VETERAANI! ARVOISA SOTIEMME HAMPAIDEN JA SUUN HOITO. www. h e 1.fi /te rveys kes ku s A5U NTO. rintamatunnuksesta. viimeksi vuonna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VETERAANI! ARVOISA SOTIEMME HAMPAIDEN JA SUUN HOITO. www. h e 1.fi /te rveys kes ku s A5U NTO. rintamatunnuksesta. viimeksi vuonna 201 1."

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Terveyskeskus www. h e 1.fi /te rveys kes ku s ARVOISA SOTIEMME VETERAANI! A5U NTO Asu ntojen korja u ksesta Ti ed otu ski rjeet o n I ö h etetty viimeksi vuonna Muisti ossa o n aa kkosj ö rjesty ksessö pöivitetyt pa lvel u n u m erot. Pyydömme Teitä söilyttämään tömän palvelumuistion. Etui su u ksi e n sa a m i seksi hel si n ki I öi se n veteraa n i n tulee esittöö selvitys rintamasoti I as-, ri ntam apalvel us- tai rintamatunnuksesta. Veteraanit voivat saada korjausavustusta asunnon korjaamiseen 40 0/o (erityistapa u ksissa 7 0 o/o) korja uskusta n n u ksista. Ta rkem pi a tietoj a a ntaa: korjausneuvoja Aino Oja, puh. (09) Veteraa n i en asu ntoj e n mu utostyöt: korjausneuvoja, rakennusmestari Tom Holmlund puh. (09) Vuokra-asuntoja Ku rki mäessä, Veteraa n i kuja 1-2, OO9 40 Hel si n ki toimistopäällikkö Matti Pitkänen puh. (09) 31 O , Oulu nkyf ässä, Mäkitorpa ntie 1 9, Helsin ki toimitusjohtaja Jyrki Kemppinen puh KettUtien palvelutal0, Herttoniemessä, on ensisijassa sotiemme veteraaneille. Palveluasu nnoista löytyy Iisötietoa sivulta 3. HAMPAIDEN JA SUUN HOITO Veteraanit voivat halutessaan käydä terveyskeskuksessa hammashoidossa. Hampaiston tarkastus, ennaltaehkäisevä hammashoito ja hammasproteesien valmistukseen liittyvä terveyskeskushammaslääkärin työ on veteraanille maksutonta. Sen sijaan esimerkiksi paikkaushoidosta ja iensairauksien hoidosta laskutetaan terveyskeskustaksan mukaan. Hammaslaboratorion tekemästä proteettisesta työstä veteraani maksaa terveyskeskuksessa täyden hinnan, yksityishammaslääkärin tai erikoishammasteknikon kautta tehtynä Kela korvaa laboratoriolaskusta puolet. Halutessaan veteraani saa terveyskeskushammashoidosta kustannusarvion.

2 Yhteydenotto oman asuinalueen hammashoitolaan tapahtuu hammashuollon keskitetyn ajanvara u ksen ka utta:. ltäinen ja kaakkoinen alue, puh. (09) Koillinen alue, puh. (09) Keskinen ja pohjoinen alue, puh. (09) Eteläinen ja läntinen alue, puh. (09) /terveyskesku s Yksityinen hammashoito kuuluu sairausvakuutuksen piiriin. Korvaus saadusta hoidosta haetaan Kelasta. Erikoishammasteknikon tekemän proteettisen työn korvaam iseen ta rvitaa n lä hete joko yksityiseltä tai terveyskeskusham maslää kä ri l- tä. Kelan paikallistoimistosta saa tietoa korvauksen määrästä esittämällä yksityishammaslääkärin tekemän kustannusarvion. H AUTA PA I KKA ha uta u ksen yhteydessä: Helsingissä kirjoilla olevalle veteraanille ja hänen puolisolleen hautapaikan lunastus on 25 vuodeksi ilmainen.. Seurakuntayhtymä, puh.(09) Kol mas linja 22, Helsi n ki, ngi nseu ra ku n nat.fi. Helsingin ortodoksisen seurakunnan hautausmaan toimisto, puh ma-pe klo , Lapinlahdentie 2, Helsinki. Muistoseppele Helsingin kaupunki kunnioittaa edesmenneitten sotiemme veteraanien muistoa havuseppeleellä. Tällä tavoin kaupunki haluaa osoittaa syvää arvostustaan veteraanien uhrauksille isänmaan ja sen pääkaupungin hyväksi. Havuseppele voidaan toimittaa Helsingin kaupungin alueella järjestettävään muistotilaisuuteen. Li söti etoja jo ti I a u kset: veteraaniasiamies, merja.ekl KOTIHOITO Kotihoitoa voi tiedustella oman alueen kotihoitotoimistosta. Se sisältää kotisairaanhoidon, kotihoitoavun ja tukipalvelut (mm. ateriapalvelu, saunapalvelu ja siivousapu). Kotihoidosta peritään asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Valtion vuoden 2012 talousarviossa on varattu erillinen määräraha rintamaveteraaneille kotiin vietäviä kunnallisia avopalveluja varten. Helsinkiläinen rintamaveteraani voi hankkia edellä mainitulla määrärahalla sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua, kuten siivousta, ikkunoiden pesua tai pesulapalvelua. Palvelun antam isesta päättää oma n lä h i pa lvel ua I ueen koti hoidon ohjaaja. Oman alueenne kotihoitotoimisto hoitaa tarvitsemanne kotihoitopalvelut tai opastaa muihin palvelupaikkoihin. puh. (09) S/vaihde.

3 KUNTOUTUS Rintamaveteraanien kuntoutusta toteutetaan valtion määrärahoin. Sitä voi hakea helsin ki läinen ri ntamasoti las-, ri nta mapa lvel us-, tai ri ntamatun n uksen omaava veteraani. Laitoskuntoutusta toteutetaan Valtiokonttorin hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa samassa laitoksessa. Avo- ja päiväkuntoutus toteutetaan kaupungin valitsemissa hoitolaitoksissa. Avokuntoutukseen voi sisältyä jalkahoitoa, mikäli hoitolaitos voi sen tarjota. Ri nta maveteraanien kuntoutushakemus -loma kkeen saa terveysasem ilta, ve= teraanijärjestöistä tai sen saa tulostettua mm. kaupungin ki rjastoissa. Alle vuoden vanha selvitys kelpaa lääkärinlausuntona liitteeksi. Postiosoite: Rinta maveteraan ien ku ntoutustoi misto, PL 6600,00099 Helsingin kaupunki. Asiointiaika: Ma-pe klo 9-12, puh. (09) Köyntiosoite: Laakson sairaala, Lääkärinkatu 8, rakennus 4, porras B kerros 2. Sotainvalidien samoin kuin vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoiden ja leskien kuntoutusta haetaan Valtiokonttorista. Lisätietoja: puh. (09) ja Erityisryhmien kuntoutusasiat puh. (09) Sotainvolidien neuvontapalvelu: puh. (09) LIIKEN N EPALVELUT Rintamaveteraanit voivat matkustaa maksutta Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) alueella. Alueella kulkee Jouko-kaupunginosalinjat. Ta rke m m at ti edot: s 1.fi Jos veteraanilla matkakorttia ei ole, sitä voitiedustella HSL asiakaspalvelusta puh.(09) arkisin klo 7-19,la-su 9_17. Kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelut on tarkoitettu asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin. Palvelua ei voi käyttää terveydenhoitoon liittyviin matkoihin, koska ne kuuluvat Kelan korvauksen piiriin. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki on tulosidonnainen ja tarkoitettu vähävaraisille. Hakemukseen tarvitaan liitteeksi tuloselvitys ja lääkärin lausunto kuljetustuen ta rpeesta. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu ja siihen liittyvä saattajapalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan lääkärin lausunto vammaispalvelulain mukaisesta kuljetustuen tarpeesta. Lisötietoja: Vastu ual ueen sosiaali- ja läh ityön al ueyksi köistä; puh. (09) /vaihde. Äl r'air* 5*trem n:e uf?er'*a ni

4 LIIKU NTAPALVELUT Rintamaveteraanit pääsevät maksutta Helsingin liikuntaviraston kuntosaleihin ja myös ohjattuihin liikuntaryhmiin. Liikuntapaikkojen yhteystiedot ja tarkat aukioloajat löytyvät liikuntaviraston i nternetsivui lta. /lii ku nta. Oikeus maksuttomaan liikkumiseen koskee myös kaikkia Helsingin uimahalleja ja maauimaloita. Veteraaneille on tarjolla erityisliikuntaa eri puolilla kaupunkia. puh. (09) tai Liikuntapalvelun etuisuudet ovat laajentuneet koskemaan myös Valtiokonttorin Erityisryh m ien kuntoutukseen oikeutettuja henki löitä. Maksuton kalastusoikeus Va n han kau pu ngin kosken suva ntoon. I lmoitta utu minen Meri-infoon ensin, ni in neuvovat veteraan i ka lastuspaikan. Meri-lnfo 04OO PYsÄKÖINTI Rintamaveteraanit voivat hankkia rintamaveteraanien pysäköintitunnuksen, joka oikeuttaa ilmaiseen pysäköintiin. Tunnuksen saaminen edellyttää, että rintamaveteraani on kirjoilla Helsingissä, omistaa ajokortin, on merkitty ajoneuvorekisteriin ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi. Tunnus on voimassa Helsingin kaupungin maksullisilla pysäköintipaikoilla ja kad u nva rsi pa i koi I la. Eräät yksityi set pysä köi ntia I ueet ovat myöntä neet va pa utu k- sia sotiemme veteraaneille mm. Helsingin Satama ja Forumin pysäköinti. Pysäköintitunnus lähetetään sotiemme veteraaneille vuosittain joulukuussa kotiin. Jos auto tai rekisterinumero tai osoite vaihtuu on siitä ilmoitettava Rakennusviraston asiakaspalveluun puh. (09) Osoite: Pohjoinen Makasiinikatu 9, Helsinki Avoinna: Ma , ti-to , pe SOSIAALIVIRASTO Omaishoidon tukea maksetaan päivittäisestä henkilökohtaisesta hoidosta vanhusta, vammaista tai pitkäaikaissairasta kotona hoitavalle henkilölle. Omaishoitajat saavat vertaistukea ja palveluneuvontaa omaishoidon toimintakeskuksista puh. (09) /vaihde. Vuokra- ja omistusasunnon kunnostus- tai muutostöihin voi hakea myös sosiaalivirastosta tukea silloin, kun muutostöiden avulla asunnossa voiasua heikentyneestä toimi nta kyvystä h uolimatta. Kuntouttavalla päivätoiminnalla tuetaan kotona asumista ja kotona selviytymistä sairauksista ja muistihäiriöistä huolimatta. Päivätoiminta tarjoaa myös sosiaal ista kanssakäymistä sekä vi rikkeel I istä toimintaa. Toim intaan sisältyy aa mupala, lounas, kahvi sekä tarvittaessa kuljetus. Palvelu- ja virkistyskeskuksissa järjestetään ohjattua harrastus- ja virkistystoimintaa kuten kuntotoimintaa, opintopiirejä ja erilaista ryhmätoimintaa. Keskuksissa käynnit ovat maksuttomia. Asiakkailta peritään maksu aterioista sekä raaka-aineiden hinta askartelu- yms. toiminnassa. Palvelukeskuksista on poistettu sauna maksu veteraanei lta. Älv*isa 5otiemme v*lpråål::

5 Sosiaalipalvelujen tarpeen arviointi Tarpeen arvioinnilla varmistetaan, että ikäihmiset saavat apua ajoissa. Samalla tarjotaan tietoa palveluista sekä opastusta niiden hakemiseen. Arviointi tehdään asiakkaan kotona yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa yleensä seitsemän arkipäivän kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä. Tarpeen arvioin nissa selvitetään perusteel I isesti asia kkaa n toiveet pa lvel u ista, hänen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakykynsä, sosiaalinen verkostonsa sekä selviytymisensä nykyisissä asuinolosuhteissa. Mikäli tarvetta uusiin palveluihin on, haetaan niitä saman tien tai asiakas ohjataan hakemaan niitä. Arviointi ei kuitenkaan välttämättä johda palveluiden myöntämiseen. Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen hoito Palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja apua. Henkilö ei kotihoidonkaan turvin selviydy enää kotona. Ympärivuorokautinen hoito pitää sisällään lyhyt- ja pitkäaikaisen hoidon ja asu misen, joko pa lvel utalossa ta i va n hai n kod issa. Hyvinvointia edistävä kotikäynti Kunakin vuonna 75 tai 85 vuotta täyttäville henkilöille, jotka eivät saa kotihoidon tai sosiaaliviraston vanhuspalvelujen palveluita, tarjotaan mahdollisuus hyvinvointia edistävään kotikäyntiin. Kotikäyntiin oikeutetut saavat kotiinsa kirjeen, jossa käynnin sisällöstä kerrotaan enemmän ja toivotaan yhteydenottoa työntekijään. Mahdollisimman monen toivotaan tarttuvan tähän tilaisuuteen. LiSätietOja vastuualueen sosiaali- ja lähityön alueyksiköistä; puh. (09) /vaihde. TERVEYDEN HOIDOSTA Lääkkeistä apteekit antavat alennusta 10 o/o:a. Si lmälaseista jotkut opti kot a ntavat a len n usta. Helsingin terveyskeskus ei peri rintamaveteraa neilta terveyskesku ksen käynti ma ksuja. Myös kuntoutukseen tarvittavat lausunnot SENIORI-INFO puh. (09) s6 kto 8.1s_16.00 Käyntiosoite: Kivensilmänkuja 2, OOg20 Helsinki Yleistä neuvontaa S-infosta Toinen linja 44, (katutaso) Helsinki puh. (09) , klo t 0_16 ovat maksuttomia. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ei peri veteraaneilta sairaalan po I i kl i n i kka ma ksua www. hel.fi /terveys kes ku s Helsingin kaupungin sairaaloiden ajanvarauspoliklinikka maksu on poistunut alkaen. TerveysneuvOnta puh. (09) ,tuuallisen puhelun hinnalla. Palvelu on ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä palveleva puhelinneuvontayksikkö. Numerosta saa tietoa terveyspalveluista sekä terveyteen ja sairauteen liittyvää neuvontaa. Terveysneuvonta puh. (09) vastaa myös kotihoitoa koskeviin tiedusteluihin erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin terveysasemat ovat suljettu. VetefaaniaSiamieS Merja Eklund, puh. (09) 310 sos13, ma ja ke kello

6 Helsi n ki lä iset Sotiem me veteraa n ien yh d istykset Helsingin Rintamanaiset ry ja Rintamanaisten Liitto ry puh. (09) 494 s20 Käyntiosoife; Kel losi lt a 4. C, Postiosoite: Ratamestarinkatu 9 C, Helsinki ri nta manaisten I i ma i l.com nta ma na isten I i itto.com/yhd istykset.ph p Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry puh Mannerheimintie 93 A, Helsinki toi min na u m bus.fi tai pii risi u m bus.fi n i I i itto.fi Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry puh. (09) 4s40778 Käyntiosoife; Kellosilta 4. C Postiosoite: Ratamestarinkatu 9 C, Helsinki nta maveteraa n i I i itto.fi Sotainva lidien Veljesl iiton Helsin g i n piiri ry puh. (09) 478 s0243 Köyntiosoife; Kel losi lt a 4. C Postiosoite: Ratamestarinkatu 9 C, Helsinki emoi l: helsi n i nva I id it.fi /i ndex.ph p?mid= 1 87 Helsingin kaupungin rinta maveteraa niasia in neuvottelu ku n na n jäsenet 2012 Lu otta m ush en ki öjäsen et Solme Kananen,Kesk. Arja Putkonen, SKP Rei no Toivio, va rapj. SDP J aa kko Valve, pu h joht. Kok. Sotiem m e veteraa n ijä rjestöjen edustajat Rauno Loukkola, Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry Altti Majava, Sota i nva I id ien Veljesl i iton Helsingin piiri ry Kaarina Peltola, Helsingin Rintamanaiset ry Tero Tuom isfq Ri nta maveteraa n ien Helsingin piiri ry Kau pu n gin virastoja edustavat jäsenet Minna Ekmon, liikuntavirasto, liikunnansuunnittelija Pertti Hei kki lö, terveyskeskus, yl i lää kä ri, ku ntoutusyksi kkö M atti Pitkönen, kii nteistövi rasto, toimistopäällikkö Eeva-Lii sa Tuom i n en, sosiaa I ivi rasto, van hainkoti- ja palveluasumistoiminnan päällikkö Helsi n gfors Svenska Krigsvetera ner r.f. tel. (09) , kanslitid ti & to kl Bangatan 1 ba 6,00120 Helsingfors ka nsl isa net.fi Sihteeri Merja Eklund,veteraaniasiamies, terveyskeskus. Rintamaveteraaniasiain neuvottel u- kunnan postiosoite: PL 6600,00099 Helsingin kaupunki merja.ekl u Sotiemme veteraanijärjestöjen puoleen voi kääntyä myös tammenlehvän veteraani, vaikkei järjestöön kuuluisikaan. Järjestöiltä voi kysyä tietoja avustuksista ja toiminnoista. Tiedustelut myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n toiminnanjohtaja Rauno Loukkolalta, pu h , toi mi n na u m bus.fi

Arvoisa Sotiemme veteraani!

Arvoisa Sotiemme veteraani! Arvoisa Sotiemme veteraani! Maaliskuu 2014 Palvelumuistiossa on sotiemme veteraaneille ja ikääntyville helsinkiläisille tarkoitettuja palveluja aakkosjärjestyksessä. Esitättehän asioinnin yhteydessä rintamasotilas-,

Lisätiedot

Palveluopas. senioreille

Palveluopas. senioreille Palveluopas senioreille 1 2 Ikäihmisenä Helsingissä Tähän oppaaseen on kerätty tietoja sosiaali-, terveys- ja liikuntapalveluista Helsingissä. Mukana on myös muuta hyvinvointiin, opiskeluun ja aktiiviseen

Lisätiedot

Palveluopas. senioreille

Palveluopas. senioreille Palveluopas senioreille 1 2 Sisältö Ikäihmisenä Helsingissä 5 Palvelut aakkosissa 6 A Apuvälineet 6 Asuminen 7 Asumistuki 8 Asunnon muutostyöt 8 Ateriointi 9 F, H, J Fysioterapia 10 Hammashoito 10 Jalkojen

Lisätiedot

2015 Eteläinen Helsinki. Ikääntyneiden palveluopas

2015 Eteläinen Helsinki. Ikääntyneiden palveluopas 2015 Eteläinen Helsinki Ikääntyneiden palveluopas 1 2 Ikääntyneiden palveluopas 2015 Eteläinen Helsinki Arvoisa lukija Ikääntyneen väestön terveys ja toimintakyky ovat parempia kuin koskaan aiemmin. Ikääntyneet

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA 2013 SISÄLTÖ 1. PALVELUOHJAUS JA PALVELUNEUVONTA........................... 7 1.1 YLEINEN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA........................ 7 1.2 IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

LUKIJALLE. Tampereella 10.4.2008. Eeva Päivärinta Tilaajapäällikkö, ikäihmisten palvelut

LUKIJALLE. Tampereella 10.4.2008. Eeva Päivärinta Tilaajapäällikkö, ikäihmisten palvelut opastaa LUKIJALLE Viime vuonna juhlittiin maamme 90 vuotista itsenäisyyttä. Tästä kiitos koko veteraanisukupolvelle! Suomen sotiin vuosina 1939 1945 osallistuneita veteraaneja on elossa 75 000 henkilöä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VETERAANIOPAS 2015

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VETERAANIOPAS 2015 KAUNIAISTEN KAUPUNKI VETERAANIOPAS 2015 VETERAANIOPPAAN SISÄLTÖ SAATESANAT KAUPUNGIN JA VETERAANIEN YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT A. Sotainvalidien erityispalvelut Kuntoutus Terveystarkastukset

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE 03/2012 TAMMELAN KUNTA Kunnanjohtaja Matti Setälä p. 050 569 4930, matti.setala@tammela.fi Sosiaalijohtaja Annukka Kuismin p. 050 550 2263, annukka.kuismin@tammela.fi

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS

VIHDIN KUNTA VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS VIHDIN KUNTA VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS 28.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 1. YLEISTÄ 5 1.1. Vihdin rintamaveteraanit ry 5 1.2. Vihdin rintamaveteraanit ry naisjaosto 6 1.3. Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

VIREYTTÄ VUOSIIN IKÄIHMISTEN PALVELUT JÄRVENPÄÄSSÄ

VIREYTTÄ VUOSIIN IKÄIHMISTEN PALVELUT JÄRVENPÄÄSSÄ VIREYTTÄ VUOSIIN IKÄIHMISTEN PALVELUT JÄRVENPÄÄSSÄ SISÄLLYS 7 ASUMINEN JOHDANTO 7.1 Asumistuki 7.2 Asunnon muutostyöt 1 PALVELUOHJAUS 7.3 Palveluasuminen 7.4 Vuokra-asuminen 2 APUA ARKEEN 8 SOSIAALINEN

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2006 (2008 päivitetty webbiversio)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2006 (2008 päivitetty webbiversio) KAUNIAISTEN KAUPUNGIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2006 (2008 päivitetty webbiversio) 4.8.2005 Sosiaali- ja terveystoimi SISÄLLYS Apuvälineet...2 Asumistuki...2 Asunnon muutostyöt...2 Ateriapalvelu...2 Diabetesneuvonta

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS. Kauniainen

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS. Kauniainen IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Kauniainen 2 Ambulanssi / sairaankuljetus Yleinen hälytysnumero 112 Anemone, ks. Villa Anemone Apteekki Kauniaisten Apteekki, Kirkkotie 15. Avoinna ma-to klo 9-20, pe 9-18, la 9-16.

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2014 Päivitetty 17.6.2014 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää

Lisätiedot

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Senioriopas ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Sisällysluettelo Varhaiset palvelut... 3 Seniori-info... 3 Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi... 3 Hyvän olon ryhmät...

Lisätiedot

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5 Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille 2015 Lukijalle Tämä palveluopas sisältää tietoa arkipäivää helpottavista palveluista sekä erilaisista ikääntyville suunnatuista toiminnoista. Oppaaseen on kerätty tietoa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2015 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2013 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää suuren osan ikäihmisille

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2014 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

VANTAA VANHENEE VIISAASTI yhtä vanhuutta ei ole

VANTAA VANHENEE VIISAASTI yhtä vanhuutta ei ole VANTAA VANHENEE VIISAASTI yhtä vanhuutta ei ole Eläkkeelle siirtyminen on uusi elämänvaihe. Aikaa vapautuu uudenlaiselle tekemiselle, työyhteisö jää taakse ja tilalle tulee uusia yhteisöjä ja ystäviä.

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT: 1. Seniorisentteri 4 2. Kotihoito 5 2.1. Palveluohjausyksikkö 6 Yöpartio 6 Kotisairaala 6 Kotiutustiimi

Lisätiedot