KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1"

Transkriptio

1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Aika :30-21:24 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 45 Lausunto VM:n asettaman selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 46 Lomarahan vaihtaminen vapaaksi vuonna Tilinpäätös Kunnan sijoitussuunnitelman päivittäminen Kyyjärven Erämiehet Ry avustusanomus Lausunto Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:lle seudullisesta ICT-mallista 51 Saarikan esitys lähteä mukaan tukemaan lasten hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmia 52 Kyyjärven kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen VerkkoHolding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä 53 Lausunto Perhon kunnan Limakon ja Alajoen tuulipuistojen osayleiskaavoista 54 Ajankohtaiset asiat Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset ja kiireelliset asiat Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista

2 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätie dot LÄSNÄ Huumarkangas Jouko khall puheenjohtaja Uusisalo Jari-Pekka kunnanhallituksen 1.vpj Saukko Jouni kunnanhallituksen 2.vpj Eteläkari Marika jäsen Koskinen Anne jäsen Uusimäki Marjatta jäsen POISSA Bergman Esa-Pekka jäsen MUU Humalajoki Johanna kvalt puheenjohtaja Tuukkanen Antti kvalt 1.vpj Lahtinen Lauri kvalt 2.vpj Ylitalo Eero kunnanjohtaja Allekirjoitukset Jouko Huumarkangas Puheenjohtaja Eero Ylitalo Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Marika Eteläkari Anne Koskinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kyyjärven kunnanvirastossa maanantaina klo

3 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 43 Kunnanhallitus määrää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous voidaan pitää myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. maanantaina. Lisäksi kunnanhallitus ko koontuu muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelli seksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hä nelle esityksen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanviraston kokoushuone. Kunnanhallituksen kokouskutsu ja esityslista toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti kunnanhallituksen jäse nille, varajäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajille ja kunnanjoh tajalle viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 44 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Bergman Esa-Pekka ja Eteläkari Marika Esitys: Kunnanhallitus päättää valita edellä mainitut pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Eteläkari ja Anne Koskinen

5 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto VM:n asettaman selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 15/ /2014 Kh 45 Hallituksen hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Uudistuksen tavoitteena on, että perusopetuksen rahoitus jatkossa perustuisi nykyistä enemmän perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin esim. kunnan maahanmuuttajien väestöosuuteen, aikuisväestön koulutustasoon sekä työttömyysasteeseen. Hallitusohjelman mukaan kuntauudistusta ohjaavassa lainsäädännössä otetaan käyttöön kuntauudistusta edistäviä välineitä. Tavoitteena on poistaa sekä lainsäädännöstä että kuntatalouden rahoitusjärjestelmästä kuntaliitoksia vaikeuttavia tekijöitä. Lähtökohtana on, että valtion ja kuntien välinen kustannustenjako ei muutu valtionosuusuudistuksen johdosta. Tavoitteeksi asetettiin uudistaa kuntien valtionosuusjärjestelmä hallitusohjelmassa linjatulla tavalla siten, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi ja kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin asiakokonaisuuksiin: - ehdotettaviin kriteereihin - ikäryhmien ja sairastavuuden painoihin - muiden kriteereiden painoihin - määräytymisperusteiden laskentaperiaatteisiin - verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen - siirtymätasauksen kestoon ja porrastukseen Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Asiaan liittyvä tiedote sekä lausunto liitteineen löytyy allamainitulta nettisivulta 04Selvit/name.jsp Esitys: Kyyjärven kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella

6 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa. Maassamme kunnat vastaavat peruspalveluista, muun muassa lasten päivähoidosta, kouluista, terveyspalveluista. Kunnat ovat erilaisia toisissa asuu paljon nuoria, toisissa vanhoja, toisissa sairaita, toisissa terveitä. Perustuslain mukaan valtiovallan velvollisuus on pitää huolta siitä, että kaikki kansalaiset saavat tarpeelliset palvelunsa, ja valtionosuuksien tarkoitus onkin tasata kuntien mahdollisuuksia palveluiden järjestämisessä. Nyt lausunnolla oleva uudistusesitys on Kyyjärven kunnan mielestä nykyistä selkeämpi kriteerien lukumäärän suhteen, mutta kokonaisuutena se on vastuuton ja vaarantaa kansalaisten yhdenvertaisten perusoikeuksien toteutumisen eri puolilla maata. Erityisesti uudistus heikentää pienten, väestörakenteeltaan haasteellisten kuntien asemaa. Esimerkiksi Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kahdeksan kuntaa menettäisivät esitetyssä uudistuksessa yhteensä lähes 8 milj. euroa valtionosuuksina. Mikäli valtionosuudet siirrettäisiin laskennallisesti suoraan tuloverolla katettavaksi, tulisi esimerkiksi Kivijärven kunnan nostaa veroprosenttiaan 6 % ja Kinnulan 5,1 %. Jyväskylälle puolestaan uudistus on tuomassa valtionosuuksia lisää 8,4 milj. euroa. Valtakunnallisesti tarkasteltuna voidaan todeta että kunnat, joiden asukasluku on alle asukasta, menettävät asukasta kohden eniten (-90 /asukas). Valtionosuudet asukasta kohden lisääntyvät ainoastaan kunnissa, joiden asukasluku ylittää asukasta. Kyyjärven kunnan mielestä edellä esitetyt luvut ovat valitettava osoitus siitä, että nyt esitetty valtionosuusuudistus on valjastettu tukemaan hallitusohjelmaan kirjattua kuntarakenneuudistusta ja vauhdittamaan vallalla olevaa keskittämiskehitystä. Esityksessä on lähdetty tasamaan kuntien menojen sijasta tuloja, ja se näyttää johtavan siihen, että valtionosuuksia siirretään enenevässä määrin hyvin menestyville, korkean verotettavan tulon omaaville kunnille, ja heikommin menestyvät kunnat kärsivät entisestään. Kyyjärven kunnan näkemyksen mukaan uudistuksessa poiketaan voimakkaasti valtionosuusajattelun perustarkoituksista ja tavoitteista. Kyyjärven kunnan lausunto kokonaisuudessaan on kokousaineiston liitteenä. Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon valtionosuusjärjestelmän uudistusesityksestä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Kyyjärven kunnan lausunto selvitysmiehen luonnokseen

7 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

8 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lomarahan vaihtaminen vapaaksi vuonna / /2011 Kh 46 Vuoden 2014 lomarahat maksetaan täysimääräisinä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Lomarahan on aikaisempina vuosina voinut vaihtaa vapaaksi edellyttäen, että se on työyksikön toiminnan järjestämisen kannalta mahdollista. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on ollut vapaaehtoista. Lomarahan vaihtamisella vapaaseen on voitu säästää henkilöstömenoissa. Kunta ei voi yksipuolisella päätöksellä päättää lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi, vaan poikkeaminen lomarahamääräyksistä vaatii paikallisen virka- ja työehtosopimuksen. Kunta on järjestänyt neuvottelun ammattijärjestöjen edustajien kanssa paikallisesta sopimuksesta. Kunta on esittänyt lomarahojen vaihtamista vapaaksi alla mainituilla ehdoilla. Lomarahan on voi vaihtaa vapaapäiviksi neljänneksittäin siten, että 25 %:n lomarahan osaa vastaan saa lomaoikeudesta riippuen enimmillään 5 vapaapäivää, 50 %:n osaa vastaan 9 vapaapäivää, 75 %:n osaa vastaan 13 vapaapäivää ja koko lomarahaa vastaan 18 vapaapäivää. Kunnallista palvelua 15v. 10 v. 1-9 v. alle 1 v. Lomaraha% 72 % 60 % 48 % 48 % täysimääräisenä Lomaraha vapaapäivinä 100 % 18 pv 14 pv 13 pv 11 pv 75 % 13 pv 11 pv 10 pv 8 pv 50 % 9 pv 7 pv 5 pv 5 pv 25 % 5 pv 4 pv 3 pv 3 pv Työntekijällä olisi mahdollisuus hakea lomarahaa vapaaksi ennen loman tai sen osan alkamista. Lomarahan vaihtamisesta vapaaseen sopivat työntekijä ja esimies (se, joka myöntää vuosilomankin) yhdessä, vapaaseen vaihto ei siis ole työntekijän ehdoton oikeus, eikä lomarahan vaihtaminen vapaaksi saa aiheuttaa sijaisen tarvetta. Vapaa tulisi pitää lomakauden ulkopuolella. Työntekijän sairastuessa lomarahavapaan aikana, käsittely kuten vuosiloman osalta. Lomarahavapaapäivät rinnastetaan työpäiviin, kuten vuosiloman ajalta. Lomaraha on pidettävä lomavuoden aikana ja vuosilomat tulee olla pidettynä ennen lomarahavapaata. Mikäli työntekijän palvelussuhde päättyy ennen lomarahavapaata, lomaraha maksetaan.

9 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Paikallisen sopimuksen lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on hyväksynyt paikallisista ammattijärjestöistä Jyty, sopimus on voimassa toistaiseksi. JHL ja Juko eivät ole sitä hyväksyneet. Näin ollen Jyty -ammattiliittoon kuuluvat työntekijät voisivat vaihtaa lomarahat vapaaksi vuonna Suurin osa kunnan työntekijöistä kuuluu Jytyyn. Jukoon kuuluvat lähinnä opettajat, jotka eivät pysy tehtävän luonteensa vuoksi vaihtamaan lomarahoja vapaaksi ilman sijaista. Esitys: Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2014 lomarahaa voivat vaihtaa vapaaksi Jyty:n jäsenet, koska Jyty on hyväksynyt paikallisen virkaja työehtosopimuksen. Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on ilmoitettava palkkasihteerille viimeistään 15. toukokuuta mennessä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 3 JHL:n vastaus lomarahasopimukseen vuodelle 2014 Liite 4 JUKO:n vastaus lomarahasopimukseen vuodelle 2014

10 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tilinpäätös /02.02/2013 Kh 47 Kuntalaissa on säädökset kunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Tämän jälkeen tilintarkastaja tarkastaa tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen, jonka jälkeen tilinpäätös esitetään valtuuston hyväksyttäväksi viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kyyjärven kunnan vuoden 2013 tulos toteutui euroa alkuperäistä talousarviota heikompana mutta euroa muutettua talousarviota parempana. Talousarvioon on tehty v lisämäärärahamuutoksia: hallinto-osastolle , Sosiaali- ja terveyspalveluihin , sivistysosastolle , tekniselle osastolle ja investointiosaan Vuosikate oli ,20 euroa, eikä riittänyt kattamaan poistoja. Tilikauden tulos oli ,79 euroa alijäämäinen, joka toimintakertomuksessa esitetään kirjattavaksi taseen tilikauden yli/alijäämätilille. Kertomusvuonna käyttötalouden nettomenot kasvoivat 9,19 %. Ulkoiset toimintamenot kasvoivat 9,01% ja ulkoiset toimintatulot nousivat 7,47 %. Verotulot ( ) lisääntyivät edellisvuodesta euroa eli + 5,63 %.Nousu johtui pääasiassa yhteisöverotuoton määrän voimakkaasta noususta (+ 55,49 %). Valtionosuudet ( ) lisääntyivät edellisvuodesta euroa eli + 10,6 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot näkyvät kunnan tilinpäätöksessä SoTe kuntayhtymän talousarvion mukaisten maksuosuuksien suuruisina. Vuosittaiset kuntakohtaiset yli-/alijäämät kirjautuvat kuntayhtymän tulokseen ja ne katetaan tulevien vuosien maksuosuuksilla. Vuodelta 2013 Kyyjärven osalta SoTe kuntayhtymän tilinpäätöksessä on noin euron ylijäämä. Vuoden 2013 merkittävimpiä investointeja oli Laajakaista hankkeeseen osallistuminen.

11 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Investointimenot olivat yhteensä euroa. Kunnan taseessa on edellisten vuosien kertynyttä ylijäämää yli 2,1 miljoonaa euroa. Tilikauden 2013 alijäämä katetaan edellisten vuosien kertyneillä ylijäämillä, jonka jäkeen ylijäämiä on euroa. Kunnan lainamäärä vuoden 2013 lopussa oli yhteensä euroa eli euroa / asukas. Lainamäärä kasvoi edellisvuodesta eurolla. Toisaalta kunnalla on rahoitusarvopaperiomaisuutta noin 4,78 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Esitys: Kunnanhallitus päättää 1. allekirjoittaa tilinpäätöksen ja 2. antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, jonka jälkeen se esitetään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 5 Tasekirja 2013 (khall allekirjoittama)

12 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnan sijoitussuunnitelman päivittäminen 3/ /2010 Kh 48 Kyyjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kuntarahoi tuksen rahoituskonsultti Jorma Tuhkasen kunnalle laatiman yksityis kohtaisen sijoitussuunitelman, jossa määritetään noudatettavat peri aatteet Kyyjärven kunnan sijoitustoiminnassa ja varainhoidossa. Sijoitussuunnitelmaa ei ole päivitetty euroaikaan, ja myös muilta osin on syytä tehdä suunnitelman päivitys. Sijoitussuunnitelman perusperiaate on, että varat sijoite taan pitkäaikasesti ja sijoittamisen aikahorisontti on 7-10 vuotta. Si joittamisen lähtökohtana on myös, että sijoituksen pääoman ja kor ko tuo ton osalta ei luottotappioita realisoidu. Sijoitussuunnitelmassa on määritelty missä suhteessa sijoitetut varat allokoidaan (jaetaan) korko- ja osakesijoituksiin. Perusjakona nykyisessä suunnitelmassa on korkojen osalta 80 % (vaihteluväli %) ja osakkeiden osalta 20 % (vaihteluväli 0-25 %) Kyyjärven kunta on tehnyt täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen Seligson & Co Oyj:n ja Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n kanssa. Omaisuudenhoitajien edellytetään käyttävän kauppakumppaneina markkinoilla tunnettuja, maineelta ja asemaltaan yleisesti hyväksyttyjä kaupan vastapuolia. Sijoitussuunnitelman mukaan korokosijoitukset tehdään kotimaisiin lyhyt- ja pit käaikaisiin sijoituskohteisiin ja euroalueen raha- ja joukkovelkakirjamarkkinoiden tarjoamiin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin velkasitoumuksiin, jotka ovat euromääräisiä tai EMU-alueen valtioiden kansallisissa valuutoissa. Korkosijoituksia voidaan tehdä myös sellaisiin euroalueen ulkopuolella liikkeeseen laskettuihin, julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin euromääräisiin korkoinstrumentteihin, joissa liikkeenlaskijan kotipaikka on euroalueella. Korkosijoituksissa ei oteta valuuttariskiä. Kunnanhallituksen päätöksellä voidaan kuitenkin osa tai kaikki korkosijoitukset tehdä kunnan toimesta itse joko suorina sijoituksina tai korkorahastojen kautta. Osakesijoitukset tehdään hajautetusti kotimaisiin ja euroalueen pörssiosakkeisiin sekä kunnanhallituksen hyväksymin rajoituksin muun Länsi-Euroopan pörssiosakkeisiin ja muihin kansainvälisiin pörssiosakkeisiin. Osakesijoittaminen tapahtuu pääsääntöisesti rahastosijoituksina, joiden rinnalla voi kuitenkin olla yksittäisiä osakesijoituksia.

13 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kyyjärven kunnan sijoitusten suhteen on käyty keskustelua rahoitusalan asiantuntijoiden kanssa, ja niiden perusteella näyttää perustellulta, että osakkeiden ja korkosijoitusten allokointia olisi syytä muuttaa siten, että osakepainotteisuus kasvaisi. Luonnollisesti allokoinnin muuttaminen nos taa salkun kokonaisriskiä, ja sitä kautta tuotto-odotusta pi demmällä aikajänteellä. Muutoksen seurauksena on odotettavissa myös, että lyhyellä aikavälillä sal kun arvo tu lee heilumaan selvästi enemmän kuin nykyallokaatiolla. Salkun tuotto on kuitenkin tässä tilanteessa paljolti riippuvainen osakemarkkinoiden kehityksestä, ja siitä syystä on rahoitusasiantuntijoiden taholta esitetty osakepainotteisuuden lisäämistä. Korkotaso on viime vuodet ollut ennätysalhaalla. Esimerkiksi tällä hetkellä 5 vuoden korko Suomen valtion lainoissa on 0,88 % ja 10 vuoden n. 1,90 %. Kyyjärven salkun nykyisellä allokaatiolla tässä (korko) markkinatilanteessa tuottotavoite/odotus on n. 2,5%. Pitkän aikavälin keskimääräinen tuottotavoite/odotus vastaavalla allokaatiolla on n 5,5%. Asiantuntijoiden mukaan mikäli allokointia muutetaan siten, että osakesijoitusten painotus on 45 % (+ - 15%) ja korkosijoitusten painotus 55 % (+ -15%), lyhyen aikavälin tuotto-odotus tällä allokoinnilla 4,2% ja pitkän aikavälin tuotto-odotus 6,8 %. Kyyjärven kunnalla on tällä hetkellä voimassa omaisuudenhoitosopimus Seligson & Co Oyj:n ja Alfred Berg Omaisuudenhoito Suo mi Oy:n kanssa. Kunta maksaa omaisuudenhoidosta vuositasolla hallinnointipalkkiota yhteensä n euroa. Sijoitusuunnitelman päivityksen lisäksi on tarvetta tarkastella myös tätä kustannuserää, ja tarvittaessa yhdistää salkkujen hoito yhdelle toimijalle kustannusten säästämiseksi. Varainhoitojärjestelyjen yhteydessä on nykyisessä korkotilanteessa syytä selvittää myös perinteisten pankkien määräaikaistalletuksille maksama korko. Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä sijoitustoiminnan perusteista.sijoittamista voidaan yleensä pitää toimialaan kuuluvana, jos sijoitukset on tehty suunnitelmallisesti ja hyviä sijoitusperiaatteita noudattaen. Valtuusto voi siirtää toimivaltaansa itse sijoitustoimintaan liittyvissä asioissa alemmille viranomaisille. Toiminnassa on kuitenkin noudatettava valtuuston hyväksymiä periaatteita, jotka käyvät ilmi sijoitussuunnitelmasta. Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se: 1. Hyväksyy Kyyjärven sijoitussuunnitelman päivityksen sisällön osalta. 2. Hyväksyy sijoitusten allokointisuunnitelman muutoksen siten, että lyhyiden ja pitkäaikaisten korkosijoitusten perusallokaatio

14 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ on 55 % (vaihteluväli 40-70%) ja osakesijoitusten allokaatio 45 % (vaihteluväli 30-60%). Kunnanhallitus päättää kulloinkin noudatettavasta omaisuusluokkien välisestä perusallokaatiosta edellämainittujen vaihteluvälien sisällä. 3. Antaa kunnanhallitukselle tehtäväksi selvittää omaisuudenhoitojärjestelyjen kulurakennetta, ja tehdä asiassa tarvittavat päätökset. 4. päättää että korkosijoitusten osalta kunnanhallitus selvittää perinteisten pankkien määräaikaistalletusten korkotason, ja tekee sijoitussuunnitelman toimintaperiaatteiden mukaiset sijoittamistoimenpiteet. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 6 Kunnan sijoitussuunnitelma (Kvalt hyväksytty) Liite 7 Päivitetty sijoitussuunnitelma

15 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kyyjärven Erämiehet Ry avustusanomus / /2014 Kh 49 Kyyjärven Erämiehet Ry:n yhtenä tavoitteena on kiinnostuksen kasvattaminen eräharrastusta kohtaan erityisesti kyyjärvisten nuorten keskuudessa. Saavuttaakseen edellämainitun tavoitteen, Kyyjärven Erämiehet ovat hankkimassa kotimaista tuotantoa ja innovaatiota edustavan infrapuna pienoishirvi/riistapolku -laitteiston. Laitteisto soveltuu erinomaisesti koululaisten eräinnostuksen herättämiseen ja Nopolan koululla järjestettävien nuorten- ja lasten eräkerhojen havainto- ja opetusvälineeksi. Hankittavaa laitteistoa on mahdollisuus hyödyntää ikäihmisten tapaamisissa sekä eri yrityksien henkilöstön virkistystoimintoihin. Kaikenkaikkiaan hankinta täydentäisi monella tapaa kaiken ikäisten harrastusmahdollisuuksia Kyyjärvellä ja lisäisi asumisviihtyvyyttä. Laitteiston koko kustannusarvio on n Kyyjärven Erämiehet ovat viime vuosina panostaneet Eräkartanon kunnostamiseen, josta johtuen heidän taloudelliset resurssinsa ovat rajalliset ko. laitteiston hankintaan. Koska kuitenkin on kysymyksessä hankinta, joka hyödyntää hyvin suurta kuntalaisjoukkoa, anovat Kyyjärven Erämiehet Kyyjärven kunnalta taloudellista tukea laitteiston hankintaan. Esitys: Kunnanhallitus päättää että Kyyjärven kunta tukee Kyyjärven Erämiehet Ry:n infrapuna pienoishirvi/riistapolkulaitteistohanketta 600 eurolla. Tuki kanavoidaan sivistysosaston kautta hankkeelle siten, että kunta hankkii laitteistoon avustussumman hintaisen tietokonenäytön. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 8 Kyyjärven Erämiehet Ry avustusanomus

16 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:lle seudullisesta ICT-mallista 116/ /2012 Kh 50 Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelu Oy pyytää kuntien lausuntoa tietotekniikan ja tietoteknisten (ICT-) palveluiden järjestämisestä seutukunnallisen yhtiön kautta. Lausuntoa on pyydetty esitetystä mallista ja sen keskeisimmistä puutteista ja kehittämiskohteista sekä siitä, onko kunta kunta periaattelisella tasolla valmis sitoutumaan alueelliseen tietohallinnon toimintamalliin. Uuden toimintamallin määrittelyssä on käytetty apuna aikaisemmin tammikuussa 2013 valmistunutta seutukunnan alueellista tietohallinnon nykytila-analyysia. Asiaa on lisäksi valmisteltu kolmessa yhteisessä työpajassa, johon ovat osallistuneet seutu-it henkilöstö, Saarikan edustaja sekä vetäjinä Tieran ja Pohjoisen Keski-Suomen verkkopalvelut Oy:n edustajat. Työpajan tuloksia on käsitelty ja ohjattu pääasiassa kuntajohtajista koostuneessa ohjausryhmässä, joka niinikään on kokoontunut kolme kertaa vuonna Lausuntoa on pyydetty mm. alueellisen tietohallinnon järjestelyiden arvioidusta vaikutuksesta talouteen, hyötykuvauksiin ja yhteistyön organisointiin ja päätöksentekomalliin. Kyyjärven kunta toteaa omana lausuntonaan, että onistuakseen tällainen hanke edellyttää kaikkien seutukunnan kuntien mukanaoloa. Muutoin on vaikea saada toimintaa kannattavaksi ja sen kehittämistä on vaikea viedä eteenpäin. Suunnittelun lähtökohtana on käytetty nykytila-analyysia, joka on laadittu syksyllä Tuolloin havaitut puutteet ja ongelmat sekä kehittämiskohteet ovat edelleen seutukunnalla olemassa. Oleellista on kuitenkin se, että nykyinen tilanne on täysin toinen. Tämän hetkiseen tilaan ovat vaikuttaneet merkittävästi PPO-Yhtiöt Oy:n siirtyminen Elisa Oyj:lle ja sen myötä käynnissä oleva toimintojen alasajo Ylivieskassa, palveutason heikkeneminen ja henkilöstömuutokset. Oma vaikutuksensa tullee olemaan myös Kuuskaistan verkkohankkeen tilanteella ja siihen liittyvillä mahdollisilla Keski-Suomen valokuituverkot Oy:n ja Verkkoholding Oy:n perustamisilla. Pohjoisen Keski-Suomen verkkopalvelut Oy:n ja kuntien tulisikin pikaisesti käynnistää uusi tilanneanalyysi. Pelkästään nykyisen it-henkilöstön siirtämiselle uuden yhtiön palvelukseen - ilman henkilöstön lisäresurssointia - ei saavuteta niitä henkiöstön erikoistumiseen tarvittavia toimintaedellytyksiä, joita todellisuudessa tarvitaan toiminnan tehostamiseen. Suunnitelman vaiheessa 1 esitetty ulkoistettu ja kallis ServiceDesk palvelu ei sitä ole. Vaiheet 2 ja 3 (etähallintajärjestelmät ja ohjelmistojakelut)

17 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ voidaan ensivaiheessa toteuttaa kohtuullisen pienillä lisäresurssoinneilla, mutta se edellyttää yhteisen tahtotilan löytymistä kuntien välillä. Saarikan mukanaolo on oleellista, mutta arviointia tässä vaiheessa vaikeuttaa se, ettei ole tietoa mahdollisista kansallisesta tai maakunnallisesta SoTe-ratkaisuista Suuntaus on vähintään maakunnallinen ja näin ollen myös ICT-ratkaisut tullevat keskitetysti kilpailutettuna ylemmältä tasolta, tuskin paikallisten yhtiöiden tarjoamina palveluina. Hyötykuvaukset liitteeseen on koottu joukko sekalaisia kehitettäviä palveluita, jotka eivät välttämättä sovellu tai tuo mitään uutta lisäarvoa pienille kunnille tai edes seutukunnalle. Esimerkiksi Kyyjärvellä ei tarvitse pohtia Mobiilia kotihoitoa, kun kotihoidosta vastaa Saarikka. Samoin kansallinen palveluväylä, palvelusetelit, kuntien toiminnanohjausjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuuri ovat yksittäisen pienen kunnan näkökulmasta tarpeettomia. Kansallisia linjauksia tulee toki seurata, mutta ne eivät ole ensimmäiseksi kehitettäviä asioita. Hyötykuvauksissa mainitaan alueellisen tietohallinnon tavoitetila kuntayhteistyön edistäjänä. Pohjoisen Keski-Suomen seutuverkko infrana ja sen päälle vapaaehtoisesti kehitetyt kymmenet yhteiset palvelut kuntien välillä ovat hyvä esimerkki siitä, mihin ko. liitteessä on viitattu. Valitettavasti tultaessa 2010-luvulle kehityssuunta on ollut se, että aiemmin kohtuullisesti edennyt yhteistoiminta kuntien välillä on taantumassa. Yhteistyön organisointi ja päätöksentekomalli perustuu organisoinnin osalta hyvin pitkälle siihen malliin mitä seutu-it on tehnyt koko olemassaolonsa ajan. Toimintamalli on hyvä, mutta eniten panostusta tarvitaisiin jo nyt nimenomaan toimiakohtaisten kehitysryhmien yhteistyöhön ja suunnitteluun. ICT-yhtiön perustaminen ja olemassaolo ei välttämättä tähän tuo tähän parannusta, sillä yhteistyön tekeminen on täysin kiinni kunnista. Esitetyssä mallissa kuntien ICT:n kehittämiseen liittyvää päätösvaltaa käyttäisi PKSV:n hallitus, jonka resurssit ja osaaminen eivät siihen nykymuodossaan riitä. Kyyjärven kunnan mielestä seudullinen tietohallintoyhteistyö hakee vielä lopullista muotoaan, ja sen toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset antavat perusteen ottaa asiassa aikalisän. Kyyjärvi näkee tärkeänä ICT-työssä osaamisen jakamismahdollisuuden ja myös hankintojen osalta yhteistyöllä on saavutettavissa etuja. Kyyjärven kunta on halukas olemaan mukana kehittämistyössä sillä edellytyksellä, että myös muut seutukunnan kunnat ovat mukana. Esitys: Kyyyjärven kunta ilmoittaa Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:lle, että Kyyjärven kunta ei tässä vaiheessa sitoudu seudulliseen

18 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ICT hankkeeseen esitetyssä muodossa. Kyyjärvi on valmis tulemaan mukaan kehitystyöhön siinä vaiheessa kun seutukunnan kaikki kunnat ovat mukana. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 9 Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy: Alueellisen tietohallinnon järjestelyiden (arvioitu) vaikutus talouteen (liite 1) Liite 10 Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy: Alueellisen tietohallinnon järjestäminen - valmisteluprojektin tulokset Liite 11 Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy: Alueellisen tietohallinnon yhteistyön mahdollisuudet ja säästöpotentiaalit (liite 2) Liite 12 Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:n lausuntopyyntö seudullisesta ICT-mallista

19 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Saarikan esitys lähteä mukaan tukemaan lasten hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmia 17/ /2013 Kh 51 Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksella (THL) on kehitetty toimintamalli lapsen arjen ja kehityksen tueksi. Menetelmä perustuu tietoon siitä, mitä lapseen vaikuttaa vanhempien vaikeudet esim. sairaus, toimeentulo-ongelmat jne. Tämän hetkinen toimintamme perustuu pitkälti siihen, että lapsen tilanteeseen reagoidaan vasta sitten kun ongelmat ovat suuria ja tarvitaan esim. lastensuojelun korjaavaa työtä. Uuden toimintatavan kautta on tarkoitus päästä siihen, että lasten tilanne huomioidaan varhaisemmassa vaiheessa ja tehtfään asioita, joilla tuetaan lapsen selviytymistä muuttuneessa tilanteessa. Uudenlainen toimintatapa tulisi omaksua siellä, missä lapsi viettää suurimman osan päivästä; päivähoidossa ja koulussa. Lisäksi aikuisten sosiaali- ja terveyspalvelujen luonnolliseksi toimntatavaksi tulisi muodostua lasten tilanteen huomioiminen. Uuden toimintamallin pystyy luontevasti liittämään esim. varhaiskasvatussuunnitelmien tekemisen ja vanhempain varttien yhteyteen. Saarikka on osaltaan tehnyt linjauksen toimintamallin käyttöön ottamisesta. Saarikan toimesta mallia on syksyllä 2013 esitelty sivistystoimenjohtajille. Tammikuussa 2014 THL:lta mallia esiteltiin tilaisuudessa, johon oli kutsuttu kuntien varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen viranhaltijoita sekä Saarikan aikuispalvelujen esimiehiä. Helmikuussa 2014 pidetyssä seudullisessa oppilashuollon kehittämispäivässä toimintamalli oli myös esillä. Toimintamallin käyttöön ottaminen edellyttää koulutusta, mikä on tarkoitus aloittaa syksyllä Koulutuksessa koulutetaan kouluttajat, jotka jatkavat alueen henkilöstön kouluttamista. Mallin juurruttaminen käytäntöön on vaiheittain etenevä prosessi. Mallin käyttöön oton suunnittelua ja toteutumisen seurantaa varten on tarpeen koota ohjausryhmä, missä on edustettuina varhaiskasvatus, sivistystoimi ja Saarikan sosiaali- ja terveystoimi. Kunnilta pyydetään päätöksiä seuraavista asioista: 1. sitoutuminen mallin käyttöön ottoon varhaiskasvatuksessa ja sivistystoimessa 2. osallistumisesta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (ei vielä tiedossa) 3. edustajan nimeäminen ohjausryhmään

20 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Päätökset tulisi olla Saarikan tiedossa mennessä ja ne tulisi lähettää osoitteeseen: Perusturvaliikelaitos Saarikka, PL 13, Saarijävi. Esitys: Kyyjärven kunta ilmoittaa alustavasti olevansa kiinnostunut olemaan mukana hankkeessa. Kyyjärven kunnan sivistyslautakunta tekee lopullisen päätöksen osallistumisesta saatuaan tietoon hankkeen kuntakohtaiset kustannukset. Sivistyslautakunta nimeää myös mahdollisen myönteisen päätöksensä yhteydessä Kyyjärven kunnan edustajan hankkeen ohjausryhmään. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 13 Saarikan esitys lähteä mukaan tukemaan lasten hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmia, THL:n toimintamalli

Kunnanhallitus 17 03.02.2014 Kunnanhallitus 23 19.02.2014

Kunnanhallitus 17 03.02.2014 Kunnanhallitus 23 19.02.2014 Kunnanhallitus 17 03.02.2014 Kunnanhallitus 23 19.02.2014 Kyyjärven kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 52 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 11 10.04.2014

Kunnanhallitus 52 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 11 10.04.2014 Kunnanhallitus 52 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 11 10.04.2014 Kyyjärven kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen VerkkoHolding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016. KOKOUSAIKA 2.3.2016 kello 16.00-17.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016. KOKOUSAIKA 2.3.2016 kello 16.00-17.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA 2.3.2016 kello 16.00-17.00 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

KUTSU Kunnantalo, istuntosali

KUTSU Kunnantalo, istuntosali KUTSU Laadittu 20.1.2016 1 Kokousaika Keskiviikkona klo 18:00 Kokouspaikka Kunnantalo, istuntosali Asia nro Asia 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Aloite vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.6.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI.

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI. OTE PÖYTÄKIRJASTA Kuntayhtymähallitus 26.02.2016 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI Kehitysjohtaja: Lapin yliopisto on syksyn 2015 aikana lähestynyt Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 04.09.2013 AIKA 04.09.2013 klo 17:00-17:20 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 27 TILINPÄÄTÖS 2011 3 28 TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 6 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 6/2012 2 Kokousaika Tiistai

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 366 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Päätöshistoria Omistajaohjausjaosto 21.11.2016

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 26.1.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 1.2.2017 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 26 KOKOUKSEN

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot