OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP"

Transkriptio

1 1 OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP

2 Sivu 2 (138) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS TUTKINNON RAKENNE TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA OPINTOJEN ETENEMINEN JA AJOITUS TOTEUTUSSUUNNITELMA AMMATILLISIIN TUTKINNON OSIIN Pakollinen tutkinnon osa, 90 osp Lämmitysjärjestelmien asentaminen, 30 osp Putkistojen hitsaus, 30 osp Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen, 30 osp TOTEUTUSSUUNNITELMA VALINNAISIIN TUTKINNON OSIIN Valinnainen tutkinnon osa, 45 osp LV-järjestelmien huoltaminen, 15 osp LVI-suunnittelu, 15 osp Maalämpölaitteistojen asentaminen, 15 osp TOTEUTUSSUUNNITELMA YHTEISIIN TUTKINNON OSIIN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTISUUNNITELMA Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Vieraat kielet Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia

3 Sivu 3 (138) Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista TOTEUTUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVIIN TUTKINNON OSIIN CAD-piirtäminen, 5 osp Ilmastointi, 5 osp Osallistuminen tuutortoimintaan 2 osp Oppilaitoksen markkinointi 1 2 osp Ammattikorkeakouluvalmennus 15 osp kunnan toiminnan kehittäminen 2 osp

4 Sivu 4 (138) 1. AMMATTIALAN KUVAUS Putkiasentajan ammatillisissa opinnoissa opiskellaan lämmitysjärjestelmien asennuksia käyttövesijärjestelmien asennuksia ilmastointiasennuksia putkistojen hitsausta mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikkaa öljylämmitystekniikkaa LVI-teknisten laitteiden huoltoa ja puhdistusta LVI-saneerausta LVI-suunnittelua Talotekniikan perustutkinnon opintojen aikana opetellaan rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden asentamista, korjaamista ja huoltamista. Opintojen aikana suoritetaan ensiapu1 ja tulityö- ja työturvallisuuskortti. Putkiasentaja työpaikat Putkiasentajan työtehtävät koostuvat lämmityksen, vesihuollon, viemäröinnin ja ilmastoinnin asennuksista, korjauksista ja huolloista joko työntekijänä tai yrittäjänä. Putkiasentaja voi toimia myös LVI-alan liikkeissä myyjänä tai varastomiehenä. Tärkeitä asioita alalla toimiessa kädentaidot oma-aloitteisuus hahmottamiskyky huolellisuus asiakaspalveluasenne yrittäjähenkisyys tietotekniset taidot Fyysinen kunto ja terveys Talotekniikka-alalla ja alan koulutuksessa edellytetään työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. lla ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. n sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan mm. seuraavissa sairauksissa astma diabetes epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet näön tai kuulon heikkous sydän- ja verenkiertosairaus tasapainoelimistön toiminnan häiriö tuki- ja liikuntaelinten sairaudet

5 Sivu 5 (138) Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisu tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Vuorovaikutus ja yhteistyö tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Ammattietiikka tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Aloitekyky ja yrittäjyys tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Estetiikka

6 Sivu 6 (138) tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestintä ja mediaosaaminen tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. Matematiikka ja luonnontieteet tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Teknologia ja tietotekniikka tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa.

7 Sivu 7 (138) 2. TUTKINNON RAKENNE Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava talotekniikan perustutkinnon, putkiasentaja koulutus muodostuu - ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä) - yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) - vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä) Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA Tutkinnon muodostuminen, 180 osp 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1 Pakollinen tutkinnon osa, 90 osp Lämmitysjärjestelmien asentaminen, 30 osp Putkistojen hitsaus, 30 osp Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen, 30 osp 2.5 Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp LV-järjestelmien huoltaminen, 15 osp LVI-suunnittelu, 15 osp Maalämpölaitteistojen asentaminen, 15 osp 3 Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Pakolliset Valinnaiset 8 osp 3 osp

8 Sivu 8 (138) Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista (Yrittäjyys ja yritystoiminta) 6 osp 3 osp osp 3 osp osp osp 16 osp 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 4.1 Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia CAD-Piirtäminen Ilmastointi

9 9 3 TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Osaamis - ala Tutkinnon osa TUTKINT O, ammattinimike Työpaikalla tapahtu-va näyttö Työpaikka (esim.) Oppilaitosnäyttö Osanäyttö (kpl) Koko tutkinnon osan näyttö Ajankoh ta Näytön pituus Arviointikeskustelussa mukana Talotekniikan pt. putkiasentaja Pakollisten ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näytöt 90 osp LVI-alan asennus, korjaus ja huoltotyöt Lämmitysjärjestelmien asentaminen, 30 osp TO Uudis- tai korjausrakennustyömaa x x 2. tai 3. vuosi 8 16 h opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja Putkistojen hitsaus, 30 osp TO Uudis- tai korjausrakennustyömaa x x 2. tai 3. vuosi 8 16 h opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja

10 Sivu 10 (138) Käyttövesija viemärijärjestelmien asentaminen, 30 osp TO Uudis- tai korjausrakennustyömaa x x 1. tai 3. vuosi 8 16 h opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja Valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näytöt 45 osp Suunnittelutoimisto, LVjärjestelmien huoltaminen, 15 osp LVIsuunnittelu, 15 osp Maalämpölaitteistojen asentaminen, 15 osp TO TO TO Saneerauskohteet tai kotitaloudet Uudis- tai korjausrakennustyömaa x x 3.vuosi 8 16 h opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja x x 3.vuosi 1-2 vk opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja x x 3.vuosi 8 16 h opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja

11 11 4 OPINTOJEN ETENEMINEN JA AJOITUS TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 135 osp Pakolliset tutkinnon osat 90 osp yhteensä Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen Työvälineistön käyttö 1,5 1,5 Asennustyö Cu, pex ja komposiitti 6 6 LVI-alan työturvallisuus 1,5 1,5 Laitetuntemus ja käyttötarkoitus 1,5 1,5 Kalusteasennus 3 3 Tulityökortti 0,5 0,5 Työturvallisuuskortti 0,5 0,5 Materiaali- ja työmenekkilaskelmat 1,5 1,5 Viranomaismääräykset ja ohjeet (rakentamismääräyskokoelmasta D1) 1,5 1,5 Käyttövesiasennus 6 6 Työympäristön riskianalyysi 0,5 0,5 Viemäriasennus 6 6 Lämmitysjärjestelmien asentaminen Ensiapukortti EA Henkilönostin ja telinekoulutus 1,5 1,5 Laitetuntemus ja käyttötarkoitus 1,5 1,5 Materiaali- ja työmenekkilaskelmat 1,5 1,5 Viranomaismääräykset ja ohjeet (rakentamismääräyskok. D3 ja D5) 1,5 1,5 Patteriston asennus 2,5 2,5 Lattialämmityksen asennus 1,5 1,5 Vesityökortti 0,5 0,5 Työympäristön riskianalyysi 0,5 0,5 Kattila-asennus 6 6 Yhdistetty patteri ja lattialämmitys 3 3 Kattila-varaaja-asennus 4,5 4,5 Linjasäätöventtiilien asetus- ja mitoitustyö 3 3 Säätölaiteautomatiikan hallinta 1,5 1,5 Putkistojen hitsaus Kaasuhitsaus 4,5 4,5 Puikkohitsaus 4,5 4,5 TIG- sekä MIG/MAG-hitsaus 4,5 4,5 Hitsausmerkit ja ohjeet 0,5 0,5 Työympäristön riskianalyysin arviointi 0,5 0,5 Materiaalien (FeC, rst ja Al) soveltuvuus 0,5 0,5 Piirustuksen mukainen asentohitsaus 4,5 4,5 Työssäoppiminen 1 10,5 10,5

12 Sivu 12 (138) Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp yhteensä Maalämpölaitteistojen asentaminen Laitteiston valinta ja toimintaperiaate 1,5 1,5 Määräykset ja ohjeet 0,5 0,5 Kustannus- ja kannattavuusvertailu 0,5 0,5 Työympäristön riskianalyysi 0,5 0,5 Maalämpölaitteiston ml. lämpöpumppujen asennus 1,5 1,5 Maalämpölaitteiston yhdistäminen lämmitysjärjestelmään 1,5 1,5 Raportointi ja dokumentointi 1,5 1,5 Työssäoppiminen 1 1,5 1,5 Työssäoppiminen LV-järjestelmien huoltaminen Laitteiston ja materiaalin valinta ja laskenta 1,5 1,5 Sidosryhmien välinen yhteistyö 0,5 0,5 Työympäristön puhtaus ja materiaalin kierrätys 0,5 0,5 Työympäristön riskianalyysi 0,5 0,5 Huoltotyöt 4,5 4,5 Työssäoppiminen Työssäoppiminen 3 4,5 4,5 LVI-suunnittelu LVI-laitteiden ja putkistojen mitoitukset 4,5 4,5 LVI-piirustuksien laadinta autocad-ohjelmistolla 6 6 Työssäoppiminen 3 4,5 4,5 YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 osp Pakolliset 19 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8 3 Valinnaiset 16 osp Äidinkieli, suomi Äidinkieli Äidinkieli Äidinkieli Äidinkieli Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet, A-englanti 2 1 Englanti 1 1 1

13 Sivu 13 (138) Englanti Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 Matematiikka Matematiikka Matematiikka Matematiikka Fysiikka ja kemia 2 1 Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 3 5 Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 1 (1) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 Kulttuurien tuntemus 1 Taide ja kulttuuri 1 Etiikka Psykologia 1 Ympäristöosaaminen 2 Osa-alueita edellisistä (1) Valinnaiset yhteiset tutkinnonosat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT YHTEENSÄ

14 14 1.lk 60 osp Asennustyö Cu, pex ja komposiitti 6 osp LVI alan työturvallisuus 1,5 osp 39 Työvälineistön käyttö 1,5 osp Laitetuntemus ja käyttötarkoitus 1,5 osp Kalusteasennus 3 osp Syksy 2015 Käyttövesi ja viemärijärjestelmien asennus 30 osp + yhteiset pakolliset 5 osp (23 ⅓ vk) L O M A Tulityökort 0, Äidinkieli 2 osp Lähiopetus Lähiopetus Työ Ensi Henkilönostin ja temus ja ja työmemaismäär. Patteriston si pär. Yhdistetty patteri ja Laitetun Materi aali Virano Lattialämmityksetyö Kattila asennus Veym Liikuntka Äidinkieli 2 osp kortti teline käyttötarnekkilas ja ohjeet asennus ris lattialämmitys Fysiikapu asennus k. kia nal. 3 osp 6 osp 1 osp 1 osp EA 1 koulutus koitus kelmat D3, D5 2,5 osp 1,5 osp 0,5 1 osp 1,5 osp 1,5 osp 1,5 osp 1,5 osp 0,5 L O M A Matematiikka 1 osp Tietoja viestintät. 1 osp Ruotsi 1 osp Työturvallis. k. 0,5 Materiaalija työmenekkilaskelmat 1,5 osp 48 Viranomaismäär. ja ohjeet D1 1,5 osp OPS Talotekniikan pt. Putkiasentaja Käyttövesiasennus 6 osp L O M A Valinnainen 2 osp Työympär. riskianal. 0, Viemäriasennus 6 osp Kevät 2016 Lämmitysjärjestelmien asennus 21 osp + yhteiset pakolliset 4 osp (16 ⅔ vk) Äidinkieli 1 osp ARVI JULE 2.lk 59 osp Lämmitysjärjestelmien as. 9 osp (6 vk) Lähiopetus Lähiopetus Lähiopetus Kattila varaaja asennus 4,5 osp Linjasäätöventtiilien asetus ja mitoitustyö 3 osp Säätölaitea utomat. hallinta 1,5 osp Valinnainen 2 osp Valinnainen 2 osp Syksy 2015 Valinnaiset yht. 8 osp + CAD Piirtäminen 5 osp (8⅔ vk) L O M A Valinnainen 2 osp Piirtämisen tekniikka 1,5 osp Piirtäminen 3,5 osp Kaasuhitsaus 4,5 ops Yhteiskuntataidot 1 osp Työelämätaidot 1 osp L O M A Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp Matematiikka 2 osp Kevät 2016 Putkistojen hitsaus 19,5 osp + yhteiset pakolliset 10 osp (20⅓ vk) Engl. 1 osp Laitteiston valinta ja toimintaperiaate 1,5 osp Puikkohitsaus 4,5 osp L O M A Piirustuksen mukainen asentohitsaus 4,5 osp Engl. 1 osp Työ Hits ym pär. mer k ja ris TIG sekä MIG/MAG hitsaus 4,5 osp ohj kia nal. eet 0,5 0,5 Liikunta 1 osp Kemia 1 osp Maalämpölaitt. as. 7,5 osp (5 vk) Mater. sovelt 0,5 Mä är ja ohj. 0,5 kust ja kan n vert 0,5 Työympär. riskianal. 0,5 Maalämpölaitteiston asennus 4,5 osp ARVI JULE 3.lk 61 osp TO 1 12 osp (8 vk) Työssäoppiminen TO 1 Maalämpölaitteistojen asennus 1,5 osp Putkistojen hitsaus 10,5 osp LV järjest. huoltaminen 7,5 osp (5 vk) Lähiopetus Laitteist. ja materiaalin valinta ja laskenta 1,5 osp Syksy 2015 L O M A Sidos ryh m väl. Yht. 0,5 Työympär puh ja kier r 0,5 Työympär. riskianal. 0,5 Työssäoppiminen Lähiopetus Lähiopetus Työssäoppiminen Huoltotyöt 4,5 osp TO 2 9 osp (6 vk) TO 2 Maalämpölaitteistojen asennus 6 osp LV Järjestelmien huolto 3 osp L O M A LVI Suunnittelu 10,5 osp (7 vk) LVI laitteiden ja putkistojen mitoitukset 4,5 osp LVI piirustuksien laadinta autocad ohjelmistolla 6 osp L O M A Valinnainen 2 osp Kevät 2016 Valinnaiset yht. 8 osp + Ilmastointi 5 osp (8 vk) Valinnainen 2 osp Valinnainen 2 osp Valinnainen 2 osp Tarviketuntem 0,5 Työ Työympärmene ristelmäkianal. 0,5 0,5 Ilmastoinnin asennustyö 3,5 osp TO 3 9 osp (6 vk) TO 3 LVI suunnittelu 4,5 osp LV Järjestelmien huoltaminen 4,5 osp ARVI JULE

15 15 5 TOTEUTUSSUUNNITELMA AMMATILLISIIN TUTKINNON OSIIN 5.1 Pakollinen tutkinnon osa, 90 osp Lämmitysjärjestelmien asentaminen, 30 osp Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon mukaisesti käyttää turvallisesti käsityökaluja ja työvälineitä tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset lämmitysjärjestelmiin liittyvät asennustyöt arvioida lämmitysjärjestelmien eroja ja soveltuvuutta sekä järjestelmien yhdistämismahdollisuuksia (hybridijärjestelmät) huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. lla tai tutkinnon suorittajalla on voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit perustaidot ensiavun antamisesta henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. SISÄLTÖ JA ARVIOINTI Ensiapukortti EA 1 1 osp Ensiapukurssin suorittaminen (S). Henkilönostin ja telinekoulutus 1,5 osp Henkilönostimen turvalliseen käyttöön perehtynyt henkilöä, antaa koulutuksen henkilönostimista. Telineiden kokoaminen ja hyväksyntä, jonka jälkeen telineet puretaan. Vaatimuksena on hyväksi luetut suoritteet koulutuksen ajalta (S). Laitetuntemus ja käyttötarkoitus 1,5 osp Lämmitysjärjestelmään kuuluvien tarvikkeiden tunnistaminen ja toimintojen tiedostaminen laitteistossa (S). Materiaali- ja työmenekkilaskelmat 1,5 osp

16 Asennustyössä tarvittava materiaali, hinta ja asennusajan määritys (S). Sivu 16 (138) Viranomaismääräykset ja ohjeet (Rakentamismäär. D3 ja D5) 1,5 osp Määräysten ja ohjeiden soveltaminen erilaisissa lämmitysjärjestelmän asennuskohteissa (S). Patteriston asennus 2,5 osp Patteriston asennustyössä tehdään ala- ja yläjakoiset putkitukset yliheitoin (S). Lattialämmityksen asennus 1,5 osp Lattialämmityksen asennustyössä tehdään erityyppiset asennusputkitukset jakokeskuksesta (S). Vesityökortti 0,5 osp Vesityökortin suorittaminen (S). Työympäristön riskianalyysi 0,5 osp Tunnistetaan Lämmitysjärjestelmien asennuksessa oman työn ja työympäristön vaarat ja tiedostetaan, miten niiltä suojaudutaan (S). Kattila-asennus 6 osp Asennustyössä tehdään kokonaisvaltainen käyttöönottoputkitus kattilasta lämmönjakojärjestelmään. Yhdistetty patteri- ja lattialämmitys 3 osp Patteriston asennustyössä tehdään ala- tai yläjakoiset putkitukset yliheitoin. Runkolinjasta haaroitetaan oma piiri lattialämmitykselle. Kattila-varaaja-asennus 4,5 osp Asennustyössä tehdään kokonaisvaltainen käyttöönottoputkitus kattilasta varaajaan ja sieltä edelleen lämmönjakojärjestelmään. Linjasäätöventtiilien asetus- ja mitoitustyö 3 osp Lämmitysverkosto perussäädössä vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä säädetään toimimaan suunnitellulla tavalla. Perussäädön laskentaa ja harjoituskohteen asetukset laskettuihin arvoihin. Säätölaiteautomatiikan hallinta 1,5 osp Säätölaitteen asennus lämmitysjärjestelmään sekä käyttöönottotoimet (S). Osaamisen arviointi ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta ARVIOINTIKRITEERIT tai tutkinnon suorittaja Oman työskentelyn ja lämmitysjärjestelmien asennusten suunnittevalitsee ohjattuna tilanteeseen työmenetelmän, välineet valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, välivalitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työ-

17 Sivu 17 (138) ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta ARVIOINTIKRITEERIT tai tutkinnon suorittaja lu ja materiaalit hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi neet ja materiaalit hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi menetelmän, välineet ja materiaalit taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi Lämmitysjärjestelmien taloudellinen ja laadukas asentaminen tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta selviytyy työtehtävästä ja ennakoi tulevat työvaiheet omaaloitteisesti selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan omaaloitteisesti ja itsenäisesti toimii ohjattuna työlle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti toimii työlle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti toimii työlle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Lämmitysjärjestelmien asennuksiin liittyvien työmenetelmien hallinta tai tutkinnon suorittaja työskentelee ohjatusti valitsemallaan työmenetelmällä ohjeiden mukaisesti työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin Lämmitysjärjestelmien asennuksiin liittyvien työvälineiden ja materiaalin hallinta käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjeistettuna käyttää ja huoltaa tarvittavia työvälineitä ohjeiden mukaisesti valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet, käyttää niitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet käyttää materiaaleja ohjeistettuna huolellisesti ja takäyttää materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. hyödyntää materiaalien ominaisuuksia työssään.

18 Sivu 18 (138) loudellisesti. ARVIOINNIN KOHDE 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta ARVIOINTIKRITEERIT tai tutkinnon suorittaja Lämmitysjärjestelmiin liittyvien piirustusten ja asiakirjojen tulkitseminen lukee lämmitysjärjestelmien piirustuksia tulkitsee lämmitysjärjestelmien piirustuksia tulkitsee LVpiirustuksia sekä LV-työselitystä ja tarvittavia RYLohjeistuksia noudattaa ohjeistettuna viranomaismääräyksiä sekä ohjeita noudattaa viranomaismääräyksiä sekä ohjeita noudattaa viranomaismääräyksiä ja ohjeita laatii ohjeistettuna piirustusten perusteella tarvittavat tarvikeluettelot laatii piirustusten perusteella tarvittavat tarvikeluettelot laatii piirustusten ja työselityksen perusteella tarvittavat tarvikeluettelot noutaa ohjatusti tarvikkeet luettelon mukaisesti noutaa tarvikkeet luettelon mukaisesti sovitusta paikasta noutaa itsenäisesti tarvikkeet luettelon mukaisesti Lämmitysjärjestelmiin liittyvien laitteiden tunteminen ymmärtää yleisimpien vesikeskuslämmitysjärjestelmien toimintaperiaatteet ymmärtää yleisimpien lämmöntuotto- ja lämmitysjärjestelmien toimintaperiaatteen ja niissä käytettävien laitteiden toiminnan ymmärtää lämmön tuotto- ja lämmitysjärjestelmien toimintaperiaatteen sekä niissä käytettävien laitteiden toiminnan Lämmitysjärjestelmien asennukseen liittyvien materiaalien ja niiden ominaisuuksien tunteminen tunnistaa lämmitysjärjestelmien asennustöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja valitsee lämmitysjärjestelmien asennustöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti valitsee lämmitysjärjestelmien asennustöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti sekä ottaa huomioon materiaalin fysikaaliset ominaisuudet Lämmitysjärjestelmän vesivirtojen mittausten ja automatiikan haltietää, miten suunnitellut arvot asetetaan linjasäätöventtiileille mittaa vesivirrat sekä tietää, miten suunnitellut arvot asetetaan linjasäävalitsee itsenäisesti mittalaitteet sekä tarvittavat materiaalit sekä mittaa

19 Sivu 19 (138) linta töventtiileille vesivirrat ja tietää, miten suunnitellut arvot asetetaan linjasäätöventtiileille asettaa yksikkösäätimen käsikäytölle. asettaa yksikkösää-asettatimestä käyttäjälle kösäätimestä käyt- yksik- tärkeimmät tiedot. täjälle tärkeimmät tiedot sekä ohjeistaa käyttäjää. ARVIOINNIN KOHDE 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ARVIOINTIKRITEERIT tai tutkinnon suorittaja Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä laskee työajan ja materiaalimenekin ohjeiden mukaisesti arvioi ohjattuna omaa työtään. toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa vastaa toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä vialliset työvälineet ja vie ne huoltoon kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön laskee työajan ja laskee työajan ja materiaalimenekin ja toteut- materiaalimenekin ohjeiden mukaisesti, taa työn laskettujen mutta toteutumassa menekkien mukaisesti on vielä poikkeamia arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja huomioi toimintoimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri si-

20 Sivu 20 (138) nassaan eri sidosryhmien tarpeet dosryhmien tarpeiden pohjalta Ammattietiikka noudattaa työaikoja sekä työryhmänsä kokeneempien jäsenten antamia ohjeita ei aiheuta häiriöitä ja käyttäytyy asiallisesti hyvien käytöstapojen mukaisesti. noudattaa työaikoja sekä työryhmänsä kokeneempien jäsenten antamia ohjeita käyttäytyy asiallisesti hyvien käytöstapojen mukaisesti. noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista noudattaa yleisiä ja sovittuja käyttäytymissääntöjä sekä toimintatapoja. Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla lämmitysjärjestelmien asennustöihin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Putkistojen hitsaus, 30 osp Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja tehdä työnsä piirustusten ja työselitysten mukaisesti käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttäviä asentohitsaussaumoja kaasuhitsauksella tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttävää saumaa kaarihitsauksella (TIG-hitsaus tai puikkohitsaus) käyttää materiaaleja ja lisäaineita taloudellisesti noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä arvioida putkeen tehtyjen hitsausliitosten laatua.

21 Sivu 21 (138) SISÄLTÖ JA ARVIOINTI Kaasuhitsaus 4,5 osp Oppilas tekee putkien päittäissaumat myötä- ja vastahitsauksella. Oppilas valmistaa myös tukikappaleiden koonnit piensaumoin ja käyttää polttoleikkausta työstössä. Puikkohitsaus 4,5 osp Oppilas tekee putkien päittäissaumat puikkohitsauksella. Oppilas valmistaa myös tukikappaleiden koonnit piensaumoin. TIG- sekä MIG/MAG-hitsaus 4,5 osp Oppilas tekee putkien päittäissaumat puikkohitsauksella. Oppilas valmistaa myös tukikappaleiden koonnit piensaumoin. Hitsausmerkit ja ohjeet 0,5 osp Asentohitsauksien ohjeistukset eri hitsausmenetelmin (S). Työympäristön riskianalyysi 0,5 osp Tunnistetaan putkistojen hitsausasennuksessa oman työn ja työympäristön vaarat ja tiedostetaan, miten niiltä suojaudutaan (S). Materiaalien (FeC, rst ja Al) soveltuvuus 0,5 osp Eri hitsausmenetelmien soveltuvuus tietyille materiaaleille. Lisäksi läpikäydään hitsaustyön aiheuttamat materiaalien hapettuvuus, vaikeasti hallittavat sisäiset muutokset ja voimakkaat lämpölaajenemisen synnyttämät jännitystilat sekä muodonmuutokset (S). Piirustuksen mukainen asentohitsaus 4,5 osp Asentohitsaukset ohjeistusten mukaisesti. Työssäoppiminen 10,5 osp Työssäoppimisjaksolla tehtävä hitsaustyö. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta ARVIOINTIKRITEERIT tai tutkinnon suorittaja Oman työskentelyn sekä hitsausten ja siinä tarvittasuunnittelee ohjattuna tarvittavat hitsausten työvaiheet suunnittelee etukäteen tarvittavat hitsausten työvaiheet suunnittelee etukäteen tarvittavat asentohitsausten paikat ja hitsausten työvaiheet

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP

Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP Sivu 2 (160) Sisällysluettelo 1. MAARAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 7 2.1 Rakennusalan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP 1 (145) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 2 2. TUTKINNON RAKENNE... 6 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 6 2.2 Tutkinnon rakenne

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(76) Sisällys 1. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Talotekniikka alan arvoperusta ja

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala SÄHKÖASENTAJA AUTOMAATIOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014 Määräys 80/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 16.12.2009 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto. Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto. Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO, PUUTARHURI TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN...

PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO, PUUTARHURI TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 1 1.1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 1 1.2 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (120 OV)

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Sivu 1 (121) OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja VHP

Sivu 1 (121) OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja VHP Sivu 1 (121) OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja VHP Sivu 2 (121) Sisällys 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 ICT-ASENTAJA... 3 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA...

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Sähköasentaja, automaatioasentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot