Keski-Suomen maakuntasuunnitelman ja -ohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen maakuntasuunnitelman ja -ohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)"

Transkriptio

1 Keski-Suomen maakuntasuunnitelman ja -ohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

2 Keski-Suomen liitto Jyväskylä 2013 Sarja B, julkaisu nro X Kannen kuva ISBN ISSN

3 Sisällys 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 2. Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman tehtävät 3. Mitä tällä työllä tavoitellaan 4. Työskentelyn aikataulu ja vaiheet 5. Vaikutusten arviointi 6. Viestintä ja vuorovaikutus 7. Yhteystiedot

4 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? Tässä asiakirjassa kuvataan Keski-Suomen uuden maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelua. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoituksena on antaa kaikille Keski- Suomen kehittämisestä kiinnostuneille tietoa työn eri vaiheista, aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista siihen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmalle on lainsäädännössä yksilöity konkreetteja sisältöjä, ennen muuta vaikutusten arvioinnin suhteen. Merkittäviä ovat myös tiedonsaannin haasteet valmistelun eri vaiheissa. Laatimisen aloittamisesta tiedotetaan kansalaisille tiedotusvälineissä ja Keski-Suomen liiton Internet-sivuilla. Työhön osallistuville yhteistyötahoille tiedotetaan asian etenemisestä sähköisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tehty mahdollisimman pelkistetty, ja siinä kerrotaan perustiedot aiotusta valmistelusta. Lähtökohtana maakunnan tulevaisuutta koskevien valintojen tekemiselle on laaja, avoin, maakunnan eri osat käsittävä ja vuorovaikutteinen työskentely, johon eri elämänaloja ja näkökulmia edustavat alueen toimijat voivat tuoda omat näkemyksensä. Tavoitteiden toteuttamiseksi Keski-Suomen maakuntasuunnitelma ja -ohjelma valmistellaan yhdessä, monien muiden maakunnan alueella tapahtuvien suunnittelu-, strategia- ja ohjelmavalmistelujen kanssa. Työn aikana näille määritellään yhteinen maakuntatasoinen tavoite, joka konkretisoituu maakunnallisen vision määrittelynä. Käsiteltävien asioiden piirin muodostavat asiat, jotka ovat maakunnan toimijoille yhteisiä, ja joiden edistämiseen tarvitaan maakunnallista yhteistyötä sekä myös erilaisten voimavarojen kokoamista. Valmistuvalla suunnitelmalla/ohjelmalla on monenlaisia tavoitteita ja myös vaikutuksia. Osa vaikutuksista on selkeästi valmistelun aikana syntyviä yhteistyötä tiivistäviä ja osa tavoitteita selkeyttäviä konkreetteja kehittämistavoitteita. Kokonaisuudessaan yhteistyön tuloksia ja maakunnan kehittymisen kannalta tavoiteltavia vaikutuksia voivat olla mm.: - maakunnan tilan arviointi - maakunnan strategisten valintojen arviointi - maakuntalähtöisen suunnittelun ja sen organisoinnin vahvistaminen - maakunnan yhteisen kehittämisnäkemyksen vahvistaminen - maakunnan vetovoimaisuudesta huolehtiminen - maakunnan omien ja maakuntaan kohdentuvien kehittämisvarojen suuntaaminen Tällä suunnittelukierroksella kiinnitetään huomiota valmistelun tapaan ja ennakoivaan työotteeseen. Aiemmin hyviksi havaittuja käytäntöjä jatketaan (mm. maakunnan tulevaisuutta arvioiva skenaariotyöskentely sekä maakuntavaltuuston työseminaarit). Lukuisat erilliset työkokoukset ja teemoittainen työskentely arvioidaan valmistelun aikana. Parhaillaan on valmistumassa (02/2013) ulkopuolinen arviointi Länsi-Suomen maakuntien maakuntaohjelmista. Arvioinnin perusteella maakunnan liittoja kannustetaan käyttämään erilaisia vuorovaikutteisia menetelmiä pyrkiessään turvaamaan eri osapuolten näkemykset asioiden valmistelussa. Yksittäisten kuntalaisten näkemyksiä tulee huomioida, mm. sosiaalista mediaa hyödyntäen. Oleelliseksi katsotaan, että prosessi kattaa koko maakunnan väestön kirjon: nuoret, ikääntyneet, maahanmuuttajat, yritysten edustajat ja luottamushenkilöt. Moninaiset näkökulmat ja tarpeet tulee saada mukaan prosessiin. Valmistelun aikana osallistumis- ja arviointisuunnitelman toteutumista seurataan ja asiakirja päivitetään tarvittaessa.

5 Valmistelutyötä tekee Keski-Suomen liitto ja sen toimisto, jossa valmistelua johtaa maakuntajohtaja. Käytännön toimenpiteistä vastaavat kehittämisjohtaja sekä suunnittelujohtaja. Vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat tämän asiakirjan lopussa. 2. Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman tehtävät Maakuntatason suunnittelu muodostuu kolmesta merkittävästä asiakirjasta: maakuntasuunnitelmasta, maakuntaohjelmasta ja maakuntakaavasta. Tässä käsitellään kahta ensin mainittua - maankäyttöä suuntaava maakuntakaava valmistellaan erikseen. Keski-Suomen kehittämisessä hyödynnetään maakunnan sijaintitekijöitä, osaamisperustaa ja vahvaa koulutussektoria, elinkeinoelämän menestystekijöitä sekä maakunnan erityispiirteitä alueiden kilpailussa. Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman tavoitteena on koota maakunnan toimijat ja resurssit tulokselliseen yhteistyöhön maakunnan parhaaksi. Maakuntasuunnitelma on perinteisesti jopa 30 vuoden päähän ulottuva strateginen suunnitelma. Se kuvaa yleispiirteisesti Keski-Suomen kehittämistavoitteet ja strategiat niiden toteuttamiseksi. Tällä hetkellä voimassa oleva ja maakuntavaltuuston hyväksymä Keski-Suomen visio kirjoitetaan muotoon: yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi. Maakuntasuunnitelma on maakuntakaavan ja maakuntaohjelman perusta. Suunnitelman tarkastelujakso vaihtelee huomattavasti, ja on esimerkiksi elinkeinoissa enintään vuosia ja hitaasti muuttuvissa, kuten esimerkiksi liikenneverkoissa, jopa 30 vuotta. Maakuntasuunnitelma perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä lakiin alueiden kehittämisestä. Maakuntaohjelma on neljän vuoden, eli kunnallisvaltuustojen toimikauden mittainen toimintasuunnitelma, joka perustuu maakuntasuunnitelman linjauksiin. Maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttaminen edellyttää tuloksellista yhteistyötä. Maakuntaohjelma tarjoaa tätä mahdollisuutta keskisuomalaisille yrityksille, julkisen palvelujärjestelmän, koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoille, kehittämishankkeiden rahoittajille, medialle ja kaikille maakunnan kehityksestä kiinnostuneille keskisuomalaisille. Maakuntaohjelman edellyttämät toimet ja niiden rahoitus kirjataan vuosittain laadittavaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan, jonka käsittelee maakunnan yhteistyöryhmä ja hyväksyy maakuntahallitus. Maakuntaohjelma perustuu lakiin alueiden kehittämisestä (1651/2009), maakuntasuunnitelmaan, ja valtakunnallisiin alueiden kehittämistavoitteisiin. Aiemmilla suunnittelukierroksilla maakuntasuunnitelma ja -ohjelma on valmisteltu perätysten omissa prosesseissaan ja dokumentoitu omina asiakirjoinaan. Tällä kierroksella valmistelua on tarkoitus koota siten, että molemmat syntyvät yhtäaikaisen valmistelun tuloksena ja muodostavat yhden kokonaisuuden: Keski-Suomen strategian. Mikäli lainsäädäntö edellyttää, niin suunnitelma-asiakirjat varaudutaan esittämään myös omina osioinaan.

6 3. Mitä tällä työllä tavoitellaan? Alueiden kehittämisen tavoitteet on määritelty alueiden kehittämislaissa ja valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista. Yleisenä tavoitteena on vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen perustuva alueiden kehittämisen järjestelmä, joka luo edellytykset eri alueiden tasapainoiselle kehittymiselle ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle. Valtioneuvoston päättämät aluekehitystavoitteet koko Suomessa vuosille ovat: 1) Vahvistetaan alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta 2) Edistetään väestön hyvinvointia 3) Turvataan hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne Valtioneuvoston nimeämillä aluekehittämisen erityiskysymyksillä täsmennetään aluepoliittisia tavoitteita. Erilliskysymyksiä ovat: - Rakennemuutoksiin vastaaminen - Metropolialueen kilpailukyvyn vahvistaminen - Suurten kaupunkiseutujen toimintaedellytysten turvaaminen - Harvaan asuttujen alueiden kehittäminen - Itä- ja Pohjois-Suomen kehittäminen - Pohjoisen ulottuvuuden hyödyntäminen Tavoitteiden toteuttamiseksi on valtioneuvoston päätöksellä laadittu määräaikaisia erityisohjelmia, joista jatkossa Keski-Suomessa tavoitellaan mukaan Jyväskylän kaupungin vedolla innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan. Keski-Suomessa osallistutaan Euroopan yhteisön alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoon, joka resursseillaan täydentää ja tukee kansallista aluekehitystyötä. Pohjoisen Keski-Suomen erityisasema harvan asutuksen perusteella määrittyvänä korkean tuki-intensiteetin alueena turvataan. Keski-Suomen liitolla on hallinnoitavanaan kuntarahoitteinen Keski-Suomen Kehittämisrahasto, jonka voimavaroilla voidaan osallistua maakunnan kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden osarahoitukseen ja erillisselvitysten suorittamiseen. Maakuntatasoiset tavoitteet määrittyvät tämän maakuntasuunnitelma/ohjelmatyön yhteydessä. Tavoitteena on tuottaa maakunnasta vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia, linjata toteuttamiskelpoisimmat ja valita strategisesti tuloksellisimmat. Valinnoista päättävät viime kädessä maakunnan poliittista tahtoa edustavat maakuntahallitus ja -valtuusto. Alueiden kehittämisen vastuu on jaettu valtiolle, kunnille ja alueilla aluekehitysviranomaisina toimiville maakunnan liitoille.

7 4. Työskentelyn aikataulu ja vaiheet Keski-Suomen maakuntasuunnitelma/ohjelma kokoaa maakunnan eri organisaatioiden valmistelemia ohjelmia ja strategioita. Työ tehdään helmikuun 2013 ja kesäkuun 2014 välisenä aikana. Esimerkkejä maakuntasunnitelma/ohjelman sisältöön vaikuttavaista strategioista ovat: - kaupunkien ja kuntien kehittämisstrategiat - ELY-keskuksen strateginen tulossopimus - EU:n alueellinen rakennerahasto-ohjelma vuosille Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma - Keski-Suomen hyvinvointistrategia Neljä hyvinvointilupausta keskisuomalaisille. - Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys - Keski-Suomi liikunnan ja urheilun huippumaakunnaksi. Keski-Suomen liikunta- ja urheilustrategia Visio Toimivat työmarkkinat Osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen -kehittämisohjelma - Sanoista tekoihin Keski-Suomen ympäristöohjelma Keski-Suomen kulttuuriympäristöjen hoito-ohjelma Keski-Suomen pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelma Keski-Suomen ilmastostrategia Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimus - Jyväskylän seudun Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaesitys Edellä oleva listaus on perusaineistoa, jota maakuntasuunnitelma/ohjelmatyössä hyödynnetään. Valmistelun aikana on odotettavissa, että myös muita strategisesti merkittäviä ohjelmia syntyy, ja ne otetaan huomioon prosessissa. Alustava aikataulu prosessin etenemisessä on seuraava. Työn käynnistämisestä päättää maakuntahallitus , ja lopullinen strategia tai lopulliset suunnitelma/ohjelma-asiakirjat valmistellaan maakuntavaltuuston kokoukselle hyväksyttäviksi touko/kesäkuussa Valmistelun etenee seuraavasti: - Helmi huhtikuu 2013: asiakirja-analyyseja eri organisaatioiden strategioista, kehittämiskokonaisuuksien hahmottamista, työalustan rakentaminen, suunnittelun aloittavia työkokouksia ja neuvotteluja - Toukokuu syyskuu 2013: skenaarioiden hahmottelu, maakuntavaltuuston seminaari ja muut työpajat, palautteen kerääminen - Lokakuu 2013 tammikuu 2014: Keski-Suomen Risteilyn hyödyntäminen skenaarioiden arvioinnissa, strategisten kärkien valinta - Helmikuu huhtikuu 2014: dokumentointi ja kirjoitustyö - Toukokuu- kesäkuu 2014: käsittelyt maakunnan yhteistyöryhmässä ja maakuntahallituksessa sekä hyväksyminen maakuntavaltuustossa Maakuntahallitus seuraa ja ohjaa maakuntasuunnitelma/ohjelmaluonnoksen valmistumista kokouksissaan koko valmistelun ajan.

8 5 Vaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arvioinnista on säädetty Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa (SOVA-laki 200/2005). Lain mukaan viranomaisen on huolehdittava siitä, että suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan riittävässä määrin valmistelun kuluessa, jos suunnitelman toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Maakuntaohjelma (MAO) on SOVA-lain 4 :ssä tarkoitettu ohjelma, josta on tehtävä ympäristöarviointi. Ympäristöarvioinnilla tarkoitetaan ohjelman ympäristövaikutusten arviointia ja siihen sisältyvää ympäristöselostuksen laatimista, kuulemisen järjestämistä, ympäristöselostuksen ja kuulemisten tulosten huomioon ottamista päätöksenteossa sekä päätöksestä tiedottamista. Maakuntasuunnitelmaan (MASU) tulee soveltaa SOVA-lain 3 :n mukaista yleistä velvollisuutta selvittää ja arvioida ympäristövaikutukset. Sekä ympäristöarvioinnin (MAO) että ympäristövaikutusten arvioinnin (MASU) tavoitteena on tuottaa vaikutustietoa ja kehittää suunnitelman sisältöä tukea suunnittelua ja päätöksentekoa tukea sidosryhmien ja muun yleisön osallistumista ja tiedonsaantia Maakuntasuunnitelman ja ohjelman valmistelu yhdistetään. Maakuntasuunnitelman/- ohjelman vaikutukset arvioidaan tiiviinä osana muuta valmistelutyötä ennen suunnitelman/ohjelman hyväksymistä. Arviointiin sovelletaan SOVA-lain mukaista ympäristöarviointia. Valmistelu järjestetään siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada tietoja suunnitelman/ohjelman lähtökohdista (mm. ympäristöselostuksen lähtökohdista), tavoitteista ja valmistelusta sekä esittää asiasta mielipiteensä. Valmisteluvaiheen tiedottamisen ja kuulemisen yhteydessä kuullaan ympäristöselostuksen sisällöstä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta. Maakuntasuunnitelmaa/-ohjelmaa laadittaessa selvitetään tarpeellisessa määrin sen ja mahdollisesti tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävät välittömät ja välilliset ympäristövaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin Arvioinnissa otetaan huomioon myös taloudelliset vaikutukset (vaikutukset työllisyyteen, koulutukseen, alueelliseen kilpailukykyyn ja maakunnan imagoon) sekä vaikutukset tasa-arvoon ja yrittäjyyteen. Vaikutusten arvioinnista vastaa Keski-Suomen liitto. Suunnitelman/ohjelman valmisteluun osallistuvat henkilöt itsearvioivat toimenpide-esitysten ja tavoitteiden vaikutuksia. Arviointi sekä ympäristöselostus laaditaan liiton toimistossa suunnitteluprosessin aikana käyttäen hyödyksi maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettaman, ympäristö- ja tasaarvovaikutusten arviointiin perehtyneen, ns. YVA-ryhmän asiantuntemusta. Eri alojen ja tahojen asiantuntijoista koostuvan YVA-ryhmän tarkoituksena on käydä keskustelua arvioinnin toteutuksesta ja tuloksista sekä saada eri näkökulmia arviointiin. Yritysarvioinnissa käytetään hyödyksi yritysten kehittämisen johtoryhmän asiantuntemusta

9 Lisäksi YVA-ryhmä antaa palautetta suunnitelman/ohjelman sisällöstä, käsittelee viranomaisilta ja yleisöltä saatua palautetta, arvioi vaikutusten merkittävyyttä sekä ohjaa ympäristöselostuksen laadintaa. Liiton ympäristöpäällikkö, joka osallistuu YVA-ryhmän toimintaan, vastaa arvioinnin kokonaisuudesta yhteistyössä kehittämisjohtajan kanssa. Vaikutusten tunnistamisen helpottamiseksi ja arviointityön systematisoimiseksi arvioinnin pohjana käytetään liitteenä 1 olevaa vaikutuslistaa. Asiantuntija-arviointien lisäksi aineistona käytetään tilastomateriaaleja sekä tutkimuksia ja selvityksiä, mm. maakuntasuunnitelmaa/-ohjelmaa ja maakuntakaavoja varten tehtyjä erillisselvityksiä. Maakuntasuunnitelmaa/-ohjelmaa valmistelee liitossa toimiston valmisteluryhmä, joka seuraa myös arviointityön etenemistä ja sisältöä ja joka tarvittaessa ottaa kantaa arvioinnin kautta esiin nouseviin asiakysymyksiin. Vaikutuksia arvioidaan toimintalinjatasolla ja yhteisvaikutuksina. Vaikutusten arvioinnin tulokset esitetään erillisessä ympäristöselostuksessa sekä tiivistetysti suunnitelma/ohjelma-asiakirjassa. Ympäristöselostuksen alustava sisältörakenne on liitteenä 2. 6 Viestintä ja vuorovaikutus Suunnittelutyön alkamisesta ja etenemisestä tiedotetaan maakunnallisiin tiedotusvälineisiin sekä ilmoitetaan Keskisuomalainen -lehdessä ja Keski-Suomen liiton ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla osoitteessa Maakuntasuunnitelma-/ohjelmavalmistelun sisällöstä kerätään kaikissa vaiheissa näkemyksiä ja sitä voi esittää valmistelun vastuuhenkilöille. Valmistelua varten rakennetaan vuorovaikutteinen www-sivusto. Käsillä oleva ja valmistelua linjaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) käsitellään maakuntahallituksessa , jonka jälkeen se asetetaan prosessia koskevien mielipiteiden kartoittamista varten nähtäville liiton kotisivuilla ja ilmoitustaululla Keski-Suomen maakuntasuunnitelman/ohjelman luonnos ja ympäristöselostuksen luonnos pidetään syksyllä 2013 nähtävillä 30 päivän ajan Keski-Suomen liiton toimistossa ja liiton Internet-sivuilta. Mielipiteet suunnitelmasta ja ympäristöohjelmasta on esitettävä Keski-Suomen liitolle kirjallisesti nähtävilläoloajan kuluessa. Kun suunnitelmaluonnos asetetaan nähtäville, pyydetään siitä samalla lausunnot Keski-Suomen kunnilta, ELY-keskukselta sekä muilta valmistelun kannalta keskeisiltä viranomaistahoilta ja muilta sidosryhmiltä. ELY-keskukselta pyydetään lausunto myös ympäristöselostuksen luonnoksesta. Maakuntahallitus käsittelee saadut mielipiteet ja lausunnot ja hyväksyy niiden pohjalta laaditun ehdotuksen Keski-Suomen maakuntasuunnitelmaksi/ohjelmaksi. Hallituksen käsittelyistä ilmoitetaan tiedotusvälineille ja liiton Internet-sivuilla. Lopullisesti suunnitelman/ohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto keväällä Päätös ja suunnitelma/ohjelma asetetaan nähtäville ja päätöksestä tiedotetaan Keskisuomalainen - lehdessä sekä Keski-Suomen liiton ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla. Hyväksymisestä toimitetaan tieto ELY-keskukselle, kunnille ja muille viranomaisille, joita asiaa käsiteltäessä on kuultu tai saatu lausunto. Päätös sekä suunnitelma/ohjelma ja ympäristöselostus toimitetaan tiedoksi Suomen ympäristökeskukselle.

10 7 Yhteystiedot Keski-Suomen liiton toimisto: Keski-Suomen liitto, Sepänkatu 4, Jyväskylä p tai Internet-sivut Yhteyshenkilöt: Anita Mikkonen, maakuntajohtaja p , Hannu Korhonen, kehittämisjohtaja p , Olli Ristaniemi, suunnittelujohtaja p , Pekka Kokki, liikenneinsinööri p , Jarmo Koskinen, maakuntainsinööri p , Merja Lahti, viestintäpäällikkö p , Hilkka Laine, ohjelmapäällikkö p , Kirsi Mukkala, maakuntasuunnittelija p , Leena Pajala, matkailukoordinaattori p , Raija Partanen, projektipäällikkö p , Pirjo Peräaho, ohjelmapäällikkö p , Veli-Pekka Päivänen, kehittämispäällikkö p , Anu Tokila, koulutuksen kehittämispäällikkö p , Reima Välivaara, ympäristöpäällikkö p ,

11 LIITE 1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA/-OHJELMA Vaikutusten arviointi työryhmä / sihteeri: Sanallinen arvio ohjelmassa esitettävien kehittämistoimien positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista, jotka voivat olla välittömiä tai välillisiä Vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin terveyteen, asumisviihtyisyyteen, turvallisuuteen, palveluihin, virkistysmahdollisuuksiin, väestön määrään, tasa-arvoon, yhteisöllisyyteen, sosiaalisiin ongelmiin, paikalliseen identiteettiin, koulutukseen, virikkeellisyyteen, erityisiin väestöryhmiin (lapset, vanhukset, ulkomaalaiset) Esim. Valmentava työvoimakoulutus ehkäisee syrjäytymistä Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin eliölajeihin, luontotyyppeihin, alueiden luonnontilaisuuteen, maaperään, vesistöihin, ilmaan, kasvillisuuteen, kuormitukseen/päästöihin, luonnonvarojen käyttöön, uusiutuviin luonnonvaroihin, uusiutumattomiin luonnonvaroihin, luonnonvarojen riittävyyteen Esim. Bioenergian / metsähakkeen käytön lisääminen vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä Esim. Turvetuotanto lisää vesistökuormitusta Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kulttuuriperintöön ja maisemakuvaan aluerakenteeseen, yhdyskuntarakenteen hajautumiseen / tiivistymiseen, rakennuskantaan, liikennejärjestelmiin, rataliikenteeseen, tieliikenteeseen, kevytliikenteeseen, energiahuoltoon, energian kulutukseen, vesihuoltoon, jätteiden määrään, taajama-/kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöihin, maisema-alueisiin Esim. Turpeenkäyttö lisää energiaomavaraisuutta Muut vaikutukset (esim. talouteen) työpaikkoihin / työllisyyteen, elinkeinojen toimintaedellytyksiin, kustannusvaikutuksiin

12 LIITE 2 MAAKUNTAOHJELMA YMPÄRISTÖSELOSTUKSEN ALUSTAVA SISÄLTÖRAKENNE: 1. Johdanto 2. Maakuntaohjelman pääasiallinen sisältö ja liittyminen muihin suunnitelmiin (mm. suhde keskeisimpiin ympäristötavoitteita sisältäviin strategioihin ja ohjelmiin, esim. kansallinen ilmasto- ja energiastrategia, maakunnallinen ympäristöohjelma) 3. Ympäristön nykytila, ominaispiirteet ja haasteet Keski-Suomessa (lyhyt nykytilan yleiskuvaus, merkittävimmät ympäristönsuojelun tulevaisuuden haasteet, joihin maakuntaohjelman toteuttamisella voi olla vaikutuksia) 4. Arviointiprosessi (arviointiprosessin ja käytännön toteutuksen kuvaus, vaihtoehtotarkastelun mahdollisuudet ja perustelut) 5. Merkittävimmät vaikutukset ja haitallisten vaikutusten ehkäisy (ohjelman sosiaaliset, ekologiset, yhdyskuntarakenteelliset ja kulttuuriset sekä taloudelliset kokonaisvaikutukset) 6. Seuranta 7. Yhteenveto (ympäristöselostuksen lyhyt yhteenveto, joka liitetään osaksi maakuntaohjelmaasiakirjaa) Liitteet

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN (2018 21) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KESKI-SUOMEN LIITTO Sisällys 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 2. Maakuntaohjelman tehtävät 3. Mitä tällä

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pohjanmaan maakuntaohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018 2021 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maakuntahallituksen hyväksymä 30.1.2017 Sisältö 1 Maakuntaohjelman lähtökohdat... 3 2 Maakuntaohjelman tarkoitus ja sisältö...

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntasuunnitelma ja -ohjelma

Pirkanmaan maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Pirkanmaan maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Mitä ne ovat ja miten ne tehdään? (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos) TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ 1 Pirkanmaan liitto Julkaisu Kansikuva Hannele Kaihola

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia

Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Teemme muutosta yhdessä 1 Pirkanmaan liitto 2013 2 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Ilmasto- ja energiastrategia 5 3. Työskentelyn aikataulu

Lisätiedot

Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan ohjelman välitöntä ja välillistä vaikutusta Suomessa ja sen alueen ulkopuolella:

Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan ohjelman välitöntä ja välillistä vaikutusta Suomessa ja sen alueen ulkopuolella: Kainuun maakuntaohjelma 2009-2013 1. JOHDANTO Kainuussa hyväksyttiin vuonna 2006 Kainuun maakuntaohjelma vuosille 2006-2010. Vaikka maakuntaohjelman hyväksymisestä on kulunut varsin lyhyt aika, on sen

Lisätiedot

LAPIN LIITON MAAKUNTASTRATEGIA 2040 JA LAPPI SOPIMUS (MAO) 2014 2017

LAPIN LIITON MAAKUNTASTRATEGIA 2040 JA LAPPI SOPIMUS (MAO) 2014 2017 LAPIN LIITON MAAKUNTASTRATEGIA 2040 JA LAPPI SOPIMUS (MAO) 2014 2017 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Maakuntahallitus 16.12.2013 Sisällys 1. Maakuntastrategian lähtökohdat 2 2. Lappi -sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT 6.3.2013 Hannu Korhonen MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT Yhteisen kehittämistahdon muodostaja Strateginen suunnittelija ja kehittäjä Aktiivinen edunvalvoja 1 TOIMINNAN

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä 17.11.2008 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

LAPIN LIITON MAAKUNTASTRATEGIA 2040 JA LAPPI-SOPIMUS (MAO) Osallistumis ja arviointisuunnitelma Maakuntahallitus

LAPIN LIITON MAAKUNTASTRATEGIA 2040 JA LAPPI-SOPIMUS (MAO) Osallistumis ja arviointisuunnitelma Maakuntahallitus LAPIN LIITON MAAKUNTASTRATEGIA 2040 JA LAPPI-SOPIMUS (MAO) 2014 2017 - Osallistumis ja arviointisuunnitelma Maakuntahallitus 16.12.2013 Sisällys 1. Maakuntastrategian lähtökohdat... 2 2. Lappi -sopimuksen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Pohjanmaan maakuntastrategia Osallistumis ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Maakuntahallituksen hyväksymä 25.3.2013 Sisältö 1 Maakuntastrategian lähtökohdat... 3 2 Maakuntastrategian tarkoitus ja sisältö...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma STRATEGINEN MAAKUNTAOHJELMA 2014+ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Mikä on Häme-ohjelma Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Maakunta valmistelee ohjelman yhtenä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 19.2.2016 VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN UUDISTAMINEN Alustava työ- ja arviointisuunnitelma Ympäristöministeriö on aloittanut valmistelun valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 ja alueellisten suunnitelmien ympäristöarvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 ja alueellisten suunnitelmien ympäristöarvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 ja alueellisten suunnitelmien ympäristöarvioinnit Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 1 Rakennerahasto-ohjelman laadinta ohjelmakaudelle 2014-2020 1.1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MAAKUNTASUUNNITELMA 2009+2030 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MAAKUNTASUUNNITELMA 2009+2030 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman määrityksiä 1 2. Maakunnan suunnittelujärjestelmä ja maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä

Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Liittojen päätehtävät Alueiden käyttö - Maakuntasuunnitelma ja kaava - Yhdyskuntarakenne, liikenne,

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Pekka Normo, kaavoituspäällikkö Maakuntakaava Yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma VALMISTELU

Strateginen maakuntaohjelma VALMISTELU Strateginen maakuntaohjelma 2014+ VALMISTELU Hämeen liitto valvoo kuntien etua ja toimii niin, että ihmiset haluavat ja voivat asua ja tehdä työtä Hämeessä. Hämeen jäsenkunnat ryhmittyvät Forssan, Hämeenlinnan

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMAN JA MAAKUNTAOHJELMAN OSALLISTUMIS- JA AR- VIOINTISUUNNITELMA 2009 (OAS)

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMAN JA MAAKUNTAOHJELMAN OSALLISTUMIS- JA AR- VIOINTISUUNNITELMA 2009 (OAS) 1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMAN JA MAAKUNTAOHJELMAN OSALLISTUMIS- JA AR- VIOINTISUUNNITELMA 2009 (OAS) KESKI-SUOMEN LIITTO 2 SISÄLTÖ 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tehtävä 3 2. Maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR:n Etelä-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013

Kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR:n Etelä-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 Kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR:n Etelä-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.6.2006 Päijät-Hämeen liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen ympäristöselostus: nähtäville asettaminen ja lausunnolle lähettäminen

Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen ympäristöselostus: nähtäville asettaminen ja lausunnolle lähettäminen Maakuntahallitus 28 13.03.2017 Maakuntahallitus 136 25.09.2017 Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen ympäristöselostus: nähtäville asettaminen ja lausunnolle lähettäminen 507/03.00.00/2016 MHS 13.03.2017 28 Tiivistelmä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA Osallistumis ja arviointisuunnitelma

KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA Osallistumis ja arviointisuunnitelma 0 KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 Osallistumis ja arviointisuunnitelma 03.03.2013 1 Sisällys JOHDANTO... 2 YLEISTÄ MAAKUNTAOHJELMASTA... 3 MAAKUNTAOHJELMA OSANA MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄÄ...

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen EAKR:n Länsi-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Luonnos 28.4.2006 Pirkanmaan liitto Kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen EAKR:n

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 Maakuntasuunnitelma ja väliarvioinnin suositukset pohjana Valintoihin perustuva strateginen asiakirja MAO 2003 2006: yrittäjyys, osaaminen, maaseutu, työllisyys,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 22.2.2013. AIKA Torstai 7.3.2013 klo 9.00 Hotelli Scandic, Vapaudenkatu 73, Jyväskylä. Asia Sivu

KOKOUSKUTSU 22.2.2013. AIKA Torstai 7.3.2013 klo 9.00 Hotelli Scandic, Vapaudenkatu 73, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 2/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 07.03.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 22.2.2013 AIKA Torstai 7.3.2013 klo 9.00 PAIKKA Hotelli Scandic, Vapaudenkatu 73, Jyväskylä Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuus...

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty 31.3.2006, muutokset ja lisäykset esitetty punaisella Keski-Suomen maakuntaohjelma 2007-2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Keski-Suomen liitto JULKAISIJA Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISLAKI Maakuntasuunnitelma Valtakunnalliset alueidenkehittämisen tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava

Lisätiedot

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1 KOKOUSKUTSU 13.9.2017 Työvaliokunnan jäsenille Lapin liiton työvaliokunnan kokous Lapin liiton työvaliokunnan kokous 1/2017 pidetään maanantaina 18.9.2017 klo 08:00 Lapin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Lapin liiton työvaliokunta 18.09.2017 AIKA 18.09.2017 klo 08:00-09:30 PAIKKA Lapin liiton toimisto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMAN TYÖOHJELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISUUNNITELMA

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMAN TYÖOHJELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISUUNNITELMA 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Maakuntahallitus 24.10.2016 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMAN 2018 2021 TYÖOHJELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ 1) Maakunnan suunnitteluun

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Satakunnan vaihemaakuntakaava

Satakunnan vaihemaakuntakaava Satakunnan maakuntakaavoituksen tilannekatsaus Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä Kokemäellä 25.8.2011 Maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto Satakuntaliitto Satakunnan maakuntakaavan vahvistettavat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ

KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ 03/2017 KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ Maakuntahallituksen kokous 25.8.2017 Tapani Mattila Keski-Suomen kuntien kuntayhtymä Maakuntahallituksen rooli Maakuntahallitus vastaa : Keski-Suomen kuntien

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe Seudulliset yleisötilaisuudet KAAVOITUSMENETTELY MAAKUNTAKAAVA (MRL 19 Maakunnan liiton tehtävät, MRL 25 Maakunnan suunnittelun tehtävät, MRL 26 Maakunnan

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Satakunnan maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma Satakunnan maakuntaohjelman 2014-2017 osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tiivistelmä Satakuntaliitto laatii Satakunnan maakuntaohjelman vuosille 2014-2017. Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hankkeiden ympäristö- ja tasa-arvovaikutukset

Hankkeiden ympäristö- ja tasa-arvovaikutukset Hankkeiden ympäristö- ja tasa-arvovaikutukset Euroopan unionin kaikessa toiminnassa kiinnitetään huomiota kestävään kehitykseen, kumppanuuteen ja tasaarvoon Ympäristövaikutusten arviointi on olennainen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.8.2009 2 Sisältö Johdanto... 3 Yleistä maakuntaohjelmasta... 4 Mikä on maakuntaohjelma?... 4 Maakuntaohjelma osana maakunnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Mikä rakennusjärjestys on? Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntaohjelman Osallistumis- ja arviointisuunnitelma versio

Päijät-Hämeen maakuntaohjelman Osallistumis- ja arviointisuunnitelma versio Päijät-Hämeen maakuntaohjelman 2018 2021 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma versio 04 13022017 Sisällysluettelo: Tiivistelmä... 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 3 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Kunkun parkki, Tampere

Kunkun parkki, Tampere Kunkun parkki, Tampere YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristösi parhaat tekijät Lähtökohtia vaikutusten selvittämiseen Hanke on osa laajempaa Tampereen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa (Lakiehdotuksessa tehtävä on nimetty: alueellisen liikuntaneuvoston

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntaohjelma

Keski-Suomen maakuntaohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lisätiedot ja luonnoksen kommentointi www.luovapaja.fi/keskustelu Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS SUOMUSSALMEN KUNTA (777) KIRKONKYLÄ (406) SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntaohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Keski-Suomen maakuntaohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2007-2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Keski-Suomen liitto JULKAISIJA Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4 40100 Jyväskylä JULKAISUTILAUKSET Keski-Suomen liitto Liisa Suonpää

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA

ETELÄ POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 1 ETELÄ POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2018 2021 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Lähtökohdat 2. Valmistelu 3. Ympäristöselostus ja vaikutusten arviointi 2 1. LÄHTÖKOHDAT Osallistumis ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Olli T. Alho Alueosasto 16.4.2013 Tausta ja tavoitteet Suurten kaupunkiseutujen kansainvälisen kilpailukyvyn ja veturiroolin vahvistaminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kainuu-ohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kainuu-ohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2017 Kainuu-ohjelma Maakuntastrategia 2035 Maakuntaohjelma 2018-2021 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2017 2017 Kauppakatu 1 87100 Kajaani

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntavaltuusto 11.3.2013 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Muut suunnitelmat ja selvitykset Maakuntakaavoitusseminaari

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot