PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai klo Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai klo Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Juhani Tähtivaara, pj. Janne Korhonen, vpj. Sirpa Lindsberg Helena Raatikainen Matti Liimatainen Pirjo Maukonen Bernhard Nukka Jukka Korhonen Esko Tossavainen Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Kari Särkkä Ilkka Korhonen Riitta Pulli Taisto Jäntti Raija Räisänen Eva Orpana Jarmo Mäki-Penttilä Pöytäkirjanpit., esittelijä Pöytäkirjanpit., esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Tidettiin. ASIAT 1-12 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Välittömästi kokouksen jälkeen. Puheenjohtaja Juhani Tähtivaara Tarkastusaika Allekirjoitukset Eva Orpana Pöytäkirjanpitäjä Jukka Korhonen Matti Liimatainen PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Tekninen toimisto maanataina klo 9-14 Virka-asema Allekirjoitus Toimistosihteeri Jukka Mykkänen

2 Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekn. ltk 1 Tekninen lautakunta on laillisesti koolle kutsuttu hallintosäännön 8 ja 9 mukaisesti, kun sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on antanut kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävä asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Tekninen lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalaki 58. Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

3 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Tekn. ltk 2 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa (Hallintosääntö 19 ). Tekninen lautakunta valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Valittiin Matti Liimatainen ja Eva Orpana.

4 Tekninen lautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Tekn. ltk 3 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (Hallintosääntö 11 ). Tekninen lautakunta päättää asialistan hyväksymisestä. Lisäksi käsi - tellään :ssä 12 Biolämpökeskuksen polttoainehankinta ajalle Hyväksyttiin.

5 Tekninen lautakunta LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI Tekn. ltk 4 1. Valtion viranomaiset 1. Pohjois-Savon käräjäoikeus, , tuomio Matti Kokon valitusasiasta, koskien Tielautakunnan toimitusta Muut kirjeet 1. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Pohjois-Savon pohjavesien suojelusuunnitelma -hankkeen kuntakohtainen materiaali, Tervon kunnan jätevesipuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenveto 2012, Jätekukko Oy, Yhteenveto Tervon jätetiedoista vuodelta 2012, Savon Voima Verkko Oy Sopimusvahvistus/sähkönmyyntisopimus Huttulantie 2 as 2, Lämmityssähköliittymien purku Metsäliitto Osuuskunta Tiliote Vuosi-ilmoitus 2012, Metsänhoitoyhdistys , sopimus palveluista ja kustannusarvio , metsänkäyttöilmoitus , puukaupan maksuerittely/laskelma , kantohintalaskelma 6. Stora Enso Oyj, Metsänhakkuusopimus, Erätila, Metsänhakkuusopimus, Honkamäki, Mittaustodistus, Kunnan omien viranomaisten kirjeet 1. Rakennustarkastajan päätökset :t 80, 81, 82, toimenpideluvat museoaittojen siirtämiselle 2. Varastojen yhdistelmä Ympäristöterveystarkastaja , tarkastuskertomus valvontasuunnitelman mukaisesta tarkastuksesta , Lohimaan Yritystalo 4. Vs. ympäristöterveysjohtajan päätös , terveydensuojelulain mukainen viranhaltijapäätös, Lohimaan Yritystalo

6 Tekninen lautakunta Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuiksi. Hyväksyttiin:

7 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2013 Tekn.ltk 5 Hallintosäännön 7 mukaan lautakunnan tulee päättää kokoustensa ajan ja paikan, josta on ilmoitettava niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa on voimassa. Kokouskutsun antaa lautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokous pidetään myös silloin, kun enemmistö lautakunnan jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 19 mukaan teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä teknisen lautakunnan päättämällä ta - valla. 1 Teknisen lautakunnan kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa kokouskutsun antajan harkinnan mukaan. Kokoukset pidetään yleensä keskiviikkona tai torstaina Virastotalon kokous - huoneessa alkaen klo Erityisestä syystä edellä mainitusta voidaan poiketa. 2 Kokouskutsu ja asialista lähetetään lautakunnan jäsenille ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle sekä kunnanjohtajalle vähintään 4 päivää ennen kokousta. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse. Esityslista lähe - tetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei lautakunta toisin päätä. Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu asialistassa. 3 Teknisen lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan yhden viikon aikana kokouspäivästä lukien. 4 Teknisen lautakunnan kokouksien tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävillä tarkistamisajankohtaa ensimmäiseksi seuraavana joko kuukauden ensimmäisenä tai kolmantena arkimaanantaina toimiston aukioloaikana teknisessä toimistossa. Hyväksyttiin muutettuna siten, että kokous alkaa pääsääntöisesti klo Lisäksi päätettiin, että seuraava kokous pidetään to klo

8 Tekninen lautakunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2013 JA LASKUJEN KÄSITTELIJÄT Tekn.ltk 6 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion. Kunnanhallituksen antamat talousarvion täytäntöönpanoohjeet ovat oheismateriaalina (OM 1). Hallintosäännön 37 mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat tulosalueidensa käyttösuunnitelmat. Lautakunta voi em. hallintosäännön kohdan mukaan siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisil - leen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmalla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päätetään ao. toimielimen osalta tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille omamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Teknisen lautakunnan osalta käyttösuunnitelmat käyttötalous- ja investointiosalle ovat liitteenä (Liite 1). Hallintosäännön mukaisesti lautakunnan määräämä sen alainen viranhaltija hyväksyy tulosyksiköitä (tulosyksikkö II:n tasolla) ja kohtei - ta koskevat organisaatioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä. Tervon kunnan taloussäännön toimeenpanosta annettujen ohjeiden mukaan toimielin määrää vuosittain henkilöt, joilla on oikeus hyväk - syä menotositteet. Ennen kuin maksu suoritetaan on sähköisessä järjestelmässä tehtävä vastaanotto-, tarkastus- ja hyväksymismerkinnät. Hyväksyjä vastaa siitä, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, siinä on vastaanotto- ja tarkastustiedot, oikeat tili- arvonlisämerkinnät ja että menon suorittamiseen on käytettävissä hyväksytyn käyttösuunnitelman mukainen määräraha. Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Laskujen käsittelijät ovat liitteenä (Liite 2). Tekninen lautakunta: 1 Hyväksyy teknisen toimen tulosyksiköille käyttösuunnitelman vuodelle 2013 liitteen 1 mukaisena.

9 Tekninen lautakunta Määrää eri vastuualueiden henkilöt seuraamaan, että talousarvio toteutuu budjetoitujen menojen ja tulojen sekä asetettujen tulostavoitteiden osalta vastuualueillaan. 3 Määrää eri vastuualueiden henkilöt raportoimaan välittömästi mahdollisista talousarviomuutoksista (tulosyksikön menoarvion yhteissumman ylitys tai tuloarvion yhteissumman alitus) tai tulostavoitteiden muutoksista päävastuualueen esimiehelle (tek - niselle johtajalle) ja lautakunnalle siten, että tarvittavat ratkai - sut voidaan toteuttaa hallintosäännön määräyksien mukaisesti. 4 Päättää, että talousarvion määrärahoilla toteutettavia hankinto - ja suorittaessaan ja hallintosäännön 35 :n mukaista ratkaisuvaltaa käyttäessään vastuualueen ja tulosalueensa esimiehenä toimiva tekninen johtaja päättää hankinnoista, joissa kertahankinnan raja on enintään (alv 0 %). 5 Päättää laskujen käsittelijät liitteen 2 mukaisesti. Hyväksyttiin.

10 Tekninen lautakunta TOIMITUSMIESTEN NIMEÄMINEN Tekn.ltk. 7 Hallintosäännön 4 mukaan Tekninen lautakunta nimeää keskuudes taan kolme jäsentä toimitusmiehiksi yksityistielain tarkoittamiin tietoimituksiin. Tekninen lautakunta nimeää keskuudestaan kolme jäsentä toimitus miehiksi yksityistielain tarkoittamiin tietoimituksiin. Tekninen lautakunta päätti, että tiekninen lautakunta osallistuu kokonaisuutena yksityistielain tarkoittamiin tietoimituksiin.

11 Tekninen lautakunta OMAISUUDEN JA VARASTOJEN TARKASTAJIEN VALINTA Tekn.ltk 8 Talouden hoidon ja sisäisen valvonnan ohjeen mukaan sisäinen valvonta on johtamisen apuväline ja sillä tarkoitetaan kaikkia niitä toi - menpiteitä ja menetelmiä, joilla turvataan toiminnan jatkuvuus, varmistetaan kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuutta, pyritään ennaltaehkäisemään ja toteamaan erehdykset, virheet ja väärinkäytökset sekä turvataan varojen taloudellinen käyttö ja huolellinen hoito. Sisäiset tarkastukset, joita suoritetaan kaikilla or - ganisaation tasoilla, kohdistuvat ensi sijassa kunnan rahoitus-, vaih - to- ja käyttöomaisuuteen. Niiden toimielimien, joilla on hallussaan kunnan omaisuutta, rahava - roja, arvopapereita tai vakuuksia sekä varastoja, olisi perusteltua va - lita keskuudestaan tarkastajat, jotka huolehtivat edellä mainittujen omaisuuksien ja varastojen tarkastamisesta. Tarkastajien tulisi tarkastaa ennalta ilmoittamatta toimielimen hallin - nossa oleva omaisuus ja varastot. Tarkastuksesta tulisi antaa kertomus lautakunnalle. Talouden hoidon ja sisäisen valvonnan ohje oheismateriaalina(om4). Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi tarkastajaa, jotka tarkastavat teknisen toimen hallinnossa olevan omaisuuden ja varastot. Toinen valittavista nimetään kokoonkutsujaksi. Tekninen lautakunta valitsi lautakunnan lopuksi toimikaudeksi Pirjo Maukonen (h-koht. varajäsen Eva Orpana) ja Bernhard Nukka (hkoht. varajäsen Jarmo Mäki-Penttilä).

12 Tekninen lautakunta KATSELMUSHENKILÖIDEN VALINTA Tekn.ltk 9 Hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan vastuulla on kunnan rakentamisesta ja rakennuttamisesta huolehtiminen. Suurempien hankkeiden osalta on rakennuttamista varten kunnanhallituksen toi - mesta valittu rakennustoimikunta. Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi henkilöä suorittamaan vi - ranhaltijoiden lisäksi teknisen lautakunnan puolesta rakennusten, ra - kennelmien, teiden, ym. työkohteiden vastaanotto-, työmaa-, ym. katselmukset ja tarkastukset. ni Tekninen lautakunta valitsi lautakunnan lopuksi toimikaudeksi Juha - Tähtivaara(h-koht. varajäsen Janne Korhonen) ja Matti Liimatainen (h-koht. varajäsen Taisto Jäntti).

13 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Tekn.ltk 10 Talouden hoidon ja sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunkin tulosalueen vastuuhenkilön on vuosikolmanneksittain annettava raportti kunnanhallitukselle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten ta - voitteiden toteutumisesta. Tekninen toimisto on laatinut kunnanhallitukselle esitetyn toiminta kertomuksen, joka on oheismateriaalina(om 2). Tekninen lautakunta merkitsee osaltaan tiedoksi oheismateriaalin (OM 2), mukaisen kunnanhallitukselle esitettävän toimintakertomuksen. Hyväksyttiin.

14 Tekninen lautakunta VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTAMINEN Tekn. ltk 11 Vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti kunnan kirjan pidosta vuoden 2002 alusta lukien. Syynä vesihuoltolain mukaiselle erillisen laskennallisen yksikön perustamise lle on ollut tehdä vesihuol tolaitoksen taloudellinen toiminta mahdollisimman läpinäkyväksi. Vesihuoltolain 19 :n mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellai - sia, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuollon investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pää - omalle(tervossa 4 %). Samoin ko. lain mukaan maksujen tulee olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä. Lain 19 :n mukaan laitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksu ja lisäksi laitos voi periä perusmaksua ja liittymismaksua sekä erillisiä palvelumaksuja. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma on ollut viime vuosina alijäämäinen viimeisimmän vuoden alijäämän ollessa Käytännössä tämä tarkoitti, että tuotoilla kyettiin kattamaan käyttökustannukset ja pääosa poistoista, mutta ei jäännöspääoman korkoa. Nykyiset taksat ovat olleet voimassa vuodesta 2008, minkä jälkeen maksut ovat nousseet pariin kertaan arvonlisäverokannan nousun vuoksi. Nykyiset taksat on esitetty oheismateriaalissa (OM 3). Alijäämien pienentämiseksi vesi- ja viemärilaitoksen maksuja on syytä korottaa ja tähän on myös taloussuunnitelmassa varauduttu. Vesihuoltolaitoksen talouden tasapainottaminen on suunniteltu toteutettavaksi kuluvan vuoden sekä seuraavan vuoden aikana. Loppuvuodeksi on suunniteltu tehtävän n. 12 % korotus taksoihin. Vuoden 2014 korotustarpeeksi on arvioitu n. 10 %, jotta alijäämä tulisi katettua. Tarkastuslautakunta on osaltaan todennut, että vesihuoltolaitoksen tulos on ollut tappiollinen ja kehottanut taksojen tarkistamiseen, jotta vesihuoltolaitoksen talous saataisiin tasapainoon. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval - tuustolle, että vesihuoltolaitoksen maksuja ja taksoja korotetaan alkaen n. 12 % ja edelleen vuoden 2014 alusta alkaen n.10 %. Tekninen lautakunta esittää liitteen 3 mukaisia vesihuoltolaitoksen taksoja ( alkaen ja alkaen) kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston vahvistettavaksi. Hyväksyttiin.

15 Tekninen lautakunta BIOLÄMPÖKESKUS, POLTTOAINEEN HANKINTA Tekn. ltk 12 Tervon kunta on hankkinut polttoaineen Biolämpölaitokseensa sen alusta eli syystalvesta 2012 lähtien tervolaiselta Noki Oy:ltä. Alusta lähtien tavoitteena on ollut hankkia yhdessä kokemuksia lämpölaitok - sen ja erilaisten lämmityspolttoaineiden käyttämisestä. Käytännössä toiminta on tapahtunut seuraavasti: tekninen johtaja on sopinut Noki Oy:n kanssa, että Tervon kunta ostaa laitoksen käynnistysvaiheessa lämmityspolttoaineita ta - voitteena hankkia kokemuksia erilaisten polttoaineiden käyttä - misessä ja kokeilemisessa. lämpölaitoksen käyttöhenkilökunta on tilannut polttoaineen toi - mituksen. Noki Oy on toimittanut polttoaineen Biolämpölaitoksen polttoai - nevarastoihin. Noki Oy on laskuttanut kuukausittain kattilalaitoksen tuottaman lämpömäärän mukaan, siten että savukaasupesurin tuottama lämpömäärä on vähennetty verkostoon tuotetusta lämpömäärästä. Aluksi hinnaksi sovittiin 20 /Mwh alv 0 % ja sittemmin hinnaksi tarkistettiin yhteisesti 22 /Mwh alv 0 %. MHY Pohjois-Savo on ilmoittanut halukkuutensa toimittaa lämmityspolttoaineita alkaen alkaen. Tekninen toimisto on pyytänyt tarjouksia Noki Oy:ltä ja MHY Pohjois- Savolta lämmityspolttoaineen toimittamisesta kaudelle siten, että tuona aikana jatketaan aloitettua erilaisten lämmityspolttoaineiden ja niiden erilaisten seoksien polttokokeilua. Tarkoitukse - na on mm. kokeilla erilaisilla menetelmillä valmistettuja puuperäisiä polttoaineita ja selvittää siten parhaiten lämpölaitokseen teknisesti ja taloudellisesti soveltuvat laadut ja niiden saatavuus lähialueilta. Toi - mintaa pyritään samalla muutoinkin kehittämään mahdollisuuksien mukaan. Tämän vuoksi laajempi ja hankintalainsäädännön tarkoittama kilpailutuksen ei arvioitu olevan perusteltua kyseisen kokeilujakson ajal - le. Jatkossa hankinta pyritään kilpailuttamaan hankintalainsäädännön tar - koittamalla tavalla monivuotisempana ja optiovuosiakin sisältävänä ko - konaisuutena. Saadut tarjoukset ovat esillä kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää: 1. että polttoaineen toimituksesta vastaa Noki Oy saakka aiemmin sovitun mukaisesti.

16 Tekninen lautakunta että hankinta toteutetaan suorahankintana jätettyjen tarjouksien pohjalta. 3. että hankinta kilpailutetaan monivuotisena ja optiovuosia(esimerkiksi 3+3) sisältävänä kokonaisuutena valita polttoainetoimittajaksi kaudelle MHY Pohjois-Savon hintaan 23,50 /Mwh alv 0 % siten, että savukaasupesurin tuottama lämpömäärä vähennetään verkostoon tuotetusta lämpömäärästä. Hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot