VASTUULLISTA RAKENTAMISTA LAAJENTUVASSA EU:SSA. Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton yhteinen opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTUULLISTA RAKENTAMISTA LAAJENTUVASSA EU:SSA. Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton yhteinen opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa"

Transkriptio

1 VASTUULLISTA RAKENTAMISTA LAAJENTUVASSA EU:SSA Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton yhteinen opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto RL Toukokuu 2004

2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3. Mikä muuttuu Mitä tulee ottaa huomioon 4.1 Yritysturvallisuus ja terve kilpailu 4.2 Ulkomaalaisten yritysten arvonlisäverotus 4.3 Lähetettyjen työntekijöiden tapaturmavakuuttaminen 4.4 Työnantajan edustajan vastuu 4.5 Ulkomaalaisen työntekijän verotus 4.6 Ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskeva sopimus UTS 4.7 Palkan maksu rahalaitoksen välityksellä 4.8 Työmaatarkastuksia koskevat pelisäännöt 4.9 Ulkomaalaiseen työntekijään sovellettavat työehdot 5. Toimintaohjeet 5.1 Työn tekemiseen tarvittavat luvat I Toimintaohje työnantajalle ja tilaajalle II Uusien EU-maiden kansalaisten tarvitsemat luvat III ETA:n ulkopuolisten maiden kansalaisten tarvitsemat luvat 5.2 Työnantajan ja tilaajan selvitysvelvollisuus Ulkomaalainen työntekijä suoraan työsuhteeseen Ulkomailla toimiva yritys lähettää ETA:n ulkopuolisen maan kansalaisen Ulkomailla toimiva yritys lähettää ETA-valtion kansalaisen 5.3 Menettelytapaohjeet tilaajalle urakkasopimusta solmittaessa LIITTEET 1. Sopimuslauseke suomalaisen tai ulkomaalaisen aliurakoitsijan tai työvoimavuokrausta harjoittavan yrityksen sopimuksiin LISÄTIETOJA Luettelo hyödyllisistä yhteystiedoista

3 1 1. Johdanto Tällä yhteisellä oppaalla pyritään selventämään ulkomaalaisten työskentelyä Suomessa koskevia pelisääntöjä ja ehkäisemään häiriöitä työpaikoilla. Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto perustivat syyskesällä 2003 yhteisen työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ulkomaalaisten työskentelyä suomalaisessa rakennusteollisuudessa koskeva yhteinen opas. Opas katsottiin tarpeelliseksi, koska ulkomaalaisten työskentelyä koskevat pelisäännöt eivät kaikilta osin olleet selviä järjestöjen jäsenille. Toinen syy oppaan laatimiselle on EU:n laajeneminen Osittain EU:n laajenemisen, mutta yleisemmänkin uudistamistarpeen vuoksi keskeiset ulkomaalaisten työskentelyä koskevat säännökset on tarkoitus uudistaa. Tätä kirjoitettaessa eduskunnan käsiteltävänä on lakipaketti, jossa on tarkoitus uudistaa ulkomaalaislaki, säätää uusien EU-maiden kansalaisten ansiotyön edellytyksiä koskeva laki sekä täydentää työsopimuslakia, rikoslakia ja työsuojelun valvontalakia. Lakipaketti on tarkoitus saada voimaan Tämä opas on kirjoitettu uuden lainsäädännön ja rakennusalan työehtosopimuksen mukaiseksi. 2. Käsitteitä ja määrittelyjä Tämän oppaan seuraamisen helpottamiseksi on syytä selventää eräitä käsitteitä. Ulkomaalaisten työskentelyn kannalta tärkeitä säännöksiä ovat: Ulkomaalaislaki, jolla tässä oppaassa tarkoitetaan hallituksen esityksiin HE 28/2003 ja HE 151/2003 perustuvaa uutta ulkomaalaislakia Laki Tshekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä (HE 172/2003), josta tässä tekstissä lyhyyden vuoksi käytetään myös termiä siirtymälaki. Laki on tarkoitettu olemaan voimassa kahden vuoden pituisen siirtymäajan. Laki lähetetyistä työntekijöistä (1146/99) EU/ETA maat EU mailla tässä oppaassa tarkoitetaan ennen EU:n jäseninä olevia maita sekä Kyprosta ja Maltaa. ETA maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein. Samoja sääntöjä noudatetaan myös Sveitsin kohdalla. Näiden maiden kansalaisia käsitellään monissa yhteyksissä samojen sääntöjen mukaan ja sen vuoksi tässä oppaassa käytetään näistä maista usein yhteistä ilmaisua EU/ETA maat. Uudet EU maat Uusia, EU:hun liittyviä maita ovat Tshekki, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Puola, Slovenia, Slovakia, Kypros ja Malta. Siirtymälaki koskee näistä vain kahdeksaa ensin mainittua, joita sen vuoksi tässä oppaassa tarkoitetaan kun käytetään termiä uudet EU maat. Kolmannet maat Kolmansilla mailla tarkoitetaan maita, jotka eivät ole EU/ETA maita eivätkä uusia EU maita.

4 2 Lähetetty työntekijä Työntekijä, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittautunut työnantajana toimiva yritys työsuhteen kestäessä lähettää rajoitetuksi ajaksi työhön Suomeen. Lähettäminen voi perustua suomalaisen ja ulkomaalaisen yrityksen väliseen urakkasopimukseen tai työvoiman vuokraussopimukseen. Ulkomaalainen yritys voi myös lähettää työntekijän työhön samaan yritysryhmään kuuluvaan Suomessa toimivaan yritykseen. Ulkomaalainen Ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Ulkomaalaiset voidaan vielä jakaa neljään alaryhmään - Pohjoismaiden kansalaiset - EU/ETA maiden kansalaiset - Uusien EU maiden kansalaiset - Kolmansien maiden kansalaiset. Työntekijän oleskelulupa Työntekijän oleskeluluvalla tarkoitetaan ulkomaalaislain mukaan kolmansien maiden kansalaisilta vaadittavaa lupaa oleskella Suomessa kun hänen tarkoituksenaan on sellaisen ansiotyön tekeminen, johon hänellä ei ole oikeutta muun oleskeluluvan nojalla tai ilman oleskelulupaa. Työntekijän oleskeluluvan myöntää työvoimatoimiston myönteisen ratkaisun jälkeen ulkomaalaisvirasto ja jatkoluvan kihlakunnan poliisilaitos. Ulkomaalaislain :ssä on lueteltu poikkeukset, jolloin työnteko on sallittua ilman työntekijän oleskelulupaa. Ilman oleskelulupaa on kolmansien maiden kansalaisella lähetettynä työntekijänä oikeus tehdä ansiotyötä mm. ulkomaalaisella, joka tulee suorittamaan toisessa Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen valtiossa toimivan yrityksen vakituisena työntekijänä palvelujen tarjoamisvapauden piiriin kuuluvaa tilapäistä hankinta- tai alihankintatyötä, jos hänellä on mainitussa valtiossa oleskeluun ja työntekoon oikeuttavat luvat. Lupien tulee olla voimassa työn päätyttyä Suomessa. Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa Elinkeinonharjoittajan oleskeluluvalla tarkoitetaan ulkomaalaislain mukaan ulkomaalaiselta vaadittavaa lupaa oleskella Suomessa, kun hänen tarkoituksenaan on elinkeinon harjoittaminen. Elinkeino nharjoittajan oleskelulupaa vaaditaan kolmansien maiden kansalaisilta. Siirtymälain säännöksillä on tarkoitus rajoittaa työvoiman, ei palvelujen liikkuvuutta. Sen vuoksi myöskään uusien EU maiden kansalaisilta ei edellytetä elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa tai muuta vastaavaa lupaa. Työvoimatoimiston hyväksyvä päätös Uusien EU -maiden kansalaisten Suomessa työskentelyn edellytyksenä on työvoimatoimiston hyväksyvä päätös. Päätöksen antaa nimensä mukaisesti työvoimatoimisto ja se annetaan kirjallisena. Työvoimatoimiston hyväksyvä päätös on käytännössä sama kuin mitä edellytetään ulkomaalaislaissa kolmansien maiden kansalaisten luvanvaraisen työskentelyn edellytykseksi. Uusien EU maiden kansalaisten osalta työvoimatoimisto on ainoa lupaviranomainen.

5 3 Oleskeluluvan rekisteröinti Ulkomaalaislain mukaisesti EU/ETA maiden kansalaiset eivät tarvitse työntekijän oleskelulupaa Suomessa työskennelläkseen. Heidän tulee kuitenkin rekisteröidä oleskeluoikeutensa paikallispoliisilla, jos he oleskelevat Suomessa yli 3 kuukautta. Tämä velvollisuus koskee myös uusien EU maiden kansalasia, mutta ei pohjoismaiden kansalaisia. 3. Mikä muuttuu EU:hun liittyy kymmenen uutta jäsenmaata. Ne ovat Tshekki, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Puola, Slovenia, Slovakia, Kypros ja Malta. EU:n johtavia periaatteita ovat palvelujen, työvoiman, tavaroiden ja pääoman liikkuvuus. Näistä vapauksista uusien EU maiden (lukuun ottamatta Kyprosta ja Maltaa) kohdalla on työvoiman liikkuvuuden vapautta rajoitettu kahden vuoden siirtymäajan pituisen ajan. Siirtymäaikaa on vielä mahdollista jatkaa myöhemmin. Aikaisemmin ulkomaalaiset työntekijät on voitu lupakäytännön osalta jakaa pääsääntöisesti kahteen kategoriaan: EU/ ETA maiden kansalaisiin ja kolmansien maiden kansalaisiin alkaen näiden kahden ryhmän väliin muodostuu kolmas ryhmä: uusien EU maiden kansalaiset. Samalla kun EU laajenee, Suomen ulkomaalaisia koskeva lainsäädäntö uudistuu. Tärkein uudistus on ulkomaalaislain kokonaisuudistus. Ulkomaalaislain muutoksia ovat mm: Työlupa poistuu ja tilalle tulee työntekijän oleskelulupa Käyttöön kokonaan uusi lupa: Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa Ensimmäisen luvan myöntää ulkomaalaisvirasto (ei edustusto) Yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa lisätään Ulkomaalaisrekisterin toimintaa kehitetään Lupajärjestelmää uudistetaan ja selkeytetään Ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen lisäksi monien ulkomaalaisten työskentelyn valvontaan liittyviä lakien säännöksiä muutetaan. Tällaisia uudistuksia ovat: Rikoslakiin kaksi uutta rikosnimikettä: laittoman ulkomaalaisen työvoiman käyttö ja kiskonnantapainen työsyrjintä, Samalla on täsmennetty työsyrjinnän määrittelyä. Työsuojeluviranomaisille on annettu uusia välineitä valvoa ulkomaalaisten työskentelyoikeutta Työsopimuslakiin on säädetty rangaistavaksi se, että työnantaja ei pyynnöstä huolimatta anna työntekijälle palkkalaskelmaa. Siirtymälaissa määritellään uusien EU maiden kansalaisten edellytykset tehdä työtä työsuhteessa Suomessa. Työlupamenettelystä saa tietoa työministeriön www-sivuilta osoitteesta maaha nmuuttoasiat, työlupa.

6 4 4.1 Yritysturvallisuus ja terve kilpailu Tilaajan on syytä oman turvallisuutensa vuoksi tarkistaa aliurakoitsijansa tai hankkijansa taustat. Mikäli taustat tarkistetaan huonosti, saattaa yhteistyö työn aikana osoittautua odotettua hankalammaksi. Pahimmassa tapauksessa voi ilmetä, että yrityksen taustalla on järjestäytynyt rikollisuus. Tässä ääritapauksessa tilaajana oleva urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan epäilyttävästä liiketoimesta keskusrikospoliisille. Kotimaisten yritysten taustojen tarkistamista varten toimitaan harmaiden markkinoiden torjunnasta tehdyn sopimuksen periaatteiden mukaisesti. Ulkomaalaisista yrityksistä vastaavia tietoja on vaikeampi hankkia. Joka tapauksessa ulkomaisesta yrityksestä on syytä varmistaa seuraavat tiedot: - kaupparekisteriotetta vastaava selvitys - yhtiöjärjestys tai vastaava - VAT -numeron (ALV-numero) voimassaolo, Työn aikana on tärkeätä, että pääurakoitsijalla on tieto siitä keitä työmaalla liikkuu ja kenen palveluksessa kukin on. Tätä tarkoitusta varten työmaille on syytä luoda luotettava kulunvalvontajärjestelmä. Kulkuluvat rakennustyömaalla Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE :ssä on todettu, että kaikilla urakoitsijan palveluksessa työmaalla olevilla henkilöillä tulee olla henkilön ja työnantajan yksilöivä tunniste. Pääurakoitsijalle on myös eri sopimusehdoissa ja lainsäädännössä asetettu velvollisuus työmaan yleisjohdosta huolehtimiseen. Säädettyjen velvollisuuksien hoitamiseksi täytyy pystyä estämään asiattomien henkilöiden pääsy työmaalle. Tämä tavoite voidaan toteuttaa käyttämällä työmaalla kulkulupajärjestelmää, jossa kulkuun oikeutetuille myönnetään kulkulupa ja myönnetyistä luvista pidetään kirjaa. Luvan myöntämisen yhteydessä voidaan työntekijälle antaa myös mm. työmaaohjeet ja mahdollisesti järjestää perehdyttäminen. Kulkulupa on työntekijän hallussa oleva kortti, joka ilmaisee sekä tietyn työntekijän henkilöllisyyden että hänen oikeutensa olla tietyllä työmaalla. Kulkulupajärjestelmä voi olla myös sähköinen. Sähköiseen järjestelmään sisältyy työntekijöiden kortit, jotka on varustettu magneettinauhalla tai mikrosirulla, sekä sähköiset lukijalaitteet. Kortissa näkyvillä ovat työntekijän nimi, kuva ja työnantajan nimi. Lisäksi korttiin lisätään kulkuoikeuden ilmaiseva tarra. Työmaa voidaan tarvittaessa varustaa portilla, josta pääsevät sisään vain ne joiden sirukortin portti tunnistaa. Työmaan lukulaitteelta voidaan tulostaa pääurakoitsijan käyttöön tiedot työmaalla urakoitsijoina työskennelleistä yrityksistä ja näiden työntekijöistä. Verottajalla on oikeus saada työmaakäynnin yhteydessä kulkulupaluettelo nähtäväkseen.

7 5 4.2 Ulkomaalaisten yritysten arvonlisäverotus Arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa (verovelvollinen) myynnistä on pääsääntöisesti tavaran tai palvelun myyjä. Ulkomaalaiset Mikäli ulkomaalaisella myyjällä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä hän ole hakeutunut täällä verovelvolliseksi, verovelvollinen ulkomaalaisen Suomessa myymistä tavaroista ja palveluista on pääsääntöisesti ostaja. Ulkomaalaisella tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, jonka kotipaikka on ulkomailla. Luonnollisen he nkilön kotipaikka on ulkomailla, jos hän asuu muualla kuin Suomessa eikä oleskele täällä jatkuvasti. Jatkuvaksi oleskeluksi on katsottu vähintään kuusi kuukautta kestävä oleskelu Suomessa. Kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan pysyvää liikepaikkaa, josta liiketoimintaa kokonaan tai osaksi harjoitetaan. Rakennus- tai asennustoiminnassa kiinteäksi toimipaikaksi katsotaan urakointikohde tai useat peräkkäiset urakointikohteet, jotka kestävät yli 9 kuukautta. Verovelvolliseksi hakeutuminen Ulkomaalainen yritys joutuu rekisteröitymään Suomessa verovelvolliseksi yleensä vain, jos sillä on täällä kiinteä toimipaikka. Ulkomaalainen liiketoiminnan harjoittaja voi tulla arvonlisäverolaissa säädetyin edellytyksin hakemuksesta verovelvolliseksi Suomessa harjoittamastaan myynnistä. Mikäli ulkomaalainen yritys on hakeutunut Suomessa verovelvolliseksi, se on verovelvollinen täällä liiketoiminnan muodossa harjoittamistaan tavaroiden ja palvelujen myynneistä samalla tavoin kuin suomalainenkin yritys. Lisätietoja arvonlisäverotuksesta saa verohallinnon internet-sivuilta 4.3 Lähetettyjen työntekijöiden tapaturmavakuuttaminen Lähetetyn työntekijän tapaturmavakuuttamiseen sovelletaan yleensä sen valtion lakia, jossa työntekijä tavallisesti työskentelee. Lähetetty työntekijä kuuluu myös yleensä kotivaltionsa sosiaalivakuutuksen piiriin. Osoitukseksi kotivaltionsa vakuutukseen kuulumisesta työntekijällä on oltava ns. lähetetyn työntekijän todistus (esim. E 101, USA/SF 1A, EST/FIN 1 tai vastaava). Todistus tulee olla annettu sillä perusteella, että henkilö on tullut Suomeen kotimaassaan tavallisesti toimivan työnantajan lähettämänä. Työnantajan vakuuttamisvelvollisuus Laissa lähetetyistä työntekijöistä ( /1146) on lueteltu ne Suomen lait, joita lähetetyn työntekijän työsopimukseen tulee soveltaa. Tapaturmavakuutuslaki ei ole näiden lakien joukossa. Näin ollen lähetetyn työntekijän tapaturmavakuuttamisvelvollisuus määräytyy lähettäjävaltion lainsäädännön mukaan.

8 6 Venäjän laki ei velvoita työnantajaa ottamaan työntekijöille tapaturmavakuutusta. Myöskään Virossa ei kyseistä velvollisuutta ainakaan vielä ole. Venäläiset ja virolaiset vakuutusyhtiöt tekevät saamiemme tietojen mukaan yritys- tai yksilökohtaisia työtapaturmavakuutuksia räätälöitynä kullekin vakuutuksenottajalle. Sen sijaan tapaturmavakuutusta työtapaturmien varalta ei tuotteena ole myynnissä. Räätälöidyissä työtapaturmavakuutuksissa on määritelty tapaturmakorvauksen maksimimäärä. Suomalaisissa tapaturmavakuutuksissa maksimimäärää ei ole, vaan lain mukaiset korvaukset suoritetaan täysimääräisinä. Suomalaiset vakuutusyhtiöt eivät myönnä tapaturmavakuutuksia Suomeen lähetetyille työntekijöille. Mikäli esimerkiksi ulkomaalaisen alihankkijan tapaturmavakuuttamattomalle työntekijälle sattuu työtapaturma, joka johtuu esim. pääasiallista määräysvaltaa yhteisellä työpaikalla käyttävän työnantajan velvollisuuksien laiminlyönnistä, vahingonkorvausvastuu tapaturmasta saattaa kohdistua esim. pääurakoitsijaan. Työtapaturma saattaa luonnollisesti johtaa myös asiasta vastuussa olevaan tahoon kohdistettavaan rikosprosessiin. Menettelyohje ulkomaalaisen työvoiman osalta Alihankintasopimuksia tai työvoimanvuokraussopimuksia ulkomaalaisten yritysten kanssa tehtäessä tulisi sopia, että työnantaja ottaa työntekijöille tapaturmavakuutukset, jotka kattavat mahdollisesta työtapaturmasta ja ammattitaudista aiheutuvat vahingot. Koska venäläiset ja virolaiset vakuutukset sisältävät korvauskaton, korvausmaksimiin kannattaa kiinnittää huomiota. Tosin edellytettävän korvauksen maksimimäärään määrittely on hankalaa, koska siihen vaikuttaa muun muassa tapaturman laatu sekä työntekijän ikä ja ansiotaso. Joka tapauksessa korvauksen määrä kannattaa sopimuksissa määritellä suhteellisen korkeaksi. Vakuutusten voimassaolo kannattaa myös tarkistaa. Suomalaisten yritysten palveluksessa olevia ulkomaalaisia työntekijöitä koskee Suomen lainsäädäntö. Heille yritykset ovat velvollisia ottamaan tapaturmavakuutuksen samalla tavoin kuin suomalaisille työntekijöille. EU:n jäsenmaat EU:n jäsenmaat (myös uudet EU maat) kuuluvat EU:n sosiaaliturva-asetuksen (1408/71) soveltamisalan piiriin. Sosiaaliturva-asetuksen 14 artiklan mukaan lähetetyn työntekijän kriteerien muutoin täyttyessä lähetetyn työntekijän "status" ei säily, jos työnteon arvioitu kesto on yli 12 kuukautta tai jos työntekijä lähetetään korvaamaan toinen työntekijä, jonka komennus on päättynyt. Jos siis EU-maasta Suomeen tulleen lähetetyn työntekijän statuksella olevan työntekijän arvioitu työskentely Suomessa on enemmän kuin 12 kuukautta, menettää hän lähetetyn työntekijän statuksen ja hän tulee Suomen lainsäädännön alaiseksi. Tällainen henkilö on tapaturmavakuutettava työsuhteen alusta lukien kuten suomalaiset työntekijät. Jos tehtävän kesto on ennalta arvaamattomasta syystä alun perin arvioitua pidempi ja muodostuu todellisuudessa yli 12 kuukautta (enintään kuitenkin 24 kk) kestäväksi, pysyy työntekijä lähtömaansa lainsäädännön alaisena, jos työskentelymaan toimivaltainen viranomainen antaa siihen suostumuksensa. Suomessa edellä mainittu viranomainen on eläketurvakeskus.

9 7 Suostumusta on pyydettävä ennen alkuperäisen 12 kuukauden määräajan päättymistä. Ennakolta voidaan myös yksittäistapauksissa myöntää poikkeus em. 12 kk:n rajasta. Sosiaaliturvasopimusmaat sekä muut maat Suomella on sosiaaliturvasopimus seuraavien EU:n ulkopuolisten maiden kanssa: Sveitsi, Kanada, Quebec, USA, Norja, Islanti, Viro, Israel, Latvia ja Liettua. Näissä sopimuksissa saattaa olla sääntöjä siitä, miten lähetetyn työntekijän "status" säilyy. Edellä mainittujen maiden ja Suomen väliset sosiaalivakuutussopimukset ovat luettavissa Sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilla, osoitteessa Sopimukset löytyvät klikkaamalla kohtia sosiaalivakuutus/kansainväliset sosiaalivakuutusasiat/kahdenväliset sosiaalivakuutussopimukset. EU -maihin, joiden kanssa Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus, sovelletaan ensisijaisesti aina edellä mainittua EU:n sosiaaliturva-asetusta (1408/71) Niiden maiden kohdalla, joiden kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta noudatetaan lähetettyjen työntekijöiden "statuksen" säilymisessä lähinnä eläketurvakeskuksen käytäntöä. Sen mukaan ulkomaalaisen työnantajan palveluksessa olevaa työntekijää ei tarvitse tapaturmavakuuttaa Suomessa, jos työnantaja ja työntekijä ovat saman vieraan valtion kansalaisia ja jos työntekijän työskentely Suomessa voidaan arvioida tilapäiseksi. 4.4 Työnantajan edustajan vastuu Tapaturmavakuutuslaki Työnantajan ohella työnantajan edustaja eli se, joka hänen sijastaan johtaa ja valvoo työtä, voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen ja hänet voidaan tuomita sakkorangaistukseen (tapaturmavakuutuslain 55 ) tapaturmavakuutuslain mukaisen tietojenantovelvollisuuden rikkomisesta tai tapaturmavakuutuslain mukaisen työnantajavelvollisuuden rikkomisesta tahallaan. Työnantajan edustajia ovat kaikki linjavastuussa olevat esimiehet. Tietojenantovelvollisuuden rikkominen tarkoittaa esimerkiksi laiminlyöntiä antaa vuosittain palkkatietoja tai tapaturmaan liittyviä tietoja vakuutuslaitokselle tai Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle. Työnantajavelvollisuuden rikkomisella tarkoitetaan vakuutusvelvollisuuden tai tapaturmasta vakuutusyhtiölle tai poliisille tehdyn ilmoituksen laiminlyö ntiä. Työturvallisuusmääräykset Ensisijainen vastuu työntekijän työturvallisuudesta on työnantajan ohella hänen edustajallaan eli em. sijaisella, jonka pätevyys työnantajan on todettava. Yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan ja hänen edustajansa vastuu työturvallisuudesta on laaja. Heidät voidaan tuomita eräistä pienemmistä rikkomuksista, kuten koneen käyttöohjeen antamatta jättämisestä, sakkoon työturvallisuusrikkomuksesta (työturvallisuuslaki 63 ). Työturvallisuus-

10 8 määräysten rikkomisesta eli työturvallisuusrikoksesta heidät voidaan tuomita rikoslain 47 luvun mukaan sakko- tai vankeusrangaistukseen. Vahingonkorvausvelvollisuus Työnantaja on ensisijaisesti vastuussa vahingosta, jonka työntekijä (esimerkiksi työnantajan edustaja) virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työnantajan ohella työsuhteessa oleva, kuten työ nantajan edustaja, voi joutua osaltaan korvaamaan virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttamansa vahi ngon, ellei edustajan katsota syyllistyneen vain lievään tuottamuksen eli huolimattomuuteen. Työnantajan ja hänen edustajansa vahingonkorvausvelvollisuutta työssä aiheutetusta vahingosta voidaan kattaa vastuuvakuutuksella. Rakennusalojen toimihenkilöiden työehtosopimukset edellyttävät, että työnantaja ottaa esimiesasemassa oleville toimihenkilöille tarkoitetun ns. työnantajan vastuuvakuutuksen peittämään sovitun määräisenä mm. työnjohtajana toimivan toimihenkilön vastuun omalle työntekijälle tuotetusta henkilö- ja omaisuusvahingosta. Työtapaturmatilanteet Esimerkki: Suomessa sijaitsevalla yhteisellä työpaikalla on tapahtunut tapaturma, jossa loukkaantuu vakavasti virolaisen yrityksen palveluksessa oleva lähetetty työntekijä. Virolainen yritys on solminut työstä alihankintasopimuksen työpaikan suomalaisen pääurakoitsijan kanssa. Ilmenee, että virolainen yritys ei ole ottanut työntekijöilleen tapaturmavakuutusta, koska se ei ole pakollinen Virossa ainakaan vielä. Vastuuvakuutustakaan yrityksellä ei ole. Suoritetussa poliisitutkinnassa todetaan, että työmaalla on laiminlyöty putoamissuojauksen toteuttaminen paikassa, jossa se olisi turvannut kaikkia työmaalla työskenteleviä. Tästä syystä syytteen työturvallisuusrikoksesta ja vamman tuottamuksesta saa pääurakoitsijan edustaja, työnjohtaja. Loukkaantunut työntekijä vaatii asianomistajana tapaturman johdosta ansionmenetyksen korvausta, korvausta kivusta ja särystä, kosmeettisesta haitasta ja muusta pysyvästä haitasta yhteisvastuullisesti pääurakoitsijalta ja hänen edustajaltaan eli työnjohtajalta. Mikäli syyte näytetään toteen, sakkorangaistukseen tuomitaan pääurakoitsijan työnjohtaja. Koska virolaisella yrityksellä ei ollut mitään vakuutusturvaa työntekijöilleen eikä virolainen työntekijä ole edes vaatinut omaa työnantajaansa korvaamaan hänelle aiheutunutta vahinkoa, hänen vahingonkorvausvaatimuksensa suomalaisia kohtaan voidaan hyväksyä; työnjohtajaa kohtaan vain, jos tämän tuottamusta ei ole pidettävä lievänä. Vahingonkorvausvaatimukset koskevat eriä, jotka osin korvattaisiin suomalaisesta tapaturmavakuutuksesta, jos alihankkijana olisi suomalainen yritys. Tuolloinkin tapaturmavakuutus yhtiö saattaisi käyttää regressioikeuttaan ja vaatia vahingonaiheuttajaa korvaamaan sen maksamia vakuutuskorvauksia.

11 9 Pääurakoitsijan vastuuvakuutus saattaa kattaa vahingon vakuutusehdoista riippuen. Muutoin vahingonaiheuttajat joutuvat korvaamaan sen. 4.5 Ulkomaalaisen työntekijän verotus Ulkomaalainen työntekijä työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi tuleva henkilö on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Työnantaja perii rajoitetusti verovelvolliselta lähdeveron suorituksen maksun yhteydessä. Lähdevero on lopullinen vero ja sen määrä on 35 %, ellei verotoimistosta ole saatu lähdeverokorttia, jossa on muu ohje. Suomeen yhtäjaksoisesti yli kuudeksi kuukaudeksi tulevaa verotetaan ansiotuloista progressiivisesti samalla tavalla kuin pysyvästi Suomessa asuvia. Maksaja toimittaa ennakonpidätyksen verotoimistosta haettavan verokortin mukaisesti. Jos verokorttia ei esitetä, pidätys on 60 %. Lähetetyn työntekijän verotus Ulkomaalainen lähetetty työntekijä, joka työskentelee Suomessa komennuksella ulkomaille rekisteröidyn yrityksen palveluksessa ja oleskelee Suomessa eni ntään 6 kuukautta ei ole verovelvollinen Suomeen, koska kyse ei ole ns. Suomesta saadusta tulosta. Edellytyksenä on myös, että yrityksille ei muodostu Suomeen myöskään kiinteää toimipaikkaa, jota palkalla rasitetaan. Mikäli työskentely Suomessa kestää yli 6 kuukautta on tulo pääsääntöisesti veronalaista Suomessa. Tuloa verotetaan tällöin progressiivisen tuloveroasteikon mukaan. Veron suorittaminen on tällöin työntekijän itsensä velvollisuus, sillä ulkomaalaisella työnantajalla ei pääsääntöisesti ole ennakonpidätys ja tilitysvelvollisuutta Suomessa. Ennakonpidätyksen laiminlyönti Mikäli suomalainen työnantaja jättää ennakonpidätyksen toimittamatta, lähdeveron pidättämättä ja veron tilittämättä, on laiminlyönnistä samat seuraamukset kuin vastaavasta menettelystä suomalaisten työntekijöiden kohdalla. 4.6 Ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskeva sopimus UTS Kuten alussa on todettu, tämän oppaan teksti on laadittu uuden lainsäädännön ja rakennusalan työehtosopimuksen mukaiseksi. Ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevat määräykset poikkeavat eri työehtosopimusten välillä merkittävästi. Tämän kappaleen teksti ei siis ole sellaisenaan sovellettavissa muille rakentamisen työehtosopimusaloille. Rakennusalan työehtosopimuksen liitteenä olevan ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevan sopimuksen (UTS) alihankintaa, työvoiman vuokrausta ja tilaajan vastuuta koskevat määräykset ovat voimassa myös silloin, kun alihankkijana tai työvoiman vuokraajana toimii ulkomaista työvoimaa käyttävä ulkomaille rekisteröity yritys.

12 10 UTS edellyttää, että alihankintasopimuksiin on otettava ehto, jonka mukaan alihankkija tai työvoiman vuokrausta harjoittava yritys sitoutuu noudattamaan alan yleistä työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Alihankintasopimuksessa voidaan sopia, että mikäli alihankintayritys ei noudata sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, voidaan alihankintasopimus purkaa. Vuokratyövoiman käyttöä koskevat rajoitukset koskevat myös ulkomaille rekisteröidyn yrityksen lähettämiä ulkomaisia vuokramiehiä. Vuokratyövoimaa voidaan käyttää vain työhuippujen tasaamiseen tai muutoin sellaisiin ajallisesti taikka laadullisesti rajoitettuihin tehtäviin, joita työn kiireellisyyden, rajoitetun kestoajan, ammattitaitovaatimusten, erikoisvälineiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi ei voida teettää omilla työntekijöillä. Sopimuksen vastaista on käyttää samassa työkohteessa vuokramiehiä pitempikestoisia jaksoja tai teettää vuokramiehillä erillisiä työkokonaisuuksia muissa kuin sopimuksen tarkoittamissa tilanteissa. UTS:n tarkoittamasta työvoiman vuokrauksesta on kysymys, jos ulkomaalainen työntekijä työskentelee suomalaisen tilaajan johdon ja valvonnan alaisena ja suomalainen tilaaja maksaa sopimuskumppanilleen vain työstä sovitun tuntihinnan. Aliurakan ja hankinnan antajan tilaajan vastuu sopimuskumppaninsa työntekijän työsuhteista johtuvista saatavista koskee myös ulkomaille rekisteröidyn alihankkijan työntekijöiden maksamattomia saatavia. On syytä huomata, että Suomessa tehty työ ei oikeuta palkkaturvaan, jos työn on tehnyt ulkomaalaisen työnantajan palveluksessa ollut, ulkomailta Suomeen tilapäiseen työhön tullut työntekijä. Tällöin tilaajan vastuun perusteella tilaajan maksettavaksi tulevat alihankkijan työntekijöiden palkkasaamiset jäävät kokonaisuudessaan tilaajan vahingoksi. Tämän vuoksi tilaajan on syytä etukäteen varmistaa alihankkijansa luotettavuus ja urakan aikana alihankkijoiden työntekijöiden palkanmaksu. 4.7 Palkan maksu rahalaitoksen välityksellä Suomessa palkka maksetaan yleensä rahalaitoksien välityksellä. Tämä on suositeltava menettelytapa myös ulkomaalaisten työntekijöiden kohdalla. Pankin välityksellä maksettu palkka on yksi osoitus siitä, että tarkoituksena ei ole teettää työtä pimeästi. Mikäli palkka on lisäksi maksettu suomalaisen rahalaitoksen välityksellä, tämä antaa tarvittaessa paremmat mahdollisuudet selvittää, että maksettu palkka täyttää lakien ja sopimuksien edellyttämän tason. Rakennusliitto avustaa pankkitilin avaamisessa sellaisia ulkomaalaisia työntekijöitä, jotka haluavat liittyä liiton jäseneksi. 4.8 Työmaatarkastuksia koskevat pelisäännöt Työehtosopimuksen liitteenä olevassa Yleissopimuksessa on sovittu, että: Osallisliittojen asiamiehillä, toimitsijoilla tai muilla niiden nimeämillä edustajilla on oikeus työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa käydä työpaikoilla sovittuaan tarkoitukseen sopivasta ajasta paikalla olevan tai muutoin työmaasta vastaavan asianomaisen työ n- antajan edustajan kanssa.

13 11 Ulkomaalaisten työntekijöiden työlupien valvonta kuuluu viranomaisille ja tilaajille. Käytännössä viranomaisvalvontaa suorittavia tahoja ovat poliisi, rajavartiolaitos, verottaja ja työsuojelupiirit. Työsuojelupiirit voivat halutessaan tehdä yhdessä poliisin ja verottajan kanssa ratsioita valvoakseen työlupien lisäksi työnantajavelvoitteiden noudattamista. RL valvoo liittona, että sekä suomalaisten että ulkomaalaisten työsuhteissa noudatetaan alan työehtosopimusta. Pääurakoitsijan tulee aina olla tietoinen työmaalla työskentelevistä yrityksistä ja työntekijöiden henkilöllisyydestä sekä siitä, että ulkomaalaisten työlupa-asiat ja työehdot ovat kunnossa. Vastaavasti aliurakoitsijan tulee olla tietoinen omista aliurakoitsijoistaan ja niiden työntekijöistä. Vieraiden henkilöiden työmaalle pääsyn kontrolloimiseksi pääurakoitsijan pitäisi ottaa käyttöön joko manuaalinen tai sähköinen kulkulupajärjestelmä. Viranomaisilla on aina oikeus tulla työmaalle ilman erillistä lupaa. 4.9 Ulkomaalaiseen työntekijään sovellettavat työehdot Suomalaiseen yritykseen suoraan palkattu ulkomaalainen työntekijä on Suomessa työskennellessään samassa asemassa kuin suomalainen työntekijä. Sekä ulkomaalaiseen että suomalaiseen työntekijään on siis noudatettava samoja Suomessa voimassa olevia työehtoja. Lähetettyjen työntekijöiden osalta on työntekijään sovellettavia säännöksiä tarkennettu laissa lähetetyistä työntekijöistä. Käytännössä myös lähetettyinä työntekijöinä Suomeen saapuviin työntekijöihin on sovellettava samoja työehtoja kuin suomalaisiin työntekijöihin. Suomeen saapuvaan lähetettyyn työntekijään on lain mukaan sovellettava seuraavia säännöksiä: 1) työaikaan perustuvien korvausten ja korotetun palkan (mm. ylityöt), työ- ja lepoaikojen sekä työaikakirjanpidon noudattamisen osalta työaikalakia 2) palkan määräytymisen ja asuntoedun osalta työsopimuslakia ja työehtosopimusta 3) vuosiloman, vuosilomapalkan ja lomakorvausten sekä vuosilomakirjanpidon osalta vuosilomalakia 4) perhevapaisiin liittyvän sääntelyn osalta työsopimuslakia 5) työsopimukseen sovelletaan lisäksi yleissitovien työehtosopimusten vuosilomaa, työaikaa sekä työturvallisuutta koskevia määräyksiä 6) vähimmäispalkka työehtosopimuksen säännösten perusteella 7) työturvallisuuslakia, tasa-arvolakia, työterveyshuoltolakia sekä lakia nuorista työntekijöistä.

14 12 5. Toimintaohjeet Lisäksi on otettava huomioon ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevan sopimuksen UTS:n määräys siitä, että alihankintasopimuksiin on otettava ehto, jonka mukaan alihankkija tai työvoiman vuokrausta harjoittava yritys sitoutuu noudattamaan alan yleistä työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. 5.1 Työn tekemiseen tarvittavat luvat I Toimintaohje työnantajalle ja tilaajalle Selvitä, onko työmaalle siirtyvä työntekijä suomalainen vai ulkomaalainen työntekijä. Jos kyseessä on ulkomaalainen työntekijä, toimi seuraavasti: 1) Pyydä automaattisesti nähtäväksi työntekijän passi. 2) Tarkista passista, onko siihen merkitty työntekijän oleskelulupa tai jos työntekijä on uuden EU maan kansalainen, onko hänellä työvoimatoimiston hyväksyvä päätös. 3) Tarkista 2. kohdassa mainitusta luvasta tai päätöksestä, että a) lupa tai päätös on voimassa b) ammattialakohtainen lupa tai päätös on myönnetty työsopimuksen mukaisiin töihin tai c) jos lupa tai päätös on myönnetty poikkeuksellisesti työna n- tajakohtaisena, se on myönnetty esim. aliurakoitsijana olevan yrityksen töihin 4) Ota passista ja siihen merkitystä luvasta tai työvoimatoimiston hyväksyvästä päätöksestä kopio itsellesi. 5) Jos passiin ei ole merkitty työntekijän oleskelulupaa tai työntekijällä ei ole työvoimatoimiston hyväksyvää päätöstä, tarkista työntekijän kansalaisuus passista tai henkilötodistuksesta. Jos kyseessä EU/ETA-maan kansalainen, ei työnteko Suomessa edellytä erillistä lupaa tai päätöstä. Näissä tapauksissa ei siis ole merkitystä, onko työntekijä Suomessa vai ulkomailla toimivan työnantajan palveluksessa. II Uusien EU-maiden kansalaisten tarvitsemat luvat Suomeen työskentelemään saapuvien uusien EU-maiden kansalaisten osalta määräytyy velvollisuus hankkia työvoimatoimiston hyväksyvä päätös seuraavasti: 1. Jos ulkomaalainen työntekijä palkataan suoraan Suomessa toimivan yrityksen palvelukseen, on työntekijällä oltava työvoimatoimiston hyväksyvä päätös.

15 13 Esimerkki 1. Suomessa toimiva yritys palkkaa virolaisen kirvesmiehen suoraan työsuhteeseen Suomeen. Työskentelyä varten tarvitaan työvoimatoimiston hyväksyvä päätös. 2. Jos ulkomaalainen työntekijä on työsuhteessa uudessa EUmaassa sijaitsevassa yrityksessä, joka lähettää työntekijän työsuhteen kestäessä rajoitetuksi ajaksi työhön Suomeen, ei työvoimatoimiston hyväksyvää päätöstä tarvita. Lähettäminen voi perustua suomalaisen ja ulkomaalaisen yrityksen väliseen urakkasopimukseen tai työvoiman vuokraussopimukseen. Esimerkki 2. Virolainen kirvesmies on Virossa toimivan yrityksen palveluksessa. Virolainen yritys ryhtyy tekemään töitä Suomessa aliurakkasopimuksen perusteella. Työvoimatoimiston hyväksyvää päätöstä ei tarvita. III Kolmansien maiden kansalaisten tarvitsemat luvat Kolmansien maiden kansalaisten osalta pääsääntö on, että Suomessa tapahtuvaa työskentelyä varten ulkomaalainen työntekijä tarvitsee aina työntekijän oleskeluluvan. Merkitystä ei ole sillä, onko ulkomaalainen työntekijä työsuhteessa kolmannessa maassa toimivassa yrityksessä vai Suomessa toimivassa yrityksessä. Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa kolmannen maan kansalainen työskentelee vakituisena työntekijänä EU/ETA-valtiossa (myös uudessa EU maassa) toimivassa yrityksessä ja yritys lähettää työntekijän tilapäisesti töihin Suomeen. Suomessa tapahtuvan työn aikana ja sen päätyttyä on oleskelu- ja työluvan oltava kuitenkin voimassa siinä EU/ETA-valtiossa, josta työntekijä lähetettiin Suomeen. Esimerkki Työnantajan ja tilaajan selvitysvelvollisuus Venäläinen kirvesmies on Virossa toimivan yrityksen palveluksessa vakituisesti. Virolainen yritys ryhtyy tekemään töitä Suomessa aliurakkasopimuksen perusteella. Työntekijän oleskelulupaa ei tarvita, jos työntekijän työlupa on voimassa Virossa myös Suomessa tapahtuvan työn aikana ja sen päättymisen jälkeen. Jos luotettavaa selvitystä tästä ei ole saatavissa, on tilaajan syytä edellyttää työ n- tekijän oleskeluluvan hankkimista ennen töiden aloittamista. Ulkomaalainen työntekijä suoraan työsuhteeseen Ulkomaalaislain 73 :n ja siirtymäaikajärjestelyä koskevan lain 3 :n mukaan työnantajan on liitettävä ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupahakemukseen ja työvoimatoimiston hyväksyvää päätöstä koskevaan hakemukseen työsopimus-

16 14 lain (55/2001) 2. luvun 4 pykälässä tarkoitettu selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, vakuutus siitä, että ehdot ovat voimassaolevien säännösten ja työehtosopimuksen mukaiset ja työvoimatoimiston vaatiessa selvitys siitä, että työnantaja on huolehtinut ja vastaisuudessa kykenee huolehtimaan velvoitteistaan työnantajana. Työnantajan, joka ottaa palvelukseensa jo Suomessa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen, on myös toimitettava sama selvitys viipymättä työvoimatoimistolle. Kolmannen maan kansalaisen nimi ja häneen sovellettava työehtosopimus on ilmoitettava työpaikan luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. Työnantajan on myös säilytettävä työpaikalla tiedot palveluksessaan olevista ulkomaalaisista ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Tietojen säilytysvelvollisuus jatkuu neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Ulkomailla toimiva yritys lähettää kolmannen maan kansalaisen Kun tilaaja solmii ulkomailla toimivan yrityksen kanssa aliurakkasopimuksen tai työvoiman vuokraamista koskevan sopimuksen, kohdistuu edellisessä kohdassa kuvailtu selvitysvelvollisuus ja vakuutusvelvollisuus ulkomaalaislain 74 :n mukaan suoraan tilaajaan. Käytännössä tilaajan on siis varmistuttava siitä, että työntekijöillä on tarvittaessa voimassaolevat työntekijöiden oleskeluluvat (ks. edellä lupavelvoitteet) ja työsuhteen ehdot ovat Suomen työlainsäädännön ja voimassa olevan työehtosopimuksen mukaiset. Työnantajalle määrättyä tietojen säilyttämisvelvollisuutta (ks. edellinen kappale) ei kuitenkaan sovelleta tilaajaan. Ulkomaalaislain 73 :n mukaiset selvitys- ja vakuutusvelvoitteet kohdistuvat tilaajaan siis silloin, kun ulkomailla toimiva (koskee EU/ETA-maita, uusia EU-maita ja EU:n ulkopuolisia maita) aliurakointia tai työvoiman vuokraustoimintaa harjoittava yritys tuo Suomeen töihin työntekijöitä, jotka ovat kolmannen maan kansalaisia. Kun kolmannen maan kansalaiset (esim. venäläiset) saapuvat töihin Suomeen EU/ETA-maassa toimivan yrityksen lähettämänä (ks. esimerkki 3), on tilaajan velvollisuutena toimittaa viipymättä ulkomaalaislain 73 :n mukainen selvitys työvoimatoimistolle, vaikka työntekijän oleskelulupaa ei työnteon ajalle tarvittaisikaan. Ulkomailla toimiva yritys lähettää EU/ETA maan tai uuden EU-maan kansalaisen Myös lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 8 asettaa tilaajalle velvollisuuden toimittaa työsuojeluviranomaisen pyynnöstä työsopimuslain 2. luvun 4 :n mukaisen selvityksen lähetetyn työntekijän työsopimukseen sovellettavista työehdoista. Edellä on käsitelty lähetettyihin työntekijöihin sovellettavia lain määräyksiä. Kun siis esimerkiksi Virossa toimiva yritys lähettää aliurakkasopimuksen mukaisesti työntekijöitä Suomeen töihin, on tilaajalla lain mukaan velvollisuus antaa pyynnöstä työsuojeluviranomaiselle selvitys työsuhteen ehdoista.

17 Menettelytapaohjeet tilaajalle urakkasopimusta solmittaessa 1. Ennen sopimuksen solmimista pyydä ulkomaalaiselta yritykseltä luotettava selvitys yrityksen olemassaolosta ja aikaisempiin sopimuksiin perustuneiden vastuiden hoitamisesta. Luotettavana selvityksenä yrityksen olemassaolosta voidaan pitää tuoretta kaupparekisteriotetta vastaavaa otetta viranomaisen julkisesta rekisteristä. Esimerkiksi Virossa yrityksistä on mahdollista saada seuraavia tietoja: - kaupparekisteriote oikeusrekisterikeskuksesta, - verovelkatodistus verovirastosta, 2. Liitä aliurakkasopimukseen ja työvoiman vuokrausta koskeviin sopimukseen ehto, jossa aliurakoitsija tai työvoimaa vuokraava yritys sitoutuu noudattamaan alan yleistä työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. 3. Aliurakkasopimuksiin liittyy aikaisemmin kuvatun tilaajan lakiin perustuvan va l- vontavelvollisuuden ohella myös ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevan sopimuksen mukainen tilaajan vastuu (Rakennusalan TES 4. kohta). a) Liitä aliurakkasopimuksiin ehto, jolla voidaan velvoittaa aliurakoitsija antamaan tarvittaessa tiedot työntekijöille maksetuista palkoista ja niiden perusteista. b) Liitä aliurakkasopimukseen myös ehto siitä, mitä työehtosopimusta aliurakoitsija työntekijöihinsä soveltaa. Tällöin tilaajan on helpompi valvoa, että ko. työehtosopimusta noudatetaan. Mallisopimusehto aliurakkasopimuksiin liitettäväksi on tämän oppaan lopussa. 4. Velvoita alihankintasopimuksessa aliurakoitsija ottamaan työntekijöilleen riittävä tapaturmavakuutus. Yritysten kannattaa tässä vaiheessa pohtia sopimukseen mahdollisesti otettavia määräyksiä sen varalta, että sopimusvelvoitetta ei no u- dateta. 5. Selvitä, onko ulkomaalaisen aliurakoitsijan palveluksessa olevilla työntekijöillä lähetetyn työntekijän todistus E 101, EST/FIN 1 tai vastaava. - jos lähetetyn työntekijän todistus on, tarkista, että työntekijälle on otettu lähettäjämaasta tapaturmavakuutus. - jos lähetetyn työntekijän todistusta ei ole, on työntekijä tapaturmavakuutettava Suomessa.

18 16 LIITE 1 Sopimuslauseke suomalaisen tai ulkomaalaisen aliurakoitsijan tai työvoimavuokrausta harjoittavan yrityksen sopimuksiin Ulkomaalainen aliurakoitsija tai työvoimaa vuokraava yritys on velvollinen ottamaan työntekijöilleen tapaturmavakuutukset, jotka kattavat mahdollisesta työtapaturmasta ja ammattitaudista aiheutuvat vahingot. Jos aliurakoitsijalla tai työvoimaa vuokraavalla yrityksellä on tilaajan työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on hän velvollinen toimittamaan vastaavalle mestarille tai muulle tilaajan edustajalle ja tarvittaessa edelleen toimitettavaksi työntekijästä voimassa olevan työntekijän oleskeluluvan tai työvoimatoimiston hyväksyvän päätöksen. Milloin aliurakoitsija tai työvoimaa vuokraava yritys ei ole suomalaisen työmarkkinajärjestön jäsen eikä sen vuoksi ole jäsenyytensä perusteella sidottu minkään työehtosopimuksen noudattamiseen, se ilmoittaa noudattavansa alla mainittua toimialansa työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä: ( ) Rakennusalan ( ) Talotekniikka-alan ( ) Maa- ja vesirakennusalan ( ) Maalausalan ( ) Asfalttialan ( ) Vedeneristysalan ( ) Lattianpäällystysalan ( ) Rakennustuoteteollisuuden ( ) Metalliteollisuuden ( ) Muun, minkä? Mikäli työmaalla syntyy epäselvyyttä siitä, onko aliurakoitsija tai työvoimaa vuokraava yritys maksanut palveluksessaan olleille työntekijöille yllä sovitun työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja muita työehtosopimuksen edellyttämiä korvauksia, on aliurakoitsija tai työvoimaa vuokraava yritys velvollinen esittämään palkan ja muiden korvausten maksusta asian selvittämiseksi tarvittavat luotettavat tositteet tilaajalle. Rakennuttajalla ja pääurakoitsijalla on oikeus saada nähtäväkseen esitetyt tositteet silloinkin, kun rakennuttaja tai pääurakoitsija ei ole urakkasopimuksen mukainen tilaaja.

19 17 Aliurakoitsijan tai työvoimaa vuokraavan yrityksen on sisällytettävä omiin alihankintasopimuksiinsa tämä sopimuslauseke. Mikäli aliurakoitsija tai työvoimaa vuokraava yritys ei ole ottanut työntekijöilleen tässä sopimuksessa tarkoitettua tapaturmavakuutusta ei esitä palveluksessaan olevasta työntekijästä vastaavalle mestarille tai muulle tilaajan edustajalle asianmukaista työntekijänoleskelulupaa tai työvoimatoimiston hyväksyvää päätöstä taikka selvitystä siitä, että lupaa ei tarvita, ei noudata tämän sopimuksen tarkoittamalla työmaalla ulkomaalaisten työntekijöidensä työsuhteissa tässä sopimuksessa hänen noudatettavakseen mainittua työehtosopimusta, ei ole esittänyt kahden viikon kuluessa tilaajan esittämästä vaatimuksesta lukien asian selvittämiseksi tarpeellista selvitystä työntekijöille maksamistaan palkoista ja muista korvauksista tai ei ole sisällyttänyt omiin alihankintasopimuksiinsa tätä sopimuslauseketta, tilaajalla on oikeus purkaa tämä urakkasopimus.

20 18 Lisätietoja Rakennus teollisuus RT, puh. (09) Rakennusliitto, puh. (09) Tämän oppaan tilaaminen Rakennusteollisuuden Kustannus RTK oy, puh. (09) Työntekijän oleskeluluvan tai työvoimatoimiston hyväksyvän päätöksen hakeminen VAT numeron tarkistus (alv numero) Eläketurvakeskus/neuvonta, puh , Sosiaali- ja terveysministeriö Virosta kaupparekisteriotteita (viroksi Äriregistri b-kaarti) oikeusrekisterikeskuksesta verovelkatodistus (viroksi Tõend maksuvõlgnevuste puudumise) verovirastosta (Maksuamet). lähetetyn työntekijän todistus Viron sosiaalivakuutusvirasto, Lembitu 12, Tallinn, puh

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto 15.5.2017 Antti Karjalainen Työntekoa varten tarvittavat luvat EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteko Suomessa

Lisätiedot

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla 28.1.2014 Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä, Suonenjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 28.1.2014 1 Työnteko-oikeudesta

Lisätiedot

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Havainnot ja työnteko-oikeuden varmistaminen Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Tarkastaja

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa

Työntekijän oleskelulupa Työntekijän oleskelulupa Merja Niemelä, Pirkanmaan TE-toimisto Meriteollisuuden infotori ja yhteistyöfoorumi 21.9.2017, Turku Ulkomaalaisen työnteko-oikeuden perusteet Ulkomaisella työntekijällä pitää

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Aki Jouhiaho,

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Mikä on tilaajavastuulaki? Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA Työhön ja työnhakuun ulkomaille 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA EU/ETA + Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat Muut maat EY-lainsäädäntö Sos.t.sopimus Kansallinen lainsäädäntö Lainsäädäntö ulkomaille muutettaessa

Lisätiedot

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? 13.9.2010 Jaana Rissanen Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA Asetus 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus

Lisätiedot

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Lausunto 09.05.2016 Vastine Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työntekijöiden lähettämisestä. Samalla kumottaisiin lähetetyistä työntekijöistä

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen TYÖNANTAJALLE Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Miten vakuutan ulkomaalaisen työntekijän Suomessa? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Töissä Suomessa eläkettä Suomesta Kun työntekijäsi tekee

Lisätiedot

Laki työntekijöiden lähettämisestä

Laki työntekijöiden lähettämisestä Laki työntekijöiden lähettämisestä Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Ylitarkastaja Riku Rajamäki Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Helmikuu 2006 Ulkomainen työvoima teknologiateollisuuessa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä

Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta Lakimies Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva Ulkomaantyö ja sosiaaliturva 17.2.2010 Marjaana Lundqvist Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA 2 Aiheet Kansainväliset sosiaaliturvamääräykset ja periaatteet Vakuuttamista koskevat säännöt eri tilanteissa

Lisätiedot

Ulkomaantyön vakuuttaminen

Ulkomaantyön vakuuttaminen Ulkomaantyön vakuuttaminen Tätä ohjetta sovelletaan valtion palveluksessa oleviin työntekijöihin (ei sovelleta yliopistojen palveluksessa oleviin) EU-maita ovat Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima rakennusalalla

Ulkomainen työvoima rakennusalalla Ulkomainen työvoima rakennusalalla 22.10.2012 VT, KTM Esityksen sisältö Ulkomaisen työvoiman käytön ongelmia Luvaton työvoima Alipalkkaus Lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturva Käteinen palkanmaksu

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai JÄSENKIRJE Y/9/2015 28.9.2015 1(6) Marjatta Sidarous MUUTOKSIA TILAAJAVASTUULAKIIN 1.9.2015 ALKAEN Tilaajavastuulain muutokset koskevat alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka solmitaan 1.9.2015 tai

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käytölle asetetut vaatimukset

Ulkomaisen työvoiman käytölle asetetut vaatimukset Ulkomaisen työvoiman käytölle asetetut vaatimukset Ulkomaisen työntekijän palkkaaminen Aki Jouhiaho TTS Työtehoseura ry Metsänparannuspäivä 13.11.2015 Tampere Ulkomaalaisten työntekijöiden määrä Suomessa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE Y/9/2008 18.12.2008 1(6) VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA Koeaika Vuokratyöllä tarkoitetaan

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna Työnantajan velvollisuudet Suomessa Tarkastaja Kristiina Linna kristiina.linna@avi.fi Työnteko-oikeus Työnantajan on varmistettava virallisesta matkustusasiakirjasta (passi tai ID-kortti ja mahdollinen

Lisätiedot

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari Kuuden euron työkokeilu Infotilaisuus RT-RL 9.2.2017 Tapio Kari Kuuden euron työkokeilua koskevat määräykset koskevat kaikkia RT-RL sopimusaloja Kaikille Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työehtosopimusaloille

Lisätiedot

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein.

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein. 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle SYKSY 2013 EU maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen työnantajalle Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Tietoa EU-maista tulevien työntekijöiden vakuuttamissäännöistä Työnantajan muistilista A1 Mikä on A1-todistus? Maksa ulkomaalaisesta työntekijästäsi

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ?

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? Tavoitteet ja aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 työryhmän selvittämään uudistustarpeita Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAVELVOITTEET

HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAVELVOITTEET 1 (8) HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAVELVOITTEET 1. EHTOJEN SISÄLTYMINEN SOPIMUKSEEN Tässä asiakirjassa määritellyt oikeudet ja velvollisuudet sisältyvät olennaisena osana osapuolten väliseen rakennuttamista

Lisätiedot

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten. Lain tarkoitus ja soveltamisala

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten. Lain tarkoitus ja soveltamisala Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Tällä lailla

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman valvonta

Ulkomaisen työvoiman valvonta Ulkomaisen työvoiman valvonta Tarkastustoiminnan esittely 13.3.2013 HAPKE-hankkeen koulutustilaisuus, Kajaani Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 21.2.2013 1 Valvonnan resurssit Työsuojelun

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

TYÖOIKEUDEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ

TYÖOIKEUDEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ TYÖOIKEUDEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ Heikki Tommila asianajaja, varatuomari Esityksen rakenne I Työajat ja työturvallisuus II Vuosilomalain muutoksia III Ulkomainen työntekijä 2 I Työajat ja työturvallisuus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto  TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet Maahanmuuttovirasto www.migri.fi TE-toimiston työnantaja-tilaisuus 18.5.2017 Leena Kallio Maahanmuuttoyksikkö Tiina Suominen Oikeus ja tukipalvelut Tiimit Työ Perhe Maasta

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Päätoteuttajan nimeäminen Työntekijätietojen kuukausittaista tiedonantovelvollisuutta ei ole yksityishenkilön omaan käyttöön rakennuttamassa kohteessa, mikäli työmaalle

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS VUONNA 2008 (HARMAA HIRVI, 2010) Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan harmaan

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Verkkolomakkeen täyttöohje 1(6) Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Lähettävällä yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa ennen työn aloittamista työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 :n mukaiset

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s.

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa työsuhteessa sovellettavista ehdoista Virallinen lehti nro L 288,

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Pohjoismainen verosopimus

Pohjoismainen verosopimus Pohjoismainen verosopimus Palkan ja eläkkeen verotus 24.3.2009 Iisa Väänänen veroasiantuntija Pääkaupunkiseudun verotoimisto Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 1 Sisältö 1. Verosopimukset 2.

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot