Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia"

Transkriptio

1 Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Teemme muutosta yhdessä 1

2 Pirkanmaan liitto

3 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Ilmasto- ja energiastrategia 5 3. Työskentelyn aikataulu ja vaiheet 5 4. Viestintä, vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi 6 5. Yhteystiedot 7 3

4 1. Johdanto Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kuvaa Pirkanmaan uuden ilmasto- ja energiastrategian tekotavan. OAS:n tarkoituksena on antaa kaikille Pirkanmaan ilmasto- ja energia-asioita linjaavasta työstä kiinnostuneille tietoa työn vaiheista, aikatauluista sekä mahdollisuuksista osallistua strategian valmisteluun. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty pelkistetysti kertoen perustiedot strategian työstämisestä ja eri työvaiheiden aikataulusta. Lähtökohtana maakunnan tulevaisuutta koskevien linjausten tekemiselle on mahdollisimman laaja, avoin ja vuorovaikutteinen työskentely, johon eri näkökulmia edustavat alueen toimijat voivat tuoda omat näkemyksensä. 1 Tarkoitus on että niin viranomaiset, kunnat, järjestöt, yritykset ja muut yhteisöt kuin maakunnan asukkaatkin voivat halutessaan vaikuttaa maakunnan ilmasto- ja energialinjausten suunnitteluun. Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian valmistelussa huomioidaan maakunnan alueelta tehdyt selvitykset, jo olemassa olevat maakunnalliset ja kunnalliset linjaukset ja strategiat sekä kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Työn aikana määritellään tältä pohjalta yhteinen, maakuntatasoinen tavoitelinjaus. Yhteisen tavoitelinjausten lisäksi määritellään myös yksityiskohtaisempia (esimerkiksi sektorikohtaisia) tavoitteita sekä toimenpiteitä, joilla näiden tavoitteiden mukainen kehitys saavutetaan. Valmistuvalla ilmasto- ja energiastrategialla on ainakin neljä selvää tehtävää: mallintaa kehityspolku maakunnan ilmasto- ja energiatyölle kohti ilmastonmuutosta hillitsevää ja huomioivaa maakuntaa, tarjota tieto- ja tavoitepohja valmisteluprosessissa olevalla maakuntakaavalle (Maakuntakaava 2040), olla tukena hankerahoituksen ohjauksessa, ja nostaa ilmasto- ja energiateemoja yleiseen keskusteluun ja lisätä näin maakunnassa tietoisuutta ja tietoa ilmasto- ja energia-asioista. Suunnittelutyön aikana tehdään strategian vaikutusten arviointia, joka keskeisiin valintoihin liitettynä tukee myöhempää päätöksentekoa, toteuttamista ja seurantaakin. Vaikutusten arviointi on myös osa eri tahojen tiedonsaantia ja tukee suunnitteluun osallistumista sekä edistää eri tavoitteiden ja näkökantojen yhteensovittamista. Valmistelutyötä tekee Pirkanmaan liitto. Vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat tämän esityksen lopussa 1 Avointa toimintatapaa edellyttää myös laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99), joka korostaa kasalaisten mahdollisuutta saada tietoa valmisteltavista asioista. 4

5 2. Ilmasto- ja energiastrategia Ilmasto- ja energiastrategia on pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma, jossa esitetään maakunnan tavoiteltu alueellinen kehitys ja kehittämistyön linjaukset koskien etenkin energiantuotantoa ja -kulutusta, energiatehokkuutta ja ilmastoon sopeutumista. Valtioneuvosto edellyttää maakunnallisen ilmasto- ja energiastrategian laatimista vuonna 2008 julkaistussa kansallisessa Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että strategia luodaan vain tämän velvoitteen toteuttamiseksi. Strategian työstäminen ja strategiassa päätettyihin tavoitteisiin pyrkiminen voi olla myös kiinnostavaa, tärkeää ja asioita aidosti edistävää toimintaa. Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian lähtökohtana on tarve määrittää maakunnalliset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla Pirkanmaa vastaa kansainvälisesti ja kansallisesti asetettuihin ilmastonmuutoksen tavoitteisiin. Tavoitteiden asettelussa huomioidaan kansainvälisten ja kansallisten linjausten lisäksi valmiit ja samaan aikaan valmisteilla olevat maakunnalliset, seudulliset ja kunnalliset strategiat sekä ohjelmat sekä energiantuotantopotentiaaleista tehdyt selvitykset. Osana strategiaa selvitetään myös Pirkanmaan ajantasaiset päästö- ja energiataseet. Sisällön jäsentämiseksi ja tavoitteiden sekä toimenpiteiden päättämiseksi järjestetään tarvittava määrä neuvotteluja, työkokouksia ja palautteenantomahdollisuuksia tarkoituksenmukaiseksi arvioidulla tavalla ja aikataululla. Koska hankkeen aihepiiri on laaja, eritellään hankkeesta viisi eri pääteemaa, joista kutakin käsittelemään nimetään teemaryhmä. Ohjausryhmässä, projektiryhmässä sekä teemaryhmissä on kattava edustus kaikista ilmasto- ja energiastrategian aihepiireihin olennaisista sidosryhmistä kuten ELY-keskuksesta, kunnista, oppilaitoksista, yrityksistä ja yhdistyksistä. Tavoitelinjaukset päättävät viime kädessä maakunnan poliittista tahtoa edustava maakuntahallitus. 3. Työskentelyn aikataulu ja vaiheet Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian valmistelu muodostuu taustamateriaaleihin tutustumisesta ja niiden koostamisesta, lähtötilanteen selvityksestä ja lopulta tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittämisestä näiden taustatietojen pohjalta. Työn lähtökohtina olevia strategioita, ohjelmia ja selvityksiä ovat ainakin: EU:n ilmasto- ja energiapaketti (2008) Valkoinen kirja: ilmastonmuutokseen sopeutuminen (2009) Euroopan komission tiekartat 2050 (vähähiilinen talous, energia, resurssitehokkuus) Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia (alkuperäinen v. 2008, päivitetty 2013) Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 (2007) Maatilojen energiaohjelma Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia 2005 (päivityksessä 2013) Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS) suuremmille kunnille Kunta-alan energiaohjelma (KEO) pienemmille kunnille Pirkanmaan energiaohjelma (2007) Pirkanmaan ympäristöohjelma (2011) Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 (2010) Tampereen kaupunkiseudun liikennepoliittinen ohjelma 2025 (2005) Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 (2009) Pirkanmaan puuenergiaselvitys (Pirkanmaan metsäkeskus 2011) Pirkanmaan tuulivoimaselvitys (Pirkanmaan liitto 2012) Hajautetun energiantuotannon edistäminen Pirkanmaalla pro gradu (Tampereen yliopisto 2012) Maakuntien sopeutuminen ilmastomuutokseen (Jocean 2012) Listaa täydennetään tarvittaessa valmistelun aikana. Tutkitusta tausta-aineistosta kerätään ilmasto- ja energiastrategian kannalta olennainen sisältö, ja siihen pohjautuen toteutetaan strategian valmistelu seuraavalla aikataululla: 5

6 Huhti- toukokuu 2013 Tausta-aineiston keruu ja siihen perehtyminen Sihteeristön toiminnan aloitus Ensimmäinen johtoryhmän kokous Teemaryhmien jäsenten valinta Kesä 2013 Mahdollisten puuttuvien tietojen hankinta Taustatietojen yhteenveto Sihteeristö ja hankesuunnittelija jatkavat toimintaansa teemaryhmien toiminnan pohjustukseksi Syksy 2013 Teemaryhmien tapaamiset Luonnosvaiheen käsittely ja kommentointi Kevät 2014 Strategiaraportin hyväksyminen Tiedotus Tarkempaa aikataulua etenemiselle ei vielä ole määritelty, mutta tarkoitus on että palautetta työstä voi antaa jatkuvasti ja tapauskohtaisemmista vaikutusmahdollisuuksista ilmoitetaan erikseen valmistelun Internetsivuilla. Strategialuonnos syntyy käsitellyn aineiston ja näkemysten ja niitä yhteen vetävän tulkinnan pohjalta maakuntahallituksen linjaamana. Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta tehdään tarvittavat muutokset ja täydennykset ja laaditaan lopullinen ehdotus ilmasto- ja energiastrategiaksi. 4. Viestintä, vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi Suunnittelutyön alkamisesta ja etenemisestä tiedotetaan maakunnallisiin tiedotusvälineisiin sekä ilmoitetaan Pirkanmaa -lehdessä ja Pirkanmaan liiton Internet-sivuilla osoitteessa Käsillä oleva ja valmistelua linjaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan tiedoksi maakuntahallituksen järjestettävään kokoukseen, ja se tulee nähtäväksi hankkeen internet-sivuille. Kaikissa vaiheissa ilmasto- ja energiastrategian valmistelua voi strategian sisältöä kommentoida valmistelun vastuuhenkilöille. Ilmasto- ja energiastrategian valmisteluun voi osallistua myös vuorovaikutteisesti sivustolla josta löytyy hankkeen tietojen lisäksi hankkeen oma keskusteluforum. Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian luonnos pidetään keväällä 2014 nähtävillä 30 päivän ajan liiton toimistossa ja Pirkanmaan liiton Internet-sivuilta. Mielipide strategiasta on esitettävä Pirkanmaan liitolle kirjallisesti nähtävilläoloajan kuluessa. Kun strategialuonnos asetetaan nähtäville, pyydetään siitä samalla lausunnot Pirkanmaan kunnilta, ELY-keskukselta sekä muilta valmistelun kannalta keskeisiltä viranomaistahoilta ja muilta sidosryhmiltä. Lopullisesti ilmasto- ja energiastrategian hyväksyy maakuntahallitus. Hyväksymisestä toimitetaan tieto ELYkeskukselle, kunnille ja muille viranomaisille, joita asiaa käsiteltäessä on kuultu tai saatu lausunto. Päätös ja strategia toimitetaan tiedoksi myös Suomen ympäristökeskukselle. 6

7 Yleisölle päätöksestä tiedotetaan liiton Internet-sivuilla. Päätös ja ilmasto- ja energiastrategia asetetaan nähtäville liiton virastoon. Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategia ei kuulu viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) säädettyyn ns. SOVA-lakiin. Valmisteltavaan strategiaan tulevien linjauksien vaikutusta ympäristöön pyritään kuitenkin arvioimaan osana valmisteluprosessia. 5. Yhteystiedot Pirkanmaan liiton toimisto: Pirkanmaan liitto, Nalkalankatu 12, PL 76, Tampere puh tai faksi tai Internet-sivut vuorovaikutteisen valmistelun Internet-sivu Yhteyshenkilöt: Heli Yrjänäinen, hankesuunnittelija puh s-posti Jukka Alasentie, aluekehitysjohtaja puh s-posti 7

8 Nalkalankatu 12, PL 76, Tampere Puh. (03) (vaihde) faksi (03) Teemme muutosta yhdessä 3

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä 17.11.2008 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR:n Etelä-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013

Kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR:n Etelä-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 Kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR:n Etelä-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.6.2006 Päijät-Hämeen liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 0 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sisällys JOHDANTO... 1 YLEISTÄ CBC OHJELMASTA... 2 KAAKKOIS-SUOMI VENÄJÄ CBC 2014 2020 -OHJELMAN

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella)

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) 2 Sisältö Johdanto... 5 Maakuntakaava maakunnan suunnittelujärjestelmässä... 6 Maakuntakaavan

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestel.mä

Maakunnan suunnittelujärjestel.mä Maakuntahallitus 18.2.2013 LIITE ETELÄ-SA VN MAAKUNTA HJELMAN 2014-2017 YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN AR VIINTISUUNNITELMA Maakuntaohjelma ja sen laadintaprosessi Maakuntaohjelma on nelivuotiskausittain laadittava

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvää ympäristöä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 2000

Yhteistyöllä hyvää ympäristöä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 2000 Yhteistyöllä hyvää ympäristöä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 2000 Sisältö Uusi maankäyttö- ja... 3 rakennuslaki Kaavoitus vaikuttaa jokaisen... 4 elinympäristöön Tavoitteena aito vuorovaikutus... 6 ja yhteistyö

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6 PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 08.12.2014 klo 08:30-10:45 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen järjestäytyminen 5 162 Uudenmaan 4.

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Kuopio 2003 ISSBN 952-5188-46-9 ISSN 1238-5514 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 127 ISBN 978-951-594-345-3 ISSN 0788-7051 Sähk. ISBN 978-951-594-346-0 TOIMINNAN

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 6/2012 Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastaminen 22 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 23 Talousarvion 2013 käyttösuunnitelma 24

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot