LAUSUNTO. Teija Sonni (8) Finanssivalvonnalle. Lausuntopyyntö 15/102/2010 VAKUUTUSLAITOSTEN RAPORTOINNIN UUDISTAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO. Teija Sonni 10.12.2010 1 (8) Finanssivalvonnalle. Lausuntopyyntö 15/102/2010 VAKUUTUSLAITOSTEN RAPORTOINNIN UUDISTAMINEN"

Transkriptio

1 (8) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 15/102/2010 VAKUUTUSLAITOSTEN RAPORTOINNIN UUDISTAMINEN Yleistä Finanssivalvonta (Fiva) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta (FK) vakuutuslaitosten raportoinnin uudistamisesta. Lausuntonaan FK esittää seuraavaa. FK pitää hyvänä, että vakuutuslaitosten raportointi yhdistetään Viratitiedonkeruukonseptiin. Siirtymäaika uuteen järjestelmään jää kuitenkin kohtuuttoman lyhyeksi, sillä raportointisovelluksia joudutaan päivittämään. Lisäksi uusien taulukoiden täyttöön ei juuri voi varautua ennen kuin ne saadaan käyttöön. Uuteen järjestelmään siirtyminen osuisi tilinpäätöksen kanssa päällekkäin, minkä vuoksi FK ehdottaa, että Virati-järjestelmään siirryttäisiin vasta vuoden 2012 alusta, jolloin yhtiöillä on riittävästi aikaa varmistaa tarvittavien tietojen saanti heti vuoden alusta ja päivittää järjestelmänsä. FK huomauttaa, että Virati-periaatteiden mukaan siirtymäaikojen tulee olla riittävät ja viranomaisten on annettava tiedot muutoksista vähintään 6 kk ennen niiden käyttöönottoa. FK kiinnittää huomiota, että useiden toimitettavien tietojen määräajat ovat lyhentyneet. FK katsoo, että raportointiaikojen lyheneminen ei anna merkittävää etua suhteutettuna syntyvään aikataulupaineeseen ja järjestelmien vaatimiin muutoksiin. Erityisesti vuoden lopun tilanteen ja kesäkuun lopun tilanteen raportointiaikojen lyheneminen aiheuttaa merkittäviä aikataulupaineita. Esimerkiksi työeläkeyhtiöiden viimeisen neljänneksen raportointi kuukauden sisällä kauden päättymisestä ei ole järkevää. Vastuuvelan laskenta perustuu myös asiakkailta saataviin tietoihin, joiden valmistumiselle on annettava aikaa. Mikäli työeläkeyhtiöt joutuisivat raportoimaan alustavia tai arviolukuja kuukauden sisällä kauden päättymisestä, tulisi laskenta korjata myöhemmin. Laskennan korjaaminen kohdistaisi raportteihin lähes kaksinkertaisen työn sekä valvottavien että valvojien taholla. Myöskään työeläkeyhtiöiden vakuutustoiminnan raportointi kvartaaleittain ei antaisi merkittävää lisätietoa, sillä työnantajien todelliset palkkasummatiedot saadaan vain kerran vuodessa ja työeläkevakuutuksen pitkäjänteisestä luonteesta johtuen vakuutusliikettä koskevat tiedot eivät muutu nopeasti. FK katsoo, että nykyiset raportointiajat tulisi säilyttää. FK pitää erittäin tärkeänä, että päällekkäistä ja turhaa raportointia vältetään. Tarvittavia tietoja tulisi pyytää vain yhdellä raportilla ja raportoitavien tietojen tulisi olla olennaisia

2 (8) ja tärkeitä valvonnan kannalta. FK ehdottaa, että Fiva järjestäisi mahdollisimman pian tilaisuuden, jossa selvennettäisiin kerättävien tietojen merkitystä ja käyttöä valvonnassa. FK kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että alun perin Virati-järjestelmään siirtyminen piti tarkoittaa vain vanhojen raporttien viemistä uuteen järjestelmään. Mukaan on kuitenkin tuotu uusia raportteja, jotka vaikuttavat järjestelmiin saakka, mitä FK pitää kohtuuttomana. FK katsoo, että uusiin vakuutuksiin liittyvät uudet raportit VC05b ja VC05c tulisi poistaa. Niihin liittyviä tietoja on hankala saada. Erityisesti henkivakuutuksessa, mutta myös vahinkovakuutuksesa raja uuden ja vanhan tuotteen välillä ei ole selkeä, sillä vanhaan sopimukseen voidaan lisätä uusia instrumentteja/turvia. Vahinkovakuutuksen järjestelmissä ei ole tietoa kyseisellä jaottelulla. Vahinkovakuutusyhtiöissä seurataan ja raportoidaan maksettuja korvauksia vahinkovuoden mukaisesti. FK kiinnittää huomiota, että CEIOPS on ehdottanut underwriting-vuoteen pohjautuvaa raportointia Solvenssi II - raportointiin. Uutta raportointia ei tulisi kuitenkaan vaatia yhtiöiltä merkittävien järjestelmämuutosten vuoksi ennen kuin on varmistunut, että se tulee sisältymään Solvenssi II -raportointivaatimuksiin. FK pitää erittäin tärkeänä, että se saa sijoitustoiminnan seurantalomakkeen tiedot jatkossakin julkaisujaan varten. FK halua varmistaa, että toimialalta saatava tieto ei jatkossa supistu eikä analyysien julkaisuaika pitene. Sijoitustoiminnan seurantalomakkeen tietojen perusteella FK laatii markkina-analyyseja, jotka ovat erittäin suosittuja ja käytettyjä niin toimialan kuin toimittajien keskuudessa. FK ehdottaa, että jatkossa Fiva toimittaisi FK:lle summatietona FK:n nykyisin suoraan yhtiöiltä keräämät tiedot. FK ehdottaa tiedonkeruuseen myös siirtymäaikaa eli toistaiseksi yhtiöt toimittaisivat tietonsa nykykäytännön mukaisesti suoraan myös FK:lle. Yksityiskohtaiset kommentit Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle (11) FK ei kannata ehdotusta, että puolivuosittain kerättävät tiedot on toimitettava kuukauden kuluessa jakson päättymisestä. Lyhyempi raportointiaika ei anna lisäarvoa suhteutettuna sen aiheuttamaan aikataulutusongelmaan. Lyhyempi raportointiaika on kohtuuton etenkin vuoden lopun ja kesäkuun tilanteissa. FK kannattaa nykyisten määräaikojen säilyttämistä (13) FK ei kannata ehdotusta, että kvartaaleittain kerättävät tiedot on toimitettava kuukauden kuluessa jakson päättymisestä. Lyhyempi raportointiaika ei anna lisäarvoa suhteutettuna sen aiheuttamaan aikataulutusongelmaan. Lyhyempi raportointiaika on kohtuuton etenkin vuoden lopun ja kesäkuun tilanteissa. FK kannattaa nykyisten määräaikojen säilyttämistä.

3 (8) Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 4.1 (1) ja (2): FK huomauttaa, että mainittu selostelomake on löydettävissä ainoastaan rahoitussektorin raportointimääräysten alta. Kommentointia varten olisi ollut järkevää liittää se lausuntopyyntöön. Lisäksi on epäselvää, ketä Fiva tarkoittaa raportin laatijalla ja tietojen oikeellisuuden varmentajalla sekä mihin tarkoitukseen Fiva tarvitsee allekirjoitukset (35) FK ei kannata raporttiin VN-tiedonkeruun liitteenä toimitettavan nykyisen määräys- ja ohjekokoelman raporttiin 28b (Kysely liikennevakuutuksen vakuutusmaksujen muutoksista) liittyvää aikataulumuutosta, jonka mukaan yhtiön tulee ilmoittaa suunnitelmat seuraavalle tilivuodelle vuosittain kuukauden kuluessa siitä yhtiökokouksesta, joka on tilinpäätöksen vahvistanut. Raportin 28b kohdan 2 tietojen osalta joidenkin yhtiöiden kohdalta tiedot olisi toimitettava jatkossa huhtikuussa nykyisen syyskuun sijasta. Suunnitelmaa seuraavan vuoden mahdollisista maksujen muutoksista ei ole olemassa vielä huhtikuussa eikä suunnitelmaa ole järkevä laatia alkuvuodesta (29) FK pitää hyvänä, että huomattavan liiketoimen euromääräinen raja on nostettu 1 miljoonaan euroon. (30) FK ei pidä poikkeuksellisen liiketoimen määritelmää selkeänä. Asiakkaiden hankkiminen ja säilyttäminen ovat työeläkeyhtiön normaalia liiketoimintaa. Lisäksi on epäselvää, kuinka tulee raportoida poikkeukselliset liiketoimet, jotka yhtiö on luvannut tehdä. (33) FK pitää kohtuuttomana, että yhtiöiden tulisi vuosittain toimittaa tammikuun loppuu mennessä edellisen kalenterivuoden lopussa voimassa olevista vakuutuslajeista kaikki sovellettavat laskuperusteet lisäperusteet mukaan luettuina vakuutuslajeittain eri hakemistoihin ryhmiteltynä. FK kiinnittää lisäksi huomiota, että lausuntopyynnössä uudistuksen sisältö osiossa sanotaan, että voimassa olevat perusteet pyydetään lähettämään sopimuksittain, minkä tulkinta ei ole selvä eikä yhtenevä (33) kohdan kanssa. Voimassa olevia laskuperusteita on yhtiöissä useita kymmeniä ja määrä kasvaa vuosittain uusien tuotteiden ja tuotevariaatioiden myötä. Ei ole järkevää, että yhtiöt toimittavat Finanssivalvonnalle kaikki voimassa olevat laskuperusteensa vuosittain. Uusista perusteista on jo ilmoitusvelvollisuus. FK pitää kohtuuttomana, että kaikki perusteet tulisi sähköistää. Osa tuotteista on hyvinkin vanhoja, jopa 1920-luvulta, ja niiden perusteet ovat edelleen voimassa. Yhtiöillä ei ole sähköisessä muodossa vanhojen tuotteiden perusteita ja niiden sähköistäminen olisi kohtuuton työ. Lisäksi kaikki perusteet on toimitettu valvojalle aikoinaan kirjallisina.

4 (8) Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointikehikko FK kiinnittää huomiota, että raportointitaulukoita voi kommentoida käytännössä vasta kun ne on saatu käyttöön. FK toivoo, että raportit tarkastettaisiin ennen käyttöön ottoa, sillä vanhoissa raporteissa olleet virheet on kopioitu suoraan mukaan. Esimerkiksi kateluettelon riskejä ei tulisi laskea yhteen, sillä eri mittayksiköitä ei voi yhdistää järkeväksi luvuksi. FK pitää järkevänä, että kaikki luvut raportoidaan tuhannen euron ja prosentit kahden desimaalin tarkkuudella. Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartan VC: Tunnuslukutaulukot listan taulukossa VC04c on merkitty tiedonantajatasoksi 419. Oikea tiedonantajataso on 420. VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot VC Tunnuslukutaulukot VB035 FK kiinnittää huomiota, että raportti on merkitty koskevaksi tiedonantajatasoa 420, vaikka sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset eivät koske vahinkovakuutusta. Vastaavatilanne on raportilla VI03. VC01 FK esittää, että ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä raporttia VC01 ei määrättäisi annettavaksi. Erityisesti ensimmäiseltä neljänneksen päättymiseen mennessä ei ole vielä tehty lopullista vuosilaskentaa edelliseltä vuodelta, joten alkuarvot, joihin muutoksina ensimmäisen neljänneksen luvut tulisivat esitettäviksi, ovat vielä osittain arviopohjaisia. Lukuja joutuisi siten täydentämään myöhemmin, mikä tarkoittaisi raportin osalta lähes kaksinkertaista työtä sekä yhtiöissä että Fivassa. FK esittää myös, että kalenteri- ja ensimmäisen vuosipuoliskon raportit määrättäisiin annettaviksi nykyiset aikataulujen mukaisesti. VC03 Raportilla tiedonantajataso 443 raportoi sekä tunnuslukujen mukaisen tuotto-%:n että VG-raportoinnin mukaisen tuotto-%:n. Raportilla VC03 raportoidaan myös sijoitusjakaumat käyvin arvoin sekä sitoutuneet pääomat. FK huomauttaa, että raportoitavat luvut eroavat pankkitilien osalta verrattuna VG01-raporttiin. (ks. myös kommentti VC04b ja VC04c R 70) VC04b ja VC04C FK ei näe lisäarvoa tunnuslukujen kvartaalitoimituksella vaan nykyistä puolivuosittain raportointia tulisi jatkaa. Lisäksi ehdotettu aikataulukiristys toimitusaikaan ei tuo lisäarvoa (ks. myös Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle kohdat (11) ja (13))

5 (8) R 70 FK pitää rivin laskemista epäselvänä. Ohjeen mukaan Sijoitustoiminnan nettotuotto-% käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle lasketaan nykyisen määräys- ja ohjekokoelman kohdan mukaisesti. Uudistuksessa kyseinen tunnuslukuraportointi kuitenkin poistuu (Fivan vuosiraportti liitetieto 3 sivut 3-5, puolivuosiraportti liitetieto 4 sivut 3-4). Uudessa VG-raportissa tiedot lasketaan pääosin em. määräys- ja ohjekokoelman kohdan mukaan. Kuitenkin VG01-raportilla pankkitilien tuotot sisältyvät rahamarkkinasijoitusten tuottoon, mutta tunnuslukuraportoinnissa pankkitilien tuotot ovat kohdistamattomissa tuotoissa ja kuluissa. On epäselvää lasketaanko VC04b- ja VC04c-raportteja varten rivin 70 tuotto-% siten, että pankkitilien tuotot ovat kohdistamattomissa tuotoissa ja kuluissa. Myös raportilla VC03 lasketaan kyseistä tuottoprosenttia, mutta kyseinen raportti ei ilmeisesti ole tarkoitettu koskemaan henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja. FK ei pidä tarkoituksenmukaisena, että sijoitustoiminnan tuottoa raportoidaan useilla eri tavoilla ja raporteilla. FK esittää, että Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 614/2008 (3 luku mom) edellyttämät vahinko- ja henkiyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot - sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin sijoituslajeittain eriteltynä; - sijoitustoiminnan nettotuoton erittely; ja - sijoitusten käypä arvo sijoituslajeittain tilikaudelta ja neljältä lähinnä edelliseltä tilikaudelta lasketaan samoin periaattein kuin VG -raportit. Vastaavat luvut ehdotetaan esitettäväksi myös rivillä R70, mikäli ne on tarpeen esittää kahdessa eri lomakkeessa. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (euromääräisinä lukuina) ei tällä hetkellä sisälly VG -raportointiin, VG01-raportilla on ainoastaan tuottoprosentit. FK pitää epäselvänä, tuleeko Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely tehdä edelleen kerran vuodessa tilinpäätöksen liitetietoa varten siitä huolimatta, että se poistuu Fivan raporteista. R 75: FK ei pidä tarkoituksenmukaisena raportoida henkilöstön lukumäärää kvartaaleittain. VC05 b ja VC05c FK ei kannata uusia raportteja. Kannan jakaminen uuteen ja vanhaan ei ole yksiselitteistä eikä ole selvää tarkoitetaanko raporteissa uusilla vakuutuksilla täysin uusia sopimuksia vai myös uudistuvia. On myös huomioitava, että vahingon maksamisella on vakuutuslajista riippuen viivettä, joten maksettujen korvausten tieto yksinään tai yhdessä uuden liikkeen maksutulon kanssa ei ole sopiva tieto kuvaamaan vakuutusliikkeen kehittymistä ja/tai kannattavuutta. Lisäksi uusien vakuutusten raportoiminen edellyttäisi merkittäviä järjestelmämuutoksia (ks. yleisperustelu) VC05c-raportille kerättäväksi ehdotettua tietoa vahinkoensivakuutuksen uusien vakuutusten osuudesta vakuutusmaksutulosta ja korvauksista ei ole saatavilla (uudet sopimukset ja uusiutuvat). Kirjanpidossa ja sisäisessä raportoinnissa ei nykyisin seurata em. suureita. Vahinkovakuutusyhtiöissä seurataan ja raportoidaan maksettuja korvauksia vahinkovuoden mukaisesti. Underwriting-vuoteen pohjautuvalla seurannalla ei ole

6 (8) VD Vakavaraisuus VF Vastuuvelan kate käyttöä vahinko(ensi)vakuutusyhtiöissä. Ehdotettu raportointivaatimus tulisi aiheuttamaan merkittäviä järjestelmämuutoksia ja kustannuksia pelkästään raportointivelvollisuuden hoitamiseksi. FK kiinnittää huomiota, että CEIOPS on ehdottanut samaa jakoa Solvenssi II -raportointiin. Uutta raportointia ei tulisi missään tapauksessa vaatia yhtiöiltä ennen kuin on varmistunut, että se sisältyy Solvenssi II - raportointivaatimuksiin. Raportoinnissa ehdotetaan myös maksutulotietojen antamista jaolla kotimainen/ulkomainen. FK katsoo, että tarkoitus on noudattaa voimassa olevan vakuutussektorin määräys- ja ohjekokoelman kohdan Vahinko- ja henkivakuutuksen maksutulo olennaisuuden rajaa, joka on 5 %. FK ei kannata raportointiaikojen tiukentamista vaan katsoo, että nykyiset määräajat tulisi säilyttää. VD03b FK pitää hyvänä, että taulukon tiedot voivat perustua arviolaskelmiin. FK ei kannata raportointiaikojen tiukentamista vaan katsoo, että nykyiset määräajat tulisi säilyttää. VF02 FK pitää hyvänä, että raportilla näkyy vastuuvelan kokonaismäärä, jota käytetään raportilla olevien prosenttirajojen laskennassa. R FK pitää johdannaissopimusten kohde-etuuksien yhteismäärän laskemista epäselvänä. Ohjeistuksen mukaan rivin määrä ei saa ylittää rivin omaisuutta. Kuitenkin esimerkiksi euribor 3 kk futuurin ja futuurioption nimellismäärä per sopimus voi olla euroa, jolloin kokonaisnimellismäärä kasvaa todella suureksi, vaikka korkoriskiä on suojattu vain vähän. Epäselvää on, voidaanko kohde-etuudet netottaa sen mukaan, ovatko ne riskiä lisääviä vai vähentäviä, vai esitetäänkö kohde-etuudet bruttomääräisinä. Lisäksi on epäselvää, esitetäänkö kohde-etuudet deltakorjattuina (kuten raporteilla VG01 ja VG02) vai nimellisarvoissa? R Kohdassa raportoidaan sekä 10 % että 40 % rajasta samalla rivillä. FK katsoo, että rajoitteilla tulisi olla omat rivinsä. Sallittu% -sarakkeessa ilmoitettu prosenttiluku 1 on virheellinen riippumatta siitä, jaetaanko rivi kahteen osaan vai ei. Lisäksi FK kiinnittää huomiota, että raportointiohjeistuksessa lukee < 5 % per yhteisö ja yhteensä enintään 40 %, vähintään 8 yhteisöä. Oikea teksti lienee 5 % per yhteisö ja enintään 40 %, korkeintaan 8 yhteisöä.

7 (8) R 0530 FK huomauttaa, että Sallittu%-sarakkeessa tulisi olla 10. FK pitää taulukon sisältöä epäloogisena. Kohdassa V Sijoitukset yhteen yhteisöön osiossa sijoituksista noteeraamattomiin yhteisöihin raportoidaan kolmella eri (R , , ) rivillä vaikka vastaavat tiedot sijoituksista noteerattuihin yhteisöihin raportoidaan yhdellä rivillä (R ). Lisäksi mainituilla kolmella eri rivillä Sallittu % -sarakkeessa on 5 vaikka kyseisiin sijoituskohteisiin voidaan yhteensä sijoittaa 5 %. FK katsoo, että rivit tulisi yhdistää. Mikäli rivit kuitenkin pidetään erillään, raportilla ja ohjeessa ei tulisi rivillä puhua noteeratuista osakkeista vaan ainoastaan osakkeista kuten nykyisin (VYL 10 luku 17 1) Sijoitukset yhden yhteisön osakkeisiin, muihin niihin rinnastettaviin arvopapereihin sekä pääomalainoihin). R FK kiinnittää huomiota, että nykyisin vastaavassa kohdassa lukee sijoitukset sellaisen yhden yhteisön osakkeisiin, muihin niihin rinnastettaviin arvopapereihin sekä pääomalainoihin, joilla ei käydä julkisesti kauppaa. Nyt ohjeeseen on kirjoitettu vain "noteeraamattomat osakkeet" ja niihin rinnastettavat arvopaperit ja pääomalainat ovat pudonneet pois. Kohdassa VI Valuuttariskin rajoittaminen (R 0535) taulukon täyttö ei ole selkeä. FK toivoo, että Fiva antaisi selvityksen taulukon täytöstä esimerkiksi seuraavassa tilanteessa (luvut euroja, suluissa valuutta, jossa velka ja sijoitus ovat) vastuuvelka sijoitukset 1000 (EUR) 950 (EUR) 300 (USD) 400 (USD) 200 (SEK) 250 (SEK) 100 (CAD) Kuinka taulukko täytetään tilanteessa, jossa a) suojausta ei ole tehty b) sijoitukset 400 (USD) ja 250 (SEK) on suojattu valuuttakurssimuutoksilta c) nettopositiot +100 (USD) ja +50 (SEK) on suojattu valuuttakurssimuutoksilta R 0535 FK pitää epäselvänä, mitä Valuuttariskin rajoittaminen osiossa tulisi kokonaisuudessaan raportoida. VF032 FK pitää epäselvänä raportin tarkoitusta sekä sitä, tulisiko raportoida vastuuvelan vai sijoitusten valuuttamääräisiä eroja. VF032, VF04 ja VG03 FK kiinnittää huomiota, että valuutta-asemasta raportoidaan kolmella sijoitusraportilla. FK ei pidä kaikkia raportteja tarpeellisena.

8 (8) VF04 FK ei pidä kvartaaliraportointia tarpeellisena vaan kannattaa nykyistä tapaa raportoida valuuttakate kahdesti vuodessa. VG Vakuutuslaitosten sijoitukset VG01 FK huomauttaa, että kaikki yhtiöt eivät tarkastele ainakaan kaikkia sijoitustoiminnan riskejä riskikorjatun jakauman avulla. FK pitää annettua ohjeistusta osake-, hyödyke- ja CDS-johdannaisten osalta pääpiirteissään oikeana. Korkojohdannaisten käsittely on hankalampi, sillä joissain yhtiöissä riskiä tarkastella korkoriskin eikä riskikorjatun jakauman avulla. Erilaiset johdannaistuotteet vaikuttavat riskikorjattuun jakaumaan eri tavoin suhteessa riskiin, jonka johdannaistuotteet tuovat sijoitusomaisuuteen. Riskikorjattujakauma ei myöskään huomioi eri pituisten tuotteiden vaikutusta ja siten eri pituisilla tuotteilla voi olla samansuuruinen riskivaikutus. VJ Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi VJ011 ja VJ031 FK kiinnittää huomiota, että molemmissa raporteissa on yhtenä rivinä Yhteistakuuerän muutos, jota ei enää jatkossa raportoida. FK kannattaa kyseisten rivien poistoa. Muuta Vanhat RSV, SAVE, SSS- ja SSU-raportit Ohjeista ei käy selväksi, toimitetaanko raportit jatkossakin suoraan Suomen Pankille. Vanha Luottokanta raportti Ohjeista ei käy selväksi, toimitetaanko raportti jatkossakin suoraan Tilastokeskukselle. FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Marja-Liisa Kahola Finanssitalouspäällikkö

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen Määräykset ja ohjeet Vakuutusyhtiöt Eläkekassat Eläkesäätiöt Antopäivä 1.2.2011 Voimaantulopäivä 1.2.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Lausuntoyhteenvetoluonnos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen

Lausuntoyhteenvetoluonnos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Muistio 1 (6) Lausuntoyhteenvetoluonnos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus 1 Yleisiä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Dnro 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta 401 Työeläkevakuutusyhtiö Frekvenssi VD: Vakavaraisuus VA01a Tuloslaskelma työeläkevakuutusyhtiöille VA02 Tase - vastaavaa VA03 Tase - vastattavaa VB02a Työeläkevakuutusyhtiön tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta 401 Työeläkevakuutusyhtiö Frekvenssi VD: Vakavaraisuus VA01a Tuloslaskelma työeläkevakuutusyhtiöille VB01 Epäsuora rahoituslaskelma VB02a Työeläkevakuutusyhtiön tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot VD01

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta 401 Työeläkevakuutusyhtiö VA01a Tuloslaskelma työeläkevakuutusyhtiöille VB01 Epäsuora rahoituslaskelma VB02a Työeläkevakuutusyhtiön tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot VF06a Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelan

Lisätiedot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot Ohje 1 (8) (Viimeisin muutos 31.12.2014) VQ Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot VQ-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa vakuutusmeklarien liiketoiminnasta. Tietoja käytetään

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Dnro FIVA 8/01.00/2015 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011

Lisätiedot

TyEL-valvottavatapaaminen 19.10.2011. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

TyEL-valvottavatapaaminen 19.10.2011. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority TyEL-valvottavatapaaminen 19.10.2011 19.10.2011 Iltapäivän ohjelma 13.00 Finanssivalvonnan kokemuksia raportointiuudistuksesta Sami Tiainen, projektipäällikkö 13.30 Työeläkevakuutusyhtiöiden konekielinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen tilastotutkimus

Liikennevakuutuksen tilastotutkimus Ohje 1 (7) Viimeisin muutos 31.12.2017 VN Liikennevakuutuksen tilastotutkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja Palautelomake 1 (5) Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista 31.12.2016 ja 1.1.2017 Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Dnro Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 31.12.2015 VN Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 1.1.2016 VN Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön 1 (6) Instituutiovalvonta Reija Anttila Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön Kooste annetuista lausunnoista FK toteaa, että soveltamisalan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2011

Määräykset ja ohjeet 2/2011 Määräykset ja ohjeet 2/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvontaasiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 6/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot 153 V osa: Valvonta 13 VVV:lle toimitettavat tiedot Valtuutussäännös VYL 25 luvun 24 VakYhdL 12 luvun 5, UVYL 39, MEL 211, MYEL 131, TVYL 1 ja 30 (1) Kohdissa 13.1 13.5 tarkoitetut asiakirjat on toimitettava

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 13.6.2013 Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan valvontaan

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot Ohje 1 (5) viimeisin muutos (5.4.2013) VO Eläkevakuutuksen puolivuositiedot VO-tiedonkeruussa kerätään puolivuosittaista tietoa lisäeläkeosastojen vastuuvelan katteista ja kateomaisuuden riskikeskittymistä

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

Neljännesvuosittain VF11 Tietoja työeläkeyhtiön siirtoliikkeestä VG01 Sijoitusjakauma VG02 Johdannaiset

Neljännesvuosittain VF11 Tietoja työeläkeyhtiön siirtoliikkeestä VG01 Sijoitusjakauma VG02 Johdannaiset 401 Työeläkevakuutusyhtiö Frekvenssi VA01a Tuloslaskelma työeläkevakuutusyhtiöille VD: Vakavaraisuus VF: Vastuuvelka VO: Tunnuslukutaulukot VP: Tutkimus työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutusliikkeestä VS:

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2012

Tilinpäätöskalvot 2012 Tilinpäätöskalvot 2012 Tuloslaskelma milj. euroa 2012 2011 Maksutulo 4 825 4 545 Eläkemeno -3 827-3 524 RAHOITUSKATE 999 1 021 Sijoitusten nettotuotto 3 897-466 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420 Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 31.12.2014 VE Vastuuvelka VE-tiedonkeruussa kerätään vuosittain tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vastuuvelasta. Taulukoilla selvitetään taseen vastuuvelka tuoteryhmittäin.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 11.11.2011 VH Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla VH-tiedonkeruussa kerätään vuosittaisia tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden ulkomaisista rahavirroista. Tiedot kerätään

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Muistio 1 (5) Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tilintarkastamaton 15.2.2012 Eläke-Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Kokonaistulos oli - 521,2

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017 Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus Sosiaali- ja terveysministeriö Valtiovarainministeriö Vakuutuskassat ry 4.3.1 (kohta 24) 4.3.1 (kohta 25) 4.3.1

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

30.12.2002 Dnro 11/002/2002. Määräyksiä on velvoittavina noudatettavana.

30.12.2002 Dnro 11/002/2002. Määräyksiä on velvoittavina noudatettavana. MÄÄRÄYS/OHJE 30.12.2002 Dnro 11/002/2002 Vakuutuskassalain alaisille hautaus- ja eroavustuskassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96, 97, 172 a Vakuutuskassalain

Lisätiedot

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 5.4.2013 VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille VL-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa eläkekassojen ja -säätiöiden toiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan

Lisätiedot

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä 31.12.2008 materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen.

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä 31.12.2008 materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen. SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 27.5.2009 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tehtävässä käyttävien tilien nimien ja ryhmittelyn tulee vastata virallisen

Lisätiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 31.12.20141.1.2017 VO Eläkevakuutuksen puolivuositiedot VO-tiedonkeruussa kerätään puolivuosittaista tietoa muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkelaitosten vastuuvelan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2011

Määräykset ja ohjeet 2/2011 Määräykset ja ohjeet 2/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvontaasiakirjojen Dnro 6/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 780,2 758,5 1 490,5 Maksutulon muutos

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS LYHYESTI...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2009 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...7

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2016

Vakuutustoiminta 2016 Rahoitus ja vakuutus 217 Vakuutustoiminta 216 Vakuutusyhtiöiden maksutulot pienenivät ja maksetut korvaukset kasvoivat vuonna 216 Vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlasketut vakuutusmaksutulot

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

1. Maksetaan verottajalle vuoden 2008 joulukuun tilittämätön vakuutusmaksuverovelka 12 000 euroa sekä vuoden 2008 ennakonpidätysvelat 4 000 euroa.

1. Maksetaan verottajalle vuoden 2008 joulukuun tilittämätön vakuutusmaksuverovelka 12 000 euroa sekä vuoden 2008 ennakonpidätysvelat 4 000 euroa. VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY PÄIVÄKIRJA 1.1. 31.12.2009 1. Maksetaan verottajalle vuoden 2008 joulukuun tilittämätön vakuutusmaksuverovelka 12 000 euroa sekä vuoden 2008 ennakonpidätysvelat 4 000 euroa.

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo KATSAUS ELON TOIMINTAAN 1.1. 30.6.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ERINOMAINEN ALKUVUOSI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,6 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat 967 miljoonaa euroa ja tuotto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Ohje 1 (7) Viimeisin muutos 31.12.2014 VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille VL-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa eläkekassojen ja -säätiöiden toiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

Finanssiala ry:n lomakemuotoinen lausunto Finanssivalvonnalle pankkisektorin määräys- ja ohjeluonnoksista (2/2016)

Finanssiala ry:n lomakemuotoinen lausunto Finanssivalvonnalle pankkisektorin määräys- ja ohjeluonnoksista (2/2016) Finanssivalvonnan pyyntö määräyksistä ja ohjeista 2/2016 Organisaation/henkilön nimi: Finanssiala ry (jäljempänä FA) /Pirjo Saarelainen Ilmoita mikäli tulee merkitä salaiseksi: julkinen Finanssivalvonta

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Studia Monetaria luentosarja 13.4.2010, Suomen Pankin rahamuseo pääanalyytikko Sampo Alhonsuo 13.4.2010

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot