Puheenjohtajan tervehdys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtajan tervehdys"

Transkriptio

1

2 Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2012 oli toinen kauteni Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen puheenjohtajana. JKY:n kokeneen hallituksen tuella pestiä on tullut otettua haltuun. Osaava hallitus on tarjonnut hyvän poh jan suuntaviivojen luomiselle. Sisäänajovaihe on takana, mutta opittavaa ja haasteita riittää edelleen ja hyvä niin. Innostuminen on leipääntymistä huomattavasti parempi moottori yhdistystoiminnan kehittämisessä. Kylmä puhuri puhalsi läpi viime vuoden. Tilattavien lehtien arvonlisäveron nosto nollasta yhdek sään pro senttiin vuoden 2012 alussa johti osin hätiköityihin ratkaisuihin lehtitaloissa. Osingonmak sukykyä vahvistet tiin alv:lla ratsastaen ja todellisia vaikutuksia tuntematta. Vero ei lyhyellä aikavä lillä näkynyt levikkikehityksissä, mutta tosiasia on, että sillä on vakavat seuraukset koko alalle sekä tiedonvälitykselle. Siviilipainoissa ahdinko syveni entisestään. Epäterve kilpailu ja ylikapasiteetin alasajo yritysostoin lisääntyi vät. Viime vuoden toisella puoliskolla yhteistoimintaneuvotteluiden määrä graafisella sekä muillakin TEA Min aloilla lisääntyivät kiihtyvällä tahdilla. Vuoden lopussa viestintäalan työttömyysaste oli kolminkertainen verrattuna muiden alojen keskiarvoon. Yt neuvottelut koskettivat JKY:n jäseniä Lehtipisteellä, Mediasepillä ja Sisäsuomessa vuoden 2012 aikana. Kylmiä ja tympeitä kannanottoja saatiin kuulla työnantajia edustavilta tahoilta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Pienyrittäjät, kokoomus ja perussuomalaiset halusi vat nostaa eläkeikää, pidentää työaikoja, alentaa palkkoja, sakottaa sairaita, poistaa työajanlyhen nysvapaat ja rajoittaa työtaisteluoikeutta. Törkein aja tuspieru kuultiin kokoomusnuorten varapu heenjohtajan suusta; hän halusi poistaa lapsilisät ns. heikommalta ainekselta... Positiivista on, että ehkä juuri edellä mainituista avauksista johtuen SAK:laisten liittojen jäsenmäärät kasvoivat vuonna Varsinkin nuorten osuus lisääntyi, alle 30-vuotiaiden jäsenten määrä nousi viime vuoden aikana yli :lla. Alan vaikeuksista huolimatta JKY:llä positiivista virettä riitti. Toiminta oli aktiivista ja onnistuneita tilaisuuk sia järjestettiin. Erityisesti JKY:n ja Grafinet Keski-Suomen alueosaston yhdessä järjestä mä elokuinen jä sentapahtuma Kivikirjalla sai innostuneen vastaanoton ja sitä on työpaikoilla muis teltu pitkään. Juuri tällainen toiminta tekee jäsenistölle ammattiosastoa tutuksi ja kiinnittää jäsenistöä osaston toi mintaan. Kehitysehdotukset, palautteet ja kritiikki niin osaston kuin liitonkin toiminnasta saadaan parhaiten esiin täl laisessa vuorovaikutuksessa. Näin ne tulevat luottamusmies-, työsuojeluvaltuutettu- ja hallitusaktiivit löytyvät. Ammattiosaston perustehtäviä ovat edunvalvonta työpaikoilla, järjestäytyminen sekä tiedotus jäse nistölle. Näitä tavoitteita tukevat JKY:n viime vuosien jäsentapahtumat. Tulevaisuudessa toiminnan järjestäminen on entistä haasteellisempaa. Karut luvut ovat luettavissa tämän toimintakertomuksen kaavioista. Maksavien jäsenten määrän väheneminen ja varsinkin TEAM -liiton jäsenmaksupalautuksen pieneneminen 47 prosenttiin verrattuna liittofuusiota edeltäneeseen aikaan vaikeuttaa JKY:n toimintaa huomattavasti. Toivoa sopii, että liittokokous vuonna 2015 tekee JKY:n valtuustoesityksen pohjalta päätöksiä, joil la ammat tiosastojen toimintaedellytykset turvataan. Olivat toimet sitten taloudellisia tai rakenteelli sia, niin niitä kaiva taan ei pelkästään JKY:ssä vaan kaikissa osastoissa. Ammattiosasto, jossa järjestetään vain sääntömääräiset kokoukset ilman muuta toimintaa taloudel listen re surssien puutteessa, on sellainen osasto jossa en haluaisi olla puheenjohtajana tai edes jäse nenä. Negatiivisesta yleisvireestä huolimatta 2012 oli JKY:lle hyvä vuosi toiminnallisesti. Paljon hienoja kohtaa misia eri tapahtumissa, hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa ja entistäkin enemmän jäsenlähtöistä toimintaa. Kiitos kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille vuodesta Jatketaan hyvää työtä. Juha Ruotsalainen puheenjohtaja 2

3 JKY:n toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Vuosi 2012 oli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 116. toimintavuosi. JKY on vuonna 1896 perus tettu TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n osasto numero TEAM kuuluu Suomen Ammattiliit tojen Keskusjärjestöön (SAK). Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on koota kaikki Jyvässeudun graafisen teollisuuden palkansaajat se kä alaan rinnastettavilla viestintäaloilla työskentelevät palkansaajat yhteistoiminnan avulla parantamaan työolojaan, palkkaehtojaan ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksiaan sekä taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etujaan. Tarkoituksena on myös koota opiskelijajäseniksi ne, jotka opiskelevat graafisen alan ammattiin. Lisäksi ammattiosaston tarkoituksena on edistää työsuojelun kehittämistä ja yritysdemokratiaa sekä alan ammatillista koulutusta ja kasvatusta. Presidentinvaalit Suomen presidentinvaalissa 2012 Sauli Niinistö valittiin Suomen tasavallan presidentiksi toimikaudelle Vaalin ensimmäinen kierros järjestettiin sunnuntaina 22. tammikuuta ja toinen kierros 5. hel mikuuta Työväenpuolueiden ehdokkaiden Paavo Lipposen ja Paavo Arhinmäen mahdollisuudet olivat varsin rajal liset. Perussuomalaisten ehdokas Timo Soini kannatti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n vaalipaneelissa työläisten työtaisteluoikeuksien rajoittamista. Vihreiden ehdokkaan Pekka Haaviston pääsy toiselle kier rokselle kertoi suomalaisten halusta irtisanoutua ääriliikkeiden markkinoimasta suvaitsemattomuudesta. Uusi presidentti aloitti toimikautensa 1. maaliskuuta Samalla päättyi sosialidemokraattien 30 vuotta kestänyt presidentin valtakausi. Kaksi kautta istunut tasavallan presidentti Tarja Halonen ei voinut enää asettua ehdolle. Halosesta tuli siten ensimmäinen presidentti, jonka jatkokausi ei ollut mahdollinen uudis tetun perustuslain nojalla. Mauno Koivistolla oli mahdollisuus asettua ehdolle vielä kolmannelle kaudel le 1994, kun taas Martti Ahtisaari ei asettunut ehdolle toiselle kaudelle Kuntavaalit Vuoden 2012 kunnallisvaalit järjestettiin 28. lokakuuta 2012 kaikissa Suomen kunnissa Ahvenanmaan maakunnan kuntia lukuun ottamatta. Äänimäärällä mitaten maan suurin puolue oli Kansallinen Kokoo mus, joka sai 21,9 pro Liittofuusio Liiton JKY:lle maksaman jäsenmaksupalautuksen (euroa/vuosi) kehitys vuosina

4 Osmo Ollila Kivikirjan kevättalkoissa. senttia äänistä. Kokoomus, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (19,6 %) ja Suo men Keskusta (18,7 %) olivat kolme suurinta puoluetta, mutta menettivät kaikki ääniä edellisiin kunta vaaleihin verrattuina. Perussuomalaiset yli kaksinkertaisti äänimääränsä 12,3 prosenttiin. Uusi jytky jäi kuitenkin tulematta. Keskusta sai eniten valtuutettuja, 3077 paikkaa, mutta sen valtuutettujen määrä pieneni edellisvaaleista huomattavasti. Myös kokoomus (1735 paikkaa) ja sosialidemokraatit (1729 paikkaa) menettivät paikkoja. Perussuomalaiset sai 752 lisäpaikkaa. Vihreät saivat enemmän ääniä, mutta vähemmän valtuutettuja (8,5 % äänistä, 323 paikkaa) kuin vasemmistoliitto (8,0 % äänistä, 640 paikkaa). Uusien valtuutettujen vaikein tehtävä vaalikaudella tulee olemaan kuntakartan mahdollinen uudistaminen. Kuntien liitosselvitystyö al kaa vuoden 2013 keväällä. Jyväskylässä valtuustopaikkoja oli jaossa kahdeksan vähemmän kuin vuonna Perussuomalaiset lisä sivät paikkamääräänsä isojen puolueiden kustannuksella. Vasemmistoliitto säilytti paikkamääränsä ennal laan. Kunnallisvaaleissa JKY:n jäsenistä kolme oli ehdokkaana. JKY:n puheenjohtaja Juha Ruotsalainen Jyväs kylässä, JKY:n entinen puheenjohtaja Juha Kaistinen Muuramessa ja työsuojeluvaltuutettu Mika Nissinen Keuruulla. Juha Kaistinen valittiin Muuramen kunnanvaltuustoon ja Mika Nissinen Keuruun kunnanval tuustoon. Juha Ruotsalainen yli kolminkertaisti äänimääränsä viime kuntavaaleihin verrattuna, mutta se ei riittänyt läpimenoon. JKY ei jakanut vaalitukea ehdokkaille. TEAM -liitto jakoi puoluekannasta riippu matta kaikille TEAMilaisille ehdokkaille 300 euroa vaaliavustusta kuitteja vastaan. Työttömyys väheni hieman Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 joulukuussa , mikä oli JKY:n jäseniä eniten työllistävät työpaikat Jyvässeudulla vuonna

5 ±31 000). Työllisiä miehiä oli enemmän ja työllisiä naisia vähemmän kuin jou lukuussa Työllisyysaste eli työllisten osuus vuotiaista oli joulukuussa 67,3 prosenttia, mikä oli 0,2 prosentti yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,8 prosenttia. Naisten työllisyysaste laski edellisen vuoden joulukuusta 0,5 prosenttiyksikköä 65,5 prosenttiin. Miesten työllisyysaste nousi 0,8 prosenttiyksikköä 68,9 prosenttiin. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli joulukuussa 2,4 prosenttia. Mar raskuussa se oli 2,2 prosenttia. Inflaation lievä kiihtyminen johtui ennen kaikkea lentomatkojen ja vihan nesten kallistumisesta. Vuoden 2012 keskimääräinen inflaatio oli 2,8 prosenttia. Eläkeläistapahtuma Kivikirjalla elokuussa. vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,9 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 7,4 prosenttia. Työllisten määrä oli lähes sama kuin edellisen vuoden joulukuussa. Neljännellä vuosi neljänneksellä (loka joulukuussa) työttömyysaste oli 7,0 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suu rempi kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2012 työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 7,8 prosenttia. Työllisiä oli vuoden 2012 joulukuussa , mikä oli 2000 enemmän kuin vuotta aiemmin (virhe marginaali Viestintäaloille raamia parempi neuvottelutulos Työnantajia edustavan Viestinnän Keskusliiton VKL:n kaadettua marraskuussa 2011 raamineuvottelut jäi vät TEAMin viestintäalat raamisopimuksen ulkopuolelle. Liittojen välisiä työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin keväällä Neuvotteluissa VKL haki oleellisia heikennyksiä siviilitalojen kirjatyöntekijöi den työehtoihin. Heikennysvaateet kohdistuivat erityisesti työaikoihin, paikallisen sopimisen alasajoon ja yksipuolisen määräysvallan haltuunottoon. Samalla VKL yritti lyödä kiilaa sanomaleh Kokonaisjäsenmäärän ja maksavien jäsenten määrän suhde vuosina

6 JKY:n hallitus vuonna 2012 Juha Ruotsalainen Osmo Ollila SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestö JAP:n pi detyn kevätkokouksen jälkeen JKY:ssä alettiin huolestua JAP:n toiminnan laadusta sekä taloudesta. Useissa JKY:n hallituksen kokouksissa ky seenalaistettiin JAP:n toiminnan tarpeellisuus sekä jäsenmaksusta saatava vastine ammattiosastomme jäsenistölle. Lopulta syyskuussa 2012 JKY lähestyi JAP:n uutta puheenjohtajaa Kari Jääskeläistä kirjeellä, jossa esitettiin JAP:lle kysymyksiä toiminnasta, kokouskäytännöistä, taloudesta, tiedottamisesta sekä JAP:n Kimppa -lehden jakelua hoitaneesta yhtiöstä, joka ei noudata alan yleissitovaa työehtosopimusta. Lisäkirjeenvaihdossa saatujen vastauksien lisäksi JAP:n syyskokous otti kantaa JKY:n esittä miin kysy Puheenjohtaja Taloudenhoitaja Varapuheenjohtaja Jukka Syvänen Paula Toivonen Sihteeri Ari Liukkonen Tiedotus- ja merkkipäiväsihteeri, nuorisovastaava Opintosihteeri Heikki Salomaa Kivikirjan emäntä Aila Ylitalo Jyrki Honkonen ti- ja siviilityönte kijöiden solidaarisuuden väliin. Lopulta työnantajat itse vetivät hankalan työaikakysymyksen pois neuvot telupöydästä, mutta kiukuttelivat aiheesta vielä jälkikäteen sopimuksen jo synnyttyä. Kirjatyöntekijöiden työehtosopimusneuvotteluissa päästiin sopimukseen Sopimus oli pääosin raharatkaisu. Sopimus noudatteli raamiratkaisun tasoa, mutta oli kustannusvaikutuksiltaan työnantajille raamisopimusta kalliimpi. Ratkaisu oli työntekijöille edullinen, koska kertaerä sisällytettiin yleiskorotuk siin ja myös taulukoihin, joten se jäi vaikuttamaan pysyvästi palkkatasoon. Kertaerä ei olisi nostanut tau lukkopalkkoja tehtiin ensimmäinen 1,7 prosentin yleiskorotus maksuun tuli 0,8 prosentin yrityskoh tainen erä, JKY:n vappubrunssi Järjestöjen talolla. jossa oli ns. perälauta eli jos erän käytöstä ei saatu paikallisesti sovittua, se maksettiin kaikille prosentuaalisena yleiskorotuksena. Tuolloin myös lisiä ja taulukkopalkkoja korotettiin 2,5 prosenttia. Sopimuksessa sovittiin myös toisen vuoden korotuksesta maksetaan yleiskorotuksena 1,7 pro senttia. Paikallisesti neuvoteltavaksi tulee myös yrityskohtainen erä, jonka suuruus on 0,7 prosenttia. Ellei erän käytöstä saada sovittua, maksetaan siitä 0,35 prosenttia yleiskorotuksena ja 0,35 prosentin käytöstä päättää työnantaja. Erä pitää käyttää palkkojen korotuksiin, ei esimerkiksi koulutukseen. Lisiä ja tauluk kopalkkoja korotetaan samalla 2,4 prosenttia. Yhteistyö JAP:n kanssa 6

7 myksiin. JAP oli selkeästi ottanut uuden suunnan niin toiminnan kuin taloudenhoidonkin tii moilta. Mainosjakajien työehtosopimusta rikkovaa jakeluyhtiötä ei enää käytetty ja tiedottamista mm. net tisivujen kautta luvattiin uudistaa. Kokouksessa myös konkretisoitui mahdollisuus vaikuttaa sidosryhmiin siten, että esimerkiksi muut ammattiosastot tai liitot käyttäisivät painotuotetarpeissaan paikallisia TEA Min työehtosopimusta noudattavia graafisen alan toimijoita. JKY:n syyskokous hyväksyi yk simielisesti JAP -jäsenyyden ja yhteistyön jatkumisen. JKY:n hallitus vuonna 2012 Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Ruotsalainen. Hallituksen jäseninä olivat Ari Liukkonen, Heikki Salomaa, Jukka Syvänen, Osmo Ollila, Paula Toivonen, Jyrki Honkonen ja Aila Ylitalo. Hallitus piti vuoden 2012 aikana neljä kokousta, joista syntyi 51 pöytäkirjapykälää. Kokouksissa oli esillä mm. yritysten työllisyystilanne, alan työehtosopimusneuvotteluiden edistyminen ja Kivikirjaan liittyvät asiat. Keskeisin yhdistyksen tapahtuma oli jäsentapahtuma Kivikirjalla. Suuren tapahtuman jär jestely vei ison osan hallituksen työskentelystä. Lisäksi pidettiin sääntömukaiset kaikille jäsenille avoimet kevätkokous, ehdokasasettelukokous ja syys kokous. Hallituksen laajennettu kokous Kivikirjalla. Alatoimikunnat Huvilatoimikunta: Tapio Ylitalo (isäntä), Aila Ylitalo (emäntä), Osmo Ollila, Heikki Salomaa, Pekka Haimakka, Juhani Rouhiainen ja Pentti Pasanen. Urheilu: Jukka Syvänen. Vapaa-aika ja kulttuuri: Paula Toivonen. Kotisivutyöryhmä: Juha Ruotsalainen, Paula Toivonen, Ari Liukkonen ja Osmo Ollila. Jäsenjakauman muutokset vuodesta 2004 vuoteen

8 Fraktuura-kerho JKY:n eläkeläisten Fraktuura-kerho kokoontui vuonna 2012 yhdistyksen toimistolla noin kaksi kertaa kuukaudessa pullakahvien merkeissä. Muuta toimintaa olivat teatterikäynnit, kevätkauden päätösruokailu, pikkujoulut sekä kerholaisten merkkipäivien ja hautajaisten muistamiset. Osa kerholaisista osallistui myös JKY:n eläkeläistapahtumaan elokuussa Fraktuura-kerhon ikäjakauma oli vuotta. Kerho toivoo saavansa toimintaan mukaan enemmän myös ns. nuoria eläkeläisiä. JKY avusti kerhon toimintaa 300 eurolla. Yhdistyksen toiminnantarkastajat Yhdistyksen toiminnantarkastajina 2012 toimi pankinjohtaja Lauri Vehniäinen ja kirjaltaja Jorma Roisko. Varalla oli SAK:n Keski-Suomen aluejohtaja Ahti Ruoppila ja kirjaltaja Markku Hyvönen. Edustukset 2012 Liiton hallinnossa: Teollisuusalojen ammattiliiton valtuusto, Juha Ruotsalainen. Teollisuusalojen työttömyyskassan hallitus, Ari Liukkonen. Työehtosopimusjaosto, Jyrki Honkonen. Muut edustukset ja osallistumiset: Keski-Suomen Osuuspankin Tammikuun kihlaus -seminaari Jyväskylässä Pääluottamusmiesten voimaantumisviikonloppu Kiljavalla TEAMin hallinnon ja henkilökunnan koulutuspäivä Helsingissä Ennakkoluuloista kohtaamisiin -kurssi Jyväskylässä Puheenjohtajapäivät Kiljavalla Neuvottelutaidon kurssi Kiljavalla Pääluottamusmiespäivät Tampereella Timo Vallittu luovuttaa liiton kultaisen ansiomerkin Heikki Salomaalle JKY:n ja Grafinet Keski-Suomen alueosaston yhteisessä jäsentapahtumassa elokuussa. Taustalla Mervi Kaistinen. 8

9 JKY:n ulkoilupäivä ja pilkkikisat Kivikirjalla maaliskuussa JAP:n kevätkokous Teatteriretki ja osastojen (Grafinet Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueosastot, Tampereen ja Jyväs kylän Kirjatyöntekijäin Yhdistykset) tapaaminen Tampereella TEAMin kesäpäivät Baltic Princess -laivalla 5.9. Yrityskohtainen erä -koulutus Helsingissä Ammattiosaston tiedotuskurssi Helsingissä Työhyvinvoinnin jäljillä -kurssi Jyväskylässä Akavan, SAK:n, STTK:n ja Telan Työurasopimus -seminaari Jyväskylässä Neuvottelutaidon kurssi Tampereella Työsuojelupäivät Kiljavalla JAP:n syyskokous Hyvä kokous -kurssi Jyväskylässä Lehtipiste Oy: Lehtisepät Oy: Mediasepät Oy: Serimedia Oy: Sisäsuomi Oy: Jäsenmäärä Jorma Joensuu (plm) Jaakko Riddar (tsv) Jyrki Honkonen (plm) Mika Honkanen (tsv) Juha Ruotsalainen (plm) Merja Haukka (tsv) Jarno Kauppinen (yhdyshlö) Jukka Syvänen (plm) Mika Nissinen (tsv) Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2012 päättyessä (suluissa vuoden 2011 luvut) 760 henkilöä (740), nai Edustukset Jyvässeudun graafisen alan yrityksissä: Pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhdyshenkilöt vuonna Bookwell Oy: Esko Lahtinen (plm ja tsv) Jyväskylän Siirtopaino Oy: Tuula Tuukkanen (yhdyshlö) Jyvässeudun Paino Oy: Kari Kantola (yhdyshlö) Karto Oy: Mika Määttä (plm) Keskisuomalainen Oyj: Juha Ruotsalainen (plm) Keski-Suomen Sivu Oy: Kalle Aarikka (yhdyshlö) Kirjapaino Kari Oy: Ari Liukkonen (plm) Paula Toivonen (tsv) Kirjapaino Ässä Oy: Topi Keiskoski (plm) Risto Mattila (tsv) Juha Ruotsalainen ja Tuija Pircklén. 9

10 Kalle Tynkkynen, Juha Ruotsalainen ja Paula Toivonen hallituksen laajennetussa kokouksessa. Ilta hämärtyy Leppäveden rannalla. sia 415 (414) ja miehiä 345 (326). Maksavia yhteensä 400 (422), heistä naisia 186 (203) ja mie hiä 214 (219). Työssäkäyviä vapaajäseniä 7 (14), joista 2 (6) naista ja 5 (8) miestä. Eläkkeellä olevista va paajäseniä oli yhteensä 214 (207), 139 (133) naista ja 75 (74) miestä. Opiskelijajäseniä oli 139 (97), jois ta naisia 88 (72) ja miehiä 51 (25). Vuoden vaihteessa jäsenmaksuvapautus oli kirjattuna 18 (29) jäsenel le, heistä naisia 11 (23) ja miehiä 7 (6). Toimintaa Vuonna 2012 JKY:n toiminnan painopisteitä olivat edunvalvonnan kehittäminen ja järjestäytyminen, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen perehdyttäminen ay-toimintaan ja kiinnittäminen ammattiosas ton toimintaan, opiskelijajäsenhankinnan selkeyttäminen liiton kanssa sekä ammattiosaston rooli ja tehtä vät muuttuvassa toimintaympäristössä. Näissä painopisteissä JKY onnistui kiitettävästi. Edunvalvonnalliset yhteydenotot työpaikoilta lisääntyivät ja niihin kykyjen mukaan vastattiin. Jäsentie dottamista tehtiin ryhmäpostien, nettisivujen, työpaikkatiedotteiden ja liiton Intiim -lehden kautta. Yhtey denpito työpaikoille oli aktiivista. Hallituksen laajennettu kokous kesäkuussa sekä jäsentapahtuma elo kuussa olivat hyviä esimerkkejä vuorovaikutuksesta. Oppilaitoskäynneistä otettiin vihdoinkin liittotasolla vastuu ja JKY:stä tarjottiin tukea mm. opiskelijoille jaettavien sarjakuvalehtien muodossa. Vuonna 2012 yhdistyksen taloutta tasapainotettiin edelleen liittofuusion jälkeisiin realiteetteihin. Menoja karsittiin ja toimintaa mukautettiin vastaamaan puoleen romahtanutta TEAM -liiton jäsenmaksupalautusta. Tästäkin huolimatta yllättävien menojen ja odotettuakin pienemmän jä 10

11 senmaksupalautuksen seurauksena tili kauden tulos jäi jonkin verran alijäämäiseksi. Samaan aikaan lisättiin onnistuneesti yhteistyötä muiden osastojen, varsinkin Grafinet Keski-Suomen alueosaston kanssa. Verkkosivut JKY:n nettisivut tavoittivat hyvin jäsenistön ja muut yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet. Vuonna 2012 sivuille tehtiin 2876 käyntiä, joista yksittäisiä kävijöitä oli Eniten sivuilla vierailtiin työehtosopi musneuvotteluiden, elokuun jäsentapahtuman ja järjestelyerien jakamisen aikoihin. Hakukonetermit, joita käyttäen oli päädytty JKY:n sivuille, kertoivat kävijöiden etsineen eniten työehtoihin liittyvää tietoa. Suosituin osio sivuilla oli ylivoimaisesti Galleria, jossa on esillä valokuvia JKY:n eri tapahtumista. Seu raavaksi eniten oli vierailtu aloitussivulla, jossa on perustiedot yhdistyksestä, sekä Ajankohtaista -osiossa, jossa on uutisia ja tiedotteita mm. tapahtumista ja koulutuksista. Samaisessa osiossa JKY:n hallitus kommentoi ajankohtaisia kirjatyöntekijöitä koskevia aiheita. Vuonna 2012 kirjoituksia ilmestyi kuusi kertaa puheenjohtaja Juha Ruotsalaisen naputtelemina. Aiheina olivat työehtosopimusneuvottelut, TES-neuvottelutulos, kesälomittajien järjestäytyminen ja Loimaan kassa, sa nomalehtien tabloidisaatio, järjestelyerien jakaminen ja graafisen alan vaikeudet. Julkaisuista tiedotettiin TEAMin viestintäalojen Facebook -sivuilla, Roosa Arela, Toni Isomäki, Kirsi Pehkonen ja Hanna Kantonen saunatuvalla. mikä aiheutti joka kerran piikin kävijämääriin JKY:n sivuilla. Tabloid-muutoksia käsitellyttä kannanottoa siteerattiin myös liiton Intiim -lehdessä. JKY:n nettisivut löytyvät osoitteesta Muut kannanotot Sähköisen viestinnän lisäksi JKY otti kantaa printtimediassa. Sanomalehti Keskisuomalaisen päätoimitta ja Pekka Kallen karaoke alkamassa kirjatyöntekijöiden ja toimihenkilöiden yhteisessä jäsentapahtumassa. 11

12 Jäsentapahtuma Kivikirjalla elokuussa. Mervola hyökkäsi jälleen kerran ammattiyhdistysliikettä vastaan pääkirjoitussivun kolumnissaan JKY:n vastine julkaistiin Keskisuomalaisen mielipidepalstalla seuraavana päivänä: Minimipalkka-ale ei ratkaisu Päätoimittaja Pekka Mervola esitti kolumnissaan (Ksml 9.3.), että ay-liike ottaisi tavoitteekseen minimi palkkojen pienentämisen. Nuoren tempputyöllistäminen alle työehtosopimuksen taulukkopalkan ei suin kaan ole, Mervolan väitteestä huolimatta, yhteiskunnan tai nuoren etu, vaan vain ja ainoastaan työnanta jan etu. Tehdystä työstä on saatava korvaus, jolla tulee toimeen ilman, että tuloon tarvitaan jatketta yhteiskunnan maksamista tuista. Elinkustannusten nousun ja maltillisten palkkaratkaisujen myötä jo nykyisilläkin mini mipalkoilla toimeentulo on vaikeaa. Mervola myös kirjoittaa ay-liikkeen olevan vain työpaikkansa säilyttäneiden tulonkahmimisorganisaatio. Päätoimittaja syyllistää ensinnäkin niitä työntekijöitä, jotka ovat välttyneet työnantajien viimekin aikoina auliisti jakamilta irtisanomisilta, sekä toiseksi ay-liikettä, joka kehtaa puolustaa palkansaajien työehtoso pimus- ja lakisääteisiä oikeuksia. Moista tekstiä voi syntyä pörssiyhtiön johtoon kuuluvan ja työelämän todellisuudesta vieraantuneen kirjoittajan kynästä. Esimerkiksi viestintäalalla sanomalehtitalot tahkoavat erinomaista tulosta ja jakavat omistajilleen muhkei ta osinkoja. Samaan aikaan kun lehtitalojen johdon palkkiot ovat muutamassa vuodessa nousseet useita kymmeniä prosentteja, on tuloksen tekijöiden eli työntekijöiden palkkakehitys ollut hyvin maltillisesti muutaman prosentin luokkaa, jopa alle inflaatiotason. Graafisen teollisuuden palkkataso onkin reippaasti alle teollisuuden palkkojen keskiarvon. Lisäksi viestin täalalla on hätiköiden ja todellisia vaikutuksia tuntematta käytet Merja Westman, Jukka Syvänen, Merja Rinne ja Juha Ruotsalainen Kivikirjalla. 12

13 Karaokekuningattaret Paula Toivonen ja Eeva Matikainen. ty tilattavien lehtien arvonlisäveroa keppi hevosena lukuisille yt-neuvotteluille. Useissa sanomalehdissä kaavailtu tabloid-kokoon siirtyminen lienee se seuraava irtisanomisaallon peruste. Heikentämällä työehtoja nuorilta tai minkä ikäisiltä tahansa ei ratkota työelämän ongelmia, vaikka se kuinka lisäisi kilinää omistajien kukkaroissa. Tehokkaimmin työllisyysastetta nostetaan ja työuria pidennetään pitämällä työntekijät tyytyväisinä ja ter veinä työelämässä mukana. Se vaatii työnantajilta investointeja työntekijöihin, mm. säällisinä palkkoina, mutta tutkitusti panostus lisää myös yritysten taloudellista tulosta. Tulos oli masentava. Yksikään kirjeen saanut ammattiosaston jäsen ei vastannut kyselyyn. JKY:n hallitus joutui toteamaan, että näiden työpaikkojen edunvalvonnan tai järjestäytymisen hyväksi ei enempää ole JKY:n taholta tehtävissä. Toki toivomme, että näillä ns. pimennossa olevilla graafisen alan työpaikoilla jä senet seuraavat tiedotteita nettisivuilta ja ottavat tarvittaessa yhteyttä, jolloin ammattiosasto voi tarjota neuvontaa ja tukea. Jäsenkirjekampanja JKY:n jäseniä eniten työllistävillä alan työpaikoilla on JKY:n edustajina luottamusmiehiä, työsuojeluval tuutettuja ja yhdyshenkilöitä. Joillekin pienemmille työpaikoille JKY:llä ei ole minkäänlaista yhteyttä, vaikka niissä työskentelee jäsenrekisterin mukaan JKY:n jäseniä. Keväällä 2012 JKY otti yhteyttä näillä graafisen alan työpaikoilla työskenteleviin jäseniin henkilökohtaisella jokaisen kotiosoitteeseen postitetul la kirjeellä, jossa tiedusteltiin yrityksessä noudatettavaa työehtosopimusta, oliko yrityksessä luottamus henkilöitä, halua valita sellainen tai saada työpaikalta edes yhdyshenkilö. Samassa kuoressa toimitettiin myös JKY:n tiedotteita nettisivuista, sähköpostituslistasta, Kivikirjasta sekä kutsuja jäsenkokouksiin ja elokuun jäsentapahtumaan. Jäsentapahtuma Kivikirjalla elokuussa. 13

14 Laiturinnostoa Kivikirjan syystalkoissa lokakuussa. Ulkoilupäivä Kivikirjalla Sunnuntaina JKY järjesti ulkoilupäivän ja pilkkikisat Kivikirjalla. Aurinkoista päivää oli viettä mässä noin 30 osallistujaa. Tarjolla oli hernekeittoa, makkaran ja lettujen paistoa sekä pullakahvit. Kivi kirjan uusi emäntä ja isäntä, Aila ja Tapio Ylitalo, hoitivat ensimmäisen jäsentapahtumansa järjestelyt Kivikirjalla mallikkaasti. Pilkkikisojen tulokset: Miehet: 1. Jukka Syvänen 4008 g 2. Pasi Jämsen 770 g Naiset: 1. Sarita Harjunen 1240 g Nuoret: 1. Julius Vuorensola 10 g 2. Ronja Jämsen, Eeva Savon 1 nykäisy Miesveteraanit: 1. Ari Syrjälä 2740 g 2. Aimo Montonen 2640 g 3. Jorma Roisko 2004 g 4. Pekka Haimakka 1280 g 5. Seppo Linna 840 g 6. Mikko Harjunen 690 g 7. Esko Kaakinen 690 g Eläkeläistapahtuma Kivikirjalla elokuussa. Naisveteraanit: 1. Laila Laitiolampi 3610 g 2. Leena Reho 3380 g 3. Anja Mustonen 2170 g 4. Sirpa Linna 1580 g 5. Raili Berg 1500 g 14

15 Vappubrunssi JKY järjesti vappubrunssin tiistaina Järjestöjen talolla. Muutaman vuoden tauon jälkeen tilaon gelmien takia järjestämättä jäänyt tilaisuus onnistuttiin vielä kerran järjestämään Metalli 74:n vuokrati loissa. Tapahtumassa kävi noin 40 osallistujaa, jotka saivat nauttia JKY:n työmyyrien, Paula Toivosen ja Heikki Salomaan brunssijärjestelyistä. Tarjolla oli suolapalaa, munkkeja, simaa ja muita virvokkeita. Hallituksen laajennettu kokous JKY:n hallituksen laajennettu kokous pidettiin Kivikirjalla perjantaina Hallitusjäsenten lisäksi paikalla olivat kutsuttuina työsuojeluvaltuutettu Merja Haukka Mediasepiltä, varapääluottamusmies Kalle Tynkkynen Lehtisepiltä ja Kivikirjan isäntä Tapio Ylitalo sekä yhteistyökumppaneiden edustajina Grafi net Keski-Suomen alueosaston puheenjohtaja Mervi Kaistinen ja Jyväskylän Vaatetustyöntekijöiden puheenjohtaja Katja Savolainen. Kokouksessa käytiin läpi yhteistyöpohdintojen lisäksi JKY:n toiminnan to teutumisen puolivuotistarkastelua sekä JAP:n tilannetta. Jäsentapahtuma JKY ja Grafinet Keski-Suomen alueosasto järjestivät yhteisen jäsentapahtuman Kivikirjalla kesäisenä lauantaina Julius Vuorensolan voittosaalis pilkkikisoissa. Merja Haukka ja Aila Ylitalo JKY:n kokouksessa Jäsenten käytettävissä oli tilaisuuteen kutsuttuna TEAM -liiton toimitsijoita ja hal linnon edustajia sekä Grafinetin hallitusjäseniä. Myös JKY:n ja Grafinetin alueosaston hallitusedustajat ottivat vastaan jäsenistön palautteita ja ehdotuksia niin ammattiosastojen kuin liitonkin toiminnan kehittämiseksi. TEAM -liitosta paikalla olivat puheenjohtaja Timo Vallittu, neuvottelupäällikkö Irene Hämäläinen, järjes töpäällikkö Merja Rinne, kehittämispäällikkö Hannu Siltala, työehtosihteeri Marja Karmala ja koulutus sihteeri Merja Westman. Paikalla olivat myös liittovaltuuston puheenjohtaja Seija Laosmaa sekä Grafinetin puheenjohtaja ja TEAMin hallituksen jäsen Tuija Pircklén. Tervetulosanoissaan JKY:n puheenjohtaja Juha Ruotsalainen muistutti jäsenistöä siitä, että jäsenet muo dostavat ammattiosaston ja liiton. Niin ammattiosaston kuin liitonkin edustajat ovat vain jäsenistöllä töis sä ja jäsenistö päättää mihin heidän jäsenmaksuaan käytetään. Siksikin puheenjohtaja toivoi jäsenistön an tavan tapahtumassa palautetta ja esittävän ehdotuksia toiminnan suunnasta osastoille ja liitolle. Grafinet Keski-Suomen alueosaston puheenjohtaja Mervi Kaistisen alkusanojen jälkeen TEAM -liiton pu heenjohtaja Timo Vallittu luovutti oman puheenvuoronsa lopuksi liiton kultaisen ansiomerkin ammattiyh distystoiminnassa ansioituneelle JKY:n hallitusjäsenelle Heikki Salomaalle. Tarjolla oli hyvän seuran lisäksi myös ruokaa, juomaa ja Kalle Tynkkysen karaoke sekä saunomista ja grillausta. Yli 50 osallistujan joukko takasi onnistuneen ja vauhdikkaan illan, joka sai erinomaisen hyvää palautetta jäsenistöltä, aiheutti työpaikoilla positiivisia kahvipöytäkeskusteluja sekä synnytti tarpeen vas taavalle tapahtumalle myös seuraavana kesänä. Eläkeläistapahtuma Lauantaina kokoontui noin kahdenkymmenen hengen joukko JKY:n eläkeläisaktiiveja Kivikir jalle yhteiseen tapahtumaan. Hyvän seuran ja saunomisen lisäksi tarjolla oli lihakeittoa, makkaran ja lettu jen paistoa sekä kahvit konjakin kera. Tilaisuus oli avoin myös Grafinet Keski-Suomen alue 15

16 Joulukuun myrskyissä Kivitaskun uusitulle katolle oli kaatunut mänty, jonka rungon Osmo Ollila ja Heikki Salomaa kävivät pätkimässä. Tuhot jäivät peltioikomisten ja räystäslautojen vaihtamisen tasolle. Toimintakertomuksen teksti: Ari Liukkonen ja Juha Ruotsalainen. Kuvat: Ari Liukkonen, Mari Luoto, Tapio Ylitalo, Helena Tanaka ja Juha Ruotsalainen. Taitto ja kaaviot: Juha Ruotsalainen. Hyväksytty JKY:n kevätkokouksessa Juha Ruotsalainen onnittelee tasavuosia täyttänyttä Paula Toivosta syyskokouksessa JKY:n toimistolla marraskuussa. osaston eläke läisjäsenille. JKY:n hal litusta edustivat Heikki Salomaa sekä Kivikirjan emäntä ja isäntä Aila ja Tapio Ylitalo. Kivikirja Kivikirja oli kuluneena kesänä kohtuullisessa käytössä. Sateinen kesä oli suurin syy, ettei kävijämäärä ol lut edelliskesien veroinen. Kivikirjan isäntäpariskuntana toimivat Tapio ja Aila Ylitalo. He vastasivat Ki vikirjan kunnossapidosta sekä Kivikirjan tilaisuuksien järjestelyistä. Kivikirjalla järjestettiin kevättalkoot lauantaina Tontti laitettiin kesäkuntoon ja Kivitaskuun vaihdettiin uusi peltikatto. Paikalla oli 12 talkoolaista. Syystalkoot pidettiin lauantaina , jolloin tuvan katon paikkailun ohella kymmenen talkoolaisen voimin maihin kiskottiin ve ne ja karkuteille lähtenyt Kivikirjan laituri odottelemaan paikalleen laittoa. Osmo Ollila ja Tapio Ylitalo tutkimassa tuvan katon kuntoa syystalkoissa lokakuussa. 16

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Puheenjohtajan tervehdys Uuden ja täysin vihreän puheenjohtajan näkövinkkelistä vuosi 2011 oli sekä työntäyteinen että mie lenkiintoinen, sekä haastava että opettavainen. Vuoden 2011 kevättä sävyttivät

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Puheenjohtajan tervehdys Kolmas vuoteni Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen puheenjohtajana on pulkassa. On entistäkin haasteellisempaa löytää menneestä vuodesta positiivista sanottavaa toimintakertomuksen

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt Työpaikka- ja alueosaston säännöt 26.11.2011 VIESTINTÄALAN TOIMIHENKILÖT GRAFINET RY TYÖPAIKKA- JA ALUEOSASTO SÄÄNNÖT :n työpaikka- ja alueosastojen säännöt Nimi, nimenkirjoitus ja tarkoitus 1 Työpaikka-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 NASTOLAN KIRJATYÖNTEKIJÄT ry. 1 / 5 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 YLEISTÄ Ammattiosasto on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n jäsen. Ammattiosasto valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS VUODELTA 2014. Jyväskylän Kirjatyöntekijäin. Yhdistys ry

TOIMINTA- KERTOMUS VUODELTA 2014. Jyväskylän Kirjatyöntekijäin. Yhdistys ry TOIMINTA- KERTOMUS VUODELTA 2014 Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry Puheenjohtajan tervehdys Kuva: Kirveellä oli töitä Kivikirjan kevättalkoissa. Kirjoitan JKY:n toimintakertomukseen tervehdystä

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Nastolan Kirjatyöntekijät ry. 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Ammattiosasto on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n jäsen. Ammattiosasto valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY 1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 2( 5) SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2010 1. JOHDANTO Paikallisjärjestön tarkoituksena on koota

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Luottamusmiesvaali 1 (5) Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmiesvaalien

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaiset Toimintasuunnitelma 2014 Carita Bardakci 14.11.2013 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Toimisto-, hallinto ja IT-alan ammattilaiset 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. JOHDANTO

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n

HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTA-AJATUS TARKOITUSTAAN VARTEN AMMATTIOSASTO; Hoitaa sääntöjen määräämien asioiden lisäksi jäsenasioiden, vapaa-ajan ja

Lisätiedot

2016 TOIMINTAKALENTERI

2016 TOIMINTAKALENTERI 2016 TOIMINTAKALENTERI 53 1 PE Uudenvuodenpäivä TAMMIKUU 2 LA 2-30.1 Seututoimikuntien jäjestäytymiskokoukset (6 kpl) iltakokouksina. TK 3 SU KOKO VUOSI: Aluetoimikunnan kokoukset, Aktivointiprojekti,

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0 10 Vaalit (Luvun lähde: Keskusvaalilautakunta) 10.1 Äänioikeutetut ja äänioikeuden käyttö vuosina 1999-2011 Äänioikeutettuja Äänestysprosentti (%) Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

IHAILLUIMMAT SUOMALAISET 2010 Ketä elossa olevaa, tunnettua suomalaista naista ja miestä suomalaiset ihailevat eniten?

IHAILLUIMMAT SUOMALAISET 2010 Ketä elossa olevaa, tunnettua suomalaista naista ja miestä suomalaiset ihailevat eniten? IHAILLUIMMAT SUOMALAISET 2010 Ketä elossa olevaa, tunnettua suomalaista naista ja miestä suomalaiset ihailevat eniten? TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 10 A, 02100 ESPOO, Finland, tel. int+358- (0)9-613 500,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintasuunnitelma

Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintasuunnitelma Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2014 YLEISTÄ - puheenjohtajalta Arvoisat PKY:n jäsenet, on taas aika valmistella ensi vuoden tapahtumia sekä toimintaa. Mitähän mahtaa vuosi 2014

Lisätiedot

2015 TOIMINTAKALENTERI

2015 TOIMINTAKALENTERI 2015 TOIMINTAKALENTERI TAMMIKUU 1 1 TO Uudenvuodenpäivä 1.-31.1 Seututoimikuntien järjestäytymiskokoukset (6 kpl) iltakokouksina PJ 2 PE KOKO VUOSI: Aluetoimikunnan kokoukset, Aktivointiprojekti, Ammattiosastojen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Lupsakkaa Joulun aikaa!

Lupsakkaa Joulun aikaa! Jyty Varkaus Ry Joulukuu 2012 Kuukausitiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Jäsenmaksu 2013 5 Jyty Varkaus ry:n hallitus 2013 6 Jyty Varkaus

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä.

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä. 22.11.2007 LIITTOJEN VÄLISESSÄ KOULUTUSTOIMIKUNNASSA HYVÄKSYTYT AY-KURSSIT VUODELLE 2008 Viestintäalan ammattiliiton ja Viestinnän Keskusliitto VKL ry:n välisessä koulutustoimikunnassa on hyväksytty seuraavat

Lisätiedot

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 1 Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 3 2. HALLITUS 4 3. JÄSENET 4 4. TALOUS 4 5. TOIMINTA 5 5.1 SYYSJUHLA 5 5.2 LASKIAISRIEHA 5 5.3 KEVÄTKIRPPIS

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY 1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2( 5) SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013 1. JOHDANTO Paikallisjärjestön tarkoituksena on koota

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/12 ( Uusi piirihallitus ) Aika: 15.12.2011 klo 19.35 19.49 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 19.35. 2. Kokouksen

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

2014 TOIMINTAKALENTERI

2014 TOIMINTAKALENTERI 2014 TOIMINTAKALENTERI TAMMIKUU 1 1 KE Uudenvuodenpäivä 1.-31.1 Seututoimikuntien järjestäytymiskokoukset (6 kpl) iltakokouksinapj 2 TO KOKO VUOSI: Aktivointiprojekti, Aluetoimikunnan kokoukset, Ammattiosastojen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014

Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014 Jyty Varkaus Ry Kesäkuu 2014 Kuukausitiedote 1 Hallituksen kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Kuntokortti arvonnan voittajat 4 Palkankorotusratkaisut ja jaksotyömääräykset hyväksyttiin - Jytyliiton

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Körpäkkäsanomat 1/2006

Körpäkkäsanomat 1/2006 Körpäkkäsanomat 1/2006 Taustaa Puuveneiden perinneseura Körpäkkä on vuonna 2003 rekisteröity yhdistys, jonka toimintatarkoituksena on puuveneiden perinteiden vaaliminen. Alun perin yhdistyksen perustana

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas TALOUSTUTKIMUS OY 20100121 12:46:14 TYÖ 3687.00 TAULUKKO 1001 np N-LUVUT Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Tammikuu 2010 nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-64 65-79 työn toimi eläke muu vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 SISÄLTÖ Lähtökohta vaaleihin Mitä tehtiin Vaalitulos Vaikutukset Muut puolueet Onnistumiset Kehittämistarpeet Toimenpiteitä LÄHTÖKOHTA VAALEIHIN Tavoitteena x ehdokasta

Lisätiedot

RAAHEN JHL ry 055 TOIMINTAKERTOMUS 2014

RAAHEN JHL ry 055 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Yhdistyksen 74. toimintavuosi pyörähti käyntiin osaavien aktiivitoimijoiden johdolla. Hallitukseen on kuulunut puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) jäsentä; Pyhäjoelta, Vihannista,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2008 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2008 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot