CleanTech-alan tarjonta ja tuotteiden julkiset hankinnat Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CleanTech-alan tarjonta ja tuotteiden julkiset hankinnat Suomessa"

Transkriptio

1 CleanTech-alan tarjonta ja tuotteiden julkiset hankinnat Suomessa Helsinki Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith

2 2 Alkusanat Julkisten hankintojen arvoksi on laskettu Suomessa noin 35 miljardia euroa, mikä on noin viidennes bruttokansantuote bkt:sta. Julkisten hankintojen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin henkilötyövuotta. Arvio julkisten hankintojen kokonaisarvosta ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki hankinnat olisivat hankintasäädösten piirissä. Hankintasäädösten ulkopuolelle putoavat esimerkiksi kansallisten kynnysarvojen alle jäävät pienhankinnat tai julkisyhteisöjen sisäiset hankinnat, joten yhtä totuutta julkisten hankintojen arvosta ei ole olemassa. Suomessa on kiinnitetty liian vähän huomiota siihen, että julkisyhteisöt (kunnat, kuntayhtymät, valtio, muut julkisoikeudelliset yksiköt) voivat omalla hankintatoiminnallaan vaikuttaa yksityisen yritystoiminnan kehittymiseen ja innovaatiotoimintaan ilman, että tarvitaan yritystoiminnan suoria rahoitustukia, verohelpotuksia tai muita erityisiä kannusteita. Innovaatiopohjaisilla julkisilla hankinnoilla voi olla suuri merkitys viranomaistoiminnan ja julkisyhteisöjen vastuulla olevan oman palvelutuotannon tuottavuuden ja vaikuttavuuden paranemiseen. Julkisyhteisöt ovat suuria asiakkaita myös toimialoilla, jotka soveltavat kestävän kehityksen mukaista energiaa säästävää ja muuta ympäristön tilaan myönteisesti vaikuttavaa energia-, ympäristö- ja tuotantoteknologiaa. Esimerkkeinä voidaan mainita kuntien tavara- ja palveluhankinnat julkisiin palvelulaitoksiin, kuten ekologisesti tuotettu ruoka ja ympäristömerkityt tuotteet, energiatehokkuus julkisissa rakennuksissa ja ympäristönäkökulmien painotus uudisrakentamisessa ja peruskorjaustoiminnassa sekä bioenergian hyväksikäyttö paikallisessa lämmöntuotannossa. Käsillä oleva raportin tarkoituksena onkin tuottaa työ- ja elinkeinoministeriölle ajantasaista tietoa ympäristöalan julkisten hankintojen määrästä, merkityksestä yrityksillä ja hankintamarkkinoiden toimivuudesta. Sen tuloksia hyödynnetään ministeriön Clean- Techin strategista ohjelmaa koskevien toimenpiteiden edistämisessä, jonka tarkoituksena on kaksinkertaistaa ympäristöalan liikevaihto kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Raportti on samalla jatkotyötä keväällä 2012 valmistuneelle selvitykselle innovatiivisista julkisista hankinnoista Suomen kansantaloudessa. 1 Raportissa on käsitelty aluksi myös ympäristöalan yrityksiä, yritystoiminnan laajuutta, kasvua ja profiilia tuoreimpien mahdollisten tilastotietojen valossa. Liitteissä on myös kuvaus Ruotsin ympäristöliiketoiminnasta. Peruslähteinä selvitystyössä on käytetty julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAan pohjautuvia tilastoja, Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastoa, yritys- ja toimipaikkarekisteriä ja ympäristötilastoja. Hankintamarkkinoiden toimivuutta on tutkittu ympäristöalan yrityksille suunnatun kyselytutkimuksen avulla. Raportin on laatinut tutkija Pekka Lith (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith 2 ). Yrityskyselyjen teknisestä suorittamisesta on vastannut Mainio Tech Oy 3. Ministeriön yhteishenkilöinä ovat toimineet CleanTechin strategisen ohjelman puolelta johtaja Mari Pantsar-Kallio ja hankesuunnittelija Juho Jokinen 1 Ks. TEM:n raportti 18/2012 (www.tem.fi). 2 Ks. 3 Ks.

3 3 Sisältö Alkusanat 2 1 Tiivistelmä Ympäristöalan yritystoiminta Suomessa Ympäristöalan julkiset hankinnat 5 2 Ympäristöliiketoiminta kansantaloudessa Toimialan tilastolliset lähtökohdat Ympäristöliiketoiminnan ydintoimialat Ympäristöliiketoiminnan tukitoimialat Yritystoiminta ydintoimialoilla Yritykset ja toimipaikat Yritysten perustaminen ja vaihtuvuus Henkilöstö ja liikevaihto Yrityskoko ja omistajuus Kasvuyrittäjyys päätoimialoilla Bioenergia-alan yritystoiminta Bioenergia-ala pk-toimialaraportin mukaan Monialaisten maatilojen toiminta Ympäristöalan tukitoimialojen yritystoiminta Yritysten määrä ja toimialat Kansainvälinen toiminta 28 3 Julkiset hankinnat ympäristöalalla Hankintapelisäännöt pääpiirteittäin Nykyiset säännökset Hankintasäännösten uudistukset Ympäristönäkökulmat hankinnoissa Ympäristöalan julkisten hankintojen laajuus Hankinnat muiden tilastolähteiden perusteella Julkisen sektorin ympäristösuojelumenot Kuntayhteisöjen talous- ja toimintatilastot 46 4 Julkisten hankintamarkkinoiden toimivuus Hankintojen merkitys ympäristöalan yrityksille Hankintatoiminnan arviointia 52 Lähteet 61 Liite 1: Ympäristöliiketoiminta Ruotsissa 62 Liite 2: Ympäristöliiketoiminnan tuoteluokitus Suomessa 67 Liite 3: Julkisten hankintojen yrityskyselyt sivu

4 4 1 Tiivistelmä 1.1 Ympäristöalan yritystoiminta Suomessa Tilastokeskuksen tilastojen mukaan ympäristöliiketoiminnassa toimi vuonna 2011 noin yritystä, joiden ympäristöalan liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa. Summasta ympäristöalan ydintoimialoilla toimivien noin 800 yrityksen liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa. Sivutoimisesti ympäristöalalla toimi puolestaan yritystä, joiden liikevaihto oli 8,9 miljardia euroa. Sivutoimiset yritykset koostuvat lähinnä teollisuuden kone-, laite- ja komponenttien valmistajista, rakennusalan yrityksistä, insinööritoimistoista sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yrityksistä. Tässä raportissa ympäristöalan ydintoimialojen liikevaihdoksi on laskettu kuitenkin Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri YTR:n ja toimialaluokituksen pohjalta arvioiden 3,6 miljardia euroa. 4 Summa perustuu kaikkien ympäristöalan ydintoimialoille luokiteltujen toimipaikkojen eikä yritysten toiminnan laajuuteen. Myös Ruotsissa tilastoviraston ympäristöliiketoiminnan tilastot pohjautuvat ensisijaisesti toimipaikkatason tietoihin. Yhteensä ydintoimialoilla toimi yritystä ja yritystoimipaikkaa, joiden työllisyys oli henkilöä vuonna Uusiutuvan energian tuotannossa voi toimia lisäksi yrityksiä ja toimipaikkoja, jotka jäävät edellä mainittujen tilastojen katveeseen. TEM:n toimialaraportin mukaan pelkästään bioenergian ja muun uusiutuvan energian tuotannossa (tuulivoimalatuotanto) toimi 910 yritystä ja yritystoimipaikkaa vuosina Alan työllisyys oli henkilöä ja liikevaihto 0,9 miljardia euroa. Lisäksi Suomessa on yli maatilaa, joissa energiatuotantoa harjoitetaan maatalouden ulkopuolisena yritystoimintana pää- tai sivutoimisesti mukaan lukien bioenergiaurakointi. Kaiken kaikkiaan ympäristöliiketoiminnan arvo voi nousta maassamme runsaaseen 13 miljardiin euroon, kun eri tilastolähteiden tuottamia lukuja summataan yhteen. Suomen yritysten kokonaisliikevaihdosta ympäristöalan liikevaihto oli noin 3-4 prosenttia ilman alkutuotannon toimialoja vuonna Yrityksiä ja yritystoimipaikkoja ympäristöalalla on noin Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Ruotsissa ympäristöliiketoiminnan arvoksi on laskettu noin 28 miljardia euroa vuonna Samanaikaisesti naapurimaassamme oli runsaat ympäristöalan yritystoimipaikkaa. Jos tarkastellaan ydintoimialojen yritystoimintaa, havaitaan, että ympäristöalan työllisyys lisääntyi 15 prosenttia vuosina Liikevaihto kasvoi nimellisesti yksitoista prosenttia. Alan työllisyyden ja liikevaihdon kasvu on ollut huomattavasti nopeampaa kuin koko yritystoiminnassa keskimäärin. Ympäristöalalla on myös keskiarvoa jonkin verran enemmän kasvuyrityksiä, joskin kasvuyritysten suhteellinen osuus yrityskannasta on vähentynyt 2010-luvulla. Myös vuotta 2012 koskevat ennakkotiedot osoittavat, että ympäristöalan liikevaihdon kasvu on hidastumassa. Henkilöstöllä mitattuna 90 prosenttia ydintoimialojen yrityksistä koostui vuonna 2011 alle kymmenen henkilön mikroyrityksistä, mutta niiden osuus alan työllisyydestä jää kolmannekseen. Pienet ja keskisuuret henkilön yritykset työllistävät yli 50 pro- 4 Ks. Raportin taulukko 1: Ympäristöliiketoiminnan ydintoimialat toimialaluokituksen (Nace 2008) mukaan.

5 5 senttia ydintoimialoilla toimivien yritysten henkilöstöstä. Suurten yritysten osuus alan työllisyydestä on melko pieni. Tosin muodollisesti itsenäisiin oikeushenkilöihin (yhtiöihin) nojautuvat tarkastelut eivät ota huomioon konserneihin, kuten kuntakonserneihin kuuluvien yritysten merkitystä markkinoilla. 1.2 Ympäristöalan julkiset hankinnat Julkisten hankintojen arvo Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAn hankinta- ja jälki-ilmoituksiin perustuvien tilastotietojen mukaan ympäristöalan julkisten hankintojen arvo nousi noin 540 miljoonaa euroon vuonna Summa muodostaa noin 4-5 prosenttia ympäristöalan laskennallisesta liikevaihdosta sekä arviolta vajaa kaksi prosenttia julkisten hankintojen laskennallisesta kokonaismäärästä EU:n tilastotoimisto Eurostatin mukaan. Tosin HIL- MAan perustuvat arviot sisältävät ainoastaan EU:n hankintadirektiivien ja kansallisten hankintasäännösten piiriin kuuluvat hankinnat. Hankintasäännösten ulkopuolella ovat esimerkiksi alle kansallisten kynnysarvojen jäävät pienhankinnat ja julkisyhteisöjen sisäiset hankinnat. Merkittävä osa varsinkin erityisalojen, kuten energialaitosten ja vesi- ja jätevesilaitosten hankinnoista jää kokonaan hankintasäännösten ulkopuolelle. Ensinnäkin erityisaloja ei säädellä hankintalain vaan erityisalojen hankintalain perusteella eikä erityisaloilla tunneta kansallisia kynnysarvoja. Erityisaloihin kuuluvat hankinnat on kilpailutettava avoimesti vain, jos ne ylittävät varsin korkealle tasolle asettuvat EU:n kynnysarvot. Toiseksi osa erityisalojen hankinnoista on hankintasäännösten ulkopuolelle, koska julkisyhteisöjen liikelaitosten ja yhtiöitettyjen palvelulaitosten tuotannosta on tullut avoimilla markkinoilla kilpailevaa liiketoimintaa. Erityisalojen hankintalaki antaa myös mahdollisuuden hakea vapautusta lain soveltamisalasta. Erityisalojen hankintalakia ei sovelleta myöskään energiahuoltoon liittyvän energian tai sen tuottamiseen tarvittavien energiaraaka-aineiden (polttoaineet) hankintoihin. Siksi energialaitosten mittavat raakaainehankinnat eivät tilastoidu HILMA-järjestelmään. Täydentäviä tietoja ympäristöalojen julkisten hankintojen teoreettisesta kokonaisarvosta voidaan saada muun muassa Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien taloustilastojen perusteella. Vuonna 2011 kunnallisten ympäristö-, jätevesi- ja jätehuollon yhteenlasketut materiaali- ja palveluostot käyttötalouteen olivat vajaat 440 miljoonaa euroa. Summa käsittää myös yhtiöitetyt palvelulaitokset, joiden hankinnat on arvioitu suhteuttamalla hankintojen liikevaihto-osuus kunnallisissa liikelaitoksissa vastaavilla toimialoilla toimivien kuntayhtiöiden liikevaihtoon. Kunnallisissa energialaitoksissa materiaali- ja palveluostojen laskennallinen arvo kohosi lähes 2,9 miljardiin euroon, mikä johtuu energialaitosten suurista energiaraaka-aineen ostoista. Merkittävä osa kunnallisten ympäristö-, jätevesi- ja jätehuollon laitosten ja pääosa energialaitosten ostoista oman organisaation ulkopuolelta ei silti kuulu hankintasäännösten soveltamisalan piiriin, minkä ohella ostoihin sisältyy kuntayhteisöjen sisäisiä hankintoja. Lisäksi kuntayhteisöjen talous- ja toimintatilastoihin pohjautuvat luvut kuvaavat vuotuisia rahavirtoja eivätkä hankintapäätöksiä.

6 6 Hankinnat hankintayksikkötyypeittäin ja lajeittain Hankintasäännösten mukaisista HILMAn hankinta- ja jälki-ilmoituksista kootut tilastot muodostavat selkeimmän peruslähteen ympäristöalan julkisten hankintojen rakenteelliselle tarkastelulle. Ympäristöalan hankintoja koskevista ilmoituksista ja niiden toteutuneesta tai ennakoidusta arvosta yli 80 prosenttia oli kuntien, kuntayhtymien, kunnallisten liikelaitosten tai yhtiöiden tekemiä vuonna Pelkästään liikelaitosten ja kuntayhtiöiden osuus hankintojen arvosta oli lähes 50 prosenttia. Valtio-organisaation ja muiden hankintayksiköiden osuus jäi alle viidennekseen. Hankintoja koskevien ilmoitusten arvosta palvelut muodostivat miltei 60 prosenttia. Suurimman toimialaryhmän muodostivat viemäröintiin, jätteen keruuseen, kuljetukseen tai käsittelyyn, puhtaanapitoon, ympäristöasioiden hallintaan, ympäristösuojeluun, saastumisen seurantaan ja ennallistamiseen liittyvät palvelut. Toinen tärkeä toimialaryhmä koostui osaamisintensiivisistä liike-elämän KIBS-palveluista, kuten teknisen alan suunnittelupalveluista ja ympäristöalan tutkimus- ja kehittämispalveluista. Rakennusurakoita ilmoitusten arvosta oli kolmannes. Rakennuskohteita olivat jäteasemat, jäteveden puhdistamot, viemärit ja viemäriverkostot, biolämpökeskukset, biokaasulaitokset ja biokaasun jakeluputkistot, aurinkopaneelija maalämpöurakat sekä pilaantuneen maan kunnostukset. Julkisten rakennusurakoiden arvoa alentaa tilastollisesti se, että alle euroa maksavat talojen ja maa- ja vesirakennelmien korjaus- ja kunnossapitotyöt (rakennustekniset työt), lvis-asennustyöt, konetyöt, yms. konetyöt eivät kuuluvat hankintasäännösten ja hankintojen avoimen ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Materiaalihankintoja oli ilmoitusten määrästä ainoastaan alle kymmenesosa. Materiaalihankintoihin kuuluu investointihyödykkeitä, kuten teollisuuskoneita, kuljetusvälineitä, sähkökoneita ja laitteita ja suurissa erissä ostettuja käyttötalouden tuotteita, kuten puhdistusvälineitä, muovi-, kumi- ja muita kemiallisia tuotteita. Materiaalihankintojen arvo on suhteellisen pieni muun muassa siksi, että monet hankintalain alaiset pienhankinnat ja erityisaloihin luettavien laitosten hankinnat jäävät kynnysarvojen alapuolella tai ne eivät kuulu lähtökohtaisesta hankintasäännösten piiriin. Lisäksi julkisen organisaation ulkopuolisten palveluostojen, kuten korjaus-, kunnossapito- ja huoltotöiden sekä toimintojen kokonaan ulkoistamisen määrällä voi olla merkittävä vaikutus materiaalihankintojen määrään. Esimerkiksi mitä vähemmän julkinen organisaatio suorittaa välttämättömiä rakennusten, rakennelmien tai erityislaitteiden kunnossapito- ja huoltotöitä (vuosikorjaukset, yms.) omalla henkilökunnalla, sitä vähemmän tarvitsee ostaa omassa toiminnassa tarvittavia koneita ja laitteita, kuljetusvälineitä tai muita tavaroita, tarvikkeita tai aineita. Hankintamarkkinoiden toimivuus Julkisten hankinnat muodostavat huomattavalle osalle ympäristöalan yrityksiä tärkeän tai melko tärkeän markkina-alueen. Pääosa yrityksistä uskoo hankintojen lisääntyvän ainakin jonkin verran seuraavan viiden vuoden aikana. Näkemykset perustuvat TEM:in joulukuussa 2012 tekemien yrityskyselyjen tuloksiin. Kasvupotentiaali liittyy muun muassa energian tuotantoon uusiutuvista energialähteistä, tutkimus- ja kehittämistoi-

7 7 mintaan sekä fossiilisten energialähteiden käytön vähentämiseen muussa kuin varsinaisessa energiatuotannossa (uusiomateriaalit, polttoaineet). Yritysten mielestä julkiset hankinnat eivät kuitenkaan edistä uusien toimintamallien ja teknologioiden käyttöönottoa parhaalla mahdollisella tavalla. Valitut hankintamenettelyt, tarjouspyyntöjen heikko taso ja puutteet hankintahenkilöstön osaamisessa ovat syynä siihen, että hinnan merkitys korostuu laadullisten kilpailutekijöiden kustannuksella. Kouluarvosanoilla mitattuna yritykset antoivat hankintayksilöille hankintamarkkinoiden toimivuudesta välttävän ja tyydyttävän rajamaille asettuvan keskiarvon, joka oli valtiolla hieman parempi (6,91) kuin kuntayhteisöissä (6,53). Julkisissa hankinnoissa tulisi siirtyä entistä enemmän uusien ratkaisujen etsimiseen sen sijaan, että tyydytään vain olemassa oleviin toteutustapoihin ja tekniikoihin. Asiaa edesauttaisi kaksivaiheisen kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttöönottoa aiempaa useimmissa tapauksissa, sillä hankintayksiköt eivät useinkaan tiedä, millaisia uusia toimintamalleja ja teknologioita markkinoilla on tarjolla. Uusien menetelmien ja toimintatapojen korostaminen voisi lisätä nuorten kasvuhakuisten yritysten mahdollisuuksia ja halua osallistua julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Pienten yritysten mahdollisuuksia pärjätä tarjouskilpailuissa voi heikentää se, että toimittajan valinnassa painottuvat tekniset ja taloudelliset voimavarat, aiemmat referenssit ja yrityksen tunnettavuus, mikä suosii suuria toimittajia uusien ja pienten yritysten kustannuksella. Yrityskyselyissä ehdotettiin kevyitä hankintamenettelyjä ja pilottityyppisiä hankkeita, joissa pienet yritykset, joilla ei ole riittävästi voimavaroja osallistua suuriin hankintakilpailuihin, pääsisivät esittelemään osaamistaan sekä saisivat referenssejä ja kokemuksia toimintansa kehittämiseen. Ruotsin mallin mukainen palvelualoiteoikeus voisi olla yksi väline, joka edistäisi innovatiivisuutta julkisyhteisöjen toiminnassa sekä lisäisi julkisyhteisöjen ja ympäristöalan yritysten välistä yhteistyötä. Palvelualoitetta koskeva keskustelu alkoi vuoden 2012 kunnallisvaalien myötä Suomessakin. Menettely voisi kannustaa yrityksiä kehittämään julkiseen palvelutuotantoon sopivia toimintatapoja ja lisäisi niiden kiinnostusta julkisia hankintoja kohtaan. Aloiteoikeus tarjoaisi myös yhden vaihtoehdon raskaille valtakunnallisille ympäristöalan kehittämisohjelmille. Aloiteoikeuden käyttöönotolle ei ole olemassa lainsäädännöllisiä esteitä, jos se tapahtuu vapaaehtoisuuden pohjalta esimerkiksi kunnan etukäteen rajaamissa toiminnoissa. Palvelualoiteoikeus ei tarkoita välitöntä sopimussuhteen syntymistä aloitteentekijän ja julkisen organisaation kesken, mutta organisaation tehtävänä olisi vastaanottaa saapuvat aloitteet sekä käsitellä ne päätöksentekoelimissään. Hyväksytty palvelualoite voi kuitenkin johtaa hankinnan kilpailuttamiseen, mutta aivan yhtä julkisessa organisaatiossa voidaan päätyä vaihtoehtoon, että mitään ei tapahdu. Yritykset haluavat myös enemmän avoimuutta julkiseen hankintatoimeen. Ensinnäkin valtion ja kuntayhteisöjen kannattaisi omissa hankintastrategioissaan kertoa ja määritellä aiempaa paremmin, mikä on niiden kilpailuttamispolitiikka. Yrityskyselyissä ehdotettiin yrityksille ja julkisen alan toimijoille keskustelu- tai koulutustilaisuuksia, joissa voitaisiin täsmentää ja yhtenäistää hankintaprosesseja ja pelisääntöjä. Toisaalta Internetiin voitaisiin luoda CleanTech -markkinointikanava, jossa alan yritykset voisivat esittäytyä ja julkisyhteisöt kertoa tekemistään hankinnoista.

8 2 Ympäristöliiketoiminta kansantaloudessa 2.1 Toimialan tilastolliset lähtökohdat Ympäristöliiketoiminnan ydintoimialat 8 Ympäristöliiketoiminnassa toimivat yritykset voidaan jakaa tilastollisesti kahteen ryhmään, joita ovat ydintoimialojen yritykset ja ympäristöalan tukitoimialojen yritykset. Ydintoimialojen yritykset (end-of-pipe alat) voidaan tunnistaa pääosin virallisen toimialaluokituksen avulla. Ne toimivat ympäristöaloilla, joilla pyritään käytännössä ennaltaehkäisemään tai korjaamaan ympäristövahinkoja. Ydintoimialoihin luetaan myös bioenergia-alan yritystoiminta. Ala on uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa energian tuotantoa, jossa raaka-aineina käytetään muun muassa kasvien biomassoja, yhdyskuntajätteitä sekä maatalouden ja teollisuuden tuotannosta syntyviä jätteitä ja kierrätysmateriaalia. Muista ydintoimialoista poiketen bioenergia-alan yrityksiä on vaikea tunnistaa virallisen toimialaluokituksen avulla. Ympäristöalan tukitoimialoilla toimivat yritykset tuottavat usein sivutoimisesti investointihyödykkeitä ja tavara- ja palveluvälituotteita toisille yrityksille, julkisyhteisöille ja kotitalouksille, joiden avulla on mahdollista säästää uusiutuvia luonnonvaroja, tehostaa energian käyttöä, pienentää maaperän, veden ja ilman ympäristövahinkoja. Näitä yrityksiä on liki mahdotonta tunnistaa toimialaluokituksen avulla. Tilastokeskuksen mukaan ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka liittyy ympäristön pilaantumista estävään 5 tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. 6 Ympäristöteknologia on osa ympäristöliiketoimintaa. Ympäristöliiketoiminta voi olla tietyn yrityksen pää- ja sivutoimintaa. Ympäristöliiketoiminta ei ole oma toimialansa, vaan toiminta on hajaantunut useaan eri viralliseen toimialaluokkaan (Nace 2008). Tilastokeskuksessa ympäristöliiketoimintatilasto on osa ympäristötilinpidon (SEEA) kehikkoa, joka tarkastelee ympäristön ja talouden vuorovaikutusta. Vaihtoehtoisia termejä ovat CleanTech-toimiala, energia- ja ympäristöliiketoiminta tai vihreä talous. EK:n ympäristöfoorumin mukaan ympäristöliiketoiminnan piiriin voidaan lukea kaikki yritykset, jotka tarjoavat ratkaisujaan asiakkaittensa ympäristöhaasteisiin sekä luonnonvarojen ja energian säästöön. Varsinaisesti CleanTech-toiminnalla 7 tarkoitetaan puhtaan tekniikan tuotantoa, eli tuotteita, tekniikoita ja palveluja, jotka tuotantoprosessissaan tai käytössään aiheuttavat vaihtoehtojaan vähemmän haittaa ympäristölle ja kuluttavat vähemmän luonnonvaroja. Ympäristöliiketoimintaa on käsitelty kaksi kertaa TEM:n yrittäjyyskatsauksissa vuosina 2010 ja Niissä ympäristöliiketoiminta on jaettu varsinaisilla ympäristöaloilla toimiviin ydinyrityksiin (end of pipe -alat) sekä tukitoimialoilla toimiviin yrityksiin (support -yritykset) hyödyntäen Tilastokeskuksessa käytettyä ympäristöalan tuoteluokitusta, 5 Ympäristön pilaantumista estävä tuotanto sisältää tuotteita, tekniikoita tai palveluita jotka kohdistuvat ilman, maaperän ja veden vaurioihin sekä jätteisiin, meluun, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonmaisemiin liittyviin ongelmiin. Tällainen tuotanto voi olla toiminnaltaan (tai liittyä toimintaan), joka on mittausta, seurantaa, ennaltaehkäisyä, käsittelyä, korjaamista, tutkimusta, kehittämistä tai asian tietoiseksi tekemistä. 6 Luonnonvaroja säästävä tuotanto sisältää tuotteita, tekniikoita tai palveluita, jotka kohdistuvat luonnonvarojen säästämiseen ja niiden tehokkaaseen käyttöön joko tuotantoprosessissa tai käyttöprosessissa. Tällainen tuotanto voi olla toiminnaltaan (tai liittyä toimintaan), joka on mittausta, seurantaa, ennaltaehkäisyä, käytön vähentämistä, uudelleenkäyttöä, kierrätystä, korjaamista, ennallistamista, tutkimusta, kehittämistä tai asian tietoiseksi tekemistä. 7 Lyhennys englanninkielisestä sanasta clean technology.

9 9 ympäristöliiketoiminnan tilastoja ja Ruotsin tilastoviraston (Statistiska Centralbyrån SCB) tuottamia tilastoja ympäristöliiketoiminnasta. Alan moninaisuutta kuvaa osuvasti Tilastokeskuksen käyttämä tuoteluokitus: 8 - ulkoilman ja ilmansuojelu kasvihuonepäästöjä vähentämällä - ulkoilman ja ilmansuojelu muilla keinoin - jätevesien käsittely - jätehuolto - maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojelu ja puhdistus - melun ja tärinän torjunta - luonnon monimuotoisuuden ja maiseman suojelu - säteilyltä suojaaminen - ympäristösuojeluun liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta - muut ympäristön suojeluun liittyvät tuotteet - vesivarojen hallinta - energiantuotanto uusiutuvista energialähteistä - lämmön ja energian tehokas käyttö - fossiilisten energialähteiden käytön vähentäminen - uusiutumattomien luonnonvarojen säästäminen - luonnonvarojen säästämiseen liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta - muut luonnonvarojen hallintaan liittyvät tuotteet. Edellä mainitun tuoteluokituksen ja virallisen toimialaluokituksen (Nace 2008) avulla voidaan määritellä tiettyjä toimialoja, joihin tilastoituja yrityksiä ja toimipaikkoja voidaan kutsua ydintoimialoilla toimiviksi tavaroiden ja palvelujen tuottajiksi. Näillä toimialoilla liikevaihto kokonaisuudessaan tai valtaosa siitä kertyy ympäristöliiketoiminnasta (Taulukko 1). Ydintoimialoja edustaville yrityksille on tyypillistä, että ne tuottavat palveluja tai niillä on hallussaan teknologiaa, joilla pyritään käytännön tasolla torjumaan tai ennaltaehkäisemään ympäristövahinkoja. Taulukko 1 Ympäristöliiketoiminnan ydintoimialat toimialaluokituksen (Nace 2008) mukaan (Lähde: Tilastokeskus; Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith) Toimialakoodi Toimialan nimi (Nace 2008) Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla Viemäri- ja jätevesihuolto Tavanomaisen jätteen keruu Ongelmajätteen keruu Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja hävittäminen Romujen purkaminen Lajiteltujen materiaalien kierrätys Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus Jätteen ja romun tukkukauppa Katujen ja teiden puhtaanapito Maisemanhoitopalvelut 8 Ks. tarkemmin LIITE 1: Ympäristöliiketoiminnan tuoteluokitus.

10 10 Ydintoimialojen yrityksissä liikevaihto kertyy kokonaisuudessaan tai valtaosaltaan ympäristöliiketoiminnasta. Myös yritysten henkilöstö työllistyy ympäristöliiketoiminnassa. Tilastollisesti toiminnan laajuutta on kuitenkin paljon järkevämpää tarkastella toimipaikkatasolta kuin yritystasolta, sillä osa osaamisalan ydintoimialoille luokitelluista yrityksistä on monitoimipaikkaisia ja monitoimialaisia. Vastaavasti päätoimialaltaan muita osaamisaloja edustavilla yrityksillä voi olla yritystoimipaikkoja, jotka kuuluvat ympäristöliiketoiminnan ydintoimialoihin. Virallisen toimialaluokituksen avulla ei tavoiteta kaikkia ympäristöalan ydintoimialoilla toimivia yrityksiä. Yksi keskeinen osaamisala on bioenergian tuotanto, joka on osa uusiutuvista energialähteistä tapahtuvaa energian tuotantoa. 9 Määritelmällisesti bioenergia on biopolttoaineista tuotettua energiaa, jota saadaan metsissä, soilla ja pelloilla kasvaneista biomassoista sekä yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden energian tuotantoon soveltuvista orgaanisista jätteistä. Alan merkitystä korostaa se, että uusiutuvan energian käyttö on liki 30 prosenttia valtakunnan energiankulutuksesta. Bioenergian tuotanto on kytkeytynyt maatalouteen ja metsä- ja puutalouteen (metsätalous ja teollisuus), joka sisältää laveasti ymmärrettynä alaan liittyvät tukitoimialat, kuten koneiden ja laitteiden valmistuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja suunnitteluja konsulttipalvelut). Bioenergia syntyy sivutuotteena esimerkiksi metsäteollisuuden tuotantoprosesseissa (sellutuotanto), mutta pääosa alan yrityksistä on pieniä mikroyrityksiä ja monialaisia maatiloja. Monialaisia maatiloja ovat tilat, joissa harjoitetaan perinteisen alkutuotannon lisäksi muuta yritystoimintaa. Maatiloilla tapahtuvan bioenergian tuotannon merkitystä on vaikea arvioida tilastollisesti, sillä vain osalla tiloista maatalouden ulkopuolinen toiminta on yhtiöitetty erilliseksi elinkeinoverolain (EVL) alaiseksi toiminnaksi. 10 Yritystoiminta on usein kytköksissä tilalla harjoitettavaan maatalouteen ja siihen käytetään maatilan kalustoa, rakennuksia ja tuotteita. Vaikka muu yritystoiminta on maatiloilla liikevaihdolla tai henkilötyövuosina mitattuna pientä, se voi muodostaa maatiloilla kokonaisuuden kannalta merkityksellisen osan maatilanharjoittajien tuloista. Tässä raportissa bioenergian tuotantoa tarkastellaan tilastollisesti kahden perusaineiston avulla. Ensimmäinen lähdeaineisto pohjautuu TEM:n vuoden 2012 lopussa valmistuneeseen uusiutuvaa energia-alaa koskevaan toimialaraporttiin, jota kutsuttiin aiemmin nimellä bioenergia-alan toimialaraportti. 11 Nyttemmin toimialaraportia on täydennetty tuulivoima-alan yritystoiminnalla. Toimialaraportin ulkopuolelle on jäänyt pääosa maatiloilla tapahtuvasta energian tuotannosta, josta on saatu tilastoja Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n Tietopalvelukeskus Tike:stä. 9 Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa, maalämpöä sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatavaa energiaa. 10 Muuta yritystoimintaa verotetaan usein maatilatalouden verolain (MVL) mukaan. Käytännössä Suomessa ei ole selkeää sääntöä siitä, milloin monialaisen maatilan muu yritystoiminta kuuluu EVL:n tai MLV:n alaisuuteen. Esimerkiksi rakentamista ja teollista toimintaa verotetaan usein EVL:n mukaan, mutta palveluja, energiantuotantoa ja koneurakointia verotetaan yleensä MVL:n mukaan. Vaikka muu yritystoiminta olisikin eriytetty maatiloilla omaksi toiminnaksi, bioenergia-alan yritysten tunnistaminen olisi Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri YTR:n perusteella lähes mahdoton tehtävä. 11 Alm, Markku: Uusiutuva energia, 2012 (www.toimialaraportit.fi).

11 Ympäristöliiketoiminnan tukitoimialat Ydintoimialojen lisäksi ympäristöalalla toimii lukuisa joukko muiden toimialojen palvelu- ja jalostusalojen support-yrityksiä (tukitoimialojen yritykset), jotka toimivat ympäristöalalla vaihtelevassa määrin. Joukossa on pieniä ja keskisuuriakin yrityksiä, joiden liikevaihdosta merkittävä osa kertyy ympäristöalalta, mutta useissa tapauksissa tukitoimialojen yritykset toimivat osaamisalalla vain osittain. Harvalukuisten suurten yritysten merkitys ympäristöalalla voi olla huomattava, vaikka niiden omasta liikevaihdosta pääosa syntyisi muusta liiketoiminnasta. Ympäristöteknologian yritykset Tukitoimialojen yritykset ovat usein energia- ja ympäristöteknologian kone-, laite- ja yms. tuotevalmistajia ja ympäristöalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan harjoittajia ja erityisaloihin liittyvien osaamispalvelujen tuottajia. Ne tuottavat toisille yrityksille kuten tuotantolaitoksille, julkisyhteisöille tai yksityisille kotitalouksille käytännön välineitä ja tietämystä 12 maaperän, veden ja ilman ympäristövahinkojen pienentämiseksi, uusiutumattomien luonnonvarojen säästämiseksi ja energian käytön tehostamiseksi. Niiden asiakkaita ovat myös ympäristöalan ydinyritykset. Ympäristöteknologia voidaan määritellä ETAP:in (Environmental Technologies Action Plan for the European Union) käsitteen perusteella. Sen mukaan ympäristöteknologioita ovat teknologiat, jotka aiheuttavat vähemmän haitallisia ympäristövaikutuksia kuin vaihtoehtoinen teknologia. Osaamisalakohtaisesti teknologia-alueet voivat liittyä energiahuoltoon, vesiin, ilmansuojeluun, jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen maaperän suojeluun ja puhtaaseen ekotehokkaaseen tuotantoon. Teknologia-alueiden sisältä löytyy edelleen muun muassa bio- ja nanotekniikkaa. 13 Ympäristöteknologian yrityksiä on mahdotonta selvittää virallisen toimialaluokituksen (Nace) avulla, vaan ne on tunnistettava muulla tavoin. Tässä raportissa yhtenä lähtökohtana pidetään Tilastokeskuksen tilastoja sivutoimisesta ympäristöliiketoiminnasta. Sivutoiminen liiketoiminta koostuu Tilastokeskuksen tilastoissa pääosin teollisuuden yrityksistä. 14 Tosin vuoden 2011 tilastoissa sivutoimisen ympäristöliiketoiminnan kuvausta on laajennettu rakentamiseen ja palvelualoille. 15 Tilastoja sivutoimisesta ympäristöliiketoiminnasta on laadittu vuodesta 2009 lukien. Ympäristöliiketoiminnan yrityksiin kuuluu lisäksi koti- ja ulkomaankauppaa käyviä tukku- ja vähittäiskaupan yrityksiä, jotka myyvät sähkötarvikkeita, teollisuuden koneita ja laitteita ja LVI-laitteita ja tarvikkeita. Tukku- ja vähittäiskaupassa pääosa liikevaih- 12 Teknologiatuottajien tuotos kanavoituu muiden talousyksiköiden investointihyödykkeiksi ja välituotteiksi, jotka koostuvat muun muassa energia- ja ympäristöteknologiaan liittyvistä koneista, laitteista, tavaroista, osaamisintensiivisistä palveluista sekä palveluja ja fyysisiä hyödykkeitä sisältävistä kokonaisuuksista tai järjestelmistä. 13 Sitra: Ympäristöteknologioiden ennakointi, Teollisuudessa sivutoimista ympäristöliiketoimintaa on metsäteollisuudessa, kumi- ja muovituotteiden, metallirakenteiden, keskuslämmityskattiloiden yms. metallituotteiden valmistuksessa, sähkömoottorien, sähkönjakelu- ja tarkkailulaitteiden ja muiden sähkölaitteiden valmistuksessa, mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. elektroniikkatuotteiden valmistuksessa sekä erilaisten teollisuuden erikoiskoneiden valmistuksessa (konepajateollisuus). 15 Rakennusalalla esimerkkejä löytyy yleisten jakeluverkkojen rakentamisesta, vesirakentamisesta, rakennusten ja rakennelmien purusta, rakennuspaikan valmistelutöistä ja LVIS-töistä. Palvelualoilla keskeiset ympäristöalan osaamisintensiivisten palvelujen tuottajat löytyvät teknisten palvelujen tuottajista (insinööritoimistot), teknisestä testauksen ja analysoinnin toimialalta sekä luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen ja kehittämisen toimialalta.

TEM raportteja 9/2013

TEM raportteja 9/2013 TEM raportteja 9/2013 Vanhusten ja erityisryhmien yksityisen palveluasumisen kilpailutilanne Jatkoselvitys toimialan palvelukysynnästä, yrityksistä ja markkinoista 2011-12 Pekka Lith Strategiset ohjelmat

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2012

TEM raportteja 18/2012 TEM raportteja 18/2012 Innovatiiviset julkiset hankinnat Suomen kansantaloudessa Tilastollinen esiselvitys valtion ja kuntayhteisöjen hankinnoista ja hankintamarkkinoiden toimivuudesta uusien toimintatapojen

Lisätiedot

Uudenmaan kasvuyrittäjyys

Uudenmaan kasvuyrittäjyys Uudenmaan kasvuyrittäjyys Raportti Uudenmaan kasvuyrityksistä kyselytutkimusten ja hallinnollisten tilastoaineistojen valossa Helsinki 12.12.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group Sisältö 1 Johdanto 3

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta,

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, kasvuyrittäjyydestä ja toimialakohtaisista erityiskysymyksistä Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut

Lisätiedot

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Kuntien hankinnat Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Suunnittelu ja tutkimuspalvelut Pekka Lith 2 Alkusanat

Lisätiedot

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2015

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2015 Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2015 Taitoliitto Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2015 -selvitys Raportti käsityöalan yrityksistä, yritysprofiilista, markkinoista

Lisätiedot

Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa

Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa Muistio kiinteistöalan yritystoiminnasta, markkinoista ja kehityslinjoista 2012-2013 Helsinki 29.12.2013 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013

Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013 Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013 Raportti muotoilualojen yrityksistä, yritysprofiilista, markkinoista, kasvuyrittäjyydestä ja lähiajan suhdanneodotuksista 1 Muotoilualan yritysten

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2010

Yrittäjyyskatsaus 2010 Yrittäjyyskatsaus 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 60/2010 Yrittäjyyskatsaus 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 60/2010 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa

Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa 22/05/2003 TOINEN LINJA 14 ANDRA LINJEN 14 PUH./TFN (09) 7711 00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS TELEFAX (09) 771 2291

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2011

Yrittäjyyskatsaus 2011 Yrittäjyyskatsaus 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 34/2011 Yrittäjyyskatsaus 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 34/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2014

TEM raportteja 19/2014 TEM raportteja 19/2014 Kuntoutusalan markkinat Raportti yksityisten palveluntuottajien kuntoutustoiminnasta tilastoaineistojen valossa Pekka Lith Elinkeino- ja innovaatio-osasto 10.6.2014 2 Sisältö Lukijalle

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2012

Yrittäjyyskatsaus 2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa PK-yritykset ja Aluepalvelut Syyskuu 2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 4 2 Viron talouskehitys ja PK -yritysrakenne 5 2.1 Viron

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 39/2014 Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky

Lisätiedot

Rakennusala muuttuvassa maailmassa 2008

Rakennusala muuttuvassa maailmassa 2008 Rakennusala muuttuvassa maailmassa 2008 Muistio ulkomaisesta työpanoksesta Suomessa ja yritystoimintaan liittyvistä pelisäännöistä Helsinki 15.11.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005 Uusimaa osaamisintensiivisten

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kilpailuttamisen kokemukset

Kilpailuttamisen kokemukset Kilpailuttamisen kokemukset Sami Fredriksson Tuomo Martikainen (toim.) Kilpailuttamisen kokemukset K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KILPAILUTTAMISEN KOKEMUKSET Kunnallisalan

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Kilpailuttamisen laajuus ja taustatekijät Suomen kunnissa

Kilpailuttamisen laajuus ja taustatekijät Suomen kunnissa Olli Hyvärinen Pekka Lith Kilpailuttamisen laajuus ja taustatekijät Suomen kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailuttamisen laajuus ja taustatekijät Suomen kunnissa Olli Hyvärinen

Lisätiedot