Pirkanmaan maakuntasuunnitelma ja -ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan maakuntasuunnitelma ja -ohjelma"

Transkriptio

1 Pirkanmaan maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Mitä ne ovat ja miten ne tehdään? (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos) TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ 1

2 Pirkanmaan liitto Julkaisu Kansikuva Hannele Kaihola

3 Sisällys 1. Mistä on kysymys 2. Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma 3. Työn tavoitteet 4. Työskentelyn aikataulu ja vaiheet 5. Viestintä ja vuorovaikutus 6. Vaikutusten arviointi 7. Yhteystiedot 3

4 4

5 1 Mistä on kysymys? Tämä esitys (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS) kuvaa Pirkanmaan uuden maakuntasuunnitelman ja -ohjelman tekotavan. Sen tarkoituksena on antaa kaikille Pirkanmaan kehittämistä linjaavasta työstä kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista siihen. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tehty mahdollisimman pelkistetty, ja siinä kerrotaan perustiedot aiotusta valmistelusta. Lähtökohtana maakunnan tulevaisuutta koskevien valintojen tekemiselle on mahdollisimman laaja, avoin ja vuorovaikutteinen työskentely, johon eri elämänaloja ja näkökulmia edustavat alueen toimijat voivat tuoda omat näkemyksensä. 1 Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi Pirkanmaan maakuntasuunnitelma ja -ohjelma valmistellaan yhdessä, useiden maakunnan alueella tapahtuvien suunnittelu-, strategia- ja ohjelmavalmistelujen keskeiset näkökulmat kokoamalla ja dokumentoimalla. Työn aikana näille määritellään yhteinen, maakuntatasoinen tavoitelinjaus. Käsittelyyn otetaan asiat, jotka ovat maakunnan toimijoille yhteisiä ja joiden edistämiseen tarvitaan maakunnallista yhteistyötä. Isotkaan asiat eivät välttämättä ole tällaisia, jos ne ovat yksittäisen toimijan vastuulla tai intressissä. Valmistuvalla suunnitelmalla/ohjelmalla tavoitellaan kolmenlaisia vaikutuksia. Koska ne ovat erityyppisiä ja kaikkiin niihin pääseminen vaatisi erilaista lähestymistä, on valmistelutapa kompromissi näiden välillä. Vaikutuksia voivat olla: - Maakunnan omien toimijoiden samansuuntaisen toiminnan ja yhteisen kehittämisnäkemyksen vahvistaminen - Maakunnan markkinointiviestintä ja imagonrakennus ulospäin - Kehittämisen voimavarojen suuntaaminen strategisiin kohteisiin Tällä kertaa pyritään erityisesti toimijoiden yhteisen tekemisen vahvistamiseen ja halutun kehityskuvan uskottavaan viestimiseen, joita valitun valmistelutavan halutaan tukevan. Tavoitteena on myös tehdä suunnittelusta jatkuvampaa, ennakoivampaa, moniäänisempää ja päivittyvään tilannekuvaan perustuvaa toimintaa ja vähemmän määrämuotoista asiakirjavalmistelua korostavaa. Suunnittelutyön aikana tehdään sen vaikutusten arviointia, joka keskeisiin valintoihin liitettynä tukee myöhempää päätöksentekoa, toteuttamista ja seurantaakin. Se on myös osa eri tahojen tiedonsaantia ja se tukee suunnitteluun osallistumista sekä edistetään eri tavoitteiden ja näkökantojen yhteensovittamista. Valmistelutyötä tekee Pirkanmaan liitto ja sen toimisto, jossa valmistelua johtaa maakuntajohtaja. Vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat tämän esityksen lopussa. 1 Avointa toimintatapaa edellyttää myös laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99), joka korostaa kansalaisten mahdollisuutta saada tietoa valmisteltavista asioista.

6 2 Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Maakunnan suunnittelusta määrätään laissa (Alueiden kehittämislain 6 ja maankäyttö- ja rakennuslain 25 ), mutta se voi tästä huolimatta olla kiinnostavaa, tärkeää ja asioita aidosti edistävää toimintaa. Maakuntatasolla suunnittelu muodostuu maakuntasuunnitelmasta, maakuntaohjelmasta ja maakuntakaavasta. Tässä käsitellään kahta ensin mainittua - maankäyttöä suuntaavaa maakuntakaavaa 2040 valmistellaan parhaillaan tämän suunnitelman/ohjelman rinnalla ja vuorovaikutteisesti. Pirkanmaan suunnittelu- ja ohjelmatyö perustuu maakunnan menestystekijöihin. Sen tavoitteena on määritellä tekijät, joilla Pirkanmaa menestyy alueiden välisessä kilpailussa omista lähtökohdistaan. Tarkoituksena on muodostaa kuva Pirkanmaan menestyksen edellytyksistä, tulevaisuuden tavoitetilasta sekä sen saavuttamiseksi tarvittavista keinoista tavalla, jonka kaikki maakunnan keskeiset toimijat voivat tunnistaa omakseen sekä tavoittelemisen ja omien ponnistustensa arvoiseksi. Maakuntasuunnitelma on strateginen pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma, jossa esitetään maakunnan tavoiteltu alueellinen kehitys ja kehittämistyön linjaukset. Maakuntasuunnitelma muodostaa pohjan maakunnan kehittämistä koskeville toimeenpanoohjelmille ja maakuntakaavalle sekä julkisen rahoituksen kohdentamispäätöksille. Maakuntasuunnitelma tarkistetaan kunnallisvaalikausittain ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntasuunnitelman tavoitteet täsmentyvät ja konkretisoituvat maakuntaohjelmassa. Siinä esitetään ja kootaan yhteen maakunnan kehittämistyön keskeiset tavoitteet, toimenpide-ehdotukset ja niiden toteuttamisen resurssit. Maakuntaohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon maakuntasuunnitelma, valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet, hallinnonaloittaiset aluestrategiat ja muut maakuntaa koskevat ohjelmat. Maakuntaohjelma laaditaan kuntavaalikausittain neljäksi vuodeksi. 2 Oletusarvoisesti maakuntasuunnitelma ja -ohjelma on aiemmin valmisteltu perätysten omissa prosesseissaan ja dokumentoitu omina asiakirjoinaan. Nyt tarkoitus on koota valmistelu siten että molemmat syntyvät yhtäaikaisen valmistelun tuloksena ja muodostavat yhden kokonaisuuden. Mikäli tarvetta ilmenee, nämä varaudutaan silti esittämään myös omina osioinaan. Lopputulos voidaan nimetä jollakin muullakin tavalla kuin Pirkanmaan maakuntaohjelma ja -suunnitelma, ja se muodostaa ja dokumentoi samalla myös Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategian. 3 Tavoitteet Alueiden kehittämisen yleiset tavoitteet on määritelty alueiden kehittämislaissa ja valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista. Yleisenä tavoitteena on vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen perustuva alueiden kehittämisen järjestelmä, joka luo edellytykset eri alueiden tasapainoiselle kehittymiselle ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle. Valtioneuvoston päättämät aluekehitystavoitteet koko Suomessa vuosille ovat: 2 Maakuntaohjelman pohjalta valmistellaan vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma, joka on ehdotus maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kannalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi toimenpiteiksi sekä suunnitelma niiden rahoittamisesta. Toteuttamissuunnitelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien tahojen kanssa. Sen tietopohja on osin sama kuin tässä kuvatun valmistelutyön, mutta sisällöltään konkreettisimpana sen laadinta ei sisälly kuvaukseen.

7 1) Vahvistetaan alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta 2) Edistetään väestön hyvinvointia 3) Turvataan hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne Tavoitteiden toteuttamiseksi on valtioneuvoston päätöksellä laadittu määräaikaisia erityisohjelmia, joista jatkossa Pirkanmaalla toteutetaan innovatiiviset kaupungit - ohjelmaa. Alueiden kehittämistä varten toteutetaan myös Euroopan yhteisön alue- ja rakennepolitiikkaa, joka resursseillaan täydentää ja tukee kansallista aluekehitystyötä. Maakuntatasoiset kehitystavoitteet määritellään tämän maakuntasuunnitelma/ohjelmatyön yhteydessä. Ne muodostetaan useita osa- ja sisältövalmisteluja kokoamalla ja näitä tavoitteellisesti linjaamalla. Tavoitelinjaukset päättävät viime kädessä maakunnan poliittista tahtoa edustavat maakuntahallitus ja -valtuusto. Alueiden kehittämisen vastuu on jaettu valtiolle, kunnille ja alueilla aluekehitysviranomaisina toimiville maakunnan liitoille. 4 Työskentelyn aikataulu ja vaiheet Pirkanmaan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelu muodostuu edellä todetulla tavalla useita eri organisaatioissa tapahtuvia, valmistuneita ja jo voimassa olevia tai työn alla olevia kehittämisstrategioita ja -ohjelmia kokoamalla ja niiden keskeiset tavoitteet maakuntakehityksen näkökulmasta dokumentoimalla. Työ ajoittuu joulukuun 2012 ja toukokuun 2014 välille. Sisältöaineksia antavia strategioita, suunnitelmia ja ohjelmia ovat ainakin: - yliopistojen strategiat (Tay ja TTY) - kaupunkien ja kuntien strategiat - eduskunnan tulevaisuusselonteko - ELY-keskuksen strateginen tulossopimus - EU:n alueellinen rakennerahasto-ohjelma vuosille Maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdot - Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava, liikenne ja logistiikka - Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma - Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma - Avoin Tampere -kehitysohjelma - Pirkanmaan ympäristösuunnitelma - Tampereen kaupunkiseudun kasvusopimus - Tampereen kaupunkiseudun MAL -sopimus - Tampereen seudun Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaesitys Lista ei ole kattava, ja myös valmistelun aikana tunnistettavilla osaprosesseilla on mahdollisuus tuoda sisältönsä maakuntasuunnitelma/ohjelmatyöhön. Moniaineksisen sisällön jäsentämiseksi järjestetään tarvittava määrä neuvotteluja, työkokouksia ja palautteenantomahdollisuuksia. Kuvatunlainen kokoava valmistelu merkitsee sitä että maakuntasuunnitelmalla/ohjelmalla ei ole selvää erikseen tunnistettavissa olevaa, omaa valmisteluprosessia. Tämä on perustavanlaatuinen muutos aiempiin, maakuntasuunnitelma ja - ohjelmavalmisteluille, jossa asiakirjoja on valmisteltu nimenomaisesti niitä varten luoduissa prosesseissa. Eri tekemisten synergioita etsivälle työlle voidaan kaikesta huolimatta määritellä keskeisiä askelmerkkejä. Muodollisesti työn käynnistää maakuntavaltuusto päätöksellään

8 , ja sen hyväksyttäväksi lopullinen tuotos myös toukokuussa 2014 annetaan. Yleiset päävaiheet voidaan kuvata seuraavasti: - Tammi huhtikuu 2013: keskeisten osaprosessien tunnistaminen, näiden sisältöjen selvittäminen, asiaa koskevat työkokoukset ja neuvottelut - Huhtikuu syyskuu 2013: vaihtoehtoisten maakunnan tulevaisuuskuvien luonnostelu, tarkentavat sisältöjä koskevat tapaamiset, työpajat ja palautteen keruu - Lokakuu 2013 tammikuu 2014: Pirkanmaan kehittämisen painopisteteemojen ja kehittämiskärkien tunnistaminen ja valinta - Helmikuu huhtikuu 2014: dokumentointi ja kirjoitustyö sekä palaute näistä - Toukokuu 2014: hyväksymiskäsittelyt maakuntahallituksessa, maakunnan yhteistyöryhmässä ja maakuntavaltuustossa Suunnitelma/ohjelmaluonnos syntyy käsitellyn aineiston ja näkemysten ja niitä yhteen vetävän tulkinnan pohjalta maakuntahallituksen linjaamana. Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta tehdään tarvittavat muutokset ja täydennykset ja laaditaan lopullinen ehdotus maakuntasuunnitelmaksi ja -ohjelmaksi. Maakuntahallitus esittää ehdotuksen maakuntasuunnitelmaksi ja ohjelmaksi maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi toukokuussa 2014.

9 MKV käynnistys tiedotus (ml. OAS) Edellisen ohjelma arvioinnin viestit valmisteluun INKA ohjelman painotukset, yliopistojen strategiat joulukuu 2012 tammikuu 2013 Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2013(linjausten työstö) Totsu valmistuu ELY:n strategisen tulossopimuksen painotukset lokakuu marraskuu 2013 helmikuu maaliskuu 2013 Sisältöainekset EU ohjelmasta, kasvusopimuksesta, liikennejärjestelmä ja ympäristösuunni telmasta ym. (ao. toimijoiden kanssa) Synergia ja merkitystenanto istuntoja ydintoimijoille joulukuu 2013 tammikuu 2014 Kehittämisen teemat ja kärjet tunnistettu ja nimetty (hallitus) Linjausten esittely ja käsittely( valtuusto) Kootaan 2 3 Pirkanmaan aluekehitysske naariota (SOVAUS kytketään näihin) Totsu valmistelu alkaa Tarkentavia istuntoja eri sisältöprosessien suuntaan huhtikuu toukokuu 2013 Dokumentointi/ kirjoitustyötä Tarkentavia istuntoja Luonnos ja sen kommentit/kritiikki helmikuu maaliskuu 2014 kesäkuu heinäkuu 2013 Valmistelun tietopohjan ja substanssisisällön Ennakointiammatti lukitseminen laisten kokoontu Suunnitelma/ misajot, tulevaisuus ohjelmaluonnoksen 1. pohdinta versio Tietojohtamisvalmen nus päättyy elokuu syyskuu 2013 huhtikuu toukokuu 2014 Luonnoksen viimeistely suunnitelmaksi & ohjelmaksi Maakuntahallitus ja maakunnan yhteistyöryhmä käsittely Hyväksyntä (valtuusto) Viestintä ja toteutustoimet alkavat/jatkuvat kesäkuu 2014

10 5 Viestintä ja vuorovaikutus Suunnittelutyön alkamisesta ja etenemisestä tiedotetaan maakunnallisiin tiedotusvälineisiin sekä ilmoitetaan Pirkanmaa -lehdessä ja Pirkanmaan liiton Internetsivuilla osoitteessa Käsillä olevan ja valmistelua linjaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos (OAS) käsitellään maakuntahallituksessa , jonka jälkeen se asetetaan prosessia koskevien mielipiteiden kartoittamista varten nähtäville liiton kotisivuilla ja ilmoitustaululla Nähtävilläoloajan kuluessa saapuneet mielipiteet kuultuaan maakuntahallitus hyväksyy OAS:n kokouksessaan x.x Tämänkin jälkeen sitä voidaan kuitenkin tarkistaa suunnitelmatyön edetessä tarpeen mukaan. Kaikissa vaiheissa näkemyksiä maakuntasuunnitelma- ja -ohjelmavalmistelun sisällöistä kerätään ja sitä voi esittää valmistelun vastuuhenkilöille. Vuorovaikutteinen valmistelu tapahtuu -sivustolla Internetissä, jossa on liiton sivuja monipuolisemmat vuorovaikutustoiminnot ja jossa valmistelu kytkeytyy maakunnalliseen tulevaisuus- ja ennakointityöhön. Pirkanmaan maakuntasuunnitelman/ohjelman luonnos pidetään keväällä 2014 nähtävillä 30 päivän ajan liiton toimistossa ja Pirkanmaan liiton Internet-sivuilta. Mielipide suunnitelmasta on esitettävä Pirkanmaan liitolle kirjallisesti nähtävilläoloajan kuluessa. Kun suunnitelmaluonnos asetetaan nähtäville, pyydetään siitä samalla lausunnot Pirkanmaan kunnilta, ELY-keskukselta sekä muilta valmistelun kannalta keskeisiltä viranomaistahoilta ja muilta sidosryhmiltä. Maakuntahallitus käsittelee saadut mielipiteet ja lausunnot ja hyväksyy niiden pohjalta laaditun ehdotuksen Pirkanmaan maakuntasuunnitelmaksi/ohjelmaksi. Hallituksen käsittelyistä ilmoitetaan tiedotusvälineille ja liiton Internet-sivuilla. Lopullisesti suunnitelman/ohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto. Hyväksymisestä toimitetaan tieto ELY-keskukselle, kunnille ja muille viranomaisille, joita asiaa käsiteltäessä on kuultu tai saatu lausunto. Päätös ja suunnitelma/ohjelma toimitetaan tiedoksi myös Suomen ympäristökeskukselle. Yleisölle päätöksestä tiedotetaan liiton Internet-sivuilla. Päätös ja maakuntasuunnitelma asetetaan nähtäville liiton virastoon. 6 Vaikutusten arviointi Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005), ns. SOVA-laki, edellyttää että maakuntaohjelman valmisteluun tulee liittää sen ympäristövaikutusten arviointi. Tätä velvoitetta sovelletaan tässä kuvattuun valmisteluun. Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman vaikutuksia arvioidaan valmistelun edetessä tunnistettujen kehitysvaihtoehtojen (skenaarioiden) pohjalta. Arvioinnissa mahdollisina näkökulmina huomioidaan: 1. Taloudelliset vaikutukset eli vaikutukset työllisyyteen, koulutukseen ja väestöön (inhimilliseen pääomaan), rahavirtojen suuntautumiseen, aineelliseen omaisuuteen, alueelliseen kilpailukykyyn sekä maakunnan imagoon.

11 2. Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset eli vaikutukset asuin- ja elinympäristön laatuun, tasa-arvoon, kaupunki- ja maaseutukulttuuriin, ihmisten terveyteen ja palveluiden saatavuuteen. 3. Ympäristölliset vaikutukset eli vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, kulttuuriperintöön (mukaan lukien arkkitehtoninen ja arkeologinen perintö), vesistöön, ilmastoon, kasvillisuuteen ja maaperään. Pääosa vaikutusten arvioinnista tapahtuu asiantuntija-arvioina. Aineistoina käytetään erityyppistä tilastomateriaalia ja erillisselvityksiä kuten: Väestö-, koulutus- ja työpaikkalaskelmia ja -ennusteita Yritystoiminnan ja viennin arvon laskelmia ja ennusteita Tulojen, koulutuksen, hyvinvoinnin ja asumisolojen indikaattorilaskelmia Valtion ja kuntien laatimia vaikutustenarviointiraportteja keskeisimmistä rakennetun ympäristön ja infrastruktuurin hankkeista 7 Yhteystiedot Pirkanmaan liiton toimisto: Pirkanmaan liitto, Nalkalankatu 12, PL 76, Tampere puh tai faksi tai Internet-sivut vuorovaikutteisen valmistelun Internet-sivu Yhteyshenkilöt: Marko Mäkinen, suunnittelupäällikkö puh s-posti Jukka Alasentie, aluekehitysjohtaja puh s-posti Petri Räsänen, innovaatio- ja tulevaisuusjohtaja puh s-posti Mikko Koponen, aluekehityssuunnittelija puh s-posti

12 5

13 Nalkalankatu 12, PL 76, Tampere Puh. (03) (vaihde) faksi (03) TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ 6