Pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen"

Transkriptio

1 Pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen Teknologia ja innovaatiot hyödyksi Harri Sjöholm

2 Pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen Teknologia ja innovaatiot hyödyksi Helsinki 2006

3 3. painos ISBN Kansi: Oddball Graphics Oy Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Painotalo Miktor, 2006

4 Esipuhe Uuden liiketoiminnan synnyttäminen, kehittäminen ja kansainvälistäminen ovat tärkeimpiä haasteitamme. Yritysten ja koko kansakunnan tulevaisuus riippuu pitkälle siitä, kuinka hyvin tässä onnistutaan. Liiketoiminnan jatkuva kehittäminen on haaste yrityksille. Elinkaarensa eri vaiheissa olevia tuotteita on jatkuvasti uudistettava ja tuotantoteknologiaa kehitettävä. Uusien markkinoiden hakeminen on jatkuvaa ja elinkaarensa päässä oleville tuotteille pitää löytää seuraajat. Kansainvälisesti menestyvän tuotteen kehittäminen edellyttää kymmenien tuoteideoiden ja variaatioiden toteuttamista. Väitetään, että viidestäkymmenestä tuoteideasta syntyy yksi tähtituote. Uuden liiketoiminnan kehittäminen on pitkäjänteistä, monipuolista osaamista vaativaa työtä. Kiristyvä ja kansainvälistyvä kilpailu vaatii tuotekehityssyklin nopeuttamista. Teknologioiden nopea kehittyminen on tänään suurin muutostekijä yrityksen ympäristössä. Tämän päivän tuotteelle on tunnusomaista useiden, toisistaan riippumattomien teknologioiden yhdistyminen. Muutokset luovat yritykselle uusia mahdollisuuksia, mutta myös uusia uhkia. Teknologioiden hallinta on tämän päivän tähtiyritykselle ehkä sen tärkein kilpailutekijä. Siksi on tärkeää, että yrityksen avainhenkilöt tunnistavat vahvat ja vahvistamista edellyttävät teknologiset ydinosaamisalueensa ja myös teknologiat, joiden hankinta voidaan jättää arvoketjun muiden yritysten huoleksi. Teknologioiden tunnistaminen ja hyödyntäminen ovat avainasemassa. Myös tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä teknologiajohtaminen vaikuttavat onnistuneeseen lopputulokseen. Teknologiajohtamisen tavoite on teknologiaa hyödyntämällä säilyttää ja ennen kaikkea parantaa yrityksen kilpailuasemaa. Teknologiastrategia on teknologiajohtamisen ulottuvuus, jonka avulla hahmotetaan tulevaisuutta. Tavoitteena on antaa yrityksen avainhenkilöille kyky ennakoida muutoksia ja niiden vaikutuksia yrityksen toimintaan. Jos yritys vain reagoi näihin muutoksiin, se useimmiten jää kilpailijoistaan jälkeen. Tekes on teettänyt tämän oppaan Swot Consulting Groupilla yrityksille teknologiajohtamisen apuvälineeksi. Oppaan tarkoituksena on auttaa hahmottamaan teknologiastrategian merkitys koko liiketoiminnan onnistumisen edellytyksenä. Toivomme, että tämän oppaan avulla yritysten teknologiajohtaminen olisi nykyistä helpompaa ja systemaattisempaa. Maaliskuussa 2001 Tekes

5 Sisältö A. LIIKETOIMINTAOSUUS Mihin tarvitaan teknologiastrategiaa? 1 Mitä strateginen johtaminen on? 3 Miten teknologiastrategia sijoittuu liiketoimintastrategiaan? 4 Teknologiastrategiaprosessi 5 Suunnitteluprosessi 6 Missä liiketoiminnassa toimitaan? 8 Liikeidea 9 Lähtökohdat teknologiastrategian tekemiseen visio 10 Trendit 12 Markkinat 14 Markkinoiden kehitys 15 Markkinatilanne 17 Kilpailutilanne 19 B. TEKNOLOGIAOSUUS Teknologinen kehitys roadmap 20 Teknologiapyramidi 23 Avainteknologiat 26 Liitännäisteknologiat 27 Keihäänkärjet 28 Teknologiapyramidi esimerkkejä 29 Mistä tulevat teknologian kehittämiseen liittyvät syyt mistä impulssi tuli? 31 Teknologian kehitysvaiheet tuotehistoria 32 Teknologiastrategian hyödyntäminen tuotekehityksessä ja tuotesuunnittelussa 33 Ansaintalogiikka 36 Avainteknologian määrittelyn vaikutukset 37

6 A. LIIKETOIMINTAOSUUS Mihin tarvitaan teknologiastrategiaa? Yhä kiivaammin globalisoituvilla markkinoilla ydinosaamisen ja teknologisen osaamisen merkitys kasvaa. Jokainen palvelun tarjoaja, on yritys sitten metalliteollisuuden kumppanuusvalmistaja, internet-sovellusten tekijä tai biomateriaalien kehittäjä, toimii jo nyt kansainvälisessä toimintaympäristössä. Asiakkaan mahdollisuudet valita hänelle sopivin toimittaja on globaalisen verkostoitumisen, merkittävän tarjonnan ja usein jopa ylitarjonnan myötä varsin helppoa. Siinä kilpailutilanteessa yrityksen ydinosaamisen täytyy olla kilpailukykyistä ja riittävän terävää. Mihin tarvitaan teknologiastrategiaa? 1. Yrityksen oman ydinosaamisen ja avainteknologian määrittämiseen ja kohdistamiseen. 2. Yrityksen liiketoiminnan teknologialähtöiseen suuntaamiseen. 3. Oman nykyisen sekä ennen kaikkea tulevan kilpailukyvyn varmistamiseen. 4. Organisaation sisäisen tietoisuuden varmistamiseen ja yhdenmukaisen ymmärryksen saamiseen siitä, mihin menestyminen nyt ja tulevaisuudessa perustuu. Näin jokainen organisaation jäsen voi suunnitteluprosessin aikana sitoutua ja myöhemmin johdonmukaisesti omalla vastuualueellaan kehittää avainteknologiaa ja hyödyntää sitä. 5. Myynnin ja markkinoinnin viestinnässä voidaan korostaa osaamista ja avainteknologioita, mitkä osaltaan erottavat yrityksen muista toimittajista. 6. Teknologiastrategia auttaa yritystä profiloitumaan siinä arvoverkossa, jossa yritys toimii. Näin muut arvoverkon toimijat osaavat hyödyntää yrityksen parasta osaamista. 1

7 Teknologiastrategiaprosessia voidaan kuvata tavalla, jossa avainteknologian valinta ja määrittely luovat yritykselle yhteisen ymmärryksen teknologian osuudesta yrityksen liiketoiminnassa ja kilpailukyvyssä. KILPAILU- ASETELMA TRENDIT RESURSSIT Ulkoiset ja sisäiset teknologiamahdollisuudet LAATU YMPÄRISTÖ RESURSSIT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Teknologiastrategiaprosessi AVAINTEKNOLOGIA / AVAINOSAAMINEN MARKKINA- TARPEET ASIAKAS- TOIVEET, MUUTOS- TARPEET TUOTE- SUUNNITTELU, TUOTE- KEHITYS MARKKI- NOINTI TUOTANTO Ulkoiset ja sisäiset teknologiamahdollisuudet IMMATE- RIAALIT, IPR:T Kuva 1. Teknologiastrategiaprosessi toimii avainosaamisen määrittäjänä ja toiminnan vauhdittajana yrityksessä. Kun avainteknologinen osaaminen on määritelty, muodostaa se parhaimmillaan yhdistävän punaisen langan yrityksen eri toiminnoille. Samalla se antaa vastauksen, miten yritys vastaa toimintaympäristön muutoksiin sekä miten yritys hyödyntää uusia teknologiamahdollisuuksia. 2

8 Mitä strateginen johtaminen on? Strategisessa johtamisessa niin myös teknologiastrategian määrittelyssä on kysymys yhteisen tavoitteen, päämäärän ja tahtotilan määrittämisestä. Strateginen johtaminen ei ole 3- tai 5-vuotissuunnitelman tekemistä, vaan organisaation ja erityisesti sen avainhenkilöiden yhteinen näkemys siitä, missä liiketoiminta- ja teknologiaympäristössä yritys toimii ja mihin suuntaan organisaatio haluaa kehittää omaa toimintaansa. Ympäristö ja kilpailutilanne ovat yleensä niin yllätyksellisiä ja nopeasti muuttuvia, että hyväkään suunnitelma ei jälkeenpäin tarkasteltuna ole täsmällisesti vastannut reaalielämän kulkua. Suunnitteluprosessin läpikäynti ja yhteisen tahtotilan määrittäminen ovat kuitenkin useimmiten luoneet sellaisen yhteiseen päämäärään uskovan ryhmän voittajatiimin, joka parhaiten selviytyy muuttuvassa, teknologisia mahdollisuuksia ja uhkia tarjoavassa ympäristössä. Parhaimmillaan strategia palvelee yrityksen henkilöstöä ja päätöksentekijöitä jokapäiväisissä tilanteissa, kun joudutaan arkisten valinta- ja päätöstilanteiden eteen. Yrityksen strategian mukaisen vaihtoehdon valinnan pitäisi olla helppoa ja sen tulisi tukea muiden henkilöiden samaan päämäärään tähtääviä valintoja. Toimintaympäristön muutosten vuoksi teknologiastrategia on syytä päivittää vähintään vuosittain. 3

9 Miten teknologiastrategia sijoittuu liiketoimintastrategiaan? Teknologiastrategia määrittää yhdessä markkinointistrategian kanssa useimmille yrityksille keskeisimmät liiketoiminnalliset menestymisen keinot. Teknologiastrategia edustaa kestävämpää ja perusasioihin luotaavaa suunnitelmaa siitä, mihin osaamiseen ja avainteknologiaan liiketoiminnan kilpailukyky perustuu. LIIKETOIMINTASTRATEGIA Liikeidea Missä bisneksessä toimimme Yrityksen arvot Yrityksen visio TEKNOLOGIA- STRATEGIA MARKKINOINTI- STRATEGIA TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA- STRATEGIA HENKILÖSTÖ- STRATEGIA TALOUS- STRATEGIA Ydinosaaminen Teknologia-mix Avainteknologiat Keihäänkärkiteknologiat Liitännäisteknologiat Fokus Arvoverkko korkeakoulut tutkimuslaitokset yritykset Kohderyhmät ja segmentointi Asiakastarve Markkinakoot ja potentiaalit Markkinointi-mix Ylivoimatekijät Tuotekonseptit Palvelukonseptit Lisäarvo Ansaintalogiikka Tuotannon ja jakelun hallinta Make or buy Arvoverkko Tuotantoteknologia Laatustrategia Ympäristöjärjestelmät Avainosaamisalueet ja -vaateet Resurssien hallinta hankinta kehitys sitouttaminen arviointi Yhteistyöverkostot Numeeriset tavoitteet Tunnusluvut Ohjaus ja raportointi Kassanhallinta Omistus/ omistajat Kuva 2. Teknologiastrategia liittyy kiinteänä osana yrityksen liiketoimintastrategiaan ja luo yhdessä markkinointistrategian kanssa yrityksen menestymisen edellytykset. 4

10 Teknologiastrategiaprosessi Tekes on koostanut eri toimijoille omat teknologiastrategian suunnitteluun liittyvät apuvälineet. TEKNOLOGIASTRATEGIA YRITYKSILLE Teknologiastrategiaprosessin läpivieminen yrityksissä joko oman henkilöstön prosessina tai teknologia-asiantuntijan ja/tai konsultin avustamana (suunnittelun kesto: 2 3 kk) TEKNOLOGINEN VALMIUSANALYYSI Tekesin henkilöstölle tarkoitettu tuote Go No Go -päätöksille TIEDEKORKEAKOULUJEN (myös tutkimuslaitosten) TEKNOLOGIASTRATEGIA Korkeakoulun tutkimusryhmille erityisesti perustutkimuksen fokuksen määrittelyyn liittyviin tarpeisiin AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNOLOGIASTRATEGIA Ammattikorkeakoulujen toimialojen ja koulutusohjelmien sekä soveltavaa tutkimusta tekevien ryhmien käyttöön (analyysin kesto: 2 tuntia) (suunnittelun kesto: 3 4 kk) Kuva 3. Tekes on tuotteistanut työkalut eri toimijoille teknologiastrategian laadintaan. Teollisuuden ja korkeakoulujen teknologiastrategioiden ero tulee konkreettisimmin esille siinä, miten teknisen kehityksen painopiste ja panosten allokointi käytännössä toteutuvat. Yritysten merkittävin panos kohdistuu kehityshankkeisiin, joiden aikajänne on 1 2 vuotta. Yrityksen resursseista prosenttia suunnataan näihin hankkeisiin. Näin halutaan varmistaa paras tuotos ja kehitystyön osumatarkkuus suhteessa panoksiin. Vastaavasti panoksia yli 3 vuoden päähän tavoitteleviin hankkeisiin on karsittu ja nekin on usein suunnattu yhteisprojekteihin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tyypillisiä esimerkkejä ovat teknologiaohjelmat, julkiset tutkimusprojektit ja teknologiansiirto. Kuvassa 4 on esitetty perusrakenne yritysten ja korkeakoulujen työnjaosta ja edellytyksistä luontevalle yhteistyölle. 5

11 Teollisuuden malli (sis. aikajänteen ja resurssipanostuksen) Painopiste on selkeästi tuotekehityksessä. RISKIT Korkeakoulujen malli (sis. aikajänteen ja rahoituslähteet) RISKIT Tutkimus 3 10 vuotta esim. 10 % resursseista Strategiset optiot 2 5 vuotta esim. 30 % resursseista Tuotekehitys 1 2 vuotta esim % resursseista YHTEISTYÖ Perustutkimus Noin 1 20 vuotta Suomen Akatemia Tiedekorkeakoulut EU Teknologiaohjelmat Julkinen tutkimus Teknologiansiirto Noin 1 5 vuotta Tekes, EU Teollisuus Tiedekorkeakoulut Ammattikorkeakoulut OSAONGELMAT JA OSATUTKIMUSKOHTEET Soveltavatutkimus ja tuotekehitys Noin 1 2 vuotta Teollisuus Tekes Ammattikorkeakoulut RESURSSIT RESURSSIT Kuva 4. Yritysten ja korkeakoulujen resurssit ja panokset kohdistuvat eri aikajänteen kehitysprojekteille. Tämä luo hyvät edellytykset oman toiminnan kohdistamiselle ja luontevalle yhteistyölle. TIEDOT TULOKSET HYÖDYT Suunnitteluprosessi Teknologiastrategian suunnitteluprosessi vaihtelee riippuen yrityskoosta ja siitä, onko yrityksellä aikaisemmin tehtynä teknologiastrategiaa. Ulkopuolisen asiantuntijan ja sparraajan käyttö prosessissa on varsinkin ensimmäisellä kerralla suotavaa. 6

12 1. Käynnistyspalaveri (johtoryhmätaso ½ pv) Vastuu: Teknologiasta vastaava henkilö tai toimitusjohtaja 1. Määritelkää, missä liiketoimessa yritys toimii. Miten business-määrittelyn voisi kiteyttää lyhyeen, iskevään muotoon? 2. Määritelkää tai kerratkaa liikeidea. Liikeidean määrittelyssä tai sen tarkentamisessa on hyvä varmistua osaamisen terävyydestä, kilpailukykytekijöiden sekä ansaintalogiikan realistisuudesta. 3. Määritelkää oman yrityksenne/toimintanne visio ja pyrkikää asemoimaan tavoite tuotteet-markkinat-matriisiin. Sisältää seuraavat teemat: yhteys liiketoimintastrategiaan markkinoinnin katsaus tulevat haasteet ja odotusarvot kilpailukykyarvio nykyhetkellä aikataulusta sopiminen tarvittavan tietoaineiston hankinnasta ja keräämisestä sopiminen resurssointi ja vastuutus prosessin toteuttamiseksi 2. Prosessin työvaiheet (2 4 työkokouksesta) Vastuu: Teknologian ja tuotekehityksen johto ja avainhenkilöt sekä markkinoinnin johto ja avainhenkilöt 4. Määritelkää yrityksenne ja toimialanne osalta keskeiset tunnistettavat tai ennustettavissa olevat trendit tai trendimäiset ilmiöt. 5. Määritelkää omat markkinanne ja asemanne markkinoilla. Ovatko kehityshankkeenne markkinavetoisia vai teknologialähtöisiä? 6. Määritelkää oma kilpailutilannematriisinne. 7. Määritelkää oman liiketoiminta-alueenne teknologinen roadmap. 8. Määritelkää oman yrityksenne teknologiapyramidin osatekijät liitännäisteknologiat avainteknologiat keihäänkärjet. 9. Määritelkää yrityksenne teknologiastrategia eli yhteenveto edellisistä valinnoista teknologiapyramidin muotoon. Mikäli mahdollista, luokaa yhteys tuotteiden elinkaarelle ja versioituun Bostonin matriisiin. 10. Määritelkää, miten kehitysajatus uuden teknologian kehittämiseen syntyi. Samalla voi määritellä ja varmistaa vielä kehitystyön lähtöarvot, kriteerit ja suunnittelu-/ kehitysparametrit. a) Markkinatilanne trendit kilpailukyky, kilpailija-analyysit markkinatilanne b) Teknologia teknologisen roadmapin määrittely teknologiapyramidin määrittely päätökset/valinnat resurssointi partnerit 11. Asemoikaa teknologiahanke. Määritelkää samalla yrityksen historialliset tuotteet sekä tulevaisuutta ennakoivat versiot. 3. Esittely johdolle (johtoryhmätaso ½ pv) Vastuu: Teknologiavastaava 12. Määritelkää teknologiastrategian hyödyntämisen mukanaan tuomat tuotekehityksenne/ tuotesuunnittelunne merkittävimmät hyödyt, kulmakivet ja valinnat. a) Tuotestandardoinnin ja tuotemoduloinnin osalta b) Tuotehallinnan osalta c) Suunnittelun nopeuden osalta d) Tuotekehityksen onnistumisen ja osumatarkkuuden osalta e) Suunnittelun laadun osalta f) Resursoinnin osalta (määrälliset ja laadulliset) g) Muut hyödyt ja johtopäätökset 13. Määritelkää oman liiketoimintanne arvoverkko ja ansaintalogiikka. Mikä on yrityksen tuottama todellinen lisäarvo? Mistä asiakas itse asiassa on valmis maksamaan? 14. Avainteknologian hyödyntäminen Miten yhteinen näkemys hyödynnetään yrityksen eri osa-alueilla? Mitä vaikutuksia sillä on eri toiminnoille? Vaikutukset tuotesuunnittelu markkinointi laatu ympäristö resurssit Hyväksyntä keskustelu muutokset hyväksyminen toimenpideohjelma aikataulutuksineen 2 3 kk 4. Valmis teknologiastrategia Vastuu: Teknologiavastaava Erityinen huomio strategian jalkauttamiseen omassa organisaatiossa. Päivitys 12 kk:n päästä; roadmapia täydennetään koko toimintavuoden ajan. Dokumentointi Tiedottaminen sisäisesti ja avainpartnereille Liittäminen osaksi liiketoimintastrategiaa 7

13 Missä liiketoiminnassa toimitaan? Liikeidean määrittämisen pohjaksi ja täsmentämisen helpottamiseksi on hyvä määritellä tai varmistaa taas kerran, missä liiketoiminnassa yritys itse asiassa toimii. Minkä tyyppisiä ovat muut toimijat markkinoilla? Oy Software Ab Oy Software Ab tarjoaa kunnossapidon selaintyyppisiä ohjelmia prosessiteollisuudelle. Suomessa toimii neljä merkittävää toimittajaa, joista Software on suurin. Euroopassa on noin 20 vastaavaa suurehkoa yritystä. Oy Elektro Ab Oy Elektro Ab kehittää ja valmistaa elektronisia suotimia elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Elektro on yksi maailman kymmenestä merkittävästä toimittajasta. Slogan & imago Oman liiketoiminta- eli business-määrittelyn voi kiteyttää lyhyeen iskevään muotoon eli tehdä se myös slogan-muodossa. Tämä palvelee markkinoinnillisia tarpeita ja parhaimmillaan yhdistää teknologisen osaamisen ja markkinointiviestin. 1. Määritelkää, missä liiketoiminnassa yritys toimii. Miten liiketoimintamäärittelyn voisi kiteyttää lyhyeen, iskevään muotoon? 8

14 Liikeidea Teknologiastrategiassakin on syytä lähteä liikkeelle liikeideasta. Useimmille yrityksille tämä tarkoittaa käytännössä liikeidean kertaamista. Varmistutaan, että liikeidea edelleen vastaa toiminnan sisältöä ja tavoitteita. Oy Laser Ab Mitä? Toimittaa asiakkaille tarkkamuotoisia ja -mittaisia viimeisteltyjä ohutlevyosia Kenelle? Metalliteollisuudelle ohutlevytarpeisiin Miten? Tuottaen asiakkaan omasta tai tuotepäällikköjen välityksellä tietojärjestelmän avulla työkuvat suoraan laserleikkuuyksikköön ja leikatut aihiot edelleen suoraan asiakkaalle tai hänen alihankkijalleen. Oy Media Ab Mitä? Kehittää ja toimittaa yrityskohtaista tietoliikenneverkon valvonta- ja optimointiohjelmaa Kenelle? Teleoperaattoreille Miten? Hyödyntäen itse kehitettyä liikenneoptimointiohjelmistoa, joka valvoo ja optimoi operaattorin laajakaistaverkkoa 2. Määritelkää tai kerratkaa liikeidea. Liikeidean määrittelyssä tai sen tarkentamisessa on hyvä varmistua osaamisen terävyydestä, kilpailukykytekijöiden sekä ansaintalogiikan realistisuudesta. 9

15 Lähtökohdat teknologiastrategian tekemiseen visio Organisaatiolla tulisi olla yhteinen unelma, päämäärä eli visio, johon se pyrkii. Tämän vision tulee olla lähtökohtana, kun teknologiastrategiaa määritellään ja tehdään siihen liittyviä valintoja. Mikä on yrityksen keskeisin tavoite tai visio? Apuna voi käyttää seuraavaa listaa pitäytymättä kuitenkaan liikaa alla oleviin esimerkkeihin. 1. Kasvaa nykymarkkinoilla nykyisillä tuotteilla a. hyötyä markkinoiden kasvusta b. lisäten markkinaosuutta 2. Kasvaa nykytuotteilla uusilla markkina-alueilla a. viennissä b. kotimaassa 3. Kasvaa uusilla tuotteilla uusilla markkinoilla 4. Kansainvälistyä voimakkaasti 5. Kasvaa laajentamalla tuote- tai palveluvalikoimaa oman tuotekehityksen tuloksena 6. Kasvaa hankkimalla (ostamalla) uusia tuotteita 7. Kasvaa yritysoston kautta 8. Keskittää toimintaa ja erikoistua a. jopa liiketoiminnan volyymin kustannuksella b. jopa erkauttamalla osia tuoteryhmistä tai palveluista 9. Hankkia uutta teknologiaa teknologiansiirron avulla 10. Kehittää ylivoimainen tuote tai teknologia ja a. aloittaa kasvu oman markkinoinnin ja myynnin avulla b. myydä tuoteoikeudet tai osa niistä alan merkittäville toimijoille c. lisensioida tuoteoikeuksia d. myydä koko liiketoiminta onnistuneen kehitystyön jälkeen e. kombinaatio edellisistä mikä? 11. Säilyttää toiminnan nykyvolyymi ja taso a. nykytilan säilyttäminen edellyttää panostuksia normaaliin tuotekehitykseen ja markkinointiin b. edellyttää kasvavaa teknologista panostusta 12. Myydä yritys tai kyseessä oleva tuoteryhmä a. millä aikajaksolla? b. kotimaisille vai ulkomaisille ostajille? 13. Saada yritys listautetuksi 14. Saada Venture Capital eli pääomarahoittajat kiinnostumaan yrityksestä Vision määrittelyssä on syytä huomioida panostustarpeet ja onnistumisen mahdollisuudet siirryttäessä uusille markkinoille tai uusille tuotealoille. 10

16 aivan uudet markkinat Onnistumisen edellytykset heikkenevät. Yritys ei tunne markkinoita. Varmistuttava tuotetarjonnan kilpailukyvystä. panos : onnistuminen 5:1 (viisinkertainen panos) Onnistumisen edellytykset varsin vähäiset ilman merkittäviä panostuksia. Yritys ei tunne markkinoita eikä tuotteiden kilpailukykyä. Markkina-analyysien ja suunnittelun merkitys korostuu. Varauduttava taloudellisesti ja ajallisesti yllätyksiin. panos : onnistuminen 10:1 (kymmenkertainen panos) Onnistumisen edellytykset hyvät. Yritys tuntee liiketoiminnan logiikan. Onnistumisen edellytykset varsin hyvät. Yritys tuntee markkinat. Varmistuttava uuden tuotteen kilpailukyvystä ja asiakastarpeesta. nykyiset markkinat panos : onnistuminen 1:1 (nykyinen panos) nykyiset tuotteet panos : onnistuminen 2:1 (kaksinkertainen panos) uudet tuotteet Esimerkki: Oy Kuljetinlaite Ab strategiset optiot aivan uudet markkinat Yritys harkitsee valmistavansa ja myyvänsä kuljettimia kansainvälisten lentoterminaalien tarpeisiin. Yritykselle tarjoutuu tilaisuus ostaa elektroniikan ladontakoneen tuoteoikeudet ja aloittaa liiketoiminta kokonaisjärjestelmien myynnissä elektroniikka-alalle sisältäen myös nykyisen tyyppisiä kuljetinjärjestelmiä. Päätös: Yritys siirtyy uusilla synergisillä tuotteilla nykymarkkinoille panos : onnistuminen 5:1 (viisinkertainen panos) panos : onnistuminen 10:1 (kymmenkertainen panos) Yritys valmistaa ja myy hihnakuljettimia elintarviketeollisuudelle ja elintarviketeollisuuden koneita valmistaville yrityksille. Yritys harkitsee valmistavansa ja myyvänsä lisäksi annostelutai punnituslaitteita samoille asiakkaille. Hihnakuljettimet Päätös voi olla esimerkiksi seuraava: nykyiset markkinat panos : onnistuminen 1:1 (nykyinen panos) nykyiset tuotteet panos : onnistuminen 2:1 (kaksinkertainen panos) uudet tuotteet Yritys valmistaa ja myy järjestelmiä, jotka sisältävät: yrityksen kehittämän annosteluyksikön yhteistyökumppaneilta ostettavan punnitusjärjestelmän nykyiset hihnakuljettimet 3. Määritelkää oman yrityksenne ja toimialanne visio ja pyrkikää asemoimaan tavoite esimerkin mukaisesti tuotteet markkinatmatriisiin. 11

17 Trendit Toimintaympäristön muutokset ovat nykyisessä kansainvälisessä liiketoiminnassa niin nopeita, että niiden ennakoiminen ja huomioon ottaminen etukäteen on erittäin vaikeaa. Muutosten ennakoimista edesauttaa, jos kykenee luomaan itselle vaikuttavista trendeistä riittävän hyvän kuvan. Myöhemmin esille tulevan teknologisen roadmapin kuvaaminen tarkentaa vielä kokonaiskuvaa teknologisesta muutoksesta. Ennakoiminen voi olla senkin jälkeen vaikeaa, mutta sopeutuminen jo paljon helpompaa. Muutos voi olla tällöin enemmän mahdollisuus kuin uhka. Trendien seuraaminen kannattaa tehdä systemaattisesti ja jakaa trendit viiteen segmenttiin: a. Globaalit ja yleiset trendit (vastuu markkinoinnilla tai yrityssuunnittelulla) jokaiselle toimialalle ominaisia b. Asiakas- ja markkinalähtöiset trendit (vastuu markkinoinnilla) kokonaisvolyymin kehittyminen asiakaspalautteet hintatason ja hintaindeksin kehittyminen markkinatutkimukset uudet tuote- ja palvelukonseptit reklamaatiot c. Teknologialähtöiset trendit (vastuu teknisellä johdolla) tutkimuslaitos- ja yliopistoyhteistyö roadmap d. Toimialan muutostrendit (vastuu johdolla) oman alan suhdannekäyrät yrityskaupat kannattavuusanalyysit tuotantokapasiteetin kehittyminen e. Ympäristötrendit (vastuu markkinoinnilla ja teknisellä johdolla) lainsäädäntö EU-direktiivit kulutustottumukset ja arvot 12

18 a) Globaalit ja yleiset trendit Kansainvälistyminen jatkuu, ei ole kotimarkkinoita. Verkostoituminen jatkuu vahvana. Tuotteiden elinkaaret lyhenevät. Tietotekninen osaaminen ja tietotekniset mahdollisuudet lisääntyvät kaikilla tekniikan osa-alueilla. b) Asiakas- ja markkinalähtöiset trendit Asiakas kilpailuttaa yhä voimakkaammin. Hintataso on pikemmin laskeva kuin säilyvä. Uusista tuoteominaisuuksista on vaikea saada lisähintaa säilyttää kilpailukyky. Euroopan markkinat avautuvat odotettua nopeammin. c) Teknologialähtöiset trendit Laitteisiin liittyvä ohjausautomaatio yleistyy. Säädinyksiköiden tiedon- ja tilanneseuranta oltava reaaliaikaista tulevaisuudessa. Mikroprosessoriohjaus, tiedontallennus ja raportointimahdollisuus oltava 1 2 vuoden sisällä. d) Toimialan muutostrendit Valmistus Euroopassa tulee ajankohtaiseksi. Tuotannon automatisoinnin ja tuotantokustannusten pudottava 5 % vuodessa. Partnerverkoston tehokkuus keskeistä. Alan keskittyminen ja fuusiot luovat isompia ja vahvempia toimijoita. Varastointipisteiden lukumäärä vähenee. Syntyy paineita logististen keskusten muodostamiseen ja läpimenoaikojen lyhentämiseen. e) Ympäristötrendit Ympäristöasiat painottuvat jokaisella toimintaketjun osa-alueella, ei yksin päästöjen minimoinnissa kierrätys tuotteen elinkaaren suunnittelu. Huoneilman normit kehittyvät yhtäläisiksi EU:ssa. Energiatehokkuuden merkitys kasvaa (ympäristönsuojelulaki ). Melutekijöiden huomioon ottaminen (ympäristönsuojelulaki ). Kuva 5. Esimerkki rakennustuoteteollisuuden yrityksen trendien analysoinnista. 4. Määritelkää yrityksenne ja toimialanne osalta keskeiset tunnistettavat tai ennustettavissa olevat trendit tai trendimäiset ilmiöt. 13

19 Markkinat Teknologia- ja markkinointistrategian läheinen yhteys on välttämätön. Teknologisen kehityksen pitää olla asiakaslähtöistä, mikä on uusilla, nopeasti kehittyvillä sovellusalueilla usein vaikeaa. Kuluttajille tai asiakkaille ei ole vielä muodostunut konkreettisia tarpeita, jotka he pystyisivät itse määrittelemään. Tämän vuoksi sovellukset on hyvä jakaa: a. Markkinavetoisiin teknologioihin (market driven technologies) Näissä selkeä asiakastarve on olemassa, määriteltävissä tai hahmotettavissa. b. Teknologialähtöisiin ratkaisuihin (technology push solutions or innovations) Näissä asiakastarvetta ei vielä ole tai se on erittäin vaikeasti hahmotettavissa. Useimmiten uskotaan teknologian suoman mahdollisuuden luovan kysyntää. Markkinavetoisilla teknologioilla on yleensä suurempi osumatarkkuus ja onnistumisen mahdollisuus. Markkinavetoiset teknologiaratkaisut kehitetään usein luottoasiakkaiden (friendly user) kanssa ja avustuksella. Nykyään yhä useammin uudet sovellusratkaisut tehdään kumppanuusasiakkaille, jotka ovat myös valmiita maksamaan uudesta teknologiasta. Teknologiaa kehittävä yritys kykenee näin paitsi varmistamaan asiakasnäkökohdat myös rahoittamaan kehityskulujaan. 14

20 Markkinoiden kehitys Markkinoita on syytä seurata pitkällä aikajaksolla, jotta ymmärretään normaalit suhdannekysyntävaihtelut ja osataan erottaa ne tuotteen tai teknologian elinkaaren eri vaiheista. Esimerkki: Toiminta vaihtelevilla markkinoilla Asuntoja, 1000 kpl 30 OMAKOTITALOALOITUKSET JA TEOLLISTEN OSUUS Kuva 6. Valmistalojen volyymikehitys. (Lähde: Pienteollisuus ry, Rakennustutkimus RTS Oy) Tulevaisuus näyttää, miten valmistalojen volyymi kehittyy, jos ja kun vaativat talotekniset ratkaisut yhdistetään rakentamisprojektiin. Esimerkkeinä syrjäytetyistä tai elinkaaren loppuvaiheen teknisistä ratkaisuista mainittakoon meille tutut laitteet: kasettinauhurit (keksitty 1964) videonauhurit, VHS (keksitty 1978) VHS-videokamerat paperikuvia tuottavat kamerat NMT-puhelimet analogiset televisiot puhelinvastaajat Fax-koneet. 15

21 Esimerkki: Toimiminen kasvavilla markkinoilla Kasvavien markkinoiden kehittymisen arviointi ja seuranta on luonnollisesti helpompaa kuin vakiintuneiden markkinoiden, jotka ovat alttiimpia suhdannevaihteluille. Oikeiden johtopäätösten tekeminen teknologiavalintojen ja ajoitusten suhteen on kasvavilla markkinoilla tärkeää. Keskeistä on, milloin asiakas on valmis ottamaan uuden teknologian käyttöön ja milloin arvoverkon eri toimijat saavat omat synergiset tuotteensa valmiiksi. gprs 115 kbit/s edge 384 kbit/s wcdma 2 Mbit/s hscsd 57,5 kbit/s Lähde GSM Data today Kuva 7. Langattomien yhteyksien nopeuksien kehittyminen. miljoonaa Matkapuhelimien käyttäjät Internetiin liitetyt pc-tietokoneet Internetiin liitetyt puhelimet Lähde: Nokia / HS Kuva 8. Internet-puhelimien yleistyminen. 16

22 Markkinatilanne Markkinoiden kokonaiskuva on hyvä hahmottaa, vaikka oma yritys ei toimisi aktiivisesti kaikilla segmenteillä esimerkiksi seuraavasti: Kokonaisvolyymi Valmistalot toiminnan volyymi 153 milj. puuelementtisegmentin volyymi 61 %, 93 milj. yrityksen oma liikevaihto (puuelem.) 36 milj. yrityksen markkinaosuus 27 % Markkinasegmentit: määrittely ja volyymi 1. Puuelementti volyymi 93 milj kpl oma liikevaihto 36 milj. markkinaosuus 27 % 2. Precut volyymi 29 milj kpl oma liikevaihto milj. markkinaosuus % 3. Teollinen hirsi volyymi 18 milj. 876 kpl oma liikevaihto milj. markkinaosuus % 4. Siporex/betoni/tiili volyymi 12 milj. 8 % oma liikevaihto 5,4 milj. (Siporex) markkinaosuus 44 % 17

23 Esimerkki osoittaa, miten yritys voi havainnollistaa oman toimialansa kokonaismarkkinat sekä oman asemansa markkinoilla. Kaavioon on mahdollista lisätä kehityksen suunta eli kasvuprosentti. Oma lv: 0 mk kpl: m-osuus: 0 % Teollinen hirsi Valmisosatalot 12 % 876 kpl Oma Lv: 32 mmk kpl: 260 m-osuus: 44 % Siporex/ betoni/tiili Valmisosatalot 8 % 584 kpl KOKONAISMARKKINAT Valmisosatalot (910 mmk) 7300 kpl v (6500 kpl v. 1998) Omakotialoitukset (kaikki) kpl v (11200 kpl v. 1998) Precut Valmisosatalot 19 % 1387 kpl Oma Lv: 0 mmk kpl: ---- m-osuus: 0% Valmisosatalot 61 % 4453 kpl Puuelementti Oma Lv: 217 mmk kpl: 1210 m-osuus: 27 % Kuva 9. Valmistalotuottajan kuvaus markkinoista. 5. Määritelkää omat markkinanne ja asemanne markkinoilla. Ovatko kehityshankkeenne markkinavetoisia vai teknologialähtöisiä? 18

24 Kilpailutilanne Keskustelu kilpailutilanteesta ja kilpailusta on painoarvoltaan vähentynyt. Puhutaan pikemminkin toimijoista, jotka tuottavat vastaavia tuotteita tai palveluja, joita oma yritys tarjoaa. Asennoituminen kilpailijoihin on muuttunut viime vuosina siksi, että yhä useammin toimijat ovat sekä puhtaassa kilpailutilanteessa keskenään, mutta toimivat myös yhteistyössä standardoinnissa, alihankintaverkostoissa tai muussa vastaavassa muodossa. Myös toimialan rakennemuutokset ja yritysfuusiot saattavat kilpailijoita yhteen. Kehitys on osaltaan tuonut varovaisuutta keskusteltaessa kilpailijoista. Kilpailija saattaa huomenna olla oman konsernin osa. Uusien tuoteinnovaatioiden tai teknologioiden lanseerauksessa yritykset yhdistävät voimavarojaan ja tuovat uutta teknologiaa samanaikaisesti markkinoille, esimerkkeinä Symbian Epoc tai Bluetooth. Tällaisissa tilanteissa sopivan yhteistyökumppanin löytäminen esimerkiksi standardoinnille tai lisenssivalmistukselle on keskeistä. Liikevaihto M Am 12,5 % T B A 5 % K A P B Am 5 muuta Markkinaosuus 10 % 20 % Kuva 10. Esimerkki yrityksen kilpailutilanteesta, jossa on paljon toimijoita ja niillä pienet markkinaosuudet. Yritys A on asettanut tavoitteekseen nostaa selkeästi markkinaosuuttaan ja nousta neljän suurimman toimijan ryhmään. 6. Määritelkää oma kilpailutilannematriisinne. 19

LIIKETOIMINTASTRATEGIA

LIIKETOIMINTASTRATEGIA Mihin tarvitaan teknologiastrategiaa? 1. Yrityksen oman ydinosaamisen ja avainteknologian määrittämiseen ja kohdistamiseen. 2. Yrityksen liiketoiminnan teknologialähtöiseen suuntaamiseen. 3. Oman nykyisen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

Case: Ydinvoimalan käyttöautomaation allianssi

Case: Ydinvoimalan käyttöautomaation allianssi Case: Ydinvoimalan käyttöautomaation allianssi Teknologiateollisuus 13.2.2013 Jyrki Koskela, myyntijohtaja, Metso Endress+Hauser Oy - allianssin esittely - miksi allianssiin päädyttiin? - yhteistyön käynnistäminen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Pro Growth Consulting myynnin ja asiakkuusosaamisen valmentaja, konsultti ja tutkija Myynti Asiakkuudet Henkilöstö Haluamme auttaa kasvuhaluisia yrityksiä menestymään,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen,

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen, OSAAMINEN, TOIMINTA JA IHMISET TASAPAINOSSA Projektinh allintapäi vä TTY 20.08.2013 Juho Heikkinen, 040 7283305 juho.heikkinen@pasaati.com Pasaati lyhyesti Projektitoiminnan kehittämiseen keskittynyt yritys

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä Tulevat ITIL Service Design (jatkokoulutus) paikka Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2) agb301 tausta ja tavoitteet ITIL on globaalisti hyödynnetty, ITalan parhaista käytännöistä

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Korkeakoulujen Yrittäjyysfoorumi

Korkeakoulujen Yrittäjyysfoorumi Korkeakoulujen Yrittäjyysfoorumi 28.3.2007 28.3.2007 SIMULAATIOT OPPIMISESSA - POHTO lyhyesti - Simulaatiot oppimisessa - Yritystoiminnan simulaatiot, tutustuminen Erkki Peltola POHTO POHTO Oulu Lappeenranta

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 17.2.2016 17.2.16 Nixu 2016 1 KASVUSTRATEGIA ETENI. NIXU LAAJENTUI KANSAINVÄLISESTI JA KÄYNNISTI UUSIA SKAALAUTUVIA PALVELUITA 17.2.16 Nixu 2016 2 Hyvä kasvu

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla?

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva teollisuus, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen Teollisuuden

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry

Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry Esittely Jarmo Söderman 1 Yhdistys Perustamiskokous 26.10.2006, rekisteröintipäätös 10.4.2007. Toimialue Teollisuuden tiedonhallinnan ja siihen

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi. JHS-seminaari Jukka Ahtikari

Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi. JHS-seminaari Jukka Ahtikari Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi JHS-seminaari 5.4.2005 Jukka Ahtikari Yhteentoimivuus muodostuu eri osa-alueista Yhteentoimivat palvelut Organisatorinen käyttäjät, prosessit,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi 11.12.1997 Oulu Mika Lautanala Tekesin toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot