OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 222. MUSTA MAALISKUU? Väkivalta ja alkoholin kulutuksen kasvu vuonna 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 222. MUSTA MAALISKUU? Väkivalta ja alkoholin kulutuksen kasvu vuonna 2004"

Transkriptio

1 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 222 Reino Sirén & Martti Lehti MUSTA MAALISKUU? Väkivalta ja alkoholin kulutuksen kasvu vuonna 2004 ENGLISH SUMMARY DID INCREASED ALCOHOL CONSUMPTION LEAD TO MORE VIOLENCE? The impact of 2004 tax cuts and relaxation of import restrictions of alcohol on crimes of violence and disorder Helsinki 2006

2 ESIPUHE Vuosi 2004 oli Suomessa merkittävä alkoholipoliittisten muutosten vuosi. Vuoden alussa muista Euroopan Unionin jäsenmaista tuotavan alkoholin matkustajarajoitukset poistettiin. Tämän toimenpiteen vaikutus voimistui kun Viro liittyi EU:n jäseneksi toukokuun ensimmäisenä päivänä. Jo tätä ennen, maaliskuun alussa, alkoholin valmisteveroa laskettiin alkoholin matkustajatuonnin hillitsemiseksi Virosta. Rajoitusten poistot ja alkoholin hinnan aleneminen johtivat noin 10 prosentin kasvuun alkoholin kokonaiskulutuksessa edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi kulutuksen rakenne väkevöityi, koska hinnanalennus oli tuntuvin väkevissä alkoholijuomissa. Alkoholin kulutuksen kasvun myötä erilaisten alkoholihaittojen ennustettiin lisääntyvän. Väkivalta on voittopuolisesti alkoholia runsaasti käyttävään väestönosaan keskittyvä ongelma. Yksittäisissä väkivaltatilanteissa alkoholin osuus on näkyvä tekijän ollessa usein päihtynyt. Toisaalta on muun muassa Pohjoismaisissa tutkimuksissa saatu tukea sille, että väestötasolla, alkoholin kokonaiskulutuksen muutokset ja väkivaltarikollisuuden tason muutokset ovat yhteydessä toisiinsa. Käsillä olevassa tutkimuksessa selvitämme, millaisia muutoksia väkivaltarikollisuudessa ja eräissä häiriökäyttäytymisen muodoissa tapahtui alkoholin kulutuksen nopean kasvun yhteydessä vuonna Aineistonamme ovat tiedot kuukausittain poliisin tietoon tulleista henki- ja pahoinpitelyrikoksista väliseltä ajalta. Tärkeänä lisäresurssina käytössämme on ollut henkirikollisuuden kansallinen seurantajärjestelmä, joka perustettiin Oikeuspoliittinen tutkimuslaitoksen aloitteesta vuonna 2002 ja jota laitos ylläpitää yhdessä Poliisiammattikorkeakoulun ja sisäasiainministeriön poliisiosaston kanssa. Järjestelmä osoittautui varsin hyödylliseksi vuoden 2004 alkoholipoliittisten muutosten väkivaltavaikutusten paikantamisessa ja täsmentämisessä. Kolmantena lähteenä olemme analysoineet poliisin hälytys- ja kenttätehtävien määriä ennen ja jälkeen alkoholin kulutusmuutosten. Kiitämme erikoissuunnittelija Juha Heleniusta sisäasiainministeriön poliisiosastosta, joka kokosi ja toimitti käyttöömme tiedot poliisin hälytys- ja kenttätehtävistä vuodesta 1998 lähtien Helsingissä ja koko maassa lääneittäin. Kiitämme myös aktuaari Jorma Kalliota Tilastokeskuksesta, jolta saimme tutkimustamme varten aikaisemmin julkaisemattomat tiedot henki- ja pahoinpitelyrikosten määristä kuukausittain ja tapahtumapaikan mukaan eriteltynä. Tutkimusjohtaja Janne Kivivuori ja kaksi ulkopuolista anonyymia asiantuntijaa ovat antaneet arvokasta palautetta tutkimuksen käsikirjoituksesta. Julkaisun viimeistelystä ja taitosta on huolehtinut osastosihteeri Eira Mykkänen. Tutkimuksen englanninkielisen tiivistelmän kieliasun on tarkastanut OTT Vivan Storlund. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2006 Reino Sirén erikoistutkija Martti Lehti tutkija

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO ALKOHOLIN KULUTUSMUUTOKSET VUONNA Alkoholin tilastoitu kulutus... 4 Mitä tapahtui maaliskuun alussa?... 6 Alkoholin myynnin alueelliset erot... 7 Matkustajatuonti vuonna ALKOHOLI JA VÄKIVALTA... 9 Alkoholi ja aggressio... 9 Alkoholi väkivaltatilanteissa Alkoholin kulutus, saatavuus ja väkivaltarikollisuus Historialliset kokemukset Suomessa Kokemuksia muista Pohjoismaista VAIKUTUSANALYYSIN LÄHTÖKOHTIA JA HYPOTEESEJA TUTKIMUKSEN TAVOITE, AINEISTO JA MENETELMÄT POLIISIN TIETOON TULLUT VÄKIVALTA ENNEN JA JÄLKEEN ALKOHOLIN KULUTUSMUUTOKSIA Henkirikokset Henkirikosten määrällinen kehitys Interventioanalyysi Henkirikokset tapahtumapaikan mukaan Henkirikollisuuden rakenteelliset muutokset Alkoholin väärinkäyttäjien rikollisuus Rikollisuuden tyyppirakenne Rikososapuolet Yhteenveto henkirikoksista Henkirikoksen yritykset ja törkeät pahoinpitelyt Pahoinpitelyrikokset Pahoinpitelyrikokset yksityisellä paikalla Ravintolapahoinpitelyt Pahoinpitelyrikokset yleisellä paikalla Väkivaltarikollisuuden alueelliset muutokset Pahoinpitelyt ja lievät pahoinpitelyt Törkeät pahoinpitelyt ja henkirikoksen yritykset Henkirikollisuus Yhteenveto... 64

4 7 POLIISIN HÄLYTYS- JA KENTTÄTEHTÄVÄT HELSINGISSÄ Hälytys- ja kenttätehtävät Helsingissä vuosina Pahoinpitely, tappelu Perheväkivalta Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta Päihtynyt henkilö Häiritsevä meteli Häiriötä aiheuttava henkilö Kotihälytykset lääneittäin YHTEENVETOA JA KESKUSTELUA KIRJALLISUUS LIITE SUMMARY... 97

5 1 JOHDANTO Vuonna 2004 Suomessa tapahtui kolme alkoholijuomien kulutukseen vaikuttanutta muutosta. Tammikuun alussa poistettiin Suomeen muista EUmaista saapuvien matkustajien alkoholijuomien verovapaata tuontia rajoittaneet kiintiöt, maaliskuun alusta alkoholijuomien valmisteveroja alennettiin keskimäärin 33 prosenttia ja toukokuun alussa alkoholijuomia koskevat tuontirajoitukset poistuivat myös Viron matkaajilta Viron liityttyä EU:n jäseneksi. Maaliskuun veronalennuksen tarkoituksena oli hillitä Viron EUjäsenyyden seurauksena odotettavissa ollutta alkoholijuomien matkustajatuonnin kasvua. Alennus painotettiin väkeviin juomiin (alkoholipitoisuus yli 22 tilavuusprosenttia), joissa hintaero Viroon oli suurin. Myös välituotteiden, kuten väkevien viinien (alkoholipitoisuus enintään 22 tilavuusprosenttia) ja oluen veroja alennettiin tuntuvasti. Verojen alentamisen seurauksena alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat alenivat keskimäärin 20 prosenttia ja anniskeluhinnat neljä prosenttia. Alkoholin tuontikiintiöiden poistamisen ja Viron EU-jäsenyyden seurauksena alkoholin matkustajatuonti lisääntyi noin kahdella kolmasosalla edellisvuodesta (STTV ja Stakes 2004; 2005; Österberg 2005). Muutosten seurauksena alkoholijuomien tilastoitu kulutus kasvoi vuonna 2004 kuusi ja puoli prosenttia edellisvuodesta ollen 8,2 litraa 100 prosenttista alkoholia asukasta kohden. Alkoholin tilastoimaton kulutus, lähinnä matkustajien tuoma alkoholi, lisääntyi neljänneksellä, ollen 2,1 litraa asukasta kohden. Alkoholin kokonaiskulutuksen kasvu vuodesta 2003 oli 9,9 prosenttia, eli kokonaiskulutus oli 10,3 litraa 100 prosenttista alkoholia asukasta kohden. Vuonna 2005 alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kasvu jatkui edelleen, mutta loivempana (+2,5 %) (STTV ja Stakes 2005; 2006). Alkoholin kulutuksen tason (ja rakenteen) yhteys erilaisiin alkoholihaittoihin on todettu kansainvälisesti lukuisissa tutkimuksissa (ks. esim. Babor ym. 2003; Holder 2005; Rossow 2000). Tämän vuoksi esimerkiksi Pohjoismaissa on tutkittu paljon, miten alkoholin saatavuudessa tapahtuneet nopeat muutokset ovat vaikuttaneet alkoholin kulutukseen ja alkoholin käytöstä johtuviin haittoihin (Room ym. 2002; Room 2004). Käsillä olevan tutkimuksen lähtökohtana on tieto, että alkoholin kulutus kasvoi selvästi

6 2 vuoden 2004 toimenpiteiden seurauksena. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää liittyikö kulutuksen kasvuun välittömiä muutoksia pahoinpitely- ja henkirikollisuuden määrässä tai piirteissä tai muussa alkoholiin kytkeytyvässä häiriökäyttäytymisessä.

7 2 ALKOHOLIN KULUTUSMUUTOKSET VUONNA 2004 Vuoden 2004 alkoholipoliittisten toimenpiteiden vaikutukset riippuvat siitä, millaisia kulutusmuutoksia vuoden 2004 aikana ja myöhemmin on tosiasiassa tapahtunut. Kuten edellä todettiin, vuositasolla alkoholin kulutuksen kokonaiskasvuksi on arvioitu noin kymmenen prosenttia. Vaikutusanalyysissa kulutusmuutokset on kuitenkin syytä eriyttää ajallisesti tarkemmin, jotta voitaisiin osoittaa, että mahdollinen lisääntyminen haitoissa vastaa ajallisesti muutoskohtia alkoholin kulutuksessa. Vaikutusanalyysin peruslähtökohta on se, että vain kulutuksen kasvun kanssa samanaikaiset tai ajallisesti sitä seuraavat haitat voidaan laskea alkoholin kulutuksen kasvun vaikutuksiksi 1. Ensimmäinen ajankohta, jolloin alkoholin saatavuutta helpotettiin, oli Oleellista on, kuinka paljon alkoholin matkustajatuonti lisääntyi heti vuoden alussa ja kuinka paljon se lisäsi, vai lisäsikö ollenkaan, kokonaiskulutusta (matkustajatuonti saattoi nimittäin samanaikaisesti vähentää kotimaan myyntiä, jolloin kokonaiskysyntä säilyi ennallaan). Alkoholijuomien veronalennukset tulivat voimaan Kuinka paljon alkoholin halpeneminen lisäsi kotimaan vähittäis- ja anniskelumyyntiä? Entä lisäsikö alkoholijuomien matkustajatuonti Virosta vielä kokonaiskulutusta jälkeen? Haittavaikutusten odotettavissa oleva määrä eri ajankohtina riippuu siitä, kuinka paljon alkoholin kulutus ajankohtien jälkeen tosiasiassa kasvoi. Lisäksi on merkitystä sillä, olivatko muutokset pysyviä niin, että kulutus jäi kunkin ajankohdan jälkeenkin uudelle korkeammalle tasolle. On siis haittojen ilmenemisen kannalta oleellista, kuinka paljon suomalaiset lisäsivät juomistaan tammi-helmikuussa 2004, kuinka paljon maaliskuussa 2004 ja kuinka paljon vielä toukokuussa 2004? Olennaista väkivaltavaikutusten kannalta on lisäksi se, miten alkoholin kulutuksen kasvu jakautui alueellisesti ja mitkä väestöryhmät lisäsivät erityisesti kulutustaan. 1 On vaikea kuvitella, miten alkoholin tuleva hinnanalennus tai kulutuksen kasvuun liittyvät odotukset olisivat voineet lisätä väkivaltaa jo ennen muutoksia.

8 2 Alkoholin tilastoitu kulutus Alkoholin kokonaiskulutus muodostuu tilastoidusta ja tilastoimattomasta kulutuksesta. Tilastoitu kulutus koostuu Alkon myymälöiden, päivittäistavarakaupan ja kioskien vähittäismyynnistä sekä alkoholin anniskelumyynnistä. Tilastoimattoman kulutuksen merkittävin osa on matkustajien ulkomailta tuoma alkoholi (2004: 1,5 litraa 100 prosenttista alkoholia). Tilastoimatonta kulutusta ovat lisäksi alkoholin kotivalmistus ja alkoholin salakuljetus. Niiden merkitys kokonaiskulutuksen ja vuoden 2004 muutosten arvioinnin kannalta on varsin pieni (2004: 0,4 litraa 100 prosenttista alkoholia). Kotivalmistuksen ja salakuljetuksen kautta kulutukseen tulleen alkoholin kokonaismäärän arvioidaan vähentyneen vuonna 2004 runsaan kolmanneksen (Österberg 2005) Tammi Maalis Touko Heinä Syys Marras Kuvio 1 Alkoholin tilastoidun kulutuksen muutos vuonna 2004 edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna (%) (Lähteet: STTV 2005; Österberg 2005) Alkon myynniksi tilastoidaan Alkon myymälöistä ostetut alkoholijuomat. Päivittäistavarakauppojen ja ravintoloiden myynnistä ei ole ajallisesti yhtä tarkkoja tietoja, koska myynnin tilastointi perustuu niiden omiin alkoholi-ostoihin eikä kuluttajille myytyihin alkoholijuomiin. Kuukausittaisen myynnin kehitys vuonna 2004 vuoteen 2003 verrattuna käy ilmi kuviosta Alkoholijuomien tilastoimatonta kulutusta seurataan haastattelututkimuksilla sekä tarkastelemalla matkustuksen kehitystä ja alkoholijuomien vientiä. Nykyisin käytetään hyväksi myös Viron valtion alkoholitulojen kehitystä koskevia tilastoja (Österberg 2005). 3 Helmi- ja maaliskuun luvut perustuvat Esa Österbergin arvioon (Österberg 2005, ).

9 Kotimaassa alkoholia ostettiin tammikuussa 2004 liki saman verran kuin edellisvuoden tammikuussa (vähittäis- ja anniskelukulutus puhtaaksi alkoholiksi muutettuna). Ottaen huomioon päivittäistavarakaupan ja ravintoloiden alkoholivarastojen muutokset on Österberg arvioinut, että helmikuussa oli myynnissä jopa hienoista laskua ( 2 %). Veronalennuksen jälkeen maaliskuussa myynti kasvoi 17 prosenttia edellisvuodesta. Huhtikuussa tilastoidun kulutuksen kasvu oli 11 prosenttia, toukokuussa kuusi prosenttia ja kesäkuussa 10 prosenttia edellisvuoden vastaavista kuukausista (STTV 2005). Kasvun hiipumisen eräänä syynä oli ilmeisestikin matkustajatuonnin lisääntyminen Virosta. Heinäkuussa alkoholin tilastoitu kulutus laski neljä prosenttia edellisvuodesta. Kulutuksen vähenemisen selittää osaksi heinäkuun kylmä ja kostea sää (väheneminen koski erityisesti oluen ja siiderien myyntiä) 4. Marraskuussa oli uusi kulutuspiikki: myynti kasvoi 15 prosenttia edellisvuodesta. 5 Alkoholin kulutus siis kasvoi vuonna 2004, mutta kehitys oli vähittäismyynnissä ja anniskelumyynnissä eri suuntaan. Vähittäismyynti lisääntyi 8,8 prosenttia, mutta anniskelumyynti väheni 3,8 prosenttia (STTV 2005). Ravintolajuominen siis väheni vaikka veronalennus laski myös anniskeluhintoja. Tällä on merkitystä kun otetaan huomioon, että alkoholisidonnaisen väkivallan määrä riippuu myös millaisissa ympäristöissä, seurassa ja tilanteissa alkoholin nauttiminen tapahtuu. Vuonna 2004 alkoholijuomien nauttiminen (ja kulutuksen kasvu) siirtyi yhtä selvemmin yleisistä anniskelupaikoista yksityisalueille eli vähemmän kontrolloituihin juomistilanteisiin. Paitsi, että kokonaiskulutus kasvoi, alkoholin kulutusrakenne väkevöityi, sillä väkevien alkoholijuomien ja välituotteiden hinnat laskivat ja litramyynti kasvoi eniten (muutos vuoteen 2003 volyymilitroina: tislatut alkoholijuomat +17,3 %, väkevöidyt viinit +15,1 %, viinit ym. 3,2 % ja oluet +7,2 % (STTV 2005)). 3 4 Sekä päivittäistavarakaupan myynti että ravintoloiden anniskelumyynti vähenivät heinäkuussa 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Väkevien juomien kulutukseen sää ei kuitenkaan suuremmin vaikuttanut; Alkon myynti lisääntyi heinäkuussakin 13 prosenttia (Österberg 2005, 286). 5 Alkoholin kuukausittaiseen myynnin vaihteluun vaikuttaa myös kulutuksen vaihtelusta riippumattomia seikkoja kuten myyntipäivien lukumäärä, paremmin trendinomaisia kulutusmuutoksia kuvaavassa viikkomyynnissä marraskuun kulutuspiikkiä ei esiinny. Väkivallan ja alkoholin kulutuksen yhteyksien tarkastelun kannalta tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, sillä kulutuksen ja väkivallan teon välinen aikaviive on yleensä vähäinen.

10 4 Mitä tapahtui maaliskuun alussa? Kuluttajat siis reagoivat maaliskuun hinnanalennuksiin lisäämällä kulutustaan kuudenneksella (17 %). Kulutuksen kasvun vaikutusten kannalta kiinnostavaa on se, mitä alkoholin kulutuksessa tapahtui välittömästi veronalennukseen liittyen. Österberg (2005) on tarkastellut Alkon viikkomyyntiä vuonna Vuoden 2004 tammi- ja helmikuussa Alkon koko maan viikkomyynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna parin prosentin vauhdilla. Veronalennusviikolla (10) Alko myi alkoholia yli 40 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Viinojen ja muiden väkevien alkoholijuomien myynti kasvoi huikeat 70 prosenttia. Maaliskuun toisella viikolla (11) myynnin kasvu hidastui 20 prosenttiin ja vakiintui tälle tasolle huhtikuun alkupuolelle saakka (viikot 12 14). Väkevien juomien myynti kasvoi 35 prosenttia viikoilla Huhtikuun toisella viikolla koko myynnin kasvu aleni 17 prosenttiin ja väkevien juomien 30 prosenttiin. Toukokuun alussa Alkon myynnin kasvuvauhti alkoi hidastua selvästi. Heinäkuun loppupuolella koko myynnin kasvu tasaantui 10 prosentin ja väkevien juomien myynnin kasvu 20 prosentin tienoille pysytellen tällä tasolla joulukuun alkuun saakka (Österberg 2005, ). Alkoholin muu kotimainen myynti muuttui suunnilleen samalla tavoin kuin Alkon myymälämyynti, vaikka muutokset eivät olleet yhtä rajuja. Tammi-helmikuussa kulutus pysyi ennallaan, maaliskuussa tapahtui selvää kasvua joka kuitenkin jo huhtikuussa hieman vaimeni. Kulutus oli kuitenkin myös vuoden 2004 jälkimmäisellä puoliskolla selvästi edellisvuoden kulutusta suurempaa, vaikka suurehkoa vaihtelua esiintyikin kuukaudesta toiseen (STTV 2005; Österberg 2004). Voidaan olettaa, että alkoholia ei hinnanalennuksen jälkeen joka tiedettiin pysyväksi juurikaan ole ostettu varastoon vaan se on myös nautittu kohtuullisen nopeasti hankkimisen jälkeen. Alkon myyntiluvuista voi siten päätellä, että suomalaiset joivat tuntuvasti tavanomaista enemmän alkoholia maaliskuun alussa ja nimenomaan viinaa ja muita väkeviä juomia. Maaliskuun parin ensimmäisen viikon juomapiikin jälkeen alkoholiostot vähenivät, mutta alkoholia ostettiin ja kaikesta päättäen myös juotiin jatkossa selvästi edellisvuotta runsaammin ja humalahakuisemmin. Sen perusteella mitä alkoholin ja väkivallan yhteydestä tiedetään, oli perusteltua odottaa, että väkivallantekojen ja muiden alkoholiin kytkeytyvien haittojen määrä lisääntyisi heti maaliskuun ensimmäisinä viikkoina. Maaliskuun alun muutokset ovat tästä syystä erityisen mielenkiinnon kohteena myös tässä tutkimuksessa. Myynnin rakenteen perusteella voidaan myös esittää olettamus siitä ketkä erityisesti lisäsivät juomistaan. Maaliskuun alun rankempi juominen ei

11 ehkä tapahtunut kovin leveällä kuluttajarintamalla. Viinan osuuden kasvu viittaa siihen, että alentuneita hintoja hyödynsivät ensimmäisinä ne, jotka olivat tottuneet juomaan viinaa ja jotka hintojen alennuttua saattoivat lisätä tavanomaista kulutustaan käyttämättä siihen lisää rahaa. Osaksi juomarakenteen muutoksessa lienee kyse myös juomalajin korvautumisesta, eli aikaisemmin halvimpia hedelmäviinejä humaltumistarkoituksessa käyttäneet ovat siirtyneet halventuneeseen viinaan (Österberg 2005). Kyse näyttäisi olevan paljolti samasta käyttäjäkunnasta. Alkoholin hinnanlasku näyttää vaikuttaneen eniten alkoholin suurkuluttajien käyttötottumuksiin ja kulutuksen määrään. Tätä tukee epäsuorasti myös vuosina 2003 ja 2004 tehty paneelitutkimus, eli samoille henkilöille lähetetty kysely. Sen mukaan alkoholin hinnanalennus ja matkustajatuonnin vapautuminen on vaikuttanut yllättävän vähän väestön valtaosaa edustavien kuluttajien alkoholinkäyttötottumuksiin. Kyselyyn osallistuneiden arviot omasta kulutuksestaan (tai haitoista) eivät olleet suurempia vuonna 2004 kuin vuonna Miehet päinvastoin raportoivat vähemmän humalakulutusta ja sekä miehet että naiset vähemmän haittoja vuonna 2004 kuin vuonna 2003 (Mustonen ym. 2005, ). Näyttää siten siltä, että jokin muu ryhmä kuin paneelitutkimukseen osallistuneet keskivertokuluttajat on vastannut alkoholiostojen kasvun pääosasta. 5 Alkoholin myynnin alueelliset erot Ennakoitaessa alkoholin kulutuksen kasvun vaikutuksia väkivaltaan, on syytä ottaa huomioon myös alueellinen näkökulma. Hinnanalennuksen suhteen maan kaikki osat olivat tasavertaisia, mutta alkoholin matkustajatuonnin vapautuminen on hyödyttänyt eniten niitä, jotka voivat tehdä ostosmatkansa Viroon kohtuullisin kustannuksin ja kohtuullisessa ajassa. Pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen asukkaat ovat tässä suhteessa muita edullisemmassa asemassa. Toisaalta kuluttajat ovat saattaneet eri puolilla maata reagoida Alkon hinnanalennuksiin eri tavoin alueellisista alkoholin käyttökulttuureista riippuen. Alkon myyntitietojen mukaan myynnin muutokset olivat sekä kokonaiskulutuksen että juomaryhmittäin tarkasteltuna hyvin samankaltaisia maan eri osissa (Österberg 2004, 42). 6 Tiettyjä eroja kasvunopeudessa kuitenkin esiintyi. Väkevien alkoholijuomien myynnin kasvu oli vuoden 2004 maalis-huhtikuussa rajuinta Pohjois-Suomessa (+49 %) ja Kaakkois-Suomessa (+40 %). Alhaisinta puolestaan Pirkanmaalla, Länsi-Suomessa ja Uudella- 6 Alkon myynti kattaa vain noin 40 prosenttia kokonaiskulutuksesta.

12 6 maalla (+35 %), touko-kesäkuussa myynnin kasvu keskittyi niinikään Pohjois-Suomeen (+36 %) ja Kaakkois-Suomeen (+19 %). Keskimääräistä nopeampaa se oli tuolloin myös Pohjanmaalla, Länsi-Suomessa ja Helsingissä (+19 %). Heinä-elokuussa kärjessä oli edelleen Pohjois-Suomi (+44 %), toisena oli nyt Helsinki (+21 %) ja kolmantena Pohjanmaa (+19 %) (Österberg 2004). Pohjois-Suomen korkeita lukuja selittää osin ruotsalaisten ja norjalaisten ostosmatkailu. On kuitenkin luultavaa että myös kotimaisen kulutuksen kasvu oli alueella keskimääräistä nopeampi. Etelä-Suomessa kotimaan alkoholimyyntiä (etenkin toukokuun 2004 jälkeen) on puolestaan hillinnyt matkustajatuonnin lisääntyminen Virosta. Kulutuksen kasvunopeuden osalta maa jakautui siten karkeasti kahteen osaan: kulutuksen kasvu oli erittäin nopeaa Pohjois-Suomessa, pääkaupunkiseudulla, Kymenlaaksossa ja vanhan Vaasan läänin alueella, muualla maassa se oli vain nopeaa. Matkustajatuonti vuonna 2004 Tarkkoja tietoja ulkomailta tuodun alkoholin määristä ja tuonnin ajallisesta kehityksestä ei ole, vaan tiedot perustuvat matkustajille tehtyihin haastattelututkimuksiin sekä alkoholijuomien vientiä ja Viron valtion alkoholituloja koskeviin tilastoihin (Österberg 2005). Näiden lähteiden perusteella matkustajatuonnin arvioidaan puhtaaksi alkoholiksi muutettuna lisääntyneen kahdella kolmanneksella vuonna 2004, eli kasvaneen 0,9 litrasta lähes 1,5 litraan asukasta kohti (Österberg 2005). Yli puolet kaikesta tuontialkoholista on nykyisin peräisin Virosta. Ruotsinlaivoilta ostetun alkoholin osuus on laskenut. Matkustajakyselyt viittaavatkin siihen, että vuoden alussa vapautunut tuonti ei vielä oleellisesti lisännyt suomalaisten alkoholin kulutusta, vaan matkustajatuonnin kokonaiskasvu vuonna 2004 ajoittui pääasiassa toukokuusta vuoden loppuun ulottuvalle ajan jaksolle (Tilastokeskus 2005). Toukokuun 2004 alussa näyttäisi tapahtuneen selvä lisäys suomalaisten alkoholihankinnoissa, joka ei näy myyntitilastoissa 7. On vaikea varmuudella sanoa, miten suuri vaikutus tällä oli kokonaiskulutukseen, koska matkustajatuonti Virosta on osittain korvannut Alkon kotimaan myyntiä. Joka tapauksessa toukokuun alku on maaliskuun alun lisäksi syytä ottaa tarkastelun kohteeksi vaikutusanalyysissa. Sitä paitsi, ulkomailta alkoholia tuoneet (ja sillä kulutustaan lisänneet) ovat taustaltaan osin erilaisia kuluttajia kuin kotimaassa alkoholiostojaan lisänneet. Tällä seikalla voi olla merkitystä alkoholihaittojen ajallisessa esiintyvyydessä. 7 Näin siinä tapauksessa, että matkustajatuontia koskeva arvio pitää paikkansa. On erimielisyyttä siitä, kasvoiko matkustajatuonti Virosta tosiasiassa näin paljon (Sandelin Johan 2005; Yhteiskuntapolitiikka 70(2005):4).

13 3 ALKOHOLI JA VÄKIVALTA Miksi on ylipäätään mielekästä tutkia alkoholireformin mahdollisia vaikutuksia väkivaltarikollisuuteen? Syynä on se, että viimeisten sadan vuoden aikana jokaiseen merkittävämpään alkoholin kulutuksen kasvukauteen on maassamme liittynyt myös tuntuvaa väkivaltarikollisuuden lisääntymistä. Alkoholi ja aggressio Alkoholin ja väkivallan yhteyttä voidaan tarkastella sekä yksilö- että yhteisötasolla. Toisaalta alkoholinkäytöllä on välittömän tilannesidonnaisen vaikutuksen lisäksi myös pitemmän ajan kuluessa syntyvä taustavaikutus väkivaltaan. Länsimaissa on havaittu yksilötasolla selvä tilastollinen yhteys alkoholin kulutuksen, päihtymisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen välillä. Alkoholin ja väkivallan yhteydelle voidaan esittää useita teoreettisia selitysmalleja (ks. Pernanen 1981). Periaatteessa yhteys voi johtua siitä, että alkoholi ja juopumus lisäävät suoraan väkivaltaista käyttäytymistä alkoholin farmakologisista ominaisuuksista johtuen. Toisaalta on mahdollista, että taipumus aggressiivisuuteen ja runsaaseen alkoholin käyttöön ovat samanaikaisia taipumuksia ja alkoholi vahvistaa aggressiivisia reaktioita. Yhteyden taustalla voi olla myös jonkin kolmas kummallekin käyttäytymismuodolle yhteinen mutta niistä erillinen tekijä (Graham ym. 1998; Heilig 1996, 7 8; Lenke 1990, 3 16). Yksimielisyyttä alkoholin ja väkivallan yhdistävistä mekanismeistä ei ole olemassa, mutta tutkimuskirjallisuudessa on esitetty muun muassa seuraavia: 1) Alkoholi (päihtymys) poistaa estoja ja alentaa väkivaltaisen käyttäytymisen kynnystä (Aho 1976, 8; Bruun 1972, , ; Heilig 1996, 7 8; Lenke 1990, 6 16, 22 25; Skog & Björk 1988, 2); 2) Alkoholi kiihottaa aivotoimintaa ja vahvistaa väkivaltaisia reaktioita (Aho 1976, 8; Bruun 1972, , ; Heilig 1996, 7 8; Lenke 1990, 6 16, 22 25; Skog & Björk 1988, 2);

14 10 3) Päihtymys heikentää keskittymiskykyä ja informaation vastaanotto- ja työstämiskykyä tehden päihtyneen kyvyttömäksi ottamaan vastaan aggressiota hillitseviä ärsykkeitä. Siirretyn aggression teorian mukaan henkilön, joka ei ole kyennyt reagoimaan mielestään tyydyttävästi alkuperäiseen ärsytykseen, aggressio voi laueta myöhemmästä, triviaalistakin syystä ja kohdistua täysin ulkopuoliseen henkilöön (Aho 1976, 8; Bruun 1972, , ; Heilig 1996, 7 8; Lenke 1990, 6 16, 22 25; Pedersen et al. 2002, ; Skog & Björk 1988, 2); 4) Väkivaltainen käyttäytyminen on joissakin kulttuureissa sosiaalisesti hyväksyttyä/edellytettyä humalassa (Aho 1976, 8; Bruun 1972, , ; Heilig 1996, 7 8; Lenke 1990, 6 16, 22 25; Skog & Björk 1988, 2); 5) Biologinen perimä saattaa altistaa väkivaltaisille käyttäytymismalleille ja alkoholismille. Eläinkokeissa on osoitettu että apinoilla tietyn tyyppinen, perinnöllisesti määräytyvä aivojen aineenvaihdunta altistaa samanaikaisesti, paitsi väkivaltaiselle käyttäytymiselle, myös sosiaalisten normien rikkomiselle ja alkoholismille (Heilig 1996, 8 12). 6) Heikko itsehillintäkyky altistaa samanaikaisesti sekä päihteiden väärinkäytölle että kaiken tyyppiselle epäsosiaaliselle käyttäytymiselle. Muun muassa Gottfredson ja Hirschi (1990) ovat esittäneet että kaiken tyyppinen riskikäyttäytyminen, esimerkiksi päihteiden käyttö, onnettomuusalttius, seksuaalinen aktiivisuus ja rikollisuus, juontuu loppujen lopuksi puutteelliseen itsehillintäkykyyn (ks. myös Uihlein 1994; Sampson & Laub 1993, ). Nykykäsitys on, että alkoholisidonnaisessa väkivallassa on kyse usean tekijän yhteisvaikutuksesta. Näyttäisi siltä, että on ihmisiä joilla on samanaikainen taipumus sekä alkoholin runsaaseen kertajuomiseen että väkivaltaisuuteen ja humaltuminen voimistaa heidän aggressiivisuuttaan (Graham ym. 1996; 1998; Chermack & Giancola 1997; McMurran 1999). Myös alkoholihumalaan ja aggressiiviseen käyttäytymiseen liittyvät yksilökohtaiset ja sosiokulttuuriset odotukset ja normit ( humalassa saa tapella ) saatavat edesauttaa väkivaltatilanteiden syntyä (Graham ym. 1998). Lisäksi väkivaltaa edeltää usein väkivallan tekijän ja uhrin vuorovaikutus, jossa myös uhrin käyttäytyminen (ja päihtymys) voi olla sytyke väkivallalle (Graham ym. 1996; 1998).

15 Alkoholi väkivaltatilanteissa Väkivaltatilanteita tarkasteltaessa alkoholin rooli näkyy siinä, että suuri osa niin väkivallantekijöistä kuin rikoksen uhreistakin on ollut tekohetkellä alkoholin vaikutuksen alainen. Poliisin rekisterimerkintöjen mukaan alkoholihumalassa olleiden tekijöiden osuus on viime vuosina ( ) ollut henkirikoksissa 64 prosenttia, henkirikosten yrityksissä 70 prosenttia ja pahoinpitelyrikoksissa 71 prosenttia. Henkirikoksissa humalaisten tekijöiden määrä on pysynyt verraten vakaana 1990-luvun alun jälkeen (Lehti & Kivivuori 2004b). Pahoinpitelyrikoksissa alkoholitapausten osuus pysytteli koko 1980-luvun noin 60 prosentissa, mutta kasvoi voimakkaasti vuosina vakiintuen uudelle korkeammalle tasolle (Kivivuori & Aromaa 2001; Sirén 2000; Kivivuori & Salmi 2005). Tarkemmin alkoholin osuutta henkirikollisuudessa on selvitetty tutkimuksessa jossa käytiin läpi kaikki vuosina tehdyt henkirikokset (Lehti 2002). Tutkimusajanjakson henkirikoksista noin puolet liittyi syrjäytyneiden miesten alkoholinkäyttötilanteisiin. Toisen päätyypin, runsaan kolmanneksen muodostavat perhe- ja parisuhdetapot. Sekä miessyyllisistä että -uhreista oli tekohetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena neljä viidestä (80 prosenttia). Kyse oli yleensä vahvasta, 1,5 3,0 promillen humalasta. Naissyyllisistä humalassa oli puolet (tämän lisäksi neljännes huumeessa tai lääkehumalassa) ja naisuhreistakin vajaat 60 prosenttia. Pääosa rikosten osapuolista, sukupuolesta riippumatta, oli ainakin jonkinasteisia alkoholin ongelmakäyttäjiä. Tätä osoittaa se, että miessyyllisistä 60 prosenttia ja naissyyllisistä 30 prosenttia oli aiemmin tuomittu ainakin kerran myös rattijuopumuksesta. Sekä syrjäytyneiden miesten keskinäisissä henkirikoksissa että perhe- ja parisuhdeväkivallassa osapuolten sosiaalinen tausta oli melko samanlainen. Myös viimeksi mainittu väkivalta painottui perheisiin, joissa ainakin toinen puolisoista, usein kumpikin, oli työelämästä syrjäytynyt sekä pitkäaikainen alkoholin ongelmakäyttäjä (Lehti 2002). Alkoholin käytön ja päihtymyksen merkitys väkivaltatilanteisiin joutumisessa on todettavissa myös tavallisten kansalaisten kokemaa väkivaltaa selvittävissä väestöhaastattelututkimuksissa. Niiden perusteella voidaan sanoa, että väkivaltatilanteista ainakin kahdessa kolmesta alkoholi on mukana niin, että joko tekijä, uhri tai molemmat ovat päihtyneitä (Sirén 2000; 2005; Kivivuori & Salmi 2005). Väestöhaastattelututkimusten perustuloksia on se, että alkoholin käyttötiheys ja etenkin humalakäyttö on yhteydessä väkivaltakokemusten yleisyyteen. Alkoholin viikoittainen tai sitä tiheämpi humalakäyttö kasvattaa väkivallan uhriksi joutumisen riskiä yli kolminkertaiseksi verrattuna niihin, 11

16 12 jotka eivät ole käyttäneet alkoholia vuoden aikana kertaakaan humaltumiseen saakka (Aromaa & Heiskanen 1996). Alkoholin kulutus, saatavuus ja väkivaltarikollisuus Alkoholin käytön, päihtymyksen ja väkivaltarikollisuuden yhteyttä ei ole havaittu ainoastaan ihmisyksilöillä vaan myös ihmisyhteisöissä. Tutkimustulokset osoittavat lisäksi, että eroavuudet juomakulttuureissa ja -tavoissa saattavat vahvistaa yhteyksiä. Rossow (2001, 83 85) on neljätoista Euroopan maata käsittäneessä tutkimuksessaan todennut, että niistä useimmissa vallitsi merkittävä tilastollinen yhteys alkoholin kulutustason ja henkirikollisuuden tason välillä. Yhteys oli vahvin Pohjoismaissa ja heikoin Välimeren maissa. Lenke, Skog, Björk ja Sirén ovat puolestaan osoittaneet, että Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on jo pitkään vallinnut selvä korrelaatio alkoholin kulutuksen vuotuisten muutosten ja väkivaltarikollisuuden tason vaihteluiden välillä. Norjaa ajanjaksona koskevassa analyysissa Skog ja Björk saivat tuloksen jonka mukaan yhden litran lisäys asukasta kohti lasketussa alkoholin kulutuksessa (puhtaaksi alkoholiksi muutettuna) tuotti 16 prosentin lisäyksen väkivaltaan. Mittarina oli väkivaltarikoksista tuomittujen määrä. Ruotsissa Lenke (1989) sovelsi samantapaista aikasarjamallia alkoholinkulutukseen ja väkivaltarikollisuuteen. Lenken analyysin mukaan alkoholin kulutuksen kasvu yhdellä absoluuttialkoholilitralla asukasta kohden (15 59-vuotiaaseen väestöön suhteutettuna) on vuosina vastannut kuuden prosentin kasvua pahoinpitelyrikollisuudessa. Alkoholinkulutus näyttää myös heijastuvan henkirikosten määrään. Lenken mukaan litran lisäys alkoholin keskikulutuksessa on tuottanut 11 prosentin lisäyksen henkirikollisuuden tasoon Ruotsissa (tarkastelu koski aikaväliä ). Tuoreemmassa ruotsalaisessa tutkimuksessa Nordström (1998) raportoi myös alkoholin kulutuksen ja henki- ja pahoinpitelyrikollisuuden tason merkitsevästä yhteydestä ( ). Myös Suomen pahoinpitelyrikollisuuden kehitystä vuosina koskevassa tutkimuksessa alkoholin kulutuksen muutosten havaittiin olevan yhteydessä pahoinpitelyrikollisuuden tason muutoksiin. Analyysin mukaan yhden litran lisäystä alkoholin keskikulutuksessa (absoluuttialkoholia 15 vuotta täyttänyttä kohden) on ajanjaksolla vastannut keskimäärin 13 pahoinpitelyrikoksen lisäys väestön asukasta kohden. Vuoden 2001 pahoinpitelytasolla tämä merkitsisi noin kolmen prosentin lisäystä rikosten määrään (Sirén 2002).

17 Väestötasoisissa, koko maan kehitystä koskevissa aikasarjamalleissa, alkoholinkulutuksen ja väkivallan yhteys vaihtelee vahvuudeltaan siitä riippuen mitä muita tekijöitä on mukana rikollisuuskehitystä selittämässä. Alkoholin kulutustason merkitys voi tulla yliarvioiduksi jos muita pahoinpitelyrikollisuuden kehitykseen vaikuttavia seikkoja ei oteta huomioon. Edellä mainitussa Suomea koskevassa tarkastelussa oli pahoinpitelyrikollisuuden tasonmuutosten selittäjänä myös yleistä taloudellista kehitystä kuvaava yksityisten kulutusmenojen muutos. Sen huomioon ottaminen heikensi alkoholin kulutuksen ja väkivallan yhteyttä (Sirén 2000; 2002). Alkoholin kulutuksen vaikutuksia on arvioitu myös erikseen alkoholin anniskelu- ja vähittäiskulutuksen osalta. Suomea ja Ruotsia koskevien tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että anniskelukulutuksella on jonkin verran vahvempi yhteys pahoinpitelyrikollisuuteen kuin vähittäiskulutuksella (Norström 1998; Sirén 2000; 2002). Henkirikollisuuden tason muutokset ovat seuranneet etupäässä vähittäiskulutuksen muutoksia (Norström 1998). Empiirisestä tutkimuksesta tukea saavan kokonaiskulutusmallin mukaan alkoholin kokonaiskulutuksen kasvaessa kaikki alkoholin käyttäjäryhmät lisäävät kulutustaan suhteellisesti yhtä paljon (Room 2004). Määrällisesti alkoholin käyttöään lisäävät siis yleensä eniten ne, jotka jo aikaisemmin ovat käyttäneet runsaasti alkoholia. Tästä johtuen myös alkoholin lisääntyneen kulutuksen haitat ilmenevät usein selvimmin suurkuluttajien keskuudessa. Väestötason aikasarja-analyyseissa alkoholin kulutuksen ja väkivallan yhdistäväksi mekanismiksi voidaan ajatella yhtäältä alkoholin suurkuluttajien väestöosuudessa ja toiseksi humalahakuisten juomistilanteiden määrässä tapahtuneet muutokset (Rossow 2000, 408). Yllä mainitut tutkimukset ovat keskittyneet tarkastelemaan alkoholin vähittäis- ja anniskelukulutuksen tason ja tason muutosten yhteyttä väkivaltarikollisuuteen. Niissä ei yleensä ole otettu kantaa siihen, mistä havaitut yhteydet johtuvat, eikä myöskään siihen kuinka ne toimivat. Ruotsissa Wikström (1996) on kuitenkin tutkinut myös jälkimmäistä. Tutkimuksessaan Tukholman henkirikollisuudesta vuosina hän on osoittanut että nyky-ruotsissa alkoholin kulutuksen ja väkivaltaisen käyttäytymisen välinen yhteys vallitsee lähes yksinomaisesti vain pienessä työelämästä syrjäytyneiden alkoholistimiesten ryhmässä. Suuretkaan kulutuksen muutokset eivät sen sijaan ole vaikuttaneet väestön pääosan väkivaltakäyttäytymiseen. Myös Suomessa tilanne on viime vuosikymmenten aikana ollut ilmeisesti hyvin samantapainen (Lehti & Kivivuori 2005). Kaiken kaikkiaan, vaikka alkoholin, päihtymyksen ja väkivaltaisen käyttäytymisen yhdistävistä mekanismeista ei vallitsekaan yksimielisyyttä, tutkimustulokset osoittavat sellaisen yhteyden olemassa olon niin yksilöiden kuin ihmisyhteisöjenkin tasolla. Samoin useamman tutkijan eri aikakausina 13

18 14 tekemät tutkimukset näyttävät, että Suomessa ainakin viimeisten sadan vuoden aikana alkoholin kulutuksen äkillistä kasvua on säännönmukaisesti seurannut myös väkivaltarikollisuuden lisääntyminen. Väkivallan ja alkoholin käytön yhteys ei kuitenkaan ole ollut eikä ole identtinen kautta koko väestön, vaan alkoholi ja etenkin henkirikollisuus ovat kohdanneet yleensä vain määrätyissä väestöryhmissä, jotka ovat vaihdelleet aikakausittain. Viime vuosikymmeninä Suomessa alkoholin käytön ja henkirikollisuuden yhteys on ollut kiintein työelämästä syrjäytyneiden suurkuluttajien parissa. Historialliset kokemukset Suomessa Suomessa on viimeisten sadan vuoden aikana ollut kaksi merkittävää, äkillistä alkoholin kulutuksen kasvukautta. Ensimmäinen 1920-luvulla oli seurausta tuolloisesta kieltolaista, 8 joka puutteellisen valvonnan ja laajamittaisen salakuljetuksen johdosta johti alkoholin jakelun vapautumiseen ja kulutuksen rajuun kasvuun erityisesti eteläisessä Suomessa, Vaasa Sortavala - linjan eteläpuolella. Toinen kasvukausi seurasi vuoden 1968 alkoholilain voimaantuloa vuonna 1969, jolloin muun muassa keskioluen vähittäismyynti tuli mahdolliseksi muuallakin kuin Alkon myymälöissä. Verrattuna vuoteen 2004 kyse oli sekä kaksikymmenluvulla että vuonna 1969 huomattavasti rajummasta kulutuksen muutoksesta osin johtuen siitä, että lähtötaso oli vain murto-osa nykyisestä. Alkoholin kulutusta kieltolakiaikana on mahdollista selvittää ainoastaan epäsuorista lähteistä: tulli- ja takavarikkotilastoista sekä alkoholiperäisten kuolemantapausten ja sairauksien määristä, mutta varovaisestikin arvioiden kulutus kasvoi 1920-luvun alussa prosenttia muutamassa vuodessa. Vuotuinen kokonaiskulutus oli korkeimmillaan 2 3 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohti, alle kolmasosa nykyisestä. Sen rakenne oli kuitenkin poikkeuksellinen, sillä pääosa maassa myydystä alkoholista oli yli 90-prosenttista spriitä (Lehti 2001). Myös vuosi 1969 merkitsi erittäin rajua muutosta alkoholin kulutuksessa. Kokonaiskulutus kasvoi yhdessä vuodessa 41 prosenttia, 4,4 litrasta 6,2 litraan puhdasta alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti (Oy Alko Ab vuosikertomukset, ml. arvioitu piilokulutus ks. Mäkelä 1979). Vuonna 2004 kasvu oli 9,4 litrasta 10,3 litraan (STTV ja Stakes 2005). Kulutuksen kokonaistaso on tällä hetkellä yli kaksinkertainen vuoteen 1969 nähden, mutta muutos on tapahtunut hitaasti kolmen vuosikymmenen kuluessa. 8 Kieltolaki oli voimassa

19 Vuosien 1969 ja 2004 alkoholipoliittiset interventiot eroavat oleellisesti toisistaan muutenkin kuin kokonaiskulutuksen kasvun suuruudessa. Vuonna 1969 voimaan tullut uusi alkoholilaki merkitsi myös alkoholin jakeluverkoston merkittävää laajentumista. Keskioluen myyntipaikkojen lukumäärä kasvoi nollasta yli :een vuonna 1969 ja uusia Alkon myymälöitä voitiin perustaa myös maaseudulle. Toisin kuin vuonna 2004, myös alkoholin anniskelukulutus kasvoi voimakkaasti ja suhteellisesti jopa vähittäiskulutusta enemmän (+62 %). Kasvun taustalla oli uusien keskiolutravintoloiden ja baarien perustaminen. A- ja B-oikeuksin varustettujen ravintoloiden ja keskiolutpaikkojen lukumäärä nelinkertaistui vuodesta 1968 vuoden 1969 loppuun mennessä 9. Lisäksi alkoholin ostamista koskevia ikärajoja muutettiin radikaalisti. Aikaisemmin väkijuomia (yli 2,25 painoprosenttia alkoholia) sai myydä vain 21 vuotta täyttäneille. Vuoden 1969 alusta ns. mietojen alkoholijuomien myynti (enintään 22 tilavuusprosenttia alkoholia) sallittiin 18 vuotta täyttäneille ja väkevien juomien 20 vuotta täyttäneille vuotiaiden suomalaisten mahdollisuus hankkia alkoholia laillista tietä kasvoi siten oleellisesti. Vuosina 1968 ja 1969 tehdyn paneelitutkimuksen mukaan alkoholin kulutus kasvoi enemmän kuin myyntitilastot osoittivat ja kaikissa väestön pääryhmissä (+54 %). Kasvu ei kuitenkaan ollut kaikissa väestöryhmissä yhtä suurta (Mäkelä 2002). Juomistiheyttään ja nautittuja alkoholimääriä lisäsivät eniten ne, joiden kulutustaso oli alkuaankin korkea ja muutoksen suuruus oli suunnilleen verrannollinen aiempaan kulutustasoon (Mäkelä 2002). Niin kaksikymmenluvulla kuin vuonna 1969:kin alkoholin kulutuksen kasvuun liittyi samanaikainen raju henkirikollisuuden kasvu. Henkirikoskuolleisuuden asukaslukuun suhteutettu vuotuinen keskitaso oli kaksikymmenluvulla 8,4 uhria asukasta kohti, 66 prosenttia korkeampi kuin vuosina ja 166 prosenttia korkeampi kuin 1900-luvun alkuvuosina. Vuonna 1969 rikollisuustaso kohosi 27 prosenttia ja kasvu jatkui seuraavina vuosina. Poliisin rekisteröimät pahoinpitelyrikokset lisääntyivät myös jyrkästi, 38 prosenttia edellisvuodesta. Jyrkkä kasvu alkoholin kulutuksessa jatkui vuoteen 1974 saakka, samoin myös kasvu pahoinpitelyrikollisuudessa, joka tasaantui vasta 1970-luvun puolivälin jälkeen (Sirén 2000). Lisäksi on merkille pantavaa, että vuonna 1969 lisääntyi ikäryhmittäin eniten vuotiaiden (siis Alkon uuden potentiaalisen asiakaskunnan) väkivalta (+48 %) (Sirén 2003) Anniskelupaikkoja oli vuonna 1968: 968 ja vuonna 1969: Henkirikoksista ja pahoinpitelyrikoksista syytteeseen pannut ikäryhmän kohden vuotiailla kasvua oli 33 prosenttia ja 21 vuotta täyttäneillä 37 prosenttia.

20 16 Kaksikymmenluvulla korkeaan henkirikollisuustasoon vaikutti useita muitakin tekijöitä kuin alkoholiolojen muutos. Rikollisuuden kasvun painottuminen alkoholisidonnaiseen väkivaltaan viittaa kuitenkin siihen, että kulutuksen kasvulla oli oma vaikutuksensa vuosikymmenen poikkeukselliseen väkivaltaisuuteen (Lehti 2001). Myös kuusikymmenluvun lopussa yhteiskunnassa oli alkoholiolojen vapautumisen ohella meneillään useita prosesseja, jotka potentiaalisesti lisäsivät väkivaltarikollisuutta. Kivivuori ja Sirén ovat tutkimuksissaan kuitenkin osoittaneet että alkoholiolojen muutos, äkillinen kulutuksen kasvu, selittää keskeisesti väkivaltarikollisuuden kasvua tuona ajan kohtana (Kivivuori 2002; Sirén 2000). Sekä kaksikymmenluvulle että vuodelle 1969 oli leimallista alkoholin kulutuksen kasvun ja poikkeuksellisen suurten nuorisoikäluokkien yhdistyminen. Erityisesti kaksikymmenluvulla mutta myös vuonna 1969 henkirikollisuuden kasvun takana oli huomattavalta osin humalasidonnainen nuorisoväkivalta. Erityislaatuisen demografisen tilanteen on kummallakin ajanjaksolla arvioitu jyrkentäneen väkivalta-aaltoa (Lehti 2001; Kivivuori 2002). Tilanne vuonna 2004 oli tässä suhteessa kahdesta aiemmasta kulutuspiikistä poikkeava, kulutuksen kasvu tapahtui ja tapahtuu tällä hetkellä väestössä, jossa nuorten, itsenäistymisikäisten ikäluokkien suhteellinen osuus ja lukumääräinen koko on pieni ja pienentyvä. Myös kulutuksen sukupuolinen jakauma on viime vuosikymmeninä muuttunut merkittävästi. Naisten alkoholin käyttö on erityisesti luvulta alkaen kasvanut huomattavasti miesten kulutusta nopeammin. Vielä 1920-luvulla ja vuonna 1969:kin alkoholin kokonaiskulutuksen kasvu kohdistui lähes kokonaisuudessaan miesten kulutukseen. Nykyisin sen sijaan miesten ja naisten kulutus kasvavat varsin tasasuhteisesti. Muutoksella on merkitystä tarkasteltaessa alkoholin kulutuksen muutosten ja väkivaltarikollisuuden yhteyksiä, sillä väkivaltarikollisuus on ollut ja on edelleenkin huomattavasti yleisempää miehillä kuin naisilla ja myös kulutusmuutosten vaikutukset väkivaltarikollisuuden tasoon ovat painottuneet ja painottuvat lähinnä vain miesten rikollisuuteen (Lehti 2001; 2002; Österberg 2005). Kokemuksia muista Pohjoismaista Alkoholiveron alentaminen, kuten Suomessa 2004, on harvinainen toimenpide Pohjoismaisessa alkoholipolitiikassa 11. Sen sijaan Pohjoismaissa on 11 Myös Tanskassa alkoholiveroa laskettiin alkoholin tuonnin hillitsemiseksi , eli puoli vuotta ennen kuin Suomessa. Veronalennus oli 44 prosenttia (siis miltei sama kuin Suomessa) ja johti noin 25 prosentin laskuun vähittäishinnoissa (Room 2004). Kulutuksen kasvun mahdollisista haitoista ei tätä kirjoitettaessa ole tietoa.

Vuoden 2004 veronmuutos ja väkivalta

Vuoden 2004 veronmuutos ja väkivalta Tiedosta hyvinvointia 1 Vuoden 24 veronmuutos ja väkivalta Esa Österberg Alkoholi- ja huumetutkimus Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Vuonna 24 Suomen alkoholioloissa tapahtui kolme merkittävää muutosta:

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

II RIKOLLISUUSKEHITYS

II RIKOLLISUUSKEHITYS II RIKOLLISUUSKEHITYS A Rikoslajit 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Rikollisuuden rakennetta ja kehitystä tarkastellaan seuraavassa poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Ulkopuolelle jäävät rikokset,

Lisätiedot

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoruusiässä tehdään eniten rikoksia Varkaus- ja pahoinpitelyrikoksista poliisin

Lisätiedot

Alkoholin kulutuksen kasvu Suomessa vuonna 2004

Alkoholin kulutuksen kasvu Suomessa vuonna 2004 ANALYYSIT Alkoholin kulutuksen kasvu Suomessa vuonna 24 ESA ÖSTERBERG Johdanto Vuonna 23 matkustaja sai tuoda Suomeen toisesta EU-maasta verotta yhden litran väkeviä alkoholijuomia, kolme litraa välituotteita,

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Karjalan Lääketiedepäivät Petroskoi 13.-14.6.2012 5.9.2012 Pekka Puska, pääjohtaja

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

VUOSI KESKIVAHVAA OLUTTA

VUOSI KESKIVAHVAA OLUTTA ALKOHOLI POLITIIKKA 235 EERO TUOMINEN KETTIL BRUUN VUOSI KESKIVAHVAA OLUTTA RUOTSISSA I Kulutustilastoia Lokakuun 1. päivä '1966 oli keskivahvan oluen (mellanöl) yksivuotispäivä Ruotsissa. Vuosi on siis

Lisätiedot

TYÖN OTSIKKO. Itä-Suomen yliopisto. Oikeustieteiden laitos. Kriminologiset menetelmät 28.4.2014. Tekijä: Laura Saarinen (246589)

TYÖN OTSIKKO. Itä-Suomen yliopisto. Oikeustieteiden laitos. Kriminologiset menetelmät 28.4.2014. Tekijä: Laura Saarinen (246589) TYÖN OTSIKKO Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Kriminologiset menetelmät 28.4.2014 Tekijä: Laura Saarinen (246589) Ohjaaja: Matti Tolvanen I SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 2 YLEISKUVA TUTKIMUKSESTA...2

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 6,8 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN

ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN Pasi Holm 10.1.2017 ALKOHOLILAIN MUUTOS VÄHITTÄISKAUPASSA 1) Prosenttirajan nosto 4,7 % 5,5 % 2) Valmistustaparajoitteesta

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén II RIKOSLAJIT 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Seuraavassa rikollisuuden rakennetta ja kehityspiirteitä tarkastellaan poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Sen ulkopuolelle jäävät rikokset, joita

Lisätiedot

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008 Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) Perusteos

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään?

Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään? Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään? Ismo Tuominen 11/2014 PM Kataisen hallitusohjelma Jatketaan valtakunnallista alkoholiohjelmaa, jonka

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Tilastokatsaus Lisätietoja: 28.05.2010 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Kelan eläke-etuudensaajat ja maksetut eläkeetuudet

Lisätiedot

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa?

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Eli: Miksi kansanterveysnäkökulmassa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä

Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä Analyysi henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista Rovaniemellä 2007 Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmän

Lisätiedot

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS HTSY Verohallinto 3.5.2016 2 (5) TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu tupakkaveroon liittyvää harmaata taloutta ja tupakkaveroluvallisten

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Musta maaliskuu? Väkivalta ja alkoholin kulutuksen kasvu vuonna 2004

Musta maaliskuu? Väkivalta ja alkoholin kulutuksen kasvu vuonna 2004 Musta maaliskuu? Väkivalta ja alkoholin kulutuksen kasvu vuonna 2004 Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Kriminologian menetelmät 22.4.2015 Jaana Johanna Kautto 242415 Miia Kilpeläinen, Matti Tolvanen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 202/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vakava väkivaltarikollisuus Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Henkirikollisuus Henkirikosten määrän kehitys Poliisin tietoon tulleet henkirikokset (murha,

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunnalle

Valtiovarainvaliokunnalle SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 8/2007 vp Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta Valtiovarainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

TASKUMATTI. Tilastotietoa alkoholista ja huumeista

TASKUMATTI. Tilastotietoa alkoholista ja huumeista 2004 TASKUMATTI Tilastotietoa alkoholista ja huumeista SISÄLLYS: Alkoholijuomien kulutus Suomessa vuonna 2003 100....%:n.... alkoholina........ asukasta........ kohden........................ 4. Alkoholijuomien.............

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

Alkoholin saatavuus ja haitat 2016

Alkoholin saatavuus ja haitat 2016 Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 15-74-vuotiaista väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn vastasi 1.011

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Tutkimus/ES Työllisyyden kasvu jatkuu suhdannenousun vauhdittamana Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT)

Lisätiedot

Alkoholijuomien hinnat ja kulutus

Alkoholijuomien hinnat ja kulutus Alkoholijuomien hinnat ja kulutus VILLE VEHKASALO Virosta tulee näillä näkymin EU:n jäsen vuoden 2004 vappuna. Tämän jälkeen kuka tahansa voi tuoda omaan käyttöönsä edullista alkoholia Virosta vaikka pakettiautolla.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti 3 2017 28.2.2017 Alkoholijuomien matkustajatuonti 2016 Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 81,5 miljoonaa litraa alkoholijuomia vuonna 2016 Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

"Minä siivet selkääni saan ja pyllyyni pitkän pyrstön "

Minä siivet selkääni saan ja pyllyyni pitkän pyrstön "Minä siivet selkääni saan ja pyllyyni pitkän pyrstön " Mitä suomalainen humala on tänään? Ajankohtaista alkoholihaittojen ehkäisystä ja hoidosta ja päihdetyön koulutuksesta Marjaliisa Havio Stakes erikoissuunnittelija

Lisätiedot

HE 70/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta. verotaulukkoa muutettavaksi siten, että alkoholiveroa

HE 70/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta. verotaulukkoa muutettavaksi siten, että alkoholiveroa HE 70/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Väestökatsaus. Joulukuu 2015

Väestökatsaus. Joulukuu 2015 Väestökatsaus Joulukuu 2015 Turun väestökatsaus joulukuu 2015 Turun ennakkoväkiluku 2015 oli 185 810, lisäys edellisvuodesta 1986. Kuuden suurimman kaupungin vertailussa Turun väestönkasvu oli edelleen

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

LIITE Trafin julkaisuun Alkoholirattijuopumus tieliikenteessä. Liite Trafin julkaisuun 1/2015: Päivitetyt kuvat ja taulukot.

LIITE Trafin julkaisuun Alkoholirattijuopumus tieliikenteessä. Liite Trafin julkaisuun 1/2015: Päivitetyt kuvat ja taulukot. LIITE Trafin julkaisuun 1-2015 Alkoholirattijuopumus tieliikenteessä Liite Trafin julkaisuun 1/2015: Päivitetyt kuvat ja taulukot Marita Löytty 1.9.2016 Trafiksäkerthetsverket Helsinki, Helsingfors 2015

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin kahtena

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille Tommi Sarlin Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Väkivaltakokemukset

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella)

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) jatkuu 15.12.216 Timo Lappi KUVA (korkeus voi vaihdella) Työtä ja hyvinvointia koko

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15 HYVÄÄ JA HUONOA Lena Sonnerfelt asioi Kronan apteekissa Tukholman Tyresössä. Hänen mielestään apteekkipalvelut ovat muuttuneet osin paremmiksi, osin huonommiksi valtiollisen monopolin purkamisen jälkeen.

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi?

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? LIMUVIINA mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? HALLITUSPUOLUEIDEN EDUSKUNTA- RYHMÄT ESITTIVÄT, ETTÄ ALKOHOLILAIN UUDISTUKSEN MYÖTÄ LUOVUTTAISIIN KAUPOISSA MYYTÄVÄN ALKOHOLIN VALMISTUSTAPARAJOITTEESTA.

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2015 elokuu 2016)

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2015 elokuu 2016) 10/2016 3.9.2016 Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2015 elokuu 2016) Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 81,1 miljoonaa litraa alkoholijuomia syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välillä

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Alueiden

Lisätiedot

Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä?

Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä? Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä? Pia Mäkelä 18.9.2012 Vain pieni vähemmistö? 1 Esityksen kulku Tutkimustuloksia alkoholinkäytön aiheuttamien haittojen jakautumisesta yleensä. Koskevatko

Lisätiedot

Eroavatko ammattiryhmät toisistaan ja kannattaako päihdetyössä keskittyä riskikäyttäjiin?

Eroavatko ammattiryhmät toisistaan ja kannattaako päihdetyössä keskittyä riskikäyttäjiin? Tiedosta hyvinvointia 1 Eroavatko ammattiryhmät toisistaan ja kannattaako päihdetyössä keskittyä riskikäyttäjiin? Pia Mäkelä Stakes, Alkoholi- ja huumetutkimuksen ryhmä Tiedosta hyvinvointia 2 Esityksen

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Turussa oli työttömiä työnhakijoita joulukuun lopussa 14696, joista miehiä 9205 ja naisia 6926. Turun työttömyysaste oli 17,7 %, lisäystä edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Alkoholijuomien tukkuhinnat lokakuussa 2015

Alkoholijuomien tukkuhinnat lokakuussa 2015 Talous ja ympäristötilastot Alkoholijuomien tukkuhinnat lokakuussa 2015 Marraskuu 2015 Tilastokeskus: 00022 Tilastokeskus 029 551 1000 Toimeksiantaja: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 2 Alkoholijuomien

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat maaliskuu helmikuu maaliskuu maaliskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat maaliskuu helmikuu maaliskuu maaliskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.4.2016 Maaliskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.3.2016) Työttömyyden vuosimuutoksen heikkeneminen jatkui Pirkanmaan TE-toimistossa oli maaliskuun

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 5,1 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT

TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT 1 (8) TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT Maakunnan sosiaalipäivystyksiin tulleita päivystystapahtumia on ollut tammi-kesäkuun 2009 välisenä aikana noin 10 % vähemmän viime vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kymmenellä ELY-alueella.

Lisätiedot

Suomen väestörakenteen historiallinen kehitys vuosina

Suomen väestörakenteen historiallinen kehitys vuosina Suomen väestörakenteen historiallinen kehitys vuosina 1940-2005 Väestöllä tarkoitetaan yleensä kaikkia jonkin alueen, kuten maapallon, maanosan, valtion, läänin, kunnan tai kylän asukkaita. Suomen väestöön

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Alkoholijuomien matkustajatuonti 2015 Resandeinförseln av alkoholdrycker 2015 Esa Österberg +358 29 524 7018 esa.osterberg@thl.fi Tuomo Varis +358 29

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus tammikuu 2015 Tammikuun lopussa Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Työttömyyden vuositason kasvu väheni

Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.5.2013 Tilannekatsaus 30.4.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli huhtikuun 2013 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 8,2 prosenttia

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön verkoston toimijoiden lausunto Arviomuistiosta alkoholilain uudistamistarpeista

Ehkäisevän päihdetyön verkoston toimijoiden lausunto Arviomuistiosta alkoholilain uudistamistarpeista 1 Sosiaali- ja terveysministeriö 27.9.2013 PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Asia: Ehkäisevän päihdetyön verkoston toimijoiden lausunto Arviomuistiosta alkoholilain uudistamistarpeista Alkoholilain kokonaisuudistuksen

Lisätiedot