SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 8/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta 84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 85 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Y l e i n e n t i e d o t u s 86 Nauvon Ernholmin asemakaavamuutos 87 Tarjous Lielahdessa sijaitsevasta tilasta Backas I 88 Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen ja kiinteistönluo vutuksen esisopimuksen hy väksyminen 89 Kaarinan ja Paraisten välisen syöttövesijohdon rakentaminen 90 Luottamustehtävistä vapauttaminen, Richard Siivonen 91 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Valtuutettu Nina Söderlundin ym. aloite mahdollisesta kaupungin kiinteis töasioita hoi tavan kiinteistölautakunnan tai jaoston asettamisesta vuo desta 2013 lukien Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Puheenjohtaja: Barbara Heinonen Tämä kokouskutsu on ollut julkipantuna kaupungintalolla Paraisilla sekä Nauvon, Korppoon, Houts karin ja Ini ön alue konttoreissa ajalla: Intygar/Todistaa:

2 8/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Heinonen Barbara puheenjohtaja Andersson Monica Autio Sanna Berglund Leif von Bergmann Andreas Bergqvist Sandra Broos Johan Bröckl Birgitta Colliander Cornelius Engman Stig Engström Sverker Eriksson Siv Filatoff Anna Fredriksson Merja Heinaro Ilkka (läsnä klo 15:20 lähtien 91) Henriksson Carita Jansén Tomas Johansson Andreas Johansson Bert Järvinen Hanna Järvinen Markku (läsnä klo 15:20 asti 91) Kaanela Soile Karlsson Inger Kronehag Kurt Lindberg Linda Lundqvist Kurt Markkula Mauno Mäkelä Märta Niemi Tapani Nyberg Widar Nyholm Tuula Orell Markku Peussa Mia (poistui klo 18:50 91) Ramstedt Mariella Salonen Markku Sandelin Gunilla Selin Carola Sjöstrand Martina Sjövall Edgar Stolzmann Marianna Söderholm Timo Söderlund Brita Söderlund Nina Viitala Marica

3 8/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Gerkman Ewa hoitotyön johtaja Hotanen Pia päivähoidon johtaja Ilmonen Otto sosiaali- ja terveysjohtaja Lindroos Peter henklöstöpäällikkö Nygrén Patrik talousjohtaja Nystén Svante talousjohtaja (läsnä klo 15:20 lähtien) Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö Sirén Gun vanhustyön johtaja Österman Carl-Sture ympäristönsuojelupäällikkö (läsnä klo 15:20 lähtien) Öhman Folke kaupunginjohtaja Avellan Monica kaupunginlakimies (kokouksen sihteeri) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Bergman Ted (varajäsen Jansén Tomas oli läsnä) Jokinen Arita (varajäsen Markkula Mauno oli läsnä) Karlsson Jan-Erik (varajäsen Selin Carola oli läsnä) Mattsson Jean-Erik (varajäsen Söderholm Timo oli läsnä) Heinaro Ilkka (varajäsen Järvinen Markku oli läsnä klo 15:20 asti 91) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Barbara Heinonen Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU (allekirjoitus) (allekirjoitus) Sverker Engström Soile Kaanela PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Väståboland / Länsi-Turunmaa PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr./ Johdon siht.

4 8/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginvaltuusto 84 Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta oli kuulutettu laillisessa järjestyksessä ja että läsnä oli 43 valtuu tettua, eli kokous oli myös päätösvaltainen.

5 8/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginvaltuusto 85 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sverker Engström ja Soile Kaanela.

6 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Nauvon Ernholmin asemakaavamuutos 2822/ /2011 Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Nauvon kunta käynnisti Ernholmin asemakaavan muutostyöt syksyllä 2007 ja valitsi kaavoituksen toteuttavaksi konsultiksi Airix Oy:n. Kaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2008 ja kaavaehdotus oli asetettuna julkisesti nähtäville syksyllä Kaavamuutosta koskevat viranomaisneuvottelut ja työkokoukset oli pidetty ja lausuntoja oli pyydetty; lisäksi muilla osallisilla oli ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen kaavamuutoksesta nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot olivat osaksi sellaisia, että kaavaa oli pakko työstää edelleen ennen kaavan viemistä eteenpäin. Kaava oli pakko asettaa nähtäville uudelleen mm. viranomaisten vaatimien erilaisten muutosten ja kunnan aikoinaan kaavamuutosalueella toteuttamien aluevaihtojen tähden. Länsi-Turunmaan kaupunki on jatkanut kaavamuutostyön ohjaamista vuodenvaihteessa 2008/2009 toteutetun kuntaliitoksen jälkeen tavoitteenaan työn jatkaminen ja saattamien päätökseen. Kaavaa on työstetty edelleen, ja kaavaehdotus on nyt valmistunut ja se voidaan asettaa uudelleen julkisesti nähtäville. Kaavassa on otettu huomioon eri osapuolten esittämät lausunnot ja eritoten ympäristökeskuksen lausunto. Tilojen rakennusoikeutta on selvitetty uudelleen; kullekin tontille on nyt annettu oma kiinteistökohtainen rakennusoikeus tontin muodon, koon ja maaston mukaan. Useita kaavamerkintöjä on tarkennettu ja muutettu. Vesi- ja laiturialue on otettu kaavaehdotuksessa nyt huomioon. Viranomaisilta on pyydettävä uudet lausunnot kaavan ollessa nähtävillä uudelleen. Kaava ehdotetaan asetettavaksi nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n nojalla. Liite 5: Ehdotus: Kaavamuutosehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen Nauvon Ernholmin asemakaavan muuttamiseksi asetettavaksi julkisesti nähtäville.

7 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä välisenä aikana. Samalla pyydettiin viranomaislausunnot. Viranomaislausuntoja pyydettiin ja saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta ja Varsinais-Suomen maakuntamuseolta. Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan että on huolestuttavaa että voimassa olevan rakennuskaavan mukainen puistoalue(pl) ehdotetaan yksityiskäyttöön venesatama-alueiksi. Tämä on ollut maanomistajien ja Nauvon kunnan tahto. ELY-keskus ihmettelee myös uimarannan varaamista ainoastaan kaupunginosan asukkaille. Alueen käytön rajauksen tarkoitus on välttää laajempaa mahdollisesti naapurien kokemaa haittaa tai häiriötekijöitä. Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausunnossaan että nyt on otettu rakennushistorialliset arvot huomioon ja kaavaehdotuksessa on myös esitetty kuinka uudisrakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöönsä. Edelleen lausunnossa todetaan että uudisrakentamisen rakennusluvan käsittelyn yhteydessä on syytä tarkkaan tutkia että kaavan määräyksiä noudatetaan ja että alueen ympäristön yhtenäinen kokonaisuus säilyy. Rivitalojen, asuin- ja liikehuoneistojen rakentamisalueilla on lausunnon mukaan oltava erityisen varovainen, ettei ylisuurilla rakennusmassoilla rikota alueen kokonaisilmettä. Varsinais-Suomen liitto toteaa, ettei sillä ole syytä lausua kaavaehdotuksesta koska sillä ei ole siitä huomautettavaa eikä se ole ristiriidassa maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa. Kaavasta jätettiin kuusi huomautusta. Huomautukset ja niiden vastineet on esitetty liitteessä. Korttelin 45 tonttien 1 ja 2(tilojen Björkkulla 1:42, Pehrstorp 1:41 ja Pehrstorp 1:15, omistajina äiti ja tytär) hankala tonttijako olisi parempi jättää kaavassa vahvistamatta ja sen sijaan esittää alue yhtenäisenä eril-

8 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto lispientalojen korttelialueena(ao/s-18) maanomistajien suostumuksella siten että toteuttamiskelpoinen rakennusoikeus pysyisi ennallaan. Keskustelua asiasta on käyty tilan Björkkulla 1:42 maanomistajan kanssa. Lisäksi saman maanomistajan osa tontista esitetään muutettavan yleiseksi virkistysalueeksi yksityisen satama-alueen sijaan. Lisäksi korttelin 42 tontin 2(Midgård1:186) sisäistä rakennusalarajaa ehdotetaan korjattavaksi. Yhteenvetona huomautuksista voidaan todeta, etteivät ne aiheuta kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamisen tarvetta jos vielä tarpeelliseksi katsotut pienehköt tarkistukset voidaan toteuttaa yhteisymmärryksessä osallisten maanomistajien kanssa. Liite 22: Ehdotus: alkuperäiset viranomaislausunnot, alkuperäiset huomautukset, tiivistelmä huomautuksista ja niiden vastineet Ympäristölautakunta päättää hyväksyä edellä mainitut tarkistukset ja esittää kaupunginhalli tukselle tarkistetun ehdotuksen Nauvon Ernholmin asema kaavan muuttamiseksi hyväksymistä. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta, huomatutuk sen tekijät Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite 22: Oheismateriaali, liitteet 23-24: Ehdotus: Korjattu asemakaavan muutosehdotus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus Kaupunginvaltuusto hyväksyy Nauvon Ernholmin tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin.

9 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 86 Liite 1: Oheismateriaali, liitteet 2-3: Korjattu asemakaavan muutosehdotus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Nauvon Ernholmin tarkistetun asemakaa van muutosehdotuksen.

10 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarjous Lielahdessa sijaitsevasta tilasta Backas I 3248/ /2011 Ympäristölautakunta Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Lielahdessa sijaitseva tila Backas I lukeutuu niihin kiinteistöihin, joiden myyntiä tulee selvittää kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Tila sijaitsee kyläkeskuksessa ja rakennus on ollut vuokralla Lielahden kyläyhdistys ry:llä vuodesta Rakennuksen kunto on heikko ja se edellyttää välittömiä toimenpiteitä. Rakennuksesta puuttuvat mukavuudet ja yhdistys mm. kantaa kaiken veden ulkoa. Rakennuksen pinta-ala on noin 60 m 2. Kyläyhdistys on tarjoutunut ostamaan rakennuksen sekä sovittavan tonttialueen euron kauppahintaan. Rakennuksen sijainti on keskeinen ja se on ollut erinomainen kokoontumispaikka yhdistyksen toiminnan kannalta. Nilsbyn-Lielahden osayleiskaavassa tontin merkintä on Y-1, mikä merkitsee yleisten rakennusten korttelialuetta. Valmisteilla olevassa kylän eräitä keskeisiä osia koskevassa kaavantarkistuksessa rakennus ehdotetaan suojeltavaksi sen kulttuurihistoriallisen arvon takia. Myös tontin rajausta tarkistetaan. Jo nyt voimassa olevaan kaavaan on merkitty uusi ja turvallisempi liittymä Backasintieltä Kuitiantielle. Johtuen sijainnistaan maantiealueen välittömässä läheisyydessä rakennus ei sovellu kovin hyvin asunnoksi. Peter Peltonen omistaa yhdessä Anja Peltosen kanssa naapuritilan Solbacka 3:28. Peter Peltonen on aiemmin jättänyt anomuksen kiinteistön Backas I ostamisesta. Hänen tarkoituksenaan on purkaa rakennus ja muutoin hoitaa aluetta osana nykyistä tonttiaan. Hän on huolissaan rakennuksen rapistumisen jatkumisesta siinä tapauksessa, että rakennus myydään kyläyhdistykselle. Kyläyhdistyksen tarjoama hinta on suhteellisen alhainen, mutta kokonaisuuden kannalta on tärkeämpää, että rakennus säilytetään ja yhdistyksen resurssit kohdistetaan rakennuksen kunnostamiseen ja ylläpitoon. Omistajat ovat rakennuslain nojalla velvollisia pitämään rakennuksen kunnossa. Oheismateriaali: Ehdotus: Kartta Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää myydä Lielahden kyläyhdistys ry:lle noin 750 m 2 :n suuruisen alueen tilasta Backas I RN:o 3:27 ( ) alueella sijaitseva rakennus mukaan lukien. Alue käy ilmi liitteestä. Kauppahinta on euroa. Ehdotus hyväksyttiin.

11 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite 21: Kartta Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää myydä Lielahden kyläyhdistys ry:lle noin 750 m 2 :n suuruisen alueen tilasta Backas I RN:o 3:27 ( ) alueella sijaitseva rakennus mukaan lukien. Alue käy ilmi liitteenä olevasta kartasta. Kauppahinta on euroa. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 87 Liite 4: Kartta Kaupunginvaltuusto päätti myydä Lielahden kyläyhdistys ry:lle noin 750 m 2 :n suuruisen alueen tilasta Backas I RN:o 3:27 ( ) alueella sijait seva rakennus mukaan lukien. Alue käy ilmi liitteenä olevasta kartasta. Kauppahinta on euroa.

12 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen ja kiinteistönluovutuksen esisopimuksen hyväksyminen 3295/ /2011 Ympäristölautakunta Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Ehdotus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavamuutokseksi on nähtävillä Alueen käyttötarkoitus muutetaan teollisuuskäytöstä asumis- ja liiketoimintakäyttöön. Rakennusoikeutta on samalla lisätty ja siihen sisältyy uusi nelikerroksinen asuinrakennus. Muutosta on perusteltu alueen keskeisellä sijainnilla. Samalla tontit yhdistetään, mikä on edellytyksenä suunnitellulle rakennusoikeudelle. Muutoksen on pannut vireille tontin nro 3 omistaja, Asunto Oy Malmiranta. Valmistelussa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on mainittu, että maanomistajan kanssa on tehtävä kaavoitussopimus. Siinä sovitaan myös arvonnousukorvauksesta ja kaupungin vastuulla olevasta kunnallistekniikasta. Maankäyttösopimus voidaan tehdä vasta asianomaisen asemakaavan (tai muutoksen) oltua nähtävillä. Oheismateriaali: Ehdotus: Maankäyttösopimus Kiinteistönluovutuksen esisopimus Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää tehdä Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa seuraavat liitteen mukaiset sopimukset: 1. Maankäyttösopimus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavan muutosehdotuksen toteuttamisesta. 1. Esisopimus, jonka nojalla Länsi-Turunmaan kaupunki myy edellä mainitun asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi yhtiölle Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tontin 3 hintaan euroa. Ehdotus hyväksyttiin.

13 8/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liitteet 27-28: Ehdotus: Maankäyttösopimus Kiinteistönluovutuksen esisopimus Kaupunginvaltuusto päättää tehdä Bostads Ab Väståbolands Malmstranden - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa seuraavat liitteen mukaiset sopimukset: 1. Maankäyttösopimus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavan muutosehdotuksen toteuttamisesta. 2. Esisopimus, jonka nojalla Länsi-Turunmaan kaupunki myy edellä mainitun asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi yhtiölle Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tontin 3 hintaan euroa. 3. Kaupunginhallitus pyytää kulttuurilautakunnalta lausunnon kaupunginvaltuustolle. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 88 Liitteet 5-7: Maankäyttösopimus Kiinteistönluovutuksen esisopimus Kulttuurilautakunnan lausunto Kaupunginvaltuusto päätti tehdä Bostads Ab Väståbolands Malmstran den - Asunto Oy Länsi-Turunmaan Malmirannan kanssa seuraavat liitteen mukaiset sopimukset: 1. Maankäyttösopimus Kalkholmenin kaupunginosan korttelin 2 tonttien 3 ja 4 asemakaavan muutoseh dotuksen toteuttamisesta. 2. Esisopimus, jonka nojalla Länsi-Turunmaan kaupunki myy edel lä mainitun asemakaavamuutoksen tul tua lainvoimaiseksi yhtiölle Kalkholmenin kau punginosan korttelin 2 tontin 3 hintaan euroa.

14 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaarinan ja Paraisten välisen syöttövesijohdon rakentaminen Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh ELY-keskus rakentaa Kaarinan ja Paraisten välisen syöttövesijohdon valtion vesihuoltotyönä (laki vesihuollon tukemisesta 686/2004) yhteistyössä yhteistyöosapuolten Länsi-Turunmaan kaupungin ja Turun Seudun Vesi Oy:n kanssa. Suunnittelun ovat hoitaneet Ramboll Finland Oy ja Pöyry Finland Oy. ELY-keskus hoitaa syöttövesijohdon (joka itse asiassa koostuu kahdesta rinnakkaisesta johdosta) rakennuttamisen ja rakentamisen valvonnan. Hanke kilpailutetaan kahtena kokonaisurakkana materiaaleineen ja tarvikkeineen. ELY-keskuksen, Länsi-Turunmaan kaupungin ja Turun Seudun Vesi Oy:n on tehtävä tästä rakennustyöstä vesihuoltotyösopimus. Rakentamiskustannusten maksamisen suhteen on vielä epäselvää, kuinka suurella osuudella valtio osallistuu kustannuksiin. Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee ELY-keskus maa- ja metsätalousministeriön tarkoitusta varten myöntämien määrärahojen puitteissa. Valtio on myöntänyt hankkeelle vuoden 2011 talousarvioon euron aloitusrahan. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 9,3 miljoonaa euroa, mikä on puhtaasti teoreettinen arvio. Vesihuoltoavustuksen osuutta kustannuksista koskevien määräysten (vesihuollon tukemisesta annetun lain 8 ) perusteella valtion osuus voi olla enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Vesihuoltotyösopimuksen mukaan kokonaisavustussumma on enintään 2,7 miljoonaa euroa, jos hanke saa valtiolta jatkorahoitusta. Näiden lukujen perusteella yhteistyöosapuolten maksuosuus on yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Hankkeen jatkorahoituksesta saadaan selvyys vasta, kun valtion vuoden 2012 talousarvio on hyväksytty. Länsi-Turunmaan kaupungin ja Turun Seudun Vesi Oy:n välisen siirtolinjan rakentamista koskevan sopimuksen mukaan valtion osuuden ylittävät kustannukset rahoittaa TSV. TSV laskuttaa kaupungilta nämä pääomakustannukset yhtiön poistosuunnitelman ja toteutuneiden vuosittaisten korkojen mukaisesti. Syöttövesijohdon kunnossapitokustannukset sisältyvät käyttömaksuihin, jotka TSV laskuttaa osakkailtaan osakassopimuksen 8. kohdan mukaisesti. Kaupungininsinööri Manne Carla on laatinut oheiset laskelmat pääomakustannusten vaikutuksesta veden kuutiohintaan. Paraisten kaupunginvaltuusto on :ssä 26 päättänyt, että kaupunki vastaa prosentista nettokustannuksista ja että tämä ei rasita veden kuluttajahintaa. Päätöksen mukaan Paraisten kaupungin tavoitteena on, että yhteiskunta osallistuu vesihuollon kustannuksiin niin, ettei veden hinta kuluttajille vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella eivätkä myöskään tähän liittyvät muut kustannukset Paraisilla poikkea enempää kuin 5 prosenttia Virttaanharjun tekopohjavesihankkeeseen osallistuvien kuntien

15 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kuluttajahinnoista. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että hanke toteutetaan osana Turun Seudun Vesi Oy:n hanketta. Kuntaliitoksen jälkeen on ensin syytä kartoittaa vedenhinta kaikilla kunta-alueilla ja se, miltä osin kuluttajat maksavat veden todellisen käyttöja pääomakustannuksen. Kaupungin mahdollisen vedenhinnan subventoinnin on noudatettava yhtenäistä linjaa koko Länsi-Turunmaan kaupungin alueella. Ennen vesijohdon rakennustyön aloittamista Länsi-Turunmaan kaupungin on myös sovittava Kaarinan kaupungin kanssa linjan vetämisestä Kaarinan kaupungin alueiden kautta, mittauskaivoista, johdon vedenpaineeseen liittyvistä vastuukysymyksistä jne. Liitteet 29-31: Oheismateriaali, liitteet 32-33: Ehdotus: Vesihuoltotyösopimus, sopimus siirtolinjan rakentamisesta Kaarinan ja Paraisten välille, laskelma siirtojohtojen pääomakustannusten ja kunnallisen subventoinnin vaikutuksista kuluttajien vedenhintaan Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaiden välinen osakassopimus, vesijohdon pääomakustannusten annuiteettilaskelma Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen vesihuoltotyösopimukseksi ja sopimuksen siirtolinjan rakentamisesta Kaarinan ja Paraisten välille. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen sopimaan Kaarinan kaupungin kanssa tarkemmista yksityiskohdista koskien syöttövesijohdon rakentamista Kaarinan kaupungin alueille ja muista kysymyksistä liittyen vedenjakeluun Littoisten ja Tennbyn vesitornin välillä. Kaupunginvaltuusto antaa vesihuoltolaitokselle tehtäväksi tehdä kartoituksen eri kunta-alueiden vedenhinnasta ja vedentuotannon kunnallisesta subventiosta. Kaupunginvaltuusto antaa vesihuoltolaitokselle tehtäväksi myös laatia periaate-ehdotuksen siitä, miten vedenhintaa voitaisiin Länsi-Turunmaan kaupungissa subventoida ja miten kuluttajien lopullinen vedenhinta vahvistetaan. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 89 Liitteet 8-10: Oheismateriaali, liitteet 11-12: Vesihuoltotyösopimus, sopimus siirtolinjan rakentamisesta Kaarinan ja Paraisten välille, laskelma siirtojohtojen pääomakustannusten ja kunnallisen subventoinnin vaikutuksista kuluttajien vedenhintaan Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaiden välinen osakassopimus, vesijohdon

16 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto pääomakustannusten annuiteettilaskelma Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ehdotuksen vesihuoltotyösopimukseksi ja so pimuksen siirtolinjan rakenta misesta Kaarinan ja Paraisten välille. Kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen sopimaan Kaarinan kaupungin kanssa tarkemmista yksityiskohdista koskien syöttövesijohdon rakentamista Kaarinan kaupungin alueille ja muista kysymyksistä liittyen vedenjakeluun Littoisten ja Tennbyn vesitornin välillä. Kaupunginvaltuusto päätti antaa vesihuoltolaitokselle tehtäväksi tehdä kartoi tuk sen eri kunta-alueiden vedenhinnasta ja vedentuotannon kunnallisesta subventiosta. Kaupunginvaltuusto antoi vesihuoltolaitokselle tehtäväksi myös laatia pe riaate-ehdotuksen siitä, miten vedenhintaa voitaisiin Länsi-Turunmaan kaupungissa subventoida ja miten kuluttajien lopullinen vedenhinta vahvistetaan.

17 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamustehtävistä vapauttaminen, Richard Siivonen 3360/ /2011 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Richard Siivonen on ilmoittanut, että hänen kotipaikkakuntansa on alkaen Helsinki. Tämä merkitsee sitä, että hän menettää vaalikelpoisuutensa Länsi-Turunmaan kaupungin luottamustehtäviin. Richard Siivonen on tämän vuoksi anonut vapautusta luottamustehtävistä Länsi-Turunmaan sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenenä ja kulttuurilautakunnan henkilökohtaisena varajäsenenä. Ehdotus: Kaupunginvaltuusto toteaa, että Richard Siivosen luottamustehtävät sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenenä ja kulttuurilautakunnan henkilökohtaisena varajäsenenä ovat päättyneet hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa. Kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon uuden jäsenen ja kulttuurilautakuntaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 90 Kaupunginvaltuusto totesi, että Richard Siivosen luottamustehtävät sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenenä ja kulttuurilautakunnan henkilökohtaisena varajäsenenä ovat päättyneet hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa. Keskustelun kuluessa Andreas von Bergmann ehdotti Marcus Lepolan valitsemista sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston uudeksi jäseneksi ja Jan Erikssonin valitsemista kulttuurilautakunnan henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Puheenjohtaja kysyi, voiko kaupunginvaltuusto valita yksimielisesti Marcus Lepolan uudeksi jäseneksi sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon ja Jan Erikssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuurilautakuntaan. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Marcus Lepolan sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaos ton uudeksi jäseneksi ja Jan Erikssonin Sverker Engströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuurilautakuntaan.

18 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus Valmistelija: Talousjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kuntalain 65 :n 1 momentin mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisohjeet. Lautakunnat ovat laatineet talousarvioehdotuksensa näiden ohjeiden pohjalta. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginjohtajan ehdotus on nettomäärärahojen osalta -1,04 miljoonaa euroa lautakuntien ehdotusta pienempi. Talousarvioehdotuksen vuosikatteeksi muodostuu 3,8 miljoonaa euroa, tulokseksi euroa ja alijäämäksi euroa. Kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Taloussuunnitelma osoittaa tasapainoa suunnittelukaudella. Koko taloussuunnitelmakauden ylijäämä kartuttaa nykyistä kertynyttä ylijäämää eurolla. Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2014 jälkeen olevan euroa. Kaupungin tulojen kehitys Länsi-Turunmaan veroennusteen lähtökohtana ovat Kuntaliiton ennusteet verotettavien tulojen kehityksestä, paitsi kiinteistöveron osalta, johon on tehty hienoinen tarkistus vuonna 2011 laskutettua kiinteistöveroa koskevien tietojen perusteella. Talousarviovuoden 2012 kunnallinen tuloveroprosentti on 19,25. Kiinteistöveron ns. yleinen prosentti on 1,3. Vakinaisten asuntojen kiinteistöveroprosentti on 0,32.

19 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Verojen arvioidaan vuonna 2012 kokonaisuudessaan muodostuvan noin 2,8 miljoonaa euroa suuremmiksi kuin vuoden 2011 talousarviossa ja euroa suuremmiksi kuin vuoden 2011 ennusteessa. Valtionosuuksien arvioidaan kokonaisuudessaan lisääntyvän 1,7 miljoonalla eurolla eli 5,85 %:lla suhteessa vuoden 2011 valtionosuuksiin. Vero- ja valtionosuusrahoituksen odotetaan tänä vuonna kokonaisuudessaan lisääntyvän kokonaiset 3,3 %, kun niiden vuonna 2012 odotetaan lisääntyvän 2,6 %:lla. Ehdotus käyttötalousarvioksi Kaupungin käyttötalouden nettomenoiksi arvioidaan 83,1 miljoonaa euroa vuonna Ne lisääntyvät 8,2 % vuonna 2012 suhteessa vuoden 2011 talousarvioon. Käyttötulojen arvioidaan yhdistymisavustuksen pois jäämisen vuoksi vähenevän 1,8 miljoonalla eurolla 25,7 miljoonaan euroon, mikä on -6,6 % vähemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Käyttömenoiksi arvioidaan 108,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 4,5 miljoonaa euroa eli 4,3 % enemmän kuin vuodelle 2011 budjetoidut määrärahat ja 3,2 miljoonaa euroa enemmän kuin elokuun 2011 ennusteessa. Lautakuntien talousarvioehdotusten nettomenoja vähennettiin kaupunginjohtajan ehdotukseen eurolla. Käyttötalouden kokonaisnettokustannukset ylittävät ehdotuksessa silti kaupunginhallituksen asettaman talousarviokehyksen yhteensä 1,58 miljoonalla eurolla. Ehdotus investointitalousarvioksi Kaupungilla on ekspansiivinen investointitalousarvio. Tällä tavoin kaupunki osallistuu kokonaiskysynnän lisäämiseen ja suhdannelaskun loiventamiseen alueellamme. Vuoden talousarviossa 2012 kokonaisinvestointikustannukset ovat euroa netto. Vuosikate ei riitä investointien omarahoitukseen, vaan syntyy 4,0 miljoonan euron rahoitustarve. Vuosikate kattaa investoinneista 48,5 %. Liitteet 37-38: Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Talousarvioperustelut Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisen ehdotuksen vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Inger Karlsson ehdotti, että terveydenhuollon kolmas tavoite kohdassa Tavoitteet 2012 muutetaan seuraavasti: Arviointi: Vuodeosastojen suuntautuminen eri hoitomuotoihin, akuuttiin ja kuntouttavaan hoitoon sekä pitkäaikaispotilaiden sairaanhoitoon ja intervallihoitoon, vastaa tavoitetta. Malmkullan osaston 3 suunnittelu ja uudelleenjärjestelyt toteutetaan Malmkullan palvelutarpeen antaessa tämän myöten. Uudelleenjärjestelyt toteutetaan hallitusti yksittäisten potilaiden toiveet huomioon ottaen.

20 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tavoitetaso: Hoitopaikkojen määrä ja henkilöstömitoitus vastaavat annettuja direktiivejä. Malmkullan uudelleenjärjestelyt toteutettu. Esittelijä yhtyi Inger Karlssonin ehdotukseen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Inger Karlssonin ehdotuksen, johon esittelijä oli yhtynyt. Cornelius Colliander ehdotti Widar Nybergin kannattamana, että terveydenhuollon kolmas tavoite poistetaan kokonaisuudessaan. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu vastaehdotus ja että kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän muutetusta ehdotuksesta ja Cornelius Collianderin ehdotuksesta siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Cornelius Collianderin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 9 kpl Ei-ääniä 2 kpl. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on päättänyt esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti. Liite 39: Äänestyspöytäkirja liitteenä Denina Björklund ehdotti vanhustenhuoltoon lisäyksenä seuraavaa uutta tavoitetta: Tavoitteet Vanhustenhoitoon ja -huoltoon syntyy uusia yhteistyömuotoja ja tehostettua palveluasumista suunnitellaan. Kohdan Tavoitteet tavoitteisiin tehdään viimeisenä lauseena seuraava lisäys: Tehostettua palveluasumista laajennetaan. Esittelijä yhtyi Denina Björklundin ehdotukseen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Denina Björklundin ehdotuksen, johon esittelijä oli yhtynyt. Inger Karlsson ehdotti Widar Nybergin ja Andreas von Bergmannin kannattamana, että terveydenhuollon vuoden 2012 neljäs tavoite muutetaan seuraavasti: Tavoitetaso: Uusien tilaratkaisujen toteutus aloitettu. Andreas von Bergmann ehdotti Inger Karlssonin ehdotukseen seuraavaa lisäystä: Kaupunginvaltuusto hyväksyy kokonaissuunnittelun huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Esittelijä yhtyi Inger Karlssonin ehdotukseen Andreas von Bergmannin tekemällä lisäyksellä täydennettynä.

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Ympäristölautakunta 179 16.11.2016 Kaupunginhallitus 258 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 130 13.12.2016 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 3476/02.05.00.00/2016 Ympäristölautakunta 16.11.2016 179 Valmistelija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Kaupunginhallitus 100 08.04.2008 Kaupunginvaltuusto 38 15.04.2008 Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto 20 17.04.2008 Kaupunginhallitus 120 06.05.2008 LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 3/2011 1 TID - AIKA 04.07.2011 klo 18:00 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 27 Pöytäkrijantarkastajien valitseminen 3 28 Ilmoitusasiat 4 29

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vesihuoltolaitoksen johtokunta 11.06.2008 TID - AIKA 17:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo / Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen:

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen: Kaupunginhallitus 156 23.06.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 28.08.2014 Selvitys Turun hallinto-oikeudelle Cornelius Collianderin ym. valituksen johdosta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARAINEN HOUTSKARI, KIVIMO BENSTRAND HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58 4/2015 55 TID - AIKA 13.08.2015 kl./klo 15:00-17:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 57 30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen.

Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Kaupunginhallitus 161 22.08.2016 Kaupunginhallitus 205 03.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 18.10.2016 Nordkalk Oy Ab:n omistuksen purkaminen Paraisten Vesi Oy:ssä 2185/00.01.00.03/2015 Kaupunginhallitus 22.08.2016

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 741/2013 02.05.06 Kaupunginhallitus 192 20.6.2016 98 Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2014 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I Muutosalue koskee tiloja: Kummeli 529-409-5-3, Kaukoranta 529-409-4-2 Tamminiemi I 529-402-1-40, Tamminiemi II 529-412-1-36,

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 252. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 253

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 252. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 253 7/2016 249 Kaupunginhallitus TID - AIKA 06.06.2016 kl./klo 15:00-19:16 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 252 115 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot