Sisällysluettelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12.9.2014. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Eläinsuojien nykyinen ympäristölupamenettely 3. Työryhmän ehdotukset 3.1.Ehdotus uusiksi eläinsuojien lupa- ja toimivaltarajoiksi ja laskentatavat eri soveltamistilanteissa Ehdotus uusiksi eläinsuojien luvanvaraisuuden rajoiksi Ehdotus uusiksi eläinsuojien lupamenettelyn toimivaltarajoiksi Ehdotus uusien eläinyksikkökertoimien käyttöönottamiseksi 3.2. Rekisteröintimenettelyn edellytykset 3.3. Muut ehdotukset 1. Johdanto Ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen yhteydessä on noussut esiin tarve tarkastella eläinsuojien ympäristölupamenettelyä. Esityksen tavoitteena on toteuttaa osaltaan hallitusohjelman mukaista ympäristönsuojelulain lupa- ja ilmoitusjärjestelmän toimivuutta parantavaa uudistusta. Ympäristönsuojelulain ja asetuksen sekä eräiden muiden säädösten uudistamishankkeen 2. vaiheessa ympäristöministeriö asetti uudistamishankkeen projektin 6 selvittämään eläinsuojien ympäristölupamenettelyn kehittämistä. Työryhmän toimikaudeksi asetettiin Työryhmä toimikautta jatkettiin syyskuun 2014 loppuun saakka. Toimeksianto Työryhmän pääasiallisena tehtävänä on ollut selvittää ja arvioida muutostarpeita eläinsuojien ympäristöluvanvaraisuuden kynnysarvoihin ja laatia ehdotus eläinsuojien ympäristölupakäsittelyn toimivaltarajoiksi. Lisäksi työryhmän on tullut selvittää edellytyksiä ottaa käyttöön eläinsuojien rekisteröintimenettely ja sen edellyttämä eläinsuojien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva valtioneuvoston asetus. Työryhmän jäsenet ja asiantuntijat Työryhmän kokoonpano on ollut seuraava: Markus Tarasti, puheenjohtaja (ympäristöministeriö), Anne Polso, työryhmän sihteeri (Etelä-Pohjanmaan ely-keskus, y- vastuualue), Juha Grönroos (Suomen ympäristökeskus), Marja Hiitiö (Hämeen ely-keskus, y-vastuualue), Jaana Junnila (ympäristöministeriö), Leena-Marja Kauranne (ympäristöministeriö), Amanda Nikkilä (ympäristöministeriö, alkaen), Ilpo Kuronen (Suomen luonnonsuojeluliitto ry), Sari Luostarinen (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT), Minna Ojanperä (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry), Tarja Savea-Nukala (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto), Raija Seppänen (maa- ja metsätalousministeriö), Raimo Toivola (Keski-Suomen ely-keskus, e-vastuualue), Vesa Valpasvuo (Suomen Kuntaliitto) ja sihteeri Jenni Kasanen (ympäristöministeriö) Työryhmä kuuli työssään myös eri tahojen asiantuntijoita. Työryhmän tai alaryhmien kokouksiin asiantuntijoina osallistuivat Matti Rantala ja Harald Zschauer Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta, Tarja Haaranen, Oili Rahnasto, Anneli Karjalainen ja Klaus Pfister ympäristöministeriöstä, Airi Kulmala MTK ry:stä, Christel Engman-Andtbacka Länsi- ja Sisä-

2 Suomen AVI:sta, Ulla Hurmeranta Kuntaliitosta ja Jutta Lillberg-Puskala Jalasjärven kunnasta. Kokoukset Työryhmä piti yhteensä 12 varsinaista työryhmän kokousta ja kokoontui muutaman kerran alaryhmissä eri kokoonpanoissa käsittelemään erikseen uusia lupa- ja toimivaltarajoja, rekisteröintimenettelyn edellytyksiä ja muita eläinsuojien lupaprosessin kehittämistoimenpiteitä. Taustaselvitykset Ympäristöministeriö tilasi Etelä-Pohjanmaan ely-keskukselta työn tueksi erillisen eläinsuojaselvityksen (2014). Selvityksen laati Anne Polso, joka toimi myös työryhmän sihteerinä. Selvityksessä käsiteltiin aihetta koskevia aiempia selvityksiä, maatalouden rakennemuutosta, tämän hetkistä eläinsuojien ympäristölupamenettelyä ja lupahakemusten käsittelyä sekä lupa- ja toimivaltarajojen laskemisessa sovellettavia eläinyksikkökertoimia. Selvitys sisälsi eläinlajikohtaiset ehdotukset uusiksi lupa- ja toimivaltarajoiksi sekä arvion niiden vaikutuksista. Lisäksi selvityksessä sivuttiin muilta toimialoilta saatuja kokemuksia rekisteröintimenettelystä ja arvioitiin menettelyn soveltuvuutta eläinsuojien ympäristönsuojeluun sekä sen edellyttämän toimialakohtaisen asetuksen sisältöä ja soveltamisalaa. Työryhmä sai käyttöönsä lisäksi maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta tehdyn, Airi Kulmalan (MTK ry) laatiman selvityksen Kotieläintilat ja eläinsuojien ympäristöluvat.. Selvitys sisältää tietoja ja tilastoja kotieläintilojen eläinmääristä ja arvioidusta kehityksestä eri osissa Suomea. Selvityksessä analysoitiin myös AVI:n vuosina käsittelemät ympäristölupahakemukset ja 105 luvan otos kuntien vuosina myöntämistä luvista. Selvitys sisältää arvioita lupakynnyksen ja toimivaltarajojen muutosten vaikutuksista sekä ehdotuksia lupajärjestelmän kehittämiseksi. Esityksen vaikutusten arviointi Ympäristöministeriö teetti työryhmän esitysluonnoksesta erillisen vaikutusten arviointiselvityksen ulkopuolisella konsultilla. Selvityksessä arvioitiin työryhmän esityksen ympäristö-, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Työryhmä katsoo, että esityksen vaikutuksia ei tilatussa selvityksessä ole arvioitu siinä laajuudessa, että työryhmä voisi nojata päätöksenteossaan siihen. Selvitystä on pyydetty täydentämään, mutta selvitys ei valitettavasti valmistunut työryhmän käyttöön ennen esityksen luovuttamisen määräaikaa. Edellisen työryhmän johtopäätökset Eläinsuojien ympäristölupamenettelyn kehittämistä on aiemmin pohdittu ympäristöministeriön asettamassa ympäristölupamenettelyn keventäminen projektin eläinsuojat työryhmässä. Työryhmän tehtävänä oli koota yhteen toimialaa koskevat ympäristönsuojelun sisältövaatimukset ja laatia niiden sekä muun tiedon pohjalta toimialakohtaiset säännösehdotukset. Työryhmä ehdotti muun muassa, että eläinsuojien sijoituspaikkaharkintaan ja toimintaan sovelletaan edelleen ympäristölupamenettelyä, mutta lupahakemusten tarkistamismenettelyä kevennettäisiin. Lupakynnyksiin työryhmä ei ehdottanut muutoksia, mutta ehdotti toimivaltarajojen yhdenmukaistamista. Lisäksi työryhmä ehdotti nitraattiasetuksen, kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen ja ympäristölupamenettelyn selkeyttämiseksi annetun ohjeen uudistamista.

3 Työryhmän ehdotuksista on toteutunut kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen uudistaminen vuonna Nitraattiasetuksen uudistamistyö on loppusuoralla ja lupahakemusten tarkistamismenettelyn keventämistä valmistellaan ympäristönsuojelulainsäädännön uudistamishankkeen 2. vaiheessa. 2. Eläinsuojien nykyinen ympäristölupamenettely Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. Eläinsuojan luvanvaraisuus perustuu eläintenpitoon tuotantorakennuksessa. Eläinsuojaan kuuluu toiminnallisesti myös muun muassa eläinten tuottaman lannan varastointi sekä rehunvalmistus ja varastointi tuotantorakennuksen yhteydessä. Eläinsuoja on luvanvarainen, mikäli se ylittää eläinmäärältään ympäristönsuojeluasetuksessa säädetyn lupakynnyksen. Lupa voidaan edellyttää myös säädettyä vähäisempään toimintaan, mikäli toiminta sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa tai mikäli toiminnasta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Eläinsuojaa koskevan ympäristölupa-asian ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen toimivaltarajojen mukaisesti toimivaltainen viranomainen - kunta tai aluehallintovirasto. Ympäristöministeriö on laatinut ohjeen (Eläinyksikkökertoimet ympäristölupatarkoituksiin, Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, 1/2010) lupakynnyksen ja toimivaltarajan määrittelyksi sekä ympäristölupamenettelyn selkeyttämiseksi. Ohjeen mukaan tilan kaikki tuotantoeläimet otetaan lupakynnystä tai toimivaltarajaa laskettaessa huomioon. Ympäristönsuojeluasetuksen eläinluetteloiden mukaiset lupakynnykset ja toimivaltarajat huomioivat vain täysikasvuiset eläimet, mutta ympäristöluvassa arvioidaan kaikkien tilan tuotantoeläinten aiheuttamat ympäristövaikutukset. 3. Työryhmän johtopäätökset 3.1. Ehdotus uusiksi eläinsuojien lupa- ja toimivaltarajoiksi ja laskentatavat eri soveltamistilanteissa Työryhmän keskeisenä tehtävänä on ollut arvioida muutostarpeita eläinsuojien lupa- ja toimivaltarajoihin. Eläinsuojat muodostavat kaikista maamme ympäristöluvanvaraisista toiminnoista huomattavan osan. Suomen ympäristökeskuksen Kuntien ympäristöluvat selvityksen (Antti Salminen, SYKE 2014) mukaan eläinsuojien ja kalankasvatuksen ympäristöluvat käsittävät 62 %:ia kaikista kuntien myöntämistä ympäristöluvista. MMM:n / MTK:n selvityksen mukaan kunnan myöntämä ympäristölupa vuoden 2013 eläinmäärien perusteella tehdyn laskelman mukaan tarvitaan Manner-Suomessa 5600 eläinsuojalle ja aluehallintoviraston myöntämä lupa runsaalle 1500 eläinsuojalle. Noin 75 %:ia luvitettavista eläinsuojista on lypsy- ja/tai nautakarjatiloja. Kotieläintilojen määrän on arvioitu jatkavan vähenemistä. Eläintilojen määrä sen mukaan olisi vuonna 2020 noin tilaa, joista lypsykarjataloutta päätuotantosuuntana harjoittavien tilojen määrä olisi 5400 tilaa. Eläinmäärän ennustetaan säilyvän lähes nykyisellä tasolla Ehdotus uusiksi eläinsuojien luvanvaraisuuden rajoiksi Ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen 1 (luvanvaraiset toiminnot), taulukko 2:een kohtaan 11) eläinsuojat ja kalankasvatus työryhmä esittää seuraavat uudet luparajat ja uudet alakohdat, joilla huomioitaisiin soveltamistilanteet, joissa tilalla ei ole yhtä selkeää a) tai b) kohdassa mainitun tuotantoeläimen tuotantosuuntaa:

4 a) eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 40 lypsylehmälle, 80 lihanaudalle, 60 hevoselle tai ponille, 200 uuhelle tai vuohelle, 100 täysikasvuiselle emakolle, 250 lihasialle, munituskanalle tai broilerille b) turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 500 siitosnaarasminkille tai -hillerille taikka vähintään 250 siitosnaarasketulle tai supille c) muun kuin a) tai b) kohdassa mainitun eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä liitteen X * eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 d) jos eläinsuojassa on useampia a) tai b) kohdassa taikka liitteessä x mainittuja eläinlajeja, luvanvaraisuus määräytyy taulukon x eläinyksikkömäärien perusteella siten, että kunkin eläinlajin eläinyksikkökertoimilla lasketut eläinyksikkömäärät lasketaan yhteen ja summaa verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saaneen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnettuun luvanvaraisuuden rajaan, jonka ylittyessä toiminta on luvanvarainen e) edellä d) kohdan mukaan luparajaa laskettaessa ei huomioida tilan muita eläimiä, jos niiden yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on enintään 10 *) uusi lain liite, jossa määritellään uudet EII-indeksin mukaiset eläinyksikkökertoimet Ehdotus uusiksi eläinsuojien lupamenettelyn toimivaltarajoiksi Ympäristönsuojelulain 527/2014 nojalla annettavan uuden ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohtaan 11) esitetyt uudet toimivaltarajat: 11) eläinsuojat tai kalankasvatus: a) eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 150 lypsylehmälle, 300 lihanaudalle, 300 täysikasvuiselle emakolle, lihasialle, munituskanalle tai broilerille b) turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään siitosnaarasminkille tai -hillerille taikka vähintään 1400 siitosnaarasketulle tai supille c) muun kuin a) tai b) kohdissa mainitun eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen X eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 1200 d) jos eläinsuojassa on useampia a) tai b) kohdassa taikka liitteessä x mainittuja eläinlajeja, toimivaltaraja määräytyy liitteen x eläinyksikkömäärien perusteella siten, että kunkin eläinlajin eläinyksikkökertoimilla lasketut eläinyksikkömäärät lasketaan yhteen ja summaa verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saaneen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnettuun toimivaltarajaan, jonka ylittyessä lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto. e) edellä d) kohdan mukaan toimivaltarajaa laskettaessa ei huomioida tilan muita eläimiä, jos niiden yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on enintään 10

5 Ehdotus uusien eläinyksikkökertoimien käyttöönottamiseksi Laskettaessa lupa- ja toimivaltarajoja tilanteissa, joissa eläinsuojassa on eri eläinlajeja ja/tai eri-ikäistä karjaa ei ympäristönsuojeluasetuksen laitosluettelon eläinmääriin perustuvia rajaarvoja voida suoraan soveltaa. Tämän johdosta on laadittu eläinlajikohtaiset eläinyksikkökertoimet, joilla on pyritty yhteismitallistamaan eri eläinlajit niiden potentiaalisten ympäristövaikutusten perusteella laskettaessa lupa- ja toimivaltarajoja edellä mainituissa tilanteissa. Eläinyksikkökertoimen laadinnassa vertailueläimenä on käytetty lihasikaa ja sen tuottamaa lannan fosforipitoisuutta. Eläinyksikkökertoimet on sisällytetty kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeeseen. Lannan sisältämä fosforipitoisuus ei kuitenkaan kovin kattavasti kuvaa eri eläinlajien todellisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi se perustuu vanhentuneisiin eläinkohtaisiin fosforierityksiin, jotka ovat tuotostasojen nousun myötä lisääntyneet. Ympäristöministeriö teetti vuonna 2013 Suomen ympäristökeskuksella ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella selvityksen uusista eläinyksikkökertoimista, jonka tarkoituksena oli ottaa huomioon muutkin ympäristövaikutukset kuin ne, jotka potentiaalisesti aiheutuvat lannan fosforista. Selvityksessä arvioitiin viittä eri eläinyksikkökerroinmallia; päivitettyä fosforin eritykseen perustuvaa kerrointa, typeneritykseen perustuvaa kerrointa, ammoniakkipäästöihin perustuvaa kerrointa, typpi- ja fosforieritykseen perustuvaa kerrointa ja eläinkohtaiseen kokonaisympäristövaikutuspotentiaaliin perustuvaa kerrointa ns. EIIindeksiä. EII-indeksi perustuu kunkin eläimen fosforin ja typen erityksen pohjalta laskettuihin typen ja fosforin päästöihin vesiin ja ammoniakkipäästöihin ilmaan, ja niiden pohjalta arvioituihin vaikutuksiin ympäristöön. EII-indeksi yhdistäisi kaikkien kertoimien lähtötiedot ja olisi monipuolisin vaihtoehtoisista kertoimista, minkä johdosta sen käyttöä pidettiin selvityksessä suositeltavimpana. Työryhmä esittää Suomen ympäristökeskuksen ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen yhteistyössä laatimaan uuden kokonaisympäristövaikutuspotentiaalin perustuva eläinyksikkökertoimen käyttöönottoa jatkossa laskettaessa ympäristönsuojelulain tai -asetuksen laitosluettelon liitteessä luettelemattomia, useita eri eläinlajeja tai eri-ikäistä karjaa sisältävän eläinsuojan lupa- ja toimivaltarajoja. Sen sijaan Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen vähimmäisetäisyystaulukon eläinyksikkömäärissä käytettäisiin toistaiseksi vanhaa fosforiin perustuvaa indeksiä, kunnes taulukon päivittämiseen tarvittu tieto on kerätty. Eläinsuojan ja turkistarhan kokonaiseläinyksikkömäärän laskennassa käytettävät eläinyksikkökertoimet ja laskentaesimerkit eri soveltamistilanteisiin Taulukko 1. Eläinsuojan ja turkistarhan kokonaiseläinyksikkömäärän laskennassa käytettävät eläinyksikkökertoimet. Muiden eläinlajien kohdalla on käytettävä vuotuiselta typeneritykseltään lähinnä vastaavan eläimen eläinyksikkökerrointa. Eläin Eläinyksikkökerroin Lypsylehmä 10,84 Emolehmä 4,26 Hieho (12-24 kk) 3,95 Lihanauta (sonni kk) 5,67 Siitossonni (sonni > 2 v) 8,05 Vasikka 6-12 kk 3,40 Vasikka < 6 kk 1,70 Emakko porsaineen 2,62

6 Lihasika* 1,00 Karju 1,77 Joutilas emakko ydinsikalassa 1,77 Vieroitettu porsas, 5-11 vk, jos tilalla ei ole emakoita* 0,24 Hevonen 2v- 3,88 Poni** 2v-, hevonen 1v 2,75 Pienponi** 2v-, poni** 1v, hevonen <1v 2,03 Pienponi **1-2v, poni** <1v 1,22 Pienponi** <1v 0,81 Aasi (ponin ja pienponin tavoin säkäkorkeuden ja iän mukaan) 0,81-2,75 Lammas (uuhi karitsoineen, pässi) 0,61 Vuohi (kuttu kileineen, pukki) 0,61 Munituskana 0,07 Broileriemo 0,07 Kukko 0,10 Emokalkkuna 0,14 Lihakalkkuna* 0,12 Broileri* 0,03 Kananuorikko* 0,04 Emoankka, liha-ankka*, emohanhi, lihahanhi*, emofasaani, lihafasaani* 0,07 Emosorsa, lihasorsa* 0,06 Viiriäinen, helmikana 0,04 Kaninaaras poikasineen*** 0,19 Strutsi 0,87 Biisoni 2,49 Villisika 0,87 Minkki ja hilleri, siitosnaaras pentuineen 0,18 Minkki ja hilleri, pentu Minkki ja hilleri, siitosuros Kettu ja supi, siitosnaaras pentuineen 0,41 Kettu ja supi, pentu Kettu ja supi, siitosuros * eläinpaikkaa kohti ** poni: eläimen säkäkorkeus täysikasvuisena cm; pienponi: eläimen säkäkorkeus täysikasvuisena <120 cm *** Kaninaaraan elopaino noin 5 kg. Poikasien lisäksi kaniuros sisältyy naaraan eläinyksikkökertoimeen.

7 Laskentaesimerkit: Esimerkki 1 Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 alakohdassa e) tarkoitettu muu eläinsuoja, jossa on f) kohdan mukaisesti muita kuin a) tai b) kohdassa luetellun tuotantosuunnan eläimiä: Eläinsuojassa 65 biisonia ja 100 strutsia eläinmäärät x eläinyksikkökertoimet = eläinlajikohtaiset eläinyksikkömäärät (ey:t) Biisoni 65 x 2,49 =161,85 Strutsi 100 kpl x 0,87 = 87 ey:t yhteensä 248,85 Esimerkin eläinsuojan eläinyksikkömäärä on alle 250. Eläinsuoja ei edellytä ympäristölupaa. Esimerkki 2 Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 alakohdassa d) tarkoitettu eläinsuoja, jossa on yhden päätuotantosuunnan eri-ikäistä karjaa: Eläinsuojassa 120 lypsylehmää, 30 vasikkaa 6-12 kk, 40 hiehoa eläinmäärät x eläinyksikkökertoimet = eläinlajikohtaiset eläinyksikkömäärät Lypsylehmä 120 x 10,84 = ey 1300,8 Vasikka 30 x 3,40 = ey 102 Hieho 40 x 3,95 = ey 158 ey:t yhteensä 1560,8 lupa- ja toimivaltaraja päätuotantosuunnan mukaisen täysikasvuisen eläimen eläinyksikkökertoimeen perustuvan eläinyksikkömäärän mukaan, tässä lypsylehmä: 150 x 10,84 = 1626 ey Esimerkissä yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä 1560,8 ylittää täysikasvuisen lypsylehmän eläinyksikkömäärään perustuvan luparajan (40 x 10,84 = 433,6), mutta jää lypsylehmän eläinyksikkömäärän perustuvan aluehallintoviraston toimivaltarajan (150 x 10,84 = 1626), eli esimerkin eläinsuoja edellyttää kunnan ympäristöluvan.

8 Esimerkki 3 Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 alakohdassa e) tarkoitettu eläinsuoja, jossa on alakohdassa a) ja b) lueteltujen eri eläinlajien tuotantosuuntia: Eläinsuojassa 50 lypsylehmää ja 200 lihanautaa eläinmäärät x eläinyksikkökertoimet = eläinlajikohtaiset eläinyksikkömäärät Lypsylehmä 50 x 10,84 = 542 Lihanauta 200 x 5,67 = 1134 ey:t yhteensä 1676 lupa- ja toimivaltaraja sen tuotantoeläimen mukaan, jonka eläinyksikkökertoimeen perustuva eläinyksikkömäärä on suurin, esimerkissä lihanaudalla, Lihanaudan eläinyksikkömäärään perustuva toimivaltaraja on 1701, eli esimerkin eläinsuoja edellyttää kunnan ympäristöluvan. Esimerkki 4 Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 alakohdassa e) tarkoitettu eläinsuoja, jossa on alakohdassa a) ja c) lueteltujen eri eläinlajien tuotantosuuntia: Eläinsuojassa 39 lypsylehmää ja 10 strutsia eläinmäärät x eläinyksikkökertoimet = eläinlajikohtaiset eläinyksikkömäärät Lypsylehmä 39 x 10,84 = 423 Strutsi 10 x 0,87 = 8,7 ey:t yhteensä 432 lupa- ja toimivaltaraja sen tuotantoeläimen mukaan, jonka eläinyksikkökertoimeen perustuva eläinyksikkömäärä on suurin, esimerkissä lypsylehmällä, 423. Lypsylehmäneläinyksikkömäärään perustuva luparaja on 434, eli esimerkin eläinsuoja ei edellytä ympäristölupaa. *) liitteen eläinyksikkökertoimia sovelletaan myös ympäristönsuojeluasetuksessa säädettyihin eri eläinsuojien ja turkistarhojen toimivaltarajojen laskemiseen.

9 3.2. Rekisteröintimenettelyn edellytykset Työryhmä arvioi toimeksiantonsa mukaisesti edellytyksiä siirtää eläinsuojat rekisteröintimenettelyyn luvanvaraisuuden sijaan. Rekisteröinnin edellytyksistä säädetään ympäristönsuojelulaissa. Eläinsuojien rekisteröintimenettely vaatisi ympäristönsuojelulain mukaisesti toimialakohtaisen asetuksen säätämistä. Rekisteröintimenettely keventäisi ympäristönsuojelun hallinnollista taakkaa. Eläinsuojien osalta rekisteröintiin siirtymisen perusedellytykset ovat olemassa. Toimialalla on määrällisesti paljon samankaltaista toimintaa harjoittavia yksiköitä, joiden ympäristölupien lupamääräykset ovat vakiintuneita ja standardinomaisia. Rekisteröinnin kannalta ongelmaksi muodostuu kuitenkin eläinsuojien sijoittuminen. Eläinsuojien rekisteröinnin edellytyksenä tulee olla toiminnan sijoituspaikan soveltuvuus toiminnalle ja näin ollen riittävä etäisyys häiriintyviin kohteisiin. Eläinsuojille tyypillinen ratkaistava kysymys on naapuruussuhdelain 17 :n mukaisen kohtuuttoman rasituksen aiheuttaminen. Rekisteröintimenettelyn käyttöönotto edellyttäisi, että erikokoisille eläinsuojille ja eri eläinlajeille asetettaisiin riittävät etäisyysvaatimukset lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Käytännössä rekisteröintimenettelyyn siirtyminen tarkoittaisi asetuksen tasolla säädetyn etäisyyden soveltamista tapauskohtaisen harkinnan sijaan. Lisäksi tulisi ratkaista jo olemassa olevien eläinsuojien yhteyteen suunniteltujen laajennusten ja uudisrakennusten suhde rekisteröintimenettelyyn. Rekisteröintimenettelyn käyttöönottoon liittyy kuitenkin haasteita, jotka tulisi ratkaista ennen kuin siihen voitaisiin laajamittaisesti siirtyä eläinsuojissa. Rekisteröintimenettely voi pahimmillaan olla hyvin joustamaton menettely. Esimerkiksi paikallisten olosuhteiden huomioiminen voi olla siinä vaikeaa. Lisäksi rekisteröintimenettelyssä ei olisi mahdollista ottaa huomioon alueen kokonaiskuormitusta ja siten eri toimintojen yhteisvaikutusta esimerkiksi toiminnoista aiheutuvan hajun suhteen. Myös kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa kategorisesti noudatettavat vähimmäisetäisyydet voisivat olla toiminnanharjoittajien kannalta kohtuuttomia. Työryhmä näkeekin yhtenä tarkasteltavana vaihtoehtona mallin, jossa rekisteröintimenettelyä sovellettaisiin suoraan vain sellaisiin eläinsuojiin, jotka täyttäisivät asetuksen etäisyysvaatimukset häiriintyviin kohteisiin ja muut toiminnot käsiteltäisiin lupamenettelyssä, jossa tapauskohtaisessa harkinnassa paikalliset olosuhteet ja haittoja ehkäisevä tekniikka huomioiden toiminnalle voitaisiin myöntää ympäristölupa. Rekisteröintimenettelyn ohella olisi jatkossa vaihtoehtoisesti selvitettävä voisiko ympäristölupamenettelyä keventää siten, että se koskisi vain toiminnan sijainninohjausta ja muut eläinsuojia koskevat ympäristönsuojelumääräykset annettaisiin toimialakohtaisessa asetuksessa. Työryhmän arvion mukaan rekisteröinti ja erityisesti toimialakohtainen asetus voisivat pitkällä aikavälillä tarkasteltuna keventää eläinsuojien lupamenettelyä. Työryhmän toimikauden aikana ei kuitenkaan ollut mahdollista teettää riittäviä selvityksiä rekisteröintimenettelyyn siirtymisestä. Toimialakohtaisen asetuksen valmistelu ja rekisteröintimenettelyyn siirtyminen vaatisivat olemassa olevia laajempia hajututkimuksia sekä Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita, 1/2010) eläinsuojien vähimmäisetäisyystaulukon päivittämistä ja laajempaa käyttöönottoa asetuksen tasolla. Vähimmäisetäisyystaulukko ei nykyisessä muodossaan huomioi riittävällä tavalla eläinsuojasta aiheutuvaa hajua eikä myöskään eläinsuojassa käytössä olevaa ympäristönsuojelutekniikkaa.

10 Työryhmä ehdottaa, että eläinsuojien rekisteröintimenettelyyn siirtymisen mahdollisuuksien selvittämistä jatketaan. Työryhmä ehdottaa, että eri eläinlajeista ja erikokoisista eläinsuojista erilaisilla alueilla aiheutuvia hajuhaittoja selvitetään erillisillä tutkimuksilla. Kattavien hajututkimusten toteuttaminen ja niiden perusteella tehtävä vähimmäisetäisyyksien päivittäminen ovat edellytyksiä rekisteröintimenettelyyn siirtymiselle. Työryhmä ehdottaa, että eläinsuojien rekisteröintimenettelyyn siirtymisen edellytysten harkintaa jatketaan välittömästi edellä mainittujen tutkimusten valmistuttua sekä käynnistetään toimialaa koskevan ympäristönsuojeluasetuksen laatiminen Muut ehdotukset Turkiseläintalouteen oma ympäristönsuojeluohje Työryhmä ehdottaa, että turkiseläintaloudelle laadittaisiin jatkossa erillinen ympäristönsuojeluohje. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (Ympäristöhallinnon ohjeita, 1/2010) ei koske turkistarhausta. Turkiseläintalous poikkeaa monin tavoin muusta kotieläintaloudesta. Työryhmän ehdotuksen mukainen lupa- ja toimivaltarajojen muuttaminen edellyttävät ohjeistusta. Edellinen ohje on annettu 1990-luvulla ja se on edelleen luonnostasolla. Ohjeeseen tulisi sisällyttää myös vähimmäisetäisyystaulukko turkiseläimille. Ympäristölupien tarkistaminen ja sähköisten asiakirjojen käyttö Työryhmä ehdottaa, että eläinsuojia koskevien ympäristölupien automaattisista tarkistuksista luovuttaisiin. Eläinsuojatoiminta on useimmiten vakiintunutta sekä standardinomaista ja on osaltaan myös maataloustukivalvonnan piirissä. Lisäksi esimerkiksi lantaloista ja lannan levittämisestä säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksessa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta, jonka uudistusta viimeistellään ympäristöministeriössä. Työryhmä ehdottaa, että automaattisten ympäristölupien tarkistusten poistamisen mahdollisuuksia arvioitaisiin ympäristölupamenettelyn sujuvoittamista yleisesti selvittävän ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen 2. vaiheen projekti 1:n työryhmässä. Lisäksi työryhmä katsoo, että ympäristölupamenettelyssä tulee mahdollistaa sähköisten asiakirjojen käyttäminen.

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 5.5.2014 Jyväskylä Harri Liukkonen, Keski-Suomen ELY-keskus Milloin tarvitaan Ympäristön pilaantumisen vaaraa

Lisätiedot

Ympäristölainsäädännön uudistukset, vaikutukset eläinsuojiin

Ympäristölainsäädännön uudistukset, vaikutukset eläinsuojiin Ympäristölainsäädännön uudistukset, vaikutukset eläinsuojiin Maatalouden ympäristönsuojelun ajankohtaisten asioiden neuvottelupäivä, Varkaus, 24.2.2014 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 2.3.2015

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvitus. Maarit Walta Ympäristönsuojelutarkastaja p. 0400 144 453 maarit.walta@ylasavonsote.fi

Eläinsuojan ympäristöluvitus. Maarit Walta Ympäristönsuojelutarkastaja p. 0400 144 453 maarit.walta@ylasavonsote.fi Eläinsuojan ympäristöluvitus Maarit Walta Ympäristönsuojelutarkastaja p. 0400 144 453 maarit.walta@ylasavonsote.fi 11.9.2014 Milloin eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan? Eläinsuoja, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

Ympäristölupamenettelyjen uudistus Sonja Pyykkönen

Ympäristölupamenettelyjen uudistus Sonja Pyykkönen Ympäristölupamenettelyjen uudistus 21.11.2016 Sonja Pyykkönen Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen uudistaminen Lupaprosessien uudistaminen Aluehallintouudistus Yhden luukun säädäntöhanke

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistaminen. ELY-keskuksen neuvottelukunta Janne Kärkkäinen

Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistaminen. ELY-keskuksen neuvottelukunta Janne Kärkkäinen Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistaminen ELY-keskuksen neuvottelukunta 18.6.2015 Janne Kärkkäinen 22.6.2015 Vaiheet I-vaihe: uusi ympäristönsuojelulaki 1.9.2014 asetus ympäristönsuojelusta 10.9.2015 II-vaihe:

Lisätiedot

Hankkeen kuvaus Eläinmäärän muutos ja eläinsuojan maksimikapasiteetti: Lietelannan varastointitilan muuttaminen:

Hankkeen kuvaus Eläinmäärän muutos ja eläinsuojan maksimikapasiteetti: Lietelannan varastointitilan muuttaminen: KESELY/7/07.04/2012 Keski-Suomi 11.6.2012 Tiina ja Petri Vammelvirta Ridantie 55 41580 Sauvamäki Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Lausuntopyyntö YVA -menettelystä Länsi- ja

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

Yleisen ilmoitusmenettelyn soveltamisalasta. Kuulemistilaisuus Helsinki Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

Yleisen ilmoitusmenettelyn soveltamisalasta. Kuulemistilaisuus Helsinki Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Yleisen ilmoitusmenettelyn soveltamisalasta Kuulemistilaisuus 15.5.2017 Helsinki Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Tehtyjä ja jo valmisteilla olevia toimia Rekisteröintimenettelyn käyttöönotto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain keskeisiä muutoksia Varsinais-Suomen ELY-keskus Virastotalon auditorio Hallitusneuvos Oili Rahnasto

Ympäristönsuojelulain keskeisiä muutoksia Varsinais-Suomen ELY-keskus Virastotalon auditorio Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulain keskeisiä muutoksia 30.9.2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus Virastotalon auditorio Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulain uudistaminen jatkuu Uudistamisen I vaihe, voimaan

Lisätiedot

Eläinsuojien ympäristölupien valvonta. Ympäristönsuojelun viranhaltijat Lamminpäivät Anne Polso Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Eläinsuojien ympäristölupien valvonta. Ympäristönsuojelun viranhaltijat Lamminpäivät Anne Polso Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Eläinsuojien ympäristölupien valvonta Ympäristönsuojelun viranhaltijat Lamminpäivät 6.10.2017 Anne Polso Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Yleistä valvonnasta Valvontaviranomaisten tehtävänä yleisen edun valvonta

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa ja käsittely aluehallintovirastossa

Eläinsuojan ympäristölupa ja käsittely aluehallintovirastossa Eläinsuojan ympäristölupa ja käsittely aluehallintovirastossa Tiina Ristola ympäristöylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 24.2.2015 Varkaus Itä-Suomen aluehallintovirasto,tr/ympäristöluvat 2.3.2015

Lisätiedot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Taulukko 1. Nautojen pohjoiset kotieläintuet vuonna 2016 Naudat Tukikelpoinen eläinryhmä Emolehmät (väh. kerran poikineet) Emolehmähiehot

Lisätiedot

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2010 Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2010 Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje Helsinki 2010

Lisätiedot

Uusin YSL-lainsäädäntö ja asetukset

Uusin YSL-lainsäädäntö ja asetukset Uusin YSL-lainsäädäntö ja asetukset kuntien kannalta keskeisimmät säädökset ja niiden keskeisin sisältö Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 Hallitussihteeri Jaana Junnila Tausta ja pääasialliset

Lisätiedot

Kuntien kannalta keskeiset voimaan tulleet muutokset:

Kuntien kannalta keskeiset voimaan tulleet muutokset: Ympäristölautakunta 102 29.09.2015 Uusi ympäristönsuojelulaki ja - asetus ja niihin tehdyt muutokset 386/32.321/2015 Ympäristölautakunta 102 Kuntaliiton yleiskirje 8/2015: "Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Lisätiedot

Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. lannan varastoinnista lantapatterissa. lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle

Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. lannan varastoinnista lantapatterissa. lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle ILMOITUS Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lannan varastoinnista lantapatterissa lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle lannan luovuttamisesta ympäristöluvan saaneelle hyödyntäjälle

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 Hevostallien ympärist ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 YSL 4 yleiset periaatteet 1. Ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate 2. Varovaisuus- ja huolellisuusperiaate

Lisätiedot

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Eläinsuojien ympäristöluvat - taustaa Vuonna 2013 noin 20 000 tilalla kotieläimiä, eläinsuojan

Lisätiedot

VALVONTAILMOITUS Nitraattiasetuksen 3 :n ja liitteen 1 mukainen lannan varastointi patterissa

VALVONTAILMOITUS Nitraattiasetuksen 3 :n ja liitteen 1 mukainen lannan varastointi patterissa VALVONTAILMOITUS Nitraattiasetuksen 3 :n ja liitteen 1 mukainen lannan varastointi patterissa kunnalliselle ympäristönsuojeluviranomaiselle lannan kaukovarastoinnista patterissa (kohta D) myös, jos patteri

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

Ympäristölupa. lupa perustuu ympäristönsuojelulakiin ja - asetukseen lupaviranomaiset

Ympäristölupa. lupa perustuu ympäristönsuojelulakiin ja - asetukseen lupaviranomaiset Ympäristölupa lupa perustuu ympäristönsuojelulakiin ja - asetukseen lupaviranomaiset suuret yksiköt: AVI:lta luvat, ELY valvoo pienet yksiköt: kunta antaa luvan ja valvoo Ympäristönsuojelulaki uudistuu

Lisätiedot

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Turkistarhojen ja maatilojen valvonta Valvojat Etelä-Pohjanmaan maatilat Pirita Rousu ja Toni Etholén (Seinäjoki)

Lisätiedot

Ampumaratoihin liittyvän ympäristönsuojelulainsäädännön kehittäminen

Ampumaratoihin liittyvän ympäristönsuojelulainsäädännön kehittäminen Ampumaratoihin liittyvän ympäristönsuojelulainsäädännön kehittäminen Mikko Attila Suomen ympäristökeskus Ampumaharrastusfoorumin seminaari 3.2.2017 Nykyiset menettelyt Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 1.3.2000

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmas vaihe. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristöministeriö Turku

Ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmas vaihe. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristöministeriö Turku Ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmas vaihe Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristöministeriö 11.11.2016 Turku YSL:n uudistuksen I vaiheen 2014 ja II vaiheen 2015 keskeiset asiat Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 168 :n MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

LAPUAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 168 :n MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA LAPUAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 168 :n MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uuden ympäristönsuojelulain (527/2014) 167 :n mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä ympäristönsuojelulain ja

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/00

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/00 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/00 Pvm Dnro 22.6.2000 2328/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 24.8.2000 - toistaiseksi Valtuutussäännökset L Euroopan yhteisöjen yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.02.2016 Sivu 1 / 1 376/2016 03.00.00 13 Espoon ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Ympäristöministeriö Kirjaamo kirjaamo@ym.fi Lausuntopyyntö YM18/400/2017, 5.9.2017 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Yleistä Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015.

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. KOTIELÄINTUET 2015 Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa 2015. Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Lähde: Mavi, MMM 6.2.2015 10.2.21015 Muutoksia vuodelle 2015

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO PÄÄTÖS UUDELY/1/07.04/2012 9.1.2013 Hangon Satama Länsisatama 10900 Hanko SAANTITODISTUKSELLA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

Lisätiedot

HE YSL:n muuttamiseksi kansallista laitosluetteloa kevennetään ja lakiin lisätään säännöksiä sähköisestä viranomaisneuvonnasta

HE YSL:n muuttamiseksi kansallista laitosluetteloa kevennetään ja lakiin lisätään säännöksiä sähköisestä viranomaisneuvonnasta HE YSL:n muuttamiseksi kansallista laitosluetteloa kevennetään ja lakiin lisätään säännöksiä sähköisestä viranomaisneuvonnasta Ympäristövaliokunta 2.3.2017 Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi Erityisasiantuntija

Lisätiedot

ELÄINSUOJAT - SELVITYS

ELÄINSUOJAT - SELVITYS ELÄINSUOJAT - SELVITYS Eläinsuojien ympäristölupamenettelyn kehittämistä selvittävälle työryhmälle 15.4.2014 Anne Polso Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 1 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Taustaa 2.1. Aikaisemmat selvitykset

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Puheenjohtaja Pokka avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Esityslista hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Pokka avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Esityslista hyväksyttiin. Ympäristönsuojelulain uudistamishanke Ohjausryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 19.1.2016 Aika Ma 18.1.2016 klo 12 13:30 Paikka Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Pankkisali Paikalla: Poissa: Pokka Hannele,

Lisätiedot

Ympäristölupien käsittely. Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Uusimaa

Ympäristölupien käsittely. Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Uusimaa Ympäristölupien käsittely Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Uusimaa 18.9.2014 1 Esityksen sisältö Laitosluettelo ja siihen tehdyt muutokset Toimivaltainen lupaviranomainen Lupamenettelyt Lupaharkinta

Lisätiedot

Suomen normilanta. Sari Luostarinen Erikoistutkija, FT, dos. Sika- ja siipikarjatalouden ympäristölupaseminaari, Huittinen.

Suomen normilanta. Sari Luostarinen Erikoistutkija, FT, dos. Sika- ja siipikarjatalouden ympäristölupaseminaari, Huittinen. Suomen normilanta Sari Luostarinen Erikoistutkija, FT, dos. 1 Tutkimusryhmä Sari Luostarinen tietojen keruu, kansainväliset vertailut, koordinaattori Jouni Nousiainen erityslaskenta Maarit Hellstedt tietojen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

YLS III -vaiheen projekti: yhden luukun periaate öljyvarastot

YLS III -vaiheen projekti: yhden luukun periaate öljyvarastot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Leena Ahonen 28.9.2016 Öljy- ja biopolttoaineala ry Ympäristö- ja turvallisuuspäivät 28.-29.9.2016 YLS III -vaiheen projekti: yhden luukun periaate öljyvarastot Kemikaalivarastot

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Nykyaikainen kotieläintila ympäristön uhka vai rikkaus

Nykyaikainen kotieläintila ympäristön uhka vai rikkaus Nykyaikainen kotieläintila ympäristön uhka vai rikkaus Maarit Hellstedt Vanhempi tutkija MTT Kotieläintuotannon tutkimus Tutkimus tutuksi, 1.4.2014 Seinäjoki 1 Esityksen sisältö Maataloustuotanto, kehitys

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain yleinen ilmoitusmenettely Kuntaliiton kommenttipuheenvuoro

Ympäristönsuojelulain yleinen ilmoitusmenettely Kuntaliiton kommenttipuheenvuoro Ympäristönsuojelulain yleinen ilmoitusmenettely Kuntaliiton kommenttipuheenvuoro Miira Riipinen Ympäristönsuojelulain yleistä ilmoitusmenettelyä koskeva kuulemistilaisuus 19.4.2017 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 45/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 45/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015 45/2015 Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

LUPAPROSESSIN KEVENTÄMINEN JA YMPÄRISTÖVALVONNAN MAKSULLISUUS

LUPAPROSESSIN KEVENTÄMINEN JA YMPÄRISTÖVALVONNAN MAKSULLISUUS LUPAPROSESSIN KEVENTÄMINEN JA YMPÄRISTÖVALVONNAN MAKSULLISUUS LAHTI 12.3.2013 Katariina Serenius Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry Hallituksen puheenjohtaja LUPAPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Tavoitteet: tehostaa

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2014 Kokkola

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys 25.3.2015 MUTKU-päivät Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio Ympäristönsuojelulain uudistus YSL-hanke etenee vaiheittain 1. vaihe eli uusi YSL ja YSA tulivat

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymätseminaari

Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymätseminaari Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymätseminaari Helsinki Kansliapäällikö Hannele Pokka Ympäristöministeriö 1 tulevaisuuden näkymät seminaari. Ampumaratoja on Suomessa yli 600, melkein

Lisätiedot

Kysymyksiä ja ajatuksia sivu- ja jätevirtojen hyödyntämisen helpottamiseksi - YSL:n uudistaminen

Kysymyksiä ja ajatuksia sivu- ja jätevirtojen hyödyntämisen helpottamiseksi - YSL:n uudistaminen Kysymyksiä ja ajatuksia sivu- ja jätevirtojen hyödyntämisen helpottamiseksi - YSL:n uudistaminen Jäte- ja materiaalihyödyntämispäivä 17.3.2014 Jaana Junnila Hallitussihteeri Ympäristöministeriö Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Sinin n vallankumous

Sinin n vallankumous Suomen Kalankasvattajaliiton koulutuspäivä 5.11.2015 Sinin n vallankumous Kommenttipuheenvuoro pienryhmän ehdotuksista koskien vesiviljelyn lupamenettelyn luvanvaraisuutta ja siihen liittyviä keventämismahdollisuuksia

Lisätiedot

Uudistuva ympäristönsuojelulaki ja asetus. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Kiviaines- ja murskauspäivät Hotelli Rantasipi Airport, Vantaa, 14.2.

Uudistuva ympäristönsuojelulaki ja asetus. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Kiviaines- ja murskauspäivät Hotelli Rantasipi Airport, Vantaa, 14.2. Uudistuva ympäristönsuojelulaki ja asetus Hallitusneuvos Oili Rahnasto Kiviaines- ja murskauspäivät Hotelli Rantasipi Airport, Vantaa, 14.2.2014 Uusi ympäristönsuojelulaki Hallituksen esitys eduskunnalle

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Niels Borup, Pukaron kartano / Jordbrukssammanslutning Pockar Gård Vanhatie 155 A Pukaro. Y-tunnus: IED-luokka: 6.6.

Niels Borup, Pukaron kartano / Jordbrukssammanslutning Pockar Gård Vanhatie 155 A Pukaro. Y-tunnus: IED-luokka: 6.6. Päätös UUDELY/1721/2016 28.9.2017 ASIA Arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien BAT-päätelmien voimaantulon vuoksi sekä määräys ympäristöluvan tarkistamista koskevan hakemuksen jättämisestä

Lisätiedot

Paikkatietotekniikan soveltaminen vesistöjen kuormitusriskien arvioinnissa. Hydro-Pohjanmaa -hankkeen tuloksia Toni Sankari

Paikkatietotekniikan soveltaminen vesistöjen kuormitusriskien arvioinnissa. Hydro-Pohjanmaa -hankkeen tuloksia Toni Sankari Paikkatietotekniikan soveltaminen vesistöjen kuormitusriskien arvioinnissa Hydro-Pohjanmaa -hankkeen tuloksia Toni Sankari 18.11.2014 Mitä työosiossa selvitettiin? Maatiloilla syntyvän karjanlannan ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1261/2015 Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2015 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Asetusmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti muutoslain kanssa, eli 1 päivänä syyskuuta 2017.

Asetusmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti muutoslain kanssa, eli 1 päivänä syyskuuta 2017. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Perustelumuistio Hallitussihteeri 14.8.2017 Katariina Haavanlammi VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA ANNETUN VALTIO- NEUVOSTON ASETUKSEN 1 JA 2 :N MUUTTAMISESTA 1 Pääasiallinen

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Jakeluasemat pohjavesialueella - JAPO -ohjeen uudistus. Juhani Gustafsson Ympäristö- ja turvallisuuspäivät Hämeenlinna

Jakeluasemat pohjavesialueella - JAPO -ohjeen uudistus. Juhani Gustafsson Ympäristö- ja turvallisuuspäivät Hämeenlinna Jakeluasemat pohjavesialueella - JAPO -ohjeen uudistus Juhani Gustafsson Ympäristö- ja turvallisuuspäivät 28.9.2016 Hämeenlinna Taustaa Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot

Lisätiedot

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitus uudistuu Kokonaan ympäristöluvista pois Varsinaisen ympäristöluvan sujuvoittaminen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokouspäivämäärä Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä:

TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokouspäivämäärä Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: JOUTSAN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokouspäivämäärä 30.11.2017 Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä:12.12.2017 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 5.11.2008 LSU 2008 Y 591(113) ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen muutoshakemus,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain uudistaminen. Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Kuntamarkkinat

Ympäristönsuojelulain uudistaminen. Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Kuntamarkkinat Ympäristönsuojelulain uudistaminen Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 12.9.2012 Kuntamarkkinat Ympäristönsuojelulain uudistaminen Keveneekö ympäristölupamenettely? Kuntien valvonta maksulliseksi? Suojellaanko

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 18.10.2012. MAKSUTAULUKKOVERTAILU / Espoo, Helsinki, Vantaa

Ympäristölautakunta 18.10.2012. MAKSUTAULUKKOVERTAILU / Espoo, Helsinki, Vantaa Ympäristölautakunta 18.10.2012 MAKSUTAULUKKOVERTAILU / Espoo, Helsinki, Vantaa Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kiinteähintaiset julkisoikeudelliset maksut ympäristönsuojelulain, vesilain, merenkulun

Lisätiedot

Vesiviljelyn ympäristösäätely yksinkertaisemmaksi - mahdollisuudet ja keinot

Vesiviljelyn ympäristösäätely yksinkertaisemmaksi - mahdollisuudet ja keinot Vesiviljelyn ympäristösäätely yksinkertaisemmaksi - mahdollisuudet ja keinot Ari Ekroos Unto Eskelinen Inga-Liisa Paavola Elina Komulainen Ympäristö- ja energiaoikeuden professori, HY Talousoikeuden professori,

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset Hallitusneuvos Oili Rahnasto 5.6.2014 Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Lain tarkoitus ja soveltamisala, 1-4 1 luku Yleiset säännökset Lain tarkoitus, 1 säännös

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Direktiivilaitosten luvat käytävä läpi, kun laitoksen pääasiallisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Amerikantie 130 / co Guy Bosas Pukaro. Y-tunnus: IED-luokka: 6.6.b ASIAN VIREILLETULO

Amerikantie 130 / co Guy Bosas Pukaro. Y-tunnus: IED-luokka: 6.6.b ASIAN VIREILLETULO Päätös UUDELY/2266/2016 28.9.2017 ASIA Arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien BAT-päätelmien voimaantulon vuoksi sekä määräys ympäristöluvan tarkistamista koskevan hakemuksen jättämisestä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos)

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus RAKI-hankkeen päätösseminaari

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE LIPERIN KUNTA

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE LIPERIN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE LIPERIN KUNTA (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT Hakijan nimi tai toiminimi, kotipaikka

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano Sami Rinne Ilmansuojelupäivät 23.8.2017 Suurten polttolaitosten (LCP, Large Combustion Plants) BAT -päätelmät BAT (Best Available Technology) paras käyttökelpoinen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Uuden vesilain toimeenpanosta Hajajätevesiasiaa Rekisteröintimenettelystä Ympäristönsuojelulain uudistuksesta Maa-aineslupajärjestelmän yhdistämistarpeista Muuta ajankohtaista

Lisätiedot

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen helmikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015.

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen helmikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. KOTIELÄINTUET 2015 Lähde: Mavi, MMM 11.3.2015 Muutoksia vuodelle 2015 Kotieläintilan korotukset: Ympäristökorvausjärjestelmässä ei kotieläintilan määritelmää LHK:ssa kotieläintiloille 60 /ha lisä; eläintiheydessä

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 90/2010/1 Dnro LSSAVI/215/04.08/201 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2010 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta.

Lisätiedot

Hevostilan ympäristömääräykset

Hevostilan ympäristömääräykset Hevostilan ympäristömääräykset Talli-ilta 11.6.2013 Keski-Uudenmaan hevostilallisille ympäristötarkastaja Kirsi Järvinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Lannan käsittely ja varastointi (1/2) Tallilla on

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot