Puheenjohtajan tervehdys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtajan tervehdys"

Transkriptio

1

2 Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2012 oli toinen kauteni Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen puheenjohtajana. JKY:n kokeneen hallituksen tuella pestiä on tullut otettua haltuun. Osaava hallitus on tarjonnut hyvän poh jan suuntaviivojen luomiselle. Sisäänajovaihe on takana, mutta opittavaa ja haasteita riittää edelleen ja hyvä niin. Innostuminen on leipääntymistä huomattavasti parempi moottori yhdistystoiminnan kehittämisessä. Kylmä puhuri puhalsi läpi viime vuoden. Tilattavien lehtien arvonlisäveron nosto nollasta yhdek sään pro senttiin vuoden 2012 alussa johti osin hätiköityihin ratkaisuihin lehtitaloissa. Osingonmak sukykyä vahvistet tiin alv:lla ratsastaen ja todellisia vaikutuksia tuntematta. Vero ei lyhyellä aikavä lillä näkynyt levikkikehityksissä, mutta tosiasia on, että sillä on vakavat seuraukset koko alalle sekä tiedonvälitykselle. Siviilipainoissa ahdinko syveni entisestään. Epäterve kilpailu ja ylikapasiteetin alasajo yritysostoin lisääntyi vät. Viime vuoden toisella puoliskolla yhteistoimintaneuvotteluiden määrä graafisella sekä muillakin TEA Min aloilla lisääntyivät kiihtyvällä tahdilla. Vuoden lopussa viestintäalan työttömyysaste oli kolminkertainen verrattuna muiden alojen keskiarvoon. Yt neuvottelut koskettivat JKY:n jäseniä Lehtipisteellä, Mediasepillä ja Sisäsuomessa vuoden 2012 aikana. Kylmiä ja tympeitä kannanottoja saatiin kuulla työnantajia edustavilta tahoilta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Pienyrittäjät, kokoomus ja perussuomalaiset halusi vat nostaa eläkeikää, pidentää työaikoja, alentaa palkkoja, sakottaa sairaita, poistaa työajanlyhen nysvapaat ja rajoittaa työtaisteluoikeutta. Törkein aja tuspieru kuultiin kokoomusnuorten varapu heenjohtajan suusta; hän halusi poistaa lapsilisät ns. heikommalta ainekselta... Positiivista on, että ehkä juuri edellä mainituista avauksista johtuen SAK:laisten liittojen jäsenmäärät kasvoivat vuonna Varsinkin nuorten osuus lisääntyi, alle 30-vuotiaiden jäsenten määrä nousi viime vuoden aikana yli :lla. Alan vaikeuksista huolimatta JKY:llä positiivista virettä riitti. Toiminta oli aktiivista ja onnistuneita tilaisuuk sia järjestettiin. Erityisesti JKY:n ja Grafinet Keski-Suomen alueosaston yhdessä järjestä mä elokuinen jä sentapahtuma Kivikirjalla sai innostuneen vastaanoton ja sitä on työpaikoilla muis teltu pitkään. Juuri tällainen toiminta tekee jäsenistölle ammattiosastoa tutuksi ja kiinnittää jäsenistöä osaston toi mintaan. Kehitysehdotukset, palautteet ja kritiikki niin osaston kuin liitonkin toiminnasta saadaan parhaiten esiin täl laisessa vuorovaikutuksessa. Näin ne tulevat luottamusmies-, työsuojeluvaltuutettu- ja hallitusaktiivit löytyvät. Ammattiosaston perustehtäviä ovat edunvalvonta työpaikoilla, järjestäytyminen sekä tiedotus jäse nistölle. Näitä tavoitteita tukevat JKY:n viime vuosien jäsentapahtumat. Tulevaisuudessa toiminnan järjestäminen on entistä haasteellisempaa. Karut luvut ovat luettavissa tämän toimintakertomuksen kaavioista. Maksavien jäsenten määrän väheneminen ja varsinkin TEAM -liiton jäsenmaksupalautuksen pieneneminen 47 prosenttiin verrattuna liittofuusiota edeltäneeseen aikaan vaikeuttaa JKY:n toimintaa huomattavasti. Toivoa sopii, että liittokokous vuonna 2015 tekee JKY:n valtuustoesityksen pohjalta päätöksiä, joil la ammat tiosastojen toimintaedellytykset turvataan. Olivat toimet sitten taloudellisia tai rakenteelli sia, niin niitä kaiva taan ei pelkästään JKY:ssä vaan kaikissa osastoissa. Ammattiosasto, jossa järjestetään vain sääntömääräiset kokoukset ilman muuta toimintaa taloudel listen re surssien puutteessa, on sellainen osasto jossa en haluaisi olla puheenjohtajana tai edes jäse nenä. Negatiivisesta yleisvireestä huolimatta 2012 oli JKY:lle hyvä vuosi toiminnallisesti. Paljon hienoja kohtaa misia eri tapahtumissa, hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa ja entistäkin enemmän jäsenlähtöistä toimintaa. Kiitos kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille vuodesta Jatketaan hyvää työtä. Juha Ruotsalainen puheenjohtaja 2

3 JKY:n toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Vuosi 2012 oli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 116. toimintavuosi. JKY on vuonna 1896 perus tettu TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n osasto numero TEAM kuuluu Suomen Ammattiliit tojen Keskusjärjestöön (SAK). Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on koota kaikki Jyvässeudun graafisen teollisuuden palkansaajat se kä alaan rinnastettavilla viestintäaloilla työskentelevät palkansaajat yhteistoiminnan avulla parantamaan työolojaan, palkkaehtojaan ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksiaan sekä taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etujaan. Tarkoituksena on myös koota opiskelijajäseniksi ne, jotka opiskelevat graafisen alan ammattiin. Lisäksi ammattiosaston tarkoituksena on edistää työsuojelun kehittämistä ja yritysdemokratiaa sekä alan ammatillista koulutusta ja kasvatusta. Presidentinvaalit Suomen presidentinvaalissa 2012 Sauli Niinistö valittiin Suomen tasavallan presidentiksi toimikaudelle Vaalin ensimmäinen kierros järjestettiin sunnuntaina 22. tammikuuta ja toinen kierros 5. hel mikuuta Työväenpuolueiden ehdokkaiden Paavo Lipposen ja Paavo Arhinmäen mahdollisuudet olivat varsin rajal liset. Perussuomalaisten ehdokas Timo Soini kannatti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n vaalipaneelissa työläisten työtaisteluoikeuksien rajoittamista. Vihreiden ehdokkaan Pekka Haaviston pääsy toiselle kier rokselle kertoi suomalaisten halusta irtisanoutua ääriliikkeiden markkinoimasta suvaitsemattomuudesta. Uusi presidentti aloitti toimikautensa 1. maaliskuuta Samalla päättyi sosialidemokraattien 30 vuotta kestänyt presidentin valtakausi. Kaksi kautta istunut tasavallan presidentti Tarja Halonen ei voinut enää asettua ehdolle. Halosesta tuli siten ensimmäinen presidentti, jonka jatkokausi ei ollut mahdollinen uudis tetun perustuslain nojalla. Mauno Koivistolla oli mahdollisuus asettua ehdolle vielä kolmannelle kaudel le 1994, kun taas Martti Ahtisaari ei asettunut ehdolle toiselle kaudelle Kuntavaalit Vuoden 2012 kunnallisvaalit järjestettiin 28. lokakuuta 2012 kaikissa Suomen kunnissa Ahvenanmaan maakunnan kuntia lukuun ottamatta. Äänimäärällä mitaten maan suurin puolue oli Kansallinen Kokoo mus, joka sai 21,9 pro Liittofuusio Liiton JKY:lle maksaman jäsenmaksupalautuksen (euroa/vuosi) kehitys vuosina

4 Osmo Ollila Kivikirjan kevättalkoissa. senttia äänistä. Kokoomus, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (19,6 %) ja Suo men Keskusta (18,7 %) olivat kolme suurinta puoluetta, mutta menettivät kaikki ääniä edellisiin kunta vaaleihin verrattuina. Perussuomalaiset yli kaksinkertaisti äänimääränsä 12,3 prosenttiin. Uusi jytky jäi kuitenkin tulematta. Keskusta sai eniten valtuutettuja, 3077 paikkaa, mutta sen valtuutettujen määrä pieneni edellisvaaleista huomattavasti. Myös kokoomus (1735 paikkaa) ja sosialidemokraatit (1729 paikkaa) menettivät paikkoja. Perussuomalaiset sai 752 lisäpaikkaa. Vihreät saivat enemmän ääniä, mutta vähemmän valtuutettuja (8,5 % äänistä, 323 paikkaa) kuin vasemmistoliitto (8,0 % äänistä, 640 paikkaa). Uusien valtuutettujen vaikein tehtävä vaalikaudella tulee olemaan kuntakartan mahdollinen uudistaminen. Kuntien liitosselvitystyö al kaa vuoden 2013 keväällä. Jyväskylässä valtuustopaikkoja oli jaossa kahdeksan vähemmän kuin vuonna Perussuomalaiset lisä sivät paikkamääräänsä isojen puolueiden kustannuksella. Vasemmistoliitto säilytti paikkamääränsä ennal laan. Kunnallisvaaleissa JKY:n jäsenistä kolme oli ehdokkaana. JKY:n puheenjohtaja Juha Ruotsalainen Jyväs kylässä, JKY:n entinen puheenjohtaja Juha Kaistinen Muuramessa ja työsuojeluvaltuutettu Mika Nissinen Keuruulla. Juha Kaistinen valittiin Muuramen kunnanvaltuustoon ja Mika Nissinen Keuruun kunnanval tuustoon. Juha Ruotsalainen yli kolminkertaisti äänimääränsä viime kuntavaaleihin verrattuna, mutta se ei riittänyt läpimenoon. JKY ei jakanut vaalitukea ehdokkaille. TEAM -liitto jakoi puoluekannasta riippu matta kaikille TEAMilaisille ehdokkaille 300 euroa vaaliavustusta kuitteja vastaan. Työttömyys väheni hieman Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 joulukuussa , mikä oli JKY:n jäseniä eniten työllistävät työpaikat Jyvässeudulla vuonna

5 ±31 000). Työllisiä miehiä oli enemmän ja työllisiä naisia vähemmän kuin jou lukuussa Työllisyysaste eli työllisten osuus vuotiaista oli joulukuussa 67,3 prosenttia, mikä oli 0,2 prosentti yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,8 prosenttia. Naisten työllisyysaste laski edellisen vuoden joulukuusta 0,5 prosenttiyksikköä 65,5 prosenttiin. Miesten työllisyysaste nousi 0,8 prosenttiyksikköä 68,9 prosenttiin. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli joulukuussa 2,4 prosenttia. Mar raskuussa se oli 2,2 prosenttia. Inflaation lievä kiihtyminen johtui ennen kaikkea lentomatkojen ja vihan nesten kallistumisesta. Vuoden 2012 keskimääräinen inflaatio oli 2,8 prosenttia. Eläkeläistapahtuma Kivikirjalla elokuussa. vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,9 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 7,4 prosenttia. Työllisten määrä oli lähes sama kuin edellisen vuoden joulukuussa. Neljännellä vuosi neljänneksellä (loka joulukuussa) työttömyysaste oli 7,0 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suu rempi kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2012 työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 7,8 prosenttia. Työllisiä oli vuoden 2012 joulukuussa , mikä oli 2000 enemmän kuin vuotta aiemmin (virhe marginaali Viestintäaloille raamia parempi neuvottelutulos Työnantajia edustavan Viestinnän Keskusliiton VKL:n kaadettua marraskuussa 2011 raamineuvottelut jäi vät TEAMin viestintäalat raamisopimuksen ulkopuolelle. Liittojen välisiä työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin keväällä Neuvotteluissa VKL haki oleellisia heikennyksiä siviilitalojen kirjatyöntekijöi den työehtoihin. Heikennysvaateet kohdistuivat erityisesti työaikoihin, paikallisen sopimisen alasajoon ja yksipuolisen määräysvallan haltuunottoon. Samalla VKL yritti lyödä kiilaa sanomaleh Kokonaisjäsenmäärän ja maksavien jäsenten määrän suhde vuosina

6 JKY:n hallitus vuonna 2012 Juha Ruotsalainen Osmo Ollila SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestö JAP:n pi detyn kevätkokouksen jälkeen JKY:ssä alettiin huolestua JAP:n toiminnan laadusta sekä taloudesta. Useissa JKY:n hallituksen kokouksissa ky seenalaistettiin JAP:n toiminnan tarpeellisuus sekä jäsenmaksusta saatava vastine ammattiosastomme jäsenistölle. Lopulta syyskuussa 2012 JKY lähestyi JAP:n uutta puheenjohtajaa Kari Jääskeläistä kirjeellä, jossa esitettiin JAP:lle kysymyksiä toiminnasta, kokouskäytännöistä, taloudesta, tiedottamisesta sekä JAP:n Kimppa -lehden jakelua hoitaneesta yhtiöstä, joka ei noudata alan yleissitovaa työehtosopimusta. Lisäkirjeenvaihdossa saatujen vastauksien lisäksi JAP:n syyskokous otti kantaa JKY:n esittä miin kysy Puheenjohtaja Taloudenhoitaja Varapuheenjohtaja Jukka Syvänen Paula Toivonen Sihteeri Ari Liukkonen Tiedotus- ja merkkipäiväsihteeri, nuorisovastaava Opintosihteeri Heikki Salomaa Kivikirjan emäntä Aila Ylitalo Jyrki Honkonen ti- ja siviilityönte kijöiden solidaarisuuden väliin. Lopulta työnantajat itse vetivät hankalan työaikakysymyksen pois neuvot telupöydästä, mutta kiukuttelivat aiheesta vielä jälkikäteen sopimuksen jo synnyttyä. Kirjatyöntekijöiden työehtosopimusneuvotteluissa päästiin sopimukseen Sopimus oli pääosin raharatkaisu. Sopimus noudatteli raamiratkaisun tasoa, mutta oli kustannusvaikutuksiltaan työnantajille raamisopimusta kalliimpi. Ratkaisu oli työntekijöille edullinen, koska kertaerä sisällytettiin yleiskorotuk siin ja myös taulukoihin, joten se jäi vaikuttamaan pysyvästi palkkatasoon. Kertaerä ei olisi nostanut tau lukkopalkkoja tehtiin ensimmäinen 1,7 prosentin yleiskorotus maksuun tuli 0,8 prosentin yrityskoh tainen erä, JKY:n vappubrunssi Järjestöjen talolla. jossa oli ns. perälauta eli jos erän käytöstä ei saatu paikallisesti sovittua, se maksettiin kaikille prosentuaalisena yleiskorotuksena. Tuolloin myös lisiä ja taulukkopalkkoja korotettiin 2,5 prosenttia. Sopimuksessa sovittiin myös toisen vuoden korotuksesta maksetaan yleiskorotuksena 1,7 pro senttia. Paikallisesti neuvoteltavaksi tulee myös yrityskohtainen erä, jonka suuruus on 0,7 prosenttia. Ellei erän käytöstä saada sovittua, maksetaan siitä 0,35 prosenttia yleiskorotuksena ja 0,35 prosentin käytöstä päättää työnantaja. Erä pitää käyttää palkkojen korotuksiin, ei esimerkiksi koulutukseen. Lisiä ja tauluk kopalkkoja korotetaan samalla 2,4 prosenttia. Yhteistyö JAP:n kanssa 6

7 myksiin. JAP oli selkeästi ottanut uuden suunnan niin toiminnan kuin taloudenhoidonkin tii moilta. Mainosjakajien työehtosopimusta rikkovaa jakeluyhtiötä ei enää käytetty ja tiedottamista mm. net tisivujen kautta luvattiin uudistaa. Kokouksessa myös konkretisoitui mahdollisuus vaikuttaa sidosryhmiin siten, että esimerkiksi muut ammattiosastot tai liitot käyttäisivät painotuotetarpeissaan paikallisia TEA Min työehtosopimusta noudattavia graafisen alan toimijoita. JKY:n syyskokous hyväksyi yk simielisesti JAP -jäsenyyden ja yhteistyön jatkumisen. JKY:n hallitus vuonna 2012 Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Ruotsalainen. Hallituksen jäseninä olivat Ari Liukkonen, Heikki Salomaa, Jukka Syvänen, Osmo Ollila, Paula Toivonen, Jyrki Honkonen ja Aila Ylitalo. Hallitus piti vuoden 2012 aikana neljä kokousta, joista syntyi 51 pöytäkirjapykälää. Kokouksissa oli esillä mm. yritysten työllisyystilanne, alan työehtosopimusneuvotteluiden edistyminen ja Kivikirjaan liittyvät asiat. Keskeisin yhdistyksen tapahtuma oli jäsentapahtuma Kivikirjalla. Suuren tapahtuman jär jestely vei ison osan hallituksen työskentelystä. Lisäksi pidettiin sääntömukaiset kaikille jäsenille avoimet kevätkokous, ehdokasasettelukokous ja syys kokous. Hallituksen laajennettu kokous Kivikirjalla. Alatoimikunnat Huvilatoimikunta: Tapio Ylitalo (isäntä), Aila Ylitalo (emäntä), Osmo Ollila, Heikki Salomaa, Pekka Haimakka, Juhani Rouhiainen ja Pentti Pasanen. Urheilu: Jukka Syvänen. Vapaa-aika ja kulttuuri: Paula Toivonen. Kotisivutyöryhmä: Juha Ruotsalainen, Paula Toivonen, Ari Liukkonen ja Osmo Ollila. Jäsenjakauman muutokset vuodesta 2004 vuoteen

8 Fraktuura-kerho JKY:n eläkeläisten Fraktuura-kerho kokoontui vuonna 2012 yhdistyksen toimistolla noin kaksi kertaa kuukaudessa pullakahvien merkeissä. Muuta toimintaa olivat teatterikäynnit, kevätkauden päätösruokailu, pikkujoulut sekä kerholaisten merkkipäivien ja hautajaisten muistamiset. Osa kerholaisista osallistui myös JKY:n eläkeläistapahtumaan elokuussa Fraktuura-kerhon ikäjakauma oli vuotta. Kerho toivoo saavansa toimintaan mukaan enemmän myös ns. nuoria eläkeläisiä. JKY avusti kerhon toimintaa 300 eurolla. Yhdistyksen toiminnantarkastajat Yhdistyksen toiminnantarkastajina 2012 toimi pankinjohtaja Lauri Vehniäinen ja kirjaltaja Jorma Roisko. Varalla oli SAK:n Keski-Suomen aluejohtaja Ahti Ruoppila ja kirjaltaja Markku Hyvönen. Edustukset 2012 Liiton hallinnossa: Teollisuusalojen ammattiliiton valtuusto, Juha Ruotsalainen. Teollisuusalojen työttömyyskassan hallitus, Ari Liukkonen. Työehtosopimusjaosto, Jyrki Honkonen. Muut edustukset ja osallistumiset: Keski-Suomen Osuuspankin Tammikuun kihlaus -seminaari Jyväskylässä Pääluottamusmiesten voimaantumisviikonloppu Kiljavalla TEAMin hallinnon ja henkilökunnan koulutuspäivä Helsingissä Ennakkoluuloista kohtaamisiin -kurssi Jyväskylässä Puheenjohtajapäivät Kiljavalla Neuvottelutaidon kurssi Kiljavalla Pääluottamusmiespäivät Tampereella Timo Vallittu luovuttaa liiton kultaisen ansiomerkin Heikki Salomaalle JKY:n ja Grafinet Keski-Suomen alueosaston yhteisessä jäsentapahtumassa elokuussa. Taustalla Mervi Kaistinen. 8

9 JKY:n ulkoilupäivä ja pilkkikisat Kivikirjalla maaliskuussa JAP:n kevätkokous Teatteriretki ja osastojen (Grafinet Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueosastot, Tampereen ja Jyväs kylän Kirjatyöntekijäin Yhdistykset) tapaaminen Tampereella TEAMin kesäpäivät Baltic Princess -laivalla 5.9. Yrityskohtainen erä -koulutus Helsingissä Ammattiosaston tiedotuskurssi Helsingissä Työhyvinvoinnin jäljillä -kurssi Jyväskylässä Akavan, SAK:n, STTK:n ja Telan Työurasopimus -seminaari Jyväskylässä Neuvottelutaidon kurssi Tampereella Työsuojelupäivät Kiljavalla JAP:n syyskokous Hyvä kokous -kurssi Jyväskylässä Lehtipiste Oy: Lehtisepät Oy: Mediasepät Oy: Serimedia Oy: Sisäsuomi Oy: Jäsenmäärä Jorma Joensuu (plm) Jaakko Riddar (tsv) Jyrki Honkonen (plm) Mika Honkanen (tsv) Juha Ruotsalainen (plm) Merja Haukka (tsv) Jarno Kauppinen (yhdyshlö) Jukka Syvänen (plm) Mika Nissinen (tsv) Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2012 päättyessä (suluissa vuoden 2011 luvut) 760 henkilöä (740), nai Edustukset Jyvässeudun graafisen alan yrityksissä: Pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhdyshenkilöt vuonna Bookwell Oy: Esko Lahtinen (plm ja tsv) Jyväskylän Siirtopaino Oy: Tuula Tuukkanen (yhdyshlö) Jyvässeudun Paino Oy: Kari Kantola (yhdyshlö) Karto Oy: Mika Määttä (plm) Keskisuomalainen Oyj: Juha Ruotsalainen (plm) Keski-Suomen Sivu Oy: Kalle Aarikka (yhdyshlö) Kirjapaino Kari Oy: Ari Liukkonen (plm) Paula Toivonen (tsv) Kirjapaino Ässä Oy: Topi Keiskoski (plm) Risto Mattila (tsv) Juha Ruotsalainen ja Tuija Pircklén. 9

10 Kalle Tynkkynen, Juha Ruotsalainen ja Paula Toivonen hallituksen laajennetussa kokouksessa. Ilta hämärtyy Leppäveden rannalla. sia 415 (414) ja miehiä 345 (326). Maksavia yhteensä 400 (422), heistä naisia 186 (203) ja mie hiä 214 (219). Työssäkäyviä vapaajäseniä 7 (14), joista 2 (6) naista ja 5 (8) miestä. Eläkkeellä olevista va paajäseniä oli yhteensä 214 (207), 139 (133) naista ja 75 (74) miestä. Opiskelijajäseniä oli 139 (97), jois ta naisia 88 (72) ja miehiä 51 (25). Vuoden vaihteessa jäsenmaksuvapautus oli kirjattuna 18 (29) jäsenel le, heistä naisia 11 (23) ja miehiä 7 (6). Toimintaa Vuonna 2012 JKY:n toiminnan painopisteitä olivat edunvalvonnan kehittäminen ja järjestäytyminen, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen perehdyttäminen ay-toimintaan ja kiinnittäminen ammattiosas ton toimintaan, opiskelijajäsenhankinnan selkeyttäminen liiton kanssa sekä ammattiosaston rooli ja tehtä vät muuttuvassa toimintaympäristössä. Näissä painopisteissä JKY onnistui kiitettävästi. Edunvalvonnalliset yhteydenotot työpaikoilta lisääntyivät ja niihin kykyjen mukaan vastattiin. Jäsentie dottamista tehtiin ryhmäpostien, nettisivujen, työpaikkatiedotteiden ja liiton Intiim -lehden kautta. Yhtey denpito työpaikoille oli aktiivista. Hallituksen laajennettu kokous kesäkuussa sekä jäsentapahtuma elo kuussa olivat hyviä esimerkkejä vuorovaikutuksesta. Oppilaitoskäynneistä otettiin vihdoinkin liittotasolla vastuu ja JKY:stä tarjottiin tukea mm. opiskelijoille jaettavien sarjakuvalehtien muodossa. Vuonna 2012 yhdistyksen taloutta tasapainotettiin edelleen liittofuusion jälkeisiin realiteetteihin. Menoja karsittiin ja toimintaa mukautettiin vastaamaan puoleen romahtanutta TEAM -liiton jäsenmaksupalautusta. Tästäkin huolimatta yllättävien menojen ja odotettuakin pienemmän jä 10

11 senmaksupalautuksen seurauksena tili kauden tulos jäi jonkin verran alijäämäiseksi. Samaan aikaan lisättiin onnistuneesti yhteistyötä muiden osastojen, varsinkin Grafinet Keski-Suomen alueosaston kanssa. Verkkosivut JKY:n nettisivut tavoittivat hyvin jäsenistön ja muut yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet. Vuonna 2012 sivuille tehtiin 2876 käyntiä, joista yksittäisiä kävijöitä oli Eniten sivuilla vierailtiin työehtosopi musneuvotteluiden, elokuun jäsentapahtuman ja järjestelyerien jakamisen aikoihin. Hakukonetermit, joita käyttäen oli päädytty JKY:n sivuille, kertoivat kävijöiden etsineen eniten työehtoihin liittyvää tietoa. Suosituin osio sivuilla oli ylivoimaisesti Galleria, jossa on esillä valokuvia JKY:n eri tapahtumista. Seu raavaksi eniten oli vierailtu aloitussivulla, jossa on perustiedot yhdistyksestä, sekä Ajankohtaista -osiossa, jossa on uutisia ja tiedotteita mm. tapahtumista ja koulutuksista. Samaisessa osiossa JKY:n hallitus kommentoi ajankohtaisia kirjatyöntekijöitä koskevia aiheita. Vuonna 2012 kirjoituksia ilmestyi kuusi kertaa puheenjohtaja Juha Ruotsalaisen naputtelemina. Aiheina olivat työehtosopimusneuvottelut, TES-neuvottelutulos, kesälomittajien järjestäytyminen ja Loimaan kassa, sa nomalehtien tabloidisaatio, järjestelyerien jakaminen ja graafisen alan vaikeudet. Julkaisuista tiedotettiin TEAMin viestintäalojen Facebook -sivuilla, Roosa Arela, Toni Isomäki, Kirsi Pehkonen ja Hanna Kantonen saunatuvalla. mikä aiheutti joka kerran piikin kävijämääriin JKY:n sivuilla. Tabloid-muutoksia käsitellyttä kannanottoa siteerattiin myös liiton Intiim -lehdessä. JKY:n nettisivut löytyvät osoitteesta Muut kannanotot Sähköisen viestinnän lisäksi JKY otti kantaa printtimediassa. Sanomalehti Keskisuomalaisen päätoimitta ja Pekka Kallen karaoke alkamassa kirjatyöntekijöiden ja toimihenkilöiden yhteisessä jäsentapahtumassa. 11

12 Jäsentapahtuma Kivikirjalla elokuussa. Mervola hyökkäsi jälleen kerran ammattiyhdistysliikettä vastaan pääkirjoitussivun kolumnissaan JKY:n vastine julkaistiin Keskisuomalaisen mielipidepalstalla seuraavana päivänä: Minimipalkka-ale ei ratkaisu Päätoimittaja Pekka Mervola esitti kolumnissaan (Ksml 9.3.), että ay-liike ottaisi tavoitteekseen minimi palkkojen pienentämisen. Nuoren tempputyöllistäminen alle työehtosopimuksen taulukkopalkan ei suin kaan ole, Mervolan väitteestä huolimatta, yhteiskunnan tai nuoren etu, vaan vain ja ainoastaan työnanta jan etu. Tehdystä työstä on saatava korvaus, jolla tulee toimeen ilman, että tuloon tarvitaan jatketta yhteiskunnan maksamista tuista. Elinkustannusten nousun ja maltillisten palkkaratkaisujen myötä jo nykyisilläkin mini mipalkoilla toimeentulo on vaikeaa. Mervola myös kirjoittaa ay-liikkeen olevan vain työpaikkansa säilyttäneiden tulonkahmimisorganisaatio. Päätoimittaja syyllistää ensinnäkin niitä työntekijöitä, jotka ovat välttyneet työnantajien viimekin aikoina auliisti jakamilta irtisanomisilta, sekä toiseksi ay-liikettä, joka kehtaa puolustaa palkansaajien työehtoso pimus- ja lakisääteisiä oikeuksia. Moista tekstiä voi syntyä pörssiyhtiön johtoon kuuluvan ja työelämän todellisuudesta vieraantuneen kirjoittajan kynästä. Esimerkiksi viestintäalalla sanomalehtitalot tahkoavat erinomaista tulosta ja jakavat omistajilleen muhkei ta osinkoja. Samaan aikaan kun lehtitalojen johdon palkkiot ovat muutamassa vuodessa nousseet useita kymmeniä prosentteja, on tuloksen tekijöiden eli työntekijöiden palkkakehitys ollut hyvin maltillisesti muutaman prosentin luokkaa, jopa alle inflaatiotason. Graafisen teollisuuden palkkataso onkin reippaasti alle teollisuuden palkkojen keskiarvon. Lisäksi viestin täalalla on hätiköiden ja todellisia vaikutuksia tuntematta käytet Merja Westman, Jukka Syvänen, Merja Rinne ja Juha Ruotsalainen Kivikirjalla. 12

13 Karaokekuningattaret Paula Toivonen ja Eeva Matikainen. ty tilattavien lehtien arvonlisäveroa keppi hevosena lukuisille yt-neuvotteluille. Useissa sanomalehdissä kaavailtu tabloid-kokoon siirtyminen lienee se seuraava irtisanomisaallon peruste. Heikentämällä työehtoja nuorilta tai minkä ikäisiltä tahansa ei ratkota työelämän ongelmia, vaikka se kuinka lisäisi kilinää omistajien kukkaroissa. Tehokkaimmin työllisyysastetta nostetaan ja työuria pidennetään pitämällä työntekijät tyytyväisinä ja ter veinä työelämässä mukana. Se vaatii työnantajilta investointeja työntekijöihin, mm. säällisinä palkkoina, mutta tutkitusti panostus lisää myös yritysten taloudellista tulosta. Tulos oli masentava. Yksikään kirjeen saanut ammattiosaston jäsen ei vastannut kyselyyn. JKY:n hallitus joutui toteamaan, että näiden työpaikkojen edunvalvonnan tai järjestäytymisen hyväksi ei enempää ole JKY:n taholta tehtävissä. Toki toivomme, että näillä ns. pimennossa olevilla graafisen alan työpaikoilla jä senet seuraavat tiedotteita nettisivuilta ja ottavat tarvittaessa yhteyttä, jolloin ammattiosasto voi tarjota neuvontaa ja tukea. Jäsenkirjekampanja JKY:n jäseniä eniten työllistävillä alan työpaikoilla on JKY:n edustajina luottamusmiehiä, työsuojeluval tuutettuja ja yhdyshenkilöitä. Joillekin pienemmille työpaikoille JKY:llä ei ole minkäänlaista yhteyttä, vaikka niissä työskentelee jäsenrekisterin mukaan JKY:n jäseniä. Keväällä 2012 JKY otti yhteyttä näillä graafisen alan työpaikoilla työskenteleviin jäseniin henkilökohtaisella jokaisen kotiosoitteeseen postitetul la kirjeellä, jossa tiedusteltiin yrityksessä noudatettavaa työehtosopimusta, oliko yrityksessä luottamus henkilöitä, halua valita sellainen tai saada työpaikalta edes yhdyshenkilö. Samassa kuoressa toimitettiin myös JKY:n tiedotteita nettisivuista, sähköpostituslistasta, Kivikirjasta sekä kutsuja jäsenkokouksiin ja elokuun jäsentapahtumaan. Jäsentapahtuma Kivikirjalla elokuussa. 13

14 Laiturinnostoa Kivikirjan syystalkoissa lokakuussa. Ulkoilupäivä Kivikirjalla Sunnuntaina JKY järjesti ulkoilupäivän ja pilkkikisat Kivikirjalla. Aurinkoista päivää oli viettä mässä noin 30 osallistujaa. Tarjolla oli hernekeittoa, makkaran ja lettujen paistoa sekä pullakahvit. Kivi kirjan uusi emäntä ja isäntä, Aila ja Tapio Ylitalo, hoitivat ensimmäisen jäsentapahtumansa järjestelyt Kivikirjalla mallikkaasti. Pilkkikisojen tulokset: Miehet: 1. Jukka Syvänen 4008 g 2. Pasi Jämsen 770 g Naiset: 1. Sarita Harjunen 1240 g Nuoret: 1. Julius Vuorensola 10 g 2. Ronja Jämsen, Eeva Savon 1 nykäisy Miesveteraanit: 1. Ari Syrjälä 2740 g 2. Aimo Montonen 2640 g 3. Jorma Roisko 2004 g 4. Pekka Haimakka 1280 g 5. Seppo Linna 840 g 6. Mikko Harjunen 690 g 7. Esko Kaakinen 690 g Eläkeläistapahtuma Kivikirjalla elokuussa. Naisveteraanit: 1. Laila Laitiolampi 3610 g 2. Leena Reho 3380 g 3. Anja Mustonen 2170 g 4. Sirpa Linna 1580 g 5. Raili Berg 1500 g 14

15 Vappubrunssi JKY järjesti vappubrunssin tiistaina Järjestöjen talolla. Muutaman vuoden tauon jälkeen tilaon gelmien takia järjestämättä jäänyt tilaisuus onnistuttiin vielä kerran järjestämään Metalli 74:n vuokrati loissa. Tapahtumassa kävi noin 40 osallistujaa, jotka saivat nauttia JKY:n työmyyrien, Paula Toivosen ja Heikki Salomaan brunssijärjestelyistä. Tarjolla oli suolapalaa, munkkeja, simaa ja muita virvokkeita. Hallituksen laajennettu kokous JKY:n hallituksen laajennettu kokous pidettiin Kivikirjalla perjantaina Hallitusjäsenten lisäksi paikalla olivat kutsuttuina työsuojeluvaltuutettu Merja Haukka Mediasepiltä, varapääluottamusmies Kalle Tynkkynen Lehtisepiltä ja Kivikirjan isäntä Tapio Ylitalo sekä yhteistyökumppaneiden edustajina Grafi net Keski-Suomen alueosaston puheenjohtaja Mervi Kaistinen ja Jyväskylän Vaatetustyöntekijöiden puheenjohtaja Katja Savolainen. Kokouksessa käytiin läpi yhteistyöpohdintojen lisäksi JKY:n toiminnan to teutumisen puolivuotistarkastelua sekä JAP:n tilannetta. Jäsentapahtuma JKY ja Grafinet Keski-Suomen alueosasto järjestivät yhteisen jäsentapahtuman Kivikirjalla kesäisenä lauantaina Julius Vuorensolan voittosaalis pilkkikisoissa. Merja Haukka ja Aila Ylitalo JKY:n kokouksessa Jäsenten käytettävissä oli tilaisuuteen kutsuttuna TEAM -liiton toimitsijoita ja hal linnon edustajia sekä Grafinetin hallitusjäseniä. Myös JKY:n ja Grafinetin alueosaston hallitusedustajat ottivat vastaan jäsenistön palautteita ja ehdotuksia niin ammattiosastojen kuin liitonkin toiminnan kehittämiseksi. TEAM -liitosta paikalla olivat puheenjohtaja Timo Vallittu, neuvottelupäällikkö Irene Hämäläinen, järjes töpäällikkö Merja Rinne, kehittämispäällikkö Hannu Siltala, työehtosihteeri Marja Karmala ja koulutus sihteeri Merja Westman. Paikalla olivat myös liittovaltuuston puheenjohtaja Seija Laosmaa sekä Grafinetin puheenjohtaja ja TEAMin hallituksen jäsen Tuija Pircklén. Tervetulosanoissaan JKY:n puheenjohtaja Juha Ruotsalainen muistutti jäsenistöä siitä, että jäsenet muo dostavat ammattiosaston ja liiton. Niin ammattiosaston kuin liitonkin edustajat ovat vain jäsenistöllä töis sä ja jäsenistö päättää mihin heidän jäsenmaksuaan käytetään. Siksikin puheenjohtaja toivoi jäsenistön an tavan tapahtumassa palautetta ja esittävän ehdotuksia toiminnan suunnasta osastoille ja liitolle. Grafinet Keski-Suomen alueosaston puheenjohtaja Mervi Kaistisen alkusanojen jälkeen TEAM -liiton pu heenjohtaja Timo Vallittu luovutti oman puheenvuoronsa lopuksi liiton kultaisen ansiomerkin ammattiyh distystoiminnassa ansioituneelle JKY:n hallitusjäsenelle Heikki Salomaalle. Tarjolla oli hyvän seuran lisäksi myös ruokaa, juomaa ja Kalle Tynkkysen karaoke sekä saunomista ja grillausta. Yli 50 osallistujan joukko takasi onnistuneen ja vauhdikkaan illan, joka sai erinomaisen hyvää palautetta jäsenistöltä, aiheutti työpaikoilla positiivisia kahvipöytäkeskusteluja sekä synnytti tarpeen vas taavalle tapahtumalle myös seuraavana kesänä. Eläkeläistapahtuma Lauantaina kokoontui noin kahdenkymmenen hengen joukko JKY:n eläkeläisaktiiveja Kivikir jalle yhteiseen tapahtumaan. Hyvän seuran ja saunomisen lisäksi tarjolla oli lihakeittoa, makkaran ja lettu jen paistoa sekä kahvit konjakin kera. Tilaisuus oli avoin myös Grafinet Keski-Suomen alue 15

16 Joulukuun myrskyissä Kivitaskun uusitulle katolle oli kaatunut mänty, jonka rungon Osmo Ollila ja Heikki Salomaa kävivät pätkimässä. Tuhot jäivät peltioikomisten ja räystäslautojen vaihtamisen tasolle. Toimintakertomuksen teksti: Ari Liukkonen ja Juha Ruotsalainen. Kuvat: Ari Liukkonen, Mari Luoto, Tapio Ylitalo, Helena Tanaka ja Juha Ruotsalainen. Taitto ja kaaviot: Juha Ruotsalainen. Hyväksytty JKY:n kevätkokouksessa Juha Ruotsalainen onnittelee tasavuosia täyttänyttä Paula Toivosta syyskokouksessa JKY:n toimistolla marraskuussa. osaston eläke läisjäsenille. JKY:n hal litusta edustivat Heikki Salomaa sekä Kivikirjan emäntä ja isäntä Aila ja Tapio Ylitalo. Kivikirja Kivikirja oli kuluneena kesänä kohtuullisessa käytössä. Sateinen kesä oli suurin syy, ettei kävijämäärä ol lut edelliskesien veroinen. Kivikirjan isäntäpariskuntana toimivat Tapio ja Aila Ylitalo. He vastasivat Ki vikirjan kunnossapidosta sekä Kivikirjan tilaisuuksien järjestelyistä. Kivikirjalla järjestettiin kevättalkoot lauantaina Tontti laitettiin kesäkuntoon ja Kivitaskuun vaihdettiin uusi peltikatto. Paikalla oli 12 talkoolaista. Syystalkoot pidettiin lauantaina , jolloin tuvan katon paikkailun ohella kymmenen talkoolaisen voimin maihin kiskottiin ve ne ja karkuteille lähtenyt Kivikirjan laituri odottelemaan paikalleen laittoa. Osmo Ollila ja Tapio Ylitalo tutkimassa tuvan katon kuntoa syystalkoissa lokakuussa. 16

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

2016 TOIMINTAKALENTERI

2016 TOIMINTAKALENTERI 2016 TOIMINTAKALENTERI 53 1 PE Uudenvuodenpäivä TAMMIKUU 2 LA 2-30.1 Seututoimikuntien jäjestäytymiskokoukset (6 kpl) iltakokouksina. TK 3 SU KOKO VUOSI: Aluetoimikunnan kokoukset, Aktivointiprojekti,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JHL 212:n toimintakertomuksen 2015 hyväksyminen. Järjestötoiminta ja jäsenrakenne. Edunvalvonta ja luottamusmiehet

JHL 212:n toimintakertomuksen 2015 hyväksyminen. Järjestötoiminta ja jäsenrakenne. Edunvalvonta ja luottamusmiehet 1 (6) JHL 212:n toimintakertomuksen 2015 hyväksyminen Hallitus on käsitellyt toimintakertomuksen kokouksessaan 13.4.2016 ja esittää kokouksessa hyväksytyn toimintakertomuksen kevätkokouksessa 20.4.2016

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Luottamusmiesvaali 1 (5) Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmiesvaalien

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Lupsakkaa Joulun aikaa!

Lupsakkaa Joulun aikaa! Jyty Varkaus Ry Joulukuu 2012 Kuukausitiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Jäsenmaksu 2013 5 Jyty Varkaus ry:n hallitus 2013 6 Jyty Varkaus

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014

Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014 Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014 Kuukausitiedote 1 Hallituksen kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Kuntokortti arvonnan voittajat 4 Palkankorotusratkaisut ja jaksotyömääräykset hyväksyttiin - Jytyliiton

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas TALOUSTUTKIMUS OY 20100121 12:46:14 TYÖ 3687.00 TAULUKKO 1001 np N-LUVUT Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Tammikuu 2010 nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-64 65-79 työn toimi eläke muu vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S 2 0 1 2 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 47 mukaisesti. Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

tammi helmi joulu marras maalis OPAS ammattiosastossa loka huhti touko syys elo heinä kesä Ammattiosasto: Toimintavuosi:

tammi helmi joulu marras maalis OPAS ammattiosastossa loka huhti touko syys elo heinä kesä Ammattiosasto: Toimintavuosi: tammi helmi joulu marras OPAS maalis loka syys Toimintavuosi ammattiosastossa huhti touko elo heinä kesä Ammattiosasto: Toimintavuosi: SISÄLTÖ Osaston vuosi TOIMINTA KUUKAUSITTAIN Tammikuu...4 Helmikuu...

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.1. 12.1. 21.1. 26.1. 4.2. 9.2. 18.2. 23.2. 3.3. 8.3. 16.3. 14.1. 28.1. 9. -10.2. 25.2. 10.3. 17.3.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20 SYYSKOKOKOUS Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 18.00 Valtuustotalon kahvio, Espoon keskus KOKOUSILLAN AVAUS, Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokousillan. VIERAILIJAN PUHEENVUORO Juhana Harju, viestintäpäällikkö

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi kokouksen klo 12:00. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi kokouksen klo 12:00. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kuivaniemen Osakaskunta PÖYTÄKIRJA Kuivaniemen Osakaskunnan vuosikokous 2013 Aika: 20.4.2013 klo 12:00-15:24 Paikka: Kuivaniemen nuorisoseuran talo 1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Valittiin Aleksi Järvenpää ja Petteri Koskenniemi molempiin tehtäviin.

Valittiin Aleksi Järvenpää ja Petteri Koskenniemi molempiin tehtäviin. PÖYTÄKIRJA Sampsa ry:n vaalikokous Paikka: Luentosali C1, (Latokartanonkaari 5, 00790 Helsinki) Aika: 23.11.2016 klo 14.00 Läsnä: (piilotettu) 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin ajassa 14.09. 2. Kokouksen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot