POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä

2 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteet Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakuntasuunnitelma Maakuntaohjelma Maakuntakaava Valmisteluprosessin lähtökohdat Tavoitteet Valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet Maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman tavoitteet Suunnitelma- ja ohjelmatyön vaiheet sekä aikataulu Aloitusvaihe Luonnosvaihe Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Tiedottaminen ja kuuleminen Tiedottaminen ja kuuleminen maakuntasuunnitelma- ja -ohjelmatyön aloitusvaiheessa Suunnitelma- ja ohjelmaluonnoksista tiedottaminen ja kuuleminen Päätöksestä tiedottaminen Vaikutusten arviointi Tavoitteet ja arvioitavat vaikutukset Menetelmät ja aineistot Yhteystiedot

3 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteet Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaa 2040 ja maakuntaohjelmaa koskeva kuvaus valmistelun osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä suunnitelman ja ohjelman vaikutusten arvioinnista. OAS:n tarkoituksena on antaa kaikille maakuntasuunnitelmasta ja maakuntaohjelmasta kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista. Maakuntasuunnitelman laadinnassa tavoitteena on avoin ja vuorovaikutteinen prosessi, johon eri viranomaisten, asiantuntijoiden, elinkeinoelämän, tiedeyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen sekä muiden toimijoiden edustajat voivat tuoda omat näkemyksensä. Avointa toimintatapaa edellyttää myös laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), joka korostaa kansalaisten mahdollisuutta saada tietoa valmisteltavista asioista. Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) tuli voimaan Tämä ns. SOVA-laki ja sitä täydentävä asetus (347/2005) sisältävät säännöksen yleisestä velvollisuudesta arvioida ympäristövaikutuksia riittävällä tavalla suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa. Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma kuuluvat SOVA-lainsäädännön mukaisiin suunnitelmiin, joihin tulee soveltaa SOVA-lain mukaista ympäristöarviointia. Maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelutyö kuuluu maakunnan liitolle ja sen virastolle. Pohjanmaan liitossa valmistelua johtaa aluekehitysjohtaja. Aloitusvaiheessa maakuntasuunnitelmaa 2040 ja maakuntaohjelmaa valmistellaan samanaikaisesti. Viraston sisäistä valmistelutyötä varten on koottu suunnittelutiimi alueiden käytön suunnittelun ja alueiden kehittämisen yksiköistä. 2 Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakunnan suunnitteluun kuuluvat alueiden kehittämislain (602/ ) ja maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/ ) mukaan maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma (maakuntaohjelma). Lisäksi maakunnan liitto valmistelee mm. maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman vuosittain. (Kuva 1) 3

4 Kuva 1. Maakunnan kehittämisjärjestelmä VN (TEM) Valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet Alueiden kehittämislaki VN (YM) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslaki 2.1 Maakuntasuunnitelma Alueiden kehittämislain 5 edellyttää, että maakunnan liitossa laaditaan määräajoin maakuntasuunnitelma. Maakuntasuunnitelma laaditaan koko maakunnan alueelle, ja siinä esitetään maakunnan tavoiteltu alueellinen kehitys ja kehittämistyön linjaukset. Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu nojaavat maakuntasuunnitelmaan, joka on alueen toimijoiden yhteen sovitettuihin näkemyksiin perustuva strateginen kehittämissuunnitelma. Maakuntasuunnitelmasta käyvät ilmi maakunnan tavoiteltu tulevaisuus ja kehittämisen pääsuuntaviivat pitkällä aikavälillä. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 25 :n mukaan maakunnan suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja sovitettava ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntasuunnitelma muodostaa pohjan maakunnan kehittämistä koskeville toimeenpanoohjelmille ja maakuntakaavalle sekä julkisen rahoituksen kohdentamispäätöksille. Maakuntasuunnitelman tavoitteet täsmentyvät ja konkretisoituvat maakuntaohjelmassa ja maakuntakaavassa. Näiden valmistelussa otetaan huomioon myös seudullisella tasolla tehtävät suunnitelmat. Maakuntasuunnitelman hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntahallitus käynnisti uuden maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelun Edellinen Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2020 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa

5 2.2 Maakuntaohjelma Maakuntaohjelmassa esitetään ja kootaan yhteen maakunnan kehittämistyön keskeiset tavoitteet, toimenpide-ehdotukset ja niiden toteuttamisen resurssit. Aluekehityslain 10 :n mukaan maakuntaohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon maakuntasuunnitelma, valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet, hallinnonaloittainen alueiden kehittämisen suunnittelu ja maakuntaa koskevat muut laissa tarkoitetut ohjelmat. Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaan 2020 perustuvan Pohjanmaan maakuntaohjelma asiakirjan Maakuntakaava Maankäyttöä ja sen toteuttamista maakunnassa ohjaa maakuntakaava. MRL:n 25 :n mukaisesti maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Maakuntakaavan sisällöstä ja menettelytavoitteista sekä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maakuntakaava valmistellaan MRL:n mukaisessa erillisessä prosessissa eikä se kuulu tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman piiriin. Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjanmaan maakuntakaavan Tämän jälkeen kaava saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Pohjanmaan maakuntakaava on ns. kokonaiskaava, joka käsittää koko maakunnan alueen ja kaikki tärkeimmät alue- ja yhdyskuntasuunnittelun osa-alueet. 2.4 Valmisteluprosessin lähtökohdat Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan valmistelu- ja laatimisprosessit lomittuvat keskenään ja hyödyntävät osittain samoja tausta-aineistoja ja osallistumiskanavia. Tämän vuoksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmisteluprosessi on päätetty aloittaa samanaikaisesti. Suunnittelu- ja ohjelmatyö perustuu maakunnan menestystekijöihin. Sen tavoitteena on määritellä tekijät, joilla Pohjanmaa menestyy alueiden välisessä kilpailussa omista lähtökohdistaan. Tarkoituksena on muodostaa kuva Pohjanmaan menestyksen edellytyksistä, tulevaisuuden tavoitetilasta sekä sen saavuttamiseksi tarvittavista keinoista tavalla, jonka kaikki maakunnan keskeiset toimijat voivat tunnistaa omakseen. Kehittämistoimilla haetaan myönteisiä pitkän aikavälin tuloksia etenkin aluetaloudessa, yrittäjyydessä ja työllisyydessä, yhdyskunta- ja aluerakenteessa, väestön hyvinvoinnissa sekä maakunnan vetovoimaisuudessa. Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005), ns. SOVA-laki, ja sitä täydentävä valtioneuvoston asetus (347/2005) sisältävät säännökset yleisestä velvollisuudesta arvioida ympäristövaikutuksia riittävällä tavalla 5

6 suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa. SOVA-lain 8 :n mukaan suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaava viranomainen selvittää ja arvioi suunnitelman tai ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja laatii ympäristöselostuksen. Ympäristöselostus laaditaan osana muuta valmistelua ennen suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä. 3 Tavoitteet Alueiden kehittämisen yleiset tavoitteet perustuvat alueiden kehittämislakiin sekä valtioneuvoston päätökseen valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista. Lain mukaan tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin takaavalle, osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuvalle taloudelliselle kasvulle, elinkeinotoiminnan kehitykselle ja työllisyyden parantamiselle. Lisäksi tavoitteena on vähentää alueiden kehittyneisyyseroja ja parantaa väestön elinoloja sekä edistää alueiden tasapainoista kehittämistä. Alueiden kehittämisestä vastaavat kunnat ja valtio. Kussakin maakunnassa alueiden kehittämiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta vastaa maakunnan liitto aluekehitysviranomaisena. Tavoitteiden toteuttamiseksi on valtioneuvoston päätöksellä laadittu määräaikaisia erityisohjelmia, jotka otetaan huomioon maakuntasuunnitelma- ja -ohjelmatyössä. 3.1 Valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista hallituskaudelle istunnossaan Tavoitteet otetaan huomioon Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaa ja maakuntaohjelmaa valmisteltaessa. Tavoitepäätöksen mukaan kehittämisen lähtökohtana ovat alueiden omiin vahvuuksiin ja osaamiseen perustuva erikoistuminen, toimijoiden välinen yhteistyö ja verkottuminen alueiden kesken. Aluepolitiikalla pyritään vahvistamaan erityisesti heikoimpien alueiden elinkeino- ja palveluperustaa, verkottumista ja saavutettavuutta sekä kykyä vastata vaikeisiin rakennemuutoksista johtuviin ongelmiin. Tavoitteena on vahvoihin maakuntakeskuksiin perustuva monikeskuksinen aluerakenne, joka vahvistaa sekä kaupunkialueiden että maaseudun elinvoimaisuutta ja joka mahdollistaa nykyistä tasaisemman taloudellisen kasvun ja työllisyyden koko maassa. Valtakunnallisten alueiden kehittämisen tavoitteiden toteuttamisesta vastaavat valtio, kunnat ja aluekehitysviranomaisina alueilla toimivat maakunnan liitot. Valtioneuvoston päätös tavoitteista ohjaa liittoja maakuntasuunnitelmien ja maakuntaohjelmien laadinnassa ja tarkistuksessa. 6

7 3.2 Maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman tavoitteet Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa 2020 Kaksi kieltä, yhtä mieltä on viimeksi määritelty Pohjanmaan kehittämisen strategiset tavoitteet. Pohjanmaan maakuntasuunnitelman yleisiä pitkän aikavälin tavoitteita ovat taloudellinen kasvu ja hyvinvointi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään työtä, jolla edistetään maakunnan osallisuutta, kilpailukykyä ja kestävää kehitystä. Maakunnan nykyiset linjaukset tarkistetaan ja uudistetaan tehtävien analyysien, käytävien neuvottelujen ja muun syksyllä 2008 alkavan valmistelutyön perusteella. Valmisteluprosessin aikana arvioidaan maakunnan kehittämisen haasteet ja tarpeet sekä niihin vastaamisen keinot. Pitkän tähtäyksen suunnitelmassa, maakuntasuunnitelmassa, tavoitteet asetetaan tavoitevuodelle 2040 ja keskipitkän aikavälin maakuntaohjelmassa vuosille Näin varmistetaan linjausten ajantasaisuus ja niiden vastaaminen muuttuviin olosuhteisiin. 4 Suunnitelma- ja ohjelmatyön vaiheet sekä aikataulu Pohjanmaan maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman laatiminen jakautuu seuraavassa esitettyihin työvaiheisiin. Liitteenä olevassa kaaviokuvassa on havainnollistettu maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman laatimisprosessia. 4.1 Aloitusvaihe Maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman aloitusvaihe Maakuntahallitus päättää maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman käynnistämisestä kokouksessaan Samassa kokouksessa maakuntahallitus tekee päätöksen Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja Pohjanmaan maakuntaohjelman ja niiden vaikutusten arvioinnin käynnistämistä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta. Maakuntahallitus käsittelee myös Pohjanmaan liiton virastossa laaditun luonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi (OAS) kokouksessaan Kuulutus julkaistaan lehdissä ja Pohjanmaan liiton kotisivulla Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaa 2040 ja Pohjanmaan maakuntaohjelmaa koskeva OAS asetetaan mielipiteitä varten nähtäville Pohjanmaan liiton virastoon ja liiton kotisivulle ajaksi Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa suunnitelma- ja ohjelmatyön muissa vaiheissa, mikäli tähän nähdään tarvetta. Aloitusvaiheen työ sisältää sekä maakuntasuunnitelman että maakuntaohjelman valmistelutyötä. 7

8 4.2 Luonnosvaihe Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman tiukan valmisteluaikataulun takia Pohjanmaan liitto käynnistää sekä maakuntasuunnitelman että maakuntaohjelman valmistelun samanaikaisesti. Syksyllä 2008 aloitetaan näiden suunnitelmien edellyttämän taustaaineiston työstäminen, johon osallistuvat yksittäisten asiantuntijoiden lisäksi teematyöryhmät. Luonnosvaiheesta lähtien maakuntasuunnitelmalla ja maakuntaohjelmalla on omat aikataulunsa. Maakuntasuunnitelman luonnosvaihe Maakuntasuunnitelman luonnostyöhön kuuluu teemakohtaisten työryhmien työskentelyä (lokakuu 2008-helmikuu 2009) sekä viranomais- ja sidosryhmäneuvotteluja. Maakuntasuunnitelman kirjoitustyö tapahtuu Pohjanmaan liitossa vuonna 2009 (maaliskuukesäkuu). Maakuntahallitus päättää maakuntasuunnitelman nähtäville asettamisesta. Maakuntasuunnitelman luonnos lähetetään lausuntokierrokselle, ja se on nähtävillä yleisölle syyskuussa Maakuntaohjelman luonnosvaihe Maakuntaohjelman kirjoitustyö tapahtuu Pohjanmaan liitossa vuonna 2010 (tammikuumaaliskuu). Maakuntahallitus päättää maakuntaohjelman nähtäville asettamisesta. Maakuntaohjelman luonnos lähetetään lausuntokierrokselle ja se on nähtävillä yleisölle toukokuussa Ehdotusvaihe Maakuntasuunnitelman ehdotusvaihe Maakuntasuunnitelma viimeistellään lausuntojen pohjalta (lokakuu 2009) lopulliseksi ehdotukseksi Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaksi Maakuntaohjelman ehdotusvaihe Maakuntaohjelma viimeistellään lausunnot ja muu palaute huomioon ottaen (kesäkuu 2010) lopulliseksi ehdotukseksi Pohjanmaan maakuntaohjelmaksi Hyväksymisvaihe Maakuntasuunnitelman hyväksymisvaihe Pohjanmaan liiton maakuntahallitus käsittelee vuoden 2009 marraskuussa ehdotuksen Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaksi 2040 ja esittää sen hyväksyttäväksi maakuntavaltuustolle. Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntasuunnitelman vuoden 2009 joulukuussa. 8

9 Maakuntaohjelman hyväksymisvaihe Pohjanmaan liiton maakuntahallitus käsittelee vuoden 2010 kesäkuussa ehdotuksen Pohjanmaan maakuntaohjelmaksi ja esittää sen hyväksyttäväksi maakuntavaltuustolle. Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntaohjelman kesäkuussa Tiedottaminen ja kuuleminen 5.1 Tiedottaminen ja kuuleminen maakuntasuunnitelma- ja -ohjelmatyön aloitusvaiheessa Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmisteluvastuu on Pohjanmaan liitolla. Maakuntasuunnitelma- ja maakuntaohjelmatyön ohjelmoimiseksi on Pohjanmaan liiton virastossa laadittu tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Maakuntasuunnitelma- ja maakuntaohjelmatyön alkamisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan maakunnallisissa ja paikallisissa tiedotusvälineissä sekä ilmoitetaan Pohjanmaan liiton Uutispostissa ja Pohjanmaan liiton Internetsivuilla osoitteessa Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja Pohjanmaan maakuntaohjelman valmistelun käynnistämisestä kuulutetaan lehdistössä. Kuulutus julkaistaan lyhennettynä Pohjalaisessa ja Vasabladetissa , ja kuulutus kokonaisuutena liiton kotisivulla Samanaikaisesti OAS laitetaan nähtäville liiton kotisivuille Siitä on myös mahdollista saada kopio liiton virastosta. OAS:sta voivat esittää mielipiteensä kaikki asiasta kiinnostuneet nähtävillä oloajan kuluessa. Maakuntahallitus käsittelee mielipiteet ja hyväksyy OAS:n. Maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu aloitetaan teemaryhmien ydinhenkilöille tarkoitetulla tilaisuudella, jossa esitellään Pohjanmaan menestyksen kulmakivet - tutkimuksen tulokset. Asiantuntijaryhmien työskentely ohjeistetaan ja käynnistetään syksyllä Suunnitelma- ja ohjelmaluonnoksista tiedottaminen ja kuuleminen Maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman luonnosten nähtävillä olosta kuulutetaan Pohjalaisessa ja Vasabladet-lehdessä. Kuulutus tulee myös liiton kotisivulle. Nähtävillä olosta tiedotetaan vastaavalla tavalla kuin aloitusvaiheessa. Pohjanmaan maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman luonnokset pidetään nähtävillä 30 päivän ajan liiton virastossa. Materiaali on saatavilla myös Internetin kautta osoitteessa Mielipiteet maakuntasuunnitelmasta ja maakuntaohjelmasta on esitettävä Pohjanmaan liitolle kirjallisesti nähtävillä oloajan kuluessa. Kun maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman luonnokset asetetaan nähtäville, pyydetään niistä lausunnot alueen kunnilta sekä muilta ohjelman laatimisen kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä. 9

10 5.3 Päätöksestä tiedottaminen Maakuntahallitus käsittelee saaduista lausunnoista ja muusta palautteesta tehdyn yhteenvedon. Palaute otetaan huomioon maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman viimeistelyssä. Maakuntahallituksen käsittelyistä ilmoitetaan tiedotusvälineille ja liiton Internet-sivuilla. Lopullisesti maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto. Tieto maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman hyväksymisestä toimitetaan Länsi- Suomen ympäristökeskukselle, Pohjanmaan liiton alueen kunnille ja muille viranomaisille, joita asiaa valmisteltaessa on kuultu tai joilta on saatu lausunto. Päätös maakuntasuunnitelman hyväksymisestä ja maakunta-suunnitelma sekä päätös maakuntaohjelman hyväksymisestä ja maakuntaohjelma toimitetaan tiedoksi myös Suomen ympäristökeskukselle. Yleisölle päätöksistä tiedotetaan liiton Internet-sivuilla. Päätös ja maakuntasuunnitelma sekä päätös ja maakuntaohjelma asetetaan nähtäville liiton virastoon. 6 Vaikutusten arviointi 6.1 Tavoitteet ja arvioitavat vaikutukset Maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmisteluun liittyy SOVA-lain mukainen ympäristöarviointi. Vaikutusten arviointia varten on keskeisistä sidosryhmistä koottu Pohjanmaan SOVA-yhteistyöryhmä. Arvioitavia asioita ovat: 1. Ekologiset vaikutukset 2. Sosiaaliset vaikutukset 3. Taloudelliset vaikutukset 4. Kulttuuriset vaikutukset 5. Alue-ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 6. Tasa-arvovaikutukset 6.2 Menetelmät ja aineistot Pääosa vaikutusten arvioinnista tapahtuu ns. asiantuntija-arvioina. Arvioinnin tukena käytetään erityyppistä tilastomateriaalia ja olemassa olevia erillisselvityksiä. 7 Yhteystiedot Pohjanmaan liiton virasto: Pohjanmaan liitto, Hietasaarenkatu 6, Vaasa PL 174, Vaasa, puh

11 sähköposti: Internet-sivut Yhteyshenkilöt: Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Vest/ maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma (puh , sähköposti Aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi/maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma (puh , sähköposti Suunnitteluinsinööri Pirjo Niemi/ OAS ja ympäristöselostus (puh , sähköposti 11

12 OAS:in laatiminen Maakuntahallitus : päätös kuulutuksen julkaisemisesta, päätös maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelun käynnistämisestä päätös OAS:n nähtäville asettamisesta Maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu alkaa Ympäristöselostuksen valmistelu alkaa Kuulutus lyh. lehdissä ja kokonais. liiton kotisivulla OAS nähtäville virastoon ja nettiin Viranomaisten kuuleminen Ympäristöselostus luonnos Maakuntaohjelma luonnos Ympäristöselostus luonnos Maakuntahallitus:päätös maakuntasuunnitelman nähtäville asettamisesta Maakuntahallitus: päätös maakuntaohjelman nähtäville asettamisesta Kuulutus lehdissä +liiton kotisivulla Aineisto nähtäville virastoon + nettiin (syyskuu 2009) Kuulutus lehdissä +liiton kotisivulla Aineisto nähtäville virastoon + nettiin (toukokuu 2010) Lausunnot viranomaisilta Lausunnot viranomaisilta Kannanottojen käsittely Maakuntasuunnitelman ja ympäristöselostuksen mahdollinen tarkentaminen Maakuntahallitus (marraskuu 2009) Maakuntavaltuuston päätös maakuntasuunnitelman hyväksymisestä (joulukuu 2009) Kannanottojen käsittely Maakuntaohjelman ja ympäristöselostuksen mahdollinen tarkentaminen Maakuntahallitus (kesäkuu 2010) Maakuntavaltuuston päätös maakuntaohjelman hyväksymisestä (kesäkuu 2010) Kuulutus lehdissä+netissä Päätös nähtäville virastoon+nettiin Kuulutus lehdissä+netissä Päätös nähtäville virastoon+nettiin Päätös +aineisto tiedoksi viranomaisille Päätös +aineisto tiedoksi viranomaisille 12

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Keski-Suomen strategian pääasiallinen sisältö ja suhde muissa ohjelmissa esitettyihin ympäristötavoitteisiin

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT 21 Kuva 9. Vaihtoehto Sinivihreä 2. Verkkoon sisältyy uutena poikittaisyhteytenä Myllymäen yhdystie sekä rinnakkaisteinä yhteys Ruskontieltä valtatien

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot