Värit ja niiden merkitys käyttöliittymän visuaalisessa suunnittelussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Värit ja niiden merkitys käyttöliittymän visuaalisessa suunnittelussa"

Transkriptio

1 Värit ja niiden merkitys käyttöliittymän visuaalisessa suunnittelussa Mari Mankki 57356S

2 Sisällysluettelo 1. Värin fysiikka Värinmuodostus Värinäön toiminta Väriteoriat Trikromaattinen väriteoria Vastakkaisprosessointiteoria Värisokeus Värien havaitseminen Värit käyttöliittymän suunnitteluvälineenä Lähdeluettelo...9 2

3 1. Värin fysiikka Värit ja niiden havaitseminen tuntuu varsin itsestään selvältä, mutta on todellisuudessa varsin monimutkainen prosessi. Värin fyysinen stimulus on valon sähkömagneettisen säteilyn spektrin näkyvä osa, ja eri aallonpituudet on totuttu yhdistämään eri väreihin: nm violetti, nm sininen, nm vihreä, nm keltainen, nm oranssi ja nm punainen. Valo itsessään ei kuitenkaan ole minkään väristä (ts. valkoinen valo sisältää kaikkia aallonpituuksia), vaan havaittava väri riippuu kohteen reflektanssista eli ominaisuudesta heijastaa eri aallonpituuksia. [1] Kuva 1: Sähkömagneettisen säteilyn spektri [6] Värin käsitettä voidaan luonnehtia kolmella ominaisuudella: värikylläisyys, valoisuus tai kirkkaus ja värisävy. [2] Värisävyllä tarkoitetaan havaittavaa aallonpituutta, ja värit jaotellaan vielä kromaattisiin ja akromaattisiin sen mukaan miten ne heijastavat valoa. Akromaattisten värien heijastus on yhtä suuri koko spektrin alueella, ja tällaisia värejä ovat musta, valkoinen ja harmaan eri sävyt. Kromaattisten värien heijastuminen on sen sijaan epätasaisista, kohde ei heijasta kaikkia spektrin aallonpituuksia yhtä paljon, vaan se absorboi osan ja heijastaa loput aallonpituudet. Ilmiö on nimeltään selektiivinen heijastuminen ja siitä riippuu, minkä värisenä kohteen havaitsemme. Kromaattisia värejä ovat mm. punainen, keltainen, vihreä ja sininen. Värikylläisyys eli saturaatio indikoi sitä, kuinka puhdas väri on. Värin valoisuudella tai kirkkaudella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon värissä on mukana mustaa tai valkoista. [1], [2], [4] 1.1 Värinmuodostus Eri värisävyjä voidaan muodostaa sekoittamalla keskenään kahta tai useampaa väriä, sekoittamisessa eli värinmuodostuksessa voidaan erotella kaksi tapaa: summaava eli additiivinen ja vähentävä eli subtraktiivinen värinmuodostus. Näiden kahden tavan erot voidaan parhaiten havainnollistaa ajattelemalla punaisen, sinisen ja vihreän valon yhdistämistä ja vertaamalla lopputulosta vastaavan värisiä maaleja yhdistelemällä saatuun väriin. Valojen yhdistämisellä aikaansaadaan valkoisen värinen valo, kun taas eri maaleja yhdistelemällä saatu väri on jotakin ruskean tai mustan tapaista sekoitussuhteista riippuen. Erot johtuvat siitä, että additiivisessa värinmuodostuksessa pinnasta heijastuu kaikkia valon aallonpituuksia kun valo havaitaan valkoisena, eli valkoinen valo on aikaansaatu summaamalla yhteen eri aallonpituuksisia valoja, kun taas subtraktiivisessa värinmuodostuksessa on kyse selektiivisestä heijastumisesta ja eri väriset pinnat luodaan väripigmentein. Tietokonemaailmassa puhutaan myös CMYK- ja RGB-värijärjestelmistä, CMYK-värit on aikaansaatu subtraktiivisella ja RGB-värit additiivisella värinmuodostuksella. Printtimediassa käytetään useimmiten CMYK-värejä ja televisioissa ja monitoreissa RGB-järjestelmää. [1], [2], [4] 2. Värinäön toiminta Ihmisen ja monien eläinten kyvyn havaita eri aallonpituudet eri väreinä taustalla on monimutkainen näköjärjestelmä, joka koostuu aistiärsykkeiden vastaanotosta ja kyvystä prosessoida ja koodata niitä näköjärjestelmän kannalta hyödylliseen muotoon. Fysikaaliset stimulukset eli aallonpituudet heijastuvat 3

4 silmän mykiön läpi verkkokalvolle, jonka reseptorit vastaanottavat sen ja lähettävät signaalit sähköimpulsseina edelleen aivoille prosessoitavaksi. [1], [2], [4] Kuva 2: Silmän rakenne [4] Värinäön kannalta olennainen näköjärjestelmän osa on verkkokalvo ja sen rakenne. Verkkokalvo koostuu kuudenlaista reseptoreista: tärkeimpänä tappi- ja sauvasolut sekä horisontaali-, amakriini-, bipolaari- ja gangliosoluista. Verkkokalvo on jaettu solujakauman mukaan kahteen osaan: foveaan ja perifeeriseen alueeseen. Fovealla eli tarkan näön alueella on ainoastaan tappisoluja, jotka ovat erikoistuneet värinäköön, ja periferialla on sauvasoluja ja joitakin tappisoluja. Sauvasolut vastaavat hämäränäöstä, ne aistivat kaiken mustavalkoisena ja havaitsevat hyvin myös näkökentän äärialueilla tapahtuvan liikkeen. Sauvasoluja on n. 120 milj. ja tappisoluja n. 50 milj. kappaletta, joista 64 % on pitkäaaltoisen valon (punainen), 32 % keskipitkän (vihreä) ja 4 % lyhytaaltoisen valon (sininen) havaitsemiseen. Ihminen erottaa jopa n. 7 miljoonaa eri värisävyä ja 200 eri harmaasävyä. [1], [2], [4] Kuva 3: Verkkokalvon rakenne Tappi- ja sauvasolujen epätasaisen jakautumisen vuoksi ihmisen näkökyky on erilainen pimeässä tai hämärässä kuin kirkkaassa päivänvalossa. Siirryttäessä valoisasta pimeään silmät suorittavat hämäräadaptaation, eli siirtyvät tappinäöstä sauvanäköön (Purkinjeen siirtymä). Solujen eri spektraaliherkkyys johtuu niiden kyvystä absorboida eri aallonpituuksia, ja sauvasolujen hämäränäkökyvyn vuoksi pimeässä havaitaan parhaiten lyhytaaltoinen valo. Punainen väri ei näy pimeässä ollenkaan, mutta toisaalta se on ainoa aallonpituus, joka ei vie hämäränäkökykyä. [1] 4

5 2.1 Väriteoriat Trikromaattinen väriteoria Psykologian alueella on voimassa kaksi toisiaan täydentävää teoriaa: trikromaattinen väriteoria ja vastakkaisten värien teoria (opponent-process theory). Hermann von Helmholzin ( ) kehittämän trikromaattisen teorian mukaan värin näkeminen riippuu kolmesta eri reseptorimekanismista, joista jokaisella on eri spektraaliherkkyys. Teoria olettaa, että tietyn aallonpituuden omaava valo ärsyttää eri tavalla jokaista kolmea eri pigmenttityyppiä, ja pigmenttien eri asteinen stimulaatio aiheuttaa värien havaitsemisen. Visuaalinen pigmentti koostuu opsin- ja retinal-osista, opsin on iso proteiini ja retinal on pieni valoherkkä molekyyli, joka vastaa visuaalisesta transduktiosta. Eri pigmenttityyppien erot johtuvat erilaisista opsin-osan aminohappoketjuista, joilla on erilaiset kyvyt absorboida valoa. [1] Metamerismi on ilmiö, jossa kaksi fyysisesti erilaista ärsykettä (valoa) näyttävät samanvärisiltä, koska ne ärsyttävät reseptoreita samalla tavalla. Värinäköön vaaditaan vähintään kaksi erilaista pigmenttityyppiä, sillä jos ihmisellä on vain yksi reseptorityyppi, voidaan eri aallonpituuksien intensiteettejä säätämällä aiheuttaa samantyyppinen stimulaatio reseptorissa. Kahden pigmenttityypin näöllä operaatio ei onnistu, sillä ei ole mahdollista aikaansaada molemmissa pigmenteissä samanlainen responssi samanaikaisesti. [1] Vastakkaisprosessointiteoria Ewald Heringin ( ) vastakkaisten värien teoria esittää värinäön aiheutuvan sinisen ja keltaisen sekä punaisen ja vihreän generoimista vastakkaisista responsseista. Teorian mukaan on olemassa vastakkaistyyppisiä neuroneja, jotka aiheuttavat tietylle aallonpituudelle fysiologisesti vastakkaiset inhibitoriset ja ekshibitoriset reaktiot, esimerkiksi sininen väri aiheuttaa reaktion sen jälkeen myös keltaiseen reagoivassa solussa. Samasta syystä aiheutuvat myös jälkikuvat, katsottaessa pitkään jotakin kromaattista väriä ja sen jälkeen kohdistetaan katse esim. valkoiseen seinään, näkyy seinällä vastavärien muodostama jälkikuva. Myös samanaikaisen värikontrastin ilmiö selittyy vastakkaisprosessointiteorialla: kun ympäröidään alue tietyllä värillä, alue itse näyttää ympäröivän värin vastavärin väriseltä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että useimpien ihmisten on vaikeampi visualisoida mielessään vastavärejä vierekkäin kuin mitä tahansa muita värisävyjä. [1] Molemmat teoriat pitävät paikkansa, sillä tappireseptorit sijaitsevat näköjärjestelmän alussa, ja vastakkaisprosessointiteorian selittämät havainnollinen parillistaminen (perceptual pairing) ja samanaikainen kontrasti tulevat vasta myöhemmin näköjärjestelmässä. On esitetty, että värit olisivat loppujen lopuksi vain omien aivojemme tuotteita eivätkä fysikaalisen maailman ominaisuuksia. Jokainen aallonpituus on koodattuna aivoihin eri tavalla, mutta mekanismi on vielä epäselvä. Ei myöskään tiedetä, kuinka värit esitetään aivokuorella, mutta siihen arvellaan liittyvän useampia eri alueita. [1] 3. Värisokeus Värien havaitsemisessa esiintyy useita poikkeavaisuuksia ihmisten kesken, ja näitä poikkeavaisuuksia nimitetään yleisesti värisokeudeksi. Värisokeus on suhteellisen yleistä, miehistä n. 8 % ja naisista n. 4 % on värisokeita, yleisin värisokeuden muoto on puna-vihersokeus-tyyppinen protanopia. Puna-vihersokeiden on vaikea erottaa punaista ja vihreää väriä toisistaan. Värisokeuden muotoja voidaan erotella reseptoreista aihetuviksi sekä aivoista johtuviksi. [1] Reseptoreista johtuvaa värisokeutta on kolmea lajia: monokromaatteja, dikromaatteja ja trikromaatteja. Monokromatismi on erityisen harvinaista (1: ) ja se on perinnöllistä. Monokromaateilla ei yleensä ole tappisoluja ollenkaan vaan ainoastaan sauvasoluja, joten he näkevät kaiken harmaan sävyissä. Monokromaateilla on poikkeuksellisen huono visuaalinen hahmottamiskyky ja he ovat herkkiä kirkkaalle valolle. Dikromaateilla on vain kaksi pigmenttiä ja he näkevät joitakin värejä. Dikromaatteja on kolmea tyyppia sen mukaan, mikä pigmentti puuttuu: protanopia, deuteranopia ja tritanopia. Dikromaatit havaisevat tyypillisesti vain kahta eri väriä spektrin alueella, joiden vaihtumispisteessä (neutraali piste) nähdään harmaata. Protanopiassa ihmiseltä puuttuu pitkäaaltoinen pigmentti, protanoopit havaitsevat vain sinistä ja keltaista ja neutraalipiste sijaitsee 492 nm:n kohdalla. Deuteranopiassa keskipitkäaaltoinen pigmentti puuttuu, ja deuteranoopit näkevät myös sinistä ja keltaista kuten protanoopitkin, mutta deuteranoopin 5

6 neutraali piste on 498 nm kohdalla. Tritanopian tarkkaa luonnetta ei ole selvitetty, mutta tritanoopeilta arvellaan puuttuvan lyhytaaltoinen pigmentti, sillä he näkevät sinisen ja punaisen sävyjä, ja tritanooppien neutraali piste on 570 nm:ssa. Kolmas reseptoreissa johtuva värisokeustyyppi on poikkeava trikromatismi, jossa henkilöllä on kolme eri pigmenttityyppiä, mutta normaalin trikromaatin näköön verrattuna huonompi värien erottelukyky. [1] Aivoista johtuva värisokeus eli cerebraalinen akromatopsia on värisokeuden muoto, jossa ihminen pystyy erottelemaan eri aallonpituuksia, mutta ei havaitsemaan värejä, sillä värinäkö edellyttää aallonpituusinformaation lisäksi sen myöhemmän prosessoinnin. [1] 4. Värien havaitseminen Vaikka värin fyysisen ärsykkeen luonne on varsin yksiselitteinen, värien havaitsemiseen vaikuttavat kuitenkin lukuisat tekijät. Edempänä mainittujen värisokeuden, hämäränäköominaisuuksien ja jälkikuvien lisäksi värien havaitsemiseen vaikuttavia ilmiöitä ovat värin konstanssi, kromaattinen adaptaatio, valoisuuden konstanssi, ympäröivät värit ja kolmiulotteisten objektien varjot. [1], [2] Siirryttäessä kaikkia aallonpituuksia sisältävästä auringonvalosta sisälle kellertävämpään hehkulampun valoon, näyttävät valkoiset vaatteet edelleen mielestämme valkoisilta, lukuun ottamatta ehkä pientä sävyeroa. Ilmiötä kutsutaan värin konstanssiksi, jonka ansiosta havaitsemamme väri pysyy suurin piirtein samana valaistuksesta riippumatta luonnollisissa olosuhteissa. Tämän saavuttaakseen näköjärjestelmä joutuu sopeutumaan uusiin, muuttuneisiin olosuhteisiin, ja muutoksesta vastaa kromaattinen adaptaatio. Kromaattinen adaptaatio muuttaa silmän spektraaliherkkyyttä siten, että pitempiaikainen altistuminen kromaattiselle valolle aiheuttaa kyseisen värin väristen kohteiden havaitsemisen vähemmän värikylläisinä kuin normaalisti. [1] Musta ja valkoinen sekä harmaan sävyt havaitaan kuitenkin aina samanvärisinä valaistuksesta riippumatta. Ulkoilmaan viety shakkilauta näyttää edelleen samanväriseltä kuin sisäilmassakin, vaikka suhteellinen valon määrä on ulkona paljon suurempi kuin sisällä. Ilmiö on nimeltään valoisuuden konstanssi, joka takaa akromaattisten värien havaitsemisen samana valaistuksesta riippumatta. Havaitsemisen vakioisuus eri intensiteettien valossa riippuu suhdelukuperiaatteesta (ratio principle), jonka mukaan havaittava väri pysyy samana, jos kohteen ja ympäristön intensiteettien suhde pysyy samana. Kolmiulotteisten objektien havaintoon vaikuttavat objektien muotojen aiheuttamat varjot, ja näköjärjestelmän onkin kyettävä erottamaan toisistaan kahden reflektanssiominaisuudeltaan erilaisen materiaalin vaihtumiskohta (reflektanssireuna) ja valon ja varjon reuna (valaistusreuna). [1] Samanaikaisen värikontrastin ansiosta ympäristön värit vaikuttavat myös havaitsemiseen (vastaväri-ilmiö), ja kohteen väri saattaa näyttää tummemmalta tai vaaleammalta ympäröivästä väristä riippuen. Värin konstanssi taas toimii parhaiten, jos ympärillä on mahdollisimman monta eri väriä vertailukohteena. Ihmisen hyvästä värien erottelukyvystä huolimatta jokapäiväisessä elämässämme on käytössä vain n eri värisävyä. Tämä johtuu ns. muistiefektistä, eli emme useinkaan muista tarkkoja värisävyjä niin hyvin, että pystyisimme mielessämme erottelemaan ne toisistaan. Tutut kohteet ja asiat muistetaan kaikkein värikylläisimpinä, kuten puut ovat vihreitä, taivas vaaleansininen, stop-merkki punainen jne. [1] 5. Värit käyttöliittymän suunnitteluvälineenä 5.1 Värien ilmaisuvoima Värit ovat varsin voimallinen väline käyttöliittymän suunnittelussa, ja oikeiden värien valinnalla voidaan tehdä käyttöliittymästä miellyttävä, kiinnostava, uskottava, helposti opittava ja muistettava, helpottaa navigointia ja luettavuutta, korostaa haluttuja kohtia ja kiinnittää käyttäjän huomio niihin. Tämän vuoksi värisuunnittelu kannattaa tehdä huolella, sillä valitsemalla väärät värit voidaan helposti pilata muuten onnistunut käyttöliittymä. Värien avulla voidaan myös varsin näppärästi koodata merkityksiä, ilmaista määrää, suhdetta, aikaa ja edistymistä. Väreihin liittyy myös paljon sosiaalisia, kulttuurisia, poliittisia ja emotionaalisia assosiaatioita, jotka kannattaa pitää mielessä käyttöliittymää suunniteltaessa. Suunnittelija voi kääntää assosioidut merkitykset edukseen, ja helpottaa niiden avulla käyttäjän tehtävien suoritusta. [2] 6

7 Loogisella värien valinnalla voidaan myös ryhmitellä käyttöliittymän komponentteja ja tehdä kokonaisuudesta looginen ja yhtenäinen sekä auttaa käyttäjää tunnistamaan eri toimintoja tai komponentteja. Värillä voidaan myös ilmaista käyttöliittymän eri tiloja eli moodeja, tai ilmaista jonkun toiminnon disabloituminen tai enabloituminen. Värit ponnahtavat käyttäjän silmiin jo esitietoisessa vaiheessa, joten niiden avulla voidaan nopeuttaa tietyn elementin tai kohdan hakua. [2], [3], [5] 5.2 Värisuunnittelu Eri värejä ei kuitenkaan kannata sotkea liian montaa, sillä lopputulos on helposti sotkuinen, epäselvä tai epämiellyttävä käyttää ja katsella. Hyvä värien määrä on työmuistin kapasiteetin mukaan 5+-2 väriä, jos käyttäjä joutuu muistamaan värien merkityksen. Kuten aiemminkin mainittu, eri värit vaikuttavat toisiinsa ja sen lisäksi värin havaintoon vaikuttavat sen koko, muoto ja sijainti. Eri värisävyt voidaan jaotella kylmiin ja lämpimiin värisävyihin, joista vaaleat, kirkkaat ja lämpimät värit näyttävät nousevan lähemmäksi katsojaa. Vaaleat siniset sävyt ovatkin pääsääntöisesti hyviä taustavärejä, mutta tämäkin riippuu muista, ympärillä olevista väreistä. Vahvat kromaattiset värit ovat huonoja taustavärejä, sillä ne nousevat esille ja vetävät käyttäjän huomion vahvasti puoleensa ja aiheuttavat väreilyä alueiden reunoilla. Kromaattisten värien aiheuttamien jälkikuvien vuoksi vahvoja värejä tulisikin käyttää harkiten, esim. korostamiseen ja huomioväriksi. [2], [5] 5.3 Estetiikka Käyttöliittymän suunnittelussa tavoitteena on tehdä visuaalisesta ilmeestä mielenkiintoinen ja harmoninen kokonaisuus. Suositukset värien valinnalle riippuvat siitä, millaisia asioita halutaan viestiä, mutta useimmissa tapauksissa turvallisinta on samantyyppisten värien yhdisteleminen. Väriharmonioita on neljää eri tyyppiä: lähiväriharmonia, vastaväriharmonia, yksiväriharmonia ja valööriharmonia. Lähiväriharmoniassa värit valitaan väriympyrästä suhteellisen rajoitetulta alueelta läheltä toisiaan, vastaväriharmonian teho perustuu vastakkaisten värien luomaan jännitteeseen, yksiväriharmoniassa käytössä on vain yksi sävy, jonka kirkkautta muunnellaan ja valööriharmonia aikaansaadaan käyttämällä vain akromaattisia värisävyjä. Värejä valittaessa kannattaa myös huomioida, että tekstin ja taustan värinen kontrasti on riittävä. [2], [5] Värien luomat symbolimerkitykset riippuvat kulttuurista ja sosiaalisesta ympäristöstä sekä yksilön historiasta. Korostaminen kannattaa tehdä vahvoilla kromaattisilla väreillä, tutkimusten mukaan huomioarvoltaan parhaimmat ovat punainen ja oranssi, jotka perinteisesti mielletään vaaran tai huomion väreiksi. Länsimaalaiset ihmiset tyypillisesti assosioivat punaiseen mm. vaaran, lämmön, hämmennyksen, veren, suuttumuksen ja vihan käsitteet. Emotionaalisesti punainen mielletään optimismin, aggressiivisuuden, rohkeuden ja tehokkuuden sekä intohimon ja rakkauden väriksi. Punaiseen liitettäviä poliittisia assosiaatiota ovat kommunismi ja vasemmistoliitto. Keltainen on paitsi huomioväri myös voittajan väri, ja se assosioidaan usein aurinkoon ja idealismiin. Vihreä on turvallisuuden, luonnon, varallisuuden ja rahan väri, mutta toisaalta liitetään myös kateuteen ja myrkyllisyyteen. Sininen on kylmyyden, rauhallisuuden ja tummansininen auktoriteetin väri. Valkoinen taas on valoisuuden, viisauden ja viattomuuden väri, ja liitetään usein lumeen ja joissain kulttuureissa suruun ja kuolemaan. Musta on pimeyden, yön ja paheellisuuden, toisaalta kuitenkin viisauden, arvokkuuden ja tyylikkyyden väri. [2], [5] 5.4 Erityisryhmien huomioiminen Käyttöliittymää suunnitellessa kannattaa ensimmäiset versiot suunnitella mustavalkoisiksi, ja vasta myöhemmin lisätä värit. Värisävy ei koskaan saisi olla ainoa tiettyä asiaa tai tilaa ilmaiseva vihje värisokeiden vuoksi. Monivärisiin kuvakkeisiin kannattaa liittää vihjetekstit ja huolehtia riittävästä kontrastista tekstin ja taustan välillä sekä kuvien sisällä. Vierekkäin ei kannata käyttää punaista, vihreää, ruskeaa, harmaata ja violettia väriä, sillä värisokeiden on vaikea erottaa niitä toisistaan. Parhaiten värisokeat erottavat sinisen, keltaisen, mustan ja valkoisen. Muuttuvia värisignaaleja tulee välttää, etenkin punaisesta vihreään, punaisesta keltaiseen tai vihreästä keltaiseen muuttuvia. Myös iäkkäämpien ihmisten värienerottelukyky on heikentynyt, ja heidän on vaikea erottaa etenkin sinisen sävyjä toisistaan. Iäkkäät ihmiset kannattaa huomioida pitämällä riittävä kontrasti tekstin ja taustan välillä. [2] 7

8 5.5 Yleisiä suunnittelusääntöjä Käyttöliittymäsuunnittelun tarkoituksena on tehdä koneen ja ihmisen välisestä rajapinnasta sellainen, että sen käyttö on ihmiselle luontevaa ja intuitiivista. Värien valinta ja visuaalinen suunnittelu on osittain makukysymys, mutta yleisiä, hyväksi havaittuja suunnitteluperiaatteitakin on olemassa, ja ne kannattaa ottaa huomioon. Merkityksen koodaaminen värien avulla on mahdollista, mutta esimerkiksi määrää ei voi ymmärrettävästi ilmaista värisävyllä, vaan siihen tulee käyttää värikylläisyyden ja valoisuuden eri asteita. Jos kuitenkin välttämättä haluaa ilmaista määrän värisävyjen avulla, tulee asteikon järjestyksenä käyttää spektrin järjestystä. Värien syvyysvaikutuksen vuoksi lämpimät, tummat ja puhtaat värit ovat huonoja taustavärejä. Verkkokalvon rakenteesta johtuen tarkan näön alueella sininen väri erottuu huonosti ja reuna-alueella hyvin. Tämän vuoksi etenkin vaaleat sinisen sävyt ovat huonoja valintoja tekstin väriksi. Samasta syystä äärialueilla tapahtuva liike havaitaan varsin hyvin, ja sitä voi käyttää hyväksi mm. käyttäjän huomion kohdistamiseen esimerkiksi virhetilanteessa. Mikäli käyttöliittymää on tarkoitus käyttää pimeässä, parhaiten havaitaan vaalea teksti keskitummalla pohjalla ja huonoiten punainen väri. Valoisiin olosuhteisiin paras valinta on tumma teksti, ohuet viivat ja pienet muodot vaalealla pohjalla. [2], [3] 8

9 6. Lähdeluettelo [1] Goldstein, E. Bruce: Sensation and Perception. Wadsworth Group, Sixth Edition, [2] Sinkkonen et al.: Käytettävyyden psykologia. Edita, 2. painos, [3] TKK: T Käyttöliittymäpsykologia, Raino Vastamäki: luentokalvot 2003 URL: Viitattu [4] Volantis Oy: Värien havaitseminen, 2003 URL: Viitattu [5] Revonkorpi, Minja: Käyttöliittymän visuaalinen suunnittelu, 2003 URL: Viitattu [6] Electromagnetic Spectrum URL: Viitattu

Ihminen havaitsijana: Luento 8. Jukka Häkkinen ME-C2600

Ihminen havaitsijana: Luento 8. Jukka Häkkinen ME-C2600 Ihminen havaitsijana: Luento 8 Jukka Häkkinen ME-C2600 Kevät 2016 1 Luento 8: Värit 2 Luennon rakenne 1. Kolmiväriteoria 2. Vastakkaisväriteoria 3. Illuusioita 4. Värien pysyvyys 3 4 Värit Värinäkö tarkoittaa

Lisätiedot

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon)

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon) VÄRI VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon) VÄRI ON: Biologiaa: näköaistimus (solut ja aivot) Kemiaa: pigmentti (väriaine, materiaali) VÄRI ON: VÄRI ON: Psykologiaa: havainto

Lisätiedot

VÄRIT 12.2.2015 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - VÄRIT

VÄRIT 12.2.2015 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - VÄRIT VÄRIT 12.2.2015 Väri on silmään saapuvan valon aistittava ominaisuus, joka havaitaan näkö- ja väriaistilla. Värin aistiminen riippuu silmään saapuvan valon sisältämistä aallonpituuksista ja niiden voimakkuuksista.

Lisätiedot

Tilkkuilijan värit. Saana Karlsson

Tilkkuilijan värit. Saana Karlsson Tilkkuilijan värit Saana Karlsson Tilkkutöissä erivärisiä kangaspaloja ommellaan yhteen ja siten muodostetaan erilaisia kuvioita. Värien valinta vaikuttaa siihen miten suunnitellut kuviot tulevat tilkkutyössä

Lisätiedot

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tällä tulostimella voidaan tulostaa värillisiä asiakirjoja. Värituloste herättää huomiota, lisää arvostusta ja tulosteen tai tietojen arvoa. käyttö lisää lukijoiden määrää, sillä väritulosteet luetaan

Lisätiedot

Värien käyttö tiedottavissa www-sivuissa

Värien käyttö tiedottavissa www-sivuissa Värien käyttö tiedottavissa www-sivuissa 12.01.2004 Natalia Kaijalainen 55198D natalia.kaijalainen@hut.fi SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 VÄRIN MÄÄRÄYTYMINEN... 1 SILMÄN VÄRINTUNNISTUS... 1 VÄRI TAUSTALLA

Lisätiedot

VÄREISTÄ JA VAAROISTA

VÄREISTÄ JA VAAROISTA VÄREISTÄ JA VAAROISTA VÄRIEN KÄYTTÖ 1/2 asioiden ryhmittelyyn huomion kiinnittämiseen houkuttelevuuden lisäämiseen tyylikkyyden tavoitteluun kuitenkin liian paljon värejä = värikaaos (5+-2 väriä)

Lisätiedot

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen Näkö Valon havaitseminen Silmä Näkö ja optiikka Näkövirheet ja silmän sairaudet Valo Taittuminen Heijastuminen Silmä Mitä silmän osia tunnistat? Värikalvo? Pupilli? Sarveiskalvo? Kovakalvo? Suonikalvo?

Lisätiedot

PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI

PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI Arvioijan nimi: Päivämäärä ja kellonaika: Arvioitava tila: Sijainti tilassa: Vastaa kysymyksiin annetussa järjestyksessä! Antaessasi vastauksesi asteikkomuodossa,

Lisätiedot

Värisuunnitteluopas. www.e-weber.fi

Värisuunnitteluopas. www.e-weber.fi okkelit kuntoon Värisuunnitteluopas Värien antamat mahdollisuudet rakennussuunnittelussa okkeliratkaisut kätevästi eberiltä www.e-weber.fi Värien antamat mahdollisuudet Tervetuloa eberin värimaailmaan.

Lisätiedot

Marrin teorian pääpointti: Reseptorit

Marrin teorian pääpointti: Reseptorit Marrin teorian pääpointti: V1 Reseptorit Valo -Kun halutaan tunnistaa objekteja, tarvitaan: a) Tarkoituksenmukainen muistiedustus objektista b) Tarkoituksenmukaisesti käsitelty kuvaus objektin tuottamasta

Lisätiedot

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Kasvihuoneongelma. Valon ja aineen vuorovaikutus. Liian tavallinen!

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Kasvihuoneongelma. Valon ja aineen vuorovaikutus. Liian tavallinen! Kasvihuoneongelma Valon ja aineen vuorovaikutus Herra Brown päätti rakentaa puutarhaansa uuden kasvihuoneen. Liian tavallinen! Hänen vaimonsa oli innostunut ideasta. Hän halusi uuden kasvihuoneen olevan

Lisätiedot

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Visuaalinen suunnittelu Ei ole koristelua Visuaalinen ilme vaikuttaa vastaanottokykyyn rauhallista jaksaa katsoa pitempään ja keskittyä

Lisätiedot

Havaitseminen ja tuote. Käytettävyyden psykologia syksy 2004

Havaitseminen ja tuote. Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Havaitseminen ja tuote Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Käytettävyysongelma? biologinen olento psykologinen olento kulttuuriolento sosiaalinen olento yhteiskunnallinen olento Ihminen on... tiedonkäsittelijä

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT HILA JA PRISMA MIKKO LAINE 9. toukokuuta 05. Johdanto Tässä työssä muodostamme lasiprisman dispersiokäyrän ja määritämme työn tekijän silmän herkkyysrajan punaiselle valolle. Lisäksi

Lisätiedot

IHTE-2100 KaSuper 2007-2008 Luento 2: värit, kuvakkeet

IHTE-2100 KaSuper 2007-2008 Luento 2: värit, kuvakkeet IHTE-2100 KaSuper 2007-2008 Luento 2: värit, kuvakkeet Aiheet tänään Värit käyttöliittymäsuunnittelussa Kuvakkeiden suunnittelu Värit käyttöliittymässä Of all design elements, color most exemplifies the

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 3/8: Visuaalinen suunnittelu

Lisätiedot

Tunne Väri. Tikkurila Oyj

Tunne Väri. Tikkurila Oyj Tunne Väri Tikkurila Oyj Väritehtävä Kuvaile näkemääsi väriä vierustoverillesi. Kuvailun perusteella vierustoveri valitsee sävyn ilman, että näyttää sen sinulle Tunne Väri kartalta. 2 Värien muodostuminen

Lisätiedot

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 3-2011- 3.10.2011 RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Yliopistojen erilliset palautteet Helsingin yliopisto LIITE R1 Turun

Lisätiedot

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka. Kari Sormunen Kevät 2014

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka. Kari Sormunen Kevät 2014 VALAISTUSTA VALOSTA Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2014 OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ VALOSTA Oppilaat kuvittelevat, että valo etenee katsojan silmästä katsottavaan kohteeseen.

Lisätiedot

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tulostinajuri tuottaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun erilaisiin tulostustarpeisiin. Joskus saattaa kuitenkin olla tarpeen muuttaa tulostettavan asiakirjan ulkonäköä enemmän kuin tulostinajuri sallii.

Lisätiedot

KÄYTTÖLIITTYMÄT. Visuaalinen suunnittelu

KÄYTTÖLIITTYMÄT. Visuaalinen suunnittelu KÄYTTÖLIITTYMÄT Visuaalinen suunnittelu MUISTETTAVA Yksinkertaisuus Selkeys Johdonmukaisuus Sommittelutyyli on säilytettävä samankaltaisen koko sivustossa Sivustolle yhtenäinen ulkoasu Miellyttävä ulkonäkö

Lisätiedot

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1)

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) Johdanto Maito on tärkeä eläinproteiinin lähde monille ihmisille. Maidon laatu ja sen sisältämät proteiinit riippuvat useista tekijöistä ja esimerkiksi meijereiden

Lisätiedot

PMS 3298 C. (Sanomalehdessä. 100c, 0m, 50y, 5k) PMS 288 C (Sanomalehdessä 95c, 50m, 10y, 5k)

PMS 3298 C. (Sanomalehdessä. 100c, 0m, 50y, 5k) PMS 288 C (Sanomalehdessä 95c, 50m, 10y, 5k) PMS 288 C PMS 360 C PMS 220 C PMS 1525 C PMS 143 C SANOMALEHTIIN 95c, 50m, 10y, 5k 35c, 0m, 100y, 0k 15c, 85m, 17y, 5k 10c, 45m, 95y, 2k 100c, 0m, 50y, 5k 0c, 20m, 100y, 0k KÄYTÖSSÄ ON KAKSI ISKULAUSETTA.

Lisätiedot

Näe luonnon värit. Akutex FT värivalikoima

Näe luonnon värit. Akutex FT värivalikoima Näe luonnon värit Akutex FT värivalikoima Näe luonnon värit Akutex FT värivalikoima Uusia värejä hakiessamme olimme yhteydessä laajaan joukkoon eurooppalaisia arkkitehtejä sekä sisustusja tekstiilisuunnittelijoita.

Lisätiedot

Suunnittelijan sana. 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia

Suunnittelijan sana. 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Suunnittelijan sana 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia Suunnittelijan sana Tämän graafisen ohjeiston tarkoitus

Lisätiedot

Oppitunti 4 Värit 2. vaaleanvihreä - Tämä on vaaleanvihreä väri. vaaleanvihreä sammakko - Tämä sammakko on vaaleanvihreä.

Oppitunti 4 Värit 2. vaaleanvihreä - Tämä on vaaleanvihreä väri. vaaleanvihreä sammakko - Tämä sammakko on vaaleanvihreä. Oppitunti 4 Värit 2 musta - Tämä on musta väri. musta salkku - Tämä salkku on musta. musta sähköpistoke - Tämä sähköpistoke on musta. musta kissa - Tämä kissa on musta. Käännä omalle kielellesi. 1 vaaleanvihreä

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia Graafinen ohjeistus Taustaa Logon elementit Mittasuhtet Suoja-alue Värimääritykset Logon sijoittelu Kirjasintyypit eli typografia Taustaa Nuorten Kotkien alkuperäinen logo on vaakunamalliseen kehyksen

Lisätiedot

10/2011 Vinkkejä värivastaavuuden määritykseen

10/2011 Vinkkejä värivastaavuuden määritykseen Sävyvastaavaisuus Hyvä korjaustyö edellyttää joskus että sävyvastaavuus saavutetaan sävyttämällä tai häivytyksen avulla, tai kiillottamalla vanha maali. On siis tärkeää että vertaus alkuperäisen maalin

Lisätiedot

Lajittelu 10 Transponointi 12 GRAAFINEN ESITTÄMINEN 14 KAIKILLE KAAVIOTYYPEILLE YHTEISIÄ OMINAISUUKSIA 16 KAAVIOTYYPIT 18

Lajittelu 10 Transponointi 12 GRAAFINEN ESITTÄMINEN 14 KAIKILLE KAAVIOTYYPEILLE YHTEISIÄ OMINAISUUKSIA 16 KAAVIOTYYPIT 18 SISÄLTÖ NUMEERISEN TIEDON ESITTÄMINEN 7 ESITYSTAVAN VALINTA 7 HAVAINNOLLINEN TAULUKKO 10 Lajittelu 10 Transponointi 12 GRAAFINEN ESITTÄMINEN 14 KAIKILLE KAAVIOTYYPEILLE YHTEISIÄ OMINAISUUKSIA 16 KAAVIOTYYPIT

Lisätiedot

Gimp alkeet XIII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 8. Tasot ja kanavat. Jynkänlahden koulu. Yleistä

Gimp alkeet XIII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 8. Tasot ja kanavat. Jynkänlahden koulu. Yleistä Gimp alkeet XIII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 8 Tasot ja kanavat Yleistä Tasot eli layerit ovat tärkeä osa nykyajan kuvankäsittelyä. Tasojen perusidea on se, että ne ovat läpinäkyviä "kalvoja", joita

Lisätiedot

1. STEREOKUVAPARIN OTTAMINEN ANAGLYFIKUVIA VARTEN. Hyvien stereokuvien ottaminen edellyttää kahden perusasian ymmärtämistä.

1. STEREOKUVAPARIN OTTAMINEN ANAGLYFIKUVIA VARTEN. Hyvien stereokuvien ottaminen edellyttää kahden perusasian ymmärtämistä. 3-D ANAGLYFIKUVIEN TUOTTAMINEN Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio Teknillinen korkeakoulu Petri Rönnholm Perustyövaiheet: A. Ota stereokuvapari B. Poista vasemmasta kuvasta vihreä ja sininen

Lisätiedot

Saksanpystykorvien värit

Saksanpystykorvien värit Saksanpystykorvien värit Ruskea: Kauttaaltaan yksivärinen tummanruskea. Ruskeilla esiintyy joskus harmaata karvaa housuissa, hännässä, silmien ympärillä tai lapojen seudulla. Tämä katsotaan virheeksi tai

Lisätiedot

Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén

Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Sonifikaatio Menetelmä Sovelluksia Mahdollisuuksia Ongelmia Sonifikaatiosovellus: NIR-spektroskopia kariesmittauksissa

Lisätiedot

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) Johdanto Kupari on metalli, jota käytetään esimerkiksi sähköjohtojen, tietokoneiden ja putkiston valmistamisessa. Korkean kysynnän vuoksi kupari on melko kallista. Kuparipitoisen

Lisätiedot

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI sivu 1/5 MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI Kohderyhmä: Kesto: Tavoitteet: Toteutus: Peruskoulu / lukio 15 min. Työn tavoitteena on havainnollistaa

Lisätiedot

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet. Kari Sormunen Syksy 2014

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet. Kari Sormunen Syksy 2014 VALAISTUSTA VALOSTA Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet Kari Sormunen Syksy 2014 OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ VALOSTA Oppilaat kuvittelevat, että valo etenee katsojan silmästä katsottavaan kohteeseen. Todellisuudessa

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. kesä 2017 / v.1.0

GRAAFINEN OHJEISTO. kesä 2017 / v.1.0 GRAAFINEN OHJEISTO kesä 2017 / v.1.0 JOHDANTO Tämän graafisen ohjeiston tarkoitus on ohjeistaa Eläinterapeutin visuaalisen ilmeen käyttöä ja määritellä ulkoasua, sekä visuaalista viestiä. Graafisen ohjeistoon

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA 2 3 4 5 6 Suomen Lions-liitto ry:n graafinen ohjeisto on tehty yhtenäistämään järjestön

Lisätiedot

Tikkurila-opisto: Väristä sävytykseen. Päivi Luomahaara & Evalotte Lindkvist-Suhonen 03/2015

Tikkurila-opisto: Väristä sävytykseen. Päivi Luomahaara & Evalotte Lindkvist-Suhonen 03/2015 Tikkurila-opisto: Väristä sävytykseen Päivi Luomahaara & Evalotte Lindkvist-Suhonen 03/2015 Esityksen pääkohdat Väri ja valo Värien ominaisuudet Värin mittaaminen Värien tekeminen maaleissa ennen ja nyt

Lisätiedot

IHTE-2100 KaSuper Luento 3: visuaaliset suunnitteluperiaatteet, värit. Aiheet tänään. Visuaaliset suunnitteluperiaatteet - Sommittelu.

IHTE-2100 KaSuper Luento 3: visuaaliset suunnitteluperiaatteet, värit. Aiheet tänään. Visuaaliset suunnitteluperiaatteet - Sommittelu. IHTE-2100 KaSuper 2008-2009 Luento 3: visuaaliset suunnitteluperiaatteet, värit Aiheet tänään Visuaaliset suunnitteluperiaatteet - Sommittelu Värit Visuaaliset suunnitteluperiaatteet (Mullet & Sano) Yksinkertaisuus

Lisätiedot

Myytävänä olevat tölkinvedin kukkarot

Myytävänä olevat tölkinvedin kukkarot 1 MUSTA/HOPEA ISO YMPYRÄ KUKKARO Koko 13 x 13 cm, pronssinvärinen kehys, pronssinvärinen nappi Hinta euroa 30 euroa+ postikulut 3 euroa MUSTA/KULTA ISO YMPYRÄ KUKKARO Koko 13 x 13 cm, pronssinvärinen kehys,

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty:

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty: Päivitetty: 8.2.2016 Liikemerkki - vaaka Woikosken liikemerkki muodostuu aina tekstilogosta ja sen yhteydessä olevasta tunnuksesta. Liikemerkin muotoja tai niiden suhteita ei saa venyttää tai vääristää

Lisätiedot

2. Graafi nen yrityskuva

2. Graafi nen yrityskuva 2. Graafi nen yrityskuva 2.1. Näin käytät tunnisteita 2.2. Liikemerkki / logo ja sen suhteet 2.3. Logon ja sloganin suoja-alueet 2.4. Logon käyttö 2.5. Typografi a 2.6. Värit TULIKIVI OYJ:N GRAAFINEN YRITYSKUVA

Lisätiedot

Tänään ohjelmassa. Kognitiivinen mallintaminen Neuraalimallinnus laskarit. Ensi kerralla (11.3.)

Tänään ohjelmassa. Kognitiivinen mallintaminen Neuraalimallinnus laskarit. Ensi kerralla (11.3.) Tänään ohjelmassa Kognitiivinen mallintaminen Neuraalimallinnus 26.2. Nelli Salminen nelli.salminen@helsinki.fi D433 autoassosiaatio, attraktorin käsite esimerkkitapaus: kolme eri tapaa mallintaa kategorista

Lisätiedot

Ihminen havaitsijana: Luento 5. Jukka Häkkinen ME-C2000

Ihminen havaitsijana: Luento 5. Jukka Häkkinen ME-C2000 Ihminen havaitsijana: Luento 5 Jukka Häkkinen ME-C2000 Kevät 2017 1 Luento 5 Näön perusprosessit Näköjärjestelmän rakenne 2 Verkkokalvon välittämä kuva maailmasta 1. Kontrastitieto: On- ja Off-rata 2.

Lisätiedot

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Aiheita Valaistukseen liittyviä peruskäsitteitä Eri lampputyyppien ominaisuuksia Led-lampuissa huomioitavaa Valaistuksen mitoittaminen ja led valaistuksen mahdollisuudet

Lisätiedot

Kanarialinnun perintötekijät Spalt = Saksankielinen sana ja tarkoittaa perityvä mutta ei näkyvä ominaisuus

Kanarialinnun perintötekijät Spalt = Saksankielinen sana ja tarkoittaa perityvä mutta ei näkyvä ominaisuus Kanarialinnun perintötekijät Spalt = Saksankielinen sana ja tarkoittaa perityvä mutta ei näkyvä ominaisuus Koodit eli kansain väliset tunnukset muuttuvat koko ajan, mutta ovat euroopassa laajasti käytössä,

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT LOGO Nenäpäivä-tunnuksen kanssa saa leikkiä ja käyttää mielikuvitusta. Tunnukselle saa löytää uusia mitä merkityksellisempiä

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

TEKSTI // FRANK SEBASTIAN HANSEN. Hallitse KUVATYYLIT A S P N F M. Digikuva 2016

TEKSTI // FRANK SEBASTIAN HANSEN. Hallitse KUVATYYLIT A S P N F M. Digikuva 2016 TEKSTI // FRANK SEBASTIAN HANSEN Hallitse KUVATYYLIT A S P N F M L 34 Kuvatyylillä Maisema tulee taivaan sinisestä ja kasvien vihreästä kylläisiä. 1/200 SEKUNTI F10 ISO 200 24 MM Jo kuvausvaiheessa voit

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO Luova Etelä-Karjala logon lähtökohtana on maantieteellisen alueen muoto liitettynä Saimaaseen ja eteläkarjalaisten kädentaitoihin ja luovuuteen, monipuoliseen taito-tieto-osaamiseen.

Lisätiedot

Värin valinta Tikkurilan värikartoista

Värin valinta Tikkurilan värikartoista Värin valinta Tikkurilan värikartoista Miksi on erilaisia värikarttoja? 12/4/2014 Marika Raike, Tikkurila OYj 2 Tikkurilan värikartat räätälöity maalimateriaalille, peittävyys ja kestävyys optimoitu omat

Lisätiedot

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO 2011 Tämä graafinen ohjeisto esittelee Makulihan logon ja sen sovellukset, sekä antaa ohjeet yritysilmeen käyttöön. Ohjeistoa ja sähköisiä originaaleja käytetään

Lisätiedot

Rullaverhot KUVIOLLISET KANKAAT

Rullaverhot KUVIOLLISET KANKAAT KANKAAT PEITTÄVIÄ TAI LÄPINÄKYVIÄ KATSO KANKAAN LUONNE KANKAAN KOHDALTA DL-596 Valkoharmaa DL-597 Hopean ruskea DL-598 Harmaan hopea DL-599 Valkovihreä Maksimi tilausleveys 195cm DL-3308 Pinkki violetti

Lisätiedot

TERVETULOA VÄRIANALYYSIIN!

TERVETULOA VÄRIANALYYSIIN! TERVETULOA VÄRIANALYYSIIN! www.imagokoulu.fi VÄRIANALYYSI & VÄRIKARTAT 10/21/15 Värianalyysi - Syksy Värianalyysi - Kevät Värianalyysi - Talvi Värianalyysi - Kesä Sopimattomat värit voivat: Tehdä väsyneen

Lisätiedot

Aleksanterinkadun Appro. Tunnusohjeisto 25.2.2015

Aleksanterinkadun Appro. Tunnusohjeisto 25.2.2015 Tunnusohjeisto 25.2.2015 sisällys tunnus 3 1 tunnus tekstillä 4 2 tekstitön tunnus 5 tunnuksen väriversiot 6 tunnus kuvan päällä 7 tunnus 1 n tunnus eli visuaalinen tunniste viittaa muotokieleltään Lahden

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY Ohjeiston sisältö Tämän ohjeiston tarkoitus on antaa selkeät suuntaviivat Ollila Trans Oy:n viestinnälle. Annettuja ohjeita noudattamalla yrityksestä annetaan yhtenäinen,

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään versio 0.8 2010 Graafinen ohjeisto* PIRAATTIPUOLUE * Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään Alkusanat G raafiset ohjeistot ovat viestinnän alan

Lisätiedot

Tunnus. Tunnusta käytetään ensisijaisesti valkoisella pohjalla vihreä-mustana. Hyrräkuvio on aina vihreä. Tunnuksen minimileveys on 30 mm.

Tunnus. Tunnusta käytetään ensisijaisesti valkoisella pohjalla vihreä-mustana. Hyrräkuvio on aina vihreä. Tunnuksen minimileveys on 30 mm. Tunnus Tunnusta käytetään ensisijaisesti valkoisella pohjalla vihreä-mustana. Hyrräkuvio on aina vihreä. Tunnuksen minimileveys on 30 mm. Tunnuksen negatiivi-versiota käytetään vain, jos tunnus on pakko

Lisätiedot

VÄRIEN NIMEÄMINEN JA LASKENNALLINEN ENNUSTAMINEN LUONNOLLISISTA VÄRIKUVISTA

VÄRIEN NIMEÄMINEN JA LASKENNALLINEN ENNUSTAMINEN LUONNOLLISISTA VÄRIKUVISTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tuuli Nurminen VÄRIEN NIMEÄMINEN JA LASKENNALLINEN ENNUSTAMINEN LUONNOLLISISTA VÄRIKUVISTA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Graafiset ohjeet 1 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Tunnus Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus on järjestön nimen alkukirjaimista muodostettu nimilogo,

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SISÄLTÖ TUNNUS JA SEN KÄYTTÖOIKEUS 3 TUNNUKSEN RAKENNE 4 VÄRIT 5 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 6 CO-BRANDING 9 SJ-TUNNUS ja YHTEISÖmerkit 11 TYPOGRAFIA 14 GRAAFISIA

Lisätiedot

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiivinen, tarkka ja käytännöllinen

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiivinen, tarkka ja käytännöllinen Created for design CMYK GUIDE Intuitiivinen, tarkka ja käytännöllinen CMYK GUIDE -kartasta värit löytyvät nopeasti, ja ne ovat painettuina juuri sitä mitä valittiinkin! INTUITIIVINEN Suunnittelijan nopea

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1

Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1 Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1 Toiminta aloitetaan johdattelulla. Tarkoituksena on rakentaa konteksti oppilaiden tutkimukselle ja kysymykselle (Boldattuna oppilaiden työohjeessa),

Lisätiedot

Kenguru 2010 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 5

Kenguru 2010 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 5 Kenguru 2010 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 5 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

Ihminen havaitsijana: Luento 6. Jukka Häkkinen ME-C2600

Ihminen havaitsijana: Luento 6. Jukka Häkkinen ME-C2600 Ihminen havaitsijana: Luento 6 Jukka Häkkinen ME-C2600 Kevät 2016 1 Luento 6 Kontrastiherkkyys Muodon havaitseminen 2 Campbell-Robson-kuva Vaakasuunta = juovaston frekvenssi Pystysuunta = juovaston kontrasti

Lisätiedot

IGORA ROYAL. Klikkaa tästä saadaksesi tuotteista enemmän tietoa: IGORA ROYAL HAPETE LUONNONSÄVYT VAHVISTETUT NEUTRAALISÄVYT VAALENNUSVÄRIT 10- SARJA

IGORA ROYAL. Klikkaa tästä saadaksesi tuotteista enemmän tietoa: IGORA ROYAL HAPETE LUONNONSÄVYT VAHVISTETUT NEUTRAALISÄVYT VAALENNUSVÄRIT 10- SARJA start IGORA ROYAL Klikkaa tästä saadaksesi tuotteista enemmän tietoa: IGORA ROYAL HAPETE LUONNONSÄVYT VAHVISTETUT NEUTRAALISÄVYT MUOTISÄVYT VAALENNUSVÄRIT 10- SARJA VAALENNUSVÄRIT 12- SARJA LUOVAT PASTELLISÄVYT

Lisätiedot

ohjeistus retkikerho

ohjeistus retkikerho Graafinen ohjeistus Esittely Oulun luonnonsuojeluliiton alla toimiva Retkikerho on kanava, jonka avulla voi helposti irrottautua arjesta kaupungin lähiluontoon. Retkitarjonta on hyvin monipuolinen ja kerhon

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa

LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa Minna Kivimäenpää, Jarmo Holopainen Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos (Ympäristöekofysiologia), Kuopio Johanna Riikonen Metsäntutkimuslaitos (Taimitarhatutkimus),

Lisätiedot

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI sivu 1/5 MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI TEORIA Spektroskopia on erittäin yleisesti käytetty analyysimenetelmä laboratorioissa, koska se soveltuu

Lisätiedot

KULTA/MUSTA RAITA LAUKKU KUKKARON KEHYKSELLÄ

KULTA/MUSTA RAITA LAUKKU KUKKARON KEHYKSELLÄ 1 KULTA/MUSTA RAITA LAUKKU KUKKARON KEHYKSELLÄ Kukkaron kehys pronssinvärinen Koko 16 x 18 cm Ketju kullanvärinen, pituus noin 100 cm Tölkinvedin kullanvärinen HOPEA/MUSTA/BEIGE RAITA LAUKKU KUKKARON KEHYKSELLÄ

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Kehät ja väripilvet. Ilmiöistä ja synnystä

Kehät ja väripilvet. Ilmiöistä ja synnystä Kehät ja väripilvet Ilmiöistä ja synnystä Kehät - yleistä Yksi yleisimmistä ilmakehän optisista valoilmiöistä Värireunainen valokiekko Auringon, Kuun tai muun valolähteen ympärillä Maallikoilla ja riviharrastajilla

Lisätiedot

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1.

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1. 1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE 4 1.2 VÄRILLINEN LOGO 5 1.3 LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA 6 1.4 MUSTA LOGO 7 1.5 EI NÄIN 8 3 1.1 Logo ja turva-alue neste jacobsin logo Neste Jacobsin uusi tekstilogo

Lisätiedot

7.4 Fotometria CCD kameralla

7.4 Fotometria CCD kameralla 7.4 Fotometria CCD kameralla Yleisin CCDn käyttötapa Yleensä CCDn edessä käytetään aina jotain suodatinta, jolloin kuvasta saadaan siistimpi valosaaste UV:n ja IR:n interferenssikuviot ilmakehän dispersion

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0 THE VOICE The Voice on hyväntuulinen ja positiivinen ystävä jonka elämäntehtävä on viihdyttäminen! The Voicen idea on soittaa uptempoista pop-musiikkia, jota höystetään mielenkiintoisilla

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

1 Tikkurilan judokat ry Logo- ja tunnusohjeisto 2014. Tikkurilan Judokat Ry Logo ja tunnus 2014

1 Tikkurilan judokat ry Logo- ja tunnusohjeisto 2014. Tikkurilan Judokat Ry Logo ja tunnus 2014 1 Tikkurilan judokat ry Logo- ja tunnusohjeisto 2014 Tikkurilan Judokat Ry Logo ja tunnus 2014 Sisällys 1 Logo ja tunnus 1.1 Cmyk/rgb, kolmiulotteinen 1.2 Harmaasävy, kolmiulotteinen 1.3 Cmyk, kaksiulotteinen

Lisätiedot

WSC7 analysointia. 24.2.2013 Vanha-Ulvila

WSC7 analysointia. 24.2.2013 Vanha-Ulvila WSC7 analysointia 24.2.2013 Vanha-Ulvila Rastiväli 1 Lyhin valinta on sininen Sininen vai Punainen: sininen voi olla pari sekuntia nopeampi. Kesällä keltainen oikaistaisiin katkoviivalla merkittyä reittiä

Lisätiedot

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28 HELIA 1 (15) Luento 3 Käytettävyyden osapuolet... 2 Ihminen tietojenkäsittelijänä... 3 Muistitoiminnot... 4 Työmuisti (lyhytkestoinen muisti )... 4 Säilömuisti (pitkäkestoinen muisti)... 4 Sensoriset muistit...

Lisätiedot

Ihminen käyttäjänä 2006-07. Ärsykkeestä havaintoon

Ihminen käyttäjänä 2006-07. Ärsykkeestä havaintoon Ihminen käyttäjänä 2006-07 Ärsykkeestä havaintoon Luennon tavoitteena on tutustua näköaistimukseen visuaaliseen piirre- ja käsiteohjattuun havaitsemiseen 1 1. Essee http://www.cs.tut.fi/ihte/ Deadline:

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm Graafinen ohje Tunnus Oulu Sinfonian tunnuksena käytetään ensisijaisesti ohessa kuvattua liikemerkin ja nimilogon kiinteää yhdistelmää. Käytössä on huolehdittava, että tunnuksen mittasuhteet sekä nimilogon

Lisätiedot

Visuaalinen ilme (luonnos)

Visuaalinen ilme (luonnos) Työterveys Helsinki Visuaalinen ilme (luonnos) 24.11.2015 1 Työterveys Helsingin ilmeessä sovelletaan Helsingin kaupungille luotuja visuaalisen ilmeen elementtejä uudella kuosilla, tunnuksella ja väripaletilla

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI NO. MAT12-15050-005 VÄRIN JA KIILLON MITTAAMINEN

TUTKIMUSRAPORTTI NO. MAT12-15050-005 VÄRIN JA KIILLON MITTAAMINEN VÄRIN JA KIILLON MITTAAMINEN 1 Veikko Äikäs Energia- ja ympäristötekniikan laitos Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy 26.4.2012 SISÄLTÖ 1 Teoriaa... 2 1.1 Yleistä värimalleista... 2 1.2 RGB ja CMYK mallit...

Lisätiedot

Tunnuksen osat ja typografia

Tunnuksen osat ja typografia g r a a f i n e n o h j e i s t u s 2 0 1 0 2 Tunnuksen osat ja typografia PIKI-tunnus muodostuu merkistä, logo-osasta, ja tekstiosasta. Tunnusta käytetään pääsääntöisesti näiden kolmen osan muodostamana

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SISÄLTÖ TUNNUS JA SEN KÄYTTÖOIKEUS 3 TUNNUKSEN RAKENNE 4 VÄRIT 5 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 6 CO-BRANDING 9 GRAAFISET ELEMENTIT 10 YHTEYSTIEDOT 13 TUNNUS JA

Lisätiedot

PITKÄKARVAISEN SAKSANSEISOJAN VÄRIT koonnut: Saija Suomaa

PITKÄKARVAISEN SAKSANSEISOJAN VÄRIT koonnut: Saija Suomaa PITKÄKARVAISEN SAKSANSEISOJAN VÄRIT koonnut: Saija Suomaa Pentujen rekisteröinnin yhteydessä tulee noudattaa pitkäkarvaisen saksanseisojan rotumääritelmässä mainittuja sallittuja värejä. Rotumääritelmän

Lisätiedot

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Johdanto Tehtävänä on analysoida Saariston ekologia-kurssilla käytettävän tietokoneohjelman käyttöliittymän visuaalisia ominaisuuksia. Vastaa ensiksi VisaWi -lomakkeeseen

Lisätiedot

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212 LOGON PERUSVERSIO PERUSVERSIO Ensisijaisesti käytettävä versio logosta. Käytetään valkoisella tai hyvin vaalealla pinnalla. PERUSVERSIO PUNAINEN NEGA Käytetään tässä ohjeistossa määritellyllä punaisella

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1.0

Graafinen ohjeisto 1.0 Graafinen ohjeisto 1.0 01 01 Peruselementit Logo POP vakuutuksen logo on suunniteltu digitaaliseen ympäristöön ja siksi digitaalinen näkyvyys määrittelee ilmeen. Play-elementti Play-elementti painikkeenomaisena

Lisätiedot

LINJA-AUTONKULJETTAJIEN TYÖVAATEOHJEISTUS

LINJA-AUTONKULJETTAJIEN TYÖVAATEOHJEISTUS LINJA-AUTONKULJETTAJIEN TYÖVAATEOHJEISTUS TURKU KAARINA RAISIO NAANTALI LIETO RUSKO PUKEUTUMINEN ON VIESTI Asiakaspalvelussa pukeutuminen on viesti. Siisti ja huoliteltu pukeutuminen kertoo asiakkaalle,

Lisätiedot