Värit ja niiden merkitys käyttöliittymän visuaalisessa suunnittelussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Värit ja niiden merkitys käyttöliittymän visuaalisessa suunnittelussa"

Transkriptio

1 Värit ja niiden merkitys käyttöliittymän visuaalisessa suunnittelussa Mari Mankki 57356S

2 Sisällysluettelo 1. Värin fysiikka Värinmuodostus Värinäön toiminta Väriteoriat Trikromaattinen väriteoria Vastakkaisprosessointiteoria Värisokeus Värien havaitseminen Värit käyttöliittymän suunnitteluvälineenä Lähdeluettelo...9 2

3 1. Värin fysiikka Värit ja niiden havaitseminen tuntuu varsin itsestään selvältä, mutta on todellisuudessa varsin monimutkainen prosessi. Värin fyysinen stimulus on valon sähkömagneettisen säteilyn spektrin näkyvä osa, ja eri aallonpituudet on totuttu yhdistämään eri väreihin: nm violetti, nm sininen, nm vihreä, nm keltainen, nm oranssi ja nm punainen. Valo itsessään ei kuitenkaan ole minkään väristä (ts. valkoinen valo sisältää kaikkia aallonpituuksia), vaan havaittava väri riippuu kohteen reflektanssista eli ominaisuudesta heijastaa eri aallonpituuksia. [1] Kuva 1: Sähkömagneettisen säteilyn spektri [6] Värin käsitettä voidaan luonnehtia kolmella ominaisuudella: värikylläisyys, valoisuus tai kirkkaus ja värisävy. [2] Värisävyllä tarkoitetaan havaittavaa aallonpituutta, ja värit jaotellaan vielä kromaattisiin ja akromaattisiin sen mukaan miten ne heijastavat valoa. Akromaattisten värien heijastus on yhtä suuri koko spektrin alueella, ja tällaisia värejä ovat musta, valkoinen ja harmaan eri sävyt. Kromaattisten värien heijastuminen on sen sijaan epätasaisista, kohde ei heijasta kaikkia spektrin aallonpituuksia yhtä paljon, vaan se absorboi osan ja heijastaa loput aallonpituudet. Ilmiö on nimeltään selektiivinen heijastuminen ja siitä riippuu, minkä värisenä kohteen havaitsemme. Kromaattisia värejä ovat mm. punainen, keltainen, vihreä ja sininen. Värikylläisyys eli saturaatio indikoi sitä, kuinka puhdas väri on. Värin valoisuudella tai kirkkaudella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon värissä on mukana mustaa tai valkoista. [1], [2], [4] 1.1 Värinmuodostus Eri värisävyjä voidaan muodostaa sekoittamalla keskenään kahta tai useampaa väriä, sekoittamisessa eli värinmuodostuksessa voidaan erotella kaksi tapaa: summaava eli additiivinen ja vähentävä eli subtraktiivinen värinmuodostus. Näiden kahden tavan erot voidaan parhaiten havainnollistaa ajattelemalla punaisen, sinisen ja vihreän valon yhdistämistä ja vertaamalla lopputulosta vastaavan värisiä maaleja yhdistelemällä saatuun väriin. Valojen yhdistämisellä aikaansaadaan valkoisen värinen valo, kun taas eri maaleja yhdistelemällä saatu väri on jotakin ruskean tai mustan tapaista sekoitussuhteista riippuen. Erot johtuvat siitä, että additiivisessa värinmuodostuksessa pinnasta heijastuu kaikkia valon aallonpituuksia kun valo havaitaan valkoisena, eli valkoinen valo on aikaansaatu summaamalla yhteen eri aallonpituuksisia valoja, kun taas subtraktiivisessa värinmuodostuksessa on kyse selektiivisestä heijastumisesta ja eri väriset pinnat luodaan väripigmentein. Tietokonemaailmassa puhutaan myös CMYK- ja RGB-värijärjestelmistä, CMYK-värit on aikaansaatu subtraktiivisella ja RGB-värit additiivisella värinmuodostuksella. Printtimediassa käytetään useimmiten CMYK-värejä ja televisioissa ja monitoreissa RGB-järjestelmää. [1], [2], [4] 2. Värinäön toiminta Ihmisen ja monien eläinten kyvyn havaita eri aallonpituudet eri väreinä taustalla on monimutkainen näköjärjestelmä, joka koostuu aistiärsykkeiden vastaanotosta ja kyvystä prosessoida ja koodata niitä näköjärjestelmän kannalta hyödylliseen muotoon. Fysikaaliset stimulukset eli aallonpituudet heijastuvat 3

4 silmän mykiön läpi verkkokalvolle, jonka reseptorit vastaanottavat sen ja lähettävät signaalit sähköimpulsseina edelleen aivoille prosessoitavaksi. [1], [2], [4] Kuva 2: Silmän rakenne [4] Värinäön kannalta olennainen näköjärjestelmän osa on verkkokalvo ja sen rakenne. Verkkokalvo koostuu kuudenlaista reseptoreista: tärkeimpänä tappi- ja sauvasolut sekä horisontaali-, amakriini-, bipolaari- ja gangliosoluista. Verkkokalvo on jaettu solujakauman mukaan kahteen osaan: foveaan ja perifeeriseen alueeseen. Fovealla eli tarkan näön alueella on ainoastaan tappisoluja, jotka ovat erikoistuneet värinäköön, ja periferialla on sauvasoluja ja joitakin tappisoluja. Sauvasolut vastaavat hämäränäöstä, ne aistivat kaiken mustavalkoisena ja havaitsevat hyvin myös näkökentän äärialueilla tapahtuvan liikkeen. Sauvasoluja on n. 120 milj. ja tappisoluja n. 50 milj. kappaletta, joista 64 % on pitkäaaltoisen valon (punainen), 32 % keskipitkän (vihreä) ja 4 % lyhytaaltoisen valon (sininen) havaitsemiseen. Ihminen erottaa jopa n. 7 miljoonaa eri värisävyä ja 200 eri harmaasävyä. [1], [2], [4] Kuva 3: Verkkokalvon rakenne Tappi- ja sauvasolujen epätasaisen jakautumisen vuoksi ihmisen näkökyky on erilainen pimeässä tai hämärässä kuin kirkkaassa päivänvalossa. Siirryttäessä valoisasta pimeään silmät suorittavat hämäräadaptaation, eli siirtyvät tappinäöstä sauvanäköön (Purkinjeen siirtymä). Solujen eri spektraaliherkkyys johtuu niiden kyvystä absorboida eri aallonpituuksia, ja sauvasolujen hämäränäkökyvyn vuoksi pimeässä havaitaan parhaiten lyhytaaltoinen valo. Punainen väri ei näy pimeässä ollenkaan, mutta toisaalta se on ainoa aallonpituus, joka ei vie hämäränäkökykyä. [1] 4

5 2.1 Väriteoriat Trikromaattinen väriteoria Psykologian alueella on voimassa kaksi toisiaan täydentävää teoriaa: trikromaattinen väriteoria ja vastakkaisten värien teoria (opponent-process theory). Hermann von Helmholzin ( ) kehittämän trikromaattisen teorian mukaan värin näkeminen riippuu kolmesta eri reseptorimekanismista, joista jokaisella on eri spektraaliherkkyys. Teoria olettaa, että tietyn aallonpituuden omaava valo ärsyttää eri tavalla jokaista kolmea eri pigmenttityyppiä, ja pigmenttien eri asteinen stimulaatio aiheuttaa värien havaitsemisen. Visuaalinen pigmentti koostuu opsin- ja retinal-osista, opsin on iso proteiini ja retinal on pieni valoherkkä molekyyli, joka vastaa visuaalisesta transduktiosta. Eri pigmenttityyppien erot johtuvat erilaisista opsin-osan aminohappoketjuista, joilla on erilaiset kyvyt absorboida valoa. [1] Metamerismi on ilmiö, jossa kaksi fyysisesti erilaista ärsykettä (valoa) näyttävät samanvärisiltä, koska ne ärsyttävät reseptoreita samalla tavalla. Värinäköön vaaditaan vähintään kaksi erilaista pigmenttityyppiä, sillä jos ihmisellä on vain yksi reseptorityyppi, voidaan eri aallonpituuksien intensiteettejä säätämällä aiheuttaa samantyyppinen stimulaatio reseptorissa. Kahden pigmenttityypin näöllä operaatio ei onnistu, sillä ei ole mahdollista aikaansaada molemmissa pigmenteissä samanlainen responssi samanaikaisesti. [1] Vastakkaisprosessointiteoria Ewald Heringin ( ) vastakkaisten värien teoria esittää värinäön aiheutuvan sinisen ja keltaisen sekä punaisen ja vihreän generoimista vastakkaisista responsseista. Teorian mukaan on olemassa vastakkaistyyppisiä neuroneja, jotka aiheuttavat tietylle aallonpituudelle fysiologisesti vastakkaiset inhibitoriset ja ekshibitoriset reaktiot, esimerkiksi sininen väri aiheuttaa reaktion sen jälkeen myös keltaiseen reagoivassa solussa. Samasta syystä aiheutuvat myös jälkikuvat, katsottaessa pitkään jotakin kromaattista väriä ja sen jälkeen kohdistetaan katse esim. valkoiseen seinään, näkyy seinällä vastavärien muodostama jälkikuva. Myös samanaikaisen värikontrastin ilmiö selittyy vastakkaisprosessointiteorialla: kun ympäröidään alue tietyllä värillä, alue itse näyttää ympäröivän värin vastavärin väriseltä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että useimpien ihmisten on vaikeampi visualisoida mielessään vastavärejä vierekkäin kuin mitä tahansa muita värisävyjä. [1] Molemmat teoriat pitävät paikkansa, sillä tappireseptorit sijaitsevat näköjärjestelmän alussa, ja vastakkaisprosessointiteorian selittämät havainnollinen parillistaminen (perceptual pairing) ja samanaikainen kontrasti tulevat vasta myöhemmin näköjärjestelmässä. On esitetty, että värit olisivat loppujen lopuksi vain omien aivojemme tuotteita eivätkä fysikaalisen maailman ominaisuuksia. Jokainen aallonpituus on koodattuna aivoihin eri tavalla, mutta mekanismi on vielä epäselvä. Ei myöskään tiedetä, kuinka värit esitetään aivokuorella, mutta siihen arvellaan liittyvän useampia eri alueita. [1] 3. Värisokeus Värien havaitsemisessa esiintyy useita poikkeavaisuuksia ihmisten kesken, ja näitä poikkeavaisuuksia nimitetään yleisesti värisokeudeksi. Värisokeus on suhteellisen yleistä, miehistä n. 8 % ja naisista n. 4 % on värisokeita, yleisin värisokeuden muoto on puna-vihersokeus-tyyppinen protanopia. Puna-vihersokeiden on vaikea erottaa punaista ja vihreää väriä toisistaan. Värisokeuden muotoja voidaan erotella reseptoreista aihetuviksi sekä aivoista johtuviksi. [1] Reseptoreista johtuvaa värisokeutta on kolmea lajia: monokromaatteja, dikromaatteja ja trikromaatteja. Monokromatismi on erityisen harvinaista (1: ) ja se on perinnöllistä. Monokromaateilla ei yleensä ole tappisoluja ollenkaan vaan ainoastaan sauvasoluja, joten he näkevät kaiken harmaan sävyissä. Monokromaateilla on poikkeuksellisen huono visuaalinen hahmottamiskyky ja he ovat herkkiä kirkkaalle valolle. Dikromaateilla on vain kaksi pigmenttiä ja he näkevät joitakin värejä. Dikromaatteja on kolmea tyyppia sen mukaan, mikä pigmentti puuttuu: protanopia, deuteranopia ja tritanopia. Dikromaatit havaisevat tyypillisesti vain kahta eri väriä spektrin alueella, joiden vaihtumispisteessä (neutraali piste) nähdään harmaata. Protanopiassa ihmiseltä puuttuu pitkäaaltoinen pigmentti, protanoopit havaitsevat vain sinistä ja keltaista ja neutraalipiste sijaitsee 492 nm:n kohdalla. Deuteranopiassa keskipitkäaaltoinen pigmentti puuttuu, ja deuteranoopit näkevät myös sinistä ja keltaista kuten protanoopitkin, mutta deuteranoopin 5

6 neutraali piste on 498 nm kohdalla. Tritanopian tarkkaa luonnetta ei ole selvitetty, mutta tritanoopeilta arvellaan puuttuvan lyhytaaltoinen pigmentti, sillä he näkevät sinisen ja punaisen sävyjä, ja tritanooppien neutraali piste on 570 nm:ssa. Kolmas reseptoreissa johtuva värisokeustyyppi on poikkeava trikromatismi, jossa henkilöllä on kolme eri pigmenttityyppiä, mutta normaalin trikromaatin näköön verrattuna huonompi värien erottelukyky. [1] Aivoista johtuva värisokeus eli cerebraalinen akromatopsia on värisokeuden muoto, jossa ihminen pystyy erottelemaan eri aallonpituuksia, mutta ei havaitsemaan värejä, sillä värinäkö edellyttää aallonpituusinformaation lisäksi sen myöhemmän prosessoinnin. [1] 4. Värien havaitseminen Vaikka värin fyysisen ärsykkeen luonne on varsin yksiselitteinen, värien havaitsemiseen vaikuttavat kuitenkin lukuisat tekijät. Edempänä mainittujen värisokeuden, hämäränäköominaisuuksien ja jälkikuvien lisäksi värien havaitsemiseen vaikuttavia ilmiöitä ovat värin konstanssi, kromaattinen adaptaatio, valoisuuden konstanssi, ympäröivät värit ja kolmiulotteisten objektien varjot. [1], [2] Siirryttäessä kaikkia aallonpituuksia sisältävästä auringonvalosta sisälle kellertävämpään hehkulampun valoon, näyttävät valkoiset vaatteet edelleen mielestämme valkoisilta, lukuun ottamatta ehkä pientä sävyeroa. Ilmiötä kutsutaan värin konstanssiksi, jonka ansiosta havaitsemamme väri pysyy suurin piirtein samana valaistuksesta riippumatta luonnollisissa olosuhteissa. Tämän saavuttaakseen näköjärjestelmä joutuu sopeutumaan uusiin, muuttuneisiin olosuhteisiin, ja muutoksesta vastaa kromaattinen adaptaatio. Kromaattinen adaptaatio muuttaa silmän spektraaliherkkyyttä siten, että pitempiaikainen altistuminen kromaattiselle valolle aiheuttaa kyseisen värin väristen kohteiden havaitsemisen vähemmän värikylläisinä kuin normaalisti. [1] Musta ja valkoinen sekä harmaan sävyt havaitaan kuitenkin aina samanvärisinä valaistuksesta riippumatta. Ulkoilmaan viety shakkilauta näyttää edelleen samanväriseltä kuin sisäilmassakin, vaikka suhteellinen valon määrä on ulkona paljon suurempi kuin sisällä. Ilmiö on nimeltään valoisuuden konstanssi, joka takaa akromaattisten värien havaitsemisen samana valaistuksesta riippumatta. Havaitsemisen vakioisuus eri intensiteettien valossa riippuu suhdelukuperiaatteesta (ratio principle), jonka mukaan havaittava väri pysyy samana, jos kohteen ja ympäristön intensiteettien suhde pysyy samana. Kolmiulotteisten objektien havaintoon vaikuttavat objektien muotojen aiheuttamat varjot, ja näköjärjestelmän onkin kyettävä erottamaan toisistaan kahden reflektanssiominaisuudeltaan erilaisen materiaalin vaihtumiskohta (reflektanssireuna) ja valon ja varjon reuna (valaistusreuna). [1] Samanaikaisen värikontrastin ansiosta ympäristön värit vaikuttavat myös havaitsemiseen (vastaväri-ilmiö), ja kohteen väri saattaa näyttää tummemmalta tai vaaleammalta ympäröivästä väristä riippuen. Värin konstanssi taas toimii parhaiten, jos ympärillä on mahdollisimman monta eri väriä vertailukohteena. Ihmisen hyvästä värien erottelukyvystä huolimatta jokapäiväisessä elämässämme on käytössä vain n eri värisävyä. Tämä johtuu ns. muistiefektistä, eli emme useinkaan muista tarkkoja värisävyjä niin hyvin, että pystyisimme mielessämme erottelemaan ne toisistaan. Tutut kohteet ja asiat muistetaan kaikkein värikylläisimpinä, kuten puut ovat vihreitä, taivas vaaleansininen, stop-merkki punainen jne. [1] 5. Värit käyttöliittymän suunnitteluvälineenä 5.1 Värien ilmaisuvoima Värit ovat varsin voimallinen väline käyttöliittymän suunnittelussa, ja oikeiden värien valinnalla voidaan tehdä käyttöliittymästä miellyttävä, kiinnostava, uskottava, helposti opittava ja muistettava, helpottaa navigointia ja luettavuutta, korostaa haluttuja kohtia ja kiinnittää käyttäjän huomio niihin. Tämän vuoksi värisuunnittelu kannattaa tehdä huolella, sillä valitsemalla väärät värit voidaan helposti pilata muuten onnistunut käyttöliittymä. Värien avulla voidaan myös varsin näppärästi koodata merkityksiä, ilmaista määrää, suhdetta, aikaa ja edistymistä. Väreihin liittyy myös paljon sosiaalisia, kulttuurisia, poliittisia ja emotionaalisia assosiaatioita, jotka kannattaa pitää mielessä käyttöliittymää suunniteltaessa. Suunnittelija voi kääntää assosioidut merkitykset edukseen, ja helpottaa niiden avulla käyttäjän tehtävien suoritusta. [2] 6

7 Loogisella värien valinnalla voidaan myös ryhmitellä käyttöliittymän komponentteja ja tehdä kokonaisuudesta looginen ja yhtenäinen sekä auttaa käyttäjää tunnistamaan eri toimintoja tai komponentteja. Värillä voidaan myös ilmaista käyttöliittymän eri tiloja eli moodeja, tai ilmaista jonkun toiminnon disabloituminen tai enabloituminen. Värit ponnahtavat käyttäjän silmiin jo esitietoisessa vaiheessa, joten niiden avulla voidaan nopeuttaa tietyn elementin tai kohdan hakua. [2], [3], [5] 5.2 Värisuunnittelu Eri värejä ei kuitenkaan kannata sotkea liian montaa, sillä lopputulos on helposti sotkuinen, epäselvä tai epämiellyttävä käyttää ja katsella. Hyvä värien määrä on työmuistin kapasiteetin mukaan 5+-2 väriä, jos käyttäjä joutuu muistamaan värien merkityksen. Kuten aiemminkin mainittu, eri värit vaikuttavat toisiinsa ja sen lisäksi värin havaintoon vaikuttavat sen koko, muoto ja sijainti. Eri värisävyt voidaan jaotella kylmiin ja lämpimiin värisävyihin, joista vaaleat, kirkkaat ja lämpimät värit näyttävät nousevan lähemmäksi katsojaa. Vaaleat siniset sävyt ovatkin pääsääntöisesti hyviä taustavärejä, mutta tämäkin riippuu muista, ympärillä olevista väreistä. Vahvat kromaattiset värit ovat huonoja taustavärejä, sillä ne nousevat esille ja vetävät käyttäjän huomion vahvasti puoleensa ja aiheuttavat väreilyä alueiden reunoilla. Kromaattisten värien aiheuttamien jälkikuvien vuoksi vahvoja värejä tulisikin käyttää harkiten, esim. korostamiseen ja huomioväriksi. [2], [5] 5.3 Estetiikka Käyttöliittymän suunnittelussa tavoitteena on tehdä visuaalisesta ilmeestä mielenkiintoinen ja harmoninen kokonaisuus. Suositukset värien valinnalle riippuvat siitä, millaisia asioita halutaan viestiä, mutta useimmissa tapauksissa turvallisinta on samantyyppisten värien yhdisteleminen. Väriharmonioita on neljää eri tyyppiä: lähiväriharmonia, vastaväriharmonia, yksiväriharmonia ja valööriharmonia. Lähiväriharmoniassa värit valitaan väriympyrästä suhteellisen rajoitetulta alueelta läheltä toisiaan, vastaväriharmonian teho perustuu vastakkaisten värien luomaan jännitteeseen, yksiväriharmoniassa käytössä on vain yksi sävy, jonka kirkkautta muunnellaan ja valööriharmonia aikaansaadaan käyttämällä vain akromaattisia värisävyjä. Värejä valittaessa kannattaa myös huomioida, että tekstin ja taustan värinen kontrasti on riittävä. [2], [5] Värien luomat symbolimerkitykset riippuvat kulttuurista ja sosiaalisesta ympäristöstä sekä yksilön historiasta. Korostaminen kannattaa tehdä vahvoilla kromaattisilla väreillä, tutkimusten mukaan huomioarvoltaan parhaimmat ovat punainen ja oranssi, jotka perinteisesti mielletään vaaran tai huomion väreiksi. Länsimaalaiset ihmiset tyypillisesti assosioivat punaiseen mm. vaaran, lämmön, hämmennyksen, veren, suuttumuksen ja vihan käsitteet. Emotionaalisesti punainen mielletään optimismin, aggressiivisuuden, rohkeuden ja tehokkuuden sekä intohimon ja rakkauden väriksi. Punaiseen liitettäviä poliittisia assosiaatiota ovat kommunismi ja vasemmistoliitto. Keltainen on paitsi huomioväri myös voittajan väri, ja se assosioidaan usein aurinkoon ja idealismiin. Vihreä on turvallisuuden, luonnon, varallisuuden ja rahan väri, mutta toisaalta liitetään myös kateuteen ja myrkyllisyyteen. Sininen on kylmyyden, rauhallisuuden ja tummansininen auktoriteetin väri. Valkoinen taas on valoisuuden, viisauden ja viattomuuden väri, ja liitetään usein lumeen ja joissain kulttuureissa suruun ja kuolemaan. Musta on pimeyden, yön ja paheellisuuden, toisaalta kuitenkin viisauden, arvokkuuden ja tyylikkyyden väri. [2], [5] 5.4 Erityisryhmien huomioiminen Käyttöliittymää suunnitellessa kannattaa ensimmäiset versiot suunnitella mustavalkoisiksi, ja vasta myöhemmin lisätä värit. Värisävy ei koskaan saisi olla ainoa tiettyä asiaa tai tilaa ilmaiseva vihje värisokeiden vuoksi. Monivärisiin kuvakkeisiin kannattaa liittää vihjetekstit ja huolehtia riittävästä kontrastista tekstin ja taustan välillä sekä kuvien sisällä. Vierekkäin ei kannata käyttää punaista, vihreää, ruskeaa, harmaata ja violettia väriä, sillä värisokeiden on vaikea erottaa niitä toisistaan. Parhaiten värisokeat erottavat sinisen, keltaisen, mustan ja valkoisen. Muuttuvia värisignaaleja tulee välttää, etenkin punaisesta vihreään, punaisesta keltaiseen tai vihreästä keltaiseen muuttuvia. Myös iäkkäämpien ihmisten värienerottelukyky on heikentynyt, ja heidän on vaikea erottaa etenkin sinisen sävyjä toisistaan. Iäkkäät ihmiset kannattaa huomioida pitämällä riittävä kontrasti tekstin ja taustan välillä. [2] 7

8 5.5 Yleisiä suunnittelusääntöjä Käyttöliittymäsuunnittelun tarkoituksena on tehdä koneen ja ihmisen välisestä rajapinnasta sellainen, että sen käyttö on ihmiselle luontevaa ja intuitiivista. Värien valinta ja visuaalinen suunnittelu on osittain makukysymys, mutta yleisiä, hyväksi havaittuja suunnitteluperiaatteitakin on olemassa, ja ne kannattaa ottaa huomioon. Merkityksen koodaaminen värien avulla on mahdollista, mutta esimerkiksi määrää ei voi ymmärrettävästi ilmaista värisävyllä, vaan siihen tulee käyttää värikylläisyyden ja valoisuuden eri asteita. Jos kuitenkin välttämättä haluaa ilmaista määrän värisävyjen avulla, tulee asteikon järjestyksenä käyttää spektrin järjestystä. Värien syvyysvaikutuksen vuoksi lämpimät, tummat ja puhtaat värit ovat huonoja taustavärejä. Verkkokalvon rakenteesta johtuen tarkan näön alueella sininen väri erottuu huonosti ja reuna-alueella hyvin. Tämän vuoksi etenkin vaaleat sinisen sävyt ovat huonoja valintoja tekstin väriksi. Samasta syystä äärialueilla tapahtuva liike havaitaan varsin hyvin, ja sitä voi käyttää hyväksi mm. käyttäjän huomion kohdistamiseen esimerkiksi virhetilanteessa. Mikäli käyttöliittymää on tarkoitus käyttää pimeässä, parhaiten havaitaan vaalea teksti keskitummalla pohjalla ja huonoiten punainen väri. Valoisiin olosuhteisiin paras valinta on tumma teksti, ohuet viivat ja pienet muodot vaalealla pohjalla. [2], [3] 8

9 6. Lähdeluettelo [1] Goldstein, E. Bruce: Sensation and Perception. Wadsworth Group, Sixth Edition, [2] Sinkkonen et al.: Käytettävyyden psykologia. Edita, 2. painos, [3] TKK: T Käyttöliittymäpsykologia, Raino Vastamäki: luentokalvot 2003 URL: Viitattu [4] Volantis Oy: Värien havaitseminen, 2003 URL: Viitattu [5] Revonkorpi, Minja: Käyttöliittymän visuaalinen suunnittelu, 2003 URL: Viitattu [6] Electromagnetic Spectrum URL: Viitattu

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA KUVANKÄSITTELYN TEORIAA VALO JA VÄRIT Valoa tarvitaan, jotta voisimme nähdä kuvia ja värejä. Kuvankäsittelyssä käytettävien laitteiden toiminta ja kuvan syntyminen yleensä on paljon helpommin ymmärrettävää,

Lisätiedot

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Matti Kemppainen VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Teatteri Rio Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Krista Lehtomaa MARKKINOINTIAIHEISEN MOBIILIN KUVAVIESTINNÄN TOIMIVUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄTELAITTEIDEN KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Pyry Rautalin URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Esimerkkinä Säihkysääret ry Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet

IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet Lukuvuosi 2007-2008 Luentomoniste v. 1.1 osa a / Melakoski-Vistbacka SISÄLLYSLUETTELO 1. ALUKSI...2 2. STANDARDIT KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELUSSA...3 2.1 VISUAALINEN

Lisätiedot

EVTEK-ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma VAUVAT KUVIA KATSOMASSA MITÄ HE NÄKEVÄT JA MISTÄ PITÄVÄT

EVTEK-ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma VAUVAT KUVIA KATSOMASSA MITÄ HE NÄKEVÄT JA MISTÄ PITÄVÄT EVTEK-ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma VAUVAT KUVIA KATSOMASSA MITÄ HE NÄKEVÄT JA MISTÄ PITÄVÄT Leena Junnila Graafinen suunnittelu Opinnäytetyö Toukokuu, 2007 EVTEK-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työn valvoja Professori Pirkko Oittinen

Työn valvoja Professori Pirkko Oittinen TEKNILLINEN KORKEAKOULU Prosessi- ja materiaalitekniikan osasto Puunjalostustekniikan laitos AINO MENSONEN PAPERIN MIELLYTTÄVYYS Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat. Nina Sainio

Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat. Nina Sainio i Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat Nina Sainio Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Roope Raisamo Joulukuu 2005 ii Tampereen yliopisto

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

TUOTTAVAN TOIMISTOTYÖN VALAISTUS

TUOTTAVAN TOIMISTOTYÖN VALAISTUS Teknillinen korkeakoulu, Valaistuslaboratorio Raportti 33 Espoo 2003 TUOTTAVAN TOIMISTOTYÖN VALAISTUS Raportti 1 Liisa Halonen Pirkko Oittinen Jorma Lehtovaara Viorel Gligor Mikko Hyvärinen Jopi Penttilä

Lisätiedot

Mikko Antila. Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen. Case: KL-Lavat

Mikko Antila. Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen. Case: KL-Lavat Mikko Antila Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen Case: KL-Lavat Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia Teemaessee. Web-mainonta

T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia Teemaessee. Web-mainonta T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia Teemaessee Web-mainonta Petri Saloma TIK 49585S 14.1.2004 T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia Web-mainonta 2 (9) Sisällysluettelo 1. HAVAITSEMINEN...3 2. WEB-MAINONTA

Lisätiedot

TIPTOP-käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos

TIPTOP-käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos TIPTOP-käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos 1.0 28.11.2012 Käyttöliittymätiimi Projektiryhmä Hyväksytty standardi 1 Sisältö 1 TIPTOP-käyttöliittymästandardi 1.1 Tausta 1.2 Standardin

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYS VERKKOSIVULLA Case Lohiapaja Ky

KÄYTETTÄVYYS VERKKOSIVULLA Case Lohiapaja Ky OPINNÄYTETYÖ HANNA KANGAS 2011 KÄYTETTÄVYYS VERKKOSIVULLA Case Lohiapaja Ky TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki

SISÄLLYS. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki Näön vuoksi SISÄLLYS Johdanto... 3 Silmän rakenne ja toiminta... 4 Värinäkö... 4 Hämäränäkö... 5 Syvyysnäkö... 5 Silmätapaturmat... 6 Näyttöpäätetyö... 7 Miten suojautua... 8 Suojalasien valinta... 8 Muiden

Lisätiedot

Visuaalisuus verkkojulkaisuissa 11.12.2008. Tapio Kovero Graafinen suunnittelija

Visuaalisuus verkkojulkaisuissa 11.12.2008. Tapio Kovero Graafinen suunnittelija Visuaalisuus verkkojulkaisuissa 11.12.2008 Tapio Kovero Graafinen suunnittelija Taustatarinaa Koulutus Ylioppilas vm. -87 Jyväskylän yliopisto 1989-1996: Taidekasvatuksen laitos, graafisen suunnittelun

Lisätiedot

KULTTUURITUTKIMUKSEN HYÖDYNTÄMINEN VERKKOSIVUSTON SUUNNITTELUSSA. Riikka Valtanen

KULTTUURITUTKIMUKSEN HYÖDYNTÄMINEN VERKKOSIVUSTON SUUNNITTELUSSA. Riikka Valtanen KULTTUURITUTKIMUKSEN HYÖDYNTÄMINEN VERKKOSIVUSTON SUUNNITTELUSSA Riikka Valtanen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Saila Ovaska

Lisätiedot

KAUPUNKIESITTEIDEN GRAAFINEN SUUNNITTELU

KAUPUNKIESITTEIDEN GRAAFINEN SUUNNITTELU Kari Sipilä KAUPUNKIESITTEIDEN GRAAFINEN SUUNNITTELU Ylivieskan kaupunki Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Helmikuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU GRAAFISEN OHJEISTUKSEN PÄIVITYS Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyö Visuaalinen suunnittelu Kevät 2009 Katja Malinen 1 JOHDANTO... 4 1.1 TUTKINTOTYÖNI

Lisätiedot

Digi-TV:n palveluntekijän opas. Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri

Digi-TV:n palveluntekijän opas. Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri Digi-TV:n palveluntekijän opas Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri Digi-TV:n palveluntekijän opas Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri HELSINKI 2001 ISBN 952-457-053-X Kansi: Oddball Graphics Oy Kannen kuva: Mitja

Lisätiedot

Näkemisen laatu monitehotekomykiöllä

Näkemisen laatu monitehotekomykiöllä Huyen Tran ja Samira Zagai Näkemisen laatu monitehotekomykiöllä Tarkastelun kohteena Alcon AcrySof ReSTOR Metropolia Ammattikorkeakoulu Optometristi Optometrian koulutusohjelma Opinnäytetyö 30.10.2012

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille Arja Törnroos Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Mikael Vilpponen Palvelutalojen valaistus Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Ensikertalainen lippuautomaatilla katkeaako matka käyttöliittymään?

Ensikertalainen lippuautomaatilla katkeaako matka käyttöliittymään? Ensikertalainen lippuautomaatilla katkeaako matka käyttöliittymään? Johdanto Monelle matkailijalle ensikosketus uuteen kaupunkiin on lipun ostaminen kaupungin joukkoliikenteeseen ja monesti helpoin ja

Lisätiedot

KALENTERIN GRAAFINEN SUUNNITTELU tavoitteena toimivampi painotuote Case: TAMK Taskutieto lukuvuosikalenteri 2008 2009

KALENTERIN GRAAFINEN SUUNNITTELU tavoitteena toimivampi painotuote Case: TAMK Taskutieto lukuvuosikalenteri 2008 2009 KALENTERIN GRAAFINEN SUUNNITTELU tavoitteena toimivampi painotuote Case: TAMK Taskutieto lukuvuosikalenteri 2008 2009 Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman tutkintotyö Vuorovaikutteisuuden

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

TIPTOP käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos

TIPTOP käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos TIPTOP käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos 2.0 3.10.2013 Käyttöliittymätiimi Projektiryhmä Hyväksytty standardi 1 Sisältö 1 TIPTOP käyttöliittymästandardi 1.1 Tausta 1.2 Standardin

Lisätiedot

Hanna Tenkula MARKKINOINTIMATERIAALIEN VALMISTUS HOITOLA SUSANILLE

Hanna Tenkula MARKKINOINTIMATERIAALIEN VALMISTUS HOITOLA SUSANILLE Hanna Tenkula MARKKINOINTIMATERIAALIEN VALMISTUS HOITOLA SUSANILLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika

Lisätiedot