LAPIN LIITON MAAKUNTASTRATEGIA 2040 JA LAPPI SOPIMUS (MAO)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN LIITON MAAKUNTASTRATEGIA 2040 JA LAPPI SOPIMUS (MAO) 2014 2017"

Transkriptio

1 LAPIN LIITON MAAKUNTASTRATEGIA 2040 JA LAPPI SOPIMUS (MAO) Osallistumis ja arviointisuunnitelma Maakuntahallitus Sisällys 1. Maakuntastrategian lähtökohdat 2 2. Lappi -sopimuksen tarkoitus ja sisältö 3 3. Lappi sopimuksen valmisteluprosessi 5 4. Viestintä ja vuorovaikutus 6 5. Vaikutusten arviointi 7 Yhteystiedot: 8 Liite 1. Maakuntastrategian valmisteluprosessi

2 Maakuntastrategian lähtökohdat Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kuvataan Lapin liiton maakuntastrategian 2040 sekä Lappi Sopimus (MAO) valmisteluprosessi ja kerrotaan, kuinka valmisteluprosessiin voi vaikuttaa. Suunnitelman kohderyhmänä ovat kaikki maakuntastrategiasta kiinnostuneet ihmiset. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan maakunnan liiton tehtävänä on maakunnan suunnittelu. Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käyttöä ohjaava maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma. Pitkän aikavälin maakunta suunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys ja se ohjaa maakuntakaavan ja keskipitkän aikavälin maakuntaohjelman laadintaa. Maakunnan liitto laatii myös määräaikaisen maakuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat yhteiset kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja hankekokonaisuudet sekä muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi sekä tarvittaessa määrittelyn alueen kuntien yhteistyöalueista (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009). Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan uudet maakuntaohjelmat koskevat vuosia ja ne tulee hyväksyä viimeistään vuoden 2014 keväällä pidettävissä maakuntavaltuustoissa (TEM/2635/ /2012). Keväällä 2013 Lapin liitto valmisteli pitkän tähtäimen maakuntasuunnitelman päivityksen ja keskipitkän aikavälin maakuntaohjelman laadinnan tehtäväksi osittain yhtaikaisesti ja siten, että asiakirjat yhdistetään yhteiseen asiakirjaan Lappi sopimukseksi vuosille Sopimusasiakirja sisältää vuoteen 2040 ulottuvan Lappi strategian visioineen. Näin muodostuu helposti luettava looginen kokonaisuus, josta lainsäädännön edellyttämät asiakirjat ovat erotettavissa toisistaan. Lappi sopimuksen sisällöt tarkennetaan kahden vuoden välein laadittavissa maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmissa. Ensimmäinen toimeenpanosuunnitelma valmistellaan syksylle 2014.

3 2. Lappi -sopimuksen tarkoitus ja sisältö Lappi sopimus (MAO) on maakunnan kehittämistahdon ilmaus. Tavoitteena on maakunnan toimijoiden yhteisen vision ja kehittämisnäkemyksen vahvistaminen sekä kehittämisen voimavarojen suuntaaminen strategisiin kohteisiin. Lisäksi tavoitteena on parantaa valtion toimenpiteiden kohdentamista maakunnallisiin kehittämiskokonaisuuksiin sekä tehostaa valtion ja kuntien määrärahojen käyttöä. Lappi sopimuksella on keskeinen asema valtion alueviranomaisten strategisten tulossopimusten laadinnassa ja niiden toteuttamisessa. Sopimukseen ja sen sisältämään maakuntastrategiaan sisällytetään tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden edistäminen edellyttää maakunnallista tai muuta laajaa yhteistyötä. Lappi -sopimuksen ulkopuolelle voi siis jäädä suuria ja tärkeitäkin asioita, jos niiden edistäminen ei vaadi laajaa yhteistyötä. Alueiden kehittämisen yleiset tavoitteet perustuvat lakiin alueiden kehittämisestä (1651/2009) sekä valtioneuvoston päätökseen ( ) valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista. Lain mukaan tavoitteena on 1) vahvistaa alueiden kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä 2) edistää taloudellista tasapainoa ja elinkeinotoiminnan kehitystä 3) edistää kestävää työllisyyttä 4) vähentää alueiden välisiä ja sisäisiä kehittyneisyyseroja sekä parantaa niiden omia vahvuuksia ja erikoistumista 5) edistää väestön hyvinvointia ja osaamista sekä alueiden kulttuuria 6) parantaa elinympäristön laatua ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta. Valtioneuvoston päättämät alueiden kehittämisen tavoitteet vuosille ovat seuraavat: 1) Vahvistetaan alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. 2) Edistetään väestön hyvinvointia. 3) Turvataan hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne.

4 Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain (132/2009) mukaan maakunnan suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja sovitettava ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Lappi sopimuksessa otetaan huomioon edellä mainitut tavoitteet ja pyritään edistämään niiden toteutumista. Lisäksi maakuntastrategiassa huomioidaan EU-politiikan aluekehittämistavoitteet, valtioneuvoston linjaukset kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemisestä, hallinnonaloittaiset aluestrategiat ja muut maakuntaa koskevat ohjelmat. Lisäksi Lapissa on valmisteltu älykkään erikoistumisen ohjelma (ÄES), joka on ennakkoehtona EU- tukien maksulle. Lappi sopimus ja maakuntastrategia perustuvat maakunnan menestystekijöihin. Tavoitteena on määritellä ja nimetä tekijät, joilla Lappi menestyy alueiden välisessä kilpailussa omista lähtökohdistaan. Tuloksena muodostuu kuva Lapin menestyksen edellytyksistä, tulevaisuuden tavoitetilasta sekä sen saavuttamiseksi tarvittavista keinoista tavalla, jonka kaikki maakunnan keskeiset toimijat voivat tunnistaa omakseen. Kehittämistoimilla haetaan myönteisiä pitkän aikavälin tuloksia etenkin aluetaloudessa, yrittäjyydessä ja työllisyydessä, yhdyskunta- ja aluerakenteessa, väestön hyvinvoinnissa sekä maakunnan vetovoimaisuudessa. Lappi sopimus ja maakuntastrategia koskevat samanveroisesti koko maakunnan aluetta. Lapin menestys tulevaisuudessa riippuu pitkälti siitä, miten keskeisiin kehittämishaasteisiin ja globaaleihin ilmiöihin kyetään vastaamaan. Keskeisiä kehittämishaasteita ovat kilpailukyvyn vahvistaminen alueellisen vetovoiman vahvistaminen väestörakenteen haasteet luonnonvarojen sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä käyttö ilmastonmuutoksen hillitseminen

5 Kuva 1. Maakuntasuunnitelmasta Lappi sopimukseen 3. Lappi sopimuksen valmisteluprosessi Lappi sopimusta valmistellaan yhtäaikaisesti maakuntasuunnitelman 2040 päivityksen kanssa. Lapin maakuntasuunnitelman päivitystyö tehdään osittain tilattuna asiantuntijatyönä. Valmistelu kytketään yhteen Lappi sopimuksen (MAO) valmistelun kanssa niin, että tarkastelu tuottaa syötteitä myös lyhyelle tähtäimelle.

6 Kuva 2. Maakuntastrategian 2040 valmisteluprosessi

7 LAPPI SOPIMUKSEN VALMISTELUPROSESSI KÄRKIHAASTETTA TOIMENPITEET VASTUUT VISIO 2040 Maakunta-strategia 2040 ilmiöperusteinen tarkastelu aluerakenne MASU 2040 raportin (MDI) työstö osaksi Lappi-sopimusta Lapin liitto MYR, sihteeristö Hallitus Toimialaryhmät Saamelaiskulttuuriosio valmistuu 02/ Avoin vaikuttaminen: avoin sähköinen kommentointi + SOME 2. lausuntokierros 03/ Saamelaiskäräjälain mukainen neuvottelu 03/ /2014 lausuntojen käsittely Päätösprosessi: 1. 04/2014 Lapin liiton hallitus 15 voimass aolevaa alueellis ta strategi aa EU-ohjel mat Lapin liitto Lapin liiton Valtuusto Lausunnot 03/2014 Maakuntaohjelmien laadinnassa TEM painottaa kansallisen ja EU-politiikan yhteensovittamista ja työnjaon kuvaamista sekä älykkään erikoistumisen strategian sisällyttämistä. Lapin älykkään erikoistumisen strategia (ÄES) on laadittu samassa yhteydessä Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman yhteydessä. 4. Viestintä ja vuorovaikutus Maakuntastrategia valmistellaan avoimella ja vuorovaikutteisella prosessilla, johon eri viranomaisten, asiantuntijoiden, elinkeinoelämän, tiedeyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen sekä muiden toimijoiden edustajat voivat tuoda omat näkemyksensä. Avointa toimintatapaa edellyttävät laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) sekä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), joka korostaa kansalaisten mahdollisuutta saada tietoa valmisteltavista asioista. Suunnittelutyön vaiheista tiedotetaan Lapin liiton kotisivuilla osoitteessa Myös Facebook-sivuja ja webropoll toimintoja hyödynnetään.

8 Valmisteluprosessin aikana tuotettu materiaali kootaan Lapin liiton kotisivuille osoitteeseen ja työtä on mahdollista kommentoida tammikuu toukokuu 2014 välillä. Mielipiteitä voi esittää myös ottamalla yhteyttä suoraan ohjelmapäällikköön. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsitellään maakuntahallituksessa , jonka jälkeen siitä on mahdollisuus esittää mielipiteitä ajalla Suunnitelma on kyseisellä ajanjaksolla nähtävillä liiton kotisivuilla ja ilmoitustaululla ja siitä on mahdollista saada kopio liiton toimistosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyvä kuulutus julkaistaan sekä laajalla sähköpostijakelulla. Nähtävillä olon päätyttyä maakuntahallitus käsittelee saapuneista mielipiteistä laaditut vastineet ja hyväksyy suunnitelman. Maakuntastrategian ja ympäristöselostuksen luonnos asetetaan nähtäville liiton kotisivuille ja ilmoitustaululle 30 päivän ajaksi maaliskuussa Tuona aikana luonnoksesta on mahdollista esittää mielipiteitä kirjallisesti. Lisäksi pyydetään lausunnot Lapin kunnilta, Lapin ELY -keskukselta sekä muilta keskeisiltä sidosryhmiltä. Maakuntastrategian ja ympäristöselostuksen luonnoksen nähtävillä olosta kuulutetaan maakunnallisissa sanomalehdissä ja sitä on mahdollista kommentoida webropolin sekä facebookin kautta. Maakuntahallitus käsittelee luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja lausuntojen vastineet ja hyväksyy omalta osaltaan niiden pohjalta laaditun ehdotuksen Lapin liiton maakuntastrategiaksi Maakuntahallituksen käsittelyistä tiedotetaan maakunnallisille tiedotusvälineille sekä lisäksi liiton kotisivuilla. Lopullisesti maakuntastrategian hyväksyy maakuntavaltuusto Hyväksytty maakuntastrategia toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön ja hyväksymisestä toimitetaan tieto Lapin kunnille, Lapin ELY -keskukselle ja saamelaiskäräjille sekä muille viranomaisille, joita asiaa käsiteltäessä on kuultu tai joilta on saatu lausunto. Yleisölle päätöksistä tiedotetaan liiton kotisivuilla. Päätös ja maakuntastrategia asetetaan nähtäville liiton virastoon ja strategian sähköinen versio julkaistaan Lapin liiton kotisivuilla. 5. Vaikutusten arviointi Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005), ns. SOVA-laki ja sitä täydentävä valtioneuvoston asetus (347/2005) sisältävät säännökset yleisestä velvollisuudesta arvioida ympäristövaikutuksia riittävällä tavalla suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa. SOVA-lain 8 :n mukaan suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaava viranomainen selvittää ja arvioi suunnitelman tai ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja laatii ympäristöselostuksen. Ympäristöselostus laaditaan osana muuta valmistelua ennen suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä.

9 Maakuntastrategian valmistelun aikana toteutetaan em. SOVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Vaikutusten arviointia varten keskeisistä sidosryhmistä kootaan Lapin liiton ja Lapin Ely keskuksen yhteinen SOVA-yhteistyöryhmä.

10 Arvioitavia vaikutuksia ovat: 1. Ekologiset vaikutukset 2. Sosiaaliset vaikutukset 3. Taloudelliset vaikutukset 4. Kulttuuriset vaikutukset 5. Alue-ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 6. Tasa-arvovaikutukset. Lisäksi kiinnitetään työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan erityisesti huomiota sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Pääosa vaikutusten arvioinnista tapahtuu ns. asiantuntija-arvioina. Arvioinnin tukena käytetään erityyppistä tilastomateriaalia ja olemassa olevia erillisselvityksiä. Yhteystiedot: Lapin liitto Hallituskatu 20 B, Internet-sivut puh. (0) tai sähköposti: Yhteyshenkilöt: Ohjelmapäällikkö Mervi Nikander puh (maakuntastrategian ja Lappi sopimuksen valmisteluprosessi) Aluekehitysjohtaja Päivi Ekdahl puh Maakuntajohtaja Mika Riipi puh Hallituksen pj. Markus Lohi puh

11 Liite 1. Maakuntastrategian valmisteluprosessi Lapin luotsi seminaari: voimassaolevan maakuntastrategian testaus: webropoll kysely maakuntaohjelman ja maakuntastrategian toteutuminen: webropoll kysely työpaja globaaleiden ilmiöiden ja heikkojen signaalien vaikutuksesta Lapin liiton valtuustoseminaari voimassaolevan maakuntastrategian testaus: webropoll kysely maakuntaohjelman ja maakuntastrategian toteutuminen: webropoll kysely työpaja globaaleiden ilmiöiden ja heikkojen signaalien vaikutuksesta Maakuntaohjelmien arviointi: MDI- raportti Maakuntasuunnitelman 2040 päivitystyön kilpailutus kesäkuu 2013 Maakuntasuunnitelman 2040 päivitystyö MDI: aineistohankinta kysely työpajat 3.10; ; aluerakenne raportointi helmikuu 2014 Maakuntaohjelman strategisen viitekehyksen laatiminen joulukuu 2013 SWOT Lappi sopimuksen pohjaksi Lapin luotsi Lapin toimintaympäristökatsaus

12 Lapin luotsi

13 Kuntien kuuleminen maakuntajohtajan kuntakierros kunnanjohtajatapaamiset Kansalaisten näkemysten kerääminen lappi.fi webropoll fb Lausuntokierros ja lausuntojen käsittely maaliskuu 2014 huhtikuu 2014 Vaikutusten arviointi ja ympäristöselostuksen valmistelu Sova-ryhmä helmikuu 2014 Lappi sopimuksen ja Lappi strategian kirjoittaminen tammi-helmikuu huhti-toukokuu Maakuntavaltuusto evästyskeskustelu Maakuntastrategian ja ympäristöselostuksen hyväksyminen muutokset tarvittaessa

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Keski-Suomen strategian pääasiallinen sisältö ja suhde muissa ohjelmissa esitettyihin ympäristötavoitteisiin

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot