SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 8/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta 84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 85 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Y l e i n e n t i e d o t u s 86 Nauvon Ernholmin asemakaavamuutos 87 Tarjous Lielahdessa sijaitsevasta tilasta Backas I 88 Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen ja kiinteistönluo vutuksen esisopimuksen hy väksyminen 89 Kaarinan ja Paraisten välisen syöttövesijohdon rakentaminen 90 Luottamustehtävistä vapauttaminen, Richard Siivonen 91 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Valtuutettu Nina Söderlundin ym. aloite mahdollisesta kaupungin kiinteis töasioita hoi tavan kiinteistölautakunnan tai jaoston asettamisesta vuo desta 2013 lukien Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Puheenjohtaja: Barbara Heinonen Tämä kokouskutsu on ollut julkipantuna kaupungintalolla Paraisilla sekä Nauvon, Korppoon, Houts karin ja Ini ön alue konttoreissa ajalla: Intygar/Todistaa:

2 8/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Heinonen Barbara puheenjohtaja Andersson Monica Autio Sanna Berglund Leif von Bergmann Andreas Bergqvist Sandra Broos Johan Bröckl Birgitta Colliander Cornelius Engman Stig Engström Sverker Eriksson Siv Filatoff Anna Fredriksson Merja Heinaro Ilkka (läsnä klo 15:20 lähtien 91) Henriksson Carita Jansén Tomas Johansson Andreas Johansson Bert Järvinen Hanna Järvinen Markku (läsnä klo 15:20 asti 91) Kaanela Soile Karlsson Inger Kronehag Kurt Lindberg Linda Lundqvist Kurt Markkula Mauno Mäkelä Märta Niemi Tapani Nyberg Widar Nyholm Tuula Orell Markku Peussa Mia (poistui klo 18:50 91) Ramstedt Mariella Salonen Markku Sandelin Gunilla Selin Carola Sjöstrand Martina Sjövall Edgar Stolzmann Marianna Söderholm Timo Söderlund Brita Söderlund Nina Viitala Marica

3 8/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Gerkman Ewa hoitotyön johtaja Hotanen Pia päivähoidon johtaja Ilmonen Otto sosiaali- ja terveysjohtaja Lindroos Peter henklöstöpäällikkö Nygrén Patrik talousjohtaja Nystén Svante talousjohtaja (läsnä klo 15:20 lähtien) Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö Sirén Gun vanhustyön johtaja Österman Carl-Sture ympäristönsuojelupäällikkö (läsnä klo 15:20 lähtien) Öhman Folke kaupunginjohtaja Avellan Monica kaupunginlakimies (kokouksen sihteeri) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Bergman Ted (varajäsen Jansén Tomas oli läsnä) Jokinen Arita (varajäsen Markkula Mauno oli läsnä) Karlsson Jan-Erik (varajäsen Selin Carola oli läsnä) Mattsson Jean-Erik (varajäsen Söderholm Timo oli läsnä) Heinaro Ilkka (varajäsen Järvinen Markku oli läsnä klo 15:20 asti 91) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Barbara Heinonen Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU (allekirjoitus) (allekirjoitus) Sverker Engström Soile Kaanela PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Väståboland / Länsi-Turunmaa PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr./ Johdon siht.

4 8/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginvaltuusto 84 Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta oli kuulutettu laillisessa järjestyksessä ja että läsnä oli 43 valtuu tettua, eli kokous oli myös päätösvaltainen.

5 8/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginvaltuusto 85 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sverker Engström ja Soile Kaanela.

6 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Nauvon Ernholmin asemakaavamuutos 2822/ /2011 Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Nauvon kunta käynnisti Ernholmin asemakaavan muutostyöt syksyllä 2007 ja valitsi kaavoituksen toteuttavaksi konsultiksi Airix Oy:n. Kaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2008 ja kaavaehdotus oli asetettuna julkisesti nähtäville syksyllä Kaavamuutosta koskevat viranomaisneuvottelut ja työkokoukset oli pidetty ja lausuntoja oli pyydetty; lisäksi muilla osallisilla oli ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen kaavamuutoksesta nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot olivat osaksi sellaisia, että kaavaa oli pakko työstää edelleen ennen kaavan viemistä eteenpäin. Kaava oli pakko asettaa nähtäville uudelleen mm. viranomaisten vaatimien erilaisten muutosten ja kunnan aikoinaan kaavamuutosalueella toteuttamien aluevaihtojen tähden. Länsi-Turunmaan kaupunki on jatkanut kaavamuutostyön ohjaamista vuodenvaihteessa 2008/2009 toteutetun kuntaliitoksen jälkeen tavoitteenaan työn jatkaminen ja saattamien päätökseen. Kaavaa on työstetty edelleen, ja kaavaehdotus on nyt valmistunut ja se voidaan asettaa uudelleen julkisesti nähtäville. Kaavassa on otettu huomioon eri osapuolten esittämät lausunnot ja eritoten ympäristökeskuksen lausunto. Tilojen rakennusoikeutta on selvitetty uudelleen; kullekin tontille on nyt annettu oma kiinteistökohtainen rakennusoikeus tontin muodon, koon ja maaston mukaan. Useita kaavamerkintöjä on tarkennettu ja muutettu. Vesi- ja laiturialue on otettu kaavaehdotuksessa nyt huomioon. Viranomaisilta on pyydettävä uudet lausunnot kaavan ollessa nähtävillä uudelleen. Kaava ehdotetaan asetettavaksi nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n nojalla. Liite 5: Ehdotus: Kaavamuutosehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen Nauvon Ernholmin asemakaavan muuttamiseksi asetettavaksi julkisesti nähtäville.

7 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä välisenä aikana. Samalla pyydettiin viranomaislausunnot. Viranomaislausuntoja pyydettiin ja saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta ja Varsinais-Suomen maakuntamuseolta. Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan että on huolestuttavaa että voimassa olevan rakennuskaavan mukainen puistoalue(pl) ehdotetaan yksityiskäyttöön venesatama-alueiksi. Tämä on ollut maanomistajien ja Nauvon kunnan tahto. ELY-keskus ihmettelee myös uimarannan varaamista ainoastaan kaupunginosan asukkaille. Alueen käytön rajauksen tarkoitus on välttää laajempaa mahdollisesti naapurien kokemaa haittaa tai häiriötekijöitä. Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausunnossaan että nyt on otettu rakennushistorialliset arvot huomioon ja kaavaehdotuksessa on myös esitetty kuinka uudisrakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöönsä. Edelleen lausunnossa todetaan että uudisrakentamisen rakennusluvan käsittelyn yhteydessä on syytä tarkkaan tutkia että kaavan määräyksiä noudatetaan ja että alueen ympäristön yhtenäinen kokonaisuus säilyy. Rivitalojen, asuin- ja liikehuoneistojen rakentamisalueilla on lausunnon mukaan oltava erityisen varovainen, ettei ylisuurilla rakennusmassoilla rikota alueen kokonaisilmettä. Varsinais-Suomen liitto toteaa, ettei sillä ole syytä lausua kaavaehdotuksesta koska sillä ei ole siitä huomautettavaa eikä se ole ristiriidassa maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa. Kaavasta jätettiin kuusi huomautusta. Huomautukset ja niiden vastineet on esitetty liitteessä. Korttelin 45 tonttien 1 ja 2(tilojen Björkkulla 1:42, Pehrstorp 1:41 ja Pehrstorp 1:15, omistajina äiti ja tytär) hankala tonttijako olisi parempi jättää kaavassa vahvistamatta ja sen sijaan esittää alue yhtenäisenä eril-

8 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto lispientalojen korttelialueena(ao/s-18) maanomistajien suostumuksella siten että toteuttamiskelpoinen rakennusoikeus pysyisi ennallaan. Keskustelua asiasta on käyty tilan Björkkulla 1:42 maanomistajan kanssa. Lisäksi saman maanomistajan osa tontista esitetään muutettavan yleiseksi virkistysalueeksi yksityisen satama-alueen sijaan. Lisäksi korttelin 42 tontin 2(Midgård1:186) sisäistä rakennusalarajaa ehdotetaan korjattavaksi. Yhteenvetona huomautuksista voidaan todeta, etteivät ne aiheuta kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamisen tarvetta jos vielä tarpeelliseksi katsotut pienehköt tarkistukset voidaan toteuttaa yhteisymmärryksessä osallisten maanomistajien kanssa. Liite 22: Ehdotus: alkuperäiset viranomaislausunnot, alkuperäiset huomautukset, tiivistelmä huomautuksista ja niiden vastineet Ympäristölautakunta päättää hyväksyä edellä mainitut tarkistukset ja esittää kaupunginhalli tukselle tarkistetun ehdotuksen Nauvon Ernholmin asema kaavan muuttamiseksi hyväksymistä. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta, huomatutuk sen tekijät Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite 22: Oheismateriaali, liitteet 23-24: Ehdotus: Korjattu asemakaavan muutosehdotus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus Kaupunginvaltuusto hyväksyy Nauvon Ernholmin tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin.

9 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 86 Liite 1: Oheismateriaali, liitteet 2-3: Korjattu asemakaavan muutosehdotus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Nauvon Ernholmin tarkistetun asemakaa van muutosehdotuksen.

10 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarjous Lielahdessa sijaitsevasta tilasta Backas I 3248/ /2011 Ympäristölautakunta Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Lielahdessa sijaitseva tila Backas I lukeutuu niihin kiinteistöihin, joiden myyntiä tulee selvittää kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Tila sijaitsee kyläkeskuksessa ja rakennus on ollut vuokralla Lielahden kyläyhdistys ry:llä vuodesta Rakennuksen kunto on heikko ja se edellyttää välittömiä toimenpiteitä. Rakennuksesta puuttuvat mukavuudet ja yhdistys mm. kantaa kaiken veden ulkoa. Rakennuksen pinta-ala on noin 60 m 2. Kyläyhdistys on tarjoutunut ostamaan rakennuksen sekä sovittavan tonttialueen euron kauppahintaan. Rakennuksen sijainti on keskeinen ja se on ollut erinomainen kokoontumispaikka yhdistyksen toiminnan kannalta. Nilsbyn-Lielahden osayleiskaavassa tontin merkintä on Y-1, mikä merkitsee yleisten rakennusten korttelialuetta. Valmisteilla olevassa kylän eräitä keskeisiä osia koskevassa kaavantarkistuksessa rakennus ehdotetaan suojeltavaksi sen kulttuurihistoriallisen arvon takia. Myös tontin rajausta tarkistetaan. Jo nyt voimassa olevaan kaavaan on merkitty uusi ja turvallisempi liittymä Backasintieltä Kuitiantielle. Johtuen sijainnistaan maantiealueen välittömässä läheisyydessä rakennus ei sovellu kovin hyvin asunnoksi. Peter Peltonen omistaa yhdessä Anja Peltosen kanssa naapuritilan Solbacka 3:28. Peter Peltonen on aiemmin jättänyt anomuksen kiinteistön Backas I ostamisesta. Hänen tarkoituksenaan on purkaa rakennus ja muutoin hoitaa aluetta osana nykyistä tonttiaan. Hän on huolissaan rakennuksen rapistumisen jatkumisesta siinä tapauksessa, että rakennus myydään kyläyhdistykselle. Kyläyhdistyksen tarjoama hinta on suhteellisen alhainen, mutta kokonaisuuden kannalta on tärkeämpää, että rakennus säilytetään ja yhdistyksen resurssit kohdistetaan rakennuksen kunnostamiseen ja ylläpitoon. Omistajat ovat rakennuslain nojalla velvollisia pitämään rakennuksen kunnossa. Oheismateriaali: Ehdotus: Kartta Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää myydä Lielahden kyläyhdistys ry:lle noin 750 m 2 :n suuruisen alueen tilasta Backas I RN:o 3:27 ( ) alueella sijaitseva rakennus mukaan lukien. Alue käy ilmi liitteestä. Kauppahinta on euroa. Ehdotus hyväksyttiin.

11 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite 21: Kartta Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää myydä Lielahden kyläyhdistys ry:lle noin 750 m 2 :n suuruisen alueen tilasta Backas I RN:o 3:27 ( ) alueella sijaitseva rakennus mukaan lukien. Alue käy ilmi liitteenä olevasta kartasta. Kauppahinta on euroa. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 87 Liite 4: Kartta Kaupunginvaltuusto päätti myydä Lielahden kyläyhdistys ry:lle noin 750 m 2 :n suuruisen alueen tilasta Backas I RN:o 3:27 ( ) alueella sijait seva rakennus mukaan lukien. Alue käy ilmi liitteenä olevasta kartasta. Kauppahinta on euroa.

12 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen ja kiinteistönluovutuksen esisopimuksen hyväksyminen 3295/ /2011 Ympäristölautakunta Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Ehdotus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavamuutokseksi on nähtävillä Alueen käyttötarkoitus muutetaan teollisuuskäytöstä asumis- ja liiketoimintakäyttöön. Rakennusoikeutta on samalla lisätty ja siihen sisältyy uusi nelikerroksinen asuinrakennus. Muutosta on perusteltu alueen keskeisellä sijainnilla. Samalla tontit yhdistetään, mikä on edellytyksenä suunnitellulle rakennusoikeudelle. Muutoksen on pannut vireille tontin nro 3 omistaja, Asunto Oy Malmiranta. Valmistelussa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on mainittu, että maanomistajan kanssa on tehtävä kaavoitussopimus. Siinä sovitaan myös arvonnousukorvauksesta ja kaupungin vastuulla olevasta kunnallistekniikasta. Maankäyttösopimus voidaan tehdä vasta asianomaisen asemakaavan (tai muutoksen) oltua nähtävillä. Oheismateriaali: Ehdotus: Maankäyttösopimus Kiinteistönluovutuksen esisopimus Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää tehdä Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa seuraavat liitteen mukaiset sopimukset: 1. Maankäyttösopimus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavan muutosehdotuksen toteuttamisesta. 1. Esisopimus, jonka nojalla Länsi-Turunmaan kaupunki myy edellä mainitun asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi yhtiölle Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tontin 3 hintaan euroa. Ehdotus hyväksyttiin.

13 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liitteet 27-28: Ehdotus: Maankäyttösopimus Kiinteistönluovutuksen esisopimus Kaupunginvaltuusto päättää tehdä Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa seuraavat liitteen mukaiset sopimukset: 1. Maankäyttösopimus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavan muutosehdotuksen toteuttamisesta. 2. Esisopimus, jonka nojalla Länsi-Turunmaan kaupunki myy edellä mainitun asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi yhtiölle Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tontin 3 hintaan euroa. 3. Kaupunginhallitus pyytää kulttuurilautakunnalta lausunnon kaupunginvaltuustolle. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 88 Liitteet 5-7: Maankäyttösopimus Kiinteistönluovutuksen esisopimus Kulttuurilautakunnan lausunto Kaupunginvaltuusto päätti tehdä Bostads Ab Väståbolands Malmstran den - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa seuraavat liitteen mukaiset sopimukset: 1. Maankäyttösopimus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavan muutoseh dotuksen toteuttamisesta. 2. Esisopimus, jonka nojalla Länsi-Turunmaan kaupunki myy edel lä mainitun asemakaavamuutoksen tul tua lainvoimaiseksi yhtiölle Kalkholmenin kau punginosan korttelin 2 tontin 3 hintaan euroa.

14 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaarinan ja Paraisten välisen syöttövesijohdon rakentaminen Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh ELY-keskus rakentaa Kaarinan ja Paraisten välisen syöttövesijohdon valtion vesihuoltotyönä (laki vesihuollon tukemisesta 686/2004) yhteistyössä yhteistyöosapuolten Länsi-Turunmaan kaupungin ja Turun Seudun Vesi Oy:n kanssa. Suunnittelun ovat hoitaneet Ramboll Finland Oy ja Pöyry Finland Oy. ELY-keskus hoitaa syöttövesijohdon (joka itse asiassa koostuu kahdesta rinnakkaisesta johdosta) rakennuttamisen ja rakentamisen valvonnan. Hanke kilpailutetaan kahtena kokonaisurakkana materiaaleineen ja tarvikkeineen. ELY-keskuksen, Länsi-Turunmaan kaupungin ja Turun Seudun Vesi Oy:n on tehtävä tästä rakennustyöstä vesihuoltotyösopimus. Rakentamiskustannusten maksamisen suhteen on vielä epäselvää, kuinka suurella osuudella valtio osallistuu kustannuksiin. Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee ELY-keskus maa- ja metsätalousministeriön tarkoitusta varten myöntämien määrärahojen puitteissa. Valtio on myöntänyt hankkeelle vuoden 2011 talousarvioon euron aloitusrahan. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 9,3 miljoonaa euroa, mikä on puhtaasti teoreettinen arvio. Vesihuoltoavustuksen osuutta kustannuksista koskevien määräysten (vesihuollon tukemisesta annetun lain 8 ) perusteella valtion osuus voi olla enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Vesihuoltotyösopimuksen mukaan kokonaisavustussumma on enintään 2,7 miljoonaa euroa, jos hanke saa valtiolta jatkorahoitusta. Näiden lukujen perusteella yhteistyöosapuolten maksuosuus on yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Hankkeen jatkorahoituksesta saadaan selvyys vasta, kun valtion vuoden 2012 talousarvio on hyväksytty. Länsi-Turunmaan kaupungin ja Turun Seudun Vesi Oy:n välisen siirtolinjan rakentamista koskevan sopimuksen mukaan valtion osuuden ylittävät kustannukset rahoittaa TSV. TSV laskuttaa kaupungilta nämä pääomakustannukset yhtiön poistosuunnitelman ja toteutuneiden vuosittaisten korkojen mukaisesti. Syöttövesijohdon kunnossapitokustannukset sisältyvät käyttömaksuihin, jotka TSV laskuttaa osakkailtaan osakassopimuksen 8. kohdan mukaisesti. Kaupungininsinööri Manne Carla on laatinut oheiset laskelmat pääomakustannusten vaikutuksesta veden kuutiohintaan. Paraisten kaupunginvaltuusto on :ssä 26 päättänyt, että kaupunki vastaa prosentista nettokustannuksista ja että tämä ei rasita veden kuluttajahintaa. Päätöksen mukaan Paraisten kaupungin tavoitteena on, että yhteiskunta osallistuu vesihuollon kustannuksiin niin, ettei veden hinta kuluttajille vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella eivätkä myöskään tähän liittyvät muut kustannukset Paraisilla poikkea enempää kuin 5 prosenttia Virttaanharjun tekopohjavesihankkeeseen osallistuvien kuntien

15 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kuluttajahinnoista. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että hanke toteutetaan osana Turun Seudun Vesi Oy:n hanketta. Kuntaliitoksen jälkeen on ensin syytä kartoittaa vedenhinta kaikilla kunta-alueilla ja se, miltä osin kuluttajat maksavat veden todellisen käyttöja pääomakustannuksen. Kaupungin mahdollisen vedenhinnan subventoinnin on noudatettava yhtenäistä linjaa koko Länsi-Turunmaan kaupungin alueella. Ennen vesijohdon rakennustyön aloittamista Länsi-Turunmaan kaupungin on myös sovittava Kaarinan kaupungin kanssa linjan vetämisestä Kaarinan kaupungin alueiden kautta, mittauskaivoista, johdon vedenpaineeseen liittyvistä vastuukysymyksistä jne. Liitteet 29-31: Oheismateriaali, liitteet 32-33: Ehdotus: Vesihuoltotyösopimus, sopimus siirtolinjan rakentamisesta Kaarinan ja Paraisten välille, laskelma siirtojohtojen pääomakustannusten ja kunnallisen subventoinnin vaikutuksista kuluttajien vedenhintaan Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaiden välinen osakassopimus, vesijohdon pääomakustannusten annuiteettilaskelma Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen vesihuoltotyösopimukseksi ja sopimuksen siirtolinjan rakentamisesta Kaarinan ja Paraisten välille. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen sopimaan Kaarinan kaupungin kanssa tarkemmista yksityiskohdista koskien syöttövesijohdon rakentamista Kaarinan kaupungin alueille ja muista kysymyksistä liittyen vedenjakeluun Littoisten ja Tennbyn vesitornin välillä. Kaupunginvaltuusto antaa vesihuoltolaitokselle tehtäväksi tehdä kartoituksen eri kunta-alueiden vedenhinnasta ja vedentuotannon kunnallisesta subventiosta. Kaupunginvaltuusto antaa vesihuoltolaitokselle tehtäväksi myös laatia periaate-ehdotuksen siitä, miten vedenhintaa voitaisiin Länsi-Turunmaan kaupungissa subventoida ja miten kuluttajien lopullinen vedenhinta vahvistetaan. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 89 Liitteet 8-10: Oheismateriaali, liitteet 11-12: Vesihuoltotyösopimus, sopimus siirtolinjan rakentamisesta Kaarinan ja Paraisten välille, laskelma siirtojohtojen pääomakustannusten ja kunnallisen subventoinnin vaikutuksista kuluttajien vedenhintaan Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaiden välinen osakassopimus, vesijohdon

16 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto pääomakustannusten annuiteettilaskelma Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ehdotuksen vesihuoltotyösopimukseksi ja so pimuksen siirtolinjan rakenta misesta Kaarinan ja Paraisten välille. Kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen sopimaan Kaarinan kaupungin kanssa tarkemmista yksityiskohdista koskien syöttövesijohdon rakentamista Kaarinan kaupungin alueille ja muista kysymyksistä liittyen vedenjakeluun Littoisten ja Tennbyn vesitornin välillä. Kaupunginvaltuusto päätti antaa vesihuoltolaitokselle tehtäväksi tehdä kartoi tuk sen eri kunta-alueiden vedenhinnasta ja vedentuotannon kunnallisesta subventiosta. Kaupunginvaltuusto antoi vesihuoltolaitokselle tehtäväksi myös laatia pe riaate-ehdotuksen siitä, miten vedenhintaa voitaisiin Länsi-Turunmaan kaupungissa subventoida ja miten kuluttajien lopullinen vedenhinta vahvistetaan.

17 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamustehtävistä vapauttaminen, Richard Siivonen 3360/ /2011 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Richard Siivonen on ilmoittanut, että hänen kotipaikkakuntansa on alkaen Helsinki. Tämä merkitsee sitä, että hän menettää vaalikelpoisuutensa Länsi-Turunmaan kaupungin luottamustehtäviin. Richard Siivonen on tämän vuoksi anonut vapautusta luottamustehtävistä Länsi-Turunmaan sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenenä ja kulttuurilautakunnan henkilökohtaisena varajäsenenä. Ehdotus: Kaupunginvaltuusto toteaa, että Richard Siivosen luottamustehtävät sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenenä ja kulttuurilautakunnan henkilökohtaisena varajäsenenä ovat päättyneet hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa. Kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon uuden jäsenen ja kulttuurilautakuntaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 90 Kaupunginvaltuusto totesi, että Richard Siivosen luottamustehtävät sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenenä ja kulttuurilautakunnan henkilökohtaisena varajäsenenä ovat päättyneet hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa. Keskustelun kuluessa Andreas von Bergmann ehdotti Marcus Lepolan valitsemista sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston uudeksi jäseneksi ja Jan Erikssonin valitsemista kulttuurilautakunnan henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Puheenjohtaja kysyi, voiko kaupunginvaltuusto valita yksimielisesti Marcus Lepolan uudeksi jäseneksi sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon ja Jan Erikssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuurilautakuntaan. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Marcus Lepolan sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaos ton uudeksi jäseneksi ja Jan Erikssonin Sverker Engströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuurilautakuntaan.

18 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus Valmistelija: Talousjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kuntalain 65 :n 1 momentin mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisohjeet. Lautakunnat ovat laatineet talousarvioehdotuksensa näiden ohjeiden pohjalta. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginjohtajan ehdotus on nettomäärärahojen osalta -1,04 miljoonaa euroa lautakuntien ehdotusta pienempi. Talousarvioehdotuksen vuosikatteeksi muodostuu 3,8 miljoonaa euroa, tulokseksi euroa ja alijäämäksi euroa. Kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Taloussuunnitelma osoittaa tasapainoa suunnittelukaudella. Koko taloussuunnitelmakauden ylijäämä kartuttaa nykyistä kertynyttä ylijäämää eurolla. Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2014 jälkeen olevan euroa. Kaupungin tulojen kehitys Länsi-Turunmaan veroennusteen lähtökohtana ovat Kuntaliiton ennusteet verotettavien tulojen kehityksestä, paitsi kiinteistöveron osalta, johon on tehty hienoinen tarkistus vuonna 2011 laskutettua kiinteistöveroa koskevien tietojen perusteella. Talousarviovuoden 2012 kunnallinen tuloveroprosentti on 19,25. Kiinteistöveron ns. yleinen prosentti on 1,3. Vakinaisten asuntojen kiinteistöveroprosentti on 0,32.

19 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Verojen arvioidaan vuonna 2012 kokonaisuudessaan muodostuvan noin 2,8 miljoonaa euroa suuremmiksi kuin vuoden 2011 talousarviossa ja euroa suuremmiksi kuin vuoden 2011 ennusteessa. Valtionosuuksien arvioidaan kokonaisuudessaan lisääntyvän 1,7 miljoonalla eurolla eli 5,85 %:lla suhteessa vuoden 2011 valtionosuuksiin. Vero- ja valtionosuusrahoituksen odotetaan tänä vuonna kokonaisuudessaan lisääntyvän kokonaiset 3,3 %, kun niiden vuonna 2012 odotetaan lisääntyvän 2,6 %:lla. Ehdotus käyttötalousarvioksi Kaupungin käyttötalouden nettomenoiksi arvioidaan 83,1 miljoonaa euroa vuonna Ne lisääntyvät 8,2 % vuonna 2012 suhteessa vuoden 2011 talousarvioon. Käyttötulojen arvioidaan yhdistymisavustuksen pois jäämisen vuoksi vähenevän 1,8 miljoonalla eurolla 25,7 miljoonaan euroon, mikä on -6,6 % vähemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Käyttömenoiksi arvioidaan 108,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 4,5 miljoonaa euroa eli 4,3 % enemmän kuin vuodelle 2011 budjetoidut määrärahat ja 3,2 miljoonaa euroa enemmän kuin elokuun 2011 ennusteessa. Lautakuntien talousarvioehdotusten nettomenoja vähennettiin kaupunginjohtajan ehdotukseen eurolla. Käyttötalouden kokonaisnettokustannukset ylittävät ehdotuksessa silti kaupunginhallituksen asettaman talousarviokehyksen yhteensä 1,58 miljoonalla eurolla. Ehdotus investointitalousarvioksi Kaupungilla on ekspansiivinen investointitalousarvio. Tällä tavoin kaupunki osallistuu kokonaiskysynnän lisäämiseen ja suhdannelaskun loiventamiseen alueellamme. Vuoden talousarviossa 2012 kokonaisinvestointikustannukset ovat euroa netto. Vuosikate ei riitä investointien omarahoitukseen, vaan syntyy 4,0 miljoonan euron rahoitustarve. Vuosikate kattaa investoinneista 48,5 %. Liitteet 37-38: Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Talousarvioperustelut Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisen ehdotuksen vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Inger Karlsson ehdotti, että terveydenhuollon kolmas tavoite kohdassa Tavoitteet 2012 muutetaan seuraavasti: Arviointi: Vuodeosastojen suuntautuminen eri hoitomuotoihin, akuuttiin ja kuntouttavaan hoitoon sekä pitkäaikaispotilaiden sairaanhoitoon ja intervallihoitoon, vastaa tavoitetta. Malmkullan osaston 3 suunnittelu ja uudelleenjärjestelyt toteutetaan Malmkullan palvelutarpeen antaessa tämän myöten. Uudelleenjärjestelyt toteutetaan hallitusti yksittäisten potilaiden toiveet huomioon ottaen.

20 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tavoitetaso: Hoitopaikkojen määrä ja henkilöstömitoitus vastaavat annettuja direktiivejä. Malmkullan uudelleenjärjestelyt toteutettu. Esittelijä yhtyi Inger Karlssonin ehdotukseen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Inger Karlssonin ehdotuksen, johon esittelijä oli yhtynyt. Cornelius Colliander ehdotti Widar Nybergin kannattamana, että terveydenhuollon kolmas tavoite poistetaan kokonaisuudessaan. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu vastaehdotus ja että kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän muutetusta ehdotuksesta ja Cornelius Collianderin ehdotuksesta siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Cornelius Collianderin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 9 kpl Ei-ääniä 2 kpl. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on päättänyt esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti. Liite 39: Äänestyspöytäkirja liitteenä Denina Björklund ehdotti vanhustenhuoltoon lisäyksenä seuraavaa uutta tavoitetta: Tavoitteet Vanhustenhoitoon ja -huoltoon syntyy uusia yhteistyömuotoja ja tehostettua palveluasumista suunnitellaan. Kohdan Tavoitteet tavoitteisiin tehdään viimeisenä lauseena seuraava lisäys: Tehostettua palveluasumista laajennetaan. Esittelijä yhtyi Denina Björklundin ehdotukseen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Denina Björklundin ehdotuksen, johon esittelijä oli yhtynyt. Inger Karlsson ehdotti Widar Nybergin ja Andreas von Bergmannin kannattamana, että terveydenhuollon vuoden 2012 neljäs tavoite muutetaan seuraavasti: Tavoitetaso: Uusien tilaratkaisujen toteutus aloitettu. Andreas von Bergmann ehdotti Inger Karlssonin ehdotukseen seuraavaa lisäystä: Kaupunginvaltuusto hyväksyy kokonaissuunnittelun huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Esittelijä yhtyi Inger Karlssonin ehdotukseen Andreas von Bergmannin tekemällä lisäyksellä täydennettynä.

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Ympäristölautakunta 179 16.11.2016 Kaupunginhallitus 258 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 130 13.12.2016 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 3476/02.05.00.00/2016 Ympäristölautakunta 16.11.2016 179 Valmistelija

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 28.01.2014 Sivistyslautakunta 7 06.03.2014 Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella 973/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 199 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 11.11.2014 kl./klo 17:00-21:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 202 82 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen:

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen: Kaupunginhallitus 156 23.06.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 28.08.2014 Selvitys Turun hallinto-oikeudelle Cornelius Collianderin ym. valituksen johdosta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vesihuoltolaitoksen johtokunta 11.06.2008 TID - AIKA 17:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo / Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 7/2008 194 Kaupunginhallitus TID - AIKA 18.03.2008 klo 16:00-17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 197 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille:

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille: Kaupunginhallitus 88 25.04.2016 Sosiaalitoimessa toteutettavat toimenpiteet 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 25.04.2016 88 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 28.01.2014 kl./klo 17:00-20:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 252. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 253

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 252. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 253 7/2016 249 Kaupunginhallitus TID - AIKA 06.06.2016 kl./klo 15:00-19:16 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 252 115 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Maakunta-aukio ALOITE Seinäjoen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2005

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 185. 88 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 186

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 185. 88 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 186 6/2015 182 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 10.11.2015 kl./klo 17:00-19:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 185 88 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 1/2016 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 26.01.2016 kl./klo 17:00-19:09 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38. Vesihuoltolaitoksen vesi-, jätevesi- ja perusmaksujen tarkistaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38. Vesihuoltolaitoksen vesi-, jätevesi- ja perusmaksujen tarkistaminen LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 69 Kokousaika 6.5.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 39 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84. 32 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 85

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84. 32 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 85 3/2016 80 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 03.05.2016 kl./klo 17:00-19:30 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupunginvaltuusto, Komentosilta 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 32 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO ARKKITEHTITOIMI LEINO OY 2014 1.1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee ranta-asemakaavan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Raportointi henkilöstökustannusten vähentämiseen tähtäävistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä

Raportointi henkilöstökustannusten vähentämiseen tähtäävistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä Kaupunginhallitus 64 17.03.2014 Kaupunginhallitus 99 28.04.2014 Raportointi henkilöstökustannusten vähentämiseen tähtäävistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä 1172/01.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kaupungin toimenpideohjelma

Kaupungin toimenpideohjelma Kaupungin toimenpideohjelma 564/02.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.06.2013 74 Beredare/föredragande: Social- och hälsovårdsdirektör Erja Wiili-Peltola, tfn 040 736 0116 förnamn.efternamn@pargas.fi

Lisätiedot

Valtuusto 26.02.2007. LISTAN ASIANRO 12 12 Asianro 5762 / 503 / 2005

Valtuusto 26.02.2007. LISTAN ASIANRO 12 12 Asianro 5762 / 503 / 2005 Valtuusto 6.0.007 LISTAN ASIANRO Asianro 576 / 50 / 005 Liitteet NUPURI, HALLAVANTORPPA, ASEMAKAAVAN JA MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN, ALUE 6400 Valmistelijat / lisätiedot: Christian Ollus, puh. (09)

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS Pudasjärven kaupunki 2.8.2012 2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 8. joulukuuta 2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Taalintehdas Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Brita Drugge Kristian

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi

Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi Ympäristölautakunta 289 16.10.2013 Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi 559/02.02.00/2013 Ympäristölautakunta 289 Valmistelija Ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus 441/54/548/2014 KH 06.10.2014 393

Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus 441/54/548/2014 KH 06.10.2014 393 Kaupunginhallitus 393 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 93 13.10.2014 Kaupunginhallitus 58 23.02.2015 Kaupunginhallitus 178 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 60 15.06.2015 Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 205 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 205 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 17/2008 503 Kaupunginhallitus TID - AIKA 23.09.2008 klo 17:15-19:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 205 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 506 206 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta Korppoon lautakunta 24 27.08.2014 Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta 1000/00.00.01.01/2014 Korppoon lautakunta 24

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 28.01.2014 Sivistyslautakunta 7 06.03.2014 Sivistyslautakunta 16 16.04.2014 Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot