KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1"

Transkriptio

1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Aika :30-21:24 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 45 Lausunto VM:n asettaman selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 46 Lomarahan vaihtaminen vapaaksi vuonna Tilinpäätös Kunnan sijoitussuunnitelman päivittäminen Kyyjärven Erämiehet Ry avustusanomus Lausunto Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:lle seudullisesta ICT-mallista 51 Saarikan esitys lähteä mukaan tukemaan lasten hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmia 52 Kyyjärven kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen VerkkoHolding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä 53 Lausunto Perhon kunnan Limakon ja Alajoen tuulipuistojen osayleiskaavoista 54 Ajankohtaiset asiat Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset ja kiireelliset asiat Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista

2 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätie dot LÄSNÄ Huumarkangas Jouko khall puheenjohtaja Uusisalo Jari-Pekka kunnanhallituksen 1.vpj Saukko Jouni kunnanhallituksen 2.vpj Eteläkari Marika jäsen Koskinen Anne jäsen Uusimäki Marjatta jäsen POISSA Bergman Esa-Pekka jäsen MUU Humalajoki Johanna kvalt puheenjohtaja Tuukkanen Antti kvalt 1.vpj Lahtinen Lauri kvalt 2.vpj Ylitalo Eero kunnanjohtaja Allekirjoitukset Jouko Huumarkangas Puheenjohtaja Eero Ylitalo Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Marika Eteläkari Anne Koskinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kyyjärven kunnanvirastossa maanantaina klo

3 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 43 Kunnanhallitus määrää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous voidaan pitää myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. maanantaina. Lisäksi kunnanhallitus ko koontuu muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelli seksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hä nelle esityksen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanviraston kokoushuone. Kunnanhallituksen kokouskutsu ja esityslista toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti kunnanhallituksen jäse nille, varajäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajille ja kunnanjoh tajalle viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 44 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Bergman Esa-Pekka ja Eteläkari Marika Esitys: Kunnanhallitus päättää valita edellä mainitut pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Eteläkari ja Anne Koskinen

5 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto VM:n asettaman selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 15/ /2014 Kh 45 Hallituksen hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Uudistuksen tavoitteena on, että perusopetuksen rahoitus jatkossa perustuisi nykyistä enemmän perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin esim. kunnan maahanmuuttajien väestöosuuteen, aikuisväestön koulutustasoon sekä työttömyysasteeseen. Hallitusohjelman mukaan kuntauudistusta ohjaavassa lainsäädännössä otetaan käyttöön kuntauudistusta edistäviä välineitä. Tavoitteena on poistaa sekä lainsäädännöstä että kuntatalouden rahoitusjärjestelmästä kuntaliitoksia vaikeuttavia tekijöitä. Lähtökohtana on, että valtion ja kuntien välinen kustannustenjako ei muutu valtionosuusuudistuksen johdosta. Tavoitteeksi asetettiin uudistaa kuntien valtionosuusjärjestelmä hallitusohjelmassa linjatulla tavalla siten, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi ja kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin asiakokonaisuuksiin: - ehdotettaviin kriteereihin - ikäryhmien ja sairastavuuden painoihin - muiden kriteereiden painoihin - määräytymisperusteiden laskentaperiaatteisiin - verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen - siirtymätasauksen kestoon ja porrastukseen Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Asiaan liittyvä tiedote sekä lausunto liitteineen löytyy allamainitulta nettisivulta 04Selvit/name.jsp Esitys: Kyyjärven kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella

6 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa. Maassamme kunnat vastaavat peruspalveluista, muun muassa lasten päivähoidosta, kouluista, terveyspalveluista. Kunnat ovat erilaisia toisissa asuu paljon nuoria, toisissa vanhoja, toisissa sairaita, toisissa terveitä. Perustuslain mukaan valtiovallan velvollisuus on pitää huolta siitä, että kaikki kansalaiset saavat tarpeelliset palvelunsa, ja valtionosuuksien tarkoitus onkin tasata kuntien mahdollisuuksia palveluiden järjestämisessä. Nyt lausunnolla oleva uudistusesitys on Kyyjärven kunnan mielestä nykyistä selkeämpi kriteerien lukumäärän suhteen, mutta kokonaisuutena se on vastuuton ja vaarantaa kansalaisten yhdenvertaisten perusoikeuksien toteutumisen eri puolilla maata. Erityisesti uudistus heikentää pienten, väestörakenteeltaan haasteellisten kuntien asemaa. Esimerkiksi Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kahdeksan kuntaa menettäisivät esitetyssä uudistuksessa yhteensä lähes 8 milj. euroa valtionosuuksina. Mikäli valtionosuudet siirrettäisiin laskennallisesti suoraan tuloverolla katettavaksi, tulisi esimerkiksi Kivijärven kunnan nostaa veroprosenttiaan 6 % ja Kinnulan 5,1 %. Jyväskylälle puolestaan uudistus on tuomassa valtionosuuksia lisää 8,4 milj. euroa. Valtakunnallisesti tarkasteltuna voidaan todeta että kunnat, joiden asukasluku on alle asukasta, menettävät asukasta kohden eniten (-90 /asukas). Valtionosuudet asukasta kohden lisääntyvät ainoastaan kunnissa, joiden asukasluku ylittää asukasta. Kyyjärven kunnan mielestä edellä esitetyt luvut ovat valitettava osoitus siitä, että nyt esitetty valtionosuusuudistus on valjastettu tukemaan hallitusohjelmaan kirjattua kuntarakenneuudistusta ja vauhdittamaan vallalla olevaa keskittämiskehitystä. Esityksessä on lähdetty tasamaan kuntien menojen sijasta tuloja, ja se näyttää johtavan siihen, että valtionosuuksia siirretään enenevässä määrin hyvin menestyville, korkean verotettavan tulon omaaville kunnille, ja heikommin menestyvät kunnat kärsivät entisestään. Kyyjärven kunnan näkemyksen mukaan uudistuksessa poiketaan voimakkaasti valtionosuusajattelun perustarkoituksista ja tavoitteista. Kyyjärven kunnan lausunto kokonaisuudessaan on kokousaineiston liitteenä. Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon valtionosuusjärjestelmän uudistusesityksestä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Kyyjärven kunnan lausunto selvitysmiehen luonnokseen

7 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

8 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lomarahan vaihtaminen vapaaksi vuonna / /2011 Kh 46 Vuoden 2014 lomarahat maksetaan täysimääräisinä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Lomarahan on aikaisempina vuosina voinut vaihtaa vapaaksi edellyttäen, että se on työyksikön toiminnan järjestämisen kannalta mahdollista. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on ollut vapaaehtoista. Lomarahan vaihtamisella vapaaseen on voitu säästää henkilöstömenoissa. Kunta ei voi yksipuolisella päätöksellä päättää lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi, vaan poikkeaminen lomarahamääräyksistä vaatii paikallisen virka- ja työehtosopimuksen. Kunta on järjestänyt neuvottelun ammattijärjestöjen edustajien kanssa paikallisesta sopimuksesta. Kunta on esittänyt lomarahojen vaihtamista vapaaksi alla mainituilla ehdoilla. Lomarahan on voi vaihtaa vapaapäiviksi neljänneksittäin siten, että 25 %:n lomarahan osaa vastaan saa lomaoikeudesta riippuen enimmillään 5 vapaapäivää, 50 %:n osaa vastaan 9 vapaapäivää, 75 %:n osaa vastaan 13 vapaapäivää ja koko lomarahaa vastaan 18 vapaapäivää. Kunnallista palvelua 15v. 10 v. 1-9 v. alle 1 v. Lomaraha% 72 % 60 % 48 % 48 % täysimääräisenä Lomaraha vapaapäivinä 100 % 18 pv 14 pv 13 pv 11 pv 75 % 13 pv 11 pv 10 pv 8 pv 50 % 9 pv 7 pv 5 pv 5 pv 25 % 5 pv 4 pv 3 pv 3 pv Työntekijällä olisi mahdollisuus hakea lomarahaa vapaaksi ennen loman tai sen osan alkamista. Lomarahan vaihtamisesta vapaaseen sopivat työntekijä ja esimies (se, joka myöntää vuosilomankin) yhdessä, vapaaseen vaihto ei siis ole työntekijän ehdoton oikeus, eikä lomarahan vaihtaminen vapaaksi saa aiheuttaa sijaisen tarvetta. Vapaa tulisi pitää lomakauden ulkopuolella. Työntekijän sairastuessa lomarahavapaan aikana, käsittely kuten vuosiloman osalta. Lomarahavapaapäivät rinnastetaan työpäiviin, kuten vuosiloman ajalta. Lomaraha on pidettävä lomavuoden aikana ja vuosilomat tulee olla pidettynä ennen lomarahavapaata. Mikäli työntekijän palvelussuhde päättyy ennen lomarahavapaata, lomaraha maksetaan.

9 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Paikallisen sopimuksen lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on hyväksynyt paikallisista ammattijärjestöistä Jyty, sopimus on voimassa toistaiseksi. JHL ja Juko eivät ole sitä hyväksyneet. Näin ollen Jyty -ammattiliittoon kuuluvat työntekijät voisivat vaihtaa lomarahat vapaaksi vuonna Suurin osa kunnan työntekijöistä kuuluu Jytyyn. Jukoon kuuluvat lähinnä opettajat, jotka eivät pysy tehtävän luonteensa vuoksi vaihtamaan lomarahoja vapaaksi ilman sijaista. Esitys: Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2014 lomarahaa voivat vaihtaa vapaaksi Jyty:n jäsenet, koska Jyty on hyväksynyt paikallisen virkaja työehtosopimuksen. Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on ilmoitettava palkkasihteerille viimeistään 15. toukokuuta mennessä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 3 JHL:n vastaus lomarahasopimukseen vuodelle 2014 Liite 4 JUKO:n vastaus lomarahasopimukseen vuodelle 2014

10 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tilinpäätös /02.02/2013 Kh 47 Kuntalaissa on säädökset kunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Tämän jälkeen tilintarkastaja tarkastaa tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen, jonka jälkeen tilinpäätös esitetään valtuuston hyväksyttäväksi viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kyyjärven kunnan vuoden 2013 tulos toteutui euroa alkuperäistä talousarviota heikompana mutta euroa muutettua talousarviota parempana. Talousarvioon on tehty v lisämäärärahamuutoksia: hallinto-osastolle , Sosiaali- ja terveyspalveluihin , sivistysosastolle , tekniselle osastolle ja investointiosaan Vuosikate oli ,20 euroa, eikä riittänyt kattamaan poistoja. Tilikauden tulos oli ,79 euroa alijäämäinen, joka toimintakertomuksessa esitetään kirjattavaksi taseen tilikauden yli/alijäämätilille. Kertomusvuonna käyttötalouden nettomenot kasvoivat 9,19 %. Ulkoiset toimintamenot kasvoivat 9,01% ja ulkoiset toimintatulot nousivat 7,47 %. Verotulot ( ) lisääntyivät edellisvuodesta euroa eli + 5,63 %.Nousu johtui pääasiassa yhteisöverotuoton määrän voimakkaasta noususta (+ 55,49 %). Valtionosuudet ( ) lisääntyivät edellisvuodesta euroa eli + 10,6 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot näkyvät kunnan tilinpäätöksessä SoTe kuntayhtymän talousarvion mukaisten maksuosuuksien suuruisina. Vuosittaiset kuntakohtaiset yli-/alijäämät kirjautuvat kuntayhtymän tulokseen ja ne katetaan tulevien vuosien maksuosuuksilla. Vuodelta 2013 Kyyjärven osalta SoTe kuntayhtymän tilinpäätöksessä on noin euron ylijäämä. Vuoden 2013 merkittävimpiä investointeja oli Laajakaista hankkeeseen osallistuminen.

11 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Investointimenot olivat yhteensä euroa. Kunnan taseessa on edellisten vuosien kertynyttä ylijäämää yli 2,1 miljoonaa euroa. Tilikauden 2013 alijäämä katetaan edellisten vuosien kertyneillä ylijäämillä, jonka jäkeen ylijäämiä on euroa. Kunnan lainamäärä vuoden 2013 lopussa oli yhteensä euroa eli euroa / asukas. Lainamäärä kasvoi edellisvuodesta eurolla. Toisaalta kunnalla on rahoitusarvopaperiomaisuutta noin 4,78 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Esitys: Kunnanhallitus päättää 1. allekirjoittaa tilinpäätöksen ja 2. antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, jonka jälkeen se esitetään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 5 Tasekirja 2013 (khall allekirjoittama)

12 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnan sijoitussuunnitelman päivittäminen 3/ /2010 Kh 48 Kyyjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kuntarahoi tuksen rahoituskonsultti Jorma Tuhkasen kunnalle laatiman yksityis kohtaisen sijoitussuunitelman, jossa määritetään noudatettavat peri aatteet Kyyjärven kunnan sijoitustoiminnassa ja varainhoidossa. Sijoitussuunnitelmaa ei ole päivitetty euroaikaan, ja myös muilta osin on syytä tehdä suunnitelman päivitys. Sijoitussuunnitelman perusperiaate on, että varat sijoite taan pitkäaikasesti ja sijoittamisen aikahorisontti on 7-10 vuotta. Si joittamisen lähtökohtana on myös, että sijoituksen pääoman ja kor ko tuo ton osalta ei luottotappioita realisoidu. Sijoitussuunnitelmassa on määritelty missä suhteessa sijoitetut varat allokoidaan (jaetaan) korko- ja osakesijoituksiin. Perusjakona nykyisessä suunnitelmassa on korkojen osalta 80 % (vaihteluväli %) ja osakkeiden osalta 20 % (vaihteluväli 0-25 %) Kyyjärven kunta on tehnyt täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen Seligson & Co Oyj:n ja Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n kanssa. Omaisuudenhoitajien edellytetään käyttävän kauppakumppaneina markkinoilla tunnettuja, maineelta ja asemaltaan yleisesti hyväksyttyjä kaupan vastapuolia. Sijoitussuunnitelman mukaan korokosijoitukset tehdään kotimaisiin lyhyt- ja pit käaikaisiin sijoituskohteisiin ja euroalueen raha- ja joukkovelkakirjamarkkinoiden tarjoamiin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin velkasitoumuksiin, jotka ovat euromääräisiä tai EMU-alueen valtioiden kansallisissa valuutoissa. Korkosijoituksia voidaan tehdä myös sellaisiin euroalueen ulkopuolella liikkeeseen laskettuihin, julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin euromääräisiin korkoinstrumentteihin, joissa liikkeenlaskijan kotipaikka on euroalueella. Korkosijoituksissa ei oteta valuuttariskiä. Kunnanhallituksen päätöksellä voidaan kuitenkin osa tai kaikki korkosijoitukset tehdä kunnan toimesta itse joko suorina sijoituksina tai korkorahastojen kautta. Osakesijoitukset tehdään hajautetusti kotimaisiin ja euroalueen pörssiosakkeisiin sekä kunnanhallituksen hyväksymin rajoituksin muun Länsi-Euroopan pörssiosakkeisiin ja muihin kansainvälisiin pörssiosakkeisiin. Osakesijoittaminen tapahtuu pääsääntöisesti rahastosijoituksina, joiden rinnalla voi kuitenkin olla yksittäisiä osakesijoituksia.

13 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kyyjärven kunnan sijoitusten suhteen on käyty keskustelua rahoitusalan asiantuntijoiden kanssa, ja niiden perusteella näyttää perustellulta, että osakkeiden ja korkosijoitusten allokointia olisi syytä muuttaa siten, että osakepainotteisuus kasvaisi. Luonnollisesti allokoinnin muuttaminen nos taa salkun kokonaisriskiä, ja sitä kautta tuotto-odotusta pi demmällä aikajänteellä. Muutoksen seurauksena on odotettavissa myös, että lyhyellä aikavälillä sal kun arvo tu lee heilumaan selvästi enemmän kuin nykyallokaatiolla. Salkun tuotto on kuitenkin tässä tilanteessa paljolti riippuvainen osakemarkkinoiden kehityksestä, ja siitä syystä on rahoitusasiantuntijoiden taholta esitetty osakepainotteisuuden lisäämistä. Korkotaso on viime vuodet ollut ennätysalhaalla. Esimerkiksi tällä hetkellä 5 vuoden korko Suomen valtion lainoissa on 0,88 % ja 10 vuoden n. 1,90 %. Kyyjärven salkun nykyisellä allokaatiolla tässä (korko) markkinatilanteessa tuottotavoite/odotus on n. 2,5%. Pitkän aikavälin keskimääräinen tuottotavoite/odotus vastaavalla allokaatiolla on n 5,5%. Asiantuntijoiden mukaan mikäli allokointia muutetaan siten, että osakesijoitusten painotus on 45 % (+ - 15%) ja korkosijoitusten painotus 55 % (+ -15%), lyhyen aikavälin tuotto-odotus tällä allokoinnilla 4,2% ja pitkän aikavälin tuotto-odotus 6,8 %. Kyyjärven kunnalla on tällä hetkellä voimassa omaisuudenhoitosopimus Seligson & Co Oyj:n ja Alfred Berg Omaisuudenhoito Suo mi Oy:n kanssa. Kunta maksaa omaisuudenhoidosta vuositasolla hallinnointipalkkiota yhteensä n euroa. Sijoitusuunnitelman päivityksen lisäksi on tarvetta tarkastella myös tätä kustannuserää, ja tarvittaessa yhdistää salkkujen hoito yhdelle toimijalle kustannusten säästämiseksi. Varainhoitojärjestelyjen yhteydessä on nykyisessä korkotilanteessa syytä selvittää myös perinteisten pankkien määräaikaistalletuksille maksama korko. Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä sijoitustoiminnan perusteista.sijoittamista voidaan yleensä pitää toimialaan kuuluvana, jos sijoitukset on tehty suunnitelmallisesti ja hyviä sijoitusperiaatteita noudattaen. Valtuusto voi siirtää toimivaltaansa itse sijoitustoimintaan liittyvissä asioissa alemmille viranomaisille. Toiminnassa on kuitenkin noudatettava valtuuston hyväksymiä periaatteita, jotka käyvät ilmi sijoitussuunnitelmasta. Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se: 1. Hyväksyy Kyyjärven sijoitussuunnitelman päivityksen sisällön osalta. 2. Hyväksyy sijoitusten allokointisuunnitelman muutoksen siten, että lyhyiden ja pitkäaikaisten korkosijoitusten perusallokaatio

14 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ on 55 % (vaihteluväli 40-70%) ja osakesijoitusten allokaatio 45 % (vaihteluväli 30-60%). Kunnanhallitus päättää kulloinkin noudatettavasta omaisuusluokkien välisestä perusallokaatiosta edellämainittujen vaihteluvälien sisällä. 3. Antaa kunnanhallitukselle tehtäväksi selvittää omaisuudenhoitojärjestelyjen kulurakennetta, ja tehdä asiassa tarvittavat päätökset. 4. päättää että korkosijoitusten osalta kunnanhallitus selvittää perinteisten pankkien määräaikaistalletusten korkotason, ja tekee sijoitussuunnitelman toimintaperiaatteiden mukaiset sijoittamistoimenpiteet. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 6 Kunnan sijoitussuunnitelma (Kvalt hyväksytty) Liite 7 Päivitetty sijoitussuunnitelma

15 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kyyjärven Erämiehet Ry avustusanomus / /2014 Kh 49 Kyyjärven Erämiehet Ry:n yhtenä tavoitteena on kiinnostuksen kasvattaminen eräharrastusta kohtaan erityisesti kyyjärvisten nuorten keskuudessa. Saavuttaakseen edellämainitun tavoitteen, Kyyjärven Erämiehet ovat hankkimassa kotimaista tuotantoa ja innovaatiota edustavan infrapuna pienoishirvi/riistapolku -laitteiston. Laitteisto soveltuu erinomaisesti koululaisten eräinnostuksen herättämiseen ja Nopolan koululla järjestettävien nuorten- ja lasten eräkerhojen havainto- ja opetusvälineeksi. Hankittavaa laitteistoa on mahdollisuus hyödyntää ikäihmisten tapaamisissa sekä eri yrityksien henkilöstön virkistystoimintoihin. Kaikenkaikkiaan hankinta täydentäisi monella tapaa kaiken ikäisten harrastusmahdollisuuksia Kyyjärvellä ja lisäisi asumisviihtyvyyttä. Laitteiston koko kustannusarvio on n Kyyjärven Erämiehet ovat viime vuosina panostaneet Eräkartanon kunnostamiseen, josta johtuen heidän taloudelliset resurssinsa ovat rajalliset ko. laitteiston hankintaan. Koska kuitenkin on kysymyksessä hankinta, joka hyödyntää hyvin suurta kuntalaisjoukkoa, anovat Kyyjärven Erämiehet Kyyjärven kunnalta taloudellista tukea laitteiston hankintaan. Esitys: Kunnanhallitus päättää että Kyyjärven kunta tukee Kyyjärven Erämiehet Ry:n infrapuna pienoishirvi/riistapolkulaitteistohanketta 600 eurolla. Tuki kanavoidaan sivistysosaston kautta hankkeelle siten, että kunta hankkii laitteistoon avustussumman hintaisen tietokonenäytön. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 8 Kyyjärven Erämiehet Ry avustusanomus

16 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:lle seudullisesta ICT-mallista 116/ /2012 Kh 50 Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelu Oy pyytää kuntien lausuntoa tietotekniikan ja tietoteknisten (ICT-) palveluiden järjestämisestä seutukunnallisen yhtiön kautta. Lausuntoa on pyydetty esitetystä mallista ja sen keskeisimmistä puutteista ja kehittämiskohteista sekä siitä, onko kunta kunta periaattelisella tasolla valmis sitoutumaan alueelliseen tietohallinnon toimintamalliin. Uuden toimintamallin määrittelyssä on käytetty apuna aikaisemmin tammikuussa 2013 valmistunutta seutukunnan alueellista tietohallinnon nykytila-analyysia. Asiaa on lisäksi valmisteltu kolmessa yhteisessä työpajassa, johon ovat osallistuneet seutu-it henkilöstö, Saarikan edustaja sekä vetäjinä Tieran ja Pohjoisen Keski-Suomen verkkopalvelut Oy:n edustajat. Työpajan tuloksia on käsitelty ja ohjattu pääasiassa kuntajohtajista koostuneessa ohjausryhmässä, joka niinikään on kokoontunut kolme kertaa vuonna Lausuntoa on pyydetty mm. alueellisen tietohallinnon järjestelyiden arvioidusta vaikutuksesta talouteen, hyötykuvauksiin ja yhteistyön organisointiin ja päätöksentekomalliin. Kyyjärven kunta toteaa omana lausuntonaan, että onistuakseen tällainen hanke edellyttää kaikkien seutukunnan kuntien mukanaoloa. Muutoin on vaikea saada toimintaa kannattavaksi ja sen kehittämistä on vaikea viedä eteenpäin. Suunnittelun lähtökohtana on käytetty nykytila-analyysia, joka on laadittu syksyllä Tuolloin havaitut puutteet ja ongelmat sekä kehittämiskohteet ovat edelleen seutukunnalla olemassa. Oleellista on kuitenkin se, että nykyinen tilanne on täysin toinen. Tämän hetkiseen tilaan ovat vaikuttaneet merkittävästi PPO-Yhtiöt Oy:n siirtyminen Elisa Oyj:lle ja sen myötä käynnissä oleva toimintojen alasajo Ylivieskassa, palveutason heikkeneminen ja henkilöstömuutokset. Oma vaikutuksensa tullee olemaan myös Kuuskaistan verkkohankkeen tilanteella ja siihen liittyvillä mahdollisilla Keski-Suomen valokuituverkot Oy:n ja Verkkoholding Oy:n perustamisilla. Pohjoisen Keski-Suomen verkkopalvelut Oy:n ja kuntien tulisikin pikaisesti käynnistää uusi tilanneanalyysi. Pelkästään nykyisen it-henkilöstön siirtämiselle uuden yhtiön palvelukseen - ilman henkilöstön lisäresurssointia - ei saavuteta niitä henkiöstön erikoistumiseen tarvittavia toimintaedellytyksiä, joita todellisuudessa tarvitaan toiminnan tehostamiseen. Suunnitelman vaiheessa 1 esitetty ulkoistettu ja kallis ServiceDesk palvelu ei sitä ole. Vaiheet 2 ja 3 (etähallintajärjestelmät ja ohjelmistojakelut)

17 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ voidaan ensivaiheessa toteuttaa kohtuullisen pienillä lisäresurssoinneilla, mutta se edellyttää yhteisen tahtotilan löytymistä kuntien välillä. Saarikan mukanaolo on oleellista, mutta arviointia tässä vaiheessa vaikeuttaa se, ettei ole tietoa mahdollisista kansallisesta tai maakunnallisesta SoTe-ratkaisuista Suuntaus on vähintään maakunnallinen ja näin ollen myös ICT-ratkaisut tullevat keskitetysti kilpailutettuna ylemmältä tasolta, tuskin paikallisten yhtiöiden tarjoamina palveluina. Hyötykuvaukset liitteeseen on koottu joukko sekalaisia kehitettäviä palveluita, jotka eivät välttämättä sovellu tai tuo mitään uutta lisäarvoa pienille kunnille tai edes seutukunnalle. Esimerkiksi Kyyjärvellä ei tarvitse pohtia Mobiilia kotihoitoa, kun kotihoidosta vastaa Saarikka. Samoin kansallinen palveluväylä, palvelusetelit, kuntien toiminnanohjausjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuuri ovat yksittäisen pienen kunnan näkökulmasta tarpeettomia. Kansallisia linjauksia tulee toki seurata, mutta ne eivät ole ensimmäiseksi kehitettäviä asioita. Hyötykuvauksissa mainitaan alueellisen tietohallinnon tavoitetila kuntayhteistyön edistäjänä. Pohjoisen Keski-Suomen seutuverkko infrana ja sen päälle vapaaehtoisesti kehitetyt kymmenet yhteiset palvelut kuntien välillä ovat hyvä esimerkki siitä, mihin ko. liitteessä on viitattu. Valitettavasti tultaessa 2010-luvulle kehityssuunta on ollut se, että aiemmin kohtuullisesti edennyt yhteistoiminta kuntien välillä on taantumassa. Yhteistyön organisointi ja päätöksentekomalli perustuu organisoinnin osalta hyvin pitkälle siihen malliin mitä seutu-it on tehnyt koko olemassaolonsa ajan. Toimintamalli on hyvä, mutta eniten panostusta tarvitaisiin jo nyt nimenomaan toimiakohtaisten kehitysryhmien yhteistyöhön ja suunnitteluun. ICT-yhtiön perustaminen ja olemassaolo ei välttämättä tähän tuo tähän parannusta, sillä yhteistyön tekeminen on täysin kiinni kunnista. Esitetyssä mallissa kuntien ICT:n kehittämiseen liittyvää päätösvaltaa käyttäisi PKSV:n hallitus, jonka resurssit ja osaaminen eivät siihen nykymuodossaan riitä. Kyyjärven kunnan mielestä seudullinen tietohallintoyhteistyö hakee vielä lopullista muotoaan, ja sen toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset antavat perusteen ottaa asiassa aikalisän. Kyyjärvi näkee tärkeänä ICT-työssä osaamisen jakamismahdollisuuden ja myös hankintojen osalta yhteistyöllä on saavutettavissa etuja. Kyyjärven kunta on halukas olemaan mukana kehittämistyössä sillä edellytyksellä, että myös muut seutukunnan kunnat ovat mukana. Esitys: Kyyyjärven kunta ilmoittaa Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:lle, että Kyyjärven kunta ei tässä vaiheessa sitoudu seudulliseen

18 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ICT hankkeeseen esitetyssä muodossa. Kyyjärvi on valmis tulemaan mukaan kehitystyöhön siinä vaiheessa kun seutukunnan kaikki kunnat ovat mukana. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 9 Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy: Alueellisen tietohallinnon järjestelyiden (arvioitu) vaikutus talouteen (liite 1) Liite 10 Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy: Alueellisen tietohallinnon järjestäminen - valmisteluprojektin tulokset Liite 11 Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy: Alueellisen tietohallinnon yhteistyön mahdollisuudet ja säästöpotentiaalit (liite 2) Liite 12 Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:n lausuntopyyntö seudullisesta ICT-mallista

19 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Saarikan esitys lähteä mukaan tukemaan lasten hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmia 17/ /2013 Kh 51 Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksella (THL) on kehitetty toimintamalli lapsen arjen ja kehityksen tueksi. Menetelmä perustuu tietoon siitä, mitä lapseen vaikuttaa vanhempien vaikeudet esim. sairaus, toimeentulo-ongelmat jne. Tämän hetkinen toimintamme perustuu pitkälti siihen, että lapsen tilanteeseen reagoidaan vasta sitten kun ongelmat ovat suuria ja tarvitaan esim. lastensuojelun korjaavaa työtä. Uuden toimintatavan kautta on tarkoitus päästä siihen, että lasten tilanne huomioidaan varhaisemmassa vaiheessa ja tehtfään asioita, joilla tuetaan lapsen selviytymistä muuttuneessa tilanteessa. Uudenlainen toimintatapa tulisi omaksua siellä, missä lapsi viettää suurimman osan päivästä; päivähoidossa ja koulussa. Lisäksi aikuisten sosiaali- ja terveyspalvelujen luonnolliseksi toimntatavaksi tulisi muodostua lasten tilanteen huomioiminen. Uuden toimintamallin pystyy luontevasti liittämään esim. varhaiskasvatussuunnitelmien tekemisen ja vanhempain varttien yhteyteen. Saarikka on osaltaan tehnyt linjauksen toimintamallin käyttöön ottamisesta. Saarikan toimesta mallia on syksyllä 2013 esitelty sivistystoimenjohtajille. Tammikuussa 2014 THL:lta mallia esiteltiin tilaisuudessa, johon oli kutsuttu kuntien varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen viranhaltijoita sekä Saarikan aikuispalvelujen esimiehiä. Helmikuussa 2014 pidetyssä seudullisessa oppilashuollon kehittämispäivässä toimintamalli oli myös esillä. Toimintamallin käyttöön ottaminen edellyttää koulutusta, mikä on tarkoitus aloittaa syksyllä Koulutuksessa koulutetaan kouluttajat, jotka jatkavat alueen henkilöstön kouluttamista. Mallin juurruttaminen käytäntöön on vaiheittain etenevä prosessi. Mallin käyttöön oton suunnittelua ja toteutumisen seurantaa varten on tarpeen koota ohjausryhmä, missä on edustettuina varhaiskasvatus, sivistystoimi ja Saarikan sosiaali- ja terveystoimi. Kunnilta pyydetään päätöksiä seuraavista asioista: 1. sitoutuminen mallin käyttöön ottoon varhaiskasvatuksessa ja sivistystoimessa 2. osallistumisesta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (ei vielä tiedossa) 3. edustajan nimeäminen ohjausryhmään

20 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Päätökset tulisi olla Saarikan tiedossa mennessä ja ne tulisi lähettää osoitteeseen: Perusturvaliikelaitos Saarikka, PL 13, Saarijävi. Esitys: Kyyjärven kunta ilmoittaa alustavasti olevansa kiinnostunut olemaan mukana hankkeessa. Kyyjärven kunnan sivistyslautakunta tekee lopullisen päätöksen osallistumisesta saatuaan tietoon hankkeen kuntakohtaiset kustannukset. Sivistyslautakunta nimeää myös mahdollisen myönteisen päätöksensä yhteydessä Kyyjärven kunnan edustajan hankkeen ohjausryhmään. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 13 Saarikan esitys lähteä mukaan tukemaan lasten hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmia, THL:n toimintamalli

Kunnanhallitus 17 03.02.2014 Kunnanhallitus 23 19.02.2014

Kunnanhallitus 17 03.02.2014 Kunnanhallitus 23 19.02.2014 Kunnanhallitus 17 03.02.2014 Kunnanhallitus 23 19.02.2014 Kyyjärven kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 52 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 11 10.04.2014

Kunnanhallitus 52 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 11 10.04.2014 Kunnanhallitus 52 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 11 10.04.2014 Kyyjärven kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen VerkkoHolding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17 03.02.2014

Kunnanhallitus 17 03.02.2014 Kunnanhallitus 17 03.02.2014 Kyyjärven kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä 74/07.03.02/2010

Lisätiedot

Kunnanhallitus 89 07.04.2014

Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä Kh

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Sivu 1 (12) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 5 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Sivu 1 (12) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 5 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Sivu 1 (12) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 4.2.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 16 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Kunnanhallitus 41 17.02.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko

Lisätiedot

Kunnanhallitus 32 03.02.2014

Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko Oy:ssä Kh 32 Valmistelija:

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2014 Aika Maanantai 20.01.2014 klo 18.30-20.48 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2014 Aika Maanantai 20.01.2014 klo 18.30-20.48 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2014 Aika Maanantai 20.01.2014 klo 18.30-20.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 20.01.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 2/ 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2014 Aika Maanantai 24.03.2014 klo 18.30-19.20 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2014 Aika Maanantai 24.03.2014 klo 18.30-19.20 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2014 Aika Maanantai 24.03.2014 klo 18.30-19.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 24.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2014

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kunnanhallitus Aika 03.02.2014 18:30-20:34 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 14 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kunnanhallitus Aika 21.05.2014 17:30-18:00 Paikka Kumpulan koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kunnanvaltuusto Aika 03.03.2014 19:00-19:38 (Kokous keskeytettiin klo 19.09-19.17) Paikka Kivirannan palvelukeskus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016. KOKOUSAIKA 2.3.2016 kello 16.00-17.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016. KOKOUSAIKA 2.3.2016 kello 16.00-17.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA 2.3.2016 kello 16.00-17.00 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kunnanhallitus 285 01.12.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 kello 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Pihlaport Oy:n (myöhemmin Bio Port Oy) rahoitus on suunniteltu järjestettävän seuraavasti:

Pihlaport Oy:n (myöhemmin Bio Port Oy) rahoitus on suunniteltu järjestettävän seuraavasti: Kunnanhallitus 25 11.01.2011 Kunnanvaltuusto 9 02.02.2011 Kunnanhallitus 121 24.05.2011 Kunnanvaltuusto 38 30.05.2011 BIOETANOLITEHDASHANKE / TAKAUSJÄRJESTELY KHAL 25 Suomen Bioetanoli Oy:n n. 100 miljoonan

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 51 3/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 24.03.2011 kello 16.35-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Joutsan kunnanhallitus 245 02.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 213 22.10.2012 Joutsan kunnanhallitus 167 05.08.2013 Kunnanvaltuusto 58 19.08.

Joutsan kunnanhallitus 245 02.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 213 22.10.2012 Joutsan kunnanhallitus 167 05.08.2013 Kunnanvaltuusto 58 19.08. Joutsan kunnanhallitus 245 02.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 213 22.10.2012 Joutsan kunnanhallitus 167 05.08.2013 Kunnanvaltuusto 58 19.08.2013 OSALLISTUMINEN KESKI-SUOMEN LAAJAKAISTAHANKKEESEEN Joutsan

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 19.02.2014 19:00-21:03 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 22 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015:

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015: Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen sekä Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 3/2012 ASIALISTA Aika: Torstai 23.8.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali pöytäkirjantarkastajat: Kauko Mäntypuro ja Pauli Niemi yleisesti nähtävillä: tiistai

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 26.3.2015 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija Mänki Sinikka

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 2712/02.07.00/2014 124 Niittykummun metrokeskuksen pysäköintiyhtiön perustaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2014 1 / 27. Kunnanhallitus 07.04.2014. Aika 07.04.2014 klo 17:00-20:25. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2014 1 / 27. Kunnanhallitus 07.04.2014. Aika 07.04.2014 klo 17:00-20:25. Kunnanvirasto, valtuustosali. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2014 1 / 27 Kunnanhallitus 07.04.2014 Aika 07.04.2014 klo 17:00-20:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 87

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot