Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2015-2017"

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunta Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille / /2014 YLK 71 Taustaa Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n yh ty mä ko kouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kun tayh ty män seuraavan vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma vähintään kolmek si vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. HSY:n hallitus päät ti kokouksessaan , kuntayhtymän perussopimuksen mu kaises ti, pyytää mennessä jäsenkuntien lausunnot toiminta- ja talous suun ni tel mas ta ennen sen hyväksymistä. Lausuntoa pyydetään: HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta HSY:n strategia 2020 esityksestä vesihuollon investointistrategiasta ja investointiohjelmasta vuosille jätehuollon investointiohjelmasta vuosille Lausuntopyyntö ja HSYn hallituksen kokouksessaan hy väk sy mä Strategia 2020 ovat esityslistan oheismateriaalina. Ta lous suun ni tel ma ehdo tus on nähtävillä kokouksessa, ja se löytyy myös HSY:n internet-sivuilta osoitteesta HSY:s tä/pää tök sen te ko/esitys lis tat ja pöytäkirjat/hallitus, pöytäkirja > 67, ALUS TA VA TTS (JÄSENKUNNILLE LAUSUNTOA VARTEN). Eh do tuk set vesi- ja jätehuollon investointiohjelmiksi löytyvät vastaavasti HSY:n hal li tuksen kokouksen pöytäkirjan liitteistä. Myös ne ovat näh tä vil lä kokouksessa. HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman tavoiteasetanta pe rustuu tehtyyn strategiatyöhön syksyllä 2013 ja keväällä 2014 ja työn tu lok sena hyväksyttyyn Strategia esitykseen. Suunnitelmakauden tavoitteiden ja hankkeiden pohjana olevat strategiset pää mää rät ovat: ympäristön tila on parantunut toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asu kas ko kemus on parantunut HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hal lit tu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot kate taan tulorahoituksella.

2 Yhteenveto toiminta- ja taloussuunnitelmasta HSY -kuntayhtymän toimintatuotot vuonna 2015 ovat yhteensä 353,9 milj. (TA ,8 milj. ) + valmistus omaan käyttöön 1,8 milj.. Toi min tame not ovat 192,4 milj. (TA ,5 milj. ). Rahoituskulujen 69,6 milj. jälkeen vuosikatteeksi muodostuu 93,7 milj. (TA ,5 milj. ). Pois to jen 90,9 milj. jälkeen tilikauden 2015 tulos on 2,8 milj. yli jää mäinen, eli n. 2 milj. parempi kuin TA 2014 (0,8 milj. ). Vesi- ja jätehuollon toimialat kattavat taksoillaan omat suorat kulunsa ja osuu ten sa HSY:n yhteisistä kuluista. Myyntituottojen budjetoinnissa on huo mioi tu toimintavolyymien muutokset ja tehty vesi- ja jätehuollon tak soihin 2% inflaatiokorotus. Vesihuollossa on lisäksi tehty 2% korotus re aa li hintoi hin. Menojen budjetoinnissa on huomioitu 2% inflaatio-oletus. Vuoden 2015 toimintatuottojen arvioidaan kasvavan n. 2,6 % edelliseen vuo teen nähden, ja toimintamenojen 2,1 %. Vastaavan suuntauksen ar vioidaan jatkuvan myös vuosina , jolloin toimintakate kehittyisi kaiken aikaa parempaan suuntaan. Vesihuollon tuottavuuden kehityksen mittari toimintamenot / jäsenkuntien asu kas mää rä paranee TTS-kaudella 3,6 %. Jätehuollon tuottavuusmittari toi min ta me not / käsitelty jätemäärä paranee vastaavasti 3,9 %. Kumpikin mit ta ri lasketaan ilman inflaation vaikutusta. Vaikka myös rahoitusmenojen vähennysten jälkeinen vuosikate paranee ko ko suunnitelmakauden ajan, joudutaan investointien rahoittamiseksi nosta maan uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan yh teen sä lähes 250 milj.. Vanhoja lainoja lyhennetään samaan aikaan 84 mil joonal la eurolla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunni tel ma kau den lopulla on noin 387 miljoonaa euroa. HSY:n oma va rai suusas te heikkenee koko suunnitelmakauden ajan ollen vuoden 2017 lo pus sa 22,5 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 24,6 %. Jätehuollon omavaraisuusaste alkaa kuitenkin hiljalleen nousta vuo desta 2016 alkaen investointien pienetessä. HSY:n keskimääräiset investoinnit vuosina ovat 141,2 milj. / vuo si. Jäsenkuntien perustamislainaa on yhteensä n. 1,2 mrd. euroa. Tästä Kauniais ten osuus on 4,386 milj.. Perussopimuksen mukaisesti lainaa ei lyhen ne tä suunnitelmakaudella, mutta sille maksetaan korkoa 5,3 %. Kauniai sil le maksettavan koron määrä v on e. Vesihuollon investointisuunnitelma perustuu keväällä 2014 val mis tel tuun vesihuollon investointistrategiaan ja vesihuollon in ves toin ti ohjel maan, jossa on esitetty vesihuollon investointitarpeet vuosille Investointisuunnitelman rakenne perustuu kaupunkien kehittymisen mu kai siin investointeihin (kaupunkilähtöiset investoinnit) ja ve si huol to jär jestel män kehittämisen ja ylläpitämisen mukaisiin investointeihin (ve si huol toläh töi set investoinnit).

3 Kaupunkilähtöiset toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen edel lyt tämät investoinnit suunnitelmakaudelle ovat yhteensä 100,5 milj. eu roa. Suun ni tel ma kau den merkittäviä hankkeita ovat mm. Suurpelto Espoos sa, Jät kä saa ri ja Kalasatama Helsingissä sekä Kivistön alue Van taalla. Ha ja-asu tus aluei den vesihuoltoa rakennetaan mm. Syväojalla Van taalla. Vesihuoltolähtöiset investoinnit suunnitelmakaudelle ovat yhteensä 300,8 mil joo naa euroa. Tästä hieman yli puolet hankkeista (157,7 milj.) ovat veden ja ke lun ja viemäröinnin investointeja. Vedenjakeluverkostoon liittyvistä in ves toin neis ta merkittävimpiä ovat runkojohtohankkeet, kuten Ös ter sundo min linja (8 km), Kivistön alueen linjat (10 km) sekä Länsi-Espoon run kove si joh to (14 km). Viemäröintijärjestelmän merkittävimmät investoinnit ovat pää vie mä ri hankkei ta, kuten Länsi-Vantaan ja Koillis-Espoon viemäröinti (15 km), Ös ter sundo min viemäröinti (6 km) sekä Mäntymäki-Vallila -viemäritunneli (2,7 km). Vedenhankinnan- ja puhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudelle ovat yh teen sä 28,6 milj. euroa. Näistä merkittävimmät liittyvät Van han kau pun gin ja Pitkäkosken kapasiteetin nostamiseen. Jätevedenpuhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudelle ovat yhteensä 109,4 milj. euroa. Tästä valtaosa (93 milj.) käytetään Blominmäen jä te veden puh dis ta mon rakentamiseen. Jätehuollon viime vuosien merkittävin yksittäinen investointihanke on Ämmäs suol le rakennettava biojätteen mädätyslaitos. Hyötyjätteen alue ke räysver kos ton rakentamista jatketaan siten, että suunnitelmakaudella ra ken netaan kierrätyspisteitä uusille asuinalueille. Sortti-asemaverkosto laajenee Van taal le ja Kirkkonummelle. Kuntayhtymä rahoittaa toimintansa vesihuolto- ja jätehuoltotoimintojen mak suil la, jäsenkuntien asukasluvun suhteessa jaetuilla kuntaosuuksilla ja muil la mahdollisilla tuloilla. Kuntaosuuksilla katetaan se osuus seutu- ja ym pä ris tö tie don tehtävien hoidosta aiheutuvista kustannuksista, joita ei voida kattaa tulosalueen muilla myyntituotoilla tai ulkopuolisella han ke ra hoituk sel la. Kauniaisten perussopimuksen mukainen maksuosuus on 1 %, mikä tarkoittaa suunnitelmakaudella / v. 2015, / v ja / v Kuluvan vuoden kuntaosuus on Osuus on bud je toi tu ympäristötoimen käyttötalousarvioon. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy toimialakohtainen tarkastelu. Kun ta yh ty män perussopimuksen mukaan vesihuollon osalta laaditaan eril linen tuloslaskelma ja tase. Esitys lausunnoksi HSY-kuntayhtymä on suoriutunut perustehtävistään tyydyttävästi ja pro fi loitu nut luotettavana vesihuollon ja jätehuollon palvelujen tuottajana joka lisäk si panostaa ajantasaisen seutu- ja ympäristötiedon tuottamiseen.

4 Strategia esityksen päämäärät ovat hyvin valittuja. Erityisesti toi minta var muu teen ja verkostojen toiminnan optimointiin liittyvät prosessit ovat kun ta yh ty män ydintehtäviä, joihin tuleekin aivan ensisijaisesti panostaa. Kun ta yh ty mää on useissa eri yhteyksissä kehotettu parantamaan tuot tavuut taan ja pyrkimään talouden ja rahoituksen tasapainoon, joten on ilahdut ta vaa, että tämä tavoite on nostettu myös strategian tasolle. HSY voisi ken ties myös strategiatasolla ottaa rohkeammin roolia toiminta-alueensa asian tun ti ja na ja jäsenkuntiensa yhteistoiminnan koordinaattorina. Kuntayhtymän tuottavuusohjelman tuloksena aikaansaatu tuottavuuden kas vun käynnistyminen ja taloussuunnitelman mukainen vuosittaisen toimin ta kat teen arvioitu jatkuva parantuminen on erinomainen asia. Mittavan in ves toin ti oh jel man vaatima ulkopuolinen lainarahoitus heikentää kuitenkin kun ta yh ty män omavaraisuusastetta vuosi vuodelta, joten pyrkimys ra hoituk sen hallitun tasapainon saavuttamiseksi niin, että investoinnit voidaan kat taa tulorahoituksella on mitä kannatettavin. Tämä tosin tarkoittanee samal la, että pyrittäessä parempaan investointien omarahoitusasteeseen samal la, kun laskutettavat vesimäärät eivät seudun asukasmäärän noususta huo li mat ta juurikaan kasva, vesihuollon taksoihin kohdistuu edelleen ko rotus pai nei ta. Vesihuollon investointiohjelma on tasaisesti jakautunut suun ni tel ma kau delle. Mikäli uudisinvestoinnit etenevät ennakoitua hitaammin, tulee sa neeraus hankkeita toteuttaa nopeutetusti korjausvelan kertymisen eh käi se misek si. Yleisen ympäristövastuullisuuden lisäämisessä on HSY keskeinen toimija. Mit ta va jätehuollon investointiohjelma sisältää useita ympäristön tilaa paran ta via innovatiivisia ja uusien ympäristömääräysten vaatimia hankkeita. Tu lo ra hoi tuk sen ennustettu riittävyys jätehuollon toimialan investointeihin suun ni tel ma kau den lopulla ja talouden kehityksen kääntyminen yli jää mäisek si vuonna 2015 on erittäin positiivista, vaikka ennusteeseen liittyykin vie lä epävarmuustekijöitä. On perusteltua olla esittämättä reaalikorotuksia asia kas kiin teis tö jen jätemaksuihin pyrittäessä vähentämään laitonta jät teiden hävitystä. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen panos seudullisessa yhteistyössä, eri tyi ses ti mainittakoon pääkaupunkiseudun ilmastostrategiatyö sekä tuki MAL-yh teis työs sä, on ollut kiitettävää. Kauniainen on melko tyytyväinen yhteistyöhön HSY:n kanssa käytännön hank keis sa. Toki on tilanteita, joissa toiveita edelleen kohdistetaan selkeäm män vastuunjaon määrittelyyn yhteishankkeissa niin vastuun- kuin kus tan nus jaon kin suhteen. Tietojen vaihto kuntateknisten hankkeiden vuosit tai sis ta työohjelmista on kuitenkin saatu toimimaan ja HSY on viime vuosi na onnistunut hyvin työmaakohteiden valvonnassa ja ma te ri aa li toi mi tuksis sa. Tiedottamiseen pyydetään kiinnittämään jatkuvaa huomiota, myös pienien hank kei den ja työmaiden osalta. Nämä on hyvä ilmoittaa etupainotteisesti pait si kohteissa, myös kuntien tiedotusvastaaville julkaistaviksi kuntien omil la internet-sivuilla.

5 YTJ: Päätös: Lautakunta päättää esittää KH:lle, että se antaisi HSY-kuntayhtymän toimin ta- ja taloussuunnitelmasta esityksen mukaisen lausunnon. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2016 2018

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2016 2018 Yhdyskuntalautakunta 78 18.08.2015 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2016 2018 667/00.04.01/2014 YLK 78 Lisätiedot: Yhdyskuntatoimen

Lisätiedot

Yhteenveto toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2013-2015

Yhteenveto toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2013-2015 Yhdyskuntalautakunta 97 21.08.2012 Kaupunginhallitus 217 29.08.2012 Lausunto HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2013-2015 sekä vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmista

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 25.11.2013 klo 18:15-20:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta 401 27.11.2013. Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta 401 27.11.2013. Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00.00/2013 TEKLA 401 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Jussi Salo, puh. 040 521 5503 tilakeskuksen

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 09.03.2015 klo 17:30-19:10 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 3 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187.

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187. Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015 Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187 Taustaa Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas, yli

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot