LAUSUNTO. Teija Sonni (8) Finanssivalvonnalle. Lausuntopyyntö 15/102/2010 VAKUUTUSLAITOSTEN RAPORTOINNIN UUDISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO. Teija Sonni 10.12.2010 1 (8) Finanssivalvonnalle. Lausuntopyyntö 15/102/2010 VAKUUTUSLAITOSTEN RAPORTOINNIN UUDISTAMINEN"

Transkriptio

1 (8) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 15/102/2010 VAKUUTUSLAITOSTEN RAPORTOINNIN UUDISTAMINEN Yleistä Finanssivalvonta (Fiva) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta (FK) vakuutuslaitosten raportoinnin uudistamisesta. Lausuntonaan FK esittää seuraavaa. FK pitää hyvänä, että vakuutuslaitosten raportointi yhdistetään Viratitiedonkeruukonseptiin. Siirtymäaika uuteen järjestelmään jää kuitenkin kohtuuttoman lyhyeksi, sillä raportointisovelluksia joudutaan päivittämään. Lisäksi uusien taulukoiden täyttöön ei juuri voi varautua ennen kuin ne saadaan käyttöön. Uuteen järjestelmään siirtyminen osuisi tilinpäätöksen kanssa päällekkäin, minkä vuoksi FK ehdottaa, että Virati-järjestelmään siirryttäisiin vasta vuoden 2012 alusta, jolloin yhtiöillä on riittävästi aikaa varmistaa tarvittavien tietojen saanti heti vuoden alusta ja päivittää järjestelmänsä. FK huomauttaa, että Virati-periaatteiden mukaan siirtymäaikojen tulee olla riittävät ja viranomaisten on annettava tiedot muutoksista vähintään 6 kk ennen niiden käyttöönottoa. FK kiinnittää huomiota, että useiden toimitettavien tietojen määräajat ovat lyhentyneet. FK katsoo, että raportointiaikojen lyheneminen ei anna merkittävää etua suhteutettuna syntyvään aikataulupaineeseen ja järjestelmien vaatimiin muutoksiin. Erityisesti vuoden lopun tilanteen ja kesäkuun lopun tilanteen raportointiaikojen lyheneminen aiheuttaa merkittäviä aikataulupaineita. Esimerkiksi työeläkeyhtiöiden viimeisen neljänneksen raportointi kuukauden sisällä kauden päättymisestä ei ole järkevää. Vastuuvelan laskenta perustuu myös asiakkailta saataviin tietoihin, joiden valmistumiselle on annettava aikaa. Mikäli työeläkeyhtiöt joutuisivat raportoimaan alustavia tai arviolukuja kuukauden sisällä kauden päättymisestä, tulisi laskenta korjata myöhemmin. Laskennan korjaaminen kohdistaisi raportteihin lähes kaksinkertaisen työn sekä valvottavien että valvojien taholla. Myöskään työeläkeyhtiöiden vakuutustoiminnan raportointi kvartaaleittain ei antaisi merkittävää lisätietoa, sillä työnantajien todelliset palkkasummatiedot saadaan vain kerran vuodessa ja työeläkevakuutuksen pitkäjänteisestä luonteesta johtuen vakuutusliikettä koskevat tiedot eivät muutu nopeasti. FK katsoo, että nykyiset raportointiajat tulisi säilyttää. FK pitää erittäin tärkeänä, että päällekkäistä ja turhaa raportointia vältetään. Tarvittavia tietoja tulisi pyytää vain yhdellä raportilla ja raportoitavien tietojen tulisi olla olennaisia

2 (8) ja tärkeitä valvonnan kannalta. FK ehdottaa, että Fiva järjestäisi mahdollisimman pian tilaisuuden, jossa selvennettäisiin kerättävien tietojen merkitystä ja käyttöä valvonnassa. FK kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että alun perin Virati-järjestelmään siirtyminen piti tarkoittaa vain vanhojen raporttien viemistä uuteen järjestelmään. Mukaan on kuitenkin tuotu uusia raportteja, jotka vaikuttavat järjestelmiin saakka, mitä FK pitää kohtuuttomana. FK katsoo, että uusiin vakuutuksiin liittyvät uudet raportit VC05b ja VC05c tulisi poistaa. Niihin liittyviä tietoja on hankala saada. Erityisesti henkivakuutuksessa, mutta myös vahinkovakuutuksesa raja uuden ja vanhan tuotteen välillä ei ole selkeä, sillä vanhaan sopimukseen voidaan lisätä uusia instrumentteja/turvia. Vahinkovakuutuksen järjestelmissä ei ole tietoa kyseisellä jaottelulla. Vahinkovakuutusyhtiöissä seurataan ja raportoidaan maksettuja korvauksia vahinkovuoden mukaisesti. FK kiinnittää huomiota, että CEIOPS on ehdottanut underwriting-vuoteen pohjautuvaa raportointia Solvenssi II - raportointiin. Uutta raportointia ei tulisi kuitenkaan vaatia yhtiöiltä merkittävien järjestelmämuutosten vuoksi ennen kuin on varmistunut, että se tulee sisältymään Solvenssi II -raportointivaatimuksiin. FK pitää erittäin tärkeänä, että se saa sijoitustoiminnan seurantalomakkeen tiedot jatkossakin julkaisujaan varten. FK halua varmistaa, että toimialalta saatava tieto ei jatkossa supistu eikä analyysien julkaisuaika pitene. Sijoitustoiminnan seurantalomakkeen tietojen perusteella FK laatii markkina-analyyseja, jotka ovat erittäin suosittuja ja käytettyjä niin toimialan kuin toimittajien keskuudessa. FK ehdottaa, että jatkossa Fiva toimittaisi FK:lle summatietona FK:n nykyisin suoraan yhtiöiltä keräämät tiedot. FK ehdottaa tiedonkeruuseen myös siirtymäaikaa eli toistaiseksi yhtiöt toimittaisivat tietonsa nykykäytännön mukaisesti suoraan myös FK:lle. Yksityiskohtaiset kommentit Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle (11) FK ei kannata ehdotusta, että puolivuosittain kerättävät tiedot on toimitettava kuukauden kuluessa jakson päättymisestä. Lyhyempi raportointiaika ei anna lisäarvoa suhteutettuna sen aiheuttamaan aikataulutusongelmaan. Lyhyempi raportointiaika on kohtuuton etenkin vuoden lopun ja kesäkuun tilanteissa. FK kannattaa nykyisten määräaikojen säilyttämistä (13) FK ei kannata ehdotusta, että kvartaaleittain kerättävät tiedot on toimitettava kuukauden kuluessa jakson päättymisestä. Lyhyempi raportointiaika ei anna lisäarvoa suhteutettuna sen aiheuttamaan aikataulutusongelmaan. Lyhyempi raportointiaika on kohtuuton etenkin vuoden lopun ja kesäkuun tilanteissa. FK kannattaa nykyisten määräaikojen säilyttämistä.

3 (8) Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 4.1 (1) ja (2): FK huomauttaa, että mainittu selostelomake on löydettävissä ainoastaan rahoitussektorin raportointimääräysten alta. Kommentointia varten olisi ollut järkevää liittää se lausuntopyyntöön. Lisäksi on epäselvää, ketä Fiva tarkoittaa raportin laatijalla ja tietojen oikeellisuuden varmentajalla sekä mihin tarkoitukseen Fiva tarvitsee allekirjoitukset (35) FK ei kannata raporttiin VN-tiedonkeruun liitteenä toimitettavan nykyisen määräys- ja ohjekokoelman raporttiin 28b (Kysely liikennevakuutuksen vakuutusmaksujen muutoksista) liittyvää aikataulumuutosta, jonka mukaan yhtiön tulee ilmoittaa suunnitelmat seuraavalle tilivuodelle vuosittain kuukauden kuluessa siitä yhtiökokouksesta, joka on tilinpäätöksen vahvistanut. Raportin 28b kohdan 2 tietojen osalta joidenkin yhtiöiden kohdalta tiedot olisi toimitettava jatkossa huhtikuussa nykyisen syyskuun sijasta. Suunnitelmaa seuraavan vuoden mahdollisista maksujen muutoksista ei ole olemassa vielä huhtikuussa eikä suunnitelmaa ole järkevä laatia alkuvuodesta (29) FK pitää hyvänä, että huomattavan liiketoimen euromääräinen raja on nostettu 1 miljoonaan euroon. (30) FK ei pidä poikkeuksellisen liiketoimen määritelmää selkeänä. Asiakkaiden hankkiminen ja säilyttäminen ovat työeläkeyhtiön normaalia liiketoimintaa. Lisäksi on epäselvää, kuinka tulee raportoida poikkeukselliset liiketoimet, jotka yhtiö on luvannut tehdä. (33) FK pitää kohtuuttomana, että yhtiöiden tulisi vuosittain toimittaa tammikuun loppuu mennessä edellisen kalenterivuoden lopussa voimassa olevista vakuutuslajeista kaikki sovellettavat laskuperusteet lisäperusteet mukaan luettuina vakuutuslajeittain eri hakemistoihin ryhmiteltynä. FK kiinnittää lisäksi huomiota, että lausuntopyynnössä uudistuksen sisältö osiossa sanotaan, että voimassa olevat perusteet pyydetään lähettämään sopimuksittain, minkä tulkinta ei ole selvä eikä yhtenevä (33) kohdan kanssa. Voimassa olevia laskuperusteita on yhtiöissä useita kymmeniä ja määrä kasvaa vuosittain uusien tuotteiden ja tuotevariaatioiden myötä. Ei ole järkevää, että yhtiöt toimittavat Finanssivalvonnalle kaikki voimassa olevat laskuperusteensa vuosittain. Uusista perusteista on jo ilmoitusvelvollisuus. FK pitää kohtuuttomana, että kaikki perusteet tulisi sähköistää. Osa tuotteista on hyvinkin vanhoja, jopa 1920-luvulta, ja niiden perusteet ovat edelleen voimassa. Yhtiöillä ei ole sähköisessä muodossa vanhojen tuotteiden perusteita ja niiden sähköistäminen olisi kohtuuton työ. Lisäksi kaikki perusteet on toimitettu valvojalle aikoinaan kirjallisina.

4 (8) Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointikehikko FK kiinnittää huomiota, että raportointitaulukoita voi kommentoida käytännössä vasta kun ne on saatu käyttöön. FK toivoo, että raportit tarkastettaisiin ennen käyttöön ottoa, sillä vanhoissa raporteissa olleet virheet on kopioitu suoraan mukaan. Esimerkiksi kateluettelon riskejä ei tulisi laskea yhteen, sillä eri mittayksiköitä ei voi yhdistää järkeväksi luvuksi. FK pitää järkevänä, että kaikki luvut raportoidaan tuhannen euron ja prosentit kahden desimaalin tarkkuudella. Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartan VC: Tunnuslukutaulukot listan taulukossa VC04c on merkitty tiedonantajatasoksi 419. Oikea tiedonantajataso on 420. VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot VC Tunnuslukutaulukot VB035 FK kiinnittää huomiota, että raportti on merkitty koskevaksi tiedonantajatasoa 420, vaikka sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset eivät koske vahinkovakuutusta. Vastaavatilanne on raportilla VI03. VC01 FK esittää, että ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä raporttia VC01 ei määrättäisi annettavaksi. Erityisesti ensimmäiseltä neljänneksen päättymiseen mennessä ei ole vielä tehty lopullista vuosilaskentaa edelliseltä vuodelta, joten alkuarvot, joihin muutoksina ensimmäisen neljänneksen luvut tulisivat esitettäviksi, ovat vielä osittain arviopohjaisia. Lukuja joutuisi siten täydentämään myöhemmin, mikä tarkoittaisi raportin osalta lähes kaksinkertaista työtä sekä yhtiöissä että Fivassa. FK esittää myös, että kalenteri- ja ensimmäisen vuosipuoliskon raportit määrättäisiin annettaviksi nykyiset aikataulujen mukaisesti. VC03 Raportilla tiedonantajataso 443 raportoi sekä tunnuslukujen mukaisen tuotto-%:n että VG-raportoinnin mukaisen tuotto-%:n. Raportilla VC03 raportoidaan myös sijoitusjakaumat käyvin arvoin sekä sitoutuneet pääomat. FK huomauttaa, että raportoitavat luvut eroavat pankkitilien osalta verrattuna VG01-raporttiin. (ks. myös kommentti VC04b ja VC04c R 70) VC04b ja VC04C FK ei näe lisäarvoa tunnuslukujen kvartaalitoimituksella vaan nykyistä puolivuosittain raportointia tulisi jatkaa. Lisäksi ehdotettu aikataulukiristys toimitusaikaan ei tuo lisäarvoa (ks. myös Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle kohdat (11) ja (13))

5 (8) R 70 FK pitää rivin laskemista epäselvänä. Ohjeen mukaan Sijoitustoiminnan nettotuotto-% käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle lasketaan nykyisen määräys- ja ohjekokoelman kohdan mukaisesti. Uudistuksessa kyseinen tunnuslukuraportointi kuitenkin poistuu (Fivan vuosiraportti liitetieto 3 sivut 3-5, puolivuosiraportti liitetieto 4 sivut 3-4). Uudessa VG-raportissa tiedot lasketaan pääosin em. määräys- ja ohjekokoelman kohdan mukaan. Kuitenkin VG01-raportilla pankkitilien tuotot sisältyvät rahamarkkinasijoitusten tuottoon, mutta tunnuslukuraportoinnissa pankkitilien tuotot ovat kohdistamattomissa tuotoissa ja kuluissa. On epäselvää lasketaanko VC04b- ja VC04c-raportteja varten rivin 70 tuotto-% siten, että pankkitilien tuotot ovat kohdistamattomissa tuotoissa ja kuluissa. Myös raportilla VC03 lasketaan kyseistä tuottoprosenttia, mutta kyseinen raportti ei ilmeisesti ole tarkoitettu koskemaan henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja. FK ei pidä tarkoituksenmukaisena, että sijoitustoiminnan tuottoa raportoidaan useilla eri tavoilla ja raporteilla. FK esittää, että Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 614/2008 (3 luku mom) edellyttämät vahinko- ja henkiyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot - sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin sijoituslajeittain eriteltynä; - sijoitustoiminnan nettotuoton erittely; ja - sijoitusten käypä arvo sijoituslajeittain tilikaudelta ja neljältä lähinnä edelliseltä tilikaudelta lasketaan samoin periaattein kuin VG -raportit. Vastaavat luvut ehdotetaan esitettäväksi myös rivillä R70, mikäli ne on tarpeen esittää kahdessa eri lomakkeessa. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (euromääräisinä lukuina) ei tällä hetkellä sisälly VG -raportointiin, VG01-raportilla on ainoastaan tuottoprosentit. FK pitää epäselvänä, tuleeko Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely tehdä edelleen kerran vuodessa tilinpäätöksen liitetietoa varten siitä huolimatta, että se poistuu Fivan raporteista. R 75: FK ei pidä tarkoituksenmukaisena raportoida henkilöstön lukumäärää kvartaaleittain. VC05 b ja VC05c FK ei kannata uusia raportteja. Kannan jakaminen uuteen ja vanhaan ei ole yksiselitteistä eikä ole selvää tarkoitetaanko raporteissa uusilla vakuutuksilla täysin uusia sopimuksia vai myös uudistuvia. On myös huomioitava, että vahingon maksamisella on vakuutuslajista riippuen viivettä, joten maksettujen korvausten tieto yksinään tai yhdessä uuden liikkeen maksutulon kanssa ei ole sopiva tieto kuvaamaan vakuutusliikkeen kehittymistä ja/tai kannattavuutta. Lisäksi uusien vakuutusten raportoiminen edellyttäisi merkittäviä järjestelmämuutoksia (ks. yleisperustelu) VC05c-raportille kerättäväksi ehdotettua tietoa vahinkoensivakuutuksen uusien vakuutusten osuudesta vakuutusmaksutulosta ja korvauksista ei ole saatavilla (uudet sopimukset ja uusiutuvat). Kirjanpidossa ja sisäisessä raportoinnissa ei nykyisin seurata em. suureita. Vahinkovakuutusyhtiöissä seurataan ja raportoidaan maksettuja korvauksia vahinkovuoden mukaisesti. Underwriting-vuoteen pohjautuvalla seurannalla ei ole

6 (8) VD Vakavaraisuus VF Vastuuvelan kate käyttöä vahinko(ensi)vakuutusyhtiöissä. Ehdotettu raportointivaatimus tulisi aiheuttamaan merkittäviä järjestelmämuutoksia ja kustannuksia pelkästään raportointivelvollisuuden hoitamiseksi. FK kiinnittää huomiota, että CEIOPS on ehdottanut samaa jakoa Solvenssi II -raportointiin. Uutta raportointia ei tulisi missään tapauksessa vaatia yhtiöiltä ennen kuin on varmistunut, että se sisältyy Solvenssi II - raportointivaatimuksiin. Raportoinnissa ehdotetaan myös maksutulotietojen antamista jaolla kotimainen/ulkomainen. FK katsoo, että tarkoitus on noudattaa voimassa olevan vakuutussektorin määräys- ja ohjekokoelman kohdan Vahinko- ja henkivakuutuksen maksutulo olennaisuuden rajaa, joka on 5 %. FK ei kannata raportointiaikojen tiukentamista vaan katsoo, että nykyiset määräajat tulisi säilyttää. VD03b FK pitää hyvänä, että taulukon tiedot voivat perustua arviolaskelmiin. FK ei kannata raportointiaikojen tiukentamista vaan katsoo, että nykyiset määräajat tulisi säilyttää. VF02 FK pitää hyvänä, että raportilla näkyy vastuuvelan kokonaismäärä, jota käytetään raportilla olevien prosenttirajojen laskennassa. R FK pitää johdannaissopimusten kohde-etuuksien yhteismäärän laskemista epäselvänä. Ohjeistuksen mukaan rivin määrä ei saa ylittää rivin omaisuutta. Kuitenkin esimerkiksi euribor 3 kk futuurin ja futuurioption nimellismäärä per sopimus voi olla euroa, jolloin kokonaisnimellismäärä kasvaa todella suureksi, vaikka korkoriskiä on suojattu vain vähän. Epäselvää on, voidaanko kohde-etuudet netottaa sen mukaan, ovatko ne riskiä lisääviä vai vähentäviä, vai esitetäänkö kohde-etuudet bruttomääräisinä. Lisäksi on epäselvää, esitetäänkö kohde-etuudet deltakorjattuina (kuten raporteilla VG01 ja VG02) vai nimellisarvoissa? R Kohdassa raportoidaan sekä 10 % että 40 % rajasta samalla rivillä. FK katsoo, että rajoitteilla tulisi olla omat rivinsä. Sallittu% -sarakkeessa ilmoitettu prosenttiluku 1 on virheellinen riippumatta siitä, jaetaanko rivi kahteen osaan vai ei. Lisäksi FK kiinnittää huomiota, että raportointiohjeistuksessa lukee < 5 % per yhteisö ja yhteensä enintään 40 %, vähintään 8 yhteisöä. Oikea teksti lienee 5 % per yhteisö ja enintään 40 %, korkeintaan 8 yhteisöä.

7 (8) R 0530 FK huomauttaa, että Sallittu%-sarakkeessa tulisi olla 10. FK pitää taulukon sisältöä epäloogisena. Kohdassa V Sijoitukset yhteen yhteisöön osiossa sijoituksista noteeraamattomiin yhteisöihin raportoidaan kolmella eri (R , , ) rivillä vaikka vastaavat tiedot sijoituksista noteerattuihin yhteisöihin raportoidaan yhdellä rivillä (R ). Lisäksi mainituilla kolmella eri rivillä Sallittu % -sarakkeessa on 5 vaikka kyseisiin sijoituskohteisiin voidaan yhteensä sijoittaa 5 %. FK katsoo, että rivit tulisi yhdistää. Mikäli rivit kuitenkin pidetään erillään, raportilla ja ohjeessa ei tulisi rivillä puhua noteeratuista osakkeista vaan ainoastaan osakkeista kuten nykyisin (VYL 10 luku 17 1) Sijoitukset yhden yhteisön osakkeisiin, muihin niihin rinnastettaviin arvopapereihin sekä pääomalainoihin). R FK kiinnittää huomiota, että nykyisin vastaavassa kohdassa lukee sijoitukset sellaisen yhden yhteisön osakkeisiin, muihin niihin rinnastettaviin arvopapereihin sekä pääomalainoihin, joilla ei käydä julkisesti kauppaa. Nyt ohjeeseen on kirjoitettu vain "noteeraamattomat osakkeet" ja niihin rinnastettavat arvopaperit ja pääomalainat ovat pudonneet pois. Kohdassa VI Valuuttariskin rajoittaminen (R 0535) taulukon täyttö ei ole selkeä. FK toivoo, että Fiva antaisi selvityksen taulukon täytöstä esimerkiksi seuraavassa tilanteessa (luvut euroja, suluissa valuutta, jossa velka ja sijoitus ovat) vastuuvelka sijoitukset 1000 (EUR) 950 (EUR) 300 (USD) 400 (USD) 200 (SEK) 250 (SEK) 100 (CAD) Kuinka taulukko täytetään tilanteessa, jossa a) suojausta ei ole tehty b) sijoitukset 400 (USD) ja 250 (SEK) on suojattu valuuttakurssimuutoksilta c) nettopositiot +100 (USD) ja +50 (SEK) on suojattu valuuttakurssimuutoksilta R 0535 FK pitää epäselvänä, mitä Valuuttariskin rajoittaminen osiossa tulisi kokonaisuudessaan raportoida. VF032 FK pitää epäselvänä raportin tarkoitusta sekä sitä, tulisiko raportoida vastuuvelan vai sijoitusten valuuttamääräisiä eroja. VF032, VF04 ja VG03 FK kiinnittää huomiota, että valuutta-asemasta raportoidaan kolmella sijoitusraportilla. FK ei pidä kaikkia raportteja tarpeellisena.

8 (8) VF04 FK ei pidä kvartaaliraportointia tarpeellisena vaan kannattaa nykyistä tapaa raportoida valuuttakate kahdesti vuodessa. VG Vakuutuslaitosten sijoitukset VG01 FK huomauttaa, että kaikki yhtiöt eivät tarkastele ainakaan kaikkia sijoitustoiminnan riskejä riskikorjatun jakauman avulla. FK pitää annettua ohjeistusta osake-, hyödyke- ja CDS-johdannaisten osalta pääpiirteissään oikeana. Korkojohdannaisten käsittely on hankalampi, sillä joissain yhtiöissä riskiä tarkastella korkoriskin eikä riskikorjatun jakauman avulla. Erilaiset johdannaistuotteet vaikuttavat riskikorjattuun jakaumaan eri tavoin suhteessa riskiin, jonka johdannaistuotteet tuovat sijoitusomaisuuteen. Riskikorjattujakauma ei myöskään huomioi eri pituisten tuotteiden vaikutusta ja siten eri pituisilla tuotteilla voi olla samansuuruinen riskivaikutus. VJ Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi VJ011 ja VJ031 FK kiinnittää huomiota, että molemmissa raporteissa on yhtenä rivinä Yhteistakuuerän muutos, jota ei enää jatkossa raportoida. FK kannattaa kyseisten rivien poistoa. Muuta Vanhat RSV, SAVE, SSS- ja SSU-raportit Ohjeista ei käy selväksi, toimitetaanko raportit jatkossakin suoraan Suomen Pankille. Vanha Luottokanta raportti Ohjeista ei käy selväksi, toimitetaanko raportti jatkossakin suoraan Tilastokeskukselle. FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Marja-Liisa Kahola Finanssitalouspäällikkö

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Lausuntoyhteenvetoluonnos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen

Lausuntoyhteenvetoluonnos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Muistio 1 (6) Lausuntoyhteenvetoluonnos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus 1 Yleisiä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Dnro 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta 401 Työeläkevakuutusyhtiö Frekvenssi VD: Vakavaraisuus VA01a Tuloslaskelma työeläkevakuutusyhtiöille VA02 Tase - vastaavaa VA03 Tase - vastattavaa VB02a Työeläkevakuutusyhtiön tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja Palautelomake 1 (5) Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista 31.12.2016 ja 1.1.2017 Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 1.1.2016 VN Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön 1 (6) Instituutiovalvonta Reija Anttila Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön Kooste annetuista lausunnoista FK toteaa, että soveltamisalan

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot 153 V osa: Valvonta 13 VVV:lle toimitettavat tiedot Valtuutussäännös VYL 25 luvun 24 VakYhdL 12 luvun 5, UVYL 39, MEL 211, MYEL 131, TVYL 1 ja 30 (1) Kohdissa 13.1 13.5 tarkoitetut asiakirjat on toimitettava

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 13.6.2013 Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan valvontaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 11.11.2011 VH Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla VH-tiedonkeruussa kerätään vuosittaisia tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden ulkomaisista rahavirroista. Tiedot kerätään

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tilintarkastamaton 15.2.2012 Eläke-Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Kokonaistulos oli - 521,2

Lisätiedot

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä 31.12.2008 materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen.

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä 31.12.2008 materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen. SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 27.5.2009 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tehtävässä käyttävien tilien nimien ja ryhmittelyn tulee vastata virallisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 780,2 758,5 1 490,5 Maksutulon muutos

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 31.12.20141.1.2017 VO Eläkevakuutuksen puolivuositiedot VO-tiedonkeruussa kerätään puolivuosittaista tietoa muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkelaitosten vastuuvelan

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 30.6.2011

Osavuosikatsaus 30.6.2011 Eläke-Fennian avainlukuja..-30.6.20..-30.6.200..-3.2.200 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj. e ) Sijoitustuotot,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot

Tilinpäätöskalvot Tilinpäätöskalvot 2014 26.2.2014 Tuloslaskelma milj. euroa 2014 2013 Maksutulo 5 171 5 050 Eläkemeno -4 361-4 141 RAHOITUSKATE 811 908 Sijoitusten nettotuotto 3 376 2 629 Lakisääteiset nettomaksut -7-7

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista ; B-osasto Vakuutusmaksutulo/ Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ¹) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2012 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2012 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2012 Liikevoitto nousi 48,6 milj. euroa 86,5 milj. euroon (37,9 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Organisaation/henkilön nimi: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Harri Christensen Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Palautelomake 1 (6) Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus Yleiset kommentit Innova Palvelut Oy: Laskuperusteisiin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä.

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VARMUUS OY PÄIVÄKIRJA 1.1. 31.12.2010 1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. 2. Edellisen vuoden vuokrasaamiset 3.000

Lisätiedot

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen.

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen. SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 22.5.2008 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tehtävässä käyttävien tilien nimien ja ryhmittelyn tulee vastata virallisen

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä.

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ SÄÄSTÖ PÄIVÄKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. 2. Edellisen vuoden vuokrasaamiset 4.000

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 31.12.2013 VH Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla VH-tiedonkeruussa kerätään vuosittaisia tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden ulkomaisista rahavirroista. Tiedot kerätään

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Kooste annetuista lausunnoista. Määräysten voimaantulo

Kooste annetuista lausunnoista. Määräysten voimaantulo 1 (6) Instituutiovalvonta Reija Anttila Palaute lausuntopyyntöön eläkekassat ja -säätiöt kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin ml Tyel-vakavaraisuusmuutokset

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Kirjanpito ja laskentatoimi A-osa

Kirjanpito ja laskentatoimi A-osa 1. Arvon määritys a) Mitkä tekijät vaikuttavat osto- ja myyntioptioiden arvoon ja miten? b) Yrityksen osingon oletetaan olevan ensi vuonna 3 euroa per osake ja osinkojen uskotaan kasvavan 6 % vuosivauhtia.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Näissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia.

Näissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia. äissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia. Raportointi aloitetaan aina erätietueella ja lisäksi raportoidaan sisältötietueet

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2016 Toimitusjohtaja Timo Ritakallio @ritakti 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2016 Suomen talous- ja työllisyyskehitys oli vaatimatonta, mikä heijastui

Lisätiedot

HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (8) 12.11.2015 Talousvaliokunta HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelan katelaskelma 401. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelan katelaskelma 435

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelan katelaskelma 401. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelan katelaskelma 435 Ohje 1 (12) VF Vastuuvelan kate (Viimeisin muutos 1.1.2016) VF-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa vakuutuslaitosten vastuuvelan katteesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2016 Varman sijoitustulos nousi vahvasti positiiviseksi 1 Varman sijoitustulos nousi vahvasti positiiviseksi Hyvä tulos keskeisillä mittareilla Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö Mopokone Oyj:llä on seuraavat maksettujen korvausten tilastot koskien mopedivakuutuksia, jotka ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan:

Vakuutusyhtiö Mopokone Oyj:llä on seuraavat maksettujen korvausten tilastot koskien mopedivakuutuksia, jotka ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan: SHV Vakuutusmatematiikan sovellukset 30.11.2006 1 1. (10p) Vakuutusyhtiö Mopokone Oyj:llä on seuraavat maksettujen korvausten tilastot koskien mopedivakuutuksia, jotka ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan:

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 15.8.2016 1 Sijoitussalkun hajautus vaimensi riskejä Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten markkina-arvo, Sijoitusten tuotto 9,1 mrd. 41,2 mrd. -0,3 % 2 Hyvä tuotto noteeraamattomista

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 (7) RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 Nykyarvomenetelmän mukainen korkoriski 1.1 Standardimenetelmä Rahoitustarkastuksen standardiin RA4.5 liittyvään

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot