Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta / /2016 KHALL Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on ka len te ri vuo si. Kun nan hal li tuk sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ti li kaut ta seu raa van vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja an net ta va se ti lin tar kas ta jien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tar kas tet ta va tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kun nan hal li tuk sen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen val tuus ton käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös ke sä kuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toi min nan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toi min nas ta. Tätä varten tar peel li set lisätiedot on ilmoitettava lii te tie dois sa. Tilinpäätöksen al le kir joit ta vat kunnanhallituksen jäsenet ja kun nan joh ta ja. Kirjanpitolain soveltaminen kunnan kirjanpidossa näkyy ti lin pää tök sen sisältövaatimuksissa. Tase laaditaan kirjanpitoasetuksen mu kai ses ti. KPA 1:6 :n tasekaava on yhteinen kaikille kir jan pi to vel vol li sil le. KPL:n mukainen tase antaa mahdollisuuden arvioida kun nan omavaraisuutta ja velkaisuutta samoilla tunnusluvuilla mui den kirjanpitovelvollisten kanssa. Tuloslaskelma perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleis oh jeeseen. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuot toi na kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden ku lu jen kattamiseen. Tuloslaskelmakaavan mukaan toiminnan tuo tot ja kulut ryhmitellään tulo- ja menolajeittain. Tilinpäätökseen sisältyvä rahoituslaskelma täydentää ti lin pää tös in for maatio ta osoittamalla tulorahoituksen määrän ja riittävyyden in ves toin tien ja pääoman palautusten kattamiseen. Ra hoi tus las kel ma osoittaa myös rahoitustarpeen, jonka kunta joutuu kat ta maan lainanotolla tai vähentämällä rahoitus- ja vaih to-omai suu teen sitoutuneita varoja. Rahoituslaskelman laatiminen perustuu kir jan pi to lau ta kun nan kuntajaoston yleisohjeeseen. Talousarvion toteutumisvertailu antaa tietoja kunnan va rain käy tös tä

2 kunnan päättäjille, asukkaille ja sidosryhmille. To teu tu mis ver tai lun tiedot saadaan talousarviosta ja toteutuneesta kir jan pi dos ta. Seuranta on sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on mää rä ra hat ja tuloarviot eri toiminnoille hyväksynyt. Tilinpäätökseen kuuluu toimintakertomus, jonka laatimisesta vas taa kaupunginhallitus. Kuntalain (410/2015) 115 :n mukaan toi min ta ker to mukses sa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi min nal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kun nas sa ja kun ta kon ser nis sa. Toimintakertomuksessa on myös an net ta va tie to ja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liit ty vis tä olen nai sis ta asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kun ta kon ser nin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Täl lai sia asioita ovat ai na kin arvio todennäköisestä tulevasta ke hi tyk ses tä sekä tiedot si säi sen valvonnan ja riskienhallinnan jär jes tä mi ses tä ja kes kei sis tä johtopäätöksistä. Kun nan hal li tuk sen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tuloksen kä sit te lys tä. Pyhäjärven kaupungin tilinpäätös vuodelta 2015 Toteutuneet ulkoiset toimintatuotot olivat ,94 euroa ja toi min ta kulut olivat ,21 euroa. Toimintakatteeksi muo dos tui yhteensä ,27 euroa, joka jää katettavaksi ve ro tu loil la ja valtionosuuksilla. Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna ul koi set toimintatulot toteutuivat 102,5 % sekä toimintakulut 100,6 %. Ulkoiset toimintatuotot ylittyivät euroa sekä toi min ta ku lut ylittyivät euroa talousarvioon verrattuna. Toi min ta ka te ylit tyi euroa talousarvioon verrattuna. Toimin ta ka te to teu tui 100,4 % vuoden 2015 muutettuun talousarvioon ver rattu na. Pyhäjärven kaupungin toimintakulut sisältävät Pe rus pal ve lu kun ta yh ty mä Selänteelle maksetut hallinnosta ja palveluista ai heu tu neet kustannukset. Pyhäjärven osuus hallinnon ja palvelujen kus tan nuk sis ta oli ,74 euroa. Kustannukset ylittyivät noin euroa vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Ta lous ar vion toteutuma oli 102,97 %. Selännepalvelujen kustannusten osuus oli 63,9 % Pyhäjärven kaupungin ulkoisista menoista. Investointien toteutuma oli yhteensä euroa. To teu tu ma oli 72 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Lainakanta oli vuoden 2015 lopussa ,27 euroa, joka on 1.885,39 euroa/asukas. Tilinpäätösvuonna nostettiin ta lous ar vio lai naa 9,8 M kuten oli talousarviossa hyväksytty. Oma va rai suus as te oli 72 %. Omavaraisuuden hy vä nä ta voi te ta so na voidaan pitää kuntatalouden kes ki mää räis tä 70 %:n oma va rai suut ta. Tuloveroprosentti vuonna 2015 oli 19,75 %. Verotulokertymä oli yh teen sä ,35 euroa, toteutuma talousarvioon ver rat tu na oli 101,1 %. Valtionosuuksia kertyi euroa, jo ka to teu tui 101,6 % talousarvioon verrattuna. Vuosikate oli ,59 euroa, mikä merkitsee sitä että toi min nan kokonaistulot eivät riittäneet kattamaan kokonaismenoja. Pois tot ja

3 arvonalentumiset oli vat yhteensä ,97 euroa. Ti li kau den tulokseksi muo dos tui ,56 euroa. Varausten ja rahastojen muutosten ( ,15) jälkeen tilikauden ali jää mäk si jäi ,41 eu roa. Kaupunginhallitus päätti , että edellisinä vuosina pää te tyt poistoeron muutokset käsitellään aikaisempien suunnitelmien mu kai ses ti ja tuloutetaan tehtyjä poistoeroja yhteensä ,15 eu roa. Tilikauden alijäämä katetaan taseen edellisten tilikausien yli jää mäs tä kuluvan vuoden kirjanpidossa. Oheismateriaalina nro 1 Pyhäjärven kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös ja toi min ta ker to mus Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 1. Hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 2. Allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta Valtuuttaa keskustoimiston tekemään tarvittaessa teknisiä tar kis tuk sia ja täsmennyksiä tilinpäätösasiakirjaan. 4. Jättää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015 ti lin tar kas tajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan ar vioi ta vak si valtuuston asettamien tavoitteiden osalta. 5. Saattaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015 tar kas tuslau ta kun nan käsittelyn jälkeen kaupunginvaltuuston kä si tel tä väk si. 6. Esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä ,41 eu roa siir retään taseen oman pääoman yli- / alijäämätilille. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan pää tös eh do tuk sen yksimielisesti kaikin kohdin (kohdat 1-6). Pöytäkirjaan merkittiin, että tekninen johtaja Sami Laukkanen oli pai kal la kokouksessa klo esittelemässä teknisen toi men tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä investointeja. Edelleen merkittiin, että taloussihteeri Sari Nissilä oli paikalla ko kouk ses sa klo esittelemässä toimintakertomusta ja ti lin pää tös las kel mia. TARKLTK1 109 KHALL Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnanhallituksen on laa dit ta va tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maa lis kuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tar kas tet ta vak si.

4 Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun lop puun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös ti lin tar kas tuk sen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on kä si tel tä vä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Pyhäjärven kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 ti lin pää tök sen. Tilinpäätöskirjaan konsernin osalta tilintarkastajan huo mioi ma na on tullut muutoksia konsernituloslaskelmaan, kon ser ni ta see seen ja konsernirahoituslaskelmaan, jotka vaikuttavat kon ser ni ti lin pää tök seen ja sen tunnuslukuihin. Liitteenä nro 1 on konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle muutokset, jotka kos ke vat konsernituloslaskelmaa, konsernitasetta sekä kon ser ni ra hoi tus las kel maa. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan pää tös eh do tuksen yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että kaupunginkamreeri oli asiantuntijana pai kal la asian käsittelyn aikana. Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on konsernitilinpäätös ja sen tun nus lu vut. TARKLTK Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava kau pungin val tuus ton päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta kos ke vat asiat sekä arvioitava ovatko kaupunginvaltuuston aset ta mat tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Kaupunginhallitus on laatinut tilinpäätöksen vuodelta 2015, joka si säl tää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja lii te tie dot. Kaupunginhallitus on antanut tilinpäätöksen ti lin tar kas tajal le tarkastettavaksi. Tilinpäätöskirjaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen kon ser nin osalta tilintarkastajan huomioimana on tullut muutoksia kon ser ni ti lin pää tök seen. Kaupunginhallitus on käsitellyt ti lin pää tök sen uudelleen Liitteenä nro 1 on konsernitilinpäätös ja sen tun nus lu vut. Tilintarkastajat ovat tarkastaneet kaupungin kirjanpidon, hallinnon ja tilinpäätöksen. Vastuunalainen tilintarkastaja on antanut ti lin tar kas tus ker tomuk sen kaupungille, jonka hän esitteli tarkastuslautakunnalle Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 2.

5 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa, ettei tilintarkastuskertomuksessa ole kun ta lain 125 :n mukaista muistutusta. Tilintarkastuskertomuksessa kaupunginvaltuustolle vuodelta 2015 vastuunalainen tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hy väk sy mis tä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen hy väk symis tä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivuodelta Tarkastuslautakunta ei ota kantaa keskeneräisten oi keus ta paus ten osalta, joiden perusteella voi tulla kysymykseen kor vaus vaa ti muk sen esittäminen tilivelvollisille tai asioiden osalta, jotka ovat joh ta neet tai johtavat yksityisoikeudellisten korvausvaatimusten esit tä mi seen kaupungille. Kaupungin hallintoa on muilta osin hoidettu lain ja valtuuston pää tös ten mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on tilintarkastuskertomus vuodelta Pöytäkirjan liitteenä nro 2 konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut vuodelta KVALT 34 Liitteenä nro 3 on tilintarkastuskertomus vuodelta Liitteenä nro 4 on konsernitilinpäätös ja sen tun nus lu vut vuodelta Päätös: Vs. kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen esitteli valtuustolle vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen talouden keskeisten tun nus lu ku jen osalta. Kaupunginkamreeri Sari Nissilä esitteli vuoden 2015 ti lin pää tök sen ja toimintakertomuksen toiminnan ja talouden osalta. Ryhmäpuheenvuorot käyttivät Jukka Tikanmäki Keskusten puo les ta, Seppo Pietikäinen Pro Pyhäjärvi ja Martti Savolainen Va sem mis to liit to. Kaupunginvaltuuston kokoustauko alkoi klo Kaupunginvaltuuston kokous jatkui klo

6 Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuudon. Paikalla oli 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua. Läsnäololuettelo on liitteenä nro 6. Laila Malila, Pro Pyhäjärven valtuustoryhmä pyysi, että Pro Py hä jär vi valtuustoryhmän laatima ris ki luet te lo vuodelta 2015 liitetään pöy tä kir jaan. Jukka Tikanmäki esitti, että Laila Malila, Pro Pyhäjärven val tuus to ryh män riskiluetteloa vuodelta 2015 ei liitetä pöy tä kir jaan. Ka le vi Lehtomäki kannatti esitystä. Raija Leppäharju esitti, että Pyhäjärven kaupunginvaltuusto päät tää ettei vuoden 2015 tilinpäätöstä hyväksytä eikä tilivelvollisille myön ne tä vastuuvapautta tilikaudelta Laila Ma li la kannatti esitystä. Jukka Tikanmäki, Keskustan valtuustoryhmä esitti, että ti lin pää tös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille vuo del ta 2015 lisäyksellä: Kau pun gin val tuus to ei myön nä vas tuu va paut ta keskeneräisten oikeustapausten osal ta, joi den perusteella voi tulla kysymykseen kor vausvaa ti muk sen esit tä mi nen ti li vel vol li sil le tai asioiden osalta, jotka ovat joh taneet tai johtavat yk si tyis oi keu del lis ten korvausvaatimusten esit tä mi seen kaupungille. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaksi kau pun ginhal li tuk sen pohjaehdotuksesta poikkeavaa kannatettua muu tos eh do tus ta, Jukka Tikanmäen, Keskustan valtuustoryhmän esi tys ja Raija Leppäharjun esitys, joten on suoritettava äänestys en sik si näiden kahden esityksen välillä. Sen jälkeen äänestys en sim mäi ses sä äänestyksessä voittaneen esityksen ja tar kas tus lau ta kun nan päätösehdotuksen välillä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä si ten, että ne, jotka kannattavat Jukka Tikanmäen, Keskustan val tuus to ryh män esitystä, että äänestävät "JAA" ja ne, jotka kan nat ta vat Raija Leppäharjun esitystä äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väk syt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemäntoista (17 "JAA" ään tä, yhdeksän (9) "EI" ääntä ja yksi (1) tyhjä. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 17-9, yksi tyhjä viitaten, et tä, Jukka Tikanmäen, Keskustan valtuustoryhmän esitys on en sim mäi sen äänestyksen voittanut. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 7. Jukka Tikanmäki veti esityksensä pois sekä Kalevi Lehtomäki veti kannatuksensa pois. Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko yksimielisesti hy väk syä, että Laila Malila, Pro Pyhäjärven valtuustoryhmän ris ki luet te lo vuodelta 2015 liitetään pöytäkirjaan.

7 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Laila Malila, Pro Py hä jär ven valtuustoryhmän laatiman riskiluettelon vuodelta 2015 lii tet tä väk si pöytäkirjaan. Liite nro 8. Puheenjohtaja ehdotti toisen äänestyksen äänestystavaksi ni men huu to äänes tys tä siten, että ne, jotka kannattavat tar kas tus lau ta kun nan pohjaehdotusta äänestävät kysyttäessä "JAA" ja ne, jot ka kannattavat Jukka Tikanmäen, Keskustan val tuus to ryh män esi tys tä äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väk syt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi (1) "JAA" ääni, yh dek sän tois ta (19) "EI" ääntä ja seitsemän (7) tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 1-19, seitsemän tyhjää vii ta ten, että valtuuston päätökseksi on tullut Jukka Tikanmäen, Kes kus tan valtuustoryhmän esitys: Tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään ti li vel vol li sil le vuodelta 2015 lisäyksellä: "Kau pun gin val tuus to ei myönnä vas tuu va paut ta keskeneräisten oi keus ta paus ten osalta, joiden pe rus teel la voi tulla kysymykseen kor vaus vaa ti muk sen esit tä mi nen tilivelvollisille tai asioiden osalta, jotka ovat johtaneet tai joh ta vat yksityisoikeudellisten kor vaus vaa timus ten esittämiseen kau pun gil le". Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 9. Pyhäjärven kaupungin vuoden 2015 tilinpäätökseen ja toi min ta ker to mukseen on tehty kokouksessa huomatut tekniset kor jauk set. Puheenjohtaja totesi Pyhäjärven kaupungin tilinpäätöksen tu lok sen seuraavasti: Tilikauden alijäämä ,41 siirretään taseen oman pää oman yli-/alijäämätilille. Taseen loppusumma ,93 Tuloslaskelma/toimintakate ,27 Tuloslaskelma/vuosikate ,59 Tilikauden alijäämä ,41 Kumulatiivinen ylijäämä ,41 Pyhäjärven kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös ja toi min ta ker to mus sekä tilintarkastuskertomus säilytetään arkistokohdassa Df. KVALT 57 Liitteenä nro 2 on pöytäkirjanote kaupunginhallituksen pää tök ses tä , millä se on päättänyt jättää täy tän töön pane mat ta kaupunginvaltuuston päätöksen kos kien kau pun gin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätöstä. Kaupunginhallituksen pöytäkirjanotteesta käy myös selville, miltä osin

8 kaupunginvaltuuston on käsiteltävä uudestaan päätöksensä Liitteinä: - nro 3 vuoden 2015 tilintarkastuskertomus - nro 4 vuoden 2015 tarkastuslautakunnan arviointikertomus - nro 5 vuoden 2015 kaupungin tilinpäätökseen ja toi min ta ker to muk seen tehdyt tekniset korjaukset (kvalt ), viisi si vua. Päätös: Kaupunginvaltuuston kokous jatkui klo Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuudon. Paikalla 21 val tuu tettua ja 5 varavaltuutettua. Läsnäololuettelo on liitteenä nro 4. Puheenjohtaja totesi, että Pyhäjärven kaupungin ja kau pun ki kor nin tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 on kä si tel ty kaupunginvaltuuston kokouksessa Asia on uudelleen valtuuston käsittelyssä äänestysjärjestyksessä ta pah tuneen virheen vuoksi ja asia käsitellään siltä osin uu del leen eikä asiasta avata keskustelua. Puheenjohtaja sanoi tekevänsä seuraavan äänestysehdotuksen. Laila Malila otti itselleen puheenvuoron. Puheenjohtaja totesi uudelleen, että asiaa ei avata uudelleen keskusteluun, vaan asia käsitellään äänestyksessä tapahtuneen muotovirheen osalta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo valtuuston työjärjestyksen 13 :n mukaisen syntyneen epä jär jes tyk sen vuoksi. KVALT Kaupunginvaltuuston jatkokokoukseen lähetetään eri kutsu. KHALL Täytäntöönpanopäätöksessään koskien kau pun gin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätöstä kä sit te le vää kaupunginvaltuuston päätöstä kau pun gin hal li tus on katsonut valtuuston päätöksen syntyneen vir heel li ses sä järjestyksessä, joten kaupunginhallitus on päättänyt jättää pää tök sen kuntalain 56 :n mukaisesti täytäntöönpanematta ja saat ta nut asian viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Välittömänä syynä valtuuston päätöksen täyttämättä jättämiselle on ollut, että tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myön tä mi ses tä tehdyistä ehdotuksista toimitettu äänestys on ollut val tuus ton työjärjestyksen 22 :n vastainen. Tar kas tus lau ta kun nan pohjaehdotuksen

9 lisäksi äänestyksessä on ollut Jukka Ti kan mä en/kes kus tan valtuustoryhmän ehdotus, että tilinpäätös hy väk sy tään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille muilta osin kuin oikeusasteissa keskeneräisten asioiden osalta. Raija Lep pä har jun kannatetun ehdotuksen mukaan vuoden 2015 tilinpäätöstä ei hyväksytä eikä tilivelvollisille myönnetä vastuuvapautta ti li kau del ta Tarkastuslautakunnan pohjaehdotuksen mukaan kau pun gin val tuus tol le esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vas tuu va pau den myöntämistä tilivuodelta Suoritetussa äänestyksessä oli ensin äänestetty Jukka Ti kan mäen / keskustan valtuustoryhmän ja Raija Leppäharjun eh do tus ten välillä ja sitten voittaneen Tikanmäen/keskustan val tuus to ryh män ehdotuksen ja tarkastuslautakunnan pohjaehdotuksen vä lil lä. Kun äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hyl kää mis tä tarkoittava ehdotus, se on asetettava valtuuston työ jär jes tyk sen 22 :n mukaan viimeisenä äänestettäväksi muista eh do tuk sis ta voittanutta vastaan. Kaupunginhallituksen on syytä toistamiseen ilmoittaa kau pun gin val tuus tolle, minkä vuoksi se katsoo valtuuston päätöksen lain vas tai sek si, jotta valtuusto tietää, miltä osin sen on päätöstään käsiteltävä uudestaan. Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää toistamiseen ja tarkentaen ilmoittaa, et tä kaupunginvaltuuston on jatkokokouksessaan kä si tel tä vä kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 ti lin pää tös tä ja vastuuvapauden myöntämistä koskeva valtuuston päätös uudelleen toimittamalla tarkastuslautakunnan poh ja eh do tuk sen ja kokouksessa tehtyjen pohjaehdotuksesta poik kea vien ehdotusten välillä äänestys valtuuston työ jär jes tyk sen 22 :n säätämässä järjestyksessä. Ensimmäinen äänestys Äänestykseen on otettava tarkastuslautakunnan pohjaehdotus ja Juk ka Tikanmäen / keskustan valtuustoryhmän ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen hy väk symis tä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivuodelta Tarkastuslautakunta ei ota kantaa keskeneräisten oi keus ta paus ten osalta, joiden perusteella voi tulla kysymykseen kor vaus vaa ti muk sen esittäminen tilivelvollisille tai asioiden osalta, jotka ovat joh ta neet tai johtavat yksityisoikeudellisten korvausvaatimusten esit tä mi seen kaupungille. Jukka Tikanmäki, Keskustan valtuustoryhmän ehdotus, että ti lin pää tös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille vuo del ta 2015 lisäyksellä: Kaupunginvaltuusto ei myönnä vas tuu va paut ta keskeneräisten oikeustapausten osalta, joiden pe rus teel la voi tulla kysymykseen korvausvaatimuksen esittäminen ti li vel vol li sil le tai asioiden osalta, jotka

10 ovat johtaneet tai johtavat yk si tyis oi keu del lis ten korvausvaatimusten esittämiseen kaupungille. Toinen äänestys Äänestykseen on otettava ensimmäisessä äänestyksessä voit ta nut ehdotus ja tarkastuslautakunnan pohjaehdotuksen kokonaan hyl kää mis tä tarkoittava valtuutettu Raija Leppäharjun ehdotus, jon ka mukaan kaupunginvaltuusto päättää, ettei tilinpäätöstä hy väk sy tä eikä tilivelvollisille myönnetä vastuuvapautta tilikaudelta Liitteenä nro 1 kaupunginvaltuuston kokouksen ote. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi va. kaupunginjohtajan pää tös eh do tuksen. Liitteenä nro 1 kaupunginvaltuuston kokouksen ote. KVALT Liitteenä nro 2 kaupunginvaltuuston kokouksen ote sekä tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan ar vioin ti ker to mus vuodelta Päätös: Puheenjohtaja totesi, että ensimmäisessä äänestyksessä on vas tak kain tarkastuslautakunnan pohjaehdotus; Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen hy väk symis tä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivuodelta Tar kas tus lau takun ta ei ota kantaa keskeneräisten oi keus ta paus ten osalta, joiden perusteella voi tulla kysymykseen kor vaus vaa ti muk sen esittäminen tilivelvollisille tai asioiden osalta, jotka ovat joh ta neet tai johtavat yksityisoikeudellisten korvausvaatimusten esit tä mi seen kaupungille ja; Jukka Tikanmäki, Keskustan valtuustoryhmän ehdotus, että ti lin pää tös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille vuo del ta 2015 lisäyksellä: Kaupunginvaltuusto ei myönnä vas tuu va paut ta keskeneräisten oikeustapausten osalta, joiden pe rus teel la voi tulla kysymykseen korvausvaatimuksen esittäminen ti li vel vol li sil le tai asioiden osalta, jotka ovat johtaneet tai johtavat yk si tyis oi keu del lis ten korvausvaatimusten esittämiseen kaupungille. Puheenjohtaja ehdotti ää nes tys ta vak si nimenhuutoäänestystä si ten, että ne, jotka kannattavat tar kas tus lau ta kun nan poh ja eh do tus ta, äänestävät "JAA" ja ne, jot ka kannattavat Jukka Ti kan mä ki, Keskustan valtuustoryhmän eh do tus ta äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väk syt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolmetoista (13) "JAA" ään tä, kolme (3) "EI" ääntä ja yksitoista (11) tyhjää.

11 Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 13-3, 11 tyhjää vii ta ten, et tä, ensimmäisen äänestyksen on voittanut tar kas tus lau ta kun nan pohjaehdotus. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2. Puheenjohtaja totesi, että toisessa äänestyksessä ovat vas tak kain tarkastuslautakunnan pohjaehdotus ja Raija Lep pä har jun eh do tus, että, tilin pää tös tä ei hy väk sy tä eikä tilivelvollisille myön ne tä vas tuu va paut ta tilikaudelta Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi ni men huu to ää nes tys tä si ten, että ne, jotka kannattavat tarkastuslautakunnan poh ja eh do tus ta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Rai ja Lep pä har jun ehdotusta äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väk syt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljätoista (14) "JAA" ään tä, kaksitoista (12) "EI" ääntä ja yksi (1) tyhjä. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 14-12, 1 tyhjä vii ta ten, et tä kaupunginvaltuuston päätökseksi on tullut tar kas tus lau ta kun nan pohjaehdotus. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 3. Raija Leppäharju, Laila Malila ja Marja Puro ilmoittivat jät tä vän sä kir jal li set eriävät mielipiteet pöytäkirjaan. Raija Leppäharjun, Laila Malilan ja Marja Puron eriävät mie li pi teet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 4.

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätös 1707/02.02.

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätös 1707/02.02. Kaupunginhallitus 117 29.03.2016 Tarkastuslautakunta1 109 07.06.2016 Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätös 1707/02.02.01/2016 KHALL 29.03.2016 117 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 117 29.03.2016 Tarkastuslautakunta1 109 07.06.2016 Kaupunginvaltuusto 34 20.06.2016 Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätös 1707/02.02.01/2016 KHALL 29.03.2016 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2014 tilinpäätös

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2014 tilinpäätös Kaupunginhallitus 142 13.04.2015 Tarkastuslautakunta1 114 12.06.2015 Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2014 tilinpäätös 1453/02.02.01/2015 KHALL 13.04.2015 142 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kaupunginhallitus 106 20.03.2017 Tarkastuslautakunta 51 18.05.2017 Kaupunginvaltuusto 49 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilin pää

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus 80 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 29 09.05.2017 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.05.2017 Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 53 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 10 11.04.2017 Tarkastuslautakunta 22 12.05.2017 Kunnanvaltuusto 18 29.05.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS 1/01.013/2016 Kh 27.03.2017 53 Valmistelija hallintojohtaja

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Kaupunginhallitus 84 27.03.2017 Sastamalan 40 19.05.2017 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 57 26.06.2017 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 786/02.02.00/2015 KHALL

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Tarkastuslautakunta 57 20.05.2015 Kaupunginvaltuusto 44 25.05.2015 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Viitasaaren kaupunginhallitus 66 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 30 17.05.2017 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 41/201/2017 Viitasaaren kaupunginhallitus 27.03.2017 66

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 53 27.03.2017 Kunnanhallitus 64 10.04.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus 40/02.02.02/2017 Kh 27.03.2017 53 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p. 040 354 0292, s-posti:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua Kaupunginhallitus 94 16.08.2016 Kaupunginhallitus 107 06.09.2016 Kaupunginvaltuusto 48 07.11.2016 Kaupunginvaltuusto 58 12.12.2016 Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 45 29.05.2017 vuoden 2016 tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 65/1.40/2017 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

- Investointimäärärahaa tarkistettiin alaspäin eurolla.

- Investointimäärärahaa tarkistettiin alaspäin eurolla. Kaupunginhallitus 168 23.05.2017 Kaupunginvaltuusto 36 29.05.2017 Ppky Selänteen tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2016 1925/00.03.01/2017 KHALL 23.05.2017 168 Kuntalain 61 :n mukaan,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 41 25.03.2015 Tarkastuslautakunta 35 07.05.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 350/00.00 02 02/2015 H

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 Kunnanhallitus 137 30.05.2016 Valtuusto 66 22.06.2016 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 KH 137 KUUMA-komissio 29.2.2016 / 3 KUUMA-johtokunta 9.3.2016 / 22 KUUMA-komissio 29.2.2016

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Kaupunginhallitus 104 30.03.2015 Sastamalan 35 22.05.2015 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 36 15.06.2015 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 38/02.02.00/2014 KHALL

Lisätiedot

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Maakuntahallitus 37 21.03.2016 Maakuntahallitus 59 16.05.2016 Tarkastuslautakunta 26 19.05.2016 Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 93/2/2016 MH 37 Kuntalain

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Vuoden 2016 aikana on jatkettu valtuuston vuonna 2014 hyväksymän ta louden tasapainottamisohjelman toteuttamista, jonka avulla menojen kas vu ke-

Vuoden 2016 aikana on jatkettu valtuuston vuonna 2014 hyväksymän ta louden tasapainottamisohjelman toteuttamista, jonka avulla menojen kas vu ke- Kaupunginhallitus 41 13.02.2017 Kaupunginhallitus 84 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 50 03.05.2017 Kaupunginvaltuusto 34 15.05.2017 ORIVEDEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 Kaupunginhallitus 13.02.2017

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 1804/ /2016 KHALL

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 1804/ /2016 KHALL Kaupunginhallitus 311 07.10.2016 Kaupunginvaltuusto 72 31.10.2016 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 1804/01.01.01/2016 KHALL 07.10.2016 311 Kaupunginjohtajan virka on tullut avoimeksi, kun kau pun gin

Lisätiedot

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 Kaupunginvaltuusto 38 08.06.2015 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 166/02.02.01/2015 Kaupunginhallitus 16.03.2015 99 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 11.3.2015: Kaupungin tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 70 27.03.2017 Kaupunginhallitus 139 22.05.2017 Kaupunginvaltuusto 28 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 395/2.20.201/2015 Kaupunginhallitus 27.03.2017 70 Valmistelija:

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1(12)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1(12) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1(12) Tarkastuslautakunta 31.05.2017 AIKA 31.05.2017 klo 17:30-19:20 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 27.05.2015 AIKA 27.05.2015 klo 09:00-11:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2015 Kunnanhallitus 76 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 61 31.05.2016 Kunnanhallitus 143 06.06.2016 Tarkastuslautakunta 67 09.06.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 37/02.02/2016 Khall 29.03.2016 76 Kuntalain 68 :n

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 90 30.03.2015. Varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 38/201/2015

Kaupunginhallitus 90 30.03.2015. Varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 38/201/2015 Kaupunginhallitus 90 30.03.2015 Varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 38/201/2015 Kaupunginhallitus 30.03.2015 90 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 27 Tarkastuslautakunta 2013-2016 16.06.2016 AIKA 16.06.2016 klo 09:00-12:05 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä.

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä. Yhtymähallitus 23 27.03.2014 Yhtymävaltuusto 3 21.05.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 51/02.02.02/2014 Yh 27.03.2014 23 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen

Lisätiedot

137 Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen 48 Eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Taimi

137 Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen 48 Eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Taimi PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 86 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.06.2016 klo 13:00-22:08 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen avaaminen 89 30 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Vuoden 2016 tilinpäätös / tasekirja 2016 / tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2016

Vuoden 2016 tilinpäätös / tasekirja 2016 / tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2016 Kaupunginhallitus 3 31.03.2017 Tarkastuslautakunta 24 04.05.2017 Kaupunginvaltuusto 4 15.05.2017 Tekninen lautakunta 100 19.06.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös / tasekirja 2016 / tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätös

Vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanhallitus 57 31.03.2015 Kunnanvaltuusto 3 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätös 20/02.02.02/2015 Khall 31.03.2015 57 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh. 044 7811 251, s-posti mar jat

Lisätiedot