SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 8/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta 84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 85 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Y l e i n e n t i e d o t u s 86 Nauvon Ernholmin asemakaavamuutos 87 Tarjous Lielahdessa sijaitsevasta tilasta Backas I 88 Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen ja kiinteistönluo vutuksen esisopimuksen hy väksyminen 89 Kaarinan ja Paraisten välisen syöttövesijohdon rakentaminen 90 Luottamustehtävistä vapauttaminen, Richard Siivonen 91 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Valtuutettu Nina Söderlundin ym. aloite mahdollisesta kaupungin kiinteis töasioita hoi tavan kiinteistölautakunnan tai jaoston asettamisesta vuo desta 2013 lukien Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Puheenjohtaja: Barbara Heinonen Tämä kokouskutsu on ollut julkipantuna kaupungintalolla Paraisilla sekä Nauvon, Korppoon, Houts karin ja Ini ön alue konttoreissa ajalla: Intygar/Todistaa:

2 8/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Heinonen Barbara puheenjohtaja Andersson Monica Autio Sanna Berglund Leif von Bergmann Andreas Bergqvist Sandra Broos Johan Bröckl Birgitta Colliander Cornelius Engman Stig Engström Sverker Eriksson Siv Filatoff Anna Fredriksson Merja Heinaro Ilkka (läsnä klo 15:20 lähtien 91) Henriksson Carita Jansén Tomas Johansson Andreas Johansson Bert Järvinen Hanna Järvinen Markku (läsnä klo 15:20 asti 91) Kaanela Soile Karlsson Inger Kronehag Kurt Lindberg Linda Lundqvist Kurt Markkula Mauno Mäkelä Märta Niemi Tapani Nyberg Widar Nyholm Tuula Orell Markku Peussa Mia (poistui klo 18:50 91) Ramstedt Mariella Salonen Markku Sandelin Gunilla Selin Carola Sjöstrand Martina Sjövall Edgar Stolzmann Marianna Söderholm Timo Söderlund Brita Söderlund Nina Viitala Marica

3 8/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Gerkman Ewa hoitotyön johtaja Hotanen Pia päivähoidon johtaja Ilmonen Otto sosiaali- ja terveysjohtaja Lindroos Peter henklöstöpäällikkö Nygrén Patrik talousjohtaja Nystén Svante talousjohtaja (läsnä klo 15:20 lähtien) Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö Sirén Gun vanhustyön johtaja Österman Carl-Sture ympäristönsuojelupäällikkö (läsnä klo 15:20 lähtien) Öhman Folke kaupunginjohtaja Avellan Monica kaupunginlakimies (kokouksen sihteeri) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Bergman Ted (varajäsen Jansén Tomas oli läsnä) Jokinen Arita (varajäsen Markkula Mauno oli läsnä) Karlsson Jan-Erik (varajäsen Selin Carola oli läsnä) Mattsson Jean-Erik (varajäsen Söderholm Timo oli läsnä) Heinaro Ilkka (varajäsen Järvinen Markku oli läsnä klo 15:20 asti 91) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Barbara Heinonen Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU (allekirjoitus) (allekirjoitus) Sverker Engström Soile Kaanela PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Väståboland / Länsi-Turunmaa PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr./ Johdon siht.

4 8/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginvaltuusto 84 Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta oli kuulutettu laillisessa järjestyksessä ja että läsnä oli 43 valtuu tettua, eli kokous oli myös päätösvaltainen.

5 8/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginvaltuusto 85 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sverker Engström ja Soile Kaanela.

6 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Nauvon Ernholmin asemakaavamuutos 2822/ /2011 Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Nauvon kunta käynnisti Ernholmin asemakaavan muutostyöt syksyllä 2007 ja valitsi kaavoituksen toteuttavaksi konsultiksi Airix Oy:n. Kaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2008 ja kaavaehdotus oli asetettuna julkisesti nähtäville syksyllä Kaavamuutosta koskevat viranomaisneuvottelut ja työkokoukset oli pidetty ja lausuntoja oli pyydetty; lisäksi muilla osallisilla oli ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen kaavamuutoksesta nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot olivat osaksi sellaisia, että kaavaa oli pakko työstää edelleen ennen kaavan viemistä eteenpäin. Kaava oli pakko asettaa nähtäville uudelleen mm. viranomaisten vaatimien erilaisten muutosten ja kunnan aikoinaan kaavamuutosalueella toteuttamien aluevaihtojen tähden. Länsi-Turunmaan kaupunki on jatkanut kaavamuutostyön ohjaamista vuodenvaihteessa 2008/2009 toteutetun kuntaliitoksen jälkeen tavoitteenaan työn jatkaminen ja saattamien päätökseen. Kaavaa on työstetty edelleen, ja kaavaehdotus on nyt valmistunut ja se voidaan asettaa uudelleen julkisesti nähtäville. Kaavassa on otettu huomioon eri osapuolten esittämät lausunnot ja eritoten ympäristökeskuksen lausunto. Tilojen rakennusoikeutta on selvitetty uudelleen; kullekin tontille on nyt annettu oma kiinteistökohtainen rakennusoikeus tontin muodon, koon ja maaston mukaan. Useita kaavamerkintöjä on tarkennettu ja muutettu. Vesi- ja laiturialue on otettu kaavaehdotuksessa nyt huomioon. Viranomaisilta on pyydettävä uudet lausunnot kaavan ollessa nähtävillä uudelleen. Kaava ehdotetaan asetettavaksi nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n nojalla. Liite 5: Ehdotus: Kaavamuutosehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen Nauvon Ernholmin asemakaavan muuttamiseksi asetettavaksi julkisesti nähtäville.

7 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä välisenä aikana. Samalla pyydettiin viranomaislausunnot. Viranomaislausuntoja pyydettiin ja saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta ja Varsinais-Suomen maakuntamuseolta. Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan että on huolestuttavaa että voimassa olevan rakennuskaavan mukainen puistoalue(pl) ehdotetaan yksityiskäyttöön venesatama-alueiksi. Tämä on ollut maanomistajien ja Nauvon kunnan tahto. ELY-keskus ihmettelee myös uimarannan varaamista ainoastaan kaupunginosan asukkaille. Alueen käytön rajauksen tarkoitus on välttää laajempaa mahdollisesti naapurien kokemaa haittaa tai häiriötekijöitä. Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausunnossaan että nyt on otettu rakennushistorialliset arvot huomioon ja kaavaehdotuksessa on myös esitetty kuinka uudisrakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöönsä. Edelleen lausunnossa todetaan että uudisrakentamisen rakennusluvan käsittelyn yhteydessä on syytä tarkkaan tutkia että kaavan määräyksiä noudatetaan ja että alueen ympäristön yhtenäinen kokonaisuus säilyy. Rivitalojen, asuin- ja liikehuoneistojen rakentamisalueilla on lausunnon mukaan oltava erityisen varovainen, ettei ylisuurilla rakennusmassoilla rikota alueen kokonaisilmettä. Varsinais-Suomen liitto toteaa, ettei sillä ole syytä lausua kaavaehdotuksesta koska sillä ei ole siitä huomautettavaa eikä se ole ristiriidassa maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa. Kaavasta jätettiin kuusi huomautusta. Huomautukset ja niiden vastineet on esitetty liitteessä. Korttelin 45 tonttien 1 ja 2(tilojen Björkkulla 1:42, Pehrstorp 1:41 ja Pehrstorp 1:15, omistajina äiti ja tytär) hankala tonttijako olisi parempi jättää kaavassa vahvistamatta ja sen sijaan esittää alue yhtenäisenä eril-

8 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto lispientalojen korttelialueena(ao/s-18) maanomistajien suostumuksella siten että toteuttamiskelpoinen rakennusoikeus pysyisi ennallaan. Keskustelua asiasta on käyty tilan Björkkulla 1:42 maanomistajan kanssa. Lisäksi saman maanomistajan osa tontista esitetään muutettavan yleiseksi virkistysalueeksi yksityisen satama-alueen sijaan. Lisäksi korttelin 42 tontin 2(Midgård1:186) sisäistä rakennusalarajaa ehdotetaan korjattavaksi. Yhteenvetona huomautuksista voidaan todeta, etteivät ne aiheuta kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamisen tarvetta jos vielä tarpeelliseksi katsotut pienehköt tarkistukset voidaan toteuttaa yhteisymmärryksessä osallisten maanomistajien kanssa. Liite 22: Ehdotus: alkuperäiset viranomaislausunnot, alkuperäiset huomautukset, tiivistelmä huomautuksista ja niiden vastineet Ympäristölautakunta päättää hyväksyä edellä mainitut tarkistukset ja esittää kaupunginhalli tukselle tarkistetun ehdotuksen Nauvon Ernholmin asema kaavan muuttamiseksi hyväksymistä. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta, huomatutuk sen tekijät Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite 22: Oheismateriaali, liitteet 23-24: Ehdotus: Korjattu asemakaavan muutosehdotus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus Kaupunginvaltuusto hyväksyy Nauvon Ernholmin tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin.

9 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 86 Liite 1: Oheismateriaali, liitteet 2-3: Korjattu asemakaavan muutosehdotus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Nauvon Ernholmin tarkistetun asemakaa van muutosehdotuksen.

10 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarjous Lielahdessa sijaitsevasta tilasta Backas I 3248/ /2011 Ympäristölautakunta Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Lielahdessa sijaitseva tila Backas I lukeutuu niihin kiinteistöihin, joiden myyntiä tulee selvittää kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Tila sijaitsee kyläkeskuksessa ja rakennus on ollut vuokralla Lielahden kyläyhdistys ry:llä vuodesta Rakennuksen kunto on heikko ja se edellyttää välittömiä toimenpiteitä. Rakennuksesta puuttuvat mukavuudet ja yhdistys mm. kantaa kaiken veden ulkoa. Rakennuksen pinta-ala on noin 60 m 2. Kyläyhdistys on tarjoutunut ostamaan rakennuksen sekä sovittavan tonttialueen euron kauppahintaan. Rakennuksen sijainti on keskeinen ja se on ollut erinomainen kokoontumispaikka yhdistyksen toiminnan kannalta. Nilsbyn-Lielahden osayleiskaavassa tontin merkintä on Y-1, mikä merkitsee yleisten rakennusten korttelialuetta. Valmisteilla olevassa kylän eräitä keskeisiä osia koskevassa kaavantarkistuksessa rakennus ehdotetaan suojeltavaksi sen kulttuurihistoriallisen arvon takia. Myös tontin rajausta tarkistetaan. Jo nyt voimassa olevaan kaavaan on merkitty uusi ja turvallisempi liittymä Backasintieltä Kuitiantielle. Johtuen sijainnistaan maantiealueen välittömässä läheisyydessä rakennus ei sovellu kovin hyvin asunnoksi. Peter Peltonen omistaa yhdessä Anja Peltosen kanssa naapuritilan Solbacka 3:28. Peter Peltonen on aiemmin jättänyt anomuksen kiinteistön Backas I ostamisesta. Hänen tarkoituksenaan on purkaa rakennus ja muutoin hoitaa aluetta osana nykyistä tonttiaan. Hän on huolissaan rakennuksen rapistumisen jatkumisesta siinä tapauksessa, että rakennus myydään kyläyhdistykselle. Kyläyhdistyksen tarjoama hinta on suhteellisen alhainen, mutta kokonaisuuden kannalta on tärkeämpää, että rakennus säilytetään ja yhdistyksen resurssit kohdistetaan rakennuksen kunnostamiseen ja ylläpitoon. Omistajat ovat rakennuslain nojalla velvollisia pitämään rakennuksen kunnossa. Oheismateriaali: Ehdotus: Kartta Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää myydä Lielahden kyläyhdistys ry:lle noin 750 m 2 :n suuruisen alueen tilasta Backas I RN:o 3:27 ( ) alueella sijaitseva rakennus mukaan lukien. Alue käy ilmi liitteestä. Kauppahinta on euroa. Ehdotus hyväksyttiin.

11 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite 21: Kartta Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää myydä Lielahden kyläyhdistys ry:lle noin 750 m 2 :n suuruisen alueen tilasta Backas I RN:o 3:27 ( ) alueella sijaitseva rakennus mukaan lukien. Alue käy ilmi liitteenä olevasta kartasta. Kauppahinta on euroa. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 87 Liite 4: Kartta Kaupunginvaltuusto päätti myydä Lielahden kyläyhdistys ry:lle noin 750 m 2 :n suuruisen alueen tilasta Backas I RN:o 3:27 ( ) alueella sijait seva rakennus mukaan lukien. Alue käy ilmi liitteenä olevasta kartasta. Kauppahinta on euroa.

12 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen ja kiinteistönluovutuksen esisopimuksen hyväksyminen 3295/ /2011 Ympäristölautakunta Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Ehdotus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavamuutokseksi on nähtävillä Alueen käyttötarkoitus muutetaan teollisuuskäytöstä asumis- ja liiketoimintakäyttöön. Rakennusoikeutta on samalla lisätty ja siihen sisältyy uusi nelikerroksinen asuinrakennus. Muutosta on perusteltu alueen keskeisellä sijainnilla. Samalla tontit yhdistetään, mikä on edellytyksenä suunnitellulle rakennusoikeudelle. Muutoksen on pannut vireille tontin nro 3 omistaja, Asunto Oy Malmiranta. Valmistelussa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on mainittu, että maanomistajan kanssa on tehtävä kaavoitussopimus. Siinä sovitaan myös arvonnousukorvauksesta ja kaupungin vastuulla olevasta kunnallistekniikasta. Maankäyttösopimus voidaan tehdä vasta asianomaisen asemakaavan (tai muutoksen) oltua nähtävillä. Oheismateriaali: Ehdotus: Maankäyttösopimus Kiinteistönluovutuksen esisopimus Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää tehdä Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa seuraavat liitteen mukaiset sopimukset: 1. Maankäyttösopimus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavan muutosehdotuksen toteuttamisesta. 1. Esisopimus, jonka nojalla Länsi-Turunmaan kaupunki myy edellä mainitun asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi yhtiölle Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tontin 3 hintaan euroa. Ehdotus hyväksyttiin.

13 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liitteet 27-28: Ehdotus: Maankäyttösopimus Kiinteistönluovutuksen esisopimus Kaupunginvaltuusto päättää tehdä Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa seuraavat liitteen mukaiset sopimukset: 1. Maankäyttösopimus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavan muutosehdotuksen toteuttamisesta. 2. Esisopimus, jonka nojalla Länsi-Turunmaan kaupunki myy edellä mainitun asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi yhtiölle Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tontin 3 hintaan euroa. 3. Kaupunginhallitus pyytää kulttuurilautakunnalta lausunnon kaupunginvaltuustolle. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 88 Liitteet 5-7: Maankäyttösopimus Kiinteistönluovutuksen esisopimus Kulttuurilautakunnan lausunto Kaupunginvaltuusto päätti tehdä Bostads Ab Väståbolands Malmstran den - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa seuraavat liitteen mukaiset sopimukset: 1. Maankäyttösopimus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavan muutoseh dotuksen toteuttamisesta. 2. Esisopimus, jonka nojalla Länsi-Turunmaan kaupunki myy edel lä mainitun asemakaavamuutoksen tul tua lainvoimaiseksi yhtiölle Kalkholmenin kau punginosan korttelin 2 tontin 3 hintaan euroa.

14 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaarinan ja Paraisten välisen syöttövesijohdon rakentaminen Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh ELY-keskus rakentaa Kaarinan ja Paraisten välisen syöttövesijohdon valtion vesihuoltotyönä (laki vesihuollon tukemisesta 686/2004) yhteistyössä yhteistyöosapuolten Länsi-Turunmaan kaupungin ja Turun Seudun Vesi Oy:n kanssa. Suunnittelun ovat hoitaneet Ramboll Finland Oy ja Pöyry Finland Oy. ELY-keskus hoitaa syöttövesijohdon (joka itse asiassa koostuu kahdesta rinnakkaisesta johdosta) rakennuttamisen ja rakentamisen valvonnan. Hanke kilpailutetaan kahtena kokonaisurakkana materiaaleineen ja tarvikkeineen. ELY-keskuksen, Länsi-Turunmaan kaupungin ja Turun Seudun Vesi Oy:n on tehtävä tästä rakennustyöstä vesihuoltotyösopimus. Rakentamiskustannusten maksamisen suhteen on vielä epäselvää, kuinka suurella osuudella valtio osallistuu kustannuksiin. Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee ELY-keskus maa- ja metsätalousministeriön tarkoitusta varten myöntämien määrärahojen puitteissa. Valtio on myöntänyt hankkeelle vuoden 2011 talousarvioon euron aloitusrahan. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 9,3 miljoonaa euroa, mikä on puhtaasti teoreettinen arvio. Vesihuoltoavustuksen osuutta kustannuksista koskevien määräysten (vesihuollon tukemisesta annetun lain 8 ) perusteella valtion osuus voi olla enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Vesihuoltotyösopimuksen mukaan kokonaisavustussumma on enintään 2,7 miljoonaa euroa, jos hanke saa valtiolta jatkorahoitusta. Näiden lukujen perusteella yhteistyöosapuolten maksuosuus on yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Hankkeen jatkorahoituksesta saadaan selvyys vasta, kun valtion vuoden 2012 talousarvio on hyväksytty. Länsi-Turunmaan kaupungin ja Turun Seudun Vesi Oy:n välisen siirtolinjan rakentamista koskevan sopimuksen mukaan valtion osuuden ylittävät kustannukset rahoittaa TSV. TSV laskuttaa kaupungilta nämä pääomakustannukset yhtiön poistosuunnitelman ja toteutuneiden vuosittaisten korkojen mukaisesti. Syöttövesijohdon kunnossapitokustannukset sisältyvät käyttömaksuihin, jotka TSV laskuttaa osakkailtaan osakassopimuksen 8. kohdan mukaisesti. Kaupungininsinööri Manne Carla on laatinut oheiset laskelmat pääomakustannusten vaikutuksesta veden kuutiohintaan. Paraisten kaupunginvaltuusto on :ssä 26 päättänyt, että kaupunki vastaa prosentista nettokustannuksista ja että tämä ei rasita veden kuluttajahintaa. Päätöksen mukaan Paraisten kaupungin tavoitteena on, että yhteiskunta osallistuu vesihuollon kustannuksiin niin, ettei veden hinta kuluttajille vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella eivätkä myöskään tähän liittyvät muut kustannukset Paraisilla poikkea enempää kuin 5 prosenttia Virttaanharjun tekopohjavesihankkeeseen osallistuvien kuntien

15 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kuluttajahinnoista. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että hanke toteutetaan osana Turun Seudun Vesi Oy:n hanketta. Kuntaliitoksen jälkeen on ensin syytä kartoittaa vedenhinta kaikilla kunta-alueilla ja se, miltä osin kuluttajat maksavat veden todellisen käyttöja pääomakustannuksen. Kaupungin mahdollisen vedenhinnan subventoinnin on noudatettava yhtenäistä linjaa koko Länsi-Turunmaan kaupungin alueella. Ennen vesijohdon rakennustyön aloittamista Länsi-Turunmaan kaupungin on myös sovittava Kaarinan kaupungin kanssa linjan vetämisestä Kaarinan kaupungin alueiden kautta, mittauskaivoista, johdon vedenpaineeseen liittyvistä vastuukysymyksistä jne. Liitteet 29-31: Oheismateriaali, liitteet 32-33: Ehdotus: Vesihuoltotyösopimus, sopimus siirtolinjan rakentamisesta Kaarinan ja Paraisten välille, laskelma siirtojohtojen pääomakustannusten ja kunnallisen subventoinnin vaikutuksista kuluttajien vedenhintaan Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaiden välinen osakassopimus, vesijohdon pääomakustannusten annuiteettilaskelma Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen vesihuoltotyösopimukseksi ja sopimuksen siirtolinjan rakentamisesta Kaarinan ja Paraisten välille. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen sopimaan Kaarinan kaupungin kanssa tarkemmista yksityiskohdista koskien syöttövesijohdon rakentamista Kaarinan kaupungin alueille ja muista kysymyksistä liittyen vedenjakeluun Littoisten ja Tennbyn vesitornin välillä. Kaupunginvaltuusto antaa vesihuoltolaitokselle tehtäväksi tehdä kartoituksen eri kunta-alueiden vedenhinnasta ja vedentuotannon kunnallisesta subventiosta. Kaupunginvaltuusto antaa vesihuoltolaitokselle tehtäväksi myös laatia periaate-ehdotuksen siitä, miten vedenhintaa voitaisiin Länsi-Turunmaan kaupungissa subventoida ja miten kuluttajien lopullinen vedenhinta vahvistetaan. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 89 Liitteet 8-10: Oheismateriaali, liitteet 11-12: Vesihuoltotyösopimus, sopimus siirtolinjan rakentamisesta Kaarinan ja Paraisten välille, laskelma siirtojohtojen pääomakustannusten ja kunnallisen subventoinnin vaikutuksista kuluttajien vedenhintaan Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaiden välinen osakassopimus, vesijohdon

16 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto pääomakustannusten annuiteettilaskelma Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ehdotuksen vesihuoltotyösopimukseksi ja so pimuksen siirtolinjan rakenta misesta Kaarinan ja Paraisten välille. Kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen sopimaan Kaarinan kaupungin kanssa tarkemmista yksityiskohdista koskien syöttövesijohdon rakentamista Kaarinan kaupungin alueille ja muista kysymyksistä liittyen vedenjakeluun Littoisten ja Tennbyn vesitornin välillä. Kaupunginvaltuusto päätti antaa vesihuoltolaitokselle tehtäväksi tehdä kartoi tuk sen eri kunta-alueiden vedenhinnasta ja vedentuotannon kunnallisesta subventiosta. Kaupunginvaltuusto antoi vesihuoltolaitokselle tehtäväksi myös laatia pe riaate-ehdotuksen siitä, miten vedenhintaa voitaisiin Länsi-Turunmaan kaupungissa subventoida ja miten kuluttajien lopullinen vedenhinta vahvistetaan.

17 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamustehtävistä vapauttaminen, Richard Siivonen 3360/ /2011 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Richard Siivonen on ilmoittanut, että hänen kotipaikkakuntansa on alkaen Helsinki. Tämä merkitsee sitä, että hän menettää vaalikelpoisuutensa Länsi-Turunmaan kaupungin luottamustehtäviin. Richard Siivonen on tämän vuoksi anonut vapautusta luottamustehtävistä Länsi-Turunmaan sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenenä ja kulttuurilautakunnan henkilökohtaisena varajäsenenä. Ehdotus: Kaupunginvaltuusto toteaa, että Richard Siivosen luottamustehtävät sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenenä ja kulttuurilautakunnan henkilökohtaisena varajäsenenä ovat päättyneet hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa. Kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon uuden jäsenen ja kulttuurilautakuntaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 90 Kaupunginvaltuusto totesi, että Richard Siivosen luottamustehtävät sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenenä ja kulttuurilautakunnan henkilökohtaisena varajäsenenä ovat päättyneet hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa. Keskustelun kuluessa Andreas von Bergmann ehdotti Marcus Lepolan valitsemista sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston uudeksi jäseneksi ja Jan Erikssonin valitsemista kulttuurilautakunnan henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Puheenjohtaja kysyi, voiko kaupunginvaltuusto valita yksimielisesti Marcus Lepolan uudeksi jäseneksi sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon ja Jan Erikssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuurilautakuntaan. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Marcus Lepolan sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaos ton uudeksi jäseneksi ja Jan Erikssonin Sverker Engströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuurilautakuntaan.

18 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus Valmistelija: Talousjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kuntalain 65 :n 1 momentin mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisohjeet. Lautakunnat ovat laatineet talousarvioehdotuksensa näiden ohjeiden pohjalta. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginjohtajan ehdotus on nettomäärärahojen osalta -1,04 miljoonaa euroa lautakuntien ehdotusta pienempi. Talousarvioehdotuksen vuosikatteeksi muodostuu 3,8 miljoonaa euroa, tulokseksi euroa ja alijäämäksi euroa. Kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Taloussuunnitelma osoittaa tasapainoa suunnittelukaudella. Koko taloussuunnitelmakauden ylijäämä kartuttaa nykyistä kertynyttä ylijäämää eurolla. Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2014 jälkeen olevan euroa. Kaupungin tulojen kehitys Länsi-Turunmaan veroennusteen lähtökohtana ovat Kuntaliiton ennusteet verotettavien tulojen kehityksestä, paitsi kiinteistöveron osalta, johon on tehty hienoinen tarkistus vuonna 2011 laskutettua kiinteistöveroa koskevien tietojen perusteella. Talousarviovuoden 2012 kunnallinen tuloveroprosentti on 19,25. Kiinteistöveron ns. yleinen prosentti on 1,3. Vakinaisten asuntojen kiinteistöveroprosentti on 0,32.

19 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Verojen arvioidaan vuonna 2012 kokonaisuudessaan muodostuvan noin 2,8 miljoonaa euroa suuremmiksi kuin vuoden 2011 talousarviossa ja euroa suuremmiksi kuin vuoden 2011 ennusteessa. Valtionosuuksien arvioidaan kokonaisuudessaan lisääntyvän 1,7 miljoonalla eurolla eli 5,85 %:lla suhteessa vuoden 2011 valtionosuuksiin. Vero- ja valtionosuusrahoituksen odotetaan tänä vuonna kokonaisuudessaan lisääntyvän kokonaiset 3,3 %, kun niiden vuonna 2012 odotetaan lisääntyvän 2,6 %:lla. Ehdotus käyttötalousarvioksi Kaupungin käyttötalouden nettomenoiksi arvioidaan 83,1 miljoonaa euroa vuonna Ne lisääntyvät 8,2 % vuonna 2012 suhteessa vuoden 2011 talousarvioon. Käyttötulojen arvioidaan yhdistymisavustuksen pois jäämisen vuoksi vähenevän 1,8 miljoonalla eurolla 25,7 miljoonaan euroon, mikä on -6,6 % vähemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Käyttömenoiksi arvioidaan 108,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 4,5 miljoonaa euroa eli 4,3 % enemmän kuin vuodelle 2011 budjetoidut määrärahat ja 3,2 miljoonaa euroa enemmän kuin elokuun 2011 ennusteessa. Lautakuntien talousarvioehdotusten nettomenoja vähennettiin kaupunginjohtajan ehdotukseen eurolla. Käyttötalouden kokonaisnettokustannukset ylittävät ehdotuksessa silti kaupunginhallituksen asettaman talousarviokehyksen yhteensä 1,58 miljoonalla eurolla. Ehdotus investointitalousarvioksi Kaupungilla on ekspansiivinen investointitalousarvio. Tällä tavoin kaupunki osallistuu kokonaiskysynnän lisäämiseen ja suhdannelaskun loiventamiseen alueellamme. Vuoden talousarviossa 2012 kokonaisinvestointikustannukset ovat euroa netto. Vuosikate ei riitä investointien omarahoitukseen, vaan syntyy 4,0 miljoonan euron rahoitustarve. Vuosikate kattaa investoinneista 48,5 %. Liitteet 37-38: Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Talousarvioperustelut Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisen ehdotuksen vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Inger Karlsson ehdotti, että terveydenhuollon kolmas tavoite kohdassa Tavoitteet 2012 muutetaan seuraavasti: Arviointi: Vuodeosastojen suuntautuminen eri hoitomuotoihin, akuuttiin ja kuntouttavaan hoitoon sekä pitkäaikaispotilaiden sairaanhoitoon ja intervallihoitoon, vastaa tavoitetta. Malmkullan osaston 3 suunnittelu ja uudelleenjärjestelyt toteutetaan Malmkullan palvelutarpeen antaessa tämän myöten. Uudelleenjärjestelyt toteutetaan hallitusti yksittäisten potilaiden toiveet huomioon ottaen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 53 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 18.03.2008 klo 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 57 17 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 12.02.2008 klo 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 3/2014 70 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 01.04.2014 kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 38 Kaupunginhallitus TID - AIKA 30.01.2008 klo 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 42 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 13/2008 378 Kaupunginhallitus TID - AIKA 24.06.2008 klo 15:00-18:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 382 154 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 4/2008 135 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 04.06.2008 klo 17:15-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 139 42 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 6/2008 153 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.03.2008 klo 17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 157 60 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Sisällysluettelo... sivu

TILINPÄÄTÖS 2009. Sisällysluettelo... sivu TILINPÄÄTÖS 2009 1 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleinen talouden kehitys... 7 4. Keskeiset tapahtumat kaupungin

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632 17/2013 628 Kaupunginhallitus TID - AIKA 16.12.2013 kl./klo 15:00-16:50 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631 300 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 20/2008 557 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.11.2008 klo 17:15 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 560 230 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Perhetalo Ankkuri, Utö-sali, Uurnalehdontie 4, Parainen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Perhetalo Ankkuri, Utö-sali, Uurnalehdontie 4, Parainen 1/2014 1 Sivistyslautakunta TID - AIKA 06.03.2014 kl./klo 16:30 PLATS - PAIKKA Perhetalo Ankkuri, Utö-sali, Uurnalehdontie 4, Parainen 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 9/2008 260 Kaupunginhallitus TID - AIKA 22.04.2008 klo 15:00-16:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 264 102 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15 8/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Kokouspaikka: Tiistai klo 17.00-21.15 Vretantie 19, 25700 Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist Börje Ström Brita Drugge Gustaf Ekholm Veronica Heikkilä Kristian Lindroos Tony

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginjohtajan katsaus Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleinen talouden kehitys...

Lisätiedot

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014 TILIN- PÄ TILINPÄÄTÖS ÄTÖS 2013 2014 Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleiset taloudelliset edellytykset...

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89 5/2014 86 Sivistyslautakunta TID - AIKA 02.09.2014 kl./klo 16:30-19:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013

Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013 9/2013 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 17. syyskuuta 2013 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Johanna Jansson Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 28.01.2014 Sivistyslautakunta 7 06.03.2014 Sivistyslautakunta 16 16.04.2014 Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010. Superlautakunta paljon vartijana

Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010. Superlautakunta paljon vartijana 2 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Superlautakunta paljon vartijana ILMOITUSLIITE Katso sivu 4 Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010 Lue lisää sivulta

Lisätiedot

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 28.01.2014 Sivistyslautakunta 7 06.03.2014 Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella 973/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Huom! Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? Lasten ja nuorten. Tutustu kulttuurilautakuntaan!

Huom! Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? Lasten ja nuorten. Tutustu kulttuurilautakuntaan! 9 Saaristomeren kaupunki Kalakamut seikkailevat Tervetuloa tutustumaan kalakamuihin perjantaina 20.11. klo 9 Perhetalo Ankkuriin Huom Mitä mieltä olet kaupungin joukkoliikenteestä? Tutustu kulttuurilautakuntaan

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot