SUVILAHDEN KOULU. VIERASKIELINEN OPETUS lv

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUVILAHDEN KOULU. VIERASKIELINEN OPETUS lv. 2014-2015 http://www.vaasa.fi/suomeksi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/perusopetus_1-6_lk/suvilahden_koulu"

Transkriptio

1 SUVILAHDEN KOULU VIERASKIELINEN OPETUS lv

2 LÄHTÖKOHTIA VIERASKIELISELLE OPETUKSELLE

3 LÄHTÖKOHTIA SUVILAHDEN KOULUN VIERASKIELISELLE OPETUKSELLE Kansainvälinen Vaasa haluaa kehittyä Pohjanmaan kansainvälistymisen suunnannäyttäjänä. Tämä edellyttää monipuolisia liikenneyhteyksiä, informaatiotekniikan osaamista, vahvaa ympäristötietoisuutta sekä laajakirjoista kulttuuria, koulutusta ja monikielisyyttä. Kaupungin strategia 2000-luvun alussa. Eri oppiaineiden opetuksessa on mahdollista käyttää myös muuta kuin koulun opetuskieltä, jolloin kieli ei ole pelkästään opetuksen ja oppimisen kohde vaan myös väline eri oppiaineiden sisältöjen oppimisessa. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004 Viime vuosien kansainvälinen vuorovaikutus, muuttoliike, ulkomaisten kontaktien ja jatkokoulutuksen tarve sekä englannin kielen kasvava osuus liikeyritysten käyttökielenä on lisääntynyt

4 Vaasalaisille suomenkielisille lapsille tarjoutuu mahdollisuus opiskella englanninkielellä perusopetuksessa (kaupungissamme on Vaasan englantilainen leikkikoulu, toinen koulutusaste ja yliopisto) Kysyntä englanninkieliseen opetukseen on ollut vuosittain kasvava Vieraskielistä opetusta on toteutettu Suvilahden koulussa pienimuotoisemmin (n. 1 h/vko) vuodesta 1995 lähtien. Vaasan englantilainen leikkikoulu sijaitsi Suvilahden koulun tiloissa vuosina Yhteistyö leikkikoulun kanssa oli ja on edelleen tiivistä. Nämä tekijät edesauttoivat mahdollisuutta laajentaa vieraskielistä opetusta.

5 Suvilahden koulun vieraskielisen opetuksen vaiheet 1992 Vaasa Englantilainen leikkikoulu muutti Suvilahden koulun kiinteistöön 1995 Suvilahden koululla aloitettiin ns. kielisuihku jokaisessa luokassa noin 1-2 h/ viikko pääasiallisesti kuvaamataidon opetuksen puitteissa 2004 Epävirallinen työryhmä ryhtyi suunnittelemaan vieraskielistä opetusta 2005 Virallinen työryhmä perustettiin 2007 Vieraskielisen opetuksen ensimmäinen vuosiluokka aloitti (1E luokalla 16 oppilasta, 8 oppilaalla aiempaa englanninkielistä taustaa, opetuksesta 8 h englanniksi, 12 h suomeksi) luokan englannin kielen tuntimäärä kasvaa 80%:iin kokonaistuntimäärästä Vieraskielisen opetuksen luokkia 1 E, 2 E, 3 E, 4 E 2013 Suvilahden koulussa vuosiluokat 1-6 ja Merenkurkun koulussa vuosiluokka 7

6 VIERASKIELINEN OPETUS MITÄ JA MIKSI?

7 MIKSI VIERASKIELISTÄ OPETUSTA? Vieraskielinen opetus perustuu olettamukseen, että toisen kielen omaksuminen tapahtuu tehokkaimmin tarkoituksenmukaisessa kommunikaatiotilanteessa Opetussisältöjen käsitteleminen erilaisesta näkökulmasta Opetusmetodien- ja käytäntöjen monipuolistaminen Kulttuurien välisen tietouden ja ymmärtämisen kehittäminen Vaasassa on jo mahdollista suorittaa mm. keskiasteen opintoja englanniksi Peruskoulun tai lukion jälkeen opinnoissa käytetään myös muuta kuin äidinkielistä opetusmateriaalia Monet nuoret jatkavat opintojaan ulkomailla

8 MITÄ VIERASKIELINEN OPETUS ON? Käytämme englanniksi eri oppiaineita opetettaessa CLIL menetelmää (Content and Language Integrated Learning). Suomessa puhutaan yleisesti vieraskielisestä opetuksesta Se on satoja vuosia vanha menetelmä, joka on tullut ajankohtaiseksi kansainvälisten kontaktien lisääntyessä Vieraskielisessä opetuksessa käytetään äidinkieltä ja vierasta kieltä rinnakkain Suomen kielellä ja englannin kielellä annettava opetus muodostaa kokonaisuuden

9 CLIL-opetuksen avulla voidaan myös vahvistaa oppilaiden positiivista suhtautumista vieraan kielen oppimiseen, sekä omaan itseen kielen oppijana Tarjoaa luontevia tilaisuuksia käyttää vierasta kieltä Opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat valtakunnallista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2004

10 MITÄ VANHEMPIEN ON HYVÄ TIETÄÄ? Vieraskielisessä opetuksessa lapselle puhutaan päivittäin englantia. Osan hän ymmärtää, osaa ei. Kielen puhumisen taito ja rohkeus käyttää vierasta kieltä kehittyy vähitellen. Vanhempien tuki lapsen koulunkäyntiin liittyvissä asioissa on erittäin tärkeää erityisesti kielipainotteisella luokalla Vieraskielisen opetuksen luokalla opitaan asioita eri tavalla ja eri aikaan kuin suomenkielisellä naapuriluokalla Myönteisen ja kannustavan ilmapiirin luominen koulun ja kodin välille edesauttaa lapsen koulunkäyntiä sekä vieraan kielen oppimista

11 VIERASKIELINEN OPETUS LUKUINA RAKENNE JA TUNTIJAKO

12 Suomen ja englannin kielen osuus %:na opetuksesta lk 6. lk 5. lk 4. lk 3. lk 2. lk English 1. lk suomi

13 Luokka / Oppiaine Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli Matematiikka 1 2 ½ 2½ Ympäristö- ja luonnontieto 1 ½ 1½ Biologia ja maantiede 1 1 ½ ½ Fysiikka ja kemia 1 ½ ½ Uskonto ja elämänkatsomustieto ½ 1½ Historia ja yhteiskuntaoppi 1 1 ½ ½ Musiikki ½ ½ Kuvataide ½ 1½ Käsityö Liikunta Alkuopetuksen vahvistaminen 1 1 Oppituntien kielijako Oppilaiden tuntimäärä yhteensä Englannin kielen vahvistaminen Oppilaan tuntimäärä englannin kielen vahvistamisen kanssa Vapaaehtoinen A-kieli Tuntimäärä yhteensä (valkoisella pohjalla suomenkieliset tunnit, harmaalla pohjalla englanninkieliset tunnit) Pienet muutokset tuntijaossa kielten osalta voivat olla mahdollisia.

14 KIELEN OPPIMISEN TAVOITTEET Suvilahden koulun vieraskielisen opetuksen tavoitteiden pohjana on kielen opetuksen ja oppimisen yleiseurooppalainen viitekehys. Tasokuvaukset ovat osa uudistunutta opetussuunnitelmaa Opetuksella pyritään saavuttamaan 6. luokan päätteeksi toimiva peruskielitaito englannin kielessä Hyvän osaamisen kuvaus luokka-asteittain A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. B1.1. (viitteellinen)

15 OPISKELU

16 LUKEMAAN JA KIRJOITTAMAAN OPETTAMINEN ENGLANNIKSI Phonics - Äänteiden tunnistamista luokilla opitaan englannin kielen 42 eniten esiintyvää äännettä Käytämme Jolly Phonics -lukemaan opettamisen menetelmää CVC-words - Konsonantti-vokaali-konsonantti sanoja opitaan alussa lukemaan sekä kirjoittamaan esim. hat, sun, dog Spelling tests viikoittaiset sanelut tukevat oppilaan lukemaan ja kirjoittamaan oppimista High-frequency and Tricky words (a, the, this, that, she, he) usein esiintyvät sanat, jotka eivät noudata äänne-kirjain järjestelmää

17 Opimme 1. luokalla kirjoittamaan ja lukemaan englannin kielellä

18 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Oppilaan äidinkielen kehitys ja kehityksen turvaaminen on opetuksen keskeinen lähtökohta. Vieraskielisen opetuksen luokilla on samat äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteet kuin niissäkin luokissa, joissa opetus on järjestetty kokonaan suomeksi. 3. luokan loppuun mennessä oppilaan tulisi selviytyä suomenkielisestä opetuksesta suomenkielistä opetusmateriaalia käyttäen. Oppilaan tulee saavuttaa 6. luokan loppuun mennessä sama taitotaso äidinkielessä kuin suomenkielisessä opetuksessa olevat oppilaat. Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä vieraan kielen opetussuunnitelmat laaditaan opettajien yhteistyönä niin, että kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden sisällöt tulevat katetuksi ja tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

19 A1 KIELI, ENGLANTI Kaikki vieraskieliseen opetukseen osallistuvat oppilaat aloittavat 3. luokalta ensimmäisenä vieraana kielenä (A1) englannin. Englantia opiskellaan äidinkielen omaisesti. Oppilailla on mahdollisuus aloittaa A2-kielen opinnot 4. luokalla. Yleisin kielivalinta A2-kieleksi on ruotsi. Vaasassa voi myös valita venäjän, ranskan tai saksan kielen. Ryhmä perustetaan, mikäli valitsijoita on tarpeeksi.

20 SUOMI TOISENA KIELENÄ -OPETUS Niille lapsille, jotka eivät ole äidinkieleltään suomenkielisiä, järjestetään suomi toisena kielenäopetusta

21 KULTTUURI Suomalaisen kulttuurin ominaispiirteiden lisäksi vieraskielisen opetuksen luokilla tutustutaan aiempaa enemmän Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian kulttuuriin. Vuosittaisia englanninkielisiä tapahtumia Suvilahden koulussa ovat mm. Halloween, Valentine s Day (ystävänpäivä), English Day, Carols by Candlelight. Monikulttuurisuus on arkipäivää vieraskielisen opetuksen luokilla: oppilaiden ja opettajien tausta on usein monikulttuurinen, vierailijat tuovat oman lisänsä kulttuurien väliseen kommunikaatioon. Lisäksi kansainvälisyyttä harjoitellaan ulkomailla sijaitsevien koulujen kanssa.

22 Carols by candlelight English Day

23 VALINTAPERIAATTEET JA JATKO YLÄKOULUSSA

24 VALINTAPERIAATTEET Ensimmäiselle vuosiluokalle oppilaat valitaan seuraavien periaatteiden mukaan: 1. Lapset, jotka ovat käyneet Vaasan englantilaista leikkikoulua tai vastaavaa esikoulua. 2. Lapset, joilla on englanninkielistä taustaa. 3. Arvan perusteella. Oppilaaksi otetaan ensisijaisesti lapsia Vaasan englantilaisesta leikkikoulusta tai muista englanninkielisistä päiväkodeista. Tausta voi myös olla esikoulu ulkomailla tai vastaava hankittu englanninkielen taito. Oppilaan on myös osattava jonkin verran suomen kieltä. Lapsen kielitaitoa sekä suomen että englannin kielestä testataan tarpeen vaatiessa. Lisäksi vieraskieliseen opetukseen valittaessa otetaan huomioon lapsen kyvyt selviytyä englannin- ja suomenkielisestä opetuksesta sekä esikoulun suositukset. Koulun rehtorilla on oikeus tehdä lopullinen päätös oppilaaksi ottamisesta.

25 Oppilaspaikan säilyttäminen vieraskielisen opetuksen luokalla pidemmän poissaolon ajaksi (lukuvuoden ylittävät poissaolot) Mikäli vieraskielisen opetuksen oppilas muuttaa tilapäisesti ulkomaille tai toiselle paikkakunnalle, hän luopuu oppilaspaikastaan. Paluumuuttajana oppilas voi anoa uudelleen opiskelupaikkaa vieraskielisen opetuksen luokilta aikaisintaan 6 kuukautta ennen koulun aloitusta. Vieraskielisen opetuksen luokilla maksimi luokkakoko on 23 oppilasta luokilla, 26 oppilasta luokilla ja 28 oppilasta luokilla.

26 VIERASKIELINEN OPETUS VUOSILUOKILLA 7-9 Vieraskielisen opetuksen jatkuminen Merenkurkun koulussa on luontevaa, koska koulussa toimivat jo ruotsinkieliset kielikylpyluokat.

27 OPETTAJAT VIERASKIELISILLÄ LUOKILLA

28 OPETTAJAROOLIT Suvilahden koulun vieraskielisillä luokilla noudatetaan kielikylpyopetuksessa käytettävää periaatetta yksi henkilö - yksi kieli. Tämä tarkoittaa sitä, että opettaja puhuu oppilailleen ainoastaan opettamaansa kieltä. Tavoitteena on tarjota oppilaille korkeatasoista opetusta ja kielimalleja, joten opettajavalinnassa kielitaitovaatimukset ovat korkeat. Yksi vieraskielisten luokkien opettajista puhuu englantia äidinkielenään. Lisäksi monella opettajalla on kansainvälistä kokemusta eri maista sekä koulukulttuureista. Nämä elementit näkyvät myös pieninä osa-alueina opetuksessamme.

29 LUOKAT JA OPETTAJAT lv E Carolina Westermark 2E Pia Mäkiranta 3E Mia Timoska (eng), Taru Lyyski (suom) 4E Taru Lyyski (suom), Mia Timoska (eng) 5E Jukka Mannila (suom), Matthew Marshall (eng) 6E Matthew Marshall (eng), Jukka Mannila (suom)

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN PERUSPERIAATTEET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013. - Koulu Kaikille

SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013. - Koulu Kaikille SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013 - Koulu Kaikille 1 SEMINAARIN KOULUN ARVOJA... 4 2 OPPIMISYMPÄRISTÖT, TYÖTAVAT, KIELITARJONTA JA PAINOTUKSET... 5 2.1 Fyysiset oppimisympäristöt... 5 2.1.1 Sähköinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO... 4 3. NYKYTILANTEEN KUVAUS... 4 3.1. VIERASKIELINEN OPETUS, CLIL...

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO Espoon kaupunki Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Perusopetuksen arvopohja...3

Lisätiedot

Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja!

Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja! Seinäjoen lyseo 1 SISÄLTÖ Rehtorin mietteitä... 3 Tervetuloa Seinäjoen lyseoon... 4 Uudet luokat... 5 Muutoksia koulunkäyntiin... 5 Tuttuja asioita... 6 Kuka auttaa ja neuvoo?... 7 Koulun kotisivut...

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten.

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. 1 POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. Rohkeasti työhön tartumme ja vastuuta kannamme; siten suuriksi kasvamme.

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa

Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa 4/2009 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Eri kieli ja kulttuuriryhmiin kuuluvat ja heidän opetuksensa...3 3. Lainsäädäntö ja velvoitteet...3

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto Lukuvuosi 2011 2012 Kuudesluokkalaisen opas Helsingin kaupungin opetusvirasto Tervetuloa seitsemännelle luokalle! Helsingissä peruskoululaisille tarjotaan omalla alueella yhtenäinen koulupolku ensimmäiseltä

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 sisällysluettelo oulussa koulussa Oulussa koulussa... 3 Yleistietoa perus koulusta...4 Mihin kouluun?.... 7 Ekaluokalle....8 Seiskalle....10 Kieli-info.................................12

Lisätiedot