KAUPPAKIRJA (LUONNOS )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPPAKIRJA (LUONNOS 11.6.2014)"

Transkriptio

1 asianumero kh KAUPPAKIRJA (LUONNOS ) Myyjä Suomen valtio, jota edustaa: Senaatti-kiinteistöt Y-tunnus PL 237, HELSINKI jäljempänä myyjä. Ostaja Kuopion kaupunki, y-tunnus jäljempänä kaupunki. Sopimuksen tarkoitus Suomen valtio omistaa Kuopiossa Savilahden ja Neulamäen alueilla tämän kauppakirjan kohteina olevia alueita. Valtion omistamia alueita hallinnoi Senaatti-kiinteistöt. Kaupan kohteena olevat alueet sijaitsevat Kuopion nykyisen kaupunkirakenteen välittömässä läheisyydessä. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus, Technopolis oyj:n toimitilakeskittymä ja Neulamäen asuinalueet sijaitsevat läheisyydessä. Valmisteilla olevan osayleiskaavaehdotuksen mukaan kaupan kohteina olevat alueet on tarkoitus osoittaa asunto- ja työpaikka-alueiksi sekä mm. niitä palveleviksi yleisiksi alueiksi. Kaupan tarkoituksena on siten alueiden omistuksen ja hallinnan siirtäminen Kuopion kaupungille yhdyskuntarakentamista varten. Enin osa alueista on aikaisemmin ollut puolustusvoimien käytössä varikkoalueena. Aikaisemman käytön jäljiltä alueella on runsaasti erilaisia varikon toimintoja palvelleita rakennuksia ja kallioluolia. Tarkoituksena on, että suurin osa rakennuksista puretaan Kuopion kaupungin toimesta. Kallioluolille pyritään löytämään tarkoituksenmukaista jatkokäyttöä. Kaupunki ja myyjä tekevät yhteistyötä olevien teknisten verkostojen sekä rakennusten ja alueiden huoltokäytäntöjen selvittämiseksi. Puolustusvoimat on toimintansa aikana upottanut lähellä sijaitsevien Neulalahden ja Savilahden pohjaan runsaasti ampumatarvikkeita. Puolustusvoimilla on erillinen toimenpideohjelma raivaamisesta. Raivausaikataulu vaikuttaa kaupan kohteina olevien alueiden saamiseen yhdyskuntarakentamisen piiriin, joten Kuopion kaupungille raivaustöiden ripeä edistyminen on tärkeää.

2 Kaupan kohteet Kaupan kohteina ovat seuraavat Kuopion kaupungissa sijaitsevat kiinteistöt ja määräalat: a) Nimetön lunastusyksikkö , pinta-ala kiinteistörekisterin mukaan 25,91 ha. b) Tunneli-Harjula -niminen tila , pinta-ala kiinteistörekisterin mukaan 9,632 ha. c) Nimetön lunastusyksikkö , pinta-ala kiinteistörekisterin mukaan 20,29 ha. d) Nimetön lunastusyksikkö , pinta-ala kiinteistörekisterin mukaan 0,3875 ha. e) Tonttia oleva määräala M502, pinta-ala noin 7907 m². f) Tontti , pinta-ala kiinteistörekisterin mukaan m². g) Noin m²:n suuruinen määräala tontista Kaupan kohteilla a-d ei ole asemakaavaa. Kaupan kohde e on asemakaavassa osoitettu puolustusvoimien alueeksi (EP). Kaupan kohteet f ja g on asemakaavassa osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-1). Selvyyden vuoksi todetaan, että kaupan kohde e käsittää kiinteistörekisterin mukaisen tontin alueen. Kaupan kohteet e ja g on tarkemmin osoitettu liitteenä olevassa kartassa 1. KAUPAN EHDOT 1. Kauppahinta ja sen maksaminen Kokonaiskauppahinta puustoineen, rakennuksineen ja kallioluolineen on viisimiljoonaakahdeksansataatuhatta ( ) euroa. Kauppahinta maksetaan myyjän ilmoittamalle tilille FI BIC NDEA- FIHH seuraavan maksuaikataulun mukaisesti ilman korkoa: - Ensimmäinen maksuerä miljoona ( ) euroa maksetaan kahden viikon kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. - Toinen maksuerä miljoona ( ) euroa erääntyy maksettavaksi vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta. - Kolmas maksuerä miljoona ( ) euroa erääntyy maksettavaksi kahden (2) vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta. - Neljäs maksuerä miljoona ( ) euroa erääntyy maksettavaksi kolmen (3) vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta. - Viides maksuerä miljoona ( ) euroa erääntyy maksettavaksi neljän (4) vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta. - Kuudes maksuerä kahdeksansataatuhatta ( ) euroa erääntyy maksettavaksi viiden (5) vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta.

3 Mikäli maksuerän maksaminen viivästyy edellä sovitusta, maksetaan viivästyneelle maksuerälle korkolain ( /633) 4 :n mukainen viivästyskorko eräpäivästä maksupäivään asti. 2. Omistus- ja hallintaoikeus Kaupunki saa omistus- ja hallintaoikeuden kaupan kohteisiin, kun ensimmäinen kauppahintaerä ( euroa) on maksettu. 3. Lainhuuto- ja kiinteistönmuodostuskulut Kaupunki maksaa saamiensa kaupan kohteiden lainhuuto- ja lohkomiskustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion. 4. Kiinnitykset ja panttioikeudet Kaupan kohteet luovutetaan velkakiinnityksistä ja rasituksista vapaana ilman kaupan kohteisiin kohdistuvia muita kolmansien oikeuksia kuin mitkä tässä kauppakirjassa on jäljempänä mainittu. 5. Rasitteet Kaupan kohteita rasittavat seuraavat kiinteistörekisteristä ilmenevät rasitteet: Rasitettu Rasite ja sen tarkoitus Oikeutettu kohde f K3 / vesi-, viemäri- ja kaukolämpöjohto Kuopion kaupunki f K4 / vesi- ja viemärijohto Kuopion kaupunki f K5 / sähköjohto Kuopion kaupunki g K18 / vesi-, viemäri- ja lämpöjohto Kuopion kaupunki g K19 / sähköjohto Kuopion kaupunki g K4 / vesijohto Kuopion kaupunki Uusi rasite: Kuopion kaupunkia varten perustetaan korvauksetta pysyvä rasiteoikeus käyttää kiinteistöllä olevaa tietä kaupan kohteille f ja g suuntautuvaan ajoon. Rasiteoikeus poistetaan sitten, kun kaupan kohteille f ja g laadittava asemakaava on saanut lainvoiman ja katuverkosto on rakennettu.

4 6. Verot, maksut ja vastuu vahingoista Myyjä vastaa kaupan kohteista suoritettavista veroista ja maksuista sekä kaupan kohteita kohdanneista vahingoista omistusoikeuden siirtymishetkeen saakka. Kaupunki ottaa vastatakseen liitteessä 2 mainitut kaupan kohteen hoitoon ja ylläpitoon liittyvät sopimukset omistusoikeuden siirtymishetkestä lukien. Sitä edeltävästä ajasta vastaa myyjä. Myyjä vastaa siitä, että on täyttänyt sopimusvelvoitteensa sopimusten mukaisesti ja vakuuttaa, että sopimuksiin ei kohdistu reklamaatioita. 7. Rakennukset, kallioluolat ja tekniset verkostot Kauppaan kuuluvat kaupan kohteilla sijaitsevat rakennukset (66) kpl ja kallioluolat (8 kpl, pinta-ala noin 9500 m²). Luettelo rakennuksista ja kallioluolista on kauppakirjan liitteenä 3. Lisäksi kauppaan kuuluu muutamia liitteestä 3 puuttuvia inventoimattomia rakennuksia, jotka eivät ole käytössä. Myyjän ja Kaupungin yhteisenä näkemyksenä on, että kaupan kohteilla sijaitsevat rakennukset tullaan kaupunginhallituksen hyväksymän osayleiskaavaehdotuksen mukaisesti pääosin purkamaan. Kaupan kohteilla sijaitsevat rakennukset ovat purkukuntoisia tai perusteellisesti peruskorjattavia. Kaupunki on tutustunut alueella oleviin rakennuksiin ja luolastoihin haluamassaan laajuudessa ja hyväksyy rakennukset ja luolastot siinä kunnossa kuin ne ovat. Kauppaan kuuluvat ilman erillistä korvausta kaikki kaupan kohteilla sijaitsevat ja niitä palvelevat sähkö-, lämpö- ja vesihuoltoliittymät. Kauppaan kuuluvat ilman erillistä korvausta kaikki kaupan kohteilla olevat vesi-, viemäri-, tiedonsiirto- ja lämpöverkostot ja niitä palvelevat laitteet sekä rakennuksia ja luolia palvelevat laitteet siinä kunnossa kuin ne ovat. Kaupunki on tietoinen siitä, että Myyjä ei ole puolustusvoimien varikkotoiminnan päättymisen jälkeen tehnyt em. verkostoja ja niitä palvelevia laitteita koskien kuin välttämättömiä ylläpitotoimenpiteitä. Myyjä luovuttaa hallussaan olevan rakennuksia, luolia, teknisiä verkostoja ja laitteita koskevan aineiston (piirustukset ym.) Kaupungille ilman erillistä korvausta. Myyjä antaa korvauksetta Kaupungille teknistä neuvontaa teknisten laitteiden käyttöön liittyen. Myyjä nimeää tätä varten yhteyshenkilön. Myyjä vastaa kaupan kohteiden ylläpidosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista omistusoikeuden siirtymishetkeen saakka. 8. Vuokrasopimukset Myyjä luovuttaa rakennuksista, luolista ja maa-alueista tehdyt alkuperäiset vuokrasopimukset vuokravakuuksineen Kaupungille. Alueella ovat voimassa liitteessä 4 luetellut vuokrasopimukset, jotka myyjä luovuttaa kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä Kaupungille.

5 Vuokratuissa kohteissa ei ole tehty sellaisia muutos- tai korjaustöitä, jotka oikeuttaisivat liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 45 :n mukaisiin vahingonkorvauksiin. Mikäli maa-alueiden, rakennusten, rakennusten osien tai luolien vuokralaisilla on myyjän omistusaikana syntynyttä vuokrasuhteeseen perustunutta saatavaa, vastaa myyjä näistä saatavista kustannuksellaan. Muilta osin vastuu ja vuokratulot vuokrasopimuksista siirtyy Kaupungille omistusoikeuden siirtymishetkestä lukien. 9. Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus sekä mahdolliset jätteet Ympäristönsuojelulain 104 :n mukaisesti Myyjä ilmoittaa, että käytettävissä olevien tietojen perustella kaupan kohteilla olevilla alueilla on harjoitettu puolustusvoimien toimintaa. Kaupan kohteista teetettyjen maaperätutkimusten perusteella kaupan kohteiden maaperässä on todettu pilaantumista. Kaupunki on tutustunut huolellisesti kohdassa 10 lueteltuihin maaperän pilaantuneisuusselvityksiin ja pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelmaan. Alueella on tehty kunnostussuunnitelman mukaisia puhdistustoimenpiteitä erityisesti vuosien ja 2013 välisenä aikana. Pieni osa pilaantuneista maa-alueista on toistaiseksi jätetty kunnostamatta, koska ne on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa muun maanrakentamisen yhteydessä tai viereisten varastorakennusten purkamisen jälkeen. Todettujen pilaantuneiden alueiden mahdollinen puhdistustarve voi riippua myös tulevasta maankäytöstä. Kaupunki on tutustunut puhdistustöistä tehtyihin kohdassa 10 lueteltuihin raportteihin. Tiedossa olevat pilaantuneet alueet: Kaupunki vastaa kustannuksellaan kaupan kohteilla a-e tiedossa olevien (Puolustushallinnon rakennuslaitos, Kuopion varikko, pilaantuneen maaperän kunnostus, kunnostusraportti , Ramboll Finland Oy) seuraavien pilaantuneiden maa-alueiden tarvittavasta kunnostamisesta: - sinkkikattoisten rakennusten reuna-alueet - koeampumapaikka - raepuhaltamon vieressä oleva rinne - polttoaineen jakelupaikka. Tontilta paljastunut pilaantuminen: Keväällä 2014 teetetyssä maaperätutkimuksessa kyseiseltä tontilta paljastui kahdesta koekuopasta pilaantunutta maata (Savilahden alue, maaperän pilaantuneisuustutkimus, tutkimusraportti , Ramboll Finland Oy). Koekuopat ovat tutkimusraportin mukaiset koekuopat RF7 ja RF14. Mikäli näiden koekuoppien alueilla ja niiden lähiympäristössä on viranomaisten määräyksestä tarpeen tehdä maaperän kunnostustoimenpiteitä, menetellään kustannusten suhteen jäljempänä olevan kohdan Mahdolliset uudet pilaantuneet maaalueet mukaisesti. Keväällä 2014 teetetyssä maaperätutkimuksessa kyseiseltä tontilta paljastui myös elohopealla pilaantunutta maata (Savilahden alue, maaperän pilaantuneisuustutkimus, tutkimusra-

6 portti , Ramboll Finland Oy). Pilaantunut alue on pyritty rajaamaan tämän kiinteistökaupan ulkopuolelle. Elohopealla pilaantuneen alueen tarkempi laajuus tutkitaan myyjän kustannuksella viimeistään puolen vuoden kuluessa tämän kauppakirjan allekirjoittamisesta. Mikäli elohopealla pilaantunut alue tutkimuksessa paljastuu laajemmaksi ja ulottuu kaupungin omistukseen siirtyvälle alueelle, menetellään kunnostuskustannusten suhteen kohdan mahdolliset uudet pilaantuneet maa-alueet mukaan, mikäli kyseisen elohopealla pilaantuneen maan arvioidut kunnostuskustannukset ovat enintään euroa (alv 0%). Puolustusvoimien helmikuussa 2014 tontilla teettämässä tutkimuksessa ilmeni, että alueella sijaitsevan maahan kaivetun vesialtaan pohjasedimentit ovat pilaantuneet lyijyllä (liite 6). Kyseisen kohteen kunnostuskustannusten suhteen menetellään kohdan mahdolliset uudet pilaantuneet maa-alueet mukaisesti. Esisopimus mahdollisesta tulevasta maakaupasta: Mikäli kyseinen edellisessä kohdassa mainittu elohopealla pilaantunut alue ulottuu kaupungin omistukseen siirtyville kaupan kohteille f tai g ja kaupan kohteille ulottuvan elohopealla pilaantuneen maan arvioitu kunnostuskustannus ylittää euroa (alv 0 %), on myyjällä oikeus ostaa kirjalliseen ilmoitukseen perustuen pilaantunut alue itselleen, mikäli se ei olennaisesti vaikeuta kaupungin omistaman alueen maankäytön suunnittelua ja rakentamista. Alueen laajuus ilmenee tehdystä tutkimuksesta ja myytävän alueen on vastattava valvovan viranomaisen määräämää tai toteamaa puhdistettavaa aluetta. Tämä esisopimus on voimassa yhden (1) vuoden tämän kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Maapohjan yksikköhinta on tällöin 25 e/m². Kauppahinta saadaan kertomalla keskenään yksikköhinta ja kaupan kohteena olevan pilaantuneen maa-alueen pinta-ala. Tällöin tehtävässä kauppakirjassa Suomen valtio vastaa ostamansa alueen maaperän pilaantuneisuudesta eikä kaupungilta vaadita maa-alueen pilaantuneisuuteen liittyen mitään korvauksia tai hyvitystä. Kauppahinta suoritetaan pienentämällä tämän kauppakirjan mukaista viimeistä kauppahintaerää elohopealla pilaantuneen maa-alueen kauppahintaa vastaavalla summalla. Mikäli Suomen valtio ei käytä yllä määriteltyä osto-oikeuttaan esisopimuksen voimassaoloaikana, menetellään tällöin kaupungin omistukseen siirtyville alueille ulottuvan elohopealla pilaantuneen maan kunnostuskustannusten suhteen kohdan Mahdolliset uudet pilaantuneet maa-alueet mukaisella tavalla. Mahdolliset uudet pilaantuneet maa-alueet: Kaupunki vastaa mahdollisten kaupan kohteilta löytyvien uusien pilaantuneiden maaalueiden kunnostamisesta ja maaperästä löytyvien jätteiden poisviennistä aiheutuvista kustannuksista yhteensä euroon asti (alv 0%). Myyjä vastaa mahdollisten kaupan kohteilta löytyvien uusien pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisesta ja maaperästä löytyvien jätteiden poisviennistä aiheutuvista kustannuksista siltä osin, kuin mahdollisten pilaantuneiden maa-alueiden yhteenlasketut kunnostuskustannukset ja maaperästä löytyvien jätteiden poisvienti- ja vastaanottokustannukset ylittävät yh-

7 teensä euroa (alv 0 %). Myyjä vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat maaalueiden kunnostamisesta viranomaisten määräämällä tavalla. Kaupan kohteilta mahdollisesti löytyvät pilaantuneet maa-alueet ja kohdassa Tontilta paljastunut pilaantuminen mainittu elohopealla pilaantunut maa-alue pyritään huomioimaan laadittavissa asemakaavoissa siten, ettei niistä aiheudu kaavoituksesta aiheutuvaan hyötyyn nähden kohtuuttomia kunnostuskustannuksia. Pilaantuneet alueet pitää kaavaratkaisusta riippumatta kunnostaa sellaiseen viranomaisten määräämään tasoon, että niistä ei aiheudu terveys- tai ympäristöhaittoja. Myyjän vastuu päättyy myytävien alueiden osalta sitä mukaa, kun alueet on asemakaavan mukaisesti rakennettu ja rakennukset tai alueet on ensimmäisen kerran otettu käyttöön. 10. Ostajalle luovutetut asiakirjat Kaupungille on luovutettu seuraavat asiakirjat (kopiot), jotka Kaupunki kuittaa vastaanottaneensa tämän kauppakirjan allekirjoituksella: - Maavoimien materiaalilaitos, Kuopion varikon maaperän pilaantuneisuusselvitykset, tutkimusraportti , Ramboll Finland Oy - Puolustushallinnon rakennuslaitos, Kuopion varikko, pilantuneen maaperän kunnostussuunnitelma, , Ramboll Finland Oy - Puolustushallinnon rakennuslaitos, Kuopion varikko, pilaantuneen maaperän kunnostus, kunnostusraportti , Ramboll Finland Oy - Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, päätös , vuoden 2009 lopulla suoritetusta maaperän kunnostuksesta tehdyn loppuraportin hyväksyminen - Oricopa Oy, Millog Oy, Kuopio, Neulaniemi, pilaantuneiden rakenteiden ja maa-ainesten kunnostus, toimenpideraportti , Ramboll Finland Oy - Savilahden alue, maaperän pilaantuneisuustutkimus, tutkimusraportti , Ramboll Finland Oy - Kuopion Energia, verkkopalvelusopimus Kuopion Energia, lämpösopimus RTK-Palvelu Oy, kiinteistöhuoltosopimus RTK-Palvelu Oy, tarjous asevarikon kiinteistönhoidosta, hoito-ohjelma, erillisveloitushinnasto ja kiinteistöpalvelun sopimusehdot 2009/S ja K - Securitas Oy, toimeksiantosopimus , palveluerittely , Securitas yleiset sopimusehdot (A 05), Securitas vartiointipalvelun erityiset sopimusehdot (B 05) - Securitas Oy, vartioimisalue- tai vartioimiskohtainen vartijan toimintaohje Suomen Toimitila-asiantuntijat Oy, vuokrauspalvelusopimus Irtaimisto Tällä luovutuksella tai sen yhteydessä ei ole luovutettu muuta irtainta omaisuutta kuin tässä sopimuksessa on sovittu eikä sellaisen luovuttamisesta ole tehty eri sopimustakaan. Myyjä vie pois kaupan kohteilla olevan omistamansa irtaimiston, joka ei kuulu kauppaan, ja siistii alueet kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

8 12. Myyntipäätös Tämä kauppa perustuu valtioneuvoston x.x.xxx tekemään päätökseen, Senaattikiinteistöjen hallituksen x.x.2014 tekemään päätökseen ja Kuopion kaupunginhallituksen x.x. tekemään päätökseen. 13. Sopimuksen voimaantulo Tämä kauppakirja tulee osapuolia sitovaksi heti allekirjoituksin. 14. Liitteet 1) Kartta kaupan kohteista e ja g 2) Siirrettävät sopimukset 3) Luettelo kaupan kohteilla olevista rakennuksista ja luolista 4) Luettelo vuokrasopimuksista 5) Kartta lyijyllä pilaantuneesta alueesta 15. Allekirjoitukset Tätä kauppakirjaa on tehty kolme samanlaista kappaletta, yksi myyjille, yksi kaupungille ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. Hyväksymme tämän kauppakirjan ehdot ja sitoudumme niitä noudattamaan. Kuopiossa. päivänä kuuta SUOMEN VALTIO / SENAATTI-KIINTEISTÖT KUOPION KAUPUNKI JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että Suomen valtiota edustavan Senaatti-kiinteistöjen puolesta valtakirjalla sekä valtakirjalla Kuopion kaupungin puolesta ostajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 :ssä säädetyllä tavalla. Paikka ja aika edellä mainitut. N.N, julkinen kaupanvahvistaja

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 8.7.2014, ver 1 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Kaunismäen alue / vuokratontti) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä )

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) 1/5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) OSTAJA: Maija Meikäläinen [hlö-tunnus]

Lisätiedot

( Myyjä ) ( Ostaja )

( Myyjä ) ( Ostaja ) 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet WH2005/NIAM III East (Asset Oy) Y-tunnus 2080130-7 Korkeavuorenkatu 45, PL 940 00101 Helsinki ( Myyjä ) ja Hyrynsalmen kunta Y-tunnus 0185075-2 PL 5 89401 Hyrynsalmi

Lisätiedot

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3)

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) 1 Kauppakirja 1. Myyjä 2. Ostaja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) Perustettavan yhtiön lukuun, omistajinaan Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki

Lisätiedot

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I Sepänkannas III Smedsede III 25 25 5 Metriä K 55 57 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1

NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1 NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1 OSAPUOLET Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, jäljempänä MYYJÄ, ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, y-tunnus 0906150-4, Pinninkatu 51, 33100 Tampere,

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA KAUPAN OSAPUOLET Talla esisopimuksella osapuolet sopivat myohemmin tehtavasta kiinteiston kaupasta seuraavasti: Myyja Ostaja Ferraria Oy Ab Y-tunnus 0107936-3 10470FISKARS

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 NAANTALIN KAUPUNKI RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 Merimaskun Rantamakasiini, tontti ja vierasvenesatama Rakennus Naantalin kaupunki myy tarjousten perusteella Merimaskun Kirkonsalmen rannassa sijaitsevan

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä

Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä KUOPION KAUPUNKI Maaomaisuuden hallintapalvelut Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä Tarjousten jättöaika 1.10-26.10.2012 KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA

MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen tontin ostohakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. SAMMALISTO (19) NOKIAN KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS MYYTÄVINÄ OLEVAT

Lisätiedot

Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2. Asunto Oy Helsingin Ilmatar y-ti~mus 2048857-6

Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2. Asunto Oy Helsingin Ilmatar y-ti~mus 2048857-6 KAUPPAKIRJA Ostajat Asunto Oy Helsingin Vainhoincn y-tunnus 2048870-1 Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2 Asunto Oy Helsingin llmarinen y-tunnus 204886 1-3 Asunto Oy Helsingin Ilmatar

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Apporttiomaisuuden luovutuskirja Luonnos Luovuttaja Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki Luovutuksensaaja Kunta aravat Oy (jäljempänä KA Oy) Toinen linja 14, 00530 Helsinki 2/9

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI LUOVUTETTAVA TONTTI 2013

NAANTALIN KAUPUNKI LUOVUTETTAVA TONTTI 2013 NAANTALIN KAUPUNKI LUOVUTETTAVA TONTTI 2013 ITÄ IMMANEN 529 28 25 5 . NAANTALI Luovutettava tontti 2013. ITÄ-IMMANEN 529-28-25-5. Sijaintikartta ITÄ-IMMANEN LUOVUTETTAVA TONTTI SYKSY 2013 14.3.2007BM K.osa

Lisätiedot

Vuokranantaja: Kangasalan kunta 1923299-5 PL 50 36201 Kangasala. xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja: Kangasalan kunta 1923299-5 PL 50 36201 Kangasala. xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 1(6) MAANVUOKRASOPIMUS (malli Savikontie) 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kangasalan kunta 1923299-5 PL 50 36201 Kangasala Vuokralainen: xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto MAANVUOKRASOPIMUS 1. Johdanto 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Vuokralainen Kiinteistö Oy Onnenlähde,

Lisätiedot

perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä

perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä OSAKASSOPIMUS l SOPIMUKSEN OSAPUOLET Kotkan kaupunld Y-tunnus 0160225-7, (jäljempänä myös "Kotka") Kouvolan kaupunki Y-tunnus 0161075-9, (jäljempänä myös "Kouvola") Iitin kunta Y-tunnus 0158766-7 Oäljempänä

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot