Puheenjohtajan tervehdys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtajan tervehdys"

Transkriptio

1

2 Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2012 oli toinen kauteni Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen puheenjohtajana. JKY:n kokeneen hallituksen tuella pestiä on tullut otettua haltuun. Osaava hallitus on tarjonnut hyvän poh jan suuntaviivojen luomiselle. Sisäänajovaihe on takana, mutta opittavaa ja haasteita riittää edelleen ja hyvä niin. Innostuminen on leipääntymistä huomattavasti parempi moottori yhdistystoiminnan kehittämisessä. Kylmä puhuri puhalsi läpi viime vuoden. Tilattavien lehtien arvonlisäveron nosto nollasta yhdek sään pro senttiin vuoden 2012 alussa johti osin hätiköityihin ratkaisuihin lehtitaloissa. Osingonmak sukykyä vahvistet tiin alv:lla ratsastaen ja todellisia vaikutuksia tuntematta. Vero ei lyhyellä aikavä lillä näkynyt levikkikehityksissä, mutta tosiasia on, että sillä on vakavat seuraukset koko alalle sekä tiedonvälitykselle. Siviilipainoissa ahdinko syveni entisestään. Epäterve kilpailu ja ylikapasiteetin alasajo yritysostoin lisääntyi vät. Viime vuoden toisella puoliskolla yhteistoimintaneuvotteluiden määrä graafisella sekä muillakin TEA Min aloilla lisääntyivät kiihtyvällä tahdilla. Vuoden lopussa viestintäalan työttömyysaste oli kolminkertainen verrattuna muiden alojen keskiarvoon. Yt neuvottelut koskettivat JKY:n jäseniä Lehtipisteellä, Mediasepillä ja Sisäsuomessa vuoden 2012 aikana. Kylmiä ja tympeitä kannanottoja saatiin kuulla työnantajia edustavilta tahoilta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Pienyrittäjät, kokoomus ja perussuomalaiset halusi vat nostaa eläkeikää, pidentää työaikoja, alentaa palkkoja, sakottaa sairaita, poistaa työajanlyhen nysvapaat ja rajoittaa työtaisteluoikeutta. Törkein aja tuspieru kuultiin kokoomusnuorten varapu heenjohtajan suusta; hän halusi poistaa lapsilisät ns. heikommalta ainekselta... Positiivista on, että ehkä juuri edellä mainituista avauksista johtuen SAK:laisten liittojen jäsenmäärät kasvoivat vuonna Varsinkin nuorten osuus lisääntyi, alle 30-vuotiaiden jäsenten määrä nousi viime vuoden aikana yli :lla. Alan vaikeuksista huolimatta JKY:llä positiivista virettä riitti. Toiminta oli aktiivista ja onnistuneita tilaisuuk sia järjestettiin. Erityisesti JKY:n ja Grafinet Keski-Suomen alueosaston yhdessä järjestä mä elokuinen jä sentapahtuma Kivikirjalla sai innostuneen vastaanoton ja sitä on työpaikoilla muis teltu pitkään. Juuri tällainen toiminta tekee jäsenistölle ammattiosastoa tutuksi ja kiinnittää jäsenistöä osaston toi mintaan. Kehitysehdotukset, palautteet ja kritiikki niin osaston kuin liitonkin toiminnasta saadaan parhaiten esiin täl laisessa vuorovaikutuksessa. Näin ne tulevat luottamusmies-, työsuojeluvaltuutettu- ja hallitusaktiivit löytyvät. Ammattiosaston perustehtäviä ovat edunvalvonta työpaikoilla, järjestäytyminen sekä tiedotus jäse nistölle. Näitä tavoitteita tukevat JKY:n viime vuosien jäsentapahtumat. Tulevaisuudessa toiminnan järjestäminen on entistä haasteellisempaa. Karut luvut ovat luettavissa tämän toimintakertomuksen kaavioista. Maksavien jäsenten määrän väheneminen ja varsinkin TEAM -liiton jäsenmaksupalautuksen pieneneminen 47 prosenttiin verrattuna liittofuusiota edeltäneeseen aikaan vaikeuttaa JKY:n toimintaa huomattavasti. Toivoa sopii, että liittokokous vuonna 2015 tekee JKY:n valtuustoesityksen pohjalta päätöksiä, joil la ammat tiosastojen toimintaedellytykset turvataan. Olivat toimet sitten taloudellisia tai rakenteelli sia, niin niitä kaiva taan ei pelkästään JKY:ssä vaan kaikissa osastoissa. Ammattiosasto, jossa järjestetään vain sääntömääräiset kokoukset ilman muuta toimintaa taloudel listen re surssien puutteessa, on sellainen osasto jossa en haluaisi olla puheenjohtajana tai edes jäse nenä. Negatiivisesta yleisvireestä huolimatta 2012 oli JKY:lle hyvä vuosi toiminnallisesti. Paljon hienoja kohtaa misia eri tapahtumissa, hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa ja entistäkin enemmän jäsenlähtöistä toimintaa. Kiitos kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille vuodesta Jatketaan hyvää työtä. Juha Ruotsalainen puheenjohtaja 2

3 JKY:n toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Vuosi 2012 oli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 116. toimintavuosi. JKY on vuonna 1896 perus tettu TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n osasto numero TEAM kuuluu Suomen Ammattiliit tojen Keskusjärjestöön (SAK). Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on koota kaikki Jyvässeudun graafisen teollisuuden palkansaajat se kä alaan rinnastettavilla viestintäaloilla työskentelevät palkansaajat yhteistoiminnan avulla parantamaan työolojaan, palkkaehtojaan ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksiaan sekä taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etujaan. Tarkoituksena on myös koota opiskelijajäseniksi ne, jotka opiskelevat graafisen alan ammattiin. Lisäksi ammattiosaston tarkoituksena on edistää työsuojelun kehittämistä ja yritysdemokratiaa sekä alan ammatillista koulutusta ja kasvatusta. Presidentinvaalit Suomen presidentinvaalissa 2012 Sauli Niinistö valittiin Suomen tasavallan presidentiksi toimikaudelle Vaalin ensimmäinen kierros järjestettiin sunnuntaina 22. tammikuuta ja toinen kierros 5. hel mikuuta Työväenpuolueiden ehdokkaiden Paavo Lipposen ja Paavo Arhinmäen mahdollisuudet olivat varsin rajal liset. Perussuomalaisten ehdokas Timo Soini kannatti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n vaalipaneelissa työläisten työtaisteluoikeuksien rajoittamista. Vihreiden ehdokkaan Pekka Haaviston pääsy toiselle kier rokselle kertoi suomalaisten halusta irtisanoutua ääriliikkeiden markkinoimasta suvaitsemattomuudesta. Uusi presidentti aloitti toimikautensa 1. maaliskuuta Samalla päättyi sosialidemokraattien 30 vuotta kestänyt presidentin valtakausi. Kaksi kautta istunut tasavallan presidentti Tarja Halonen ei voinut enää asettua ehdolle. Halosesta tuli siten ensimmäinen presidentti, jonka jatkokausi ei ollut mahdollinen uudis tetun perustuslain nojalla. Mauno Koivistolla oli mahdollisuus asettua ehdolle vielä kolmannelle kaudel le 1994, kun taas Martti Ahtisaari ei asettunut ehdolle toiselle kaudelle Kuntavaalit Vuoden 2012 kunnallisvaalit järjestettiin 28. lokakuuta 2012 kaikissa Suomen kunnissa Ahvenanmaan maakunnan kuntia lukuun ottamatta. Äänimäärällä mitaten maan suurin puolue oli Kansallinen Kokoo mus, joka sai 21,9 pro Liittofuusio Liiton JKY:lle maksaman jäsenmaksupalautuksen (euroa/vuosi) kehitys vuosina

4 Osmo Ollila Kivikirjan kevättalkoissa. senttia äänistä. Kokoomus, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (19,6 %) ja Suo men Keskusta (18,7 %) olivat kolme suurinta puoluetta, mutta menettivät kaikki ääniä edellisiin kunta vaaleihin verrattuina. Perussuomalaiset yli kaksinkertaisti äänimääränsä 12,3 prosenttiin. Uusi jytky jäi kuitenkin tulematta. Keskusta sai eniten valtuutettuja, 3077 paikkaa, mutta sen valtuutettujen määrä pieneni edellisvaaleista huomattavasti. Myös kokoomus (1735 paikkaa) ja sosialidemokraatit (1729 paikkaa) menettivät paikkoja. Perussuomalaiset sai 752 lisäpaikkaa. Vihreät saivat enemmän ääniä, mutta vähemmän valtuutettuja (8,5 % äänistä, 323 paikkaa) kuin vasemmistoliitto (8,0 % äänistä, 640 paikkaa). Uusien valtuutettujen vaikein tehtävä vaalikaudella tulee olemaan kuntakartan mahdollinen uudistaminen. Kuntien liitosselvitystyö al kaa vuoden 2013 keväällä. Jyväskylässä valtuustopaikkoja oli jaossa kahdeksan vähemmän kuin vuonna Perussuomalaiset lisä sivät paikkamääräänsä isojen puolueiden kustannuksella. Vasemmistoliitto säilytti paikkamääränsä ennal laan. Kunnallisvaaleissa JKY:n jäsenistä kolme oli ehdokkaana. JKY:n puheenjohtaja Juha Ruotsalainen Jyväs kylässä, JKY:n entinen puheenjohtaja Juha Kaistinen Muuramessa ja työsuojeluvaltuutettu Mika Nissinen Keuruulla. Juha Kaistinen valittiin Muuramen kunnanvaltuustoon ja Mika Nissinen Keuruun kunnanval tuustoon. Juha Ruotsalainen yli kolminkertaisti äänimääränsä viime kuntavaaleihin verrattuna, mutta se ei riittänyt läpimenoon. JKY ei jakanut vaalitukea ehdokkaille. TEAM -liitto jakoi puoluekannasta riippu matta kaikille TEAMilaisille ehdokkaille 300 euroa vaaliavustusta kuitteja vastaan. Työttömyys väheni hieman Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 joulukuussa , mikä oli JKY:n jäseniä eniten työllistävät työpaikat Jyvässeudulla vuonna

5 ±31 000). Työllisiä miehiä oli enemmän ja työllisiä naisia vähemmän kuin jou lukuussa Työllisyysaste eli työllisten osuus vuotiaista oli joulukuussa 67,3 prosenttia, mikä oli 0,2 prosentti yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,8 prosenttia. Naisten työllisyysaste laski edellisen vuoden joulukuusta 0,5 prosenttiyksikköä 65,5 prosenttiin. Miesten työllisyysaste nousi 0,8 prosenttiyksikköä 68,9 prosenttiin. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli joulukuussa 2,4 prosenttia. Mar raskuussa se oli 2,2 prosenttia. Inflaation lievä kiihtyminen johtui ennen kaikkea lentomatkojen ja vihan nesten kallistumisesta. Vuoden 2012 keskimääräinen inflaatio oli 2,8 prosenttia. Eläkeläistapahtuma Kivikirjalla elokuussa. vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,9 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 7,4 prosenttia. Työllisten määrä oli lähes sama kuin edellisen vuoden joulukuussa. Neljännellä vuosi neljänneksellä (loka joulukuussa) työttömyysaste oli 7,0 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suu rempi kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2012 työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 7,8 prosenttia. Työllisiä oli vuoden 2012 joulukuussa , mikä oli 2000 enemmän kuin vuotta aiemmin (virhe marginaali Viestintäaloille raamia parempi neuvottelutulos Työnantajia edustavan Viestinnän Keskusliiton VKL:n kaadettua marraskuussa 2011 raamineuvottelut jäi vät TEAMin viestintäalat raamisopimuksen ulkopuolelle. Liittojen välisiä työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin keväällä Neuvotteluissa VKL haki oleellisia heikennyksiä siviilitalojen kirjatyöntekijöi den työehtoihin. Heikennysvaateet kohdistuivat erityisesti työaikoihin, paikallisen sopimisen alasajoon ja yksipuolisen määräysvallan haltuunottoon. Samalla VKL yritti lyödä kiilaa sanomaleh Kokonaisjäsenmäärän ja maksavien jäsenten määrän suhde vuosina

6 JKY:n hallitus vuonna 2012 Juha Ruotsalainen Osmo Ollila SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestö JAP:n pi detyn kevätkokouksen jälkeen JKY:ssä alettiin huolestua JAP:n toiminnan laadusta sekä taloudesta. Useissa JKY:n hallituksen kokouksissa ky seenalaistettiin JAP:n toiminnan tarpeellisuus sekä jäsenmaksusta saatava vastine ammattiosastomme jäsenistölle. Lopulta syyskuussa 2012 JKY lähestyi JAP:n uutta puheenjohtajaa Kari Jääskeläistä kirjeellä, jossa esitettiin JAP:lle kysymyksiä toiminnasta, kokouskäytännöistä, taloudesta, tiedottamisesta sekä JAP:n Kimppa -lehden jakelua hoitaneesta yhtiöstä, joka ei noudata alan yleissitovaa työehtosopimusta. Lisäkirjeenvaihdossa saatujen vastauksien lisäksi JAP:n syyskokous otti kantaa JKY:n esittä miin kysy Puheenjohtaja Taloudenhoitaja Varapuheenjohtaja Jukka Syvänen Paula Toivonen Sihteeri Ari Liukkonen Tiedotus- ja merkkipäiväsihteeri, nuorisovastaava Opintosihteeri Heikki Salomaa Kivikirjan emäntä Aila Ylitalo Jyrki Honkonen ti- ja siviilityönte kijöiden solidaarisuuden väliin. Lopulta työnantajat itse vetivät hankalan työaikakysymyksen pois neuvot telupöydästä, mutta kiukuttelivat aiheesta vielä jälkikäteen sopimuksen jo synnyttyä. Kirjatyöntekijöiden työehtosopimusneuvotteluissa päästiin sopimukseen Sopimus oli pääosin raharatkaisu. Sopimus noudatteli raamiratkaisun tasoa, mutta oli kustannusvaikutuksiltaan työnantajille raamisopimusta kalliimpi. Ratkaisu oli työntekijöille edullinen, koska kertaerä sisällytettiin yleiskorotuk siin ja myös taulukoihin, joten se jäi vaikuttamaan pysyvästi palkkatasoon. Kertaerä ei olisi nostanut tau lukkopalkkoja tehtiin ensimmäinen 1,7 prosentin yleiskorotus maksuun tuli 0,8 prosentin yrityskoh tainen erä, JKY:n vappubrunssi Järjestöjen talolla. jossa oli ns. perälauta eli jos erän käytöstä ei saatu paikallisesti sovittua, se maksettiin kaikille prosentuaalisena yleiskorotuksena. Tuolloin myös lisiä ja taulukkopalkkoja korotettiin 2,5 prosenttia. Sopimuksessa sovittiin myös toisen vuoden korotuksesta maksetaan yleiskorotuksena 1,7 pro senttia. Paikallisesti neuvoteltavaksi tulee myös yrityskohtainen erä, jonka suuruus on 0,7 prosenttia. Ellei erän käytöstä saada sovittua, maksetaan siitä 0,35 prosenttia yleiskorotuksena ja 0,35 prosentin käytöstä päättää työnantaja. Erä pitää käyttää palkkojen korotuksiin, ei esimerkiksi koulutukseen. Lisiä ja tauluk kopalkkoja korotetaan samalla 2,4 prosenttia. Yhteistyö JAP:n kanssa 6

7 myksiin. JAP oli selkeästi ottanut uuden suunnan niin toiminnan kuin taloudenhoidonkin tii moilta. Mainosjakajien työehtosopimusta rikkovaa jakeluyhtiötä ei enää käytetty ja tiedottamista mm. net tisivujen kautta luvattiin uudistaa. Kokouksessa myös konkretisoitui mahdollisuus vaikuttaa sidosryhmiin siten, että esimerkiksi muut ammattiosastot tai liitot käyttäisivät painotuotetarpeissaan paikallisia TEA Min työehtosopimusta noudattavia graafisen alan toimijoita. JKY:n syyskokous hyväksyi yk simielisesti JAP -jäsenyyden ja yhteistyön jatkumisen. JKY:n hallitus vuonna 2012 Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Ruotsalainen. Hallituksen jäseninä olivat Ari Liukkonen, Heikki Salomaa, Jukka Syvänen, Osmo Ollila, Paula Toivonen, Jyrki Honkonen ja Aila Ylitalo. Hallitus piti vuoden 2012 aikana neljä kokousta, joista syntyi 51 pöytäkirjapykälää. Kokouksissa oli esillä mm. yritysten työllisyystilanne, alan työehtosopimusneuvotteluiden edistyminen ja Kivikirjaan liittyvät asiat. Keskeisin yhdistyksen tapahtuma oli jäsentapahtuma Kivikirjalla. Suuren tapahtuman jär jestely vei ison osan hallituksen työskentelystä. Lisäksi pidettiin sääntömukaiset kaikille jäsenille avoimet kevätkokous, ehdokasasettelukokous ja syys kokous. Hallituksen laajennettu kokous Kivikirjalla. Alatoimikunnat Huvilatoimikunta: Tapio Ylitalo (isäntä), Aila Ylitalo (emäntä), Osmo Ollila, Heikki Salomaa, Pekka Haimakka, Juhani Rouhiainen ja Pentti Pasanen. Urheilu: Jukka Syvänen. Vapaa-aika ja kulttuuri: Paula Toivonen. Kotisivutyöryhmä: Juha Ruotsalainen, Paula Toivonen, Ari Liukkonen ja Osmo Ollila. Jäsenjakauman muutokset vuodesta 2004 vuoteen

8 Fraktuura-kerho JKY:n eläkeläisten Fraktuura-kerho kokoontui vuonna 2012 yhdistyksen toimistolla noin kaksi kertaa kuukaudessa pullakahvien merkeissä. Muuta toimintaa olivat teatterikäynnit, kevätkauden päätösruokailu, pikkujoulut sekä kerholaisten merkkipäivien ja hautajaisten muistamiset. Osa kerholaisista osallistui myös JKY:n eläkeläistapahtumaan elokuussa Fraktuura-kerhon ikäjakauma oli vuotta. Kerho toivoo saavansa toimintaan mukaan enemmän myös ns. nuoria eläkeläisiä. JKY avusti kerhon toimintaa 300 eurolla. Yhdistyksen toiminnantarkastajat Yhdistyksen toiminnantarkastajina 2012 toimi pankinjohtaja Lauri Vehniäinen ja kirjaltaja Jorma Roisko. Varalla oli SAK:n Keski-Suomen aluejohtaja Ahti Ruoppila ja kirjaltaja Markku Hyvönen. Edustukset 2012 Liiton hallinnossa: Teollisuusalojen ammattiliiton valtuusto, Juha Ruotsalainen. Teollisuusalojen työttömyyskassan hallitus, Ari Liukkonen. Työehtosopimusjaosto, Jyrki Honkonen. Muut edustukset ja osallistumiset: Keski-Suomen Osuuspankin Tammikuun kihlaus -seminaari Jyväskylässä Pääluottamusmiesten voimaantumisviikonloppu Kiljavalla TEAMin hallinnon ja henkilökunnan koulutuspäivä Helsingissä Ennakkoluuloista kohtaamisiin -kurssi Jyväskylässä Puheenjohtajapäivät Kiljavalla Neuvottelutaidon kurssi Kiljavalla Pääluottamusmiespäivät Tampereella Timo Vallittu luovuttaa liiton kultaisen ansiomerkin Heikki Salomaalle JKY:n ja Grafinet Keski-Suomen alueosaston yhteisessä jäsentapahtumassa elokuussa. Taustalla Mervi Kaistinen. 8

9 JKY:n ulkoilupäivä ja pilkkikisat Kivikirjalla maaliskuussa JAP:n kevätkokous Teatteriretki ja osastojen (Grafinet Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueosastot, Tampereen ja Jyväs kylän Kirjatyöntekijäin Yhdistykset) tapaaminen Tampereella TEAMin kesäpäivät Baltic Princess -laivalla 5.9. Yrityskohtainen erä -koulutus Helsingissä Ammattiosaston tiedotuskurssi Helsingissä Työhyvinvoinnin jäljillä -kurssi Jyväskylässä Akavan, SAK:n, STTK:n ja Telan Työurasopimus -seminaari Jyväskylässä Neuvottelutaidon kurssi Tampereella Työsuojelupäivät Kiljavalla JAP:n syyskokous Hyvä kokous -kurssi Jyväskylässä Lehtipiste Oy: Lehtisepät Oy: Mediasepät Oy: Serimedia Oy: Sisäsuomi Oy: Jäsenmäärä Jorma Joensuu (plm) Jaakko Riddar (tsv) Jyrki Honkonen (plm) Mika Honkanen (tsv) Juha Ruotsalainen (plm) Merja Haukka (tsv) Jarno Kauppinen (yhdyshlö) Jukka Syvänen (plm) Mika Nissinen (tsv) Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2012 päättyessä (suluissa vuoden 2011 luvut) 760 henkilöä (740), nai Edustukset Jyvässeudun graafisen alan yrityksissä: Pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhdyshenkilöt vuonna Bookwell Oy: Esko Lahtinen (plm ja tsv) Jyväskylän Siirtopaino Oy: Tuula Tuukkanen (yhdyshlö) Jyvässeudun Paino Oy: Kari Kantola (yhdyshlö) Karto Oy: Mika Määttä (plm) Keskisuomalainen Oyj: Juha Ruotsalainen (plm) Keski-Suomen Sivu Oy: Kalle Aarikka (yhdyshlö) Kirjapaino Kari Oy: Ari Liukkonen (plm) Paula Toivonen (tsv) Kirjapaino Ässä Oy: Topi Keiskoski (plm) Risto Mattila (tsv) Juha Ruotsalainen ja Tuija Pircklén. 9

10 Kalle Tynkkynen, Juha Ruotsalainen ja Paula Toivonen hallituksen laajennetussa kokouksessa. Ilta hämärtyy Leppäveden rannalla. sia 415 (414) ja miehiä 345 (326). Maksavia yhteensä 400 (422), heistä naisia 186 (203) ja mie hiä 214 (219). Työssäkäyviä vapaajäseniä 7 (14), joista 2 (6) naista ja 5 (8) miestä. Eläkkeellä olevista va paajäseniä oli yhteensä 214 (207), 139 (133) naista ja 75 (74) miestä. Opiskelijajäseniä oli 139 (97), jois ta naisia 88 (72) ja miehiä 51 (25). Vuoden vaihteessa jäsenmaksuvapautus oli kirjattuna 18 (29) jäsenel le, heistä naisia 11 (23) ja miehiä 7 (6). Toimintaa Vuonna 2012 JKY:n toiminnan painopisteitä olivat edunvalvonnan kehittäminen ja järjestäytyminen, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen perehdyttäminen ay-toimintaan ja kiinnittäminen ammattiosas ton toimintaan, opiskelijajäsenhankinnan selkeyttäminen liiton kanssa sekä ammattiosaston rooli ja tehtä vät muuttuvassa toimintaympäristössä. Näissä painopisteissä JKY onnistui kiitettävästi. Edunvalvonnalliset yhteydenotot työpaikoilta lisääntyivät ja niihin kykyjen mukaan vastattiin. Jäsentie dottamista tehtiin ryhmäpostien, nettisivujen, työpaikkatiedotteiden ja liiton Intiim -lehden kautta. Yhtey denpito työpaikoille oli aktiivista. Hallituksen laajennettu kokous kesäkuussa sekä jäsentapahtuma elo kuussa olivat hyviä esimerkkejä vuorovaikutuksesta. Oppilaitoskäynneistä otettiin vihdoinkin liittotasolla vastuu ja JKY:stä tarjottiin tukea mm. opiskelijoille jaettavien sarjakuvalehtien muodossa. Vuonna 2012 yhdistyksen taloutta tasapainotettiin edelleen liittofuusion jälkeisiin realiteetteihin. Menoja karsittiin ja toimintaa mukautettiin vastaamaan puoleen romahtanutta TEAM -liiton jäsenmaksupalautusta. Tästäkin huolimatta yllättävien menojen ja odotettuakin pienemmän jä 10

11 senmaksupalautuksen seurauksena tili kauden tulos jäi jonkin verran alijäämäiseksi. Samaan aikaan lisättiin onnistuneesti yhteistyötä muiden osastojen, varsinkin Grafinet Keski-Suomen alueosaston kanssa. Verkkosivut JKY:n nettisivut tavoittivat hyvin jäsenistön ja muut yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet. Vuonna 2012 sivuille tehtiin 2876 käyntiä, joista yksittäisiä kävijöitä oli Eniten sivuilla vierailtiin työehtosopi musneuvotteluiden, elokuun jäsentapahtuman ja järjestelyerien jakamisen aikoihin. Hakukonetermit, joita käyttäen oli päädytty JKY:n sivuille, kertoivat kävijöiden etsineen eniten työehtoihin liittyvää tietoa. Suosituin osio sivuilla oli ylivoimaisesti Galleria, jossa on esillä valokuvia JKY:n eri tapahtumista. Seu raavaksi eniten oli vierailtu aloitussivulla, jossa on perustiedot yhdistyksestä, sekä Ajankohtaista -osiossa, jossa on uutisia ja tiedotteita mm. tapahtumista ja koulutuksista. Samaisessa osiossa JKY:n hallitus kommentoi ajankohtaisia kirjatyöntekijöitä koskevia aiheita. Vuonna 2012 kirjoituksia ilmestyi kuusi kertaa puheenjohtaja Juha Ruotsalaisen naputtelemina. Aiheina olivat työehtosopimusneuvottelut, TES-neuvottelutulos, kesälomittajien järjestäytyminen ja Loimaan kassa, sa nomalehtien tabloidisaatio, järjestelyerien jakaminen ja graafisen alan vaikeudet. Julkaisuista tiedotettiin TEAMin viestintäalojen Facebook -sivuilla, Roosa Arela, Toni Isomäki, Kirsi Pehkonen ja Hanna Kantonen saunatuvalla. mikä aiheutti joka kerran piikin kävijämääriin JKY:n sivuilla. Tabloid-muutoksia käsitellyttä kannanottoa siteerattiin myös liiton Intiim -lehdessä. JKY:n nettisivut löytyvät osoitteesta Muut kannanotot Sähköisen viestinnän lisäksi JKY otti kantaa printtimediassa. Sanomalehti Keskisuomalaisen päätoimitta ja Pekka Kallen karaoke alkamassa kirjatyöntekijöiden ja toimihenkilöiden yhteisessä jäsentapahtumassa. 11

12 Jäsentapahtuma Kivikirjalla elokuussa. Mervola hyökkäsi jälleen kerran ammattiyhdistysliikettä vastaan pääkirjoitussivun kolumnissaan JKY:n vastine julkaistiin Keskisuomalaisen mielipidepalstalla seuraavana päivänä: Minimipalkka-ale ei ratkaisu Päätoimittaja Pekka Mervola esitti kolumnissaan (Ksml 9.3.), että ay-liike ottaisi tavoitteekseen minimi palkkojen pienentämisen. Nuoren tempputyöllistäminen alle työehtosopimuksen taulukkopalkan ei suin kaan ole, Mervolan väitteestä huolimatta, yhteiskunnan tai nuoren etu, vaan vain ja ainoastaan työnanta jan etu. Tehdystä työstä on saatava korvaus, jolla tulee toimeen ilman, että tuloon tarvitaan jatketta yhteiskunnan maksamista tuista. Elinkustannusten nousun ja maltillisten palkkaratkaisujen myötä jo nykyisilläkin mini mipalkoilla toimeentulo on vaikeaa. Mervola myös kirjoittaa ay-liikkeen olevan vain työpaikkansa säilyttäneiden tulonkahmimisorganisaatio. Päätoimittaja syyllistää ensinnäkin niitä työntekijöitä, jotka ovat välttyneet työnantajien viimekin aikoina auliisti jakamilta irtisanomisilta, sekä toiseksi ay-liikettä, joka kehtaa puolustaa palkansaajien työehtoso pimus- ja lakisääteisiä oikeuksia. Moista tekstiä voi syntyä pörssiyhtiön johtoon kuuluvan ja työelämän todellisuudesta vieraantuneen kirjoittajan kynästä. Esimerkiksi viestintäalalla sanomalehtitalot tahkoavat erinomaista tulosta ja jakavat omistajilleen muhkei ta osinkoja. Samaan aikaan kun lehtitalojen johdon palkkiot ovat muutamassa vuodessa nousseet useita kymmeniä prosentteja, on tuloksen tekijöiden eli työntekijöiden palkkakehitys ollut hyvin maltillisesti muutaman prosentin luokkaa, jopa alle inflaatiotason. Graafisen teollisuuden palkkataso onkin reippaasti alle teollisuuden palkkojen keskiarvon. Lisäksi viestin täalalla on hätiköiden ja todellisia vaikutuksia tuntematta käytet Merja Westman, Jukka Syvänen, Merja Rinne ja Juha Ruotsalainen Kivikirjalla. 12

13 Karaokekuningattaret Paula Toivonen ja Eeva Matikainen. ty tilattavien lehtien arvonlisäveroa keppi hevosena lukuisille yt-neuvotteluille. Useissa sanomalehdissä kaavailtu tabloid-kokoon siirtyminen lienee se seuraava irtisanomisaallon peruste. Heikentämällä työehtoja nuorilta tai minkä ikäisiltä tahansa ei ratkota työelämän ongelmia, vaikka se kuinka lisäisi kilinää omistajien kukkaroissa. Tehokkaimmin työllisyysastetta nostetaan ja työuria pidennetään pitämällä työntekijät tyytyväisinä ja ter veinä työelämässä mukana. Se vaatii työnantajilta investointeja työntekijöihin, mm. säällisinä palkkoina, mutta tutkitusti panostus lisää myös yritysten taloudellista tulosta. Tulos oli masentava. Yksikään kirjeen saanut ammattiosaston jäsen ei vastannut kyselyyn. JKY:n hallitus joutui toteamaan, että näiden työpaikkojen edunvalvonnan tai järjestäytymisen hyväksi ei enempää ole JKY:n taholta tehtävissä. Toki toivomme, että näillä ns. pimennossa olevilla graafisen alan työpaikoilla jä senet seuraavat tiedotteita nettisivuilta ja ottavat tarvittaessa yhteyttä, jolloin ammattiosasto voi tarjota neuvontaa ja tukea. Jäsenkirjekampanja JKY:n jäseniä eniten työllistävillä alan työpaikoilla on JKY:n edustajina luottamusmiehiä, työsuojeluval tuutettuja ja yhdyshenkilöitä. Joillekin pienemmille työpaikoille JKY:llä ei ole minkäänlaista yhteyttä, vaikka niissä työskentelee jäsenrekisterin mukaan JKY:n jäseniä. Keväällä 2012 JKY otti yhteyttä näillä graafisen alan työpaikoilla työskenteleviin jäseniin henkilökohtaisella jokaisen kotiosoitteeseen postitetul la kirjeellä, jossa tiedusteltiin yrityksessä noudatettavaa työehtosopimusta, oliko yrityksessä luottamus henkilöitä, halua valita sellainen tai saada työpaikalta edes yhdyshenkilö. Samassa kuoressa toimitettiin myös JKY:n tiedotteita nettisivuista, sähköpostituslistasta, Kivikirjasta sekä kutsuja jäsenkokouksiin ja elokuun jäsentapahtumaan. Jäsentapahtuma Kivikirjalla elokuussa. 13

14 Laiturinnostoa Kivikirjan syystalkoissa lokakuussa. Ulkoilupäivä Kivikirjalla Sunnuntaina JKY järjesti ulkoilupäivän ja pilkkikisat Kivikirjalla. Aurinkoista päivää oli viettä mässä noin 30 osallistujaa. Tarjolla oli hernekeittoa, makkaran ja lettujen paistoa sekä pullakahvit. Kivi kirjan uusi emäntä ja isäntä, Aila ja Tapio Ylitalo, hoitivat ensimmäisen jäsentapahtumansa järjestelyt Kivikirjalla mallikkaasti. Pilkkikisojen tulokset: Miehet: 1. Jukka Syvänen 4008 g 2. Pasi Jämsen 770 g Naiset: 1. Sarita Harjunen 1240 g Nuoret: 1. Julius Vuorensola 10 g 2. Ronja Jämsen, Eeva Savon 1 nykäisy Miesveteraanit: 1. Ari Syrjälä 2740 g 2. Aimo Montonen 2640 g 3. Jorma Roisko 2004 g 4. Pekka Haimakka 1280 g 5. Seppo Linna 840 g 6. Mikko Harjunen 690 g 7. Esko Kaakinen 690 g Eläkeläistapahtuma Kivikirjalla elokuussa. Naisveteraanit: 1. Laila Laitiolampi 3610 g 2. Leena Reho 3380 g 3. Anja Mustonen 2170 g 4. Sirpa Linna 1580 g 5. Raili Berg 1500 g 14

15 Vappubrunssi JKY järjesti vappubrunssin tiistaina Järjestöjen talolla. Muutaman vuoden tauon jälkeen tilaon gelmien takia järjestämättä jäänyt tilaisuus onnistuttiin vielä kerran järjestämään Metalli 74:n vuokrati loissa. Tapahtumassa kävi noin 40 osallistujaa, jotka saivat nauttia JKY:n työmyyrien, Paula Toivosen ja Heikki Salomaan brunssijärjestelyistä. Tarjolla oli suolapalaa, munkkeja, simaa ja muita virvokkeita. Hallituksen laajennettu kokous JKY:n hallituksen laajennettu kokous pidettiin Kivikirjalla perjantaina Hallitusjäsenten lisäksi paikalla olivat kutsuttuina työsuojeluvaltuutettu Merja Haukka Mediasepiltä, varapääluottamusmies Kalle Tynkkynen Lehtisepiltä ja Kivikirjan isäntä Tapio Ylitalo sekä yhteistyökumppaneiden edustajina Grafi net Keski-Suomen alueosaston puheenjohtaja Mervi Kaistinen ja Jyväskylän Vaatetustyöntekijöiden puheenjohtaja Katja Savolainen. Kokouksessa käytiin läpi yhteistyöpohdintojen lisäksi JKY:n toiminnan to teutumisen puolivuotistarkastelua sekä JAP:n tilannetta. Jäsentapahtuma JKY ja Grafinet Keski-Suomen alueosasto järjestivät yhteisen jäsentapahtuman Kivikirjalla kesäisenä lauantaina Julius Vuorensolan voittosaalis pilkkikisoissa. Merja Haukka ja Aila Ylitalo JKY:n kokouksessa Jäsenten käytettävissä oli tilaisuuteen kutsuttuna TEAM -liiton toimitsijoita ja hal linnon edustajia sekä Grafinetin hallitusjäseniä. Myös JKY:n ja Grafinetin alueosaston hallitusedustajat ottivat vastaan jäsenistön palautteita ja ehdotuksia niin ammattiosastojen kuin liitonkin toiminnan kehittämiseksi. TEAM -liitosta paikalla olivat puheenjohtaja Timo Vallittu, neuvottelupäällikkö Irene Hämäläinen, järjes töpäällikkö Merja Rinne, kehittämispäällikkö Hannu Siltala, työehtosihteeri Marja Karmala ja koulutus sihteeri Merja Westman. Paikalla olivat myös liittovaltuuston puheenjohtaja Seija Laosmaa sekä Grafinetin puheenjohtaja ja TEAMin hallituksen jäsen Tuija Pircklén. Tervetulosanoissaan JKY:n puheenjohtaja Juha Ruotsalainen muistutti jäsenistöä siitä, että jäsenet muo dostavat ammattiosaston ja liiton. Niin ammattiosaston kuin liitonkin edustajat ovat vain jäsenistöllä töis sä ja jäsenistö päättää mihin heidän jäsenmaksuaan käytetään. Siksikin puheenjohtaja toivoi jäsenistön an tavan tapahtumassa palautetta ja esittävän ehdotuksia toiminnan suunnasta osastoille ja liitolle. Grafinet Keski-Suomen alueosaston puheenjohtaja Mervi Kaistisen alkusanojen jälkeen TEAM -liiton pu heenjohtaja Timo Vallittu luovutti oman puheenvuoronsa lopuksi liiton kultaisen ansiomerkin ammattiyh distystoiminnassa ansioituneelle JKY:n hallitusjäsenelle Heikki Salomaalle. Tarjolla oli hyvän seuran lisäksi myös ruokaa, juomaa ja Kalle Tynkkysen karaoke sekä saunomista ja grillausta. Yli 50 osallistujan joukko takasi onnistuneen ja vauhdikkaan illan, joka sai erinomaisen hyvää palautetta jäsenistöltä, aiheutti työpaikoilla positiivisia kahvipöytäkeskusteluja sekä synnytti tarpeen vas taavalle tapahtumalle myös seuraavana kesänä. Eläkeläistapahtuma Lauantaina kokoontui noin kahdenkymmenen hengen joukko JKY:n eläkeläisaktiiveja Kivikir jalle yhteiseen tapahtumaan. Hyvän seuran ja saunomisen lisäksi tarjolla oli lihakeittoa, makkaran ja lettu jen paistoa sekä kahvit konjakin kera. Tilaisuus oli avoin myös Grafinet Keski-Suomen alue 15

16 Joulukuun myrskyissä Kivitaskun uusitulle katolle oli kaatunut mänty, jonka rungon Osmo Ollila ja Heikki Salomaa kävivät pätkimässä. Tuhot jäivät peltioikomisten ja räystäslautojen vaihtamisen tasolle. Toimintakertomuksen teksti: Ari Liukkonen ja Juha Ruotsalainen. Kuvat: Ari Liukkonen, Mari Luoto, Tapio Ylitalo, Helena Tanaka ja Juha Ruotsalainen. Taitto ja kaaviot: Juha Ruotsalainen. Hyväksytty JKY:n kevätkokouksessa Juha Ruotsalainen onnittelee tasavuosia täyttänyttä Paula Toivosta syyskokouksessa JKY:n toimistolla marraskuussa. osaston eläke läisjäsenille. JKY:n hal litusta edustivat Heikki Salomaa sekä Kivikirjan emäntä ja isäntä Aila ja Tapio Ylitalo. Kivikirja Kivikirja oli kuluneena kesänä kohtuullisessa käytössä. Sateinen kesä oli suurin syy, ettei kävijämäärä ol lut edelliskesien veroinen. Kivikirjan isäntäpariskuntana toimivat Tapio ja Aila Ylitalo. He vastasivat Ki vikirjan kunnossapidosta sekä Kivikirjan tilaisuuksien järjestelyistä. Kivikirjalla järjestettiin kevättalkoot lauantaina Tontti laitettiin kesäkuntoon ja Kivitaskuun vaihdettiin uusi peltikatto. Paikalla oli 12 talkoolaista. Syystalkoot pidettiin lauantaina , jolloin tuvan katon paikkailun ohella kymmenen talkoolaisen voimin maihin kiskottiin ve ne ja karkuteille lähtenyt Kivikirjan laituri odottelemaan paikalleen laittoa. Osmo Ollila ja Tapio Ylitalo tutkimassa tuvan katon kuntoa syystalkoissa lokakuussa. 16

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Puheenjohtajan tervehdys Kolmas vuoteni Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen puheenjohtajana on pulkassa. On entistäkin haasteellisempaa löytää menneestä vuodesta positiivista sanottavaa toimintakertomuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS VUODELTA 2014. Jyväskylän Kirjatyöntekijäin. Yhdistys ry

TOIMINTA- KERTOMUS VUODELTA 2014. Jyväskylän Kirjatyöntekijäin. Yhdistys ry TOIMINTA- KERTOMUS VUODELTA 2014 Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry Puheenjohtajan tervehdys Kuva: Kirveellä oli töitä Kivikirjan kevättalkoissa. Kirjoitan JKY:n toimintakertomukseen tervehdystä

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014. Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014. Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014 Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi Tammerprint Oy 2015 ALKUSANAT Vuosi 2014 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen

Lisätiedot

Lehtitaloissa osingot etusijalla. Lääkealalla persaukiset palkkaratkaisut. Politiikkaa miljoonille, ei miljonääreille. Numero 7 (1/2014) sivu 12

Lehtitaloissa osingot etusijalla. Lääkealalla persaukiset palkkaratkaisut. Politiikkaa miljoonille, ei miljonääreille. Numero 7 (1/2014) sivu 12 Numero 7 (1/2014) Lääkealalla persaukiset palkkaratkaisut sivu 12 Lehtitaloissa osingot etusijalla sivut 20 ja 30 Politiikkaa miljoonille, ei miljonääreille sivu 32 Hannu Siltala Enemmistö palkkatyöläisiä

Lisätiedot

Kansanedustajat tarvitsevat ay-aktiivien asian tuntemusta

Kansanedustajat tarvitsevat ay-aktiivien asian tuntemusta Numero 2 (2/2011) Kansanedustajat tarvitsevat ay-aktiivien asian tuntemusta Sivu 13 Ay-liikkeen voitot ovat yhteisiä, eivät yksityisiä Sivu 8 Lehtien ALV rapauttaa kansalaisyhteiskuntaa Sivu 10 Hannu Siltala

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2013. Sadaskahdeskymmenestoinen toimintavuosi

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2013. Sadaskahdeskymmenestoinen toimintavuosi TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2013 Sadaskahdeskymmenestoinen toimintavuosi Tammerprint Oy 2014 ALKUSANAT Vuosi 2013 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen

Lisätiedot

Aija Mölläri Kirsi Kuokkanen Piia Ylisaari Otavamedia Oy SLY Kaupunkilehdet Dagmar Oy

Aija Mölläri Kirsi Kuokkanen Piia Ylisaari Otavamedia Oy SLY Kaupunkilehdet Dagmar Oy TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on valtakunnallinen ammattiosasto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:ssä. Grafinet ja TEAM neuvottelevat

Lisätiedot

Numero 8 (2/2014) Kirjaltajat kierroksella Kalliossa. sivu 22. Aidon liittooravan. hokemat. Työntekijän oikeus ahneuteen. sivu 8.

Numero 8 (2/2014) Kirjaltajat kierroksella Kalliossa. sivu 22. Aidon liittooravan. hokemat. Työntekijän oikeus ahneuteen. sivu 8. Numero 8 (2/2014) Kirjaltajat kierroksella Kalliossa sivu 22 Aidon liittooravan hokemat sivu 8 Työntekijän oikeus ahneuteen sivu 32 Hannu Siltala Vasen kaista Taas saatiin tuhti paketti ammattiyhdistysasiaa

Lisätiedot

Viisseiska Maaliskuu 2009

Viisseiska Maaliskuu 2009 Viisseiska Maaliskuu 2009 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Jäsenet äänestivät KYLLÄ Team-hankkeelle Äänestä EU-vaaleissa 7.6.2009 (ennakkoäänestys 27.5.

Lisätiedot

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja 3/2011 Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja sisältö 10 14 YTN Kannen kuva: Tuulikki Holopainen Luottamusmies Hannu Takala on kiertänyt töiden merkeissä kaikki muut mantereet paitsi Etelä-Amerikan.

Lisätiedot

Viisseiska Kevät 2012

Viisseiska Kevät 2012 Viisseiska Kevät 2012 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Metallin liittokokousvaalit Ennakkoäänestys 2. 16.3.2012 Uurnavaali 25. 27.3.2012 Puheenjohtajan palsta

Lisätiedot

Painaminen katoaa Suomesta sivu 4

Painaminen katoaa Suomesta sivu 4 Numero 5 (1/2013) Painaminen katoaa Suomesta sivu 4 Tallin punainen perintö sivu 20 Äärioikeisto nousee sivu 27 Hannu Siltala Otetaan oppia kapitalistista Ammattiliitojen tärkeimpänä tehtävä pidetään työehtosopimusten

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2011

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. 2011 Vuosi 2011 oli suurten muutosten aikaa HKY:llä. Uuden puheenjohtajan kanssa aloitettiin

Lisätiedot

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Rauta KOURA 7 4 VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Elämme edelleen vientiteollisuudesta 2 RAUTAKOURA 74 OMISSA NIMISSÄ RAUTAKOURA 74 Julkaisija Valmetin metallityöväen

Lisätiedot

70 VUOTTA HISTORIA 1941 2011

70 VUOTTA HISTORIA 1941 2011 70 VUOTTA HISTORIA 1941 2011 2 70 vuotta historiikki Tähän 70 vuotta historiikkiin on koottu metallin ammattiosasto 099:n keskeisimmät tapahtumat. Nimeltä on mainittu ne henkilöt jotka ovat toimineet puheenjohtajina,

Lisätiedot

HELSINGIN. Metalli Vitosen kotisivut ja facebooksivut

HELSINGIN. Metalli Vitosen kotisivut ja facebooksivut Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti N:o 1 2015 Helmikuun 25. ja ruoho vihertää jo Herttoniemessä Kesä on kuitenkin vielä kaukana Ammattiosaston toimisto on auki kevätkauden aikana

Lisätiedot

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n jäsenlehti nro 1 kesäkuu/2013. Kaunista Juhannusta!

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n jäsenlehti nro 1 kesäkuu/2013. Kaunista Juhannusta! Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n jäsenlehti nro 1 kesäkuu/2013 Kirjake Kaunista Juhannusta! Tässä lehdessä mm.: pj. Aki Blom s. 2 Pääluottamusmiehen asiat s. 3 Koulutus s. 4 Harjun pakina s. 5,

Lisätiedot

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja Tietoväki vuotta Yksin voi tehdä monia asioita edunvalvonta on yhteistyötä! 2 I Tietoväki 3 / 2010 Tietoväki 3 / 2010 I 3 4 Puheenjohtajan palsta: Onnea 40-vuotias Tietoväki! Päätoimittaja Pirjo Salo Toimitus

Lisätiedot

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2012 Tässä lehdessä mm: Uudet tuulet Metallin Vaikuttajaryhmässä...2 Turja Lehtosen linjauksia..3 Juha Kapiainen eurooppalaisessa junassa...4 Valtion

Lisätiedot

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 2010 Pääkaupunkiseudulla toimivan ammattiosaston toimintavuosi 2010 oli ensimmäinen TEAM Teollisuusalojen

Lisätiedot

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7 NRO 1 /2013 31.1.2013 Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenten äänenkannattaja uusi ilme ajankohtaista työpaikalla tauolla Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4 Palkka-alelle

Lisätiedot

UUSI PAINOKONE >> 16 17

UUSI PAINOKONE >> 16 17 TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton jäsenten äänenkannattaja numero 1/2015 TEAM HAASTOI LOIMAAN KASSAN OIKEUTEEN >> 2, 6 7 HUNTSMAN VETÄÄ RAJUA YT-LINJAA >> 5 KARPRINTIN POMOILLE KOVAT RIKOSTUOMIOT >>

Lisätiedot

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo Viisseiska Lokakuu 2008 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Metallissa ei alistuta alennusmyyntiin

Metallissa ei alistuta alennusmyyntiin HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2013 Tässä lehdessä mm: Liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Metallin vasemmistoryhmän vetäjä Turja Lehtonen...5 Omistajien tulokierroksesta kirjoittaa Paavo

Lisätiedot

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 KESÄ ON TULLUT KAUPUNKIIN MIELLYTTÄVÄÄ KESÄÄ JA AURINKOISIA LOMAPÄIVIÄ LUKIJOILLEMME Osaston toimisto on suljettuna 30.6.-29.7.2007

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

Tampereen Metallityöväen Ammattiosasto ry N:o 7. Eduskuntavaalit 2015. Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4

Tampereen Metallityöväen Ammattiosasto ry N:o 7. Eduskuntavaalit 2015. Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Tampereen Metallityöväen Ammattiosasto ry N:o 7 Metalli7 Eduskuntavaalit 2015 Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 JÄSENLEHTI 1/2015 1/2014 1/2015 METALLI SEISKAN TOIMISTO ON AVOINNA : MA-PE klo. 9.00-12.00

Lisätiedot

Preivari. Sujuvaa arkea: hyllyyn vai laukkuun? Onnea postinjakajat! Kesäreitityksistä ei ole tehty. päätöksiä. sivu 32

Preivari. Sujuvaa arkea: hyllyyn vai laukkuun? Onnea postinjakajat! Kesäreitityksistä ei ole tehty. päätöksiä. sivu 32 Preivari Sujuvaa arkea: Onnea postinjakajat! MAinokset: hyllyyn vai laukkuun? SIVU 15 SIVU 27 JAKELUPÄÄLLIKKÖ SAMPO: Kesäreitityksistä ei ole tehty päätöksiä. sivu 32 Numero 1/2015 PAU HELSINGIN OSASTO

Lisätiedot

3/2010 METALLI 58 JUHLI SAAVUTETTUA YHDEKSÄÄ VUOSIKYMMENTÄ

3/2010 METALLI 58 JUHLI SAAVUTETTUA YHDEKSÄÄ VUOSIKYMMENTÄ Hyvinkään metallityöväen ammattiosasto 58 www.metalli58.fi Viiskasi 3/2010 METALLI 58 JUHLI SAAVUTETTUA YHDEKSÄÄ VUOSIKYMMENTÄ (SIVUT 6-7) Ravintola Harlekiini oli tupaten täynnä juhlijoita. Tässä vaiheessa

Lisätiedot