Keski-Suomen maakuntasuunnitelman ja -ohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen maakuntasuunnitelman ja -ohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)"

Transkriptio

1 Keski-Suomen maakuntasuunnitelman ja -ohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

2 Keski-Suomen liitto Jyväskylä 2013 Sarja B, julkaisu nro X Kannen kuva ISBN ISSN

3 Sisällys 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 2. Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman tehtävät 3. Mitä tällä työllä tavoitellaan 4. Työskentelyn aikataulu ja vaiheet 5. Vaikutusten arviointi 6. Viestintä ja vuorovaikutus 7. Yhteystiedot

4 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? Tässä asiakirjassa kuvataan Keski-Suomen uuden maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelua. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoituksena on antaa kaikille Keski- Suomen kehittämisestä kiinnostuneille tietoa työn eri vaiheista, aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista siihen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmalle on lainsäädännössä yksilöity konkreetteja sisältöjä, ennen muuta vaikutusten arvioinnin suhteen. Merkittäviä ovat myös tiedonsaannin haasteet valmistelun eri vaiheissa. Laatimisen aloittamisesta tiedotetaan kansalaisille tiedotusvälineissä ja Keski-Suomen liiton Internet-sivuilla. Työhön osallistuville yhteistyötahoille tiedotetaan asian etenemisestä sähköisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tehty mahdollisimman pelkistetty, ja siinä kerrotaan perustiedot aiotusta valmistelusta. Lähtökohtana maakunnan tulevaisuutta koskevien valintojen tekemiselle on laaja, avoin, maakunnan eri osat käsittävä ja vuorovaikutteinen työskentely, johon eri elämänaloja ja näkökulmia edustavat alueen toimijat voivat tuoda omat näkemyksensä. Tavoitteiden toteuttamiseksi Keski-Suomen maakuntasuunnitelma ja -ohjelma valmistellaan yhdessä, monien muiden maakunnan alueella tapahtuvien suunnittelu-, strategia- ja ohjelmavalmistelujen kanssa. Työn aikana näille määritellään yhteinen maakuntatasoinen tavoite, joka konkretisoituu maakunnallisen vision määrittelynä. Käsiteltävien asioiden piirin muodostavat asiat, jotka ovat maakunnan toimijoille yhteisiä, ja joiden edistämiseen tarvitaan maakunnallista yhteistyötä sekä myös erilaisten voimavarojen kokoamista. Valmistuvalla suunnitelmalla/ohjelmalla on monenlaisia tavoitteita ja myös vaikutuksia. Osa vaikutuksista on selkeästi valmistelun aikana syntyviä yhteistyötä tiivistäviä ja osa tavoitteita selkeyttäviä konkreetteja kehittämistavoitteita. Kokonaisuudessaan yhteistyön tuloksia ja maakunnan kehittymisen kannalta tavoiteltavia vaikutuksia voivat olla mm.: - maakunnan tilan arviointi - maakunnan strategisten valintojen arviointi - maakuntalähtöisen suunnittelun ja sen organisoinnin vahvistaminen - maakunnan yhteisen kehittämisnäkemyksen vahvistaminen - maakunnan vetovoimaisuudesta huolehtiminen - maakunnan omien ja maakuntaan kohdentuvien kehittämisvarojen suuntaaminen Tällä suunnittelukierroksella kiinnitetään huomiota valmistelun tapaan ja ennakoivaan työotteeseen. Aiemmin hyviksi havaittuja käytäntöjä jatketaan (mm. maakunnan tulevaisuutta arvioiva skenaariotyöskentely sekä maakuntavaltuuston työseminaarit). Lukuisat erilliset työkokoukset ja teemoittainen työskentely arvioidaan valmistelun aikana. Parhaillaan on valmistumassa (02/2013) ulkopuolinen arviointi Länsi-Suomen maakuntien maakuntaohjelmista. Arvioinnin perusteella maakunnan liittoja kannustetaan käyttämään erilaisia vuorovaikutteisia menetelmiä pyrkiessään turvaamaan eri osapuolten näkemykset asioiden valmistelussa. Yksittäisten kuntalaisten näkemyksiä tulee huomioida, mm. sosiaalista mediaa hyödyntäen. Oleelliseksi katsotaan, että prosessi kattaa koko maakunnan väestön kirjon: nuoret, ikääntyneet, maahanmuuttajat, yritysten edustajat ja luottamushenkilöt. Moninaiset näkökulmat ja tarpeet tulee saada mukaan prosessiin. Valmistelun aikana osallistumis- ja arviointisuunnitelman toteutumista seurataan ja asiakirja päivitetään tarvittaessa.

5 Valmistelutyötä tekee Keski-Suomen liitto ja sen toimisto, jossa valmistelua johtaa maakuntajohtaja. Käytännön toimenpiteistä vastaavat kehittämisjohtaja sekä suunnittelujohtaja. Vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat tämän asiakirjan lopussa. 2. Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman tehtävät Maakuntatason suunnittelu muodostuu kolmesta merkittävästä asiakirjasta: maakuntasuunnitelmasta, maakuntaohjelmasta ja maakuntakaavasta. Tässä käsitellään kahta ensin mainittua - maankäyttöä suuntaava maakuntakaava valmistellaan erikseen. Keski-Suomen kehittämisessä hyödynnetään maakunnan sijaintitekijöitä, osaamisperustaa ja vahvaa koulutussektoria, elinkeinoelämän menestystekijöitä sekä maakunnan erityispiirteitä alueiden kilpailussa. Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman tavoitteena on koota maakunnan toimijat ja resurssit tulokselliseen yhteistyöhön maakunnan parhaaksi. Maakuntasuunnitelma on perinteisesti jopa 30 vuoden päähän ulottuva strateginen suunnitelma. Se kuvaa yleispiirteisesti Keski-Suomen kehittämistavoitteet ja strategiat niiden toteuttamiseksi. Tällä hetkellä voimassa oleva ja maakuntavaltuuston hyväksymä Keski-Suomen visio kirjoitetaan muotoon: yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi. Maakuntasuunnitelma on maakuntakaavan ja maakuntaohjelman perusta. Suunnitelman tarkastelujakso vaihtelee huomattavasti, ja on esimerkiksi elinkeinoissa enintään vuosia ja hitaasti muuttuvissa, kuten esimerkiksi liikenneverkoissa, jopa 30 vuotta. Maakuntasuunnitelma perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä lakiin alueiden kehittämisestä. Maakuntaohjelma on neljän vuoden, eli kunnallisvaltuustojen toimikauden mittainen toimintasuunnitelma, joka perustuu maakuntasuunnitelman linjauksiin. Maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttaminen edellyttää tuloksellista yhteistyötä. Maakuntaohjelma tarjoaa tätä mahdollisuutta keskisuomalaisille yrityksille, julkisen palvelujärjestelmän, koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoille, kehittämishankkeiden rahoittajille, medialle ja kaikille maakunnan kehityksestä kiinnostuneille keskisuomalaisille. Maakuntaohjelman edellyttämät toimet ja niiden rahoitus kirjataan vuosittain laadittavaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan, jonka käsittelee maakunnan yhteistyöryhmä ja hyväksyy maakuntahallitus. Maakuntaohjelma perustuu lakiin alueiden kehittämisestä (1651/2009), maakuntasuunnitelmaan, ja valtakunnallisiin alueiden kehittämistavoitteisiin. Aiemmilla suunnittelukierroksilla maakuntasuunnitelma ja -ohjelma on valmisteltu perätysten omissa prosesseissaan ja dokumentoitu omina asiakirjoinaan. Tällä kierroksella valmistelua on tarkoitus koota siten, että molemmat syntyvät yhtäaikaisen valmistelun tuloksena ja muodostavat yhden kokonaisuuden: Keski-Suomen strategian. Mikäli lainsäädäntö edellyttää, niin suunnitelma-asiakirjat varaudutaan esittämään myös omina osioinaan.

6 3. Mitä tällä työllä tavoitellaan? Alueiden kehittämisen tavoitteet on määritelty alueiden kehittämislaissa ja valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista. Yleisenä tavoitteena on vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen perustuva alueiden kehittämisen järjestelmä, joka luo edellytykset eri alueiden tasapainoiselle kehittymiselle ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle. Valtioneuvoston päättämät aluekehitystavoitteet koko Suomessa vuosille ovat: 1) Vahvistetaan alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta 2) Edistetään väestön hyvinvointia 3) Turvataan hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne Valtioneuvoston nimeämillä aluekehittämisen erityiskysymyksillä täsmennetään aluepoliittisia tavoitteita. Erilliskysymyksiä ovat: - Rakennemuutoksiin vastaaminen - Metropolialueen kilpailukyvyn vahvistaminen - Suurten kaupunkiseutujen toimintaedellytysten turvaaminen - Harvaan asuttujen alueiden kehittäminen - Itä- ja Pohjois-Suomen kehittäminen - Pohjoisen ulottuvuuden hyödyntäminen Tavoitteiden toteuttamiseksi on valtioneuvoston päätöksellä laadittu määräaikaisia erityisohjelmia, joista jatkossa Keski-Suomessa tavoitellaan mukaan Jyväskylän kaupungin vedolla innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan. Keski-Suomessa osallistutaan Euroopan yhteisön alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoon, joka resursseillaan täydentää ja tukee kansallista aluekehitystyötä. Pohjoisen Keski-Suomen erityisasema harvan asutuksen perusteella määrittyvänä korkean tuki-intensiteetin alueena turvataan. Keski-Suomen liitolla on hallinnoitavanaan kuntarahoitteinen Keski-Suomen Kehittämisrahasto, jonka voimavaroilla voidaan osallistua maakunnan kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden osarahoitukseen ja erillisselvitysten suorittamiseen. Maakuntatasoiset tavoitteet määrittyvät tämän maakuntasuunnitelma/ohjelmatyön yhteydessä. Tavoitteena on tuottaa maakunnasta vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia, linjata toteuttamiskelpoisimmat ja valita strategisesti tuloksellisimmat. Valinnoista päättävät viime kädessä maakunnan poliittista tahtoa edustavat maakuntahallitus ja -valtuusto. Alueiden kehittämisen vastuu on jaettu valtiolle, kunnille ja alueilla aluekehitysviranomaisina toimiville maakunnan liitoille.

7 4. Työskentelyn aikataulu ja vaiheet Keski-Suomen maakuntasuunnitelma/ohjelma kokoaa maakunnan eri organisaatioiden valmistelemia ohjelmia ja strategioita. Työ tehdään helmikuun 2013 ja kesäkuun 2014 välisenä aikana. Esimerkkejä maakuntasunnitelma/ohjelman sisältöön vaikuttavaista strategioista ovat: - kaupunkien ja kuntien kehittämisstrategiat - ELY-keskuksen strateginen tulossopimus - EU:n alueellinen rakennerahasto-ohjelma vuosille Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma - Keski-Suomen hyvinvointistrategia Neljä hyvinvointilupausta keskisuomalaisille. - Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys - Keski-Suomi liikunnan ja urheilun huippumaakunnaksi. Keski-Suomen liikunta- ja urheilustrategia Visio Toimivat työmarkkinat Osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen -kehittämisohjelma - Sanoista tekoihin Keski-Suomen ympäristöohjelma Keski-Suomen kulttuuriympäristöjen hoito-ohjelma Keski-Suomen pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelma Keski-Suomen ilmastostrategia Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimus - Jyväskylän seudun Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaesitys Edellä oleva listaus on perusaineistoa, jota maakuntasuunnitelma/ohjelmatyössä hyödynnetään. Valmistelun aikana on odotettavissa, että myös muita strategisesti merkittäviä ohjelmia syntyy, ja ne otetaan huomioon prosessissa. Alustava aikataulu prosessin etenemisessä on seuraava. Työn käynnistämisestä päättää maakuntahallitus , ja lopullinen strategia tai lopulliset suunnitelma/ohjelma-asiakirjat valmistellaan maakuntavaltuuston kokoukselle hyväksyttäviksi touko/kesäkuussa Valmistelun etenee seuraavasti: - Helmi huhtikuu 2013: asiakirja-analyyseja eri organisaatioiden strategioista, kehittämiskokonaisuuksien hahmottamista, työalustan rakentaminen, suunnittelun aloittavia työkokouksia ja neuvotteluja - Toukokuu syyskuu 2013: skenaarioiden hahmottelu, maakuntavaltuuston seminaari ja muut työpajat, palautteen kerääminen - Lokakuu 2013 tammikuu 2014: Keski-Suomen Risteilyn hyödyntäminen skenaarioiden arvioinnissa, strategisten kärkien valinta - Helmikuu huhtikuu 2014: dokumentointi ja kirjoitustyö - Toukokuu- kesäkuu 2014: käsittelyt maakunnan yhteistyöryhmässä ja maakuntahallituksessa sekä hyväksyminen maakuntavaltuustossa Maakuntahallitus seuraa ja ohjaa maakuntasuunnitelma/ohjelmaluonnoksen valmistumista kokouksissaan koko valmistelun ajan.

8 5 Vaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arvioinnista on säädetty Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa (SOVA-laki 200/2005). Lain mukaan viranomaisen on huolehdittava siitä, että suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan riittävässä määrin valmistelun kuluessa, jos suunnitelman toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Maakuntaohjelma (MAO) on SOVA-lain 4 :ssä tarkoitettu ohjelma, josta on tehtävä ympäristöarviointi. Ympäristöarvioinnilla tarkoitetaan ohjelman ympäristövaikutusten arviointia ja siihen sisältyvää ympäristöselostuksen laatimista, kuulemisen järjestämistä, ympäristöselostuksen ja kuulemisten tulosten huomioon ottamista päätöksenteossa sekä päätöksestä tiedottamista. Maakuntasuunnitelmaan (MASU) tulee soveltaa SOVA-lain 3 :n mukaista yleistä velvollisuutta selvittää ja arvioida ympäristövaikutukset. Sekä ympäristöarvioinnin (MAO) että ympäristövaikutusten arvioinnin (MASU) tavoitteena on tuottaa vaikutustietoa ja kehittää suunnitelman sisältöä tukea suunnittelua ja päätöksentekoa tukea sidosryhmien ja muun yleisön osallistumista ja tiedonsaantia Maakuntasuunnitelman ja ohjelman valmistelu yhdistetään. Maakuntasuunnitelman/- ohjelman vaikutukset arvioidaan tiiviinä osana muuta valmistelutyötä ennen suunnitelman/ohjelman hyväksymistä. Arviointiin sovelletaan SOVA-lain mukaista ympäristöarviointia. Valmistelu järjestetään siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada tietoja suunnitelman/ohjelman lähtökohdista (mm. ympäristöselostuksen lähtökohdista), tavoitteista ja valmistelusta sekä esittää asiasta mielipiteensä. Valmisteluvaiheen tiedottamisen ja kuulemisen yhteydessä kuullaan ympäristöselostuksen sisällöstä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta. Maakuntasuunnitelmaa/-ohjelmaa laadittaessa selvitetään tarpeellisessa määrin sen ja mahdollisesti tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävät välittömät ja välilliset ympäristövaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin Arvioinnissa otetaan huomioon myös taloudelliset vaikutukset (vaikutukset työllisyyteen, koulutukseen, alueelliseen kilpailukykyyn ja maakunnan imagoon) sekä vaikutukset tasa-arvoon ja yrittäjyyteen. Vaikutusten arvioinnista vastaa Keski-Suomen liitto. Suunnitelman/ohjelman valmisteluun osallistuvat henkilöt itsearvioivat toimenpide-esitysten ja tavoitteiden vaikutuksia. Arviointi sekä ympäristöselostus laaditaan liiton toimistossa suunnitteluprosessin aikana käyttäen hyödyksi maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettaman, ympäristö- ja tasaarvovaikutusten arviointiin perehtyneen, ns. YVA-ryhmän asiantuntemusta. Eri alojen ja tahojen asiantuntijoista koostuvan YVA-ryhmän tarkoituksena on käydä keskustelua arvioinnin toteutuksesta ja tuloksista sekä saada eri näkökulmia arviointiin. Yritysarvioinnissa käytetään hyödyksi yritysten kehittämisen johtoryhmän asiantuntemusta

9 Lisäksi YVA-ryhmä antaa palautetta suunnitelman/ohjelman sisällöstä, käsittelee viranomaisilta ja yleisöltä saatua palautetta, arvioi vaikutusten merkittävyyttä sekä ohjaa ympäristöselostuksen laadintaa. Liiton ympäristöpäällikkö, joka osallistuu YVA-ryhmän toimintaan, vastaa arvioinnin kokonaisuudesta yhteistyössä kehittämisjohtajan kanssa. Vaikutusten tunnistamisen helpottamiseksi ja arviointityön systematisoimiseksi arvioinnin pohjana käytetään liitteenä 1 olevaa vaikutuslistaa. Asiantuntija-arviointien lisäksi aineistona käytetään tilastomateriaaleja sekä tutkimuksia ja selvityksiä, mm. maakuntasuunnitelmaa/-ohjelmaa ja maakuntakaavoja varten tehtyjä erillisselvityksiä. Maakuntasuunnitelmaa/-ohjelmaa valmistelee liitossa toimiston valmisteluryhmä, joka seuraa myös arviointityön etenemistä ja sisältöä ja joka tarvittaessa ottaa kantaa arvioinnin kautta esiin nouseviin asiakysymyksiin. Vaikutuksia arvioidaan toimintalinjatasolla ja yhteisvaikutuksina. Vaikutusten arvioinnin tulokset esitetään erillisessä ympäristöselostuksessa sekä tiivistetysti suunnitelma/ohjelma-asiakirjassa. Ympäristöselostuksen alustava sisältörakenne on liitteenä 2. 6 Viestintä ja vuorovaikutus Suunnittelutyön alkamisesta ja etenemisestä tiedotetaan maakunnallisiin tiedotusvälineisiin sekä ilmoitetaan Keskisuomalainen -lehdessä ja Keski-Suomen liiton ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla osoitteessa Maakuntasuunnitelma-/ohjelmavalmistelun sisällöstä kerätään kaikissa vaiheissa näkemyksiä ja sitä voi esittää valmistelun vastuuhenkilöille. Valmistelua varten rakennetaan vuorovaikutteinen www-sivusto. Käsillä oleva ja valmistelua linjaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) käsitellään maakuntahallituksessa , jonka jälkeen se asetetaan prosessia koskevien mielipiteiden kartoittamista varten nähtäville liiton kotisivuilla ja ilmoitustaululla Keski-Suomen maakuntasuunnitelman/ohjelman luonnos ja ympäristöselostuksen luonnos pidetään syksyllä 2013 nähtävillä 30 päivän ajan Keski-Suomen liiton toimistossa ja liiton Internet-sivuilta. Mielipiteet suunnitelmasta ja ympäristöohjelmasta on esitettävä Keski-Suomen liitolle kirjallisesti nähtävilläoloajan kuluessa. Kun suunnitelmaluonnos asetetaan nähtäville, pyydetään siitä samalla lausunnot Keski-Suomen kunnilta, ELY-keskukselta sekä muilta valmistelun kannalta keskeisiltä viranomaistahoilta ja muilta sidosryhmiltä. ELY-keskukselta pyydetään lausunto myös ympäristöselostuksen luonnoksesta. Maakuntahallitus käsittelee saadut mielipiteet ja lausunnot ja hyväksyy niiden pohjalta laaditun ehdotuksen Keski-Suomen maakuntasuunnitelmaksi/ohjelmaksi. Hallituksen käsittelyistä ilmoitetaan tiedotusvälineille ja liiton Internet-sivuilla. Lopullisesti suunnitelman/ohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto keväällä Päätös ja suunnitelma/ohjelma asetetaan nähtäville ja päätöksestä tiedotetaan Keskisuomalainen - lehdessä sekä Keski-Suomen liiton ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla. Hyväksymisestä toimitetaan tieto ELY-keskukselle, kunnille ja muille viranomaisille, joita asiaa käsiteltäessä on kuultu tai saatu lausunto. Päätös sekä suunnitelma/ohjelma ja ympäristöselostus toimitetaan tiedoksi Suomen ympäristökeskukselle.

10 7 Yhteystiedot Keski-Suomen liiton toimisto: Keski-Suomen liitto, Sepänkatu 4, Jyväskylä p tai Internet-sivut Yhteyshenkilöt: Anita Mikkonen, maakuntajohtaja p , Hannu Korhonen, kehittämisjohtaja p , Olli Ristaniemi, suunnittelujohtaja p , Pekka Kokki, liikenneinsinööri p , Jarmo Koskinen, maakuntainsinööri p , Merja Lahti, viestintäpäällikkö p , Hilkka Laine, ohjelmapäällikkö p , Kirsi Mukkala, maakuntasuunnittelija p , Leena Pajala, matkailukoordinaattori p , Raija Partanen, projektipäällikkö p , Pirjo Peräaho, ohjelmapäällikkö p , Veli-Pekka Päivänen, kehittämispäällikkö p , Anu Tokila, koulutuksen kehittämispäällikkö p , Reima Välivaara, ympäristöpäällikkö p ,

11 LIITE 1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA/-OHJELMA Vaikutusten arviointi työryhmä / sihteeri: Sanallinen arvio ohjelmassa esitettävien kehittämistoimien positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista, jotka voivat olla välittömiä tai välillisiä Vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin terveyteen, asumisviihtyisyyteen, turvallisuuteen, palveluihin, virkistysmahdollisuuksiin, väestön määrään, tasa-arvoon, yhteisöllisyyteen, sosiaalisiin ongelmiin, paikalliseen identiteettiin, koulutukseen, virikkeellisyyteen, erityisiin väestöryhmiin (lapset, vanhukset, ulkomaalaiset) Esim. Valmentava työvoimakoulutus ehkäisee syrjäytymistä Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin eliölajeihin, luontotyyppeihin, alueiden luonnontilaisuuteen, maaperään, vesistöihin, ilmaan, kasvillisuuteen, kuormitukseen/päästöihin, luonnonvarojen käyttöön, uusiutuviin luonnonvaroihin, uusiutumattomiin luonnonvaroihin, luonnonvarojen riittävyyteen Esim. Bioenergian / metsähakkeen käytön lisääminen vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä Esim. Turvetuotanto lisää vesistökuormitusta Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kulttuuriperintöön ja maisemakuvaan aluerakenteeseen, yhdyskuntarakenteen hajautumiseen / tiivistymiseen, rakennuskantaan, liikennejärjestelmiin, rataliikenteeseen, tieliikenteeseen, kevytliikenteeseen, energiahuoltoon, energian kulutukseen, vesihuoltoon, jätteiden määrään, taajama-/kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöihin, maisema-alueisiin Esim. Turpeenkäyttö lisää energiaomavaraisuutta Muut vaikutukset (esim. talouteen) työpaikkoihin / työllisyyteen, elinkeinojen toimintaedellytyksiin, kustannusvaikutuksiin

12 LIITE 2 MAAKUNTAOHJELMA YMPÄRISTÖSELOSTUKSEN ALUSTAVA SISÄLTÖRAKENNE: 1. Johdanto 2. Maakuntaohjelman pääasiallinen sisältö ja liittyminen muihin suunnitelmiin (mm. suhde keskeisimpiin ympäristötavoitteita sisältäviin strategioihin ja ohjelmiin, esim. kansallinen ilmasto- ja energiastrategia, maakunnallinen ympäristöohjelma) 3. Ympäristön nykytila, ominaispiirteet ja haasteet Keski-Suomessa (lyhyt nykytilan yleiskuvaus, merkittävimmät ympäristönsuojelun tulevaisuuden haasteet, joihin maakuntaohjelman toteuttamisella voi olla vaikutuksia) 4. Arviointiprosessi (arviointiprosessin ja käytännön toteutuksen kuvaus, vaihtoehtotarkastelun mahdollisuudet ja perustelut) 5. Merkittävimmät vaikutukset ja haitallisten vaikutusten ehkäisy (ohjelman sosiaaliset, ekologiset, yhdyskuntarakenteelliset ja kulttuuriset sekä taloudelliset kokonaisvaikutukset) 6. Seuranta 7. Yhteenveto (ympäristöselostuksen lyhyt yhteenveto, joka liitetään osaksi maakuntaohjelmaasiakirjaa) Liitteet

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä 17.11.2008 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR:n Etelä-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013

Kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR:n Etelä-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 Kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR:n Etelä-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.6.2006 Päijät-Hämeen liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Keski-Suomen strategian pääasiallinen sisältö ja suhde muissa ohjelmissa esitettyihin ympäristötavoitteisiin

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestel.mä

Maakunnan suunnittelujärjestel.mä Maakuntahallitus 18.2.2013 LIITE ETELÄ-SA VN MAAKUNTA HJELMAN 2014-2017 YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN AR VIINTISUUNNITELMA Maakuntaohjelma ja sen laadintaprosessi Maakuntaohjelma on nelivuotiskausittain laadittava

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia

Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Teemme muutosta yhdessä 1 Pirkanmaan liitto 2013 2 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Ilmasto- ja energiastrategia 5 3. Työskentelyn aikataulu

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella)

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) 2 Sisältö Johdanto... 5 Maakuntakaava maakunnan suunnittelujärjestelmässä... 6 Maakuntakaavan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 0 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sisällys JOHDANTO... 1 YLEISTÄ CBC OHJELMASTA... 2 KAAKKOIS-SUOMI VENÄJÄ CBC 2014 2020 -OHJELMAN

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 127 ISBN 978-951-594-345-3 ISSN 0788-7051 Sähk. ISBN 978-951-594-346-0 TOIMINNAN

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO JULKAISU C 116 ISBN 978-951-594-293-4 SÄHK. ISBN 978-951-594-294-2 KESÄKUU 2007 ISSN 0788-7051 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavaselostus Ehdotus 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaselostus 1.12.2014 A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 2030 KAINUUN LIITTO 2014 A:4 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten. arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ.

Ympäristövaikutusten. arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Oppaita 1999:1 Ympäristövaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset m SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1999:1 Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LÄHTÖKOHDAT...2 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN SUORITUSTAPA...3 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN ETENEMINEN...4 YMPÄRISTÖ- JA TASA-ARVOVAIKUTUSTEN TYÖRYHMÄN KOKOUKSET...5 VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä

Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä Merenkulkulaitoksen sisäisiä julkaisuja 1/2009 Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä Helsinki 2009 ISSN 1456-9442 Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot