LAUSUNTO. Teija Sonni (8) Finanssivalvonnalle. Lausuntopyyntö 15/102/2010 VAKUUTUSLAITOSTEN RAPORTOINNIN UUDISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO. Teija Sonni 10.12.2010 1 (8) Finanssivalvonnalle. Lausuntopyyntö 15/102/2010 VAKUUTUSLAITOSTEN RAPORTOINNIN UUDISTAMINEN"

Transkriptio

1 (8) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 15/102/2010 VAKUUTUSLAITOSTEN RAPORTOINNIN UUDISTAMINEN Yleistä Finanssivalvonta (Fiva) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta (FK) vakuutuslaitosten raportoinnin uudistamisesta. Lausuntonaan FK esittää seuraavaa. FK pitää hyvänä, että vakuutuslaitosten raportointi yhdistetään Viratitiedonkeruukonseptiin. Siirtymäaika uuteen järjestelmään jää kuitenkin kohtuuttoman lyhyeksi, sillä raportointisovelluksia joudutaan päivittämään. Lisäksi uusien taulukoiden täyttöön ei juuri voi varautua ennen kuin ne saadaan käyttöön. Uuteen järjestelmään siirtyminen osuisi tilinpäätöksen kanssa päällekkäin, minkä vuoksi FK ehdottaa, että Virati-järjestelmään siirryttäisiin vasta vuoden 2012 alusta, jolloin yhtiöillä on riittävästi aikaa varmistaa tarvittavien tietojen saanti heti vuoden alusta ja päivittää järjestelmänsä. FK huomauttaa, että Virati-periaatteiden mukaan siirtymäaikojen tulee olla riittävät ja viranomaisten on annettava tiedot muutoksista vähintään 6 kk ennen niiden käyttöönottoa. FK kiinnittää huomiota, että useiden toimitettavien tietojen määräajat ovat lyhentyneet. FK katsoo, että raportointiaikojen lyheneminen ei anna merkittävää etua suhteutettuna syntyvään aikataulupaineeseen ja järjestelmien vaatimiin muutoksiin. Erityisesti vuoden lopun tilanteen ja kesäkuun lopun tilanteen raportointiaikojen lyheneminen aiheuttaa merkittäviä aikataulupaineita. Esimerkiksi työeläkeyhtiöiden viimeisen neljänneksen raportointi kuukauden sisällä kauden päättymisestä ei ole järkevää. Vastuuvelan laskenta perustuu myös asiakkailta saataviin tietoihin, joiden valmistumiselle on annettava aikaa. Mikäli työeläkeyhtiöt joutuisivat raportoimaan alustavia tai arviolukuja kuukauden sisällä kauden päättymisestä, tulisi laskenta korjata myöhemmin. Laskennan korjaaminen kohdistaisi raportteihin lähes kaksinkertaisen työn sekä valvottavien että valvojien taholla. Myöskään työeläkeyhtiöiden vakuutustoiminnan raportointi kvartaaleittain ei antaisi merkittävää lisätietoa, sillä työnantajien todelliset palkkasummatiedot saadaan vain kerran vuodessa ja työeläkevakuutuksen pitkäjänteisestä luonteesta johtuen vakuutusliikettä koskevat tiedot eivät muutu nopeasti. FK katsoo, että nykyiset raportointiajat tulisi säilyttää. FK pitää erittäin tärkeänä, että päällekkäistä ja turhaa raportointia vältetään. Tarvittavia tietoja tulisi pyytää vain yhdellä raportilla ja raportoitavien tietojen tulisi olla olennaisia

2 (8) ja tärkeitä valvonnan kannalta. FK ehdottaa, että Fiva järjestäisi mahdollisimman pian tilaisuuden, jossa selvennettäisiin kerättävien tietojen merkitystä ja käyttöä valvonnassa. FK kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että alun perin Virati-järjestelmään siirtyminen piti tarkoittaa vain vanhojen raporttien viemistä uuteen järjestelmään. Mukaan on kuitenkin tuotu uusia raportteja, jotka vaikuttavat järjestelmiin saakka, mitä FK pitää kohtuuttomana. FK katsoo, että uusiin vakuutuksiin liittyvät uudet raportit VC05b ja VC05c tulisi poistaa. Niihin liittyviä tietoja on hankala saada. Erityisesti henkivakuutuksessa, mutta myös vahinkovakuutuksesa raja uuden ja vanhan tuotteen välillä ei ole selkeä, sillä vanhaan sopimukseen voidaan lisätä uusia instrumentteja/turvia. Vahinkovakuutuksen järjestelmissä ei ole tietoa kyseisellä jaottelulla. Vahinkovakuutusyhtiöissä seurataan ja raportoidaan maksettuja korvauksia vahinkovuoden mukaisesti. FK kiinnittää huomiota, että CEIOPS on ehdottanut underwriting-vuoteen pohjautuvaa raportointia Solvenssi II - raportointiin. Uutta raportointia ei tulisi kuitenkaan vaatia yhtiöiltä merkittävien järjestelmämuutosten vuoksi ennen kuin on varmistunut, että se tulee sisältymään Solvenssi II -raportointivaatimuksiin. FK pitää erittäin tärkeänä, että se saa sijoitustoiminnan seurantalomakkeen tiedot jatkossakin julkaisujaan varten. FK halua varmistaa, että toimialalta saatava tieto ei jatkossa supistu eikä analyysien julkaisuaika pitene. Sijoitustoiminnan seurantalomakkeen tietojen perusteella FK laatii markkina-analyyseja, jotka ovat erittäin suosittuja ja käytettyjä niin toimialan kuin toimittajien keskuudessa. FK ehdottaa, että jatkossa Fiva toimittaisi FK:lle summatietona FK:n nykyisin suoraan yhtiöiltä keräämät tiedot. FK ehdottaa tiedonkeruuseen myös siirtymäaikaa eli toistaiseksi yhtiöt toimittaisivat tietonsa nykykäytännön mukaisesti suoraan myös FK:lle. Yksityiskohtaiset kommentit Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle (11) FK ei kannata ehdotusta, että puolivuosittain kerättävät tiedot on toimitettava kuukauden kuluessa jakson päättymisestä. Lyhyempi raportointiaika ei anna lisäarvoa suhteutettuna sen aiheuttamaan aikataulutusongelmaan. Lyhyempi raportointiaika on kohtuuton etenkin vuoden lopun ja kesäkuun tilanteissa. FK kannattaa nykyisten määräaikojen säilyttämistä (13) FK ei kannata ehdotusta, että kvartaaleittain kerättävät tiedot on toimitettava kuukauden kuluessa jakson päättymisestä. Lyhyempi raportointiaika ei anna lisäarvoa suhteutettuna sen aiheuttamaan aikataulutusongelmaan. Lyhyempi raportointiaika on kohtuuton etenkin vuoden lopun ja kesäkuun tilanteissa. FK kannattaa nykyisten määräaikojen säilyttämistä.

3 (8) Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 4.1 (1) ja (2): FK huomauttaa, että mainittu selostelomake on löydettävissä ainoastaan rahoitussektorin raportointimääräysten alta. Kommentointia varten olisi ollut järkevää liittää se lausuntopyyntöön. Lisäksi on epäselvää, ketä Fiva tarkoittaa raportin laatijalla ja tietojen oikeellisuuden varmentajalla sekä mihin tarkoitukseen Fiva tarvitsee allekirjoitukset (35) FK ei kannata raporttiin VN-tiedonkeruun liitteenä toimitettavan nykyisen määräys- ja ohjekokoelman raporttiin 28b (Kysely liikennevakuutuksen vakuutusmaksujen muutoksista) liittyvää aikataulumuutosta, jonka mukaan yhtiön tulee ilmoittaa suunnitelmat seuraavalle tilivuodelle vuosittain kuukauden kuluessa siitä yhtiökokouksesta, joka on tilinpäätöksen vahvistanut. Raportin 28b kohdan 2 tietojen osalta joidenkin yhtiöiden kohdalta tiedot olisi toimitettava jatkossa huhtikuussa nykyisen syyskuun sijasta. Suunnitelmaa seuraavan vuoden mahdollisista maksujen muutoksista ei ole olemassa vielä huhtikuussa eikä suunnitelmaa ole järkevä laatia alkuvuodesta (29) FK pitää hyvänä, että huomattavan liiketoimen euromääräinen raja on nostettu 1 miljoonaan euroon. (30) FK ei pidä poikkeuksellisen liiketoimen määritelmää selkeänä. Asiakkaiden hankkiminen ja säilyttäminen ovat työeläkeyhtiön normaalia liiketoimintaa. Lisäksi on epäselvää, kuinka tulee raportoida poikkeukselliset liiketoimet, jotka yhtiö on luvannut tehdä. (33) FK pitää kohtuuttomana, että yhtiöiden tulisi vuosittain toimittaa tammikuun loppuu mennessä edellisen kalenterivuoden lopussa voimassa olevista vakuutuslajeista kaikki sovellettavat laskuperusteet lisäperusteet mukaan luettuina vakuutuslajeittain eri hakemistoihin ryhmiteltynä. FK kiinnittää lisäksi huomiota, että lausuntopyynnössä uudistuksen sisältö osiossa sanotaan, että voimassa olevat perusteet pyydetään lähettämään sopimuksittain, minkä tulkinta ei ole selvä eikä yhtenevä (33) kohdan kanssa. Voimassa olevia laskuperusteita on yhtiöissä useita kymmeniä ja määrä kasvaa vuosittain uusien tuotteiden ja tuotevariaatioiden myötä. Ei ole järkevää, että yhtiöt toimittavat Finanssivalvonnalle kaikki voimassa olevat laskuperusteensa vuosittain. Uusista perusteista on jo ilmoitusvelvollisuus. FK pitää kohtuuttomana, että kaikki perusteet tulisi sähköistää. Osa tuotteista on hyvinkin vanhoja, jopa 1920-luvulta, ja niiden perusteet ovat edelleen voimassa. Yhtiöillä ei ole sähköisessä muodossa vanhojen tuotteiden perusteita ja niiden sähköistäminen olisi kohtuuton työ. Lisäksi kaikki perusteet on toimitettu valvojalle aikoinaan kirjallisina.

4 (8) Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointikehikko FK kiinnittää huomiota, että raportointitaulukoita voi kommentoida käytännössä vasta kun ne on saatu käyttöön. FK toivoo, että raportit tarkastettaisiin ennen käyttöön ottoa, sillä vanhoissa raporteissa olleet virheet on kopioitu suoraan mukaan. Esimerkiksi kateluettelon riskejä ei tulisi laskea yhteen, sillä eri mittayksiköitä ei voi yhdistää järkeväksi luvuksi. FK pitää järkevänä, että kaikki luvut raportoidaan tuhannen euron ja prosentit kahden desimaalin tarkkuudella. Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartan VC: Tunnuslukutaulukot listan taulukossa VC04c on merkitty tiedonantajatasoksi 419. Oikea tiedonantajataso on 420. VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot VC Tunnuslukutaulukot VB035 FK kiinnittää huomiota, että raportti on merkitty koskevaksi tiedonantajatasoa 420, vaikka sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset eivät koske vahinkovakuutusta. Vastaavatilanne on raportilla VI03. VC01 FK esittää, että ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä raporttia VC01 ei määrättäisi annettavaksi. Erityisesti ensimmäiseltä neljänneksen päättymiseen mennessä ei ole vielä tehty lopullista vuosilaskentaa edelliseltä vuodelta, joten alkuarvot, joihin muutoksina ensimmäisen neljänneksen luvut tulisivat esitettäviksi, ovat vielä osittain arviopohjaisia. Lukuja joutuisi siten täydentämään myöhemmin, mikä tarkoittaisi raportin osalta lähes kaksinkertaista työtä sekä yhtiöissä että Fivassa. FK esittää myös, että kalenteri- ja ensimmäisen vuosipuoliskon raportit määrättäisiin annettaviksi nykyiset aikataulujen mukaisesti. VC03 Raportilla tiedonantajataso 443 raportoi sekä tunnuslukujen mukaisen tuotto-%:n että VG-raportoinnin mukaisen tuotto-%:n. Raportilla VC03 raportoidaan myös sijoitusjakaumat käyvin arvoin sekä sitoutuneet pääomat. FK huomauttaa, että raportoitavat luvut eroavat pankkitilien osalta verrattuna VG01-raporttiin. (ks. myös kommentti VC04b ja VC04c R 70) VC04b ja VC04C FK ei näe lisäarvoa tunnuslukujen kvartaalitoimituksella vaan nykyistä puolivuosittain raportointia tulisi jatkaa. Lisäksi ehdotettu aikataulukiristys toimitusaikaan ei tuo lisäarvoa (ks. myös Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle kohdat (11) ja (13))

5 (8) R 70 FK pitää rivin laskemista epäselvänä. Ohjeen mukaan Sijoitustoiminnan nettotuotto-% käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle lasketaan nykyisen määräys- ja ohjekokoelman kohdan mukaisesti. Uudistuksessa kyseinen tunnuslukuraportointi kuitenkin poistuu (Fivan vuosiraportti liitetieto 3 sivut 3-5, puolivuosiraportti liitetieto 4 sivut 3-4). Uudessa VG-raportissa tiedot lasketaan pääosin em. määräys- ja ohjekokoelman kohdan mukaan. Kuitenkin VG01-raportilla pankkitilien tuotot sisältyvät rahamarkkinasijoitusten tuottoon, mutta tunnuslukuraportoinnissa pankkitilien tuotot ovat kohdistamattomissa tuotoissa ja kuluissa. On epäselvää lasketaanko VC04b- ja VC04c-raportteja varten rivin 70 tuotto-% siten, että pankkitilien tuotot ovat kohdistamattomissa tuotoissa ja kuluissa. Myös raportilla VC03 lasketaan kyseistä tuottoprosenttia, mutta kyseinen raportti ei ilmeisesti ole tarkoitettu koskemaan henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja. FK ei pidä tarkoituksenmukaisena, että sijoitustoiminnan tuottoa raportoidaan useilla eri tavoilla ja raporteilla. FK esittää, että Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 614/2008 (3 luku mom) edellyttämät vahinko- ja henkiyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot - sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin sijoituslajeittain eriteltynä; - sijoitustoiminnan nettotuoton erittely; ja - sijoitusten käypä arvo sijoituslajeittain tilikaudelta ja neljältä lähinnä edelliseltä tilikaudelta lasketaan samoin periaattein kuin VG -raportit. Vastaavat luvut ehdotetaan esitettäväksi myös rivillä R70, mikäli ne on tarpeen esittää kahdessa eri lomakkeessa. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (euromääräisinä lukuina) ei tällä hetkellä sisälly VG -raportointiin, VG01-raportilla on ainoastaan tuottoprosentit. FK pitää epäselvänä, tuleeko Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely tehdä edelleen kerran vuodessa tilinpäätöksen liitetietoa varten siitä huolimatta, että se poistuu Fivan raporteista. R 75: FK ei pidä tarkoituksenmukaisena raportoida henkilöstön lukumäärää kvartaaleittain. VC05 b ja VC05c FK ei kannata uusia raportteja. Kannan jakaminen uuteen ja vanhaan ei ole yksiselitteistä eikä ole selvää tarkoitetaanko raporteissa uusilla vakuutuksilla täysin uusia sopimuksia vai myös uudistuvia. On myös huomioitava, että vahingon maksamisella on vakuutuslajista riippuen viivettä, joten maksettujen korvausten tieto yksinään tai yhdessä uuden liikkeen maksutulon kanssa ei ole sopiva tieto kuvaamaan vakuutusliikkeen kehittymistä ja/tai kannattavuutta. Lisäksi uusien vakuutusten raportoiminen edellyttäisi merkittäviä järjestelmämuutoksia (ks. yleisperustelu) VC05c-raportille kerättäväksi ehdotettua tietoa vahinkoensivakuutuksen uusien vakuutusten osuudesta vakuutusmaksutulosta ja korvauksista ei ole saatavilla (uudet sopimukset ja uusiutuvat). Kirjanpidossa ja sisäisessä raportoinnissa ei nykyisin seurata em. suureita. Vahinkovakuutusyhtiöissä seurataan ja raportoidaan maksettuja korvauksia vahinkovuoden mukaisesti. Underwriting-vuoteen pohjautuvalla seurannalla ei ole

6 (8) VD Vakavaraisuus VF Vastuuvelan kate käyttöä vahinko(ensi)vakuutusyhtiöissä. Ehdotettu raportointivaatimus tulisi aiheuttamaan merkittäviä järjestelmämuutoksia ja kustannuksia pelkästään raportointivelvollisuuden hoitamiseksi. FK kiinnittää huomiota, että CEIOPS on ehdottanut samaa jakoa Solvenssi II -raportointiin. Uutta raportointia ei tulisi missään tapauksessa vaatia yhtiöiltä ennen kuin on varmistunut, että se sisältyy Solvenssi II - raportointivaatimuksiin. Raportoinnissa ehdotetaan myös maksutulotietojen antamista jaolla kotimainen/ulkomainen. FK katsoo, että tarkoitus on noudattaa voimassa olevan vakuutussektorin määräys- ja ohjekokoelman kohdan Vahinko- ja henkivakuutuksen maksutulo olennaisuuden rajaa, joka on 5 %. FK ei kannata raportointiaikojen tiukentamista vaan katsoo, että nykyiset määräajat tulisi säilyttää. VD03b FK pitää hyvänä, että taulukon tiedot voivat perustua arviolaskelmiin. FK ei kannata raportointiaikojen tiukentamista vaan katsoo, että nykyiset määräajat tulisi säilyttää. VF02 FK pitää hyvänä, että raportilla näkyy vastuuvelan kokonaismäärä, jota käytetään raportilla olevien prosenttirajojen laskennassa. R FK pitää johdannaissopimusten kohde-etuuksien yhteismäärän laskemista epäselvänä. Ohjeistuksen mukaan rivin määrä ei saa ylittää rivin omaisuutta. Kuitenkin esimerkiksi euribor 3 kk futuurin ja futuurioption nimellismäärä per sopimus voi olla euroa, jolloin kokonaisnimellismäärä kasvaa todella suureksi, vaikka korkoriskiä on suojattu vain vähän. Epäselvää on, voidaanko kohde-etuudet netottaa sen mukaan, ovatko ne riskiä lisääviä vai vähentäviä, vai esitetäänkö kohde-etuudet bruttomääräisinä. Lisäksi on epäselvää, esitetäänkö kohde-etuudet deltakorjattuina (kuten raporteilla VG01 ja VG02) vai nimellisarvoissa? R Kohdassa raportoidaan sekä 10 % että 40 % rajasta samalla rivillä. FK katsoo, että rajoitteilla tulisi olla omat rivinsä. Sallittu% -sarakkeessa ilmoitettu prosenttiluku 1 on virheellinen riippumatta siitä, jaetaanko rivi kahteen osaan vai ei. Lisäksi FK kiinnittää huomiota, että raportointiohjeistuksessa lukee < 5 % per yhteisö ja yhteensä enintään 40 %, vähintään 8 yhteisöä. Oikea teksti lienee 5 % per yhteisö ja enintään 40 %, korkeintaan 8 yhteisöä.

7 (8) R 0530 FK huomauttaa, että Sallittu%-sarakkeessa tulisi olla 10. FK pitää taulukon sisältöä epäloogisena. Kohdassa V Sijoitukset yhteen yhteisöön osiossa sijoituksista noteeraamattomiin yhteisöihin raportoidaan kolmella eri (R , , ) rivillä vaikka vastaavat tiedot sijoituksista noteerattuihin yhteisöihin raportoidaan yhdellä rivillä (R ). Lisäksi mainituilla kolmella eri rivillä Sallittu % -sarakkeessa on 5 vaikka kyseisiin sijoituskohteisiin voidaan yhteensä sijoittaa 5 %. FK katsoo, että rivit tulisi yhdistää. Mikäli rivit kuitenkin pidetään erillään, raportilla ja ohjeessa ei tulisi rivillä puhua noteeratuista osakkeista vaan ainoastaan osakkeista kuten nykyisin (VYL 10 luku 17 1) Sijoitukset yhden yhteisön osakkeisiin, muihin niihin rinnastettaviin arvopapereihin sekä pääomalainoihin). R FK kiinnittää huomiota, että nykyisin vastaavassa kohdassa lukee sijoitukset sellaisen yhden yhteisön osakkeisiin, muihin niihin rinnastettaviin arvopapereihin sekä pääomalainoihin, joilla ei käydä julkisesti kauppaa. Nyt ohjeeseen on kirjoitettu vain "noteeraamattomat osakkeet" ja niihin rinnastettavat arvopaperit ja pääomalainat ovat pudonneet pois. Kohdassa VI Valuuttariskin rajoittaminen (R 0535) taulukon täyttö ei ole selkeä. FK toivoo, että Fiva antaisi selvityksen taulukon täytöstä esimerkiksi seuraavassa tilanteessa (luvut euroja, suluissa valuutta, jossa velka ja sijoitus ovat) vastuuvelka sijoitukset 1000 (EUR) 950 (EUR) 300 (USD) 400 (USD) 200 (SEK) 250 (SEK) 100 (CAD) Kuinka taulukko täytetään tilanteessa, jossa a) suojausta ei ole tehty b) sijoitukset 400 (USD) ja 250 (SEK) on suojattu valuuttakurssimuutoksilta c) nettopositiot +100 (USD) ja +50 (SEK) on suojattu valuuttakurssimuutoksilta R 0535 FK pitää epäselvänä, mitä Valuuttariskin rajoittaminen osiossa tulisi kokonaisuudessaan raportoida. VF032 FK pitää epäselvänä raportin tarkoitusta sekä sitä, tulisiko raportoida vastuuvelan vai sijoitusten valuuttamääräisiä eroja. VF032, VF04 ja VG03 FK kiinnittää huomiota, että valuutta-asemasta raportoidaan kolmella sijoitusraportilla. FK ei pidä kaikkia raportteja tarpeellisena.

8 (8) VF04 FK ei pidä kvartaaliraportointia tarpeellisena vaan kannattaa nykyistä tapaa raportoida valuuttakate kahdesti vuodessa. VG Vakuutuslaitosten sijoitukset VG01 FK huomauttaa, että kaikki yhtiöt eivät tarkastele ainakaan kaikkia sijoitustoiminnan riskejä riskikorjatun jakauman avulla. FK pitää annettua ohjeistusta osake-, hyödyke- ja CDS-johdannaisten osalta pääpiirteissään oikeana. Korkojohdannaisten käsittely on hankalampi, sillä joissain yhtiöissä riskiä tarkastella korkoriskin eikä riskikorjatun jakauman avulla. Erilaiset johdannaistuotteet vaikuttavat riskikorjattuun jakaumaan eri tavoin suhteessa riskiin, jonka johdannaistuotteet tuovat sijoitusomaisuuteen. Riskikorjattujakauma ei myöskään huomioi eri pituisten tuotteiden vaikutusta ja siten eri pituisilla tuotteilla voi olla samansuuruinen riskivaikutus. VJ Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi VJ011 ja VJ031 FK kiinnittää huomiota, että molemmissa raporteissa on yhtenä rivinä Yhteistakuuerän muutos, jota ei enää jatkossa raportoida. FK kannattaa kyseisten rivien poistoa. Muuta Vanhat RSV, SAVE, SSS- ja SSU-raportit Ohjeista ei käy selväksi, toimitetaanko raportit jatkossakin suoraan Suomen Pankille. Vanha Luottokanta raportti Ohjeista ei käy selväksi, toimitetaanko raportti jatkossakin suoraan Tilastokeskukselle. FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Marja-Liisa Kahola Finanssitalouspäällikkö

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus Lausunto 1 (13) Finanssivalvonnalle Viite: Lausuntopyyntö 18/2011 Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus 1. Yleistä Finanssivalvonta (FIVA) on

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET 1 (6) LAUSUNTO Nina Väänänen 28.3.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 1/2013 21.2.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot Ohje 1 (8) (Viimeisin muutos 31.12.2014) VQ Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot VQ-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa vakuutusmeklarien liiketoiminnasta. Tietoja käytetään

Lisätiedot

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA...

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 Sisällysluettelo I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 1.1 LIITÄNNÄISTOIMINTAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA... 1 2 ENSIVAKUUTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 30.10.2012 1 (12) Finanssivalvonnalle FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta (FK) määräys- ja ohjekokoelman (MOK)

Lisätiedot

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA...

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 Sisällysluettelo I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 1.1 LIITÄNNÄISTOIMINTAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA... 1 2 ENSIVAKUUTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Vakuutusyhtiölaki (521/2008) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) Vakuutusyhdistyslaki (1250/1987) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen MÄÄRÄYS/OHJE 19.02.2009 Dnro 3/101/2009 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 77 Voimassaoloaika: 22.12.2008 31.12.2010 Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuus periaatteen toteutumisesta vuonna 2011

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuus periaatteen toteutumisesta vuonna 2011 Sivu 1 (26) Sisällysluettelo Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 3 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden toteutuminen 10 Liitteet 20 1 Selvityksen keskeinen

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: 8.11.2013 1 (9) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7/2013 14.10.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin tasetta

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA

HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA Liiketaloustiede, laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu -tutkielma Laatija: Sara Kuntanen

Lisätiedot

TyEL-valvottavatapaaminen 19.10.2011. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

TyEL-valvottavatapaaminen 19.10.2011. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority TyEL-valvottavatapaaminen 19.10.2011 19.10.2011 Iltapäivän ohjelma 13.00 Finanssivalvonnan kokemuksia raportointiuudistuksesta Sami Tiainen, projektipäällikkö 13.30 Työeläkevakuutusyhtiöiden konekielinen

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1(44) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.5 Voimassa alkaen 1.1.2014 SIRA-KYSELYN OHJE 2(44) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 5 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Laskentatoimi OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTEN VAIKUTUS PIENEN OSAKEYHTIÖN TILIN- PÄÄTÖKSEEN JA TILINTARKASTUKSEEN

Lisätiedot

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo Yleistä 1 Taustaa 1 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Asiakasryhmäkohtaiset tunnusluvut 4 Liikennevakuutuksen tulos 6 Tunnusluvut 13 Liitteet 14 Yleistä Finanssivalvonta

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2012

Määräykset ja ohjeet 14/2012 Määräykset ja ohjeet 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

TITLE IFRSVIEW. Uusia tuulia. bold IFRS-rintamalla. This heading style. is set in Univers. 27.5pt on 30pt. This paragraph style is set at 12pt with

TITLE IFRSVIEW. Uusia tuulia. bold IFRS-rintamalla. This heading style. is set in Univers. 27.5pt on 30pt. This paragraph style is set at 12pt with TITLE IFRSVIEW Magazine KPMG:n neuvontapalveluiden descriptor / Issue No. / Month IFRS-artikkelikokoelma 2011 joulukuu 2014 This heading style Uusia tuulia is set in Univers bold IFRS-rintamalla 27.5pt

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011)

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011) SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011) Sosiaali- ja terveysministeriön pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta arviomuistiosta 8.2.2013 eläkesäätiö- ja

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) 8.4.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/75 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 290/2009, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2009, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 KUVAILULEHTI/ BESKRIVNING Julkaisija/Utgivare Vakuutusvalvontavirasto, Försäkringsinspektionen

Lisätiedot