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Eläinsuojien ympäristöluvat - taustaa Vuonna 2013 noin 20 000 tilalla kotieläimiä, eläinsuojan

Lisätiedot

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 Hevostallien ympärist ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 YSL 4 yleiset periaatteet 1. Ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate 2. Varovaisuus- ja huolellisuusperiaate

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 168 :n MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

LAPUAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 168 :n MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA LAPUAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 168 :n MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uuden ympäristönsuojelulain (527/2014) 167 :n mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä ympäristönsuojelulain ja

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Turkistarhojen ja maatilojen valvonta Valvojat Etelä-Pohjanmaan maatilat Pirita Rousu ja Toni Etholén (Seinäjoki)

Lisätiedot

Ympäristölupa. lupa perustuu ympäristönsuojelulakiin ja - asetukseen lupaviranomaiset

Ympäristölupa. lupa perustuu ympäristönsuojelulakiin ja - asetukseen lupaviranomaiset Ympäristölupa lupa perustuu ympäristönsuojelulakiin ja - asetukseen lupaviranomaiset suuret yksiköt: AVI:lta luvat, ELY valvoo pienet yksiköt: kunta antaa luvan ja valvoo Ympäristönsuojelulaki uudistuu

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/00

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/00 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/00 Pvm Dnro 22.6.2000 2328/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 24.8.2000 - toistaiseksi Valtuutussäännökset L Euroopan yhteisöjen yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Nykyaikainen kotieläintila ympäristön uhka vai rikkaus

Nykyaikainen kotieläintila ympäristön uhka vai rikkaus Nykyaikainen kotieläintila ympäristön uhka vai rikkaus Maarit Hellstedt Vanhempi tutkija MTT Kotieläintuotannon tutkimus Tutkimus tutuksi, 1.4.2014 Seinäjoki 1 Esityksen sisältö Maataloustuotanto, kehitys

Lisätiedot

Puheenjohtaja Pokka avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Esityslista hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Pokka avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Esityslista hyväksyttiin. Ympäristönsuojelulain uudistamishanke Ohjausryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 19.1.2016 Aika Ma 18.1.2016 klo 12 13:30 Paikka Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Pankkisali Paikalla: Poissa: Pokka Hannele,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

ELÄINSUOJAT - SELVITYS

ELÄINSUOJAT - SELVITYS ELÄINSUOJAT - SELVITYS Eläinsuojien ympäristölupamenettelyn kehittämistä selvittävälle työryhmälle 15.4.2014 Anne Polso Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 1 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Taustaa 2.1. Aikaisemmat selvitykset

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 45/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 45/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015 45/2015 Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

LUPAPROSESSIN KEVENTÄMINEN JA YMPÄRISTÖVALVONNAN MAKSULLISUUS

LUPAPROSESSIN KEVENTÄMINEN JA YMPÄRISTÖVALVONNAN MAKSULLISUUS LUPAPROSESSIN KEVENTÄMINEN JA YMPÄRISTÖVALVONNAN MAKSULLISUUS LAHTI 12.3.2013 Katariina Serenius Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry Hallituksen puheenjohtaja LUPAPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Tavoitteet: tehostaa

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymätseminaari

Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymätseminaari Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymätseminaari Helsinki Kansliapäällikö Hannele Pokka Ympäristöministeriö 1 tulevaisuuden näkymät seminaari. Ampumaratoja on Suomessa yli 600, melkein

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1261/2015 Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2015 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Uudistuva ympäristönsuojelulaki ja asetus. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Kiviaines- ja murskauspäivät Hotelli Rantasipi Airport, Vantaa, 14.2.

Uudistuva ympäristönsuojelulaki ja asetus. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Kiviaines- ja murskauspäivät Hotelli Rantasipi Airport, Vantaa, 14.2. Uudistuva ympäristönsuojelulaki ja asetus Hallitusneuvos Oili Rahnasto Kiviaines- ja murskauspäivät Hotelli Rantasipi Airport, Vantaa, 14.2.2014 Uusi ympäristönsuojelulaki Hallituksen esitys eduskunnalle

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2014 Kokkola

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 18.10.2012. MAKSUTAULUKKOVERTAILU / Espoo, Helsinki, Vantaa

Ympäristölautakunta 18.10.2012. MAKSUTAULUKKOVERTAILU / Espoo, Helsinki, Vantaa Ympäristölautakunta 18.10.2012 MAKSUTAULUKKOVERTAILU / Espoo, Helsinki, Vantaa Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kiinteähintaiset julkisoikeudelliset maksut ympäristönsuojelulain, vesilain, merenkulun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE LIPERIN KUNTA

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE LIPERIN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE LIPERIN KUNTA (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT Hakijan nimi tai toiminimi, kotipaikka

Lisätiedot

Vesiviljelyn ympäristösäätely yksinkertaisemmaksi - mahdollisuudet ja keinot

Vesiviljelyn ympäristösäätely yksinkertaisemmaksi - mahdollisuudet ja keinot Vesiviljelyn ympäristösäätely yksinkertaisemmaksi - mahdollisuudet ja keinot Ari Ekroos Unto Eskelinen Inga-Liisa Paavola Elina Komulainen Ympäristö- ja energiaoikeuden professori, HY Talousoikeuden professori,

Lisätiedot

Hevostilan ympäristömääräykset

Hevostilan ympäristömääräykset Hevostilan ympäristömääräykset Talli-ilta 11.6.2013 Keski-Uudenmaan hevostilallisille ympäristötarkastaja Kirsi Järvinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Lannan käsittely ja varastointi (1/2) Tallilla on

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset Hallitusneuvos Oili Rahnasto 5.6.2014 Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Lain tarkoitus ja soveltamisala, 1-4 1 luku Yleiset säännökset Lain tarkoitus, 1 säännös

Lisätiedot

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Direktiivilaitosten luvat käytävä läpi, kun laitoksen pääasiallisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta, Kaustinen.

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta, Kaustinen. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 90/2014/1 Dnro LSSAVI/52/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.5.2014 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta, Kaustinen. Kuorikoski Kai, Kimmo

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos)

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus RAKI-hankkeen päätösseminaari

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Uuden vesilain toimeenpanosta Hajajätevesiasiaa Rekisteröintimenettelystä Ympäristönsuojelulain uudistuksesta Maa-aineslupajärjestelmän yhdistämistarpeista Muuta ajankohtaista

Lisätiedot

Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2016

Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2016 Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2016 KÄYTTÖMAKSUT Veden myyntihinta /m³ 1,01 1,25 Veden tukkumyyntihinta /m³ 0,56 0,63 PERUSMAKSUT Omakotitalot /vuosi 45,32 56,20 Rivitalot 3-10 huoneistoa /vuosi

Lisätiedot

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus nro 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus nro 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000 Valtioneuvoston asetus nro 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on

Lisätiedot

31.12.2012. Ympäristölupavastuualue katsoo, että puolustusvoimien toimintaa koskeva 4 on tulkinnanvarainen ja tekee luvantarveharkinnan vaikeaksi.

31.12.2012. Ympäristölupavastuualue katsoo, että puolustusvoimien toimintaa koskeva 4 on tulkinnanvarainen ja tekee luvantarveharkinnan vaikeaksi. LSSAVI/4464/00.02.00/2012 Länsi- ja Sisä- Suomi 31.12.2012 Ympäristöministeriö kirjaamo Lausuntopyyntö 15.11.2012 Dnro YM16/400/2012 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE PÄÄTÖS Nro 131/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

2 KARJAN MÄÄRÄ JA REHUNTARVE

2 KARJAN MÄÄRÄ JA REHUNTARVE Helsingin Yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 17 2 KARJAN MÄÄRÄ JA REHUNTARVE 2.1 KARJAN MÄÄRÄ JA ELÄINTIHEYS (Lomake 2.1.) Luonnonmukaiseen viljelyyn siirtymisen suunnittelu käynnistyy kotieläintilalla

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 222379 1(2) mmm.fi 20.9.2016 1413/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN UNIONIN RAHOITTAMIEN ELÄINTUKIEN VALVONNASTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Millainen on hyvä lupahakemus?

Millainen on hyvä lupahakemus? Millainen on hyvä lupahakemus? Aluefoorumit 2016: Koulutus ympäristölupahakemuksen tekemiseen Martti Häikiö, Itä-Suomen aluehallintovirasto Esityksen sisältö Mitä ympäristölupaan sisältyy? Monilupainen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit

Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit Kuopio 7.10.2014 Sanna Koivumäki Ruokaosasto/ Maaseudun kehittämisyksikkö Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 9.10.2014 Ruokaosaston tehtäväalueen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma YS-määräysselvitys 2 Ympäristönsuojelumääräykset Ympäristöoikeudellinen ohjauskeino» Säädöshierarkkisesti lakia ja asetuksia alempana» Syrjäytyvät, mikäli samasta asiasta säädetään ylemmänasteinen säädös

Lisätiedot

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Strategiatyön taustaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava: turvetuotantovarausten

Lisätiedot

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Suositussopimuksen luonteesta Suositussopimuksen allekirjoittajilla ympäristöministeriöllä, Suomen Kuntaliitto ry:llä ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:llä

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.03.2015 Sivu 1 / 1 142/11.01.03/2014 25 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

KANSALLISET KOTIELÄINTUET

KANSALLISET KOTIELÄINTUET KANSALLISET KOTIELÄINTUET Hakijan edellytykset Yli 18-v. Puolisolla voi täyttää ikäehtoa Yhteisössä väh. yksi osallinen yli 18-v. Ei enää 68 v yläikärajaa ja MYEL-ehtoa Hallinnassa väh. 5 ha peltoa AB-alue

Lisätiedot

Uusi maaseutuohjelma ja maatilainvestoinnit. Eläinten hyvinvointiin liittyviä t&k- hankkeita

Uusi maaseutuohjelma ja maatilainvestoinnit. Eläinten hyvinvointiin liittyviä t&k- hankkeita Uusi maaseutuohjelma ja maatilainvestoinnit Eläinten hyvinvointiin liittyviä t&k- hankkeita Pohjois-Suomen tilaisuus Rukahovi 24.9.2014 Raija Seppänen Yliarkkitehti Ruokaosasto/ Maaseudun kehittämisyksikkö

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala ja tavoite... 3

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen, maidontuotantotoiminta, Veteli.

Eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen, maidontuotantotoiminta, Veteli. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 102/2014/1 Dnro LSSAVI/42/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2014 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen, maidontuotantotoiminta, Veteli. Vesa ja Tarja

Lisätiedot

RAKENTAMISINVESTOINTIEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET LIITE 1

RAKENTAMISINVESTOINTIEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET LIITE 1 N:o 242 935 RAKENTAMISINVESTOINTIEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET LIITE 1 1.1. TILAN MITOITUSPERUSTE Toiminta Mitoitusperuste Täsmennykset Mitoitusperusteet ovat tukikelpoisen pinta-alan enimmäismääriä LYPSYKARJARAKENNUS,

Lisätiedot

Kotieläinten lannan typpi- ja fosforimäärät Etelä-Savossa

Kotieläinten lannan typpi- ja fosforimäärät Etelä-Savossa Kotieläinten lannan typpi- ja fosforimäärät Etelä-Savossa Anna-Maria Kokkonen, Arja Nykänen, Juha-Antti Kotimäki ja Saara Ryhänen Kotieläinten lannan typpi- ja fosforimäärät Etelä-Savossa Anna-Maria Kokkonen,

Lisätiedot

YSL vaihe 3 lausunnot projekti 6 ehdotuksista. 1. Yleiset kommentit keventämisehdotuksista

YSL vaihe 3 lausunnot projekti 6 ehdotuksista. 1. Yleiset kommentit keventämisehdotuksista YSL vaihe 3 lausunnot projekti 6 ehdotuksista 1. Yleiset kommentit keventämisehdotuksista Yleisesti lausunnonantajat pitivät projektiryhmän ehdotuksia vielä keskeneräisinä ja useat lausunnonantajat korostivat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Lausunto aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Lohilahti 7:99, Riistavesi Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueellinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen SFS-ISO 2252 -sertifioitu TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA Satakunta Kiikoinen 21.3.212 Reijo Pirttijärvi Työ 221196-11 Maatilatalouden tietoa kunnittain, ELYkeskuksen ja tuottajaliiton alueella Aikasarjatietoa

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS. Lampaat Vuohet

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS. Lampaat Vuohet ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS Lampaat Vuohet Kyrö 07.04.2015 1 Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta 2015 Sitoumus alkaen 01.05.2015 1 -vuotinen sitoumus Tänä vuonna poikkeus: 01.05.2015-31.12.2016 Seuraava

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

3 Ehdotetut muutokset 3.1 Luvanvaraisuuden poistaminen eräiltä toiminnoilta

3 Ehdotetut muutokset 3.1 Luvanvaraisuuden poistaminen eräiltä toiminnoilta 3 Ehdotetut muutokset 3.1 Luvanvaraisuuden poistaminen eräiltä toiminnoilta 3.1.1 Luvanvaraisuus ehdotetaan poistettavaksi kokonaan seuraavilta toiminnoilta, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäiset.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 59 29.04.2015 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 YMPTEKLT 59 Ympäristötarkastaja Asia Osuuskauppa Maakunta on toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot